Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 7. schůze Rady Ústeckého kraje v V. volebním období

 
 

 
 

SPZ Triangle aktuální situace kolem „kompenzací“ za prodej pozemků společnosti Nexen

 

Rada Ústeckého kraje po projednání zásadně nesouhlasí  s novými podmínkami registrace stanovené v rámci Rozhodnutí o registraci projektu „SPZ  Triangle – vnitřní infrastruktura – 1. část “ ze dne 25. listopadu 2016. Podle nových pravidel nastavených Ministerstvem průmyslu a obchodu by po získání přislíbené dotace byla SPZ Triangle vázána podmínkami Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury nejenom do doby ukončení staveb realizovaných z dotací v roce 2020, ani do doby ukončení kontrolních 10 let udržitelnosti v r. 2030, ale do doby prodání posledního metru podporovaných ploch, tedy fakticky navždy. Což by tedy znamenalo, že Ústecký kraj by již nikdy nemohl s těmito pozemky nakládat samostatně, ale pouze a vždy se svolením správce programu (MPO).

 

Historie „kompenzací“ za slevu prodaných pozemků pro společnost Nexen Tire Czech:

Již v průběhu roku 2013 byla společností Nexen Tire Corporation  za podpory Agentury Czechinvest a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR vyhledávána vhodná evropská lokalita pro umístění závodu na výrobu pneumatik. Česká republika byla společně s Polskem posledními kandidáty na umístění závodu a SPZ Triangle následně jedním z posledních vhodných lokalit v ČR. V rámci závěrečného vyjednávání MPO a CZI dojednalo umístění závodu v SPZ Triangle mimo jiné za předpokladu, že společnost Nexen bude mít možnost čerpání investičních pobídek ČR, jejichž součástí bude i sleva na prodávaném pozemku. 

Samotné umístění závodu na druhou stranu vyžadovalo a stále vyžaduje svým rozsahem a technickou náročností celou řadu legislativních a technických opatření spočívajících zejména v úpravě územního plánu (dokončeno) a dovybavení zóny potřebnou infrastrukturou (v přípravě).

V rámci separátních jednání byla tedy s MPO a CZI vyjednána finanční kompenzace ve výši 302 mil. Kč na pokrytí finanční ztráty z prodeje pozemku a finanční krytí technického dovybavení zóny nadstandartní infrastrukturou. Jediným možným legislativně přijatelným opatřením jakým je možné tyto prostředky získat pro Ústecký kraj  byla forma dotačního Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury, který byl platný do konce roku 2016. Tento způsob byl ze strany ÚK akceptován za předpokladu, že tento záměr finančního vypořádání bude podpořen usnesením vlády ČR. 

Jelikož Ústecký kraj disponoval vládním usnesením, přislíbenou maximální podporou při zpracování žádosti, zahájili v roce 2014 zástupci SPZ Triangle práci na přípravě podkladů pro podání žádosti. Po několika setkáních se zástupci MPO a CZI a úplné kompletaci žádosti o poskytnutí 100% dotace na krytí výdajů spojených s vytipovanými akcemi v celkové investiční výši 292 mil. Kč a určení mj. objemu podpořených pozemků vázaných v budoucnu podmínkami dotačního programu (celkem 76,63 ha) byla dne 30. 1. 2015 Správci programu (MPO) prostřednictvím určené organizace (CZI) podána žádost o registraci 3. etapy Projektu s názvem „SPZ TRIANGLE – vnitřní infrastruktura“. V průběhu roku 2015 byly podmínky programu změněny a dle nových lze čerpat dotaci pouze do výše 75%.

 

Kompletní Žádost o registraci „1. části projektu“ upravená dle nových podmínek programu tedy po vydání územních rozhodnutí, úpravě finančních podílů 75/25 a nově vymezených podpořených pozemků (pozemky Triangle City, pozemky Nexen a pozemky Staňkovického rozptylu – celkem 96,85 ha), které budou následně vázány podmínkami programu byla podána 3. 8. 2016.

 

MPO na základě doporučení hodnotitelské komise v rámci registrace akce „SPZ – Triangle – Vnitřní infrastruktura -  1. část“ dopisem dne 22. 9. 2016 stanovilo tyto nové podmínky čerpání:

Tedy pokud by Ústecký kraj přistoupil na závazný indikátor získání dotace, budou tyto plochy (tedy celá zóna Triangle) vázány podmínkami programu nejenom do doby ukončení staveb realizovaných z dotací v r. 2020, ani do doby ukončení kontrolních 10 let udržitelnosti v r. 2030, ale do doby prodání posledního metru podporovaných ploch, tedy fakticky na vždy.  Ústecký kraj tedy nebude moci nikdy s těmito pozemky nakládat samostatně, ale pouze a vždy se svolením správce programu (MPO).

 

 

Realizace projektů z dotace

Realizace projektů bez dotace 

Výhody

Získání dotace ve výši 222, 754 mil Kč (75% uznatelných nákladů).

Možnost rozhodovat po r. 2019 o nových investorech v zóně, tj. o nových příjmech – výnosech až do výše 474,000 mil. Kč. Nakládat z výnosy dle vlastního uvážení.

Nevýhody

Ztráta úplné kontroly nad SPZ Triangle bez účasti MPO, MF a CZI do doby prodání posledního metru, ztráta případných nových investorů vybraných přímo ÚK. Ztráta kontroly nad výnosy s SPZ Triangle. O jejich využití rozhoduje MPO dle vlastních dispozic (reálná možnost vrácení části dotace ze získaných výnosů)

Ztráta dotace 222, 754 mil. Kč (75% uznatelných nákladů). Uhrazení nákladů na realizaci akcí ve výši 166 mil. Kč z vlastních zdrojů nebo případným úvěrem.

 

 

 

 

 

 

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích – rekonstrukce objektu hvězdárna“

Předmětem plnění je kompletní rekonstrukce objektu hvězdárny se dvěma dvoupodlažními kopulemi s dalekohledy a dodatečně vestavěnou spojovací chodbou a částečným podsklepením. Rekonstrukce zahrnuje výměnu střešní a stropní konstrukce, zřízení terasy a přístupového schodiště na střechu včetně bezbariérových úprav, novou fasádu objektu včetně zateplení, kompletní výměnu vnitřních instalací a sociálních zařízení, stavební úpravy interiéru včetně zvýšení kapacity přednáškového sálu přístavbou a návrh nového vnitřního vybavení. Součástí stavby jsou nové přípojky instalací, terénní úpravy kolem objektu, nové venkovní osvětlení, oplocení areálu a vyšší stupeň zabezpečení objektu.

Předpokládané hodnota této veřejné zakázky na stavební práce je ve výši 23.500.000,- Kč.  S realizací se počítá zhruba v druhém čtvrtletí roku 2017 a práce by měly trvat cca 14 měsíců.  

 

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Rekonstrukce mostu E. Beneše“

Předmětem plnění je dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro zadání a provedení stavby a inženýrská činnost pro získání povolení stavby stavebním úřadem, případně ohlášení stavby a autorský dozor po celou dobu výstavby a součinnost při jednání komise v rámci rekonstrukce mostu Dr. Edvarda Beneše, který převádí silnici II/613 přes řeku Labe v Ústí nad Labem.

Předmětem plnění je i provedení potřebných posouzení, průzkumů, měření a zaměření území včetně polohy inženýrských sítí. Dále srovnávací sestavení skutečné situace komunikace s katastrální mapou a ověření majetkových poměrů v prostoru staveniště, včetně přípravy podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavbou dotčených pozemků (identifikace vlastníků, vytyčovací výkresy, oddělovací geometrické plány, záborové elaboráty, výpisy z listů vlastnictví a projednání záborů s dotčenými vlastníky. V případě vyvolaných přeložek inženýrských sítí projednání a příprava smluv, resp. dohod o budoucích smlouvách o provedení přeložek a smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen s příslušnými správci sítě a vlastníky stavbou dotčených pozemků. Předpokládaná hodnota zakázky je 6.771.000,00 Kč bez DPH.

Most je ve vlastnictví Ústeckého kraje, v majetkové správě Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace. V roce 2016 byl proveden diagnostický průzkum a mimořádná mostní prohlídka, z nichž byl stanoven stavební stav jednotlivých částí mostu. Rekonstrukce mostu Dr. E. Beneše (nové konstrukce vložených polí mostu, ocelová ortotropní mostovka, zesílení závěsů obloukové konstrukce) bude navržena jako nutná výměna kompletní železobetonové mostovky, ocelových částí poškozených příčníků, styčníkových plechů a dilatačních zařízení.

Program prevence kriminality na místní úrovni 2017 – aktivity Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání schválila realizaci aktivit Ústeckého kraje v Programu prevence kriminality na místní úrovni 2017 a to za podpory státní účelové dotace Ministerstva vnitra ČR. Na oba projekty bude Ústecký kraj žádat dotaci v únoru 2017. V případě, že bude přiznána dotace měly by oba projekty začít zhruba v květnu letošního roku.

Projektový záměr „Ústecký kraj – náročné životní situace dětí a mladistvých“:

Je zaměřený především na cílovou skupinu dětských obětí a svědků trestné činnosti a na děti, které se ocitly v náročné životní situaci (např. při dopravní nehodě, odebrání dítěte z péče rodičů a zároveň také na cílovou skupinu pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP). Projekt počítá s dodávkou hraček pro děti, s kterými pracují OSPOD, ZDVOP a Policie ČR na území Ústeckého kraje. Pro pracovníky OSPOD a ZDVOP jsou v rámci projektu navíc připravovány 2 semináře, které zvýší kompetence dotčených pracovníků. Semináře budou vedeny zkušeným psychologem krajského úřadu. Tématem prvního semináře jsou náročné životní situace a jejich dopady na dětskou psychiku, druhým tématem je hra, hračky a možnosti jejich využití při komunikaci. Celkové náklady uvedeného projektu jsou stanoveny na 172 350,- Kč, z toho 150 000,- Kč je plánována účelová dotace MV a 22 350,- Kč je spoluúčast Ústeckého kraje.

Projektový záměr „Ústecký kraj – orientace v náročné životní situaci“

Projekt „Ústecký kraj - orientace v náročné životní situaci“ posiluje a rozvíjí kompetence kurátorů pro děti a mládež. První úroveň se zaměřuje na osobnostní rozvoj kurátora a druhá na jeho profesní rozvoj. Prostřednictvím víkendového pobytu podstoupí tato cílová skupina zátěžové situace, jejichž cílem je osobnostní rozvoj zúčastněných a dále nabídne praktickou „ochutnávku“ aktivit pro děti a mladistvé, kteří jsou v evidenci kurátorů pro děti a mládež. Tyto aktivity pak mohou sami využívat v práci s ohroženými dětmi na víkendových pobytech. Pobyt bude realizován pod odborným vedením dvou lektorů, kteří mají dlouholeté praktické zkušenosti s prací s ohroženými dětmi, včetně dětí ze sociálně vyloučených lokalit. Celkové náklady uvedeného projektu jsou stanoveny na 102 000,- Kč, z toho 86 000,- Kč je plánovaná účelová dotace MV a 16 000,- Kč je spoluúčast Ústeckého kraje.

 

 

Vyhlášení dotačního programu „Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2017

Rada Ústeckého kraje navrhuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit vyhlášení dotačního programu, pro který je vyčleněna částka ve výši 3 500 000 Kč.

Dotační program je pravidelně vyhlašován od roku 2008 a do programu jsou zařazeny následující vybrané služby zdravotní péče nehrazené ze zdravotního pojištění a realizované na území Ústeckého kraje:

a)         zajištění zdravotní péče v rámci programů hospicové péče,

b)         programy léčby osob závislých na drogách a ostatních návykových látkách a akutně intoxikovaných,

c)         programy zdravotní rehabilitace handicapovaných dětí realizované ve zdravotnických zařízeních.

Lhůta pro podání žádostí je stanovena v termínu od 10. – 21. 4. 2017.

 

Schválení dotačního programu „Asistenční vouchery Ústeckého kraje“

Projekt „Smart akcelerátor pro Ústecký kraj” zajišťuje financování aktivit spojených s naplňováním Regionální inovační strategie Ústeckého kraje (RIS3 strategie), zvýšení odbornosti lidských zdrojů v oblasti podpory vědy, výzkumu a inovací (VVI). Projekt přispívá k stimulaci spolupráce aktérů v oblasti VVI, k propojování výzkumné a aplikační sféry (podniků) i celkové inovační výkonnosti kraje. Finanční alokace programu je ve výši 1 500 tis.Kč. 

Propojení kulturních tradic v rámci česko-saské spolupráce

Radní souhlasili s podáním žádosti o dotaci do Fondu malých projektů Euroregionu Elbe/Labe z Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 - 2020 pro projekt  s názvem „Propojení kulturních tradic v rámci česko-saské spolupráce“

Zároveň navrhují zastupitelům schválit zajištění financování projektu „Propojení kulturních tradic v rámci česko-saské spolupráce“ – spolufinancování ve výši 20,3 %, tj. 103 000,00 Kč a předfinancování ve výši 100 %, tj. 508 000,00 Kč.

Projekt bude na české straně realizován ve spolupráci se sdružením „Terezín – město změny“, jeho pracovníci budou součástí projektového týmu. Měl by přispět k návštěvnosti památky. Jedním z cílů projektového záměru je i snaha o změnu image pevnosti Terezín, která je v současnosti poznamenána stigmatem koncentračního tábora za 2. světové války. Změna by se měla týkat v současnosti opomíjené historie objektu, tj. prezentovat Terezínskou pevnost jako významnou a unikátní barokní stavbu s hlubokými kořeny.

Aktivity projektu:

  • Realizace historických trhů na české i saské straně (pevnost Terezín, Kloster Buch)  - vzájemná účast a prezentace tradic, řemesel na obou stranách hranice

            mobilní výstava o historii pevnosti Terezín;

  • realizace koncertů na české i saské straně (pevnost Terezín, Kloster Buch) – amatérské hudební soubory, základní umělecké školy; propagace akcí projektu - letáky, brožury, regionální média;

     

  • účast žáků ZŠ, SŠ na akcích projektu (vzdělávací exkurze) – doprava, technické zajištění.

 

Sdružení Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob, jehož je Ústecký kraj členem, realizovalo v letech 2009-2015 projekt „Terezín – projekt oživení historických památek z Integrovaného operačního programu 2007-2013, kdy cílem tohoto projektu byla rekonstrukce a obnova historických budov v pevnosti Terezín. V rámci udržitelnosti projektu – 5 let, tj do 2020 je příjemce dotace – tedy sdružení Terezín zavázáno k naplnění celé řady indikátorů, které spočívají hlavně v naplnění počtu návštěvníku kulturní památky.

 

 

 

 

Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje

Ukázky podpořených žádostí:

žadatel Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
výše neinvestiční dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Beřkovické jaro 2017

žadatel První Krušnohorská o.p.s.
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Údržba lyžařských běžeckých tras v okolí Loučné pod Klínovcem

žadatel: Ústecký dětský sbor, z.s.
výše neinvestiční dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): V. Benefiční koncert Zpíváme pro Tebe 2017

Radní také navrhují Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o poskytnutí dotace například pro:

Žadatel: MAS CÍNOVECKO o. p. s.
výše neinvestiční dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Zajištění provozu Krušnohorské magistrály

Žadatel: Statutární město Most
výše neinvestiční dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Oslavy 500 let kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

 

 
Zodpovídá: Ing. Lucie Dosedělová
Vytvořeno / změněno: 2.2.2017 / 2.2.2017 | Účinnost od: 2.2.2017

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém