Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 70. jednání Rady Ústeckého kraje ve III. volebním období

 
Tato zpráva má pouze informativní charakter
 

 
 

Rozdělení přijatých finančních darů na odstranění následků povodní ze srpna 2010

 

Rada Ústeckého kraje rozhodla o použití přijatých finančních darů na odstranění následků povodní ze srpna 2010 ve výši 1.038.469 ,- Kč ve formě neinvestičního  účelového příspěvku na úhradu provozních nákladů vynaložených na odstranění povodňových škod ze srpna roku 2010 organizaci

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.

Jedná se o prostředky, jež Ústecký kraj obdržel až po uzavření povodňového konta a po projednání rozdělení došlých darů v RÚK a ZÚK dne 15. 11.  2010.  od společností:

 

Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a.s. –  ve výši 300.000,- Kč

ČEZ distribuce – 500.000,- Kč

České spořitelny, a.s. – 171.469,- Kč

ENVICON, s.r.o.  – 5.000,- Kč

Hartman UH, a.s. – 2.000,- Kč

NIEVELT-LABOR Praha – 20.000,- Kč

Agentura IS Teplice – 20.000,- Kč

BIOANALYTIKA CZ – 10.000,- Kč

Mather Public – 10.000,- Kč.

 

 

Projekt „Propagace rekultivovaných a revitalizovaných území v Ústeckém kraji“

 

Rada souhlasila s financováním realizace projektu „Propagace rekultivovaných a revitalizovaných území v Ústeckém kraji“ z Fondu rozvoje Ústeckého kraje.

Cílem předkládaného projektu je zvýšení podílu trvale udržitelného cestovního ruchu na hospodářství v lokalitě, která je přímo spojena s důlní činností. Tento cíl bude naplněn prostřednictvím efektivní propagace Ústeckého kraje a vytvořením nových turistických produktů regionálního významu s názvem „Po stopách dolů“ a jejich začlenění do systémů stávajících turistických produktů a informací. Nový „produkt“ bude určen nejen pro návštěvníky, kteří  se chtějí seznámit s problematikou dolování a rekultivací, ale také pro ty, kteří chtějí navštívit kraj s největším počtem chráněných krajinných oblastí v ČR. Propagované území se rozkládá v úpatí Krušných hor, na území Severočeské hnědouhelné pánve, které bylo složeno z 27 bývalých a současných lomů v územně ekologických limitech těžby, z 19 vnějších výsypek a z oblasti hlubinné těžby.

Žádost o dotaci na realizaci projektu  Ústeckého kraje „Propagace rekultivovaných a revitalizovaných území v Ústeckém kraji“ bude předložena do Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad v rámci výzvy č. 21. Profinancování projektu v celkové výši 43 099 200 Kč v letech 2011 – 2013 bude zajištěno z Fondu rozvoje ÚK. Spoluúčast ÚK ve výši 15% činí  6 464 880 Kč.

 

 

Dohoda o spolupráci při řešení pilotního projektu pro podporu třídění odpadů s EKO-KOM a.s.

 

RÚK schválila Dohodu o spolupráci se společností EKO – KOM, a.s. při  řešení pilotního projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území Ústeckého kraje“. Dosavadní Dohoda byla uzavřena na dobu do 31. 12. 2010.

Účelem projektu je zvýšit zapojení obyvatel  do třídění odpadů, zvýšení účinnosti třídění a recyklace odpadů s cílem snížení množství odpadů ukládaných bez využití na skládky. V rámci projektu Ústeckého kraje a autorizované obalové společnosti EKO-KOM mají města a obce možnost získat prakticky bezplatně kontejnery na separovaný sběr v potřebném množství a složení podle svážených komodit a svozové techniky v jednotlivých svozových oblastech. Díky společnému již šestiletému projektu jen v roce 2009 přibylo v Ústeckém kraji 529 sběrných nádob na tříděný odpad. Obyvatelé Ústeckého kraje tak nyní mají k dispozici cca 13 500 kontejnerů na tříděný odpad. Do třídění komunálního odpadu je již intenzivně zapojeno 345 měst a obcí Ústeckého kraje, tzn. že pouze 9 obcí ještě zapojeno není. Součástí motivační kampaně je soutěž měst a obcí o skleněnou popelnici.

 

 

Podpora zkvalitnění péče o seniory v pobytových zařízeních zřizovaných Ústeckým krajem  a v pobytových zařízeních na území Ústeckého kraje v roce 2010 – vyúčtování

 

Rada Ústeckého kraje vzala na vědomí vyúčtování příspěvku poskytnutého v rámci programu „Podpora zkvalitnění péče o seniory v pobytových zařízeních na území Ústeckého kraje v roce 2010.

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 5. 5. 2010 bylo schváleno poskytnutí finančního příspěvku na podporu zkvalitnění péče o seniory v pobytových zařízeních na území Ústeckého kraje celkem 27 organizacím, které poskytují 40 sociálních služeb, v celkové výši 13 448 tis. Kč.

Usnesením Rady Ústeckého kraje ze dne 19. 5. 2010 bylo schváleno poskytnutí investiční účelové dotace a neinvestičního účelového příspěvku na podporu zkvalitnění péče pro seniory v pobytových zařízeních zřizovaných Ústeckým krajem celkem 9 příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje, které poskytují 17 sociálních služeb, v úhrnné výši 5 305 tis. Kč.

Poskytnuté finanční prostředky byly organizacemi čerpány podle pravidel vyhlášeného programu „Podpora zkvalitnění péče o seniory v pobytových zařízeních na území Ústeckého kraje v roce 2010“ a byly použity na krytí investičních a neinvestičních nákladů spojených s pořízením např.  ošetřovatelských van, zvedáků na přepravu osob, polohovacích lůžek, invalidních a koupelnových vozíků, rehabilitačních pomůcek, osobního automobilu pro dopravu klientů, vybavení pokojů a materiálu pro volnočasové aktivity klientů.

 

 

Příprava 22. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje ve III. volebním období

Rada Ústeckého kraje rozhodla o svolání mimořádného zasedání ZÚK a schválila návrh programu. Projednávaným bodem by tak měla být problematika zajištění zdravotní péče v Ústeckém kraji. Rada Ústeckého kraje stanovila dobu konání mimořádného zasedání na 9. března 2011.

 
Zodpovídá: Mgr. Magdalena Hanáčková
Vytvořeno / změněno: 17.2.2011 / 17.2.2011 | Účinnost do: 28.2.2012

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém