Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 71. schůze Rady Ústeckého kraje v V. volebním období

 
 

 
 

Memorandum o spolupráci mezi Ligou otevřených mužů, z. s. a Ústeckým krajem v oblasti ústavní výchovy

 

Liga otevřených mužů (LOM) projevila zájem o uzavření Memoranda o spolupráci s Ústeckým krajem, které má deklarovat zájem spolupracovat v oblasti podpory mladých lidí, kteří pobývají ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy při usnadňování přechodu do běžného života a zvýšit tak jejich šanci na začlenění do společnosti po odchodu z těchto zařízení. 

Tato podpora bude realizována zejména prostřednictvím projektu Patron.Jedná se o dlouholetý projekt s celostátní působností, který podporuje integraci mladých lidí, především chlapců, ve věku 16 – 21 let, vyrůstajících v zařízeních formou doprovázení dobrovolníky, tzv. patrony. Patroni prochází vstupním pohovorem s psychologem a následně jsou pro roli patrona proškoleni odborným garantem projektu a dalšími odborníky se znalostí ústavní výchovy. Role patronů spočívá v navázání kontaktu a pozdější spolupráce s nezaopatřenou nezletilou, případně zletilou osobou umístěnou v zařízení. Cílem je, aby tato osoba získala k patronovi důvěru a ve chvíli odchodu ze zařízení měla průvodce, který ji podpoří v prvních krocích po odchodu, tedy při hledání a udržení si zaměstnání, při zajištění bydlení a vytváření nových sociálních vazeb. Po celou dobu spolupráce se zařízením jsou patroni pod supervizním a metodickým vedením. 

Ředitelé dětských domovů, kde již spolupráce s LOM probíhá, potvrdili přínos projektu. 

 

Dotační program „Podpora talentovaných mladých sportovců 2019“ – schválení dotací 

Celkem 3 miliony korun je připraveno k rozdělení mezi sportovní kluby, které se věnují mladým nadaným a také hlavně individuálním sportovcům. Ve stanoveném termínu obdržel odbor školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu celkem 81 žádostí o poskytnutí dotace z dotačního programu „Podpora talentovaných mladých sportovců 2019“ s požadovanou dotací celkem 4 810 120 Kč. 

Došlé žádosti s projekty byly dne 13. 5. 2019 vyhodnoceny Komisí pro sport a volný čas Rady Ústeckého kraje a návrh celkem 42 žádostí k podpoře dotací byl následně projednán Výborem pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Ústeckého kraje. 

Při hodnocení žádostí se komise zabývala kritérii vyhlášenými v dotačním programu:
1. Trvalé bydliště sportovce, na kterého žadatel žádá podporu, v Ústeckém kraji
2. Připravenost a realizovatelnost Projektu
3. Nejvyšší dosažené výsledky sportovce, kterého se týká žádost, za poslední rok/sezónu
Po posouzení prvních dvou kritérií se hodnotitelé soustředili na dosažené výsledky jednotlivých sportovců a dle názvu a obsahu dotačního programu navrhli k podpoře 42 žádostí sportovců, kteří ve sportu opravdu vynikají, v celkové výši 2 547 600 Kč. 

Dotační program „Podpora talentovaných sportovců 2019“ v rámci výkonnostního sportu byl v letošním roce vyhlašován poprvé.


Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení EIA záměru „II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky, II. část“ oznamovatele Ústecký kraj 

Rada Ústeckého kraje nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

Záměr stavby „II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky, II. část“ je rozdělen na 2 etapy – 1. etapa „Větev Michalovická“ a 2. etapa „Kamýcká – Masarykova“. Předmětem stavby 1. etapy je převedení dopravní zátěže z mostního objektu přes Labe (most Generála Chábery), přes okružní křižovatku na Žernosecké ulici na pokračování přivaděče v úseku „Kamýcká-Masarykova“, která následně ve 2. etapě vyústí na ul. Masarykovu. Ve 2. etapě komunikace v km 1,461 v Kamýcké ulici navazuje na 1. etapu a vytváří průsečnou křižovatku. Dále se trasa přimyká co nejblíže k trati SŽDC Lovosice – Česká Lípa tak, aby byl minimální zábor zahrádek u rodinných domů.

Úprava trasy (oproti předchozímu záměru ULK624) spočívá ve vedení komunikace podél železniční trati Lovosice – Litoměřice – Česká Lípa tak, že nedochází k jejímu křížení tunelem, ani úrovňovým přejezdem. Nově navržená komunikace je vedena souběžně s železniční tratí, přičemž trať je v nezbytně dlouhém úseku přeložena tak, aby vznikl prostor pro vedení komunikace mezi tratí a hřbitovem. 

Důvodem pro výstavbu plánované komunikace je potřeba snížení dopravní zátěže a s tím souvisejících negativních vlivů na životní prostředí a na veřejné zdraví v centru města Litoměřice. Výstavbou dojde k převedení významné části tranzitní dopravy v centru na novou komunikaci. 

Vlivy na ovzduší: V oznámení je uvedeno, že rozptylová studie byla zpracována pro Oznámení záměru v roce 2010 (ULK624). Z této studie vyplývá, že příspěvky ke znečištění ovzduší budou v době provozu malé a s dostatečnou rezervou budou plněny imisní limity i v případě maximálních krátkodobých koncentrací v období se špatnými rozptylovými podmínkami. Lze konstatovat, že provoz daného úseku nebude mít významný vliv na kvalitu ovzduší v zájmové oblasti. Převedením dopravy mimo město lze naopak očekávat pokles imisí v centru města. Aktuální rozptylová studie nebyla k oznámení záměru předložena. 

Vlivy na stávající akustickou situaci byly posouzeny v rámci hlukové studie, zpracované v březnu. 

Relevantní technické údaje:o Komunikace – délka celkem: 1 546,48 m, z toho 1 117,80 m (1. etapa), 428,58 m (2. etapa) o Železniční trať (délka přeložky): 815 mo Mosty, zdi: 17 objektůo Silniční objekty: 9 objektů (1. etapa), 2 objekty (2. etapa)o Želežniční objekty: 5 objektů (1. etapa) 

Řešený přivaděč silnice č. 247 je plánován jako hlavní pozemní komunikace II. třídy, v řešeném prostoru je silnice dvoupruhová obousměrná, s úrovňovými křižovatkami s odbočovacími pruhy, vedená převážně podél železniční trati. Bude trvale nastaven rychlostní limit 50 km/h. Komunikace bude užívána jako městská spojka. Povrch komunikace je předpokládán standardní živičný, budou instalovány protihlukové bariéry. Intenzita dopravy, výhled 2040: v denní době (6-22 hod) 8 323 osobních automobilů, 200 nákladních automobilů + autobusů, v noční době (22-6 hod) 630 osobních automobilů a 20 nákladních automobilů + autobusů. 

Zájmové území se nachází v k. ú. Litoměřice, cca 1,5 - 1 km severozápadně až severně od centra města Litoměřice. 

Záměr je zařazen do bodu 49 „Silnice všech tříd a místní komunikace I. a II. třídy o méně než čtyřech jízdních pruzích od stanovené délky (2 km); ostatní pozemní komunikace od stanovené délky (2 km) a od stanovené návrhové intenzity dopravy předpokládané pro novostavby a ročního průměru denních intenzit pro stávající stavby (1 000 voz / 24 hod)“ kategorie II, přílohy č. 1 zákona (záměry vyžadující zjišťovací řízení). 

 

 

Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení EIA záměru „Nákupní park Chomutov FMZ3, k.ú. Otvice“ oznamovatele NewCo Immo GmbH CZ, odštěpný závod 

 

Rada Ústeckého kraje nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

Záměrem je stavba nepodsklepeného jednopodlažního komerčního nájemního objektu se čtyřmi obchodními jednotkami o rozměrech 74,38 x 58,45 m a výšce 6,13 m. Objekt bude napojen JV stěnou na stávající komplex budov. V rámci stavby dojde i k částečné úpravě stávajícího objektu – k demontáži části proskleného výkladce a proskleného přístřešku nad vstupem v části, kde bude navazovat plánovaný nový objekt, a k doplnění obvodového pláště z panelů Ytong. Dále bude provedeno ubourání stávající obslužné komunikace v místech pod budoucím objektem společně se zpevněnými plochami. 

Součástí stavby je napojení objektů na inženýrské sítě, provedení nových zpevněných ploch včetně nového parkoviště pro zaměstnance v jihozápadní části se 75 parkovacími místy, terénní úpravy včetně nezbytných vegetačních úprav, vybudování části nového oplocení včetně nové vjezdové brány v severní části. V rámci stavby budou realizovány přeložky některých stávajících veřejných i areálových rozvodů IS (STL plynovod, dešťová kanalizace, areálový vodovod, kabelový rozvod SEK, areálová ČSOV, TS spolu s rozvody VN a NN). 

Vypočtené hodnoty hladin akustického tlaku související s výstavbou i provozem hodnoceného záměru v nejbližším chráněném venkovním prostoru staveb – obec Otvice, sídliště Písečná – nepřekračují hygienické limity. Vzhledem ke stávající hlukové situaci ze silniční a železniční dopravy jsou nehodnotitelné. V chráněném venkovním prostoru nejbližších staveb nedojde po realizaci stavby k hodnotitelné změně hlukové situace. 

Provozem záměru nelze očekávat hodnotitelné snížení faktoru pohody obyvatelstva v nejbližší obci Otvice. Dopravní navýšení způsobené provozem zásobovacích vozidel a vozidly zákazníků je v širším území zanedbatelné. 

Veškeré další dopady na jednotlivé složky životního prostředí jsou málo významné nebo nevýznamné. Realizace záměru za předpokladu dodržení všech norem, pracovní a technologické kázně, řádné evidence a zacházení s odpady nepřinese pro okolí žádná rizika bezpečnostní, ekologická ani požární, která by mohla nepříznivě působit na okolí. 

Záměr je umístěn do prostoru, který nepodléhá z hlediska ochrany přírody a krajiny zvláštnímu režimu. V území záměru se nenachází žádné chráněné území, nejsou zde vyhlášeny žádné přírodní rezervace nebo přírodní památky, nenachází se zde prvky územního systému ekologické stability ani lokality Natura 2000. 

Řešený objekt je umístěn v severozápadní části obce Otvice u Chomutova (k. ú. Otvice), v areálu stávajícího obchodního centra Chomutov-Otvice, na pravé straně komunikace I/13 ve směru z Chomutova na Most, cca 0,8 km severozápadně od centra obce Otvice. 

Záměr je zařazen do bodu 110 „Výstavba obchodních komplexů a nákupních středisek s celkovou zastavěnou plochou od stanoveného limitu (6 tis. m2)“ kategorie II, přílohy č. 1 zákona (záměry vyžadující zjišťovací řízení). 

 

 
Zodpovídá: Ing. Lucie Dosedělová
Vytvořeno / změněno: 20.6.2019 / 20.6.2019

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém