Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 72.schůze Rady Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

                                                                                                                                  

Tisková zpráva z 72. schůze Rady Ústeckého kraje, II.volební období, dne 18. 1. 2007

                                                                                                     tisková zpráva je pouze informativní

1. Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a usnesení

2.         Schválení programu

3.         Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulé Rady Ústeckého kraje

4.         Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje

5.         Ústní informace členů Rady Ústeckého kraje

 

6. Blok hejtmana Ústeckého kraje

6.1       Informace o probíhajících restitučních sporech: RÚK vzala na vědomí přednesenou pravidelnou informaci o stavu 7 restitučních sporů, týkajících se majetku ve vlastnictví Ústeckého kraje.

 

6.2       Zpráva ze služební cesty MUDr. Vladimíra Záhorského, člena Rady Ústeckého kraje, na konferenci pořádané výborem organizace WHO na Madeiře, Portugalsko, ve dnech 21.-24. listopadu 2006: RÚK vzala na vědomí zprávu ze služební cesty MUDr. Vladimíra Záhorského, člena Rady Ústeckého kraje.

 

6.3       Koncepce požární ochrany Ústeckého kraje 2007 – 2016 ve smyslu §2, nařízení vlády: RÚK vzala na vědomí předloženou Koncepci požární ochrany Ústeckého kraje na léta 2007 – 2016. Koncepce je základním dokumentem pro rozvoj požární ochrany v Ústeckém kraji v uvedeném období a tvoří součást dokumentace požární ochrany kraje. Jejím účelem je stanovit úroveň zabezpečení požární ochrany v Ústeckém kraji na základě analýzy rizik a vyhodnocení stávajících preventivních opatření, sil a prostředků nezbytných k řešení mimořádných událostí. Součástí koncepce je rovněž určení podmínek pro činnost Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí a integrovaného záchranného systému.

 

6.4       Dopravní obslužnost: RÚK rozhodla o uzavření Smlouvy o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé poskytováním žákovského jízdného v železniční dopravě na rok 2007 s dopravcem České dráhy, a.s., a o uzavření Smlouvy o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé poskytováním žákovského jízdného v autobusové dopravě v období od 17. 12. 2006 do 31. 12. 2006 s dopravcem Quick Bus a.s. (Varnsdorf). 

 

6.5 a)   Schválení přijetí finančního daru na 4. Reprezentační ples Ústeckého kraje: RÚK rozhodla o přijetí finančního daru ve výši: 20 tisíc korun pro účely financování kultury, tj. např. na zajištění 4. Reprezentačního plesu Ústeckého kraje, případně i pro účely sociální a zdravotnické od firmy Mostecká uhelná a.s.

 

6.5 b)   Schválení přijetí finančního daru na 4. Reprezentační ples Ústeckého kraje: RÚK rozhodla o přijetí finančního daru ve výši: 50 tisíc korun pro účely financování kultury, tedy např. na zajištění 4. Reprezentačního plesu Ústeckého kraje, případně i pro účely sociální a zdravotnické od firmy Česká spořitelna, a.s.

 

6.6          Schválení účasti Antonína Terbera, člena Rady Ústeckého kraje na pracovní návštěvě Provincie Jižní   

Holandsko: RÚK vyslovila souhlas s účastí člena Rady Ústeckého kraje Antonína Terbera na pracovní návštěvě

Provincie Jižní Holandsko.

 

6.7       Platový výměr ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje p.o: RÚK schválila platový výměr.

 

7. Blok náměstka a zástupce hejtmana Ústeckého kraje Radka Vonky

7.1       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Selská vejce s.r.o., Chomutov, pro zařízení „Farma pro chov nosnic Střezov“: RÚK s žádostí o vydání integrovaného povolení souhlasí za následujících podmínek:

1. Bude plněn plán zavedení zásad správné zemědělské praxe.

2. Nadále budou používány krmné směsi s přídavkem enzymů pro snížení emisí amoniaku.

 

7.2       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti REFRAMO, s.r.o., Věžní 734, Kadaň, pro zařízení „Zařízení na výrobu žáruvzdorných keramických materiálů“:

K žádosti o vydání integrovaného povolení, za předpokladu zajištění emisí do ovzduší a vod na úrovni nejlepších dostupných technik pro trvalý provoz uvedených zařízení, není připomínek. Provozem musí být nejen dodrženy navržené závazné podmínky v kapitole 13 žádosti, ale i splněny připomínky odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje, oprávněná opatření navržená Agenturou integrované prevence a připomínky dalších dotčených orgánů veřejné správy.

 

7.3       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti LOVOCHEMIE, a.s., Terezínská 57, Lovosice, pro zařízení „Energetika a vodní hospodářství“: Odloženo

 

7.4       Vyjádření kraje v samostatné působnosti pro zjišťovací řízení EIA záměru „Protipovodňová opatření na Labi – Lovosicko“, oznamovatele AZ Consult s.r.o. se sídlem Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem: RÚK nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí za předpokladu zahrnutí podmínek odboru životního prostředí a zemědělství (ŽPZ) Krajského úřadu Ústeckého kraje k záměru, naplnění oprávněných podmínek dalších orgánů veřejné správy a zahrnutí opatření navrhovaných v kapitole D.IV „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení případně kompenzaci nepříznivých vlivů“ v plném rozsahu do závěrů zjišťovacího řízení. Předložené oznámení a související dokumenty prokazují, že ovlivnění životního prostředí je  přípustné a doporučená kompenzační opatření jsou odpovídající a dostatečná. Dojde k významnému posílení ochrany dotčených území proti povodňovým stavům, a to v některých případech až na úroveň průtoku Q2002.

 

7.5       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Protipovodňová opatření na Labi – Roudnice nad Labem“ oznamovatele Hydroprojekt CZ a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4: RÚK nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí za předpokladu zahrnutí podmínek odboru životního prostředí a zemědělství (ŽPZ) Krajského úřadu Ústeckého kraje k záměru, naplnění oprávněných podmínek dalších orgánů veřejné správy a zahrnutí opatření navrhovaných v kapitole D.IV „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení případně kompenzaci nepříznivých vlivů“ v plném rozsahu do závěrů zjišťovacího řízení. Předložené oznámení a související dokumenty prokazují, že ovlivnění životního prostředí je nevýznamné a navržená technická a organizační opatření se vztahují pouze k období výstavby.

 

K bodům 7.4 a 7.5 je připravena rozšiřující tisková zpráva.

 

7.6       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Obchodní park Most“ oznamovatele Euro Mall Bohemia s.r.o., Karolínská 650/1, 186 00 Praha: Za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.7       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Výstavba farmy větrných elektráren Moldava - Pastviny“ oznamovatele VTE Pastviny s.r.o., Lužická 1538/10, 120 00 Praha 2: Odloženo

 

7.8       Dodatek dohody  o spolupráci při řešení pilotního projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území Ústeckého kraje“ pro rok 2007 - Specifikace cílů a činností spojených s projektem v roce 2007: RÚK schválila návrh dodatku dohody o spolupráci se společností EKO – KOM, a.s. při  řešení pilotního projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území Ústeckého kraje“ pro rok 2007. Dodatek dohody předpokládá podíl Ústeckého kraje pro rok 2007 do výše 1,2 milionů (bez DPH), obsažený v rozpočtu krajského odboru životního prostředí a zemědělství. Jednotlivé činnosti budou prováděny buď přímo pracovníky odboru životního prostředí nebo zadávány na základě výběrových řízení. Hlavními činnostmi, pro které budou tyto finanční prostředky využity jsou:

 

a) Informační kampaň pro obyvatelstvo,

b) doplnění sběrné sítě využitelných složek komunálních odpadů na území kraje, vybavení sběrných míst (nákup cca 300 kontejnerů na tříděný odpad),

c) příprava projektu „Vybudování a vybavení sběrných dvorů pro složky komunálního odpadu v  obcích Ústeckého kraje II. etapa“ pro podání žádosti do Operačního programu Infrastruktura,

d) školení samosprávy Ústeckého kraje (semináře pro obce s rozšířenou působností),

e) 1. ročník soutěže Skleněná popelnice (v r. 2006 proběhl „nultý“ ročník).

 

7.9       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Obchodní centrum – Žatec jih“ oznamovatele EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny: Za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.10      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k posudku dokumentace EIA záměru „Nový zdroj 660 MW v Elektrárně Ledvice“, oznamovatele ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4: odloženo

 

7.11      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o schválení návrhu „Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů“: RÚK rozhodla, v souladu s ustanovením zákona o krajích (krajské zřízení), o uzavření Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Hlavním cílem projektu je podpořit rozvoj kvalifikace pracovníků veřejné správy nebo vzdělávacích a informačních institucí v oblasti nástrojů pro strategické plánování a vyhodnocování udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni.

 

7.12      Vnitřní platový předpis pro školy a školská zařízení zřizované Ústeckým krajem s účinností od 1. 1. 2007: RÚK stanovila Vnitřní platový předpis pro školy a školská zařízení zřizované Ústeckým krajem s účinností od

1. 1. 2007. Dokument je vydáván vzhledem ke skutečnosti, že dnem 1.1.2007 nabyl účinnosti zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) a nařízení vlády č. 564/2006 Sb. (o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě).

 

 

 

7.13      Střední odborná škola technická a Střední odborné učiliště, Louny, Osvoboditelů, příspěvková organizace - personální záležitosti: RÚK jmenovala Mgr. Simonu Vágnerovou ředitelkou Střední odborné školy technické a Středního odborného učiliště Louny (Osvoboditelů 380) a stanovila jí plat.

 

7.14      Platové výměry ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK stanovila, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), ve znění pozdějších předpisů, a s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, plat ředitelům 154 školských organizací.

 

7.15      Odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK stanovila odměny při dovršení 50 let věku a při prvním skončení pracovního poměru po nabytí nároku na starobní důchod ředitelům 9 škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem.

 

7.16      Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – školy a školská zařízení: RÚK rozhodla o změnách. 

 

7.17      Střední lesnická škola, Šluknov, T.G. Masaryka 580, příspěvková organizace – personální záležitosti: RÚK vzala na vědomí vzdání se funkce ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Střední lesnická škola, Šluknov (T. G. Masaryka 580) PhDr. Milana Janouška, ke dni  31. 7. 2007.

 

7.18      Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace – personální záležitosti: RÚK vzala na vědomí vzdání se funkce ředitelky příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Základní škola praktická, Bílina (Kmochova 205/10), Mgr. Dagmar Jechové, ke dni  31. 7. 2007. Dále rozhodla o vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkce ředitele této příspěvkové organizace.

 

7.19      Integrovaná střední škola stavební, Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace – personální záležitosti: RÚK jmenovala konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele.

 

7.20      Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Jungmannova 667, příspěvková organizace – personální záležitosti: RÚK jmenovala konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele.

 

7.21      Změna názvu Školské rady, změna zřizovací listiny školské rady: RÚK rozhodla ozměně názvu Školské rady na nový název: Školská rada Základní školy speciální při Základní škole speciální a Mateřské škole, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788.

 

7.22      Změny v  rejstříku škol a školských zařízení: RÚK rozhodla o změnách.

 

7.23      Střední škola technická, Most – Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace - projekt „Výukový a tréninkový polygon pro profesní  přípravu zaměstnanců v průmyslových zónách Ústeckého kraje“: staženo

 

7.24      Jmenování členů dozorčí rady veřejné výzkumné instituce Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.: RÚK jmenovala pětičlennou dozorčí radu veřejné výzkumné instituce Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. ve složení:

1.         JUDr. Zděnek Lavička,

2.         Vlastimil Doležal,

3.         Ivana Božíková,

4.         PhDr. Miroslav Dobeš,

5.         PhDr. Václav Hofmann.

 

7.25      Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na technické zpracování a odborné vyhodnocení archeologických výzkumů v Ústeckém kraji v roce 2007: RÚK rozhodla o výzvě k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na službu „Technické zpracování a odborné vyhodnocení archeologických výzkumů v Ústeckém kraji v roce 2007“ a o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny. Rozhodla také o zaslání výzev ve zjednodušeném podlimitním řízení těmto dodavatelům:

1.   Regionální muzeum  v Teplicích (Zámecké náměstí 14),

2.   Oblastní muzeum v Chomutově (Palackého 86),

3.   Oblastní muzeum Litoměřice (Dlouhá 173),

4.   Oblastní muzeum Louny (Pivovarská 28).

5.   Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. (Žižkova 835) Most.

 

7.26      Žádost o prodloužení termínu pro podání závěrečného vyúčtování dotace v rámci „Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2006“ u projektu „Hudební festival EXPERIMENT Podbořany 2006 – VI. ročník“: RÚK doporučila ZÚK schválit prodloužení termínu pro podání závěrečného vyúčtování dotace v rámci „Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2006“ u projektu „Hudební festival EXPERIMENT Podbořany 2006 – VI. ročník“.

 

7.27      Vnitřní platový předpis pro ředitele příspěvkových organizací v působnosti odboru kultury a památkové péče zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK schválila, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) a nařízením vlády ČR č. 564/2006 Sb. (o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě) „Vnitřní platový předpis pro ředitele příspěvkových organizací v působnosti odboru kultury a památkové péče zřizované Ústeckým krajem“ s účinností od 1. ledna 2007.

 

8. Blok náměstka hejtmana Ústeckého kraje Ing. Petra Fialy

8.1       Projekt ReRegions - závěrečná konference, změna usnesení č. 81/7/2005: RÚK vzala na vědomí přednesenou zprávu o plnění projektu ReRegions a o přípravě závěrečné mezinárodní konference konané pod názvem „Území ovlivněné těžbou uhlí – cesty k udržitelnému rozvoji“ ve dnech 17. – 20. dubna 2007 v Mostě. Dále schválila změnu termínu plnění usnesení č. 81/7R/2005 ve znění usnesení 23/19R/2005 (po organizační a technické stránce zajištění naplnění projektu ReRegions), dále zajištění finančního řízení projektu, a to jak za vedoucího partnera, tj. Ústecký kraj, tak za všechny další spolupracující partnery projektu. Souhlasila s převzetím záštity hejtmanem Ústeckého kraje nad konáním mezinárodní konference v Mostě a uložila Janu Sixtovi, vedoucímu odboru průmyslová zóna Triangle, zajištění její přípravy a konání. 

 

8.2       Nakládání s majetkem: RÚK projednala a schválila nakládání s majetkem Ústeckého kraje.

 

8.3       Změna zřizovací listiny č.j. 213/2002 příspěvkové organizace Ústeckého kraje: Krajská majetková, p.o: odloženo

 

8.4       Krajská majetková, p.o. - platební výměr: RÚK stanovila plat Miluši Srbkové, ředitelce Krajské majetkové, Ústí nad Labem (Na Schodech 1535/4).

 

8.5       Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky: „II/225 most Libočany“: RÚK rozhodla o zadání užšího řízení, a to s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět zájemců, na stavební práce na plnění veřejné zakázky v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované firmou Pontex, s. r. o., Praha 4. Dále rozhodla o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky s kritérii a váhami: celková nabídková cena 85%, doba realizace výstavby v týdnech 5%, výše smluvní pokuty při nesplnění termínu 7%, délka poskytované záruky na celé dílo v měsících ode dne předání a převzetí akce 3 %. RÚK dále jmenovala členy hodnotící komise a jejich náhradníky. Rekonstrukce mostu je navržena kvůli jeho havarijního stavu. Spočívá ve výstavbě nového, železobetonového jednopólového mostu o délce 49,12 m mimo trasu původního mostu, a to z důvodu úpravy směrových oblouků  na předpolích, které jsou u stávajícího mostu nevyhovující. Původní most zůstane po dobu stavby v provozu.

 

8.6       Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky: „Úprava křižovatky III/25348 a III/25349 Krupka“: RÚK rozhodla o zadání užšího řízení, a to s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět zájemců, na stavební práce na plnění veřejné zakázky v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované firmou AZ Consult, spol. s r. o., Ústí nad Labem. Dále rozhodla o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky s kritérii a váhami: celková nabídková cena 85%, doba realizace výstavby v týdnech 5%, výše smluvní pokuty při nesplnění termínu 7%, délka poskytované záruky na celé dílo v měsících ode dne předání a převzetí akce 3 %. RÚK dále jmenovala členy hodnotící komise a jejich náhradníky. Jedná se o přestavbu stávající křižovatky silnic III/25438 a III/25349 v extravilánu města Krupky. Stavba dále zahrnuje přeložku kanalizace, přeložku vedení VN 22 kV, sdělovacího kabelu, stavbu propustků a sjezdů a rekultivaci přeloženého úseku komunikace.

 

8.7       Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky: „REKO silnice II/261 Ústí nad Labem - Děčín“: RÚK rozhodla o zadání užšího řízení, a to s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět zájemců, na stavební práce na plnění veřejné zakázky v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované firmou AZ Consult, spol. s r. o., Ústí nad Labem. Dále rozhodla o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky s kritérii a váhami: celková nabídková cena 85%, doba realizace výstavby v týdnech 5%, výše smluvní pokuty při nesplnění termínu 5%, délka poskytované záruky na celé dílo v měsících ode dne předání a převzetí akce 2 %, způsob zajištění závazku po dobu záruky v Kč po celou délku záruky 3%. RÚK dále jmenovala členy hodnotící komise a jejich náhradníky. Jedná se o rekonstrukci pravobřežní silnice II/261 podél řeky Labe v úseku Ústí nad Labem – Děčín délky 20,8 km (km 55,8 – 76,6). Dlouhodobě neudržovaná komunikace není schopna v některých úsecích převést současnou dopravu, zejména nákladní, např. z kamenolomu Těchlovice.

 

8.8       Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na službu "II/246 most Břežany": odloženo

 

 

 

 

 

 

8.9       Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky „SOŠ služeb a SOU Kadaň - REKO DM“: RÚK rozhodla o zadání užšího řízení, a to s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět zájemců, na stavební práce na plnění veřejné zakázky v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované firmou ABC Chomutov spol. s r. o. Dále rozhodla o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky s kritérii a váhami: celková nabídková cena 85%, doba realizace výstavby v týdnech 5%, výše smluvní pokuty při nesplnění termínu 7%, délka poskytované záruky na celé dílo v měsících ode dne předání a převzetí akce 3 %. RÚK dále jmenovala členy hodnotící komise a jejich náhradníky. Jedná se o rekonstrukci objektu domova mládeže v Kadani. Rekonstrukce se týká změny ubytovací části pavilonu B a kuchyně v pavilonu D.

 

8.10      Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Gymnázium Most - Sanace zdiva 1.P.P“: RÚK rozhodla o výzvě k podání nabídek na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu, práce budou provedeny na základě projektové dokumentace zpracované firmou REAL - INVESTA, s. r. o.  Dále rozhodla o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle kritéria ekonomické výhodnosti s kritérii a váhami: celková nabídková cena v Kč 90%, průběžná doba plnění v týdnech 10%. RÚK dále jmenovala členy hodnotící komise a jejich náhradníky. Stavba je realizována pro zabránění prostupu vlhkosti z podzákladí do zdí 1. PP objektu pomocí sanačních omítek a odvedení vlhkosti drenážním systémem do stávající kanalizace.

 

8.11      Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „VOŠZ a SŠZ Purkyně Most – rekonstrukce sociálního zařízení v DM“: RÚK rozhodla o výzvě k podání nabídek na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu, práce budou provedeny na základě projektové dokumentace zpracované firmou CHEMINVEST, s. r. o. Dále rozhodla o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle kritéria ekonomické výhodnosti s kritérii a váhami: celková nabídková cena v Kč 90%, průběžná doba plnění v týdnech 10%. RÚK dále jmenovala členy hodnotící komise a jejich náhradníky. Jedná se o rekonstrukce stávajících sociálních zařízení, včetně úprav vnitřních rozvodů instalací a vzduchotechniky. Navrhovaná úprava se dotkne všech nadzemních podlaží, v rámci rekonstrukce bude zřízeno WC pro tělesně postižené.

 

8.12      Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Oblastní muzeum Most – úprava půdního prostoru 1. etapa“: RÚK rozhodla o výzvě k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na tuto veřejnou zakázku, práce budou provedeny na základě projektové dokumentace zpracované firmou Ing. Stanislav Cimr. Dále rozhodla o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky s kritérii a váhami: celková nabídková cena 90%, doba realizace výstavby 5%, délka poskytované záruky na celé dílo v měsících ode dne předání a převzetí akce 5 %. RÚK dále jmenovala členy hodnotící komise a jejich náhradníky. Jedná se o zřízení expozicí v prostorách půdy. Prostředkem expozice povede chodba z níž jsou zasklené průchody do expozic, zároveň při úpravách bude provedena výměna oken ve vikýřích. 

 

8.13      Výkon zřizovatelských funkcí organizací Ústeckého kraje v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví: RÚK souhlasila se změnou účelu použití uspořené části investiční dotace poskytnuté Nemocnici následné péče Ryjice, příspěvkové organizaci, ve výši 291 074 korun (původně poskytnuté na „Rekonstrukce elektroinstalace lůžkového pavilonu NNP – montáž nových světelných okruhů“) na částečné uhrazení jiné investiční akce.

 

8.14      Stanovení platů ředitelům příspěvkových organizací Ústeckého kraje – oblast sociální a zdravotnictví: RÚK stanovila platy ředitelům příspěvkových organizací Ústeckého kraje – oblast sociální a zdravotnictví.

 

8.15     Informace o financování příspěvkových organizací v oblasti sociální zřizovaných Ústeckým krajem v roce 2007: RÚK vzala na vědomí přednesenou informaci o výsledku dotačního řízení Ministerstva práce a sociálních (MPSV) v oblasti poskytování sociálních služeb v roce 2007, která se týká příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem. Dále rozhodla o poskytnutí návratné finanční částky příspěvkovým organizacím:

 

Ústav sociální péče Jiříkov

         404 000,- Kč

Ústav sociální péče Lobendava

         315 000,- Kč

Správa sociálních služeb Chomutov

         834 000,- Kč

Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice

      1 012 000,- Kč

Centrum sociální pomoci Litoměřice

      6 998 000,- Kč

Ústav sociální péče Tuchořice

         815 000,- Kč

Ústav sociální péče Litvínov – Janov

      3 825 000,- Kč

Ústav sociální péče Nová Ves v Horách

         775 000,- Kč

Ústav sociální péče Brtníky

         731 000,- Kč

Ústav sociální péče Česká Kamenice

         823 000,- Kč

Ústav sociální péče Stará Oleška

         300 000,- Kč

Diagnostický ústav sociální péče Čížkovice

      1 183 000,- Kč

Ústav sociální péče Háj u Duchcova

         702 000,- Kč

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa

      1 280 000,- Kč

Domov důchodců Šluknov

      1 015 000,- Kč

Domov důchodců a ústav sociální péče Litvínov – Janov

      4 291 000,- Kč

Domov důchodců Meziboří

      3 494 000,- Kč

Domov důchodců Dubí

      1 899 000,- Kč

Domov důchodců Teplice

         945 000,- Kč

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

    31 364 100,- Kč

 

RÚK současně se schválením tohoto rozpočtového opatření uložila uvedeným příspěvkovým organizacím přihlásit se do dalšího kola dotačního řízení, které bude vyhlášené MPSV v oblasti poskytování sociálních služeb na rok 2007. Finanční výpomoc je organizacím poskytnuta z rezervy v celkové výši 117,460 milionů korun na očekávané krácení dotace MPSV, schválené v krajském rozpočtu pro tento rok. Rezerva byla vytvořena pro případ krácení dotací od MPSV ČR na úhradu nákladů spojených s činností příspěvkových organizací v oblasti sociální zřizovaných Ústeckým krajem v souvislosti s novelou zákona o sociálních službách.

 

9.  Blok ředitelky Krajského úřadu Ústeckého kraje

9.1       Dodatek č. 4 ke smlouvě o zajištění úklidu objektů sídla Krajského úřadu Ústeckého kraje:

 

9.2       Dohoda o poskytnutí součinnosti při vybírání správních poplatků: RÚK rozhodla o uzavření Dohody o poskytnutí součinnosti při vybírání správních poplatků se Statutárním městem Most. Dohoda upravuje vzájemné vztahy mezi Ústeckým krajem a Statutárním městem Most při vybírání správních poplatků za osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky. Žádost o osvědčení o státním občanství České republiky se podává nejen u krajského úřadu, ale i u matričních úřadů, správní poplatky potom zasílají žadatelé složenkou na účet Ústeckého kraje. Dohoda o poskytnutí součinnosti při vybírání správních poplatků umožní vybrání správních poplatků současně s přijetím žádosti, čímž zjednoduší postup občanů při vyřizování jejich záležitostí.

 

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 18.1.2007 / 18.1.2007 | Zveřejnit od-do: 18.1.2007-18.2.2007

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém