Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 73. schůze Rady Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Tisková zpráva z 73. schůze Rady Ústeckého kraje, II.volební období, dne 1. 2. 2007

                                                                                                     tisková zpráva je pouze informativní

 

10.00    1. Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a usnesení

2.         Schválení programu

3.         Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulé Rady Ústeckého kraje

3.1       Změna usnesení 38/47R/2006 Rady Ústeckého kraje ze dne 12.7. 2006

3.2       Tisková oprava usnesení č.6/67R/2006 Rady Ústeckého kraje ze dne 18.12.2006

4.         Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje

5.         Ústní informace členů Rady Ústeckého kraje

5.1       Projednání dopisů adresovaných Radě Ústeckého kraje

 

6. Blok hejtmana Ústeckého kraje

6.1       Zpráva ze služební cesty Antonína Terbera, člena Rady Ústeckého kraje, na semináři „Vytváření politiky životního prostředí v Bruselu: Pracovní skupiny, vyjednávání, současné dokumenty“ v Maastrichtu ve dnech

4. - 5.12.2006: RÚK vzala na vědomí zprávu ze služební cesty Antonína Terbera, člena Rady Ústeckého kraje.

 

6.2       Dopravní obslužnost – žákovské jízdné: RÚK rozhodla o uzavření Smluv o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé poskytováním žákovského jízdného v roce 2007 v linkové dopravě a v drážní dopravě.

 

6.3       Dopravní obslužnost – zajištění dopravy: RÚK rozhodla o uzavření dodatku smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti části území Ústeckého kraje na vymezených linkách: 

a)         Dolní Poohří s dopravcem ČSAD Slaný a.s. s platností od 5. 2. 2007,

b)         Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova a.s., v oblasti Bílinsko s platností od 1. 2. 2007,

c)         Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o., v části oblasti Bílinsko s platností od 1. 2. 2007 do 3. 3. 2007,

d)         Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., v části oblasti Bílinsko s platností od 1. 2. 2007

             do 28. 2. 2007,

e)         ČSAD Semily, a.s., v oblasti Šluknovsko s platností od 1. 2. 2007 do 3. 2. 2007,*

f)          Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., v části oblasti České středohoří - západ s platností od možné         

             změny jízdního řádu,

g)         Dopravní podnik Teplice s.r.o., v oblasti Příměstská doprava Teplice s platností od 18. 2. 2007.

 

* Vzhledem k postupu dopravce z druhého místa v pořadí byla později zahájena správní řízení na vydání licence tomuto dopravci. Provoz dle licencí bude možné zahájit k datu 4. 2. 2007. Z toho důvodu bylo navrženo prodloužit dodatkem stávající uzavřenou smlouvu na zajištění základní dopravní obslužnosti v této oblasti o dobu tří dnů.

 

6.4       Dotace Ústeckého kraje na pokrytí nezbytně nutných nákladů k zajištění náhradní dopravní obslužnosti – dočerpání dotace: RÚK doporučila ZÚK schválit, v souladu s usnesením ZÚK č. 40/15Z/2006 ze dne 20. 9. 2006, poskytnutí finančních prostředků z krajského rozpočtu na pokrytí nezbytně nutných nákladů, které vznikly obcím Ústeckého kraje při zajištění základní dopravní obslužnosti v souvislosti s přerušením dopravy na pravidelných linkách veřejné autobusové dopravy:

a) Město Krupka             ve výši 51,036 tisíc korun,

b) Obec Chotiněves        ve výši 10,353 tisíc korun.

 

6.5       Smlouva o spolupráci mezi Ústeckým krajem, Severočeskými doly a.s. a ČEZ, a.s: RÚK rozhodla o uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci mezi Ústeckým krajem a Severočeskými doly a.s. a Ústeckým krajem a ČEZ, a.s. včetně dodatku ke smlouvě. Na základě těchto smluv poskytnou společnosti na projekty rekonstrukcí a oprav, převážně v příspěvkových organizacích Ústeckého kraje, celkem 75 milionů korun:

Severočeské doly a.s.:

a) rekonstrukce objektu pro odborná pracoviště v Chomutově Integrované střední školy Údlice ve výši 17,5 milionu korun,

b) zateplení střech a obvodu pláště Středního odborného učiliště služeb Litvínov – Hamr ve výši 6,5 milionu korun,

c) projekt na výstavbu tělocvičny a nástavby učeben Hotelové školy Teplice ve výši 1 milion korun.

Uvedené prostředky budou použity účelově v souladu s usneseními vlády České republiky č. 334 ze dne 14. dubna 1999, č. 534 ze dne 31. května 2000, č. 1187/01 ze dne 14.11.2001 a č. 725/03 ze dne 16.7.2003.

ČEZ a.s. a Ústecký kraj na základě smlouvy o vzájemné spolupráci budou spolupracovat v oblastech, které budou obě strany po vzájemné každoroční konzultaci konkretizovat. Smlouva je uzavíraná na dobu určitou, a to do 31.12.2015. V dodatku č.1, který je přílohou této smlouvy, jsou již přesně specifikovány programy, které budou podporovány v roce 2007 finančními prostředky od společnosti ČEZ, a.s. ve výši 25 milionu korun:

a) rekonstrukce a obnova objektu Integrované střední školy energetické Chomutov ve výši 18 milionů korun,

b) rekonstrukce objektů Střední odborné školy technické a Středního odborného učiliště Louny ve výši 7 milionů korun.

Dalších 25 milionů korun poskytne společnost ČEZ, a.s. konkrétním subjektům či projektům v Ústeckém kraji. ČEZ, a.s. je povinen předložit Ústeckému kraji seznam subjektů či projektů, kterým finanční prostředky poskytl, a to do

31. 1. 2008.

 

 

7. Blok náměstka a zástupce hejtmana Ústeckého kraje Radka Vonky

7.1       Souhlas s bezplatným použitím znaku Ústeckého kraje ve Finančním a investičním adresáři ČR: RÚK souhlasila s bezúplatným použitím znaku Ústeckého kraje do odborné ročenky „Finanční a investiční adresář ČR 2007“, vydávaný firmou PROSPECTOR MEDIA, s.r.o.

 

7.2       Pracovní skupina pro výběr projektů POV ÚK 2007: RÚK jmenovala členy Pracovní skupiny pro výběr projektů Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2007.

 

7.3       Rozvojové programy ÚK- žádosti o výjimku: RÚK souhlasila s udělením výjimky z podmínek rozvojových programů pro rok 2004, tj. s prodloužením termínu dokončení projektu a předložení závěrečné zprávy a závěrečného vyúčtování prostřednictvím dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace projektům:

    1. Zpracování územního plánu obce Doubice do 31. 12. 2007,

    2. Zpracování územně plánovací dokumentace obce Markvartice do 30. 9. 2007,

    3. Územní plán obce Kyškovice do 30. 6. 2007,

    4. Územně plánovací dokumentace obce Vlastislav do 30.4.2008.

O udělení výjimky bude rozhodovat Zastupitelstvo Ústeckého kraje.

 

7.4       Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení na služby „Cyklostezka Ohře“: RÚK rozhodla o výzvě k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku zpracování studie „Cyklostezka Ohře" a o způsobu hodnocení nabídek. Dále rozhodla o zaslání výzev 5 dodavatelům. Předmětem zakázky je vypracování studie cyklostezky v podrobnosti dokumentace pro územní řízení na akci „Cyklostezka Ohře“ v trase Boč – Litoměřice  v délce cca 143,5 km.

 

7.5       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti DAYMOON, a.s., Fügnerova 51, 405 02 Děčín, pro zařízení „Galvanovna“: RÚK k žádosti o vydání integrovaného povolení, zpracované provozovatelem, požaduje pro trvalý provoz povolovaných zařízení zajištění emisí do ovzduší a vod na úrovni nejlepších dostupných technik. Provozem musí být dodrženy navržené závazné podmínky v kapitole 13 žádosti, splněny připomínky odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje a připomínky dalších dotčených orgánů veřejné správy.

 

7.6       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Glaverbel Czech a.s., člen skupiny Glaverbel, Sklářská 450, 416 74 Teplice, pro zařízení „Výrobní linka R1, výrobní linka R2, technologie Stopsol“: RÚK k žádosti o vydání integrovaného povolení, zpracované provozovatelem, požaduje pro trvalý provoz povolovaných zařízení zajištění emisí do ovzduší a vod na úrovni nejlepších dostupných technik. Provozem musí být dodrženy navržené závazné podmínky v kapitole 13 žádosti, splněny připomínky odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje a připomínky dalších dotčených orgánů veřejné správy.

 

7.7       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Glaverbel Czech a.s., člen skupiny Glaverbel, Sklářská 450, 416 74 Teplice, pro zařízení „Lakovací linka“: RÚK k žádosti o vydání integrovaného povolení nemá připomínky, pokud budou dodrženy navržené závazné podmínky v kapitole 13 žádosti, zajištěny emise do ovzduší na úrovni nejlepších dostupných technik a splněny připomínky orgánů veřejné správy a požadavky vyplývající z příslušných koncepčních materiálů a plánů ochrany životního prostředí Ústeckého kraje.

 

7.8       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „CTPark Krupka – hala K1 (DHL)“ oznamovatele obchodní firmy CTP Invest, spol. s r.o., CT Park Humpolec, 396 01 Humpolec: RÚK nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, za předpokladu zahrnutí podmínek odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje k záměru, naplnění oprávněných podmínek dalších orgánů veřejné správy a zahrnutí opatření navrhovaných v kapitole D.IV „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení případně kompenzaci nepříznivých vlivů“ v plném rozsahu do závěrů zjišťovacího řízení.

 

7.9       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Výrobna bioethanolu 150 000 tun/rok a spalování biomasy“, oznamovatele SETUZA a.s., Ústí nad Labem, Žukovova 100, 401 29 Ústí nad Labem: RÚK požaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Předložené oznámení, zpracované v rozsahu přílohy č. 3 zákona, je nutno dopracovat do dokumentace. Z hlediska ochrany ovzduší se jedná o zvláště velký zdroj znečišťování ovzduší, který je sice umístěný v průmyslové zóně, ale prakticky ve středu městské části Střekov, obklopený obytnou zástavbou.

 

7.10      Návrh na poskytnutí dotace z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje a projednání žádosti o změnu termínu dokončení projektu již schválené dotace: RÚK doporučila ZÚK poskytnutí dotace z Fondu vodního hospodářství Severočeskému sdružení obcí na projekt monitoringu pohybu hladin a zajištění přenosu dat a informací „Protipovodňová opatření na drobných vodních tocích Ústeckého kraje“ ve výši 595,76 tisíc korun. Přidělení dotace předpokládá minimální spoluúčast žadatele ve výši 30 % z celkových nákladů projektu, které jsou 3,4 milionu korun.

 

 

 

7.11      Schválení dotačního programu: „Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji pro rok 2007“: RÚK doporučila ZÚK schválit navrhovaný „Program rozvoje ekologické výchovy,        vzdělávání a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji pro rok 2007“. Na program je v letošním roce vyčleněno z krajského rozpočtu 600 tisíc korun.

 

7.12      Platové výměry ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK projednala a schválila platové výměry Mgr. Jiřímu Škrábalovi, řediteli Střední školy technické, Most – Velebudice a

Jiřímu Dohnalovi, zástupci ředitele Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Krupka.

 

7.13      Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace - personální záležitosti: RÚK vzala na vědomí vzdání se funkce ředitele Střední odborné školy technické a zahradnické, Lovosice, Mgr. Petra Holveka, ke dni  31. 1. 2008.

 

7.14      Základní škola profesora Zdeňka Matějčka, Most, Zdeňka Štěpánka 340, příspěvková organizace – zřízení přípravné třídy: RÚK rozhodla o zřízení přípravné třídy ve školním roce 2007/2008. Cílem vytvoření přípravné třídy je vřazené děti systematicky připravovat na bezproblémové začlenění do prvního ročníku základní školy a předcházet jejich neúspěšným začátkům ve školní docházce.

 

7.15      Hry III. Olympiády dětí a mládeže České republiky 2007: RÚK vzala na vědomí informace o Hrách  III. Olympiády dětí a mládeže České republiky 2007, které se budou konat ve dnech 19. až 23. června 2007 v Ústeckém kraji a souhlasila s účastí reprezentace Ústeckého kraje na těchto hrách. Dále souhlasila s formou bezúplatného převodu sportovního reprezentačního oblečení účastníkům her, tj. reprezentační soupravy (čepice s kšiltem, triko s krátkým rukávem, letní sportovní bunda a kalhoty) v počtu 335 kusů v celkové pořizovací celkové ceně  670 tisíc korun včetně DPH. Účast reprezentace kraje na hrách přispěje k doplnění spektra možností pro pohybové a kulturní vyžití dětí a mládeže v regionu, podpoří myšlenku olympismu, která projekt olympiád pro děti šíří mezi mládeží a jako hostitelský kraj doplní všechny přihlášené kraje ČR. Usnesením ZÚK č. 32/17Z/2006 ze dne 20. 12. 2006 (krajský rozpočet na rok 2007) byl na pořádání her vyčleněn příspěvek ve výši 4 miliony korun.

 

7.16      Dotační program: „Sport a volný čas 2007“ - přidělení dotací: RÚK rozhodla o poskytnutí neinvestiční dotace z programu pro 68 projektů ve výši 6,009 milionů korun. Dále doporučila ZÚK přidělení dotací 11 projektům ve výši 991 tisíc korun.

 

7.17      Střední škola technická, Most – Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace - projekt „Výukový a tréninkový polygon pro profesní  přípravu zaměstnanců v průmyslových zónách Ústeckého kraje“: RÚK souhlasila s realizací projektu „Výukové a tréninkové centrum Ústeckého kraje“ pro krajskou příspěvkovou organizaci Střední škola technická, Most – Velebudice, s tím, že Ústecký kraj uvolní ze svého rozpočtu v roce 2007 na tento projekt 10 milionů korun. Projekt tzv. „výukového polygonu“ by měl zajistit lidské zdroje v potřebném množství

a v dostatečné kvalifikační úrovni pro investory Ústeckého kraje a je zaměřen na profesní přípravu montážních dělníků (operátorů) a vedoucích výrobních úseků.

 

7.18      Změna platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje v působnosti odboru kultury a památkové péče: RÚK projednala změnu platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje v působnosti odboru kultury a památkové péče.  

 

7.19      Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje v působnosti odboru kultury a památkové péče: RÚK projednala a schválila změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje v působnosti odboru kultury a památkové péče.

 

7.20      Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2007 - přidělení dotací: RÚK rozhodla o poskytnutí neinvestiční dotace 23 žadatelům. Současně doporučila ZÚK přidělení dotace dalším 23 projektům. Dotační titul „Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2007“ vychází ze zásad dotační politiky Ústeckého kraje. Jeho cílem je rozvíjení tvořivosti a estetické výchovy, podpora aktivní kulturní tvorby a zájmových uměleckých aktivit. Navrhovaný finanční objem dotačního programu byl v rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2007 schválen ve výši 3,3 milionů korun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.21      Rozdělení finančních prostředků k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji na rok 2007: RÚK projednala a schválila návrh na přidělení finančních prostředků ve výši 1,02 milionů korun na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji na rok 2007 do rozpočtu Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace. Dále doporučila ZÚK k schválení návrhu na přidělení finančních prostředků na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji na rok 2007:

 

Statutární město Děčín

Městská knihovna Děčín

1,630 milionů korun

Město Chomutov

Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutova

1,010 milionů korun

Město Litoměřice

Knihovna Karla Hynka Máchy

1,570 milionů korun

Město Louny

Městská knihovna Louny

0,770 milionů korun

Město Žatec

Městská knihovna Žatec

0,300 milionů korun

Statutární město Most

Městská knihovna Most

0,710 milionů korun

 

Oproti předloženému návrhu Rada Ústeckého kraje doporučila rozdělit příspěvek ve výši 0,99 milionů korun, určený pro zajištění funkcí regionální knihovny Regionální knihovnou Teplice, poměrnou částí mezi ostatní knihovny.

 

7.22      Vyjádření  kraje v samostatné působnosti k posudku  dokumentace EIA záměru „Nový zdroj 660 MW v Elektrárně Ledvice“, oznamovatele ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4: RÚK požaduje doplnit podmínky souhlasného stanoviska, např. tím, že technologické celky budou navrhovány tak, aby emise ze zařízení dosahovaly úrovně nejlepších dostupných technik, budou navržena protihluková opatření zajišťující další snižování emisí hluku mimo areál závodu, včetně návrhu sadových úprav a protihlukové zeleně. Investor se bude spolupodílet na přípravě silničního obchvatu obce Chotějovice a bude v rámci stavby zajišťovat průběžné opravy místních komunikací dotčených provozem stavby.

 

7.23      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Rozšíření těžby cihlářské suroviny v k.ú. Libochovice“ oznamovatele HELUZ  cihlářský průmysl v.o.s., Dolní Bukovsko čp. 295, 373 65 Dolní Bukovsko: RÚK nepožaduje, za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.24      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Výstavba farmy větrných elektráren Moldava – Pastviny“ oznamovatele VTE Pastviny s.r.o., Lužická 1538/10, 120 00 Praha 2: odloženo

 

7.25     Jmenování předsedy a místopředsedy dozorčí rady veřejné výzkumné instituce Ústav archeologické památkové péče  severozápadních Čech, v.v.i.: RÚK rozhodla o jmenování Václava Hoffmana a Vlastimila Doležala do funkcí předsedy a místopředsedy dozorčí rady veřejné výzkumné instituce Ústav archeologické památkové péče  severozápadních Čech, v.v.i.

 

8. Blok náměstka hejtmana Ústeckého kraje Ing. Petra Fialy

8.1       Odpis daňových nedoplatků pro nedobytnost: RÚK rozhodla o odpisu daňových nedoplatků pro jejich nedobytnost v celkové výši 14,5 tisíc korun.

  

8.2       Odkup akcií Regionální rozvojové agentury ÚK a.s.: RÚK rozhodla o uzavření Smlouvy o úplatném převodu listinných cených papírů s Městem Litvínov a s Vysokou školou finanční a správní o.p.s. Jedná se o nákup 6 ks akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje a.s. za cenu v maximální výši 23,9 tisíc korun za jednu akcii.

 

8.3       Nakládání s majetkem: RÚK projednala a schválila nakládání s majetkem Ústeckého kraje.

 

8.4       Změna zřizovací listiny č.j. 213/2002 příspěvkové organizace Ústeckého kraje: Krajská majetková, p.o: RÚK rozhodla o změně zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská majetková, dodatkem č. 21.

 

8.5       Přehled poptávek nad 100 tis. Kč a veřejných zakázek v roce 2006: RÚK vzala na vědomí informaci o přehledu poptávek, veřejných zakázek malého rozsahu a veřejných zakázek realizovaných v roce 2006 podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách a podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných  zakázkách. Jednotlivými odbory Krajského úřadu Ústeckého kraje, či příspěvkovými organizacemi zřízenými Ústeckým krajem, bylo realizováno 784 evidovaných poptávek, veřejných zakázek malého rozsahu a veřejných zakázek.

 

8.6       Vyhodnocení výzvy k podání nabídek v jednacím řízení bez uveřejnění na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Průmyslová zóna Triangle – inženýrské sítě“ – výzva k podání cenové nabídky na vícepráce: vyřazeno z programu schůze

 

 

 

8.7       Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky: „SOŠ techn. a SOU Louny – výměna kotelny“: RÚK rozhodla o zadání užšího řízení, a to s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět zájemců, na stavební práce na plnění veřejné zakázky v rozsahu podle projektové dokumentace in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s. r. o.

 

8.8       Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky: „SŠ zem. a ekologická Žatec – REKO tělocvičny“: RÚK rozhodla o zadání užšího řízení, a to s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět zájemců, na stavební práce na plnění veřejné zakázky v rozsahu podle projektové dokumentace in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s. r. o.

 

8.9       Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky: „Gymnázium Děčín - V. etapa“: RÚK rozhodla o zadání užšího řízení, a to s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět zájemců, na stavební práce na plnění veřejné zakázky v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované firmou ARCH PROJEKT s. r. o.

8.10      Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky: „ÚSP Brtníky – REKO č. p. 119“: RÚK rozhodla o zadání užšího řízení, a to s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět zájemců, na stavební práce na plnění veřejné zakázky v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované firmou ARCH PROJEKT s. r. o.

 

8.11      Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky: „SLŠ Šluknov – REKO hlavní budovy“: RÚK rozhodla o zadání užšího řízení, a to s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět zájemců, na stavební práce na plnění veřejné zakázky v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované firmou Ing. Milan Zezula.

 

8.12      Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na službu "II/246 most Břežany“: odloženo

 

8.13      Schválení textu smlouvy o společném postupu při zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby "Okružní křižovatka Na Valech-Masarykova Litoměřice“: vyřazeno z programu schůze

 

8.14      Výkon zřizovatelských funkcí organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální a zdravotnictví: RÚK nesouhlasila se zvýšením závazného ukazatele příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2007 z rezervy odboru sociálních věcí a zdravotnictví pro Správu sociálních služeb Chomutov, příspěvkovou organizaci, o 460 tisíc korun na náklady spojené se stravováním klientů v ÚSP Kadaň. Ředitel zařízení předložil v roce 2006 žádost na navýšení příspěvku, v souvislosti s ukončením stravování klientů v Městské správě sociálních služeb Kadaň. Z vyžádaných, dodatečně doložených podkladů však vyplynulo, že navýšení nákladů spojených se změnou dodavatele stravy bude činit pouze 63,5 tisíc korun.

 

8.15      Veřejné zakázky příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální a zdravotnictví: RÚK vzala na vědomí návrh rozhodnutí Nemocnice Chomutov o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na dodávku „Skiaskopie“. Souhlasila s uzavřením smluvního vztahu na realizaci veřejné zakázky mezi Nemocnicí Chomutov na straně objednatele a vybraným uchazečem AURA Medical, s.r.o. RÚK dále souhlasila s návrhem zadání nadlimitní veřejné zakázky, zadané v otevřeném řízení na dodávku „Diagnostik pro gelovou sloupcovou aglutinaci“ a navrhla členy hodnotící komise včetně náhradníků.

 

8.16      Program prevence kriminality na místní úrovni – PARTNERSTVÍ: RÚK souhlasila s předložením žádosti o státní účelovou dotaci v Programu prevence kriminality na místní úrovni – PARTNERSTVÍ 2007 na projekty „Víš, kdo je za dveřmi?“ a „Kurz mediace“. Projekty předpokládají spoluúčast Ústeckého kraje ve výši 56 tisíc korun.

 

8.17      Ukončení činnosti detašovaného pracoviště Ústavu sociální péče Litvínov - Janov, příspěvková organizace – ÚSP Hamr: RÚK uložila Jiřímu Šimůnkovi, řediteli Ústavu sociální péče Litvínov – Janov, ve spolupráci s řediteli zařízení sociální péče zřizovaných Ústeckým krajem, zabezpečit umístění klientů z detašovaného pracoviště Hamr, do zařízení sociálních služeb zřizovaných Ústeckým krajem. Současně Jiřímu Šimůnkovi uložila zabezpečení uvolnění objektu v ul. Přátelství 70, Litvínov – Hamr do 31. 3. 2007. V současné době je v detašovaném pracovišti Hamr 33 klientů. V rámci jednání s řediteli příspěvkových organizací bylo domluveno umístění klientů z pracoviště Hamr takto:

ÚSP Háj u Duchcova                                4

ÚSP Brtníky                                            4

ÚSP Chotěšov                                           1

ÚSP Liběšice                                            6

ÚSP Lobendava                                       1

ÚSP Tuchořice                                          2

ÚSP Litvínov - Janov  (ul. Zátiší)  11

Zbylí 4 uživatelé budou umístěni do Domova se zdravotním postižením Kavkaz, a to s nástupem od 1.3.2007, písemný souhlas vyslovila organizace MSSS Vejprty. Ukončení provozu na detašovaném pracovišti Hamr bude mít dopad na ukončení pracovního poměru cca 8 zaměstnanců. Jedná se převážně o zaměstnance důchodového věku.

 

8.18      Realizace transformace nemocnic v Ústeckém kraji: odloženo

 

8.19      Projekt – Efektivní zdravotnictví Ústeckého kraje – komunikace projektu v roce 2007: RÚK vzala na vědomí zabezpečení komunikační služby a mediální prezentace v rámci realizace projektu Efektivní zdravotnictví Ústeckého kraje pro rok 2007.

 

9.  Blok ředitelky Krajského úřadu Ústeckého kraje

9.1       Jmenování vedoucího odboru dopravy – z doby určité na dobu neučitou: RÚK jmenovala dle ustanovení zákona o krajích, ing. Jindřicha Fraňka vedoucím odboru dopravy a silničního hospodářství na dobu neurčitou ode dne 1. 2. 2007.

 

10.       Různé               

10.1      Příprava 18. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje ve II. volebním období: RÚK vzala na vědomí ústní informaci o přípravě 18. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje. Datum jeho konání je stanoveno na 28. 2.  2007, od 10.00 hod. v konferenčním sále Krajského úřadu Ústeckého kraje.

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 1.2.2007 / 1.2.2007 | Zveřejnit od-do: 1.2.2007-1.3.2007

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém