Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 74. schůze Rady Ústeckého kraje v V. volebním období

 
 

 
 

Projektový záměr do programu Doprava 2020

 

Rada souhlasila se zapojením Ústeckého kraje do projektového záměru pro testování autonomních systémů na území U SMART ZONE předkládaného do 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - Doprava 2020+, vyhlašovaného Technologickou agenturou České republiky.

 

Jde o podání projektového záměru do 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - Doprava 2020+, vyhlašovaného Technologickou agenturou České republiky (dále jen Program Doprava 2020+).

 

Východiska zapojení Ústeckého kraje do přípravy projektového záměru v rámci Programu Doprava 2020+:

- Program Doprava 2020+ je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro další uplatnění v nových přístupech, technologických postupech a službách vedoucích k posílení společenských a ekonomických přínosů dopravy.

- Ústecký kraj dlouhodobě deklaruje zájem podporovat testování autonomních systémů v regionu, dne 24. 7. 2019 bylo uzavřeno „Memorandum o partnerství a spolupráci mezi Ústeckým krajem a Statutárním městem Ústí nad Labem při přípravě projektu U SMART ZONE - testování autonomních systémů”

- testování autonomních systémů bylo identifikováno jako jeden ze strategických projektů Ústeckého kraje v rámci iniciativy Uhelné regiony v transformaci, zařazení projektu mezi klíčové strategické projekty pro území Ústeckého kraje bylo konsensem schváleno na společném jednání Regionální stálé konference Ústeckého kraje a tripartity 26. 3. 2019

- realizací projektu dochází k naplňování cílů Regionální inovační strategie Ústeckého kraje - Priorita B4

Propojení firem a výzkumných organizací, Priorita C1 Kapacity a kompetence výzkumných organizací,

Priorita C.2 Podpora přípravy projektů

 

 

Hlavním cílem projektového záměru je zpracování virtuálního modelu města Ústí nad Labem, podél

vytipovaných testovacích okruhů pro simulování dopravních situací. Okruhy jsou definovány ve studii

proveditelnosti k U SMART ZONE. Tento virtuální model bude reflektovat skutečné prostředí dopravní

infrastruktury v území připravovaném pro budoucí testování autonomních systémů vč. např. pohybu chodců, proměnlivosti počasí atd.. Součástí projektu bude provedení sběru a vyhodnocování dat získaných v rámci terénního mapování reálných dopravních situací. Mapování bude probíhat v běžném dopravním provozu. Tyto data budou implementována do připravovaného virtuálního modelu.

Zmíněné aktivity připravovaného projektového záměru boudou v budoucnosti sloužit jako podklad pro

bezpečné testování autonomních vozidel v Ústeckém kraji. Na virtuálním modelu bude možné např. testovat a vylepšovat modernější asistenční systémy pro autonomní vozidla.

 

 

 

 

 

 

Výstupy projektu:

- Specializovaná mapa s odborným obsahem potřebným pro testování autonomních systémů – pro území U SMART ZONE

- Strategický a koncepční dokument pro testování autonomních systémů v U SMART ZONE

- Specializovaný software pro detekci a rozpoznávání objektů v zónách pro testování autonomních systémů

 

Nositel projektu: Ústecký kraj

Partneři projektu (odborné subjekty realizující výzkumné aktivity v projektu): České učení technické v Praze (fakulta elektrotechnická, fakulta dopravní), Valeo autoklimatizace, k. s. (interní aplikační garanti s vlastním rozpočtem)

Další partner projektu: Inovační centrum Ústeckého kraje, z. s. (externí aplikační garant - bez rozpočtu)


Rozpočet projektu ve fázi přípravy.

Náklady projektu celkem: 50.000.000,- Kč

Předpokládaná výše dotace Program Doprava 2020+: 80 % 40.000.000,- Kč

Předpokládané vlastní zdroje zapojených partnerů: 20 % 10.000.000,- Kč

Předpokládané vlastní zdroje Ústecký kraj: 3.000.000,- Kč

 

 

Dopravní obslužnost autobusová – plánované změny v dopravě

 

Ústecko

Od 1. 9. 2019 dochází v oblasti ke změnám vyvolaným předchozími zkušenostmi s provozem linek a

vyvolanými požadavky obcí a měst.

Nejpodstatnější změnou jsou změny na linkách 452 a změny a převedení linky 632 z oblasti Litoměřicka. Na lince 452 dochází z důvodu přehlednosti a provozního zjednodušení ke zkrácení všech spojů do trasy Bahrathal-Verneřice. Úsek Lovečkovice - Úštěk bude zajištěn prodlouženou linkou 632

Konojedy-Úštěk-Lovečkovice s přestupem. Dojde zde k menšímu zahuštění intervalu v pracovní dny do

Konojed a zahuštění intervalu na 120 min. bude také o víkendech jak do Verneřic, tak do Úštěku. V důsledku těchto provozních změn může dojít k časovým posunům nebo i zrušení některých spojů. Dále v důsledku zlepšení návazností, zvýšení provozní spolehlivosti a zajištění bezpečnostních přestávek není možné mít na jednom spoji více než jednu zajížďku (ze skupiny Týniště, Knínice, Touchořiny může být na spoji nejvýše jedna). U uvedených zastávek tak mnohdy dojde ke změně časového rozložení zajížděk. Všechny tyto zajížďky budou nově v režimu jen na objednání.

 

Na lince 451 dojde k prodloužení 3 spojů až do Homole u P. na žádost obce. Na lince 453 dojde po dohodě s obcí V. Chvojno ke změně rozložení zajížděk do Žďáru. Na lince 455 bude mírné prodloužení jízdních dob a s tím spojené časové posuny. Významnější je posun spoje 110 z provozních důvodů – oběhové změny. Na lince 459 bude ranní školní spoj posunut na co nejdříve. Důvodem je snaha o dřívější příjezd do školy v Tisé na žádost rodičů. Na lince 460 bude posun školního spoje o +5 min. z důvodu obratu spoje od linky 452.

 

Litoměřicko

Z oblasti bude vyřazena linka 632, která přejde do Ústecka, viz výše. Nově bude zavedena linka 630 Úštěk – Úštěk,Lukov. Cílem je na žádost města zlepšení obsluhy Lukova zejména z hlediska dopravy školních dětí. Příslušné spoje budou přesunuty z linky 633 a dojde k rozšíření spojů o jeden pár. Přibude také zastávka Lukov,hl.sil. Všechny spoje budou vedeny jen ve dnech školního vyučování a odpolední spoje budou do/z Lukova jen na objednávku.

 

 

 

 

 

 

Žádost o souhlas k podání žádosti o dotaci – Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem

 

Rada schválila Severočeské vědecké knihovně Ústí nad Labem (příspěvkové organizaci)  podání žádosti o státní příspěvek a přijetí finančních prostředků státního příspěvku na realizaci projektu „Rozvoj digitálních kompetencí k inovativní výuce“ v rámci programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Výzva č. 02_19_067 Inovace v pedagogice.

 

 

Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem (SVKUL) bude realizovat projekt „Rozvoj digitálních

kompetencí k inovativní výuce“, který tematicky navazuje na aktuálně realizovaný projekt „Mít svět přečtený“.

Cílem projektu je pokračovat v prohlubování vzájemné spolupráce organizací působících ve vzdělávání.

Jedná se o zapojení pedagogů, knihovníků i veřejnosti do vzdělávání zacíleného na rozvoj digitálních

kompetencí, tak jak je definuje Evropský rámec digitálních kompetencí. Protože Strategie digitálního vzdělávání ČR jednoznačně doporučuje zapojení institucí neformálního vzdělávání do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, jeví se záměr vytvořit takového vzdělávání v prostředí krajské knihovny jako vysoce žádoucí. SVKUL navíc plně využije možnosti stávající multimediální učebny. Po pilotním ověření mohou kurzy zůstat ve stálé nabídce knihovny, a rozšiřovat tak nabídku neformálního vzdělávání v regionu.

 

Celkové náklady projektu jsou v předpokládané výši 24 990 tis. Kč.

Trvání projektu je stanoveno od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2022.

5% spoluúčast ve výši 1 249 tis. Kč (2020 - 422 tis. Kč, 2021 – 503 tis. Kč a v roce 2022 – 324 tis. Kč) bude hrazena z rozpočtu příspěvkové organizace.

 

Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení EIA záměru „Duchcov Park“ oznamovatele

RotaGroup s.r.o.

 

Rada Ústeckého kraje nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o

posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

 

Záměrem je stavba nepodsklepené haly obdélníkového tvaru s vnitřním úskokem pro lehkou výrobu a

skladování s administrativním, sociálním a technickým zázemím, které bude umístěno ve čtyřech rozích haly ve dvoupodlažních administrativních vestavbách. Hala bude mít půdorys 180,6 x 216,6 m a výšku 20 m.

 

Součástí záměru je i výstavba zpevněných ploch, parkovacích stání, vrátnice, oplocení areálu, sadové

úpravy, sprinklerová stanice, retenční poldr a výstavba příslušných inženýrských sítí.

Naskladňování a vyskladňování skladových prostor bude probíhat na severní a jižní stěně objektu na

manipulačních plochách (45 doků). Součástí záměru jsou také odstavná parkoviště pro kamiony (15 míst), která jsou navržena na jižní a východní straně objektu. Hlavní parkoviště pro osobní automobily je navrženo na východní straně objektu, dále jsou navržena ještě 4 malá parkoviště u každého rohu haly. Parkovacích míst pro osobní automobily bude celkem 273. Celý areál je napojen na místní komunikaci Želénská a následně pomocí komunikace II/258 napojen na silnici I/13.

Areál je určen pro příjem, skladování a redistribuci zboží do maloobchodní sítě v České republice a pro

lehkou výrobu dle požadavku jednotlivých nájemců haly.

 

Řešený objekt je umístěn na východním okraji města Duchcov (k. ú. Duchcov, Zabrušany) ve smíšené

zástavbě na ostatních plochách vedle společnosti, která zpracovává dřevo, cca 1,2 km východně od centra města Duchcov.

 

 

 

 

 

 

Při realizaci záměru není předpokládáno překračování imisních limitů pro znečištění ovzduší nad zákonný rámec. S výstavbou záměru bude zejména spojeno krátkodobé zvýšení emisí tuhých znečišťujících látek, kterými je lokalita v současnosti zatížená. Podobně je zvýšena hluková zátěž v místě záměru. Při výstavbě záměru budou instalovány mobilní protihlukové stěny, případně bude vybudován zemní val ve směru nejbližší obytné zástavby a sypké materiály budou zkrápěny. Tak budou sníženy emise prachových částic i hluk.

 

Ve fázi provozu bude záměr zdrojem emisí, budou zde plynové kondenzační kotle, vytápěcí plynové jednotky a tmavé zářiče. Liniovým zdrojem znečištění bude doprava po silnici I/13 a příjezdových komunikacích. Při provozu záměru dojde k nárůstu celkové dopravy o 230 NA za den a 410 OA za den. Z hlediska příspěvku k imisnímu limitu lze příspěvky považovat za nízké. Navrhovaná hluková zátěž ze stacionárních zdrojů vyhovuje platným legislativním limitům v denní době i v noční době pro období výstavby i provozu. U hlukové zátěže z dopravy dojde po realizaci záměru v noční době k uchování stávajícího stavu hlučnosti či mírnému nárůstu hlučnosti (nárůst do cca 2,8 dB), v denní době dojde k uchování stávajícího stavu, či mírnému poklesu hlučnosti. Veškeré další dopady na jednotlivé složky životního prostředí jsou málo významné nebo nevýznamné. Realizace záměru za předpokladu dodržení všech norem, pracovní a technologické kázně, řádné evidence a zacházení s odpady nepřinese pro okolí žádná rizika bezpečnostní, ekologická ani požární, která by mohla nepříznivě působit na okolí.

Záměr je umístěn do prostoru, který nepodléhá z hlediska ochrany přírody a krajiny zvláštnímu režimu. V území záměru se nenachází žádné chráněné území, nejsou zde vyhlášeny žádné přírodní rezervace nebo přírodní památky, nenachází se ani lokality Natura 2000.

 

 

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020, podprogram

Podpora včelařů na území Ústeckého kraje – poskytnutí dotací

 

Rada rozhodla o přidělení dotací pro včelaře. Celkem bylo doručeno 221 žádostí v celkové výši 3 991 290,96 Kč požadované dotace (alokováno 1 000 000 Kč). Celkem bylo nakonec na podporu včelařů vyplaceno 3 022 000 korun.

 

Na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 24. 6. 2019 byla vznesena otázka možnosti převedení zbylých finančních prostředků v rámci Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 a z Programu podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na období let 2014 až 2020 právě do tohoto aktuálního programu pro oblast podpory včelařství. Pro uspokojení zájmu většiny žadatelů byl upraven původní koeficient pro rozpočty, žadatelé vyzváni k jejich úpravě a po předložení upravených rozpočtů bylo rozhodnuto o podpoře 183 žadatelů. Bohužel dalších 37 žadatelů nezaslalo po výzvě upravenou elektronickou žádost s částkou dle potřebného koeficientu.

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Lucie Dosedělová
Vytvořeno / změněno: 8.8.2019 / 8.8.2019

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém