Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 74. schůze Rady Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Tisková zpráva ze 74. schůze Rady Ústeckého kraje, II. volební období, dne 15. 2. 2007

                                                                                         tisková zpráva je pouze informativní

1. Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a usnesení

2.         Schválení programu

3.         Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulé Rady Ústeckého kraje

3.1       Oprava usnesení Rady Ústeckého kraje č. 24/72R/2007 ze dne  17. 1. 2007  

3.2       Oprava usnesení RÚK ze dne 31. 1. 2007 - Program podpory regionální kulturní činnosti na 

             rok 2007 - přidělení dotací 

4.         Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje

5.         Ústní informace členů Rady Ústeckého kraje

 

6. Blok hejtmana Ústeckého kraje

6.1   Souhlas s bezplatným použitím znaku Ústeckého kraje pro Eurocentrum Ústí nad Labem na internetových  stránkách Eurocentra Ústí nad Labem: RÚK souhlasila s bezúplatným použitím znaku Ústeckého kraje.

6.2   Žádost Památníku Terezín o finanční příspěvek na Terezínskou tryznu: RÚK rozhodla o poskytnutífinančního příspěvku Památníku Terezín na Terezínskou tryznu ve výši 100 tisíc korun. Akce se bude konat 20. 5. 2007.

6.3   Žádost Mgr. Dušana Jasovského o finanční příspěvek na Světové policejní a hasičské hry (WPFG 2007) – Adelaide ( Austrálie): RÚK rozhodla o poskytnutí finančního příspěvku Mgr. Dušanovi Jasovskému na Světové policejní a hasičské hry (WPFG 2007) v Adelaide (Austrálie) z účelových finančních prostředků v rámci rozpočtu kanceláře hejtmana ve výši 35 tisíc korun. Dušan Jasovský se ve dnech 16. - 25. března 2007 zúčastní v Adelaide XII. Světových policejních a hasičských her. Soutěžit bude ve dvou disciplínách, bench pressu a dvojboji (bench press + mrtvý tah). Zúčastnil se i her v roce 2005 v Kanadě, kde získal zlatou a stříbrnou medaili v těchto kategoriích.

 

6.4   Žádost Krušnohorského klubu o finanční příspěvek na projekt „Krušnohorská bílá stopa“: RÚK neposkytla

Krušnohorskému klubu finanční příspěvek na projekt „Krušnohorská bílá stopa“.

 

6.5   Zpráva ze služební cesty Antonína Terbera, člena Rady Ústeckého kraje, na pracovní návštěvě Provincie Jižní Holandsko v rámci ukončení programu spolupráce s Ústeckým krajem ve dnech 18. - 20. 1. 2007: RÚK vzala na vědomí zprávu ze služební cesty Antonína Terbera, člena Rady Ústeckého kraje, z pracovní návštěvy Provincie Jižní Holandsko v rámci ukončení programu spolupráce s Ústeckým krajem.

 

6.6.  Schválení přijetí věcného daru na 4. reprezentační ples Ústeckého kraje: RÚK rozhodla o přijetí věcného daru v podobě produktů společnosti Japek s.r.o. Litvínov – Janov v hodnotě 3 tisíc korun. Dar uvedené společnosti bude využit v rámci cateringových služeb během konání plesu.

 

6.7   Požadavky složek IZS Ústeckého kraje na pořízení vybavení pro činnost v roce 2007: RÚK schválilapředloženou zprávu o finančních požadavcích jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje na dovybavení krizových pracovišť a příspěvek na jejich technické vybavení. Souhrn za složky IZS představuje  celkovou částku 3,5 milionů korun.

6.8   Dary složkám Integrovaného záchranného systému na území Ústeckého kraje: RÚK doporučila

ZÚK schválit poskytnutí věcných darů pro činnost Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje, a to těmto subjektům:

   1)  Policii ČR Správy Severočeského kraje Ústí n.L. Předmětem daru je 1 ks Interaktivní tabule I-board, 1 ks GPSMAP 76CSx, 1x anténa GPS 5m s konektorem, 1x anténa GPS magnetická 3m, 1x pouzdro, 1x mapa Topo mapa, 1x mapa AERO, 1x sada do auta GPSMAP 76CSx a 1x SD Micro Card 1 GB Kingston. Celková cena daru činí 89,9 tisíc korun včetně DPH.

   2)  Zdravotnické záchranné službě Ústeckého kraje, příspěvková organizace Ústí n.L. Předmětem daru je 2 ks benzínový generátor HERON 6000 W, 2 ks plechový kanystr 20l, 2 ks nákladní přívěs VARIO A 08.2. Celková cena daru činí 236,9 tisíc korun včetně DPH. RÚK uložila hejtmanovi Ústeckého kraje zabezpečit realizaci tohoto usnesení a předložit ho k projednání ZÚK dne 28. 2. 2007.

 

6.9   Změna Jednacího řádu Zastupitelstva Ústeckého kraje: RÚK doporučila ZÚK schválit upravené znění Jednacího řádu Zastupitelstva Ústeckého kraje.

 

6.10   Dopravní obslužnost autobusová – zajištění dopravy: RÚK rozhodlao uzavření dodatku smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti části území Ústeckého kraje na vymezených linkách s dopravci Dopravní podnik města Děčína, a.s., s platností od 4. 3. 2007; ČSAD Semily, a.s., s platností od data účinnosti změny jízdního řádu a licence vyvolané tímto dodatkem, nejpozději však od 4. 3. 2007 a s dopravcem ČSAD Slaný a.s., v oblasti Štětsko s platností od 4. 3. 2007.

 

6.11   Dopravní obslužnost autobusová – koncesní řízení: RÚK rozhodla o vyhlášení 9 koncesních řízení na koncesi na službu s předmětem „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti části Ústeckého kraje v režimu závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na vymezených linkách“: Oblast České středohoří – východ, oblast Dolní Poohří,  oblast Kadaň – Žatec,  oblast Litvínovsko, oblast Lounsko – západ,  oblast Mostecká pánev, oblast Ústecko – sever, oblast Vejprty – Kadaň, oblast Příměstská doprava Ústí nad Labem. Radní kraje uložili vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství Ústeckého kraje zabezpečit  ihned nezbytné úkony, související s vypsáním koncesních řízení.

 

6.12   Plán oprav na silnicích II. a III. třídy na rok 2007: RÚK souhlasila s předloženým plánem oprav na silnicích II. a III. třídy na území Ústeckého kraje na rok 2007 ve výši 100 milionů korun a uložila řediteli Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, zabezpečit nezbytné úkony spojené se zajištěním administrativních prací při zadávání veřejných zakázek tohoto plánu.

 

6.13.  Nařízení Ústeckého kraje, kterým se stanoví úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí: vyřazeno

6.14   Výroční zpráva o činnosti orgánů Ústeckého kraje v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2006: RÚK vzala na vědomí výroční zprávu o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., za rok 2006. Žádostí bylo předloženo celkem 92. Nejvíce se v roce 2006 obraceli žadatelé s žádostí o informace na odbor kancelář hejtmana, odbor životního prostředí a zemědělství a na odbor sociálních věcí a zdravotnictví.

 

6.15     Darovací smlouva mezi Ústeckým krajem a Nadací ČEZ: RÚK rozhodla o uzavření darovací smlouvy mezi Ústeckým krajem a Nadací ČEZ (Seifertova 55/570, Praha 3, 130 00) a o podání žádosti o nadační příspěvek od této nadace. Ústecký kraj uzavřel smlouvu o spolupráci se společností ČEZ a.s., na jejímž základě společnost zajistí převedení finančního příspěvku ve výši 25 milionů korun na účet Ústeckého kraje prostřednictvím Nadace ČEZ.

Z tohoto důvodu byl předložen radě kraje k projednání text darovací smlouvy. Peníze budou využity na rekonstrukci a obnovu objektu Integrované střední školy energetické Chomutov ve výši 18 milionů korun a na rekonstrukci objektů Střední odborné školy technické a Středního odborného učiliště Louny ve výši 7 milionů korun.

 

 

7. Blok náměstka a zástupce hejtmana Ústeckého kraje Radka Vonky

7.1   BROÚK - dodatek ke smlouvě o partnerství a spolupráci: RÚK rozhodla o uzavření dodatku č. 2 smlouvy o partnerství a spolupráci se statutárním městem Ústí nad Labem a uložila vedoucí odboru regionálního rozvoje předložit dodatek této smlouvy k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje.

 

7.2   Stav realizace programů SROP a dalších operačních programů k 31. 12. 2006: RÚK vzala na vědomí

zprávu o stavu realizace programů SROP a dalších operačních programů v Ústeckém kraji k 31. 12. 2006. K uvedenému datu skončilo plánovací období EU. Od roku 2004 bylo možné čerpat dotace ze strukturálních fondů EU v rámci šesti operačních programů  a dvou iniciativ: Interreg a  Equal. Celkově byly pro Ústecký kraj za období 2004 – 2006 schváleny projekty v hodnotě 6,92 miliard korun, z toho z EU 4,75 miliady korun a z ČR 1,62 miliardy (bez iniciativy Equal).

Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu krajského úřadu připravil v rámci SROP 6 grantových schémat. Ke konci roku 2006 bylo v rámci GS SROP administrováno 209 projektů. Tyto projekty dosahují hodnoty 1,27 miliardy korun, z toho 533 milionů korun bude financováno z fondů EU, 193 milionů korun z veřejných zdrojů, tj. ze státního rozpočtu a z rozpočtu kraje a obcí a zbylá část, tj. 546 milionů, bude financováno ze soukromých finančních zdrojů. Celá alokace na roky 2004 – 2006 pro grantová schémata SROP v Ústeckém kraji byla  tzv. zazávazkována, tj. na celou částku 1,27 miliardy korun byly uzavřeny smlouvy se žadateli. Realizací projektů v rámci grantových schémat SROP vznikne v kraji 521 nových pracovních míst, 271 nových lůžek, podpořeno bude 3 020 osob v oblasti sociální integrace. V kraji byly vybudovány nové hotely a penziony, byly revitalizovány tzv. brownfields, provozovny malých a středných podniků byly vybaveny novými výrobními linkami stroji a přístroji. Realizací projektů v rámci GS vznikla velká řada velmi kvalitních propagačních materiálů ať už kraje jako celku nebo i jednotlivých mikroregionů a obcí.

 

7.3   Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení EIA záměru „Protipovodňová opatření na Labi – Děčín, levý břeh“. Umístění: Ústecký kraj, obec Děčín, k.ú. Děčín, Podmokly: RÚK nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí za předpokladu zahrnutí podmínek krajského odboru ŽPZ k záměru, naplnění oprávněných podmínek dalších orgánů veřejné správy a zahrnutí opatření navrhovaných v kapitole D.IV „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení případně kompenzaci nepříznivých vlivů“ v plném rozsahu do závěrů zjišťovacího řízení. Předložené oznámení a související dokumenty prokazují, že k ovlivnění životního prostředí bude docházet prakticky pouze v období výstavby a lze ho eliminovat navrženými technickými a organizačními opatřeními.

 

 7.4   Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení EIA  záměru „Protipovodňová opatření na Labi – Hřensko“. Umístění: Ústecký kraj, obec Hřensko, k.ú. Hřensko: RÚK nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí za předpokladu respektování podmínek krajského odboru ŽPZ k záměru, naplnění oprávněných podmínek dalších orgánů veřejné správy a zahrnutí opatření navrhovaných v kapitole D.IV „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení případně kompenzaci nepříznivých vlivů“ v plném rozsahu do závěrů zjišťovacího řízení. Předložené oznámení a související dokumenty prokazují, že k ovlivnění životního prostředí bude docházet prakticky pouze v období výstavby a lze ho eliminovat navrženými technickými a organizačními opatřeními.

 

 

 

7.5   Doplnění Zásad pro používání finančních prostředků z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje: RÚK doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o doplnění zásad pro používání finančních prostředků z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraj, týkajících se přípravy a realizace protipovodňových opatření na území Ústeckého kraje. Uložila  Antonínu Terberovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit tato doporučení ZÚK dne 28. 2. 2007.

 

7.6   Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace – personální záležitosti: RÚK vzala na vědomívzdání se funkce ředitelky příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most (Jana Palacha 1534), Mgr. Růženy Fesslové, ke dni  31. 8. 2007 z důvodu odchodu do důchodu. Rada  rovněž rozhodla, v souladu se zákonem, o vypsání konkursního řízení na obsazení této funkce.

 

7.7   Informace o peněžních a věcných darech přijatých za IV. čtvrtletí 2006 příspěvkovými organizacemi (školy a školská zařízení) zřizovanými Ústeckým krajem: RÚK vzala na vědomí  informace o peněžních a věcných darech přijatých za IV. čtvrtletí 2006 příspěvkovými organizacemi (školy a školská zařízení ) zřizovanými Ústeckým krajem. Rada kraje stanovila povinnost ředitelům příspěvkových organizací informovat zřizovatele 1x za čtvrtletí o případném přijetí daru.

 

7.8   Změny v  rejstříku škol a školských zařízení: RÚK souhlasilase změnami v rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem, týkající se Obchodní akademie a Střední školy služeb Chomutov, Soukromého  středního odborného učiliště Industria spol. s.r.o.,  Střední průmyslové škola, Duchcov, Kubicových 2 a Výchovného ústavu, dětského domova se školou, střediska výchovné péče, základní školy, střední školy a školní jídelny, Děčín XXXII.

 

7.9   Sloučení příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v oblasti školství: RÚKdoporučila ZÚK rozhodnout o sloučení příspěvkových organizací Ústeckého kraje, a to Střední škola sociální, Šluknov a Střední lesnická školy ve  Šluknově, dnem 1. září 2007.Majetek, práva a závazky Střední školy sociální, Šluknov, Karlova 564, přecházejí na přejímací Střední lesnickou školu, Šluknov, T. G. Masaryka 580. Nový název právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení po sloučení je Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov, příspěvková organizace.

 

7.10   Změna "Zásad zajištění regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji“: RÚK doporučilaZÚK schválit předloženou změnu Zásad zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven.

 

7.11.  Revokace usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32 73R/2007, části B , ze dne 31.1. 2007 2 ) Rozdělení finančních prostředků k zajištění výkonu funkcí  knihoven v Ústeckém kraji: RÚK revokovala své usnesení č. 32/73R/2007, části B), ze dne 31. 1. 2007, týkající se rozdělení finančních prostředků k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji. Doporučila ZÚK schválit předložený návrh na přidělení finančních prostředků  na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji na rok 2007.

 

Statutární město Děčín

Městská knihovna Děčín

1,630 milionu korun

Město Chomutov

Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutova

1,010 milionu korun

Město Litoměřice

Knihovna Karla Hynka Máchy

1,570 milionu korun

Město Louny

Městská knihovna Louny

0,770 milionu korun

Město Žatec

Městská knihovna Žatec

0,300 milionu korun

Statutární město Most

Městská knihovna Most

0,710 milionu korun

Statutární město Teplice

Regionální knihovna Teplice

0,990 milionu korun

 

 

8. Blok náměstka hejtmana Ústeckého kraje Ing. Petra Fialy

8.1   Rozpočtová opatření č. 1/2007: RÚK provedla navýšení rozpočtu Ústeckého kraje o částku 1,769 milionů korun na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 10,253 miliardy korun.

 

8.2   Revokace usnesení Rady Ústeckého kraje č. 36/66R/2006 ze dne 6. 12. 2006: RÚK revokovala usnesení Rady Ústeckého kraje č. 36/66R/2006 ze dne 6. 12. 2006 v bodě B) tak, že se vypouští bod 2.

  

8.3   Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Krajská zdravotní a.s.: RÚK doporučila ZÚK rozhodnout o zvýšení majetkové účasti ve společnosti Krajská zdravotní, a.s. se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí n.L., a to peněžitým vkladem ve výši 18 milionů korun. Dále rozhodla o stanovení základních parametrů koncepce podnikatelské činnosti společnosti od 1. 7. 2007.

 

8.4   Stanovení dalšího postupu k rozhodnutí Finančního ředitelství v Ústí nad Labem: RÚK vzala na vědomí informaci týkající se Rozhodnutí Finančního ředitelství v Ústí nad Labem ze dne 19. 12. 2006.

 

 

 

8.5   Úprava Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje: RÚK doporučila ZÚK zřídit peněžní fond Ústeckého kraje s názvem „Fond hejtmana Ústeckého kraje“. Základním impulsem pro zřízení peněžního fondu bylo vyčlenění finančních prostředků pro poskytování finančních příspěvků nad rámec krajem vyhlašovaných dotačních programů. Zdrojem peněžního fondu budou přidělené finanční prostředky z rozpočtu Ústeckého kraje, které z větší části budou tvořeny výměnou zdrojů u financování investičních akcí, které budou financovány z darů od společností ČEZ a.s. a Severočeské doly a.s.

 

8.6   Výběr uchazeče k uzavření rámcové smlouvy – poskytování poradenských služeb v oblasti získávání dotací z fondů EU ( veřejná nadlimitní zakázka na služby): odloženo

8.7   Koordinace přípravy projektů Ústeckého kraje na období 2007 – 2013: RÚK vzala na vědomí nezbytnost

zahájení urychlené a koordinované přípravy projektů Ústeckého kraje včetně jeho příspěvkových organizací tak, aby byly připraveny efektivně čerpat v průběhu období 2007 – 2013 dotace ze všech dostupných dotačních zdrojů.

 

8.8   Nakládání s majetkem: RÚK projednala a schválila nakládání s majetkem Ústeckého kraje.

 

8.9   Uzavření Smlouvy č. 167/2007 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2007 - akce I/13 Most, nadjezd u RICO: RÚK rozhodla o uzavření  Smlouvy č. 167/2007 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2007. Ústecký kraj provádí stavbu „I/13 Most nadjezd u RICO“, akce byla zahájena v listopadu roku 2005 a je v současné době dokončována. Financování stavby je zajištěno ze dvou zdrojů, a to finančními prostředky ze SFDI a dofinancováním z rozpočtu Města Most dle uzavřené „Smlouvy o spolufinancování akce“. Celkové náklady představují 158,765 milionů korun, přičemž do roku 2006 bylo prostavěno 123,5 milionů korun. V rozpočtu SFDI pro tento rok jsou schváleny finanční prostředky na tuto stavbu ve výši 35,2 milionů korun a předložená smlouva upravuje podmínky poskytnutí finančních prostředků.

 

8.10   Schválení textu  smlouvy o společném postupu při zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby „Okružní křižovatka Na Valech - Masarykova Litoměřice“ a výzva k podání nabídek formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 21 odst. 1 písm. f) zákona a ve smyslu § 25 písm. b) a § 38 zákona, na plnění veřejné zakázky „Okružní křižovatka Na Valech – Masarykova Litoměřice“: RÚK doporučila ZÚK rozhodnout o uzavření Smlouvy o společném postupu při zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby „Okružní křižovatka Na Valech - Masarykova Litoměřice“ mezi Ústeckým krajem a městem Litoměřice.

 

8.11   Vyhodnocení výzvy k podání nabídek v jednacím řízení bez uveřejnění na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Průmyslová zóna Triangle – inženýrské sítě“ – výzva k podání cenové nabídky na vícepráce:  RÚK rozhodlao zrušeníveřejné zakázky. V průběhu výstavby inženýrských sítí se průběžně objevují a upřesňují kromě víceprací i tzv. méněpráce, takže po započtení plusových a minusových položek se výsledná cena stále mění, a to směrem dolů. Nová výzva k podání cenové nabídky bude proto podána po sumarizaci všech méněprací a víceprací. 

 

8.12   Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce „ISŠ Litoměřice – oprava střech“: RÚK rozhodla o výzvě k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na tuto veřejnou zakázku. Práce budou provedeny na základě projektové dokumentace zpracované firmou Ing. arch. Jiřího Jarkovského. Radní rozhodli také o způsobu hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky s kritérii a váhami: celková nabídková cena 90%, doba realizace výstavby v týdnech 5%, délka poskytované záruky na celé dílo v měsících ode dne předání a převzetí akce 5 % a rovněž o předpokladech pro hodnocení kvalifikace zájemců ve zjednodušeném podlimitním řízení.

 

8.13   Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce „SPgŠ J. H. Pestalozziho Litoměřice – REKO kuchyně“: RÚK rozhodla o výzvě k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na tuto veřejnou zakázku. Práce budou provedeny na základě projektové dokumentace zpracované firmou Projektová kancelář Štěpánek spol. s r. o.

 

8.14   Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Speciální ZŠ a MŠ Teplice – výměna oken“: RÚK rozhodla o výzvě k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na tuto veřejnou zakázku. Práce budou provedeny na základě projektové dokumentace zpracované firmou Petr Pavlát.

 

8.15   Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky „Gymnázium Ústí n. L., Jateční – REKO budovy „A“ – 3. etapa“: RÚKrozhodlao zadání užšího řízení, a to s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět zájemců, na stavební práce na plnění této veřejné zakázky, v rozsahu dle projektové dokumentace, zpracované firmou Atelier 107, a.s.

 

8.16   Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky „ÚSP Tuchořice - REKO 1. etapa“:  RÚKrozhodlaozadání užšího řízení, a to s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět zájemců, na stavební práce na plnění této veřejné zakázky, v rozsahu dle projektové dokumentace, zpracované firmou Ing. arch. Vladimíra Volmana.

 

8.17   Doporučení investiční komise: Studie Hotelová škola Teplice - tělocvična a nástavba učeben: RÚK schválilastudii Hotelové školy Teplice – tělocvična s vestavbou učeben a zahájení dalšího stupně investorské přípravy.

 

8.18   Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky „Gymnázium Kadaň - zateplení části budovy, výměna oken a venkovních dveří“: RÚK rozhodla o zadání užšího řízení, a to s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět zájemců, na stavební práce na plnění této veřejné zakázky, v rozsahu dle projektové dokumentace, zpracované firmou MULTITECHNIK Divize II. spol. s r.o.  Rozhodla rovněž o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky s kritérii a váhami: celková nabídková cena 85%, doba realizace výstavby v týdnech 5%, výše smluvní pokuty při nesplnění termínu v Kč/den 7%, délka poskytované záruky na celé dílo v měsících ode dne předání a převzetí akce 3 %.

 

8.19   Zásady pro předkládání a schvalování požadavků na stavební akce v oblasti investic a velké údržby na nemovitém majetku Ústeckého kraje: RÚK schválilaaktualizované „Zásady pro předkládání a schvalování požadavků na stavební akce v oblasti investic a velké údržby na nemovitém majetku Ústeckého kraje“.

 

8.20   Možnosti čerpání investičních prostředků z Integrovaného Operačního Programu pro období 2007 – 2013 na provedení transformace a humanizace pobytových zařízení sociálních služeb: RÚK schválilapřednesenou informaci o možnosti čerpání investičních prostředků z Integrovaného Operačního Programu pro období 2007 – 2013 na provedení transformace a humanizace pobytových zařízení sociálních služeb. RÚK také schválila výběr dvou pobytových zařízení sociálních služeb  -Ústav sociální péče Jiříkov a Ústav sociální péče Lobendava pro zapojení do připravovaného systémového projektu Ministerstva práce a sociálních věcí. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci čerpání investičních prostředků z Integrovaného Operačního Programu pro období 2007 – 2013 na provedení transformace a humanizace pobytových zařízení sociálních služeb.

 

8.21   Realizace transformace nemocnic v Ústeckém kraji: RÚK vzala na vědomí přednesenou informaci o průběhu realizace usnesení ZÚK ve věci naplnění změny způsobu organizace a zabezpečení poskytování zdravotní péče,  z nemocnic, které jsou dosud příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje, na akciovou společnost s nemocnicemi jako odštěpnými závody.

 

8.22   Společný projekt nemocnic Ústeckého kraje – „Provozování nefrologicko – dialyzačních středisek nemocnic zřizovaných Ústeckým krajem“: RÚK vzala na vědomí informaci o společném projektu nemocnic Ústeckého kraje „Pronájem nefrologicko–dialyzačních středisek nemocnic zřizovaných Ústeckým krajem“.

 

8.23   Veřejné zakázky příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální a zdravotnictví: RÚK souhlasilase zrušením zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení na dodávku „Elektrické energie pro Ústav sociální péče pro tělesné postižené dospělé Snědovice, p.o., rok 2007“ předloženým Ústavem sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice. Současně vyslovila souhlas s návrhem zadání veřejné zakázky „Elektrické energie pro Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvkovou organizaci, pro rok 2008“ ve zjednodušeném podlimitním řízení.O změnu požádal ředitel Ústavu sociální péče pro tělesné postižené dospělé Snědovice.

 

8.24   Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem: vyřazeno 

 

8.25   Hodnocení žádostí o dotaci v dotačním programu „Podpora sociálně – zdravotních služeb 2007“:  RÚK  rozhodla o poskytnutí dotace v programu Podpora sociálně - zdravotních služeb 2007 celkem 35 organizacím na podporu jejich služeb, a to v celkové výši 3,96 milionů korun.

 

8.26   Přijetí sponzorského daru od ČS, a.s.: RÚK rozhodlao přijetí finančního daru ve výši 20 tisíc korun na podporu vzdělávání, konkrétně  na zajištění setkání zástupců krajů a Ministerstva financí ČR k současným ekonomickým otázkám a o uzavření smlouvy k přijatému daru.

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 15.2.2007 / 15.2.2007 | Zveřejnit od-do: 15.2.2007-15.3.2007

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém