Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 76. schůze Rady Ústeckého kraje v V. volebním období

 
 

Odkazy


 
 

Schválení daru pro vítěze Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost 2019

Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 24. září 2019 v 13 hodin v AGC Teplice. Pět vítězů obdrží dárkový koš regionálních potravin a diplom. Subjekty, které nezvítězí, obdrží pamětní list za účast v soutěži.

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost byla schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 20. dubna 2015 usnesením č. 12/22Z/2015 a je vyhlašována již od roku 2015, a to ve spolupráci s Radou kvality ČR, která je vlastníkem know-how a správcem programu soutěže, a ve spolupráci s Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje.

 

Na základě zasedání hodnotící komise, která zasedne začátkem měsíce září, bude rozhodnuto o vítězích v následujících kategoriích a podkategoriích:

a) podnikatelský subjekt

• do 50 zaměstnanců

• do 250 zaměstnanců

• nad 250 zaměstnanců

b) organizace veřejného sektoru

c) obec (bez rozdílu velikosti)

 

Poskytnutí finančního daru Krajské radě seniorů Ústeckého kraje

Rada rozhodla o poskytnutí finančního daru v celkové výši 30 tisíc korun Krajské radě seniorů Ústeckého kraje, p. s..  Krajská rada seniorů Ústeckého kraje, p. s. vyhlásila již 6. ročník soutěže „Nejaktivnější klub seniorů Ústeckého kraje“. Akce se koná pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje a Ústecký kraj je spoluorganizátorem soutěže. Cílem akce je ukázat aktivity seniorských klubů v kraji, aktivity a život seniorů v kraji. Zúčastnit se mohly všechny seniorské organizace kraje, které mají svoje výbory a pořádají pro své členy volnočasové nebo jiné aktivity. Konečný termín pro podání přihlášek do soutěže byl 30. června 2019.


Slavnostní vyhlášení tří vítězných klubů proběhne dne 30. 09. 2019 v Ústí nad Labem.

Tři vítězné kluby seniorů obdrží šeky v hodnotách:
1. místo 15.000 Kč;
2. místo 10.000 Kč;
3. místo 5.000 Kč.

Finanční prostředky budou určeny na činnost vítězných klubů. Ústecký kraj daruje Krajské radě seniorů

Ústeckého kraje finanční dar v celkové výši 30.000 Kč jako odměnu pro tři vítězné kluby seniorů.

Na základě hodnocení komise se na prvních třech místech umístily tyto kluby:

1. místo - Klub seniorů v Mostě č. 2

2. místo - Klub důchodců ČD – lokomotivní depo, Ústí nad Labem

3. místo - Základní organizace Senioři – školství – OROS Děčín

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu „ÚK – obědy do škol“

Rada souhlasí s rozhodnutím o poskytnutí dotace k projektu „ÚK-obědy do školy“ vydaným Ministerstvem práce a sociálních věcí, na základě kterého bude Ústecký kraj čerpat dotaci z Operačního programu potravinové a materiální pomoci.

 

Cílem tohoto projektu je zajistit dětem ze sociálně a ekonomicky slabých rodin pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách mateřských a základních škol ve školním roce 2019/2020 a vypěstovat u nich zdravé stravovací návyky.

V projektu „ÚK-obědy do škol“ je zapojeno celkem 32 škol a školských zařízení. Cílovou skupinou jsou v tomto projektu děti ze sociálně slabých rodin ve věku 3-15 let navštěvujících mateřskou školu nebo základní školu, případně víceleté gymnázium v rámci plnění povinné školní docházky a které se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí nacházely v hmotné nouzi.

Dotace pro Ústecký kraj činí celkem 6 469 661,10 Kč. Již zhruba 950 dětí z celého kraje, které byly vybrány přímo zapojenými školami, dostávají od 1. září ve svých školách a školských zařízeních obědy.

 

Seznam podpořených škol najdete v příloze.

 

Filmová kancelář Ústeckého kraje – program na podporu audiovizuální tvorby v Ústeckém kraji

Rada schválila přípravu programu pro takzvané filmové pobídky, který bude spravovat Filmová kanceláře Ústeckého kraje. Program by měl prozatím alokovat částku ve výši 4 miliony korun. Program by měl být vyhlašován jednou ročně a to formou individuálních dotací.


Filmová kancelář Ústeckého kraje (fkúk) funguje jako součást oddělení cestovního ruchu odboru regionálního rozvoje KÚÚK už od roku 2016.   Mezi hlavní úkoly kanceláře patří poskytování bezplatného servisu filmařům při přípravách a během filmových natáčení v rámci vyhledávání lokací, usnadnění komunikace s místními úřady a podnikateli a využití přítomnosti štábů i výstupů pro PR regionu. Veškeré výdaje, které jsou spojeny s provozem filmové kanceláře, jsou hrazeny z běžných výdajů oddělení cestovního ruchu.

Efektivitu vzniku a fungování Filmové kanceláře Ústeckého kraje (fkúk) potvrzuje také získané ocenění titulu Film Friendly 2017, kterou udělují Asociace producentů v audiovizi, Czech Film Commission Státního fondu kinematografie se záštitou agentury CzechTourism.

Přítomnost filmových štábů v regionu přispívá k pozitivnímu PR kraje, lze ji využít marketingově během

natáčení, i po odvysílání jednotlivých projektů, dokáže posílit cestovní ruch. Nejvýznamnějším přínosem

přítomnosti filmových štábů je však vysoký objem finančních prostředků, které v rámci realizace filmových

projektů do regionu plynou. Během filmových natáčení se jedná o řádově miliony korun, které natáčení

regionu přináší za pronájmy lokací, místní služby, profesionály, techniku nebo kompars. Jedná se tak o

okamžitý ekonomický přínos do regionu.

 

Filmové produkce v posledních letech dávají přednost natáčení mimo Prahu, kde se dříve realizovala velká většina jejich projektů, a čím dál více směřují do regionů. Podpořit rozhodnutí natáčení v regionu lze také vhodně zvolenou finanční pobídkou. Zejména české produkce vzhledem k omezeným finančním rozpočtům tyto pobídky vítají.

 

 

Pozitiva přítomnosti filmových štábů už reflektují i ostatní regiony a v rámci republiky vzniklo několik

programů, fondů a pobídek, např.:

• Zlínský kraj - celkem 10 000 000,- Kč,

• Hl. m. Praha – 10 000 000,- Kč,

• Jihomoravský kraj – 10 000 000,- Kč,

• Moravskoslezský kraj – 5 000 000,- Kč.

 

Z uvedeného vyplývá, že vytvoření programu na podporu audiovizuální tvorby v Ústeckém kraji naskytne

příležitost otevření regionu dalším filmovým projektům. Finanční podpora může rozvíjet filmovou tvorbu a

především maximalizovat její přínos pro kraj, protože filmové štáby v místě natáčení utratí několikanásobek poskytnutých peněz (to bude i jednou z podmínek udělené dotace).

Ústecký kraj vzhledem ke své strategické poloze s dobrou dostupností do Prahy je pro filmaře zajímavou a vyhledávanou oblastí. Vznik dotačního programu by měl také podpořit zajištění konkurenceschopnosti mezi ostatními regiony v reakci na postupně vznikající filmové pobídky v ostatních krajích.

 

Vytvoření programu na podporu audiovizuální tvorby a stanovení podmínek příjmu a vyhodnocování žádostí zajistí Filmová kancelář Ústeckého kraje, respektive oddělení cestovního ruchu. K vyhodnocení podaných žádostí bude nezbytná komise složená především z externích odborníků – filmových profesionálů. Spuštění programu a jeho administrace pak odpovídá 1 pracovnímu úvazku nad současný stav odboru regionálního rozvoje.

 

Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení EIA záměru „CTPark Teplice III.“ Oznamovatele CTP Invest, spol. s r.o.Rada Ústeckého kraje POŽADUJE pokračovat v posuzování záměru podle zákona. Vzhledem k velikosti

zastavěných ploch je nutné v dokumentaci EIA vyhodnotit možnosti zasakování či využívání dešťových

vod nebo navrhnout opatření na efektivní hospodaření se srážkovými vodami v souladu s programem

udržování vody v krajině. Dále je nutné důkladně vyhodnotit kumulativní vlivy na odtokové poměry

dotčeného území se stávajícími a připravovanými provozy. Finální rozhodnutí o zpracování takzvané velké EIA je na Ministerstvu životního prostředí.

Na základě této kompetence je Radě ÚK předloženo k vyjádření oznámení záměru „CTPark Teplice III“

oznamovatele CTP Invest, spol. s r.o., Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec, IČO 261 664 53.

Umístění: kraj Ústecký, obec: Modlany, k. ú.: Modlany.

 

Základní údaje:

• Předmětem záměru je rozšíření stávajícího areálu CTPark o čtyři nové samostatně stojící výrobně -

skladovací objekty, označené jako K8 až K11.

• Relevantní technické údaje:

o Celková plocha řešeného území: cca 284 000 m2.

o Celková zastavěná plocha hal: cca 78 000 m2

􀀀 Hala K8: cca 32 573 m2

􀀀 Hala K9: cca 20 150 m2

􀀀 Hala K10: cca 15 783 m2

􀀀 Hala K11: cca 9 409 m2

o Komunikace, zpevněné plochy: cca 52 000 m2.

o Zeleň, nezpevněné plochy: cca 154 000 m2.

     

• V objektu K8 bude umístěn provoz výroby a montáže interiérových a exteriérových plastových dílů pro

automobilový průmysl, v hale K9 bude probíhat výroba loketních opěrek pro osobní automobily, v hale K10 je plánována výroba antén a příslušenství. Do objektu K11 bude umístěn distribuční sklad spotřebního zboží pro maloobchod.

 

Dopravně bude areál napojen prostřednictvím nové příjezdové komunikace na silnici III/25352. Vzhledem k zákazu vjezdu vozidel nad 10 t v obci Modlany ve směru Věšťany a Suché bude veškerá nákladní doprava vedena na silnici I/13.

 

• Navrhované rozšíření areálu „CTPark Teplice III“ se nachází v území průmyslové zóny Krupka III. v západní části k.ú. Modlany, na ploše rekultivované výsypky Kateřina, cca 4,8 km jihovýchodně od centra města Teplice, cca 0,6 km severně od obce Modlany a cca 0,7 km východně od obce Srbice.

 

• Záměr je zařazen do bodu 42 „Výroba nebo zpracování polymerů, elastomerů, syntetických kaučuků nebo výrobků na bázi elastomerů s kapacitou od stanoveného limitu (1 tis. t/rok)“, bodu 106 „Výstavba skladových komplexů s celkovou zastavěnou plochou od stanoveného limitu (10 tis. m2)“ a bodu 109 „Parkoviště nebo garáže s kapacitou od stanoveného limitu parkovacích stání v součtu pro celou stavbu (500 míst)“ kategorie II, přílohy č. 1 zákona (záměry vyžadující zjišťovací řízení).

 

• Realizací a následným provozem nových skladovacích kapacit nebude ovlivněn zdravotní stav obyvatel nad míru, která by znamenala zvýšené riziko pro obyvatele oproti stávajícímu stavu, a to ani v kumulaci se stávající zátěží území.

 

• Záměr je umístěn do prostoru, který nepodléhá z hlediska ochrany přírody a krajiny zvláštnímu režimu. V území záměru se nenachází žádné chráněné území, nejsou zde vyhlášeny žádné přírodní rezervace nebo přírodní památky, nenachází se ani lokality Natura 2000. Realizací záměru nedojde k zásahu do ÚSES. Dotčené území se nachází v CHLÚ 11840000 Modlany na vymezeném výhradním ložisku nerostných surovin 3118400 Modlany – Hlubina. Území je evidováno jako poddolované. Daná oblast se nenachází v záplavové zóně, ani není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Část řešeného území leží při vnitřním okraji vymezeného ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách (II.C).

 

Vyjádření úřadu územního plánování - Pozemky se dle změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Modlany nacházejí v zastavitelné ploše Z1/R34 s funkčním využitím skladové plochy a lehký průmysl. Hlavním funkčním využitím je nerušící výroba, výroba bez výrazného vlivu na životní prostředí, plochy veřejných prostranství a plochy dopravní a technické infrastruktury. Záměr je v souladu se změnou č. 1 územního plánu sídelního útvaru Modlany.

 

Dary dobrovolným hasičům v Ústeckém kraji

V sobotu 21. září v 10:30 budou od Ústeckého kraje na atletickém stadionu v Chomutově předány dary dobrovolným hasičům v celkové hodnotě 6.565.278,70 Kč.

Dary dobrovolným hasičům poskytuje Ústecký kraj již od roku 2003, nejintenzivněji od roku 2013. Za celou tuto dobu byla dobrovolným hasičům věnována technika a přístroje za celkem 156 milionů korun.

Jedná se o tyto přístroje:

- Motorová stříkačka TOHATSU VE1500     263.780,- Kč

- 4 kusy Dýchací přístroj Dräger PSS 4000    – 159.996,- Kč

- 6 kusů Zásahový oblek  - TIGER Plus         – 132.824,70 Kč

- 10 kusů Hadice C52 zásahová s koncovkou –   17.182,- Kč

 

 

 

Obdarovaný

Hodnota daru

Materiál

Obec Labská Stráň

416 206,70

Motorová stříkačka TOHATSU VE 1500

Zásahový oblek  - TIGER Plus

Hadice C52 zásahová s koncovkou

Obec Třebívlice

423 776,-

Motorová stříkačka TOHATSU VE 1500                                           Dýchací přístroj Dräger PSS 4000

Obec Veltěže

423 776,-

Motorová stříkačka TOHATSU VE 1500                                           Dýchací přístroj Dräger PSS 4000

Statutární město Děčín

423 776,-

Motorová stříkačka TOHATSU VE 1500                                           Dýchací přístroj Dräger PSS 4000

 

 

 

Obec Horní Habartice

263 780,-

Motorová stříkačka TOHATSU VE 1500 

Obec Hřivice

263 780,-

Motorová stříkačka TOHATSU VE 1500 

Obec Lovečkovice

263 780,-

Motorová stříkačka TOHATSU VE 1500 

Obec Málkov

263 780,-

Motorová stříkačka TOHATSU VE 1500 

Obec Stebno

263 780,-

Motorová stříkačka TOHATSU VE 1500 

Město Dubí

263 780,-

Motorová stříkačka TOHATSU VE 1500 

Město Hrob

263 780,-

Motorová stříkačka TOHATSU VE 1500 

Město Verneřice

263 780,-

Motorová stříkačka TOHATSU VE 1500 

Městys Kovářská

263 780,-

Motorová stříkačka TOHATSU VE 1500 

Městys Peruc

263 780,-

Motorová stříkačka TOHATSU VE 1500 

Obec Braňany           

159 996,-

Dýchací přístroj Dräger PSS 4000

Obec Horní Podluží

159 996,-

Dýchací přístroj Dräger PSS 4000

Obec Hřensko

159 996,-

Dýchací přístroj Dräger PSS 4000

Obec Lenešice        

159 996,-

Dýchací přístroj Dräger PSS 4000

Obec Proboštov          

159 996,-

Dýchací přístroj Dräger PSS 4000

Obec Řehlovice     

159 996,-

Dýchací přístroj Dräger PSS 4000

Obec Vilémov

159 996,-

Dýchací přístroj Dräger PSS 4000

Město Bohušovice nad Ohří  

159 996,-

Dýchací přístroj Dräger PSS 4000

Město Klášterec nad Ohří

159 996,-

Dýchací přístroj Dräger PSS 4000

 Město Mašťov  

159 996,-

Dýchací přístroj Dräger PSS 4000

Město Podbořany

159 996,-

Dýchací přístroj Dräger PSS 4000

 Město Terezín  

159 996,-

Dýchací přístroj Dräger PSS 4000

Městys Cítoliby

159 996,-

Dýchací přístroj Dräger PSS 4000

Městys Hostomice      

159 996,-

Dýchací přístroj Dräger PSS 4000

C E L K E M

6.565.278,70

 

 

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Lucie Dosedělová
Vytvořeno / změněno: 19.9.2019 / 19.9.2019

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém