Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 76. schůze Rady Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Tisková zpráva ze 76. schůze Rady Ústeckého kraje, II. volební období, dne 7. 3. 2007

                                                                                         tisková zpráva je pouze informativní

1.          Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a usnesení

2.          Schválení programu

3.         Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulé Rady Ústeckého kraje  

4.         Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje

5.         Ústní informace členů Rady Ústeckého kraje

5.1       Projednání dopisů adresovaných Radě Ústeckého kraje

 

7. Blok náměstka a zástupce hejtmana Ústeckého kraje Radka Vonky

7.1       Smlouva o spolupráci při podpoře rozvoje Ústeckého kraje s o.p.s. České Švýcarsko: RÚK rozhodla o uzavření Smlouvy o spolupráci při podpoře rozvoje Ústeckého kraje s obecně prospěšnou společností České Švýcarsko, se sídlem v Krásné Lípě (Masarykova 1094/4,

407 46). Smlouva upravuje vzájemné vztahy mezi Ústeckým krajem a obecně prospěšnou společností České Švýcarsko v souvislosti se vzájemnou prezentací a spoluprací v oblasti rozvoje cestovního ruchu. Touto smlouvou je zejména zajišťována bezplatná vzájemná prezentace na veletrzích, workshopech a dalších akcích, kterých se zúčastňují obě smluvní strany.

 

7.2       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti SEMPRA PRAHA, a.s., U topíren 2/860, 170 00 Praha 7, strojírenský závod Děčín, Pod Chlumem 209, 406 02 Děčín, pro zařízení „Žárová zinkovna SEMPRA PRAHA“. Umístění: Ústecký kraj, Děčín, k.ú. Děčín – Staré Město, p.č. 923/1 až 942: RÚK nemá připomínek kžádosti o vydání integrovaného povolení zpracovaného provozovatelem, za předpokladu zajištění emisí do ovzduší a vod na úrovni nejlepších dostupných technik pro trvalý provoz uvedených zařízení.

 

7.3       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti CHEMOPETROL, a.s., Litvínov-Záluží 1, Litvínov, pro zařízení „Výrobny T 200, T 700 a výrobna Odpadní vody a odpady“. Umístění: Ústecký kraj, Litvínov, k.ú. Záluží, areál Chemopetrol: K žádosti o vydání integrovaného povolení zpracované provozovatelem nemá RÚK připomínek, za předpokladu zajištění útlumu Výroby T 200 podle požadavků dotčených orgánů veřejné správy a za předpokladu realizace všech nezbytných opatření pro zajištění emisí do ovzduší a vod na úrovni nejlepších dostupných technik, pro trvalý provoz uvedených zařízení. RÚK požaduje, aby firma zajistila veškerá opatření do roku 2010.

 

7.4       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Glanzstoff - Bohemia s.r.o., Terezínská 60, Lovosice, pro zařízení „Výroba viskózových kordových vláken“. Umístění: Ústecký kraj, Lovosice, k.ú. Lovosice, p.č. 2919 až 2930: K žádosti nemá RÚK připomínek, za předpokladu dodržení realizace opatření pro další snížení emisí sirovodíku a sirouhlíku navržených v žádosti o vydání integrovaného povolení, a zajištění emisí do ovzduší a vod na úrovni nejlepších dostupných technik pro trvalý provoz uvedených zařízení.

 

7.5       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Dalkia Česká republika, a.s., Ostrava, Divize Ústí nad Labem, Edisonova 453, 400 04 Trmice, pro zařízení „Teplárna Trmice“. Umístění: Ústecký kraj, Trmice, k.ú. Trmice, areál společnosti: RÚK k žádosti o vydání integrovaného povolení zpracované provozovatelem požaduje dohodnutí emisí do ovzduší a vod na úrovni nejlepších dostupných technik pro trvalý provoz uvedených zařízení.

 

7.6       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti CHEMOPETROL, a.s., Litvínov-Záluží 1, Litvínov, pro zařízení „Výroba oxoalkoholů“ . Umístění: Ústecký kraj, Litvínov, k.ú. Záluží, areál Chemopetrol: RÚK kžádosti o vydání integrovaného povolení, za předpokladu zajištění emisí do ovzduší a vod na úrovni nejlepších dostupných technik pro trvalý provoz uvedených zařízení a za předpokladu ukončení provozu výrobní jednotky v termínu maximálně do 30. 6. 2009, nemá připomínek. Na tuto dobu bude omezena platnost integrovaného povolení.

 

7.7       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti LOVOCHEMIE, a.s., Terezínská 57, Lovosice, pro zařízení „Energetika a vodní hospodářství“. Umístění: Ústecký kraj, Lovosice, k.ú. Lovosice, p.č. 2928/66 – 94: RÚK k žádosti o vydání integrovaného povolení požaduje zajištění emisí do ovzduší a vod na úrovni nejlepších dostupných technik pro trvalý provoz uvedených zařízení.

 

7.8       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Teplárna Komořany-Nový zdroj Komořany III“, oznamovatele United Energy právní nástupce, a.s.Teplárenská 2, 434 03 Most . Umístění: kraj Ústecký, obec Most, k. ú. Komořany u Mostu, Třebušice: RÚK,s ohledem na krajské emisní stropy, nesouhlasí s výstavbou nového zdroje, za předpokladu zachování provozu stávajících kotlů. Tato skutečnost je v rozporu s krajským Plánem snižování emisí a krajským Programem zlepšování kvality ovzduší, kde se uvádí, že povolení nového zdroje je přípustné pouze jako náhrada za stávající zařízení, které bude odstaveno z provozu.

RÚK požaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Dokumentace musí obsahovat variantní řešení, minimálně variantu nulovou, maximální (výstavba dalšího zdroje) a optimální, která předpokládá ukončení provozu kotlů stávající teplárny.

 

7.9       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Lom Bílina – plán otvírky, přípravy a dobývání na období 2008 - 2030“ oznamovatele Severočeské doly a.s., Chomutov, B. Němcové 5395, 430 01 Chomutov . Umístění: kraj Ústecký, obec  Bílina, Duchcov, Osek u Duchova, Lom, Brňany, Mariánské Radčice, Ledvice, Světec , k.ú. Bílina, Trdlovka, Trdlovka-Nový Dvůr, Jenišův Újezd, Brňany, Libkovice u Mostu, Mariánské Radčice, Pařidla, Duchcov,  Osek u Duchova, Lom, Břešťany, Břežánky, Chotějovice, Chudenice u Bíliny, Ledvice, Lipnice: RÚK požaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a v dokumentaci se zaměřit na řešení :

1.       Souladu navrženého řešení s územně - plánovací dokumentací dotčených obcí, VÚC SHP a připravovaných Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje.

2.       Zpracování komplexního souhrnného plánu rekultivací a revitalizace území dotčeného těžbou, včetně návrhu hydrické rekultivace a vyhodnocení časového postupu rekultivací, se zdůrazněním maximálního možného urychlení rekultivace uvolněných vnějších výsypek a zahrnutí projektů a záměrů uplatněných obcemi dotčenými těžbou dolu Bílina, v rámci Koncepce odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji

3.       Zpracování meteorologického modelu vzdušného proudění a kvantifikaci emisí polétavého prachu z plošných zdrojů, včetně částic polétavého prachu PM2,5, a to v kumulaci s provozy Úpravny uhlí Ledvice a Elektrárny Ledvice pro celé návrhové období, včetně návrhu opatření ke snížení imisní zátěže ovzduší a přiměřeného imisního monitoringu.

4.       Zpracování hydrologického modelu podzemních vod v území dotčeném navrhovanou těžbou, včetně kvantifikace důlních a odpadních vod s vyhodnocením dopadu jejich vypouštění na recipienty po celé návrhové období, včetně návrhu na uvedení dosavadního nakládání s vodami do souladu s legislativou (zohlednění platných imisních standardů od 1. 1. 2008) a návrhu gravitačního odvodnění jižní části zastavěného území Duchcova, která je postižena v časové souslednosti se založením výsypky Pokrok dlouhodobým vzestupem hladiny podzemní vody.

5.       Kvantifikace emisí hluku v kumulaci s provozy Úpravny uhlí Ledvice a Elektrárny Ledvice včetně obslužné dopravy, a to po celé návrhové období, včetně návrhu přiměřeného imisního monitoringu a zajištění realizace protihlukového valu pro obec Mariánské Radčice včetně souvisejících výsadeb protihlukového pásu dřevin dle požadavků znalců v oblasti protihlukové ochrany a ochrany přírody a krajiny, v dostatečném časovém předstihu.

6.       Zpracování podrobného posouzení vlivů záměru na zdraví a kvalitu života obyvatel a rozpracování konkrétních opatření k zamezení těchto vlivů, včetně zhodnocení dopadu realizace těchto opatření.

7.       Zpracování podrobného hodnocení vlivů na přírodu, životní prostředí a krajinu a rozpracování konkrétních opatření k zamezení těchto vlivů, včetně zhodnocení dopadu realizace těchto opatření.

8.       Návrh varianty přemístění Úpravny uhlí Ledvice tak, aby byly splněny hygienické limity hluku na přilehlou obytnou zástavbu v obci Chotějovice.

9.       Zpracování variantních řešení záměru především varianty, jenž bude v souladu s územním plánem VÚC SHP a usnesením vlády ČR č. 444/1991.

10.   Zamezení zakládání jakýkoliv dalších vnějších výsypek a zajištění ukládání celého odvalu na výsypky vnitřní.

RÚK dále uložila Janu Zadražilovi, vedoucímu odboru životního prostředí a zemědělství, uplatnit plnění požadavků a připomínek požadovaných Ústeckým krajem a odbory Krajského úřadu Ústeckého kraje v dalším stupni procesu EIA, jako podmínek při zpracování Dokumentace a předložit Radě kraje návrh na usnesení k Dokumentaci v dalším stupni procesu EIA.

 

7.10      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Nový areál sběrny odpadních olejů – mezisklad olejů a vybraných nebezpečných odpadů“ oznamovatele MINOREC k.s., U  Tonasa 2, 403 31 Ústí nad Labem.  Umístění: kraj Ústecký, obec Ústí nad Labem, k. ú. Předlice: vyřazeno

 

7.11   Vyjádření kraje v samostatné působnosti k návrhu uzavření licenční smlouvy mezi Ústeckým krajem a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR o bezplatném získání nevýhradní licence k výkonu práva na vytěžování databáze NATURA 2000  Agentury ochrany přírody a krajiny ČR: RÚK schvaluje znění Smlouvy o bezplatném získání nevýhradní licence k výkonu práva na vytěžování databáze NATURA 2000.

 

7.12      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Pokračování hornické činnosti v DP Měrunice a DP Měrunice I a  činnost  prováděná hornickým způsobem na nevýhradním ložisku Měrunice – východ.“ Umístění: kraj Ústecký, obec Měrunice, k.ú. Měrunice: RÚK požadujeprovést posouzení záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a zahrnout podmínky odboru ŽPZ KÚ Ústeckého kraje k záměru, naplnění oprávněných podmínek dalších orgánů veřejné správy a zahrnout opatření navrhovaných v kapitole D.4 „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů“ v plném rozsahu do závěrů zjišťovacího řízení.

 

7.13      Informace o probíhajících jednáních s Petičním výborem (PV) ve věci stížností na provoz závodu KNAUF v Krupce. Umístění: Ústecký kraj, obec Krupka, průmyslová zóna: RÚK se vyjádřila, na základě předaných informací, tj. závěru zjišťovacího řízení, vydaného integrovaného povolení (IP), porovnání limitů stanovených v platném IP s BAT technologiemi a zákonnými limity dle české legislativy, takto: Podporuje vyjednání dalšího snížení emisních limitů v rámci integrovaného povolení pro trvalý provoz závodu KNAUF INSULATION Krupka. Dále uložila vedoucímu odboru životního prostředí a zemědělství uplatnit plnění tohoto usnesení v rámci vydávaného IP a seznámit s tímto usnesením zástupce Petičního výboru v Krupce.    

 

7.14      Integrovaná střední škola stavební, Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace – personální záležitosti: RÚKjmenovala Vítězslava Štefla ředitelem Integrované střední školy stavební v Ústí nad Labem, Čelakovského 5, a to s účinností od 1. 4. 2007.

 

7.15      Gymnázium, Česká Kamenice, Komenského 288, příspěvková organizace – personální záležitosti: vyřazeno

 

7.16      Veřejná zakázka – Technické zpracování a odborné vyhodnocení archeologických výzkumů v Ústeckém kraji v roce 2007: RÚK vzala na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky „Technické zpracování a odborné vyhodnocení archeologických výzkumů v Ústeckém kraji v roce 2006“. Rozhodla o jejím přidělení a to za podmínek, že celková nabídková cena bude 5,950 milionu korun s DPH a průběžná doba plnění nepřekročí 42 týdnů.

 

8. Blok náměstka hejtmana Ústeckého kraje Ing. Petra Fialy

 

8.1        Nakládání s majetkem: RÚK projednala a schválila zprávu nakládání s majetkem UK.

 

8.2.       Příprava valné hromady agentury RRA: RÚK vzala na vědomí přípravu valné hromady  RRA.

9.  Blok ředitelky Krajského úřadu Ústeckého kraje

 

9.1        Dodatek č. 4 ke smlouvě o zajištění úklidu objektů sídla Krajského úřadu Ústeckého kraje: RÚKschválila uzavření dodatku ke smlouvě o zajištění úklidu objektů sídla Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 15. 10. 2003. V dodatku se upravuje velikost a četnost úklidu některých prostor. Celková cena za pravidelné úklidové služby v budovách „A“ a „B“ se dodatkem zvyšuje o částku 737,75 korun bez DPH za jeden měsíc. 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 8.3.2007 / 8.3.2007 | Zveřejnit od-do: 8.3.2007-8.4.2007

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém