Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 77. schůze Rady Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Tisková zpráva ze 77. schůze Rady Ústeckého kraje, II. volební období, dne 15. 3. 2007

                                                                                                tisková zpráva je pouze informativní

 

 

10.00    1. Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a usnesení

2.         Schválení programu

3.         Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulé Rady Ústeckého kraje

4.         Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje

5.         Ústní informace členů Rady Ústeckého kraje

 

10.30    6. Blok hejtmana Ústeckého kraje

6.1       Souhlas s bezplatným použitím znaku Ústeckého kraje na prapor aktivních záloh Krajského vojenského velitelství Ústí nad Labem: RÚK souhlasila s bezúplatným použitím znaku Ústeckého kraje pro Krajské vojenské velitelství Ústí nad Labem. Krajskému vojenskému velitelství Ústí nad Labem bude 11. května 2007 při slavnostním předání v Ústí nad Labem na Mírovém náměstí předán prapor hejtmanem Ústeckého kraje. Prapor byl zakoupen z prostředků Ústeckého kraje (viz. bod 6.16).

 

6.2       Schválení účasti Jiřího Šulce, hejtmana Ústeckého kraje, na služební cestě hejtmanů ČR do Číny ve dnech 16.-23.4. 2007: RÚK schválila účast Jiřího Šulce, hejtmana Ústeckého kraje, na služební cestě hejtmanů ČR do Číny ve dnech 16. - 23. 4. 2007. Cílem cesty je přiblížení systému čínské veřejné správy, setkání se zástupci ministerstev a guvernéry některých provincií. Během setkání budou probíhat diskuze o možnostech ekonomické spolupráce, spolupráce v oblasti cestovního ruchu a kulturní výměně. Přínosem mise je především možnost získání nových poznatků a navázání kontaktů s významnými představiteli čínské veřejné správy. Kromě letenky jsou veškeré náklady hrazeny čínskou stranou. Zatím je otevřena otázka úhrady nákladů na tlumočení, na nichž by se případně účastníci podíleli společně. Iniciátorem a hlavním organizátorem návštěvy je Čínské velvyslanectví v Praze.

 

6.3       Schválení účasti Petra Fialy, náměstka hejtmana Ústeckého kraje, na zasedání výkonného výboru Sítě evropských chemických regionů (ECRN) ve dnech 20.-22.3.2007 v Bruselu (Belgie): RÚK schválila

účast Petra Fialy, náměstka hejtmana Ústeckého kraje, na zasedání výkonného výboru Sítě evropských chemických regionů (ECRN) ve dnech 20.-22.3.2007 v Bruselu (Belgie).

 

6.4       Personální změny v komisi Rady Ústeckého kraje v Radě pro vědu, výzkum, vývoj a inovace (RVVVI). Odvolání Luďka Nechleby a jmenování René Samka, MA, MSc. členem Rady pro vědu, výzkum, vývoj a inovace: RÚK odvolala Luďka Nechlebu, z funkce člena RVVVI a jmenovala jejím členem René Samka, MA, MSc.

 

6.5       Zvýšení závazného ukazatele u příspěvkových organizací v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy a v oblasti zdravotnictví: RÚK schválila zvýšení závazného ukazatele neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2007 pro příspěvkové organizace v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy a v oblasti zdravotnictví na výdaje spojené s provozem úkrytů civilní ochrany o 300 tisíc korun. Příspěvky obdrží:

1)  Dům dětí a mládeže Chomutov, Jiráskova 4140, 

2)  Střední škola stavební Chomutov, Na Moráni  4803,  

3)  Střední škola technická – Centrum odborné přípravy Most – Velebudice, Dělnická 21, 

4)  Střední škola elektrotechniky a spojů Ústí nad Labem, Výstupní 2, 

5)  Masarykova nemocnice  Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12a.

 

6.6       Žádosti o finanční příspěvek  

a.         Žádost Severočeské krajské koordinační komise Českého svazu bojovníků za svobodu o finanční příspěvek na činnost jednotlivých okresních výborů ČSBS: RÚK rozhodla o poskytnutí finančního příspěvku Severočeské krajské koordinační komisi Českého svazu bojovníků za svobodu. Na činnost 7 jednotlivých okresních výborů RÚK uvolnila 70 tisíc korun, tj. příspěvek 10 tisíc korun na činnost jednotlivého okresního výboru.   

 

b.         Žádost Konfederace politických vězňů o finanční příspěvek na činnost poboček v Ústeckém kraji: RÚK

rozhodla o poskytnutí finančního příspěvku Konfederaci politických vězňů ve výši 105 tisíc korun.

 

c.         Žádost Ortopedického centra, s.r.o. o finanční příspěvek na Vinařské Litoměřice 2007: RÚK rozhodla o 

poskytnutí finančního příspěvku Ortopedickému centru, s.r.o. ve výši 200 tisíc korun na V. ročník tradiční výstavy Vinařské Litoměřice. 

 

6.7       Finanční příspěvek Ústeckého kraje na činnost jednotek Sborů dobrovolných hasičů: RÚK doporučila ZÚK předložené požadavky obcí Ústeckého kraje na činnost jimi zřizovaných jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2007, včetně rozdělení finančních prostředků v celkové výši 1,89 milionu korun z rozpočtu kanceláře hejtmana na rok 2007 určených pro JSDHO. Požadavky obcí byly upraveny o částky, které se netýkaly výstroje, tj. proudnic, elektrocentrál, oprav vozidel, oprav zbrojnic, čerpadel a dalšího technického vybavení.

 

 

 

6.8       Informace o peticích a stížnostech doručených orgánům Ústeckého kraje v roce 2006: RÚK vzala na vědomí Informaci o peticích a stížnostech doručených orgánům Ústeckého kraje v roce 2006. V  průběhu roku 2006 bylo v centrální evidenci Krajského úřadu Ústeckého kraje ve smyslu Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností zaevidováno celkem 316 stížností, z toho 48 anonymních. Z celkového počtu doručených stížností bylo 54 podání Krajskému úřadu Ústeckého kraje postoupených, z toho:

            23        ústředními orgány (16 z Ministerstva zdravotnictví, 2 z Ministerstva práce a sociálních věcí, 3 z           

                          Ministerstva vnitra, 1 z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a 1 z Ministerstva kultury)

            19        Magistráty měst, městskými a obecními úřady Ústeckého kraje

             7         Českou školní inspekcí

             2         Všeobecnou zdravotní pojišťovnou

              1        Ředitelstvím silnic a dálnic

              1        Policií ČR

             1         Nemocnicí Litoměřice

 

6.9       Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností: RÚK stanovila Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností, jejichž řešení spadá do působnosti orgánů Ústeckého kraje.

 

6.10      Stížnost na ředitele příspěvkové organizace Domov důchodců Dubí: RÚK vzala na vědomí stížnost adresovanou odboru kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje.

 

6.11      Diagnostika silnic II. a III. třídy na území Ústeckého kraje: RÚK rozhodla o výzvě k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na služby „Diagnostika silnic II. a III. třídy na území Ústeckého kraje“. Práce budou provedeny na základě předaného seznamu nejvíce zatížených silnic, který zpracovává Správa a údržba silnic Ústeckého kraje. Krajská rada rozhodla o způsobu hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky, podle kritéria ekonomické výhodnosti s kritérii a váhami: celková nabídková cena v Kč 90%, průběžná doba plnění v týdnech 10%.

 

6.12      Změna zřizovací listiny Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace: RÚK rozhodla o změně zřizovací listiny příspěvkové organizace dodatkem č. 10 a vzala na vědomí vydání úplného znění zřizovací listiny.

 

6.13      Nařízení Ústeckého kraje, kterým se stanovují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí: RÚK schválila nařízení Ústeckého kraje, jímž se opět stanovují úseky silnic, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. Rozhodnutím RÚK byl potvrzen již existující stav, jedná se o komunikace v délce 479 km malého dopravního významu.

 

6.14      Dopravní obslužnost autobusová – zajištění dopravy: RÚK rozhodla o uzavření dodatku smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti části území Ústeckého kraje na vymezených linkách dle tohoto materiálu v:

a)         oblasti Mostecká pánev s dopravcem Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova s platností od 1. 4. 2007,

b)         oblasti Lounsko-západ s dopravcem Autobusy KAVKA, a.s. s platností od 1. 4. 2007.

Dodatky smluv jsou uzavírány kvůli dopravě pracovníků do strategické PZ Triangle z Mostu, Chomutova, Loun a z Žatce.

 

6.15      Koncesní řízení na dlouhodobé zajištění základní dopravní obslužnosti - jmenování členů a náhradníků hodnotících komisí: RÚK rozhodla o jmenování členů 9 komisí v probíhajících koncesních řízeních na dlouhodobé zajištění základní dopravní obslužnosti. Vypisovanými oblastmi jsou: České středohoří – východ, Dolní Poohří, Kadaň – Žatec, Litvínovsko, Lounsko – západ, Mostecká pánev, Ústecko – sever, Vejprty – Kadaň a příměstská doprava Ústí nad Labem.

 

6.16       Schválení poskytnutí daru Krajskému vojenskému velitelství v Ústí nad Labem: RÚK změnila usnesení č.3/70R/2006 Rady Ústeckého kraje ze dne 27.12.2006 takto: Rada Ústeckého kraje po projednání rozhodla o poskytnutí věcného daru Krajskému vojenskému velitelství Ústí nad Labem formou praporu Krajského vojenského velitelství Ústí nad Labem včetně žerdi, stojanu a obalu na prapor v celkové maximální výši 70 tisíc korun.

 

6.17       Informace o termínu společného zasedání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje a Rady Ústeckého kraje: RÚK vzala na vědomí informaci o termínu konání společného zasedání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje a Rady Ústeckého kraje dne 13.6.2007.

 

6.18       Smlouva o spolupráci mezi Ústeckým krajem a Severočeskými doly a.s.: RÚK projednala dodatek k uzavřené smlouvě.

 

 

 

 

 

7. Blok náměstka a zástupce hejtmana Ústeckého kraje Radka Vonky

 

7.1       Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2007 – dodatek č.1: odloženo

 

7.2       Rozvojové programy Ústeckého kraje – žádosti o výjimku: RÚK uložila Zuzaně Kadlecové, vedoucí odboru regionálního rozvoje,  projednat s obcí Kunratice ukončení smluvního vztahu a informaci předložit Radě Ústeckého kraje.

 

7.3       Veletrhy investičních příležitostí 2007: RÚK souhlasila s účastí Ústeckého kraje na veletrzích investičních příležitostí URBIS INVEST 2007 Brno (17.-21. dubna 2007) a EXPOREAL Mnichov v roce 2007 (8.-10. října 2007).

 

7.4       Projekt BROÚK – Dodatky smluv o partnerství a spolupráci: RÚK rozhodla o uzavření dodatků smluv o partnerství a spolupráci v rámci projektu Budoucí rozvoj Ústeckého kraje (BROÚK) podle vzoru dodatku u předloženého materiálu s provozovateli rozvojových center:

Severočeské sdružení obcí

Asociace neziskových organizací Ústeckého kraje

Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje

Servisní a informační středisko Mikroregionu Milada, o.p.s.

Serviso, o.p.s.

Mikroregion Žatecko

Město Česká Kamenice

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.

Asistenční centrum, a.s.

Sociální agentura, o.s.

Euroregion Labe

Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem

Okresní hospodářská komora Děčín

Okresní hospodářská komora Litoměřice

Okresní hospodářská komora Louny

Okresní hospodářská komora Most

Okresní hospodářská komora Chomutov

Integrovaná střední škola energetická Chomutov

Střední škola služeb a cestovního ruchu Varnsdorf

Vzdělávací společnost EDOST, s.r.o.

České Švýcarsko, o.p.s.

 

7.5       Výzvy k podání nabídky na plnění veřejných zakázek ve zjednodušených podlimitních řízeních na služby "Krušnohorská magistrála č.23" a "Labská stezka č.2“: RÚK rozhodla o výzvách k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na služby:

a) zpracování projektové dokumentace pro územní řízení na akci  "Krušnohorská magistrála č. 23",

b) zpracování projektové dokumentace pro územní řízení na akci  "Labská stezka č. 2".

 

7.6       Projekt BROÚK - informace o přípravě zahraniční stáže: RÚK vzala na vědomí informaci o přípravě studijní zahraniční stáže do Rakouska a Slovinska s cílem vzájemné výměny zkušeností regionálních politiků s využíváním strukturálních fondů EU.

 

7.7       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Wienerberger Brozany“ oznamovatele S-projekt plus a.s., tř. Tomáše Bati 508, 762 73 Zlín, umístění: kraj Ústecký, obec Brozany nad Ohří, k. ú. Brozany nad Ohří: odloženo

 

7.8       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k posudku dokumentace EIA záměru „Esterifikace rostlinných olejů Louny“, oznamovatele MCA architektonický atelier, Dykova 1, 101 00 Praha, umístění: kraj Ústecký, obec Louny, k. ú. Louny: K vydání souhlasného stanoviska příslušného úřadu, s podmínkami zajišťujícími provozování zařízení na úrovni nejlepších dostupných technik, nemá RÚK dalších připomínek.

 

7.9       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Silnice I/13 Bílina, obchvat“ oznamovatele Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4. Umístění: obec Bílina, Želenice, k. ú. Bílina – Újezd, Bílina, Chudenice u Bíliny, Liběšice u Želenic: RÚK požaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. V dokumentaci požaduje dopracovat vyhodnocení produkce a odvádění dešťových vod, včetně špičkových odtoků pro návrhovou intenzitu deště s jednoletou periodicitou a biologické hodnocení dotčeného území.

 

 

 

 

 

7.10      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Větrná elektrárna Mikulovice“ oznamovatele NIKO spol. s.r.o., Kšírova 120, 619 00 Brno. Umístění: Ústecký kraj, Obec Nová Ves v Horách, k. ú. Mikulovice: RÚK požaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. V dopracované dokumentaci požaduje dořešit možné vlivy na populaci tetřívka obecného, na obyvatelstvo a na krajinný ráz.

 

7.11      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Agrogolfové hřiště s klubem“ oznamovatele Petr Dastych, Komenského 452/11, 407 46 Krásná Lípa. Umístění: Ústecký kraj, Obec Krásná Lípa, k. ú. Krásný Buk: RÚK za předpokladu zajištění  nakládání s dešťovými vodami v souladu se závěry „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje“, tj. maximálně možného využívání dešťových vod, a za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.12      Informace o výsledku výběrového řízení a zpracování „Komplexní studie protipovodňových opatření Ústeckého kraje“: RÚK vzala na vědomí zprávu o průběhu přípravy a závěrech veřejné zakázky „Komplexní studie protipovodňových opatření Ústeckého kraje“. Studie zpracovává kompletní přehled lokalit ohrožených povodněmi v podrobnosti, která umožní samosprávným orgánům stanovit priority pro návrh pasivní protipovodňové ochrany i pro návrh aktivních prvků protipovodňové ochrany, tj. prostorů pro akumulaci vod a navazující zpomalení průchodu povodňových vln na území Ústeckého kraje. Dokument zpracoval, na základě výběrového řízení vyhlášeného RÚK, HYDROPROJEKT CZ a.s. za cenu 994.840,- korun včetně DPH. RÚK uložila vedoucímu odboru ŽPZ Janu Zadražilovi zajistit projednání závěrů a doporučení výsledné „Komplexní studie protipovodňových opatření Ústeckého kraje“ v samosprávných orgánech Ústeckého kraje do 30. června 2007.

 

7.13      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k dokumentaci EIA záměru „Přestavba ČOV Nehasice“ oznamovatele firmy Dekonta a.s., Podhoří 328/28, 400 10 Ústí nad Labem. Umístění: obec Bítozeves, k. ú. Nehasice: Dokumentace dopracovaná dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb., reaguje na základě závěru zjišťovacího řízení na všechny připomínky vzešlé ze zjišťovacího řízení a je doplněna o čtyři další studie, zaměřené na hluk, ovzduší, hodnocení vlivů na veřejné zdraví a zoologické posouzení záměru. Do návrhu Stanoviska příslušného orgánu RÚK nepožaduje další doplnění opatření navrhovaných v kapitole D.IV – „Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“, která jsou dostatečně konkrétní a vyčerpávající, a to jak pro dostavbu ČOV, tak pro období jejího provozu.

 

7.14      Platové výměry ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK stanovila plat od

1. 3. 2007 Josefu Šlapákovi, řediteli Střední průmyslové školy strojní a dopravní, Děčín VI (Slovanská 1000/55), Janě Férové, ředitelce Střední odborné školy dopravní a strojírenské, Děčín VI. a od 5. 2. 2007 Dagmar Slukové, zástupkyni ředitelky Dětského domova, Základní školy praktické, Praktické školy, Školní jídelny a Školní družiny, Duchcov

(Školní 1).

 

7.15      Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – školy: RÚK projednala a schválila změny zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti školství. 

 

7.16      Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace – personální záležitosti: RÚK jmenovala konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most (Jana Palacha 1534). Ředitelka této školy na funkci rezignovala, RÚK vzala rozhodnutí ředitelky na vědomí usnesením č. 25/74R/2007 ze dne 14. 2. 2007.

 

7.17      Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace – personální záležitosti: RÚK jmenovala konkursní komisi pro konkursní řízenína obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice. Ředitel této školy na funkci rezignoval, RÚK vzala rozhodnutí ředitele na vědomí usnesením č. 24/73R/2007 ze dne 31. 1. 2007.

 

7.18      Gymnázium, Česká Kamenice, Komenského 288, příspěvková organizace – personální záležitosti: RÚK jmenovala Ivanu Mastíkovou ředitelkou Gymnázia, Česká Kamenice (Komenského 288) s účinností od 1. 4. 2007.

 

7.19      Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji ve školním roce 2005/2006: RÚK doporučila ZÚK vzít na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji ve školním roce 2005/2006.

 

7.20      Změny závazných ukazatelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK projednala schválila změny závazných ukazatelů škol  a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem.

 

 

 

 

 

7.21      Rozhodnutí Rady Ústeckého kraje ve věci výzvy k vydání uměleckých děl (obrazů) umístěných v regionálním muzeu v Teplicích paní Anně Mikleové: RÚK vzala na vědomí Rozsudek Nejvyššího soudu ČR

sp. zn. 4 Tz 116/2006 ze dne 13. 9. 2006 a doporučila ZÚK rozhodnout o nevydání uměleckých děl (obrazů) umístěných v Regionálním muzeu v Teplicích, příspěvkové organizaci Ústeckého kraje, které propadly na základě soudního rozhodnutí státu a následně přešly do vlastnictví Ústeckého kraje rozhodnutím státního orgánu na základě zákona.

 

7.22      Změna závazného ukazatele příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2007 pro Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvkovou organizaci Ústeckého kraje: RÚK souhlasila se zvýšením závazného ukazatele příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2007 o částku 32 tisíc korun.

 

7.23      Změna platového výměru ředitele Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvkové organizace Ústeckého kraje: RÚK stanovila plat od 1. 2. 2007  Petru Svobodovi, řediteli Galerie výtvarného umění v Mostě.

 

7.24     Nominace nových členů představenstva a dozorčí rady Regionální rozvojové agentury ÚK, a.s: RÚK projednala nominaci nových členů představentsva a dozorční rady RRA Ústeckého kraje.

 

7.25     Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Nový areál sběrny odpadních olejů – mezisklad olejů a vybraných nebezpečných odpadů“ oznamovatele MINOREC k.s., U  Tonasa 2, 403 31 Ústí nad Labem.  Umístění: Ústí nad Labem, k. ú. Předlice: RÚKza předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

8. Blok náměstka hejtmana Ústeckého kraje Ing. Petra Fialy

 

8.1       Rozpočtová opatření č. 2/2007: RÚK provedla navýšení rozpočtu Ústeckého kraje na celkový objem rozpočtu ve výši 11,325 miliard korun. Navýšení představuje především částka 1,016 miliardy korun, které Ministerstvo financí ČR poskytlo Ústeckému kraji na investiční přípravu průmyslové zóny Triangle:

-           1. etapa komunikace II/607 doprovod. silnice k R7                   64,329 milionů korun,

-           komunikace II/250 Bitozeves – Žatec, zkapacitnění MUK I/7 189,356 milionů korun,

-           komunikace III/2502 Velemyšleves – Staňkovice                   324,482 milionů korun,

-           komunikace III/25021 Mínice – Bitozeves                              165,100 milionů korun,

-           účelové komunikace                                                                 61,448 milionů korun,

-           inženýrské sítě                                                                        212,127 milionů korun.

 

8.2       Rozpis finančního toku Ústeckého kraje na rok 2007: RÚK vzala na vědomí plán toku finančních prostředků Ústeckého kraje v roce 2007 a uložila vedoucím odborů Krajského úřadu Ústeckého kraje provádět aktualizaci finančního toku na základě rozpočtových změn, včetně změn u řízených příspěvkových organizací.

 

8.3       Přehled pohledávek Ústeckého kraje a příspěvkových organizací zřizovaných krajem k 31. 12. 2006: RÚK vzala na vědomí přehled pohledávek Ústeckého kraje a příspěvkových organizací zřizovaných krajem k 31. 12. 2006. Celková výše pohledávek u příspěvkových organizací kraje k uvedenému datu činí 181,314 milionů korun, což je oproti stavu k 31. 12. 2005 pokles ve výši cca 45 %.

 

8.4       Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Krajská zdravotní, a.s: RÚK schválila účast Mgr. Ludmily Polívkové, notářky v Mostě, při pojednávání tohoto bodu za účelem vyhotovení notářského zápisu o rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Krajská zdravotní, a .s.

RÚK rozhodla, jako jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti Krajská zdravotní, a.s. (Velká Hradební 3118/48), o zvýšení základního kapitálu o částku 18 milionů korun, a to upsáním nových akcií. Upsáno bude 18.000 ks kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1 tisíc korun. Všechny nové akcie na zvýšení základního kapitálu budou upsány jediným akcionářem, kterým je Ústecký kraj, a to uzavřením smlouvy o upisování akcií se společností Krajská zdravotní, a.s. Emisní kurs akcií je upisovatel povinen splatit najednou peněžitým vkladem.

 

8.5       Nakládání s majetkem: RÚK projednala nakládání s majetkem kraje.

 

8.6       Krajská majetková, p.o. - platební výměr: RÚK stanovila plat Miluši Srbkové, ředitelce Krajské majetkové, Ústí nad Labem (Na Schodech 1535/4).

 

8.7       Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Gymnázium Most - Sanace zdiva 1.P.P“: RÚK vzala na vědomí záznam o posouzení a hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky malého rozsahu a rozhodla o jejím přidělení dodavateli ALFA TERM MOST a. s. (Lomená 47), za celkovou nabídkovou cenu 5,010 milionů korun bez DPH, s dobou plnění 18 týdnů.

 

 

 

8.8       Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „VOŠZ a SŠZ Purkyně Most – rekonstrukce sociálního zařízení v DM“: RÚK vzala na vědomí záznam o posouzení a hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky malého rozsahu a rozhodla o jejím přidělení dodavateli JOEL s. r. o. (Obchodní 3), za celkovou nabídkovou cenu 5,178 milionů korun bez DPH, s dobou plnění 16 týdnů.

 

8.9       Zrušení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky: „SOŠ techn. a SOU Louny – výměna kotelny“: RÚK rozhodla o zrušení této veřejné zakázky. Nové vedení školy zpracovalo nový rozvojový projekt školy, jenž předpokládá do roku 2009 sloučení se SŠ stavební Louny (Postoloprtská 2636). Sloučení by mělo vést mimo jiné ke sdruženému využívání zejména dílenských prostor a přestěhování oborů krejčí a dalších oborů z prostor hotelu Graf, který tím pádem škola nebude využívat a nabídne ho k prodeji. Škola má  připravenu i variantu, kdyby ke sloučení nedošlo, a i ta obsahuje záměr uvolnění a prodeje hotelu. Za těchto okolností doporučil odbor školství, mládeže a tělovýchovy  krajského úřadu investici pozastavit a finanční prostředky využít k pokrytí nákladů na další investiční akce ve školství.

 

8.10      Zrušení výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Průmyslová zóna Triangle – dopravní opatření I/27 vjezd do PZ Žiželice a rekonstrukce příjezdové komunikace“: RÚK rozhodla o zrušení této veřejné zakázky.  

 

8.11      Zrušení výzvy k podání nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění na plnění veřejné zakázky na stavební práce "Průmyslová zóna Triangle – komunikace II/250 Bitozeves - Žatec" - výzva k podání cenové nabídky na vícepráce: RÚK rozhodla o zrušení této veřejné zakázky. V průběhu výstavby vjezdu do PZ Žiželice se průběžně objevují a upřesňují kromě víceprací i méněpráce, takže po započtení plusových a minusových položek se výsledná cena stále mění. Nová výzva k podání cenové nabídky na vícepráce bude podána po sumarizaci všech minusových a plusových položek, pokud plusové položky převáží.

 

8.12     Veřejné zakázky příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální a zdravotnictví: RÚK souhlasila s návrhem zadání podlimitní veřejné zakázky zadané v otevřeném řízení na dodávku „Hmotnostního spektrometru pro oddělení soudního lékařství a toxikologie Masarykovy nemocnice, příspěvkové organizace“ a navrhla členy hodnotící komise. RÚK dále zrušila usnesení Rady Ústeckého kraje č. 200/66R/2006, v němž Masarykova nemocnice rozhodla o výběru nabídky ve výběrovém řízení na „Dodávku elektřiny pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, p.o.“ RÚK dále vzala na vědomí návrh rozhodnutí Masarykovy nemocnice o výběru nabídky v tomto výběrovém řízení a souhlasila s uzavřením smluvního vztahu na její realizaci mezi příspěvkovou organizací Ústeckého kraje a vybraným uchazečem, společností LUMIUS, s.r.o. Frýdek – Místek (ul. Míru 3267).

 

8.13      Informace o dotacích Ministerstva práce a sociálních věcí na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2007: RÚK vzala na vědomí informace o dotacích Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2007. V souladu s Metodikou MPSV a se Zásadami pro hodnocení žádostí zajistil krajský odbor sociálních věcí a zdravotnictví formální a věcné hodnocení předložených žádostí a zpracování souhrnné žádosti o dotaci za kraj pro tento rok. Bylo shromážděno 147 žádostí o dotace na 328 služeb s požadavkem na dotace ve výši 817,75 milionů korun. Po věcném vyhodnocení žádostí byla MPSV předložena souhrnná žádost o finanční prostředky za Ústecký kraj v roce 2007 ve výši 696,023 milionů korun, ministerstvo však fakticky vyčlenilo na podporu poskytování sociálních služeb na místní a regionální úrovni v roce 2007 v Ústeckém kraji 604,118 milionů korun.

Pro příspěvkové organizace zřizované obcemi to znamená rozdíl oproti požadavku v souhrnné žádosti o 52,4 milionů, pro příspěvkové organizace zřizované krajem o 25,1 milionů a pro nestátní neziskové organizace o 14,5 milionů korun. Vzhledem k tomu, že z výše uvedeného dotačního řízení byl propad mezi žádostí příspěvkových organizací kraje více než 31 milionů korun, bylo krajským odborem sociálních věcí a zdravotnictví předloženo RÚK ke schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci k pokrytí částečné platební neschopnosti z důvodu, že první splátku dotací z MPSV obdrží příspěvkové organizace až v polovině února 2007. RÚK usnesením č. 144/72R/2007 ze dne 17. 1. 2007 o poskytnutí návratné finanční výpomoci finanční výpomoc schválila.

 

8.14      Realizace programu „Zdravý kraj – Ústecký kraj“ – priorita 5.2.1. cíl č. 5 „Zdravé stárnutí“ – Gerontologické dny Karlovy Vary: RÚK rozhodla o poskytnutí finančního daru na Gerontologické dny Karlovy Vary organizaci Dům techniky Ostrava, spol. s r. o. (Mariánské náměstí 480) ve výši 40 tisíc korun. Dům techniky Ostrava ve spolupráci s dalšími odbornými partnery je organizátorem Gerontologických dnů, které se uskuteční 12. – 13. dubna 2007 v Karlových Varech v Lázeňském hotelu Thermal. Akce navazuje na 1. ročník karlovarských gerontologických dnů, realizovaných v roce 2006 a jeho záměrem je opět v součinnosti Karlovarského, Ústeckého a Plzeňského kraje posílit a dále rozvíjet povědomí o tom, že tyto regiony mají zájem na řešení zdravotně sociální problematiky seniorů a budování kvality života ve stáří. V roce 2006 byl z rozpočtu Ústeckého kraje podpořen kongres částkou 25 tisíc korun.

 

8.15      Hodnocení ředitelů příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví a sociálních věcí za 4. čtvrtletí 2006: RÚK stanovila po vyhodnocení 4. čtvrtletí odměnu ředitelům 10 příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví a ředitelům 19 příspěvkových organizací v oblasti sociální.

 

8.16      Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti zdravotnictví: RÚK schválila zvýšení investičního účelového příspěveku pro Nemocnici Most o částku 927 tisíc korun, na investiční akci „Stavební úpravy spojené s uvolněním hospodářské budovy“.

 

8.17      Zabezpečení Ambulantní pohotovostní péče na území Ústeckého kraje od 1. 4. 2007:  RÚK schválila principy zabezpečení ambulantní pohotovostní péče v Ústeckém kraji od 1. 4. 2007 a doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje:

a) vzít na vědomí předloženou informaci o způsobu zabezpečení ambulantní pohotovostní péče na území Ústeckého kraje od 1. 4. 2007,

b) konstatovat, že Ústecký kraj je v rámci svého rozpočtu připraven se i v následujících letech podílet na zabezpečení ambulantní pohotovostní péče prostřednictvím dotace obcím,

c) schválit výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje, spočívající v tom, že dotace je poskytnuta bez vyhlášení dotačního programu Ústeckého kraje a že dotace je poskytnuta na úhradu až 100% nákladů vzniklých obci při zabezpečení ambulantní pohotovostní péče,

d) rozhodnout v souladu se zákonem o krajích o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na zabezpečení ambulantní pohotovostní péče na území Ústeckého kraje od 1. 4. 2007 níže uvedeným obcím:

 

Město Šluknov

ve výši 423 750 Kč 

 

Město Varnsdorf

ve výši 337 500 Kč

 

Statutární město Děčín

ve výši 847 500 Kč

 

Statutární město Ústí nad Labem

ve výši 675 000 Kč 

 

Město Litoměřice

ve výši 847 500 Kč 

 

Město Roudnice nad Labem

ve výši 765 000 Kč 

 

Město Lovosice

ve výši 255 000 Kč 

 

Město Bílina

ve výši 423 750 Kč 

 

Statutární město Most

ve výši 675 000 Kč 

 

Město Litvínov

ve výši 423 750 Kč 

 

Město Louny

ve výši 510 000 Kč 

 

Město Žatec

ve výši 1 020 000 Kč 

 

Statutární město Chomutov

ve výši 847 500 Kč 

 

Město Kadaň

ve výši 765 000

 

Statutární město Teplice

ve výši 675 000,- Kč

 

RÚK doporučila ZÚK, aby vyzvalo Ministerstvo zdravotnictví ČR a zdravotní pojišťovny k tomu, aby podnikly veškeré kroky k tomu, aby zabezpečení ambulantní pohotovostní péče (lékařské služby první pomoci) bylo řešeno zcela prostřednictvím zdravotního pojištění a smlouvami mezi zdravotními pojišťovnami a k tomu příslušnými zdravotnickými zařízeními.

 

8.18     Účast na jednání mimořádné valné hromady RRA ÚK a.s: RÚK projednala a schválila účast představitelů kraje na jednání mimořádné valné hromady agentury RRA Ústeckého kraje a.s.

 

8.19     Informace o realizaci rekonstrukce pavilonu Infekce v rámci investiční akce Dostavba Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem: RÚK vzala na vědomí informace o průběhu a realizaci rekonstrukce pavilonu Infekce a k zahájení provozu očního oddělení, včetně nástavby operačních sálů.

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 19.3.2007 / 19.3.2007 | Zveřejnit od-do: 19.3.2007-15.4.2007

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém