Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 78. schůze Rady Ústeckého kraje v V. volebním období

 
 

 
 

Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob – poskytnutí návratné finanční výpomoci

Rada Ústeckého kraje navrhuje Zastupitelstvu rozhodnout o výjimce ze Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem a o poskytnutí návratné finanční výpomoci žadateli Terezín-město změny, zájmové sdružení právnických osob, maximálně do výše

2 099 520,- Kč se splatností až po případném doručení platebního výměru na odvod a/nebo penále

příslušným orgánem finanční správy a v případě nutnosti jeho úhrady, a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci.

 

Návratná finanční výpomoc v souhrnné výši maximálně 2 099 520,- Kč je požadována na úhradu finančních dopadů případného porušení rozpočtové kázně - příloha č. 4 tohoto materiálu, na základě provedené kontroly projektu "Terezín - projekt oživení historických památek", CZ.1.06/5.1.00/01.06156, provedené Centrem pro regionální rozvoj České republiky - příloha č. 5 tohoto materiálu (bez obrazové části).

Finanční výpomoc má být v případě schválení vrácena do konce roku 2020.

 

Dopravní obslužnost autobusová - plánované změny v dopravě

Na základě některých požadavků obcí, zaměstnavatelů či cestujících a po detailní analýze navrhuje odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje (dále jen odbor DS) některé dílčí změny na jednotlivých linkách nebo spojích na vybraných linkách v uvedených oblastech. V případě, že to bylo možné a ekonomicky zdůvodnitelné, došlo k posunům či doobjednání spojů v souladu s Plánem dopravní obslužnosti kraje tak, aby vzneseným připomínkám bylo maximálně vyhověno. Změny jsou zapracovány do jízdních řádů, které bude kraj požadovat od dopravců k termínu vyhlášené změně JŘ, tj. k 15. 12. 2019 resp. 1. 12. 2019 nebo 1. 1. 2020. Ve všech uvedených oblastech také dochází ke změně Tarifu a Smluvních přepravních podmínek DÚK s platností od 15. 12. 2019.

 

Dolní Poohří

V provozní oblasti Dolní Poohří bude prodloužen ranní spoj na lince 637 o úsek Litoměřice, aut.nádr.-Litoměřice, horní nádr. z důvodu přeplňování autobusů v ranní špičce od Bohušovic nad Ohří. Dále

dochází k posunu odjezdu večerního spoje na lince 684 pro zlepšení návaznosti v Litoměřicích od osobního vlaku z Ústí nad Labem a zároveň k rychlíkovému spoji v Roudnici nad Labem ve směru do Prahy. Zmíněný posun je žádoucí i pro zlepšení dopravy do průmyslové zóny v Roudnici nad Labem. Vzhledem ke skutečnosti, že provozní oblast stávající dopravce ČSAD Slaný s.r.o. bude provozovat pouze do konce roku 2019, týká se vyčíslení nákladů zbytku letošního roku. Analogická změna pak proběhne od 1. 1. 2020 u dopravce DSÚK p.o., jenž tuto provozní oblast k uvedenému datu přebírá.

 

 

 

 

 

 

 

Chomutovsko

V oblasti je navrženo několik úprav jízdních řádů spočívajících z důvodu zajištění přestupních možností mezi autobusy a vlaky DÚK. Jsou navrženy další obsluhy zastávek Chomutov,žel.st. a Jirkov, žel.st.

Kadaň-Žatec Z důvodu častého přeplnění ranního spoje z Kadaně do Chomutova je navržen nový spoj s odjezdem z Kadaně v 7:20 hod. a příjezdem do Chomutova v 7:45 hod. V rámci zachování oběhu vozidla je navržen také vratný spoj. Dále je zde navrženo několik drobných časových úprav.

 

Lounsko-západ

V oblasti je navržena úprava jízdního řádu linky 715 s termínem 1. 12. 2019, kdy ukončuje provoz linky

Rakovník – Louny společnost Lextrans. Tato společnost obsluhuje na území Ústeckého kraje 2x denně trasu Ročov – Líšťany – Cítoliby - Louny. Obce na trase žádají zachování alespoň školního spoje s příjezdem v cca 7:25 hod. do Loun. Navržená úprava tedy zahrnuje posílení linky 715 v úseku Louny-Ročov o tento školní spoj. Dále je zde navrženo zrušení omezení jízd během školních prázdnin u vybraných spojů. Dopravu u společnosti Lextrans v současné době Ústecký kraj kompenzuje dle smlouvy o mezikrajské spolupráci uzavřené se Středočeským krajem. Od 15. 12. 2019 jsou v oblasti navrženy časové posuny spojené s úpravou jízdních řádů vlaků.

Mostecká pánev

U vybraných linek jsou navrženy drobné časové posuny. Nejvýraznější jsou na lince 721 o víkendech, kdy jsou navrženy posuny z důvodu zachování návazností na vlaky v Mostě.

 

Příměstská doprava Teplice

V oblasti je navržena úprava víkendových spojů linek 491 a 492 do zastávky Dubí,žel.st. spojená se změnou jízdního řádu vlaků na lince T8.

 

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace – plnění funkce městské

Knihovny

Činnost Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, je financována z

rozpočtu Ústeckého kraje.

Vedle krajské činnosti plní zároveň i funkci městské knihovny v tzv. lidové části knihovny a provozuje 7

poboček na území Statutárního města Ústí nad Labem. Dle zákona o knihovnách - „Plní-li krajská knihovna v místě svého sídla i funkci základní knihovny, podílí se na zajištění této funkce obec“.


Po vzniku nových krajů se staly krajskými knihovnami rovněž i knihovny plnící funkce veřejné knihovny ve městě - bývalé okresní knihovny. Např. v Pardubicích a Zlíně mají i pobočky, na jejichž fungování přispívá město: zlínské pobočky - přispívá město, pardubické byly odtrženy od krajské knihovny a jsou financovány zcela městem.

 

V případě Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem přispívá město na financování poboček pouze formou poskytnutí jednorázové dotace ze svého rozpočtu ve výši 600 tis. Kč na rok. V průběhu minulých let došlo ze strany Severočeské vědecké knihovny k několika jednáním k předloženému

požadavku plné kompenzace finančního krytí ve výši až cca 17 mil. Kč na plnění městských funkcí knihovny, ale bez většího úspěchu.

 

V roce 2015 byla uzavřena směnná smlouva mezi Ústeckým krajem a Statutárním městem Ústí nad Labem, kde mimo směny dvou budov došlo k vyrovnání finanční stránky ze strany Ústeckého kraje ve výši 1 810 tis. Kč ke kompenzaci závazkem provozování veřejných služeb městské knihovny v Ústí nad Labem po dobu 2 let, tzn. zejména hrazení mzdových nákladů včetně odvodů pracovníků poboček    městských částí Statutárního města Ústí nad Labem a oddělení pro děti a mládež Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace. Tento závazek skončil v květnu 2017.

 

Od této doby, i přes naléhání zástupců Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, nebyl vyslyšen žádný následný druh kompenzace hrazení nákladů spojených s plněním funkce městské knihovny ze strany Statutárního města Ústí nad Labem. Mgr. Jana Linhartová, ředitelka Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, se proto obrátila na Ústecký kraj s žádostí o pomoc při hledání možnosti kompenzace či finančního krytí městských funkcí knihovny ze strany Statutárního města Ústí nad Labem. V případě, že by se Statutární město Ústí nad Labem i nadále nechtělo finančně více zapojit do hrazení městské funkce knihovny, nastala by situace, která ohrožuje další fungování poboček umístněných v budovách městských obvodů.

Tato žádost je opodstatněná každoročním nárůstem nákladů knihovny spojených s rozšiřováním služeb

veřejnosti hrazených daným rozpočtem organizace. Zároveň v současné době probíhá stavba budovy

„Evropské knihovny“, a dá se předpokládat další růst nákladů na krytí provozu knihovny s tím spojených.

 

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Oblastní muzeum v Děčíně – Varnsdorf – stavební úpravy muzea“

 

Předmětem této veřejné zakázky jsou služby s předpokládanou hodnotou ve výši 5 104 000,00 Kč bez DPH, která byla stanovena na základě Návrhu orientační nabídkové ceny projektových prací a inženýrských činností dle Sazebníku projektových a inženýrských prací ČKAIT.

 

Předmětem plnění je dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP), dokumentace pro zadání a provedení stavby (DPS), inženýrská činnost pro získání povolení stavby stavebním úřadem a autorský dozor po celou dobu výstavby. DPS bude řešit kompletní rekonstrukci stávající budovy pro účely činnosti muzea v ulici Poštovní č.p. 415 Varnsdorf. Řešený objekt č.p. 415 a parcela 1583 jsou zapsány v seznamu nemovitých kulturních památek pod rejstříkovým číslem 15289/5-4036, podléhají tedy zákonu o památkové péči a veškeré stavební úpravy či stavební záměry podléhají projednání a závaznému stanovisku orgánů památkové péče.

V rámci přípravy zakázky bude zpracováno:

- zaměření stávajícího stavu objektu a okolí

- stavebně technických průzkumů (statika, dřevěné konstrukce, vlhkost, biotické poškození, inženýrské sítě, atp.)

- aktualizace a doplnění stavebně historického a restaurátorského průzkumu včetně inventarizace místností, architektonických a řemeslných prvků a restaurátorských sond

- zpracování dispozičního řešení (přístavba toalet, víceúčelový sál na nádvoří, edukační prostory v přízemí, výtah, expozice a depozitáře v podkroví, požárně bezpečnostní řešení, řešení hygienické parametrů, koncepce nových inženýrských sítí atd.)

 

V rámci zpracování projektové dokumentace se musí vyřešit hlavní stavebně technické poruchy stávajícího objektu:

- poškozená a nevyhovující střešní krytina

- havarijní stav některých částí konstrukcí dřevěných stropů a krovů

- částečné poškození dřevěných konstrukcí a prvků dřevokaznými škůdci a houbami

- zavlhčení zdiva v přízemí a v suterénech a nevhodné skladby podlah

- technicky dožilé rozvody všech inženýrských sítí

- dílčí poškození vnitřních povrchových úprav všech prostorů a prvků

- poškozená vnější obálka objektu včetně oken a omítek

- poškozené a chybějící oplocení, zanedbané venkovní prostory a zeleň

 - součástí revitalizace areálu muzea bude i úprava přilehlé zahrady a okolí muzea včetně obnovy vstupních schodišť a chodníků, oplocení, zeleně a prvků drobné architektury.

 

 

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Lucie Dosedělová
Vytvořeno / změněno: 3.10.2019 / 3.10.2019

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém