Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 78. schůze Rady Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Tisková zpráva ze 78. schůze Rady Ústeckého kraje, II. volební období, dne 29. 3. 2007

                                                                                                     tisková zpráva je pouze informativní

1.          Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a usnesení

2.         Schválení programu

3.         Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulé Rady Ústeckého kraje

4.         Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje

5.         Ústní informace členů Rady Ústeckého kraje

 

6. Blok hejtmana Ústeckého kraje

6.1       Zpráva o bezpečností situaci na území Ústeckého kraje za rok 2006: RÚK vzala na vědomí zprávu ředitele Policie ČR správy Severočeského kraje o bezpečnostní situaci na území kraje za uplynulé období a uložila její předložení ZÚK dne 25. 4. 2007. Zpráva je k dispozici na www.policie.cz/usteckykraj.

 

6.2       Odměny neuvolněným členům Zastupitelstva Ústeckého kraje: RÚK doporučila ZÚK schválit poskytování měsíčních odměn neuvolněným členům krajského zastupitelstva dle Nařízení vlády č. 614/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, až do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce, a to od 1. ledna 2007. Neuvolněným členům ZÚK podle uvedených nařízení může být poskytnuta v roce 2007 měsíční odměna za výkon funkce (v kraji s počtem obyvatel do 900 000 obyvatel) do níže uvedených maximálních částek:

a) člen rady až 8 270,- Kč,

b) předseda výboru nebo komise rady až 7 920,- Kč,

c) člen výboru, komise rady nebo zvláštního orgánu až 5 900,- Kč,

d) člen zastupitelstva až 4 010,- Kč. 

 

6.3       Manuál jednotného vizuálního stylu Ústeckého kraje: RÚK schválila grafický manuál jednotného vizuálního stylu Ústeckého kraje. V manuálu je řešena problematika symbolů kraje, jejich grafický vzhled a používání a dále vzory jednotlivých administrativních tiskovin (hlavičkové papíry, dopisní obálky, formuláře, atp.).

 

6.4       Schválení účasti Radka Vonky, náměstka a zástupce hejtmana Ústeckého kraje, na Mezinárodním veletrhu cestovního ruchu ATM Dubaj ve dnech 30.4.-4.5. 2007: RÚK schválila účast Radka Vonky na tomto mezinárodním veletrhu cestovního ruchu. ATM Dubaj je nejdůležitějším veletrhem v arabské oblasti a je zaměřen především na nabídku lázeňských pobytů. V minulosti se ho účastnil opakovaně Karlovarský kraj, z našeho kraje lázně Teplice, které se však letošního ročníku neúčastní, pouze prostřednictvím Ústeckého kraje poskytnou materiály, včetně aktuálních ceníků na letošní sezónu. Ústecký kraj se veletrhu účastní letos poprvé.

 

6.5       Schválení poskytnutí daru společnosti Hipodrom Most a.s: RÚK doporučila ZÚK schválit poskytnutí finančních darů společnosti Hipodrom Most, a.s. (Velebudice 213, Most) na organizační zajištění dostihového mítinku v rámci dostihového dne „Cena první dámy České republiky“, který se uskuteční dne 12.května 2007 na závodišti v Mostě ve výši 300 tisíc korun a na akce „dětské dny“, které se uskuteční ve dnech 14.června  2007 a 13. září 2007 na závodišti v Mostě v celkové výši 100 tisíc korun.

 

6.6       Open Days 2007: staženo

 

6.7       Příděl finančních prostředků do Fondu hejtmana Ústeckého kraje v roce 2007: RÚK doporučila ZÚK schválit příděl finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 51,8 milionů korun do Fondu hejtmana Ústeckého kraje, zřízeného rozhodnutím ZÚK dne 28. 2. 2007. Základním impulsem pro zřízení peněžního fondu bylo vyčlenění finančních prostředků pro poskytování finančních příspěvků nad rámec dotačních programů Ústeckého kraje. Zdrojem peněžního fondu budou přidělené finanční prostředky z krajského rozpočtu, které budou z větší části tvořeny výměnou zdrojů u financování investičních akcí, financovaných z darů od společností ČEZ a.s. a Severočeské doly a.s.

 

6.8       Informace o výsledcích soudních sporů s REALIT GLOBAL, s.r.o: RÚK vzala na vědomí přednesenou informaci o výsledku rozhodčího řízení s REALIT GLOBAL, s.r.o. Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR vydal rozhodnutí, jímž plně vyhověl žalobnímu nároku Ústeckého kraje. REALIT GLOBAL, s.r.o. je povinna do 3 dnů od doručení rozhodčího nálezu vydat neoprávněně zadržované movité věci nebo ve stejné lhůtě zaplatit jejich hodnotu v celkové výši 0,420 milionu korun, zaplatit dlužné nájemné a poplatky za služby ve výši 2,198 milionu korun a úroky z prodlení od r. 2003 ve výši 3% a zaplatit náklady řízení ve výši  0,188 milionu korun. Rozhodčí nález je v právní moci.

 

6.9       Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné linkové dopravě s Libereckým krajem: RÚK doporučila ZÚK rozhodnout o uzavření smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Ústeckým a Libereckým krajem. Smlouva upravuje podmínky hrazení prokazatelné ztráty celkem pěti linek, směřujících z Libereckého kraje do Štětí, Benešova nad Ploučnicí, České Kamenice nebo Rumburku v roční výši cca 1 – 1,5 milionu korun. Prokazatelná ztráta by podle návrhu smlouvy měla být hrazena Libereckým krajem jeho smluvnímu dopravci. Částky budou následně za úseky na území Ústeckého kraje přeúčtovány Ústeckému kraji, který je Libereckému kraji uhradí. Postup dohodli na společné schůzce v závěru loňského roku hejtmani obou krajů, Jiří Šulc a Petr Skokan. 

 

6.10      Dopravní obslužnost autobusová – linky v rozsahu základní dopravní obslužnosti: RÚK rozhodla o uzavření dodatku smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti části území Ústeckého kraje na vymezených linkách v oblasti Děčínsko - východ s dopravcem Dopravní podnik města Děčína, a.s. s platností od 2. 6. 2007. Uzavření dodatku smlouvy je realizováno kvůli zefektivnění dopravy v oblasti České Švýcarsko, a dále kvůli omezení souběhů s dopravcem Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s., který v období od 2. 6. 2007 do 30. 9. 2007 bude pravděpodobně taktéž provozovat dopravu v této lokalitě.

RÚK dále projednala uzavření dodatku rámcové smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti části území Ústeckého kraje na vymezených linkách v oblasti Dolní Poohří s dopravcem ČSAD Slaný a.s. s platností od 1. 4. 2007, v oblasti České středohoří - východ s dopravcem ZDAR, a.s. s platností od 1. 4. 2007, v oblasti Lounsko – západ s dopravcem Autobusy KAVKA, a.s. s platností od 1. 4. 2007 a v oblasti Podbořany - Žatec s dopravcem Autobusy Karlovy Vary, a.s. s platností od 1. 5. 2007. Dodatkem jsou ošetřeny spoje na linkách, dopravně přesahujících Ústecký kraj, provozovanými dopravcem Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s. Ten nadále provozuje souběžné spoje se spoji dopravců, kteří zabezpečují základní dopravní obslužnost Ústeckého kraje v závazku veřejné služby. V několika málo případech byl navržen posun spoje, ve většině však dochází k ukončení provozování spojů.

 

6.11      Projednání dopisu Klubu přátel Krušnohorské železnice: RÚK vzala na vědomí zprávu krajského odboru Dopravy a silničního hospodářství o vývoji osobní dopravy v letech 2006 a 2007 na železniční trati č. 135 Most – Moldava v Krušných horách. Uložila Jindřichu Fraňkovi, vedoucímu odboru, sledovat a vyhodnotit přínos a využití vlaků do a z Moldavy v Krušných horách v pracovní dny a prověřit při přípravě jízdního řádu 2007/8 posun málo využívaného ranního vlaku, vedeného do a z Moldavy v Krušných horách v pracovní dny, do dopoledních hodin.

 

7. Blok náměstka a zástupce hejtmana Ústeckého kraje Radka Vonky

7.1       Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2007 – návrh dotací: RÚK souhlasila s návrhem dotací Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2007 a doporučila ZÚK návrh v celkové výši 24,7 milionu korun schválit. Navrhované rozdělení dotací dle zásad programu zobrazuje přiložená tabulka:

 

OP 1 Obnova a rozvoj venkovské zástavby a veřejných prostranství                           

  7,893 milionu korun

OP 2 Chodníky a místní komunikace

11,481 milionu korun

OP 3 Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady

  0,884 milionu korun

 

OP 4 Integrované projekty venkovských mikroregionů

  4,514 milionu korun

 

V rámci rozdělování finančních prostředků z tohoto programu je krajskému zastupitelstvu mj. navrhováno přidělení dotací místním dobrovolným hasičským sborům.

 

Městys Panenský Týnec

Vystrojení a vyzbrojení hasičů.

149

Obec Kryštofovy Hamry

Výstroj pro dobrovolné hasiče

25

Obec Markvartice

Rekonstrukce požární zbrojnice

150

Obec Líšťany

Oprava střechy hasičské zbrojnice

295

Obec Michalovice

Odstranění havarijního stavu - hasičárna

143

Obec Chotiněves

Oprava požární zbrojnice

150

Obec Polerady

Zhotovení střechy na hasičárně

300

Obec Přestavlky

Oprava střechy požární zbrojnice

265

Obec Louka u Litvínova

Hasičská zbrojnice - zdivo, omítky

300

                                                                                                     pozn. částky jsou vedeny v tis. korun

 

7.2       Informace o realizaci systémového projektu ROZAM v Ústeckém kraji: staženo

 

7.3       Informace o postupu implementace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Ústeckém kraji a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v Ústeckém kraji: RÚK vzala na vědomí informaci o postupu implementace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v Ústeckém kraji.

 

7.4       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti PLP a.s., Na Rovném 736, 400 04 Trmice, pro zařízení „Průmyslový lihovar Trmice“ . Umístění: Ústecký kraj, Trmice, k.ú. Trmice, p.č. 1449/3 – 1449/39: K žádosti o vydání integrovaného povolení, za předpokladu zajištění emisí do ovzduší a vod na úrovni nejlepších dostupných technik pro trvalý provoz uvedených zařízení, nemá RÚK připomínek. Provozem musí být dodrženy navržené závazné podmínky v kapitole 13 žádosti, splněny připomínky odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje, oprávněná opatření navržená Agenturou integrované prevence a připomínky dalších dotčených orgánů veřejné správy.

 

7.5       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti SPOLEK PRO CHEMICKOU A HUTNÍ VÝROBU, a.s., Revoluční 86, 400 32 Ústí nad Labem, pro zařízení „Výroba

kyseliny fluorovodíkové“. Umístění: Ústecký kraj, Ústí nad Labem, k.ú. Ústí nad Labem, areál Spolchemie:

K žádosti o vydání integrovaného povolení, za předpokladu zajištění emisí do ovzduší a vod na úrovni nejlepších dostupných technik pro trvalý provoz uvedených zařízení, nemá RÚK připomínek.

 

7.6       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Glazura s.r.o., 413 01 Roudnice nad Labem, pro zařízení „Výroba frit, glazur, barev a barvítek preparátů drahých kovů“. Umístění: Ústecký kraj, Roudnice nad Labem, k.ú. Dobříň, p.č. 74/1 – 74/12: K žádosti o vydání integrovaného povolení, za předpokladu zajištění emisí do ovzduší a vod na úrovni nejlepších dostupných technik pro trvalý provoz uvedených zařízení, nemá RÚK připomínek.

 

7.7       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti AVIRUNION, a.s., Ruská 84, 417 03 Teplice, pro zařízení Sklářská tavící vana č.1“. Umístění: Ústecký kraj, Dubí, k.ú. Dubí - Bystřice, p.č.579: K žádosti o vydání integrovaného povolení, za předpokladu zajištění emisí do ovzduší a vod na úrovni nejlepších dostupných technik pro trvalý provoz uvedených zařízení, nemá RÚK připomínek. Provozem musí být dodrženy navržené závazné podmínky v kapitole 13 žádosti, splněny připomínky odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje, oprávněná opatření navržená Agenturou integrované prevence a připomínky dalších dotčených orgánů veřejné správy. Po rekonstrukci vany, která proběhne v termínu do roku 2010, bude dosaženo emisních limitů na úrovni BAT a změněny závazné podmínky integrovaného povolení.

 

7.8       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti LIDRU, a.s., Libotenice č.p. 153, 413 01 Litoměřice, 0012 1100, pro zařízení „Farma pro chov nosnic“. Umístění: Ústecký kraj, Libotenice, k.ú. Libotenice, p.č. 144/1 – 144/22: RÚK s žádostí o vydání integrovaného povolení pro zařízení souhlasí za následujících podmínek:

1. Bude plněn plán zavedení zásad správné zemědělské praxe.

2. Nadále budou používány krmné směsi s přídavkem enzymů pro snížení emisí amoniaku.

 

7.9       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti LIDRU, a.s., Libotenice č.p. 153, 413 01 Litoměřice, IČ 0012 1100, pro zařízení „Farma pro odchov kuřic“. Umístění: Ústecký kraj, Libotenice, k.ú. Libotenice, p.č. 144/1 – 144/22: RÚK s žádostí o vydání integrovaného povolení pro zařízení souhlasí za následujících podmínek:

1. Bude plněn plán zavedení zásad správné zemědělské praxe.

2. Nadále budou používány krmné směsi s přídavkem enzymů pro snížení emisí amoniaku.

 

7.10      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti KERAMOST, a.s., Žatecká 1899/25, 434 30 Most, pro zařízení „Provoz Prunéřov“. Umístění: Ústecký kraj, Kadaň, k.ú. Prunéřov, p.č. 284 – 384: K žádosti o vydání integrovaného povolení, za předpokladu zajištění emisí do ovzduší a vod na úrovni nejlepších dostupných technik pro trvalý provoz uvedených zařízení, nemá RÚK připomínek.

 

7.11      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti BAUFELD - ekologické služby, s.r.o., Na Petynce 48, 169 00 Praha 6, pro zařízení „Zařízení ke sběru, výkupu, úpravě a mísení nebezpečných odpadů“. Umístění: Ústecký kraj, Roudnice nad Labem, k.ú. Hněvice, p.č. 50/8 a 50/14: K žádosti o vydání integrovaného povolení, za předpokladu zajištění emisí do ovzduší a vod na úrovni nejlepších dostupných technik pro trvalý provoz uvedených zařízení, nemá RÚK připomínek.

 

7.12      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Zinkovna Roudnice n.L., s.r.o., Hálkova 2490, 413 01 Roudnice nad Labem, pro zařízení „Žárová zinkovna“. Umístění: Ústecký kraj, Roudnice nad Labem, k.ú. Bezděkov, p.č. 916/1-7: K žádosti o vydání integrovaného povolení, za předpokladu zajištění realizace opatření na snížení emisí chloru v termínu do roku 2010, zajištění emisí do ovzduší a vod na úrovni nejlepších dostupných technik pro trvalý provoz uvedených zařízení, nemá RÚK připomínek.

 

7.13      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti SETUZA, a.s., Žukovova 100, Ústí nad Labem, pro zařízení „Výroba pracích prášků a holicích mýdel“. Umístění: Ústecký kraj, Ústí nad Labem, k.ú. Střekov, areál Setuza, a.s: K žádosti o vydání integrovaného povolení, za předpokladu zajištění emisí do ovzduší a vod na úrovni nejlepších dostupných technik pro trvalý provoz uvedených zařízení, nemá RÚK připomínek.

 

7.14      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti E.V.O. – služby s.r.o., Vičice 16, Březno u Chomutova, 438 01 Žatec, pro zařízení „Dekontaminační plocha Sahara“. Umístění: Ústecký kraj, Březno, k.ú. Stranná u Nechranic, p.č. 447/2-3 a 447/9: K žádosti o vydání integrovaného povolení, za předpokladu zajištění opatření na ochranu podzemních vod nejpozději do roku 2009, zajištění emisí do ovzduší a vod na úrovni nejlepších dostupných technik pro trvalý provoz uvedených zařízení, nemá RÚK připomínek.

 

 

7.15      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti VPR a.s., Litoměřická 280/48, 418 01 Bílina, pro zařízení „Výkrmna prasat Podsedice“. Umístění: Ústecký kraj, Podsedice, k.ú. Podsedice, p.č. 197, 199, 200: RÚK s žádostí o vydání integrovaného povolení pro zařízení souhlasí za následujících podmínek:

1. Bude plněn plán zavedení zásad správné zemědělské praxe, zahájení plnění plánu je od nabytí právní moci integrovaného povolení.

2. Do všech krmných směsí se budou nadále přidávat enzymatické látky na snížení hladiny amoniaku.

3. Pro ošetření prasečí kejdy v jímce se bude používat enzymatický přípravek HOMOGEN, a to nejpozději od 1. 1. 2008. 

 

7.16      Návrh na poskytnutí dotací z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje: RÚK doporučila ZÚK rozhodnout, v rámci „Fondu vodního hospodářství ÚK“, o uzavření smluv o poskytnutí dotace v celkové výši 10,335 milionu korun s 18 žadateli.

 

7.17      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k záměru EIA „Protipovodňová opatření na Labi – Ústí nad Labem, levý břeh“. Umístění: Ústecký kraj, Statut. město Ústí n. L., k.ú. Ústí n. L: RÚK nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, za předpokladu zahrnutí podmínek odboru Životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu k záměru, naplnění oprávněných podmínek dalších orgánů veřejné správy a zahrnutí opatření navrhovaných v kapitole D.IV „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení případně kompenzaci nepříznivých vlivů“ v plném rozsahu do závěrů zjišťovacího řízení. V dalších stupních projektové dokumentace musí být řešena možnost dopadů úpravy nivelity hladiny vody v řece Labi po případné realizaci stavby jezu „Malé Březno“ na Labi.

     Předložené oznámení a související dokumenty prokazují, že negativní vlivy posuzované stavby na životní prostředí a veřejné zdraví jsou nepříliš významné a z hlediska doby působení jen dočasné. Naopak lze konstatovat, že dojde k významnému posílení protipovodňové ochrany širšího zájmového území. Předmětem záměru je ochrana dopravního uzlu Pod Větruší a protipovodňová ochrana na Labi s využitím drážního tělesa v úseku Ústí n.L. město – Krásné Březno. Záměr lze rozdělit do dvou samostatných částí:

a)         Ústí n.L., levý břeh – ochrana silničního dopravního uzlu Pod Větruší – ochrana proti Q20

b)         Ústí nad Labem, město – Krásné Březno – ochrana na Q100.

 

7.18      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Donaldson Klášterec n/O – II. etapa“, oznamovatele Takenaka Europe GmbH, Kladenská 68, 160 00 Praha 6. Umístění záměru: Kraj Ústecký, k.ú. Vernéřov, obec Klášterec nad Ohří: RÚK za předpokladu zajištění emisí z provozu závodu na úrovni nejlepších dostupných technik, nahrazení lepidel Vitabond tavnými lepidly nejpozději do roku 2015 a respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.19      Platové výměry ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK stanovila platy podle předložených návrhů.

 

7.20      Změny v  rejstříku škol a školských zařízení: RÚK projednala změny v rejstříku škol a školských zařízení.

 

7.21      Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace - personální záležitosti: RÚK jmenuje konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy praktické, Bílina, Kmochova 205/10.

 

7.22      Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Jungmannova 667 - personální záležitosti: RÚK jmenovala Radku Hubálkovou ředitelkou Základní školy praktické, Roudnice nad Labem (Jungmannova 667) s účinností od 1. 5. 2007.

 

7.23      Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku žadatelům podle „Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje“: RÚK rozhodla o poskytnutí příspěvku na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky z Fondu rozvoje Ústeckého kraje v rámci realizace Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje 5 žadatelům. Dále doporučila ZÚK poskytnutí příspěvku na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky 25 žadatelům.

 

7.24           "Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících na

území Ústeckého kraje pro období 2007 - 2013" - přidělení dotací pro rok 2007: RÚK doporučila ZÚK přidělení dotace pro Činoherní studio Ústí nad Labem (900 tisíc korun), Městskému divadlu v Mostě (2,5 milionu), pro Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem p.o. (3,2 milionu korun), Sdružení fyzických osob Docela velké divadlo Litvínov (350 tisíc korun) a Severočeské filharmonii Teplice (1,75 milionu korun).

 

 

 

 

 

 

7.25      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Wienerberger Brozany“ oznamovatele S-projekt plus a.s., tř. Tomáše Bati 508, 762 73 Zlín. Umístění: kraj Ústecký, obec Brozany nad Ohří, k. ú. Brozany nad Ohří: Za předpokladu zajištění provozu zařízení na úrovni nejlepších dostupných technik, respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Obec se záměrem souhlasí, stavba výrobního závodu a prostor pro těžbu cihlářské hlíny jsou v územním plánu obce Brozany nad Ohří vyznačeny.

 

8. Blok náměstka hejtmana Ústeckého kraje Ing. Petra Fialy

8.1       Nakládání s majetkem: RÚK projednala a schválila nakládání s majetkem.

 

8.2       Pojištění odpovědnosti při výkonu provozu zdravotnických, sociálních a školských zařízení: RÚK rozhodla o uzavření pojištění odpovědnosti u České pojišťovny, a.s., za škody při výkonu provozu zdravotnických, sociálních a školských zařízení, tzv. nadměrku pojištění, pokrývající pojistné plnění na jednu pojistnou událost nad 10 milionů korun do 50 milionů korun, a to za maximální roční pojistné 330 tisíc korun.

 

8.3       Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce „SOŠ techn. a SOU Louny, narušená statika budovy – havárie“: RÚK rozhodla o výzvě k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na tuto veřejnou zakázku. Práce budou provedeny na základě projektové dokumentace zpracované firmou CHEMTEC Engineering, spol. s r. o. Ústí nad Labem a o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky. RÚK dále rozhodla o zaslání výzev ve zjednodušeném podlimitním řízení 5 dodavatelům a jmenovala členy výběrové komise. 

 

8.4       Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „OM Louny – obnova a restaurování fasády úřednického domu na I. nádvoří zámku Nový Hrad v Jimlíně“: RÚK rozhodla o výzvě k podání nabídek na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu. Práce budou provedeny na základě projektové dokumentace zpracované firmou HUML & VANÍČEK, architektonický a projektový atelier, Žatec. RÚK dále rozhodla o způsobu hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky, o zaslání výzev ve zjednodušeném podlimitním řízení 3 dodavatelům a jmenovala členy výběrové komise.  

 

8.5       Veřejné zakázky příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální a zdravotnictví: RÚK souhlasila se společným návrhem zadání nadlimitní veřejné zakázky zadané v otevřeném řízení na „Dodávku lékařských rukavic“ pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, Nemocnici Most, Nemocnici Chomutov, Nemocnici Děčín a Nemocnici Teplice. Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky sterilních operačních rukavic a sterilních i nesterilních vyšetřovacích rukavic pro uvedené příspěvkové organizace. Celkový roční objem nákupu je přibližně 280 tisíc kusů operačních a 4,9 milionů kusů vyšetřovacích rukavic.

 

8.6       Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální a zdravotnictví: odloženo

 

8.7       Výkon zřizovatelských funkcí organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální a zdravotnictví: RÚK souhlasila s použitím části rezervního fondu k posílení investičního fondu příspěvkové organizace Ústeckého kraje Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace, ve výši 1 milion korun.

 

8.8       Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK projednala změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v oblasti zdravotnictví a sociální péče.

 

8.9       Optimalizace akutní lůžkové péče v Ústeckém kraji v oborech infekčního lékařství, TRN a dermatovenerologie: RÚK vzala na vědomí přednesenou informaci o projektu optimalizace akutní lůžkové péče v Ústeckém kraji v oborech infekčního lékařství, TRN a dermatovenerologie.

 

8.10      Informace o vybavení pavilonu Infekce v rámci investiční akce Dostavba Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem: odloženo

 

8.11     Transformace nemocničních příspěvkových organizací  Ústeckého kraje – úprava kompetencí a práv příspěvkových organizací: RÚK uložila ředitelům Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, Nemocnice Most, Nemocnice Chomutov, Nemocnice Děčín a Nemocnice Teplice zajistit, aby závazky jimi řízených příspěvkových organizací v době převodu na společnost Krajská zdravotní a.s., byly v zásadě nesplatné, popř. u těch, u nichž splatnost nastane do 30 dnů po převodu, byly zajištěny finanční prostředky na jejich krytí.

 

10.1      Příprava 19. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje ve II. volebním období: RÚK vzala na vědomí připravovaný návrh programu 19. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 25. 4. 2007.

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 29.3.2007 / 29.3.2007 | Zveřejnit od-do: 29.3.2007-29.4.2007

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém