Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 79. schůze Rady Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Tisková zpráva ze 79. schůze Rady Ústeckého kraje, II. volební období, dne 12. 4. 2007

                                                                                                     tisková zpráva je pouze informativní

1.         Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a usnesení

2.         Schválení programu

3          Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulé Rady Ústeckého kraje

3.1       Tisková oprava usnesení Rady Ústeckého kraje č. 44/77R/2007 ze dne 14. 3. 2007

4.         Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje

5.         Ústní informace členů Rady Ústeckého kraje

5.1       Projednání dopisů adresovaných Radě Ústeckého kraje

 

6. Blok hejtmana Ústeckého kraje

6.1       Personální změny v komisích Rady Ústeckého kraje:

a)         Personální změna Komise kultury Rady Ústeckého kraje. Odvolání Jaroslava Brychty a jmenování Petra Hrubého členem Komise kultury Rady Ústeckého kraje: RÚK projednala změnu ve složení Komise kultury Rady Ústeckého kraje podle předloženého návrhu.

 

b)         Personální změna Komise pro sport a tělovýchovu Rady Ústeckého kraje. Odvolání Františka Jochmana a jmenování Milana Slabihouda členem Komise pro sport a tělovýchovu Rady Ústeckého kraje: RÚK projednala změnu ve složení Komise pro sport a tělovýchovu Rady Ústeckého kraje podle předloženého návrhu.

 

c)         Personální změna Komise majetkové Rady Ústeckého kraje. Odvolání Zbyňka Michala a jmenování Tomáše Češky členem Komise majetkové Rady Ústeckého kraje: RÚK projednala změnu ve složení Komise majetkové Rady Ústeckého kraje podle předloženého návrhu.

 

6.2       Žádosti o finanční příspěvky:

a)         Žádost Univerzity J.E.Purkyně o finanční příspěvek na Výstavu a slavnostní koncert k výročí 950 let litoměřické kapituly: zamítnuto

 

b)         Žádost společnosti Sächsischer Häfen- und Verkehrsverein o finanční příspěvek na Workshop v rámci Evropského týdne: zamítnuto

 

c)         Žádost Svazu diabetiků České republiky o finanční příspěvek na akci Rodinná párty: zamítnuto

 

d)         Žádost Help agency, o.s. o finanční příspěvek na vydání publikace pro seniory formou reklamy: zamítnuto

 

e)         Žádost Českého svazu PTP o finanční příspěvek na činnost poboček v Ústeckém kraji: RÚK poskytla Českému svazu PTP finanční příspěvek z Fondu hejtmana na činnost poboček v Ústeckém kraji ve výši 90 tisíc korun.

 

6.3       Informace o společném jednání Komise pro vnější vztahy Rady Ústeckého kraje a Komise pro vnější vztahy Rady Karlovarského kraje: RÚK vzala na vědomí informaci o společném zasedání Komise pro vnější vztahy Rady Ústeckého kraje a Komise pro vnější vztahy Rady Karlovarského kraje.

 

6.4       Open Days 2007: RÚK vzala na vědomí informace o akci Open Days 2007 a jmenovala delegaci Ústeckého kraje. Pátý ročník Open Days (Evropský týden regionů a měst) se koná ve dnech 8. - 11. října 2007 v Bruselu. Akce by se mělo zúčastnit 212 regionů, měst a dalších institucí z 33 zemí. Během Open Days 2007 by mělo proběhnout 120 workshopů a setkání zaměřených na novou generaci programů kohezní politiky, které budou implementovány během roku 2007 ve všech evropských regionech.

 

6.5       Schválení daru (výtěžku ze vstupného 4. Reprezentačního plesu Ústeckého kraje): RÚK rozhodla o poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku na vybavení ve výši 60,379 tisíc korun, který je polovinou výtěžku ze vstupného ze 4. Reprezentačního plesu Ústeckého kraje. Příjemcem je Správa sociálních služeb Chomutov, p.o. (Golovinova 1559, Kadaň). Částka bude použita např. na nákup židlí, sedací soupravy, varné konvice, poliček, stolků a koberců do ÚSP Mašťov.

6.6       Zpráva ze služební cesty Petra Fialy, náměstka hejtmana Ústeckého kraje, na zasedání výkonného výboru Sítě evropských chemických regionů (ECRN) ve dnech 20. - 22. 3. 2007 v Bruselu (Belgie): RÚK vzala na vědomí zprávu ze služební cesty Petra Fialy, náměstka hejtmana Ústeckého kraje, na zasedání výkonného výboru Sítě evropských chemických regionů (ECRN) ve dnech 20.  - 22. 3. 2007 v Bruselu a Antverpách (Belgie). Evropská síť ECRN byla uznána Evropskou komisí jako projekt INTERREG IIIC v lednu 2004, pod vedením státu Sasko - Anhaltsko (SRN), který sdružuje 14 chemických regionů z Velké Británie, Nizozemska, Španělska, Itálie, Německa, Polska a Estonska. ECRN se zaměřuje na prezentaci obecných zájmů institucím EU, usnadňování výměny know-how mezi chemickými regiony a je znám jako evropský investor; Ústecký kraj se jeho plnohodnotným členem stal v roce 2006. V rámci zasedání byly přijaty dva dokumenty - Společná deklarace v oblasti energetiky a dokument Pozice ECRN s ohledem na zapojení ECRN do iniciativy Evropské komise Regionu pro ekonomickou změnu.

 

6.7       Schválení přijetí finančního daru od České spořitelny, a.s.: RÚK rozhodla o přijetí finančního daru ve výši 400 tisíc korun na sport a tělovýchovu.

 

6.8       Informace o legislativních iniciativách Ústeckého kraje: RÚK vzala na vědomí přehled legislativních iniciativ Zastupitelstva Ústeckého kraje, podaných v letech 2003 – 2005. Uložila Simoně Hejnové, vedoucí odboru legislativně-právního, připravit k projednání s Ministerstvem financí ČR tyto legislativní iniciativy a předat je Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje:

a) návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,

b) návrh na vydání zákona, kterým se mění  zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

c) návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

 

6.9       Informace o probíhajících restitučních sporech: RÚK vzala na vědomí přednesenou pravidelnou informaci o stavu restitučních sporů týkajících se majetku ve vlastnictví Ústeckého kraje.

 

6.10      Uzavření smlouvy o úpisu akcií a započtení pohledávky: RÚK schválila uzavření Smlouvy o úpisu akcií a Smlouvy o započtení pohledávek se společností Krajská zdravotní, a.s.

 

6.11      Dopravní obslužnost drážní – trolejbusová a tramvajová doprava: RÚK doporučila ZÚK stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti tramvajovou a trolejbusovou drážní dopravou pro území Ústeckého kraje pro rok 2007 v celkové výši 675 000 km.

 

6.12      Dopravní obslužnost autobusová – linky v rozsahu základní dopravní obslužnosti: RÚK doporučila ZÚK stanovit nový rozsah základní dopravní obslužnosti autobusovou dopravou (ZDO) pro území Ústeckého kraje pro roky 2007 – 2014. Maximální rozsah dopravního výkonu spojů, splňujících zákonné kritérium pro zařazení do ZDO, je navržen ve výši 18 500 000 km. Zasedáním ZÚK dne 20. 9. 2006 byl pro každý z roků 2007 – 2014 stanoven rozsah ZDO ve výši 17,476 milionu km. Po vyhodnocení vývoje k současnosti je patrné, že je tento rozsah nedostačující.

 

6.13      Dopravní obslužnost autobusová – vyhodnocení koncesních řízení: RÚKrozhodla o přidělení koncese a uzavření smlouvy se zájemci, kteří se v jednotlivých koncesních řízeních „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti části Ústeckého kraje v režimu závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na vymezených linkách – oblast“ umístili na prvním místě:

1.         České středohoří - východ: ČSAD Semily, a.s.

2.         Dolní Poohří: ČSAD Slaný a.s.

3.         Kadaň - Žatec: Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.

4.         Litvínovsko: Autobusy Kavka, a.s.

5.         Lounsko - západ: Bus Mat plus s.r.o.

6.         Mostecká pánev: DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

7.         Vejprty – Kadaň: Autobusy Karlovy Vary, a.s.

Hodnotícím komisím bylo předáno celkem 22 obálek s nabídkami. Žádná nabídka nebyla podána po lhůtě pro podání nabídek. V případě oblastí Ústecko – Sever a Příměstská oblast Ústí nad Labem byly při hodnocení nabídek zjištěny některé nedostatky v úplnosti podkladů. V těchto dvou oblastech tedy nejsou koncesní řízení uzavřena.

6.14     Jmenování Radka Vonky, náměstka a zástupce hejtmana, členem správní rady OPS České Švýcarsko: RÚK navrhla Radka Vonku členem správní rady OPS České Švýcarsko.

 

6.15     Stanovisko Rady Ústeckého kraje k „Tiskové zprávě Města Horního Jiřetína ze dne 28. března 2007 Horní Jiřetín s MUS o likvidaci jednat nebude“: RÚK schválila stanovisko k „Tiskové zprávě Města Horního Jiřetína ze dne 28. března 2007 - Horní Jiřetín s MUS o likvidaci jednat nebude“ a uložila hejtmanovi Jiřímu Šulcovi seznámit se stanoviskem RÚK Zastupitelstvo Ústeckého kraje.

RÚK mimo jiné konstatovala, že Krajský úřad Ústeckého kraje, jako příslušný úřad územního plánování, považuje ve shodě se stanoviskem města Horní Jiřetín, územně plánovací dokumentaci Severočeské hnědouhelné pánve, ukládající respektovat „ekologické“ limity těžby, za nadále platnou a závaznou v souladu ustanoveními novely stavebního zákona (§ 187 odstavec 7). Konstatovala také, že výklad MUS a.s. k § 30 horního zákona (nejúplnější vydobytí výhradních ložisek) lze ve shodě se stanoviskem Města Horní Jiřetín označit za zkreslující a nemající oporu v zákoně. Usnesení vlády o územně ekologických limitech (č. 444 ze dne 30.10.1991) je nadále platné a jakožto interní směrnice závazná pro orgány státní správy. Ústecký kraj však nemůže předjímat, jakým způsobem se s nimi vypořádají správní orgány v rámci správních řízení (Obvodní báňský úřad), případně soudy.

7. Blok náměstka a zástupce hejtmana Ústeckého kraje Radka Vonky

7.1       Regionální operační program regionu soudržnosti NUTS II Severozápad pro období 2007-2013, prováděcí dokument: RÚK vzala na vědomí Regionální operační program Regionu soudržnosti Severozápad 2007-2013, prováděcí dokument.

7.2       Rada kraje pro vědu, výzkum, vývoj a inovace: RÚK vzala na vědomí informaci o činnosti Rady pro vědu, výzkum, vývoj a inovace (Rada VVVI). Dne 20. 3. 2007 se konalo letošní první jednání Rady VVVI, která má postavení komise Rady Ústeckého kraje. Jejím předsedou je Radek Vonka, náměstek a zástupce hejtmana Ústeckého kraje. Na jednání byly prezentovány informace o současné neuspokojivé situaci v oblasti výzkumu a inovací v Ústeckém kraji. Pro letošní rok je základním cílem Rady VVVI připravit Akční plán Inovační strategie Ústeckého kraje. 

 

7.3       Rozvojové programy Ústeckého kraje – žádosti o výjimku: RÚK souhlasila s udělením výjimky z podmínek rozvojových programů pro rok 2004, tj. s prodloužením termínů dokončení projektu a předložení závěrečné zprávy a závěrečného vyúčtování prostřednictvím dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace projektům:

1.         Územní plán obce Slatina do 30. 11. 2008,

2.         Územně plánovací dokumentace – II. ETAPA obce Velemín do 30. 6. 2008,

3.         Územní plán obce Světec (změna územního plánu) do 30. 6. 2008,

4.         Územní plán obce Radonice do 30. 6. 2008,

5.         Územní plán obce Děčany do 31. 12. 2007,

6.         Územní plán obce Siřejovice do 31. 12. 2007.

RÚK doporučila ZÚK udělit těmto projektům výjimku. 

 

7.4       Informace o stavu územních plánů obcí v Ústeckém kraji: RÚK vzala na vědomí informaci o stavu územních plánů obcí v Ústeckém kraji ve vazbě na možnost dalšího rozvoje obcí v souvislosti s účinností nového stavebního zákona (č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu). Ke dni 1. 4. 2007 mělo z 354 obcí v Ústeckém kraji 135 obcí platný Územní plán sídelního útvaru a 81 obcí platný Územní plán obce, tj. 216 obcí (60%) mělo pro rozhodování v území závaznou územně plánovací dokumentaci. Oproti tomu 138 obcí (40%) však tuto dokumentaci buď nemá vůbec, a nebo má urbanistickou studii či rozpracovaný územní plán (z pohledu zákona nezávaznou dokumentaci).

 

7.5       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Knauf Insulation, spol. s  r.o., Mickiewiczova 242/17, Praha 6, PSČ 160 00, pro zařízení „Výroba skelné izolace.“ Umístění: Ústecký kraj, obec Krupka, k.ú. Soběchleby u Krupky, Bohosudov: zamítnuto

 

7.6       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti SETUZA a.s, Žukovova 100, Ústí nad Labem, PSČ 401 29, pro zařízení „Výroba vodního skla“. Umístění: Ústecký kraj, obec Ústí nad Labem, k.ú. Střekov: RÚK k žádosti o vydání změny integrovaného povolení, která byla zpracována provozovatelem, za předpokladu zajištění emisí do ovzduší a vod na úrovni nejlepších dostupných technik pro trvalý provoz uvedených zařízení, nemá připomínek. Provozem musí být dodrženy navržené závazné podmínky v kapitole 13 žádosti, splněny připomínky odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje, oprávněná opatření navržená Agenturou integrované prevence a připomínky dalších dotčených orgánů veřejné správy.

 

7.7       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti CHEMOTEX Děčín, a.s., Tovární 63, 407 11 Děčín XXXII – Boletice nad Labem, pro zařízení „Výroba průmyslových pomocných prostředků“. Umístění: Ústecký kraj, obec Děčín, k.ú. Boletice nad Labem, p.p.č.: 21/1, 21/9 -13,21/15-20: staženo

 

7.8       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k posudku dokumentace EIA záměru „V480 Chotějovice – Výškov, nové vedení 400 kV“, oznamovatele ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10. Umístění: Ústecký kraj, obec Břvany, Výškov, Bečov, Bělušice, Skršín, Volevčice, Bžany, Hostomice, Hrobčice, Kostomlaty pod Milešovkou, Lukov, Měrunice, Ohníč, Světec: RÚK za předpokladu splnění všech opatření pro prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů výstavby a provozu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví a navržených v návrhu stanoviska příslušného úřadu, včetně závěrů a doporučení vyplývajících z veřejného projednání, nemá k vydání souhlasného stanoviska příslušného úřadu dalších připomínek. Příslušným úřadem je v tomto řízení Ministerstvo životního prostředí ČR.

 

7.9       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k posudku dokumentace EIA záměru „V480 Chotějovice – Babylon, nové vedení 400 kV“, oznamovatele ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10. Umístění: Ústecký kraj (okresy Litoměřice, Teplice) a Liberecký (okres Česká Lípa): RÚK za předpokladu splnění všech opatření pro prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů výstavby a provozu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví a navržených v návrhu stanoviska příslušného úřadu, včetně závěrů a doporučení vyplývajících z veřejného projednání, nemá k vydání souhlasného stanoviska příslušného úřadu dalších připomínek. Příslušným úřadem je v tomto řízení Ministerstvo životního prostředí ČR.

 

7.10      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Zimní stadion Chomutov“ oznamovatele statutární město Chomutov, Odbor investic a úřad územního plánování, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov. Umístění: Ústecký kraj, obec Chomutov, k. ú. Chomutov 1: RÚK za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.11      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Teplice – obchodní centrum „Pivovar Teplice“ oznamovatele InterCora, spol. s r.o., Lochotínská 18, Plzeň. Umístění: Ústecký kraj, obec Teplice, k. ú. Teplice – Trnovany: RÚK za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.12      Vyjádření kraje v samostatné působnosti pro zjišťovacího řízení EIA záměru „Oiles Czech Manufacturing Kadaň – II. etapa“, oznamovatele BiB Associated architects s.r.o., U Páté baterie 40, 160 00 Praha. Umístění: Ústecký kraj, obec Kadaň, k.ú. Kadaň: RÚK za předpokladu zajištění emisí z provozu závodu na úrovni nejlepších dostupných technik a respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Příslušným úřadem je v tomto řízení Ministerstvo životního prostředí ČR.

 

7.13      Vyjádření kraje v samostatné působnosti pro zjišťovacího řízení EIA záměru „Zvýšení výroby Polypropylenu“, oznamovatele CHEMOPETROL a.s., Záluží č.1, 436 70 Litvínov. Umístění: Ústecký kraj, obec Litvínov, k.ú. Záluží u Litvínova: RÚK za předpokladu zajištění emisí z provozu závodu na úrovni nejlepších dostupných technik a respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, požaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Příslušným úřadem je v tomto řízení Ministerstvo životního prostředí ČR. 

 

7.14      Vyjádření kraje v samostatné působnosti pro zjišťovacího řízení EIA záměru „Odběr a odvodnění strusky z EMĚ III, II a ET“, oznamovatele ČEZ a.s., Elektrárna Mělník, Horní Počaply 255, 27703 Horní Počaply. Umístění:kraj Středočeský, obce Cítov, Dolní Beřkovice,k.ú.: Cítov, Dolní Beřkovice,  kraj Ústecký, obce Horní Počaply, Bechlín, k.ú. Bechlín: Dopracovaná dokumentace, zpracována na základě závěru zjišťovacího řízení, zahrnuje připomínky vzešlé ze zjišťovacího řízení. Opatření navrhovaná v kapitole D. IV. – „Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ jsou, po jejich doplnění o oprávněné požadavky orgánů veřejné správy, odpovídající a dostatečná. Za předpokladu zahrnutí všech oprávněných podmínek orgánů veřejné správy do návrhu Stanoviska příslušného úřadu, RÚK nemá námitek ke zpracování posudku. K realizaci doporučuje odvoz strusky k využití v hnědouhelných dolech. Příslušným úřadem je v tomto řízení Ministerstvo životního prostředí ČR.

 

7.15      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Revitalizace Bíliny (revitalizace zatrubněné části a spojovacího koryta)“ oznamovatele  Mostecká uhelná a.s., V.Řezáče 315, 434 67 Most. Umístění: Ústecký kraj, obec Most, k. ú. Ervěnice, obec: Chomutov, k.ú.Vysoká Pec, Nové Sedlo nad Bílinou: RÚK za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.16      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „CTPark Krupka – haly K2 a K3“ oznamovatele CTP Invest , spol. s.r.o., CT Park Humpolec, 396 01 Humpolec. Umístění: Ústecký kraj, obec Krupka, k.ú. Nové Modlany: RÚK nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, za předpokladu zahrnutí podmínek krajského odboru životního prostředí a zemědělství k záměru, naplnění oprávněných podmínek dalších orgánů veřejné správy a zahrnutí opatření navrhovaných v kapitole D.4 „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení případně kompenzaci nepříznivých vlivů“ v plném rozsahu do závěrů zjišťovacího řízení.

 

7.17      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení záměru „Protipovodňová ochrana města Bohušovice nad Ohří“ oznamovatele Města Bohušovice nad Ohří, Husovo nám. 42, 411 56 Bohušovice nad Ohří. Umístění: Ústecký kraj, město Bohušovice nad Ohří, k.ú. Bohušovice nad Ohří:  RÚK nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, za předpokladu zahrnutí podmínek krajského odboru životního prostředí a zemědělství k záměru, naplnění oprávněných podmínek dalších orgánů veřejné správy a zahrnutí opatření navrhovaných v kapitole D.4 „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení případně kompenzaci nepříznivých vlivů“ v plném rozsahu do závěrů zjišťovacího řízení. Projekt protipovodňové ochrany řeší ochranu zastavěného území města Bohušovice n. O. před možnými záplavami z řeky Ohře do úrovně průtoku Q50 a řeky Labe do úrovně povodně z roku 2002. Prvky protipovodňových opatření jsou tvořeny:

a) mobilními protipovodňovými zábranami v celkové délce 903 m,

b) stabilními železobetonovými stěnami v celkové délce 465 m,

c) zemními sypanými homogenními hrázemi v celkové délce 1 418 m.

Délka celé linie protipovodňového opatření po obvodu města je 2,786 km. Součástí stavby jsou i úpravy na kanalizaci pro zamezení zpětného vzdutí sítí a opatření pro čerpání vnitřních vod a dále přeložky inženýrských sítí. Celý záměr je umístěn tak, aby v kombinaci jednotlivých opatření, za pomoci stávajícího železničního náspu, vytvořil úplnou protipovodňovou zábranu po obvodu města ve směru od toku Ohře. Realizace záměru jednoznačně vyplývá z potřeb ochrany obytné zástavby města, neboť bylo prokázáno, že k ohrožení města dochází již při úrovni průtoku Ohře Q20 a při průtoku Q50 dosahuje řeka Ohře stejného rozlivu, jako při povodni v roce 2002 z Labe. Z hlediska variant řešení záměru jde o jedinou  aktivní variantu.

 

7.18      Vyjádření  kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Rozšíření kapacity zpracování autovraků, výkupu a zpracování kovových  odpadů – Drážní ulice, Ústí nad Labem“ oznamovatele GENOVA spol.s.r.o., Václavské náměstí 5, 400 04 Trmice: RÚK požaduje provést posouzení záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, za předpokladu zahrnutí podmínek krajského odboru životního prostředí a zemědělství k záměru, naplnění oprávněných podmínek dalších orgánů veřejné správy a zahrnutí opatření navrhovaných v kapitole D.4 „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení případně kompenzaci nepříznivých vlivů“ v plném rozsahu do závěrů zjišťovacího řízení.

 

7.19      Návrh na změnu termínu dokončení projektů podporovaných finančními prostředky z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje: RÚK doporučila ZÚK rozhodnout v rámci „Fondu vodního hospodářství ÚK“ o poskytnutí dotace obci Velké Březno. Dále doporučila ZÚK rozhodnout o uzavření smluv o změně dokončení projektů u již poskytnutých dotací z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje se subjekty:

1. ke smlouvě č. 52/2005/FVH, uzavřenou s obcí Ploskovice, dodatek č. 2 o změně termínu dokončení projektu ze dne 30. 3. 2007 na 31. 12. 2007,

2. Ke smlouvě č. 598/2006, uzavřenou s obcí Stebno, dodatek č. 1 o změně termínu dokončení projektu ze dne 31. 12. 2006 na 30. 6. 2007.

 

7.20      Komplexní studie protipovodňové ochrany Ústeckého kraje – návrh úpravy části 6 – „Návrh priorit“; informace o stavu zpracování protipovodňových opatření na řece Ohři pro města Terezín a Bohoušovice nad Ohří: RÚK vzala na vědomí upravený návrh části 6 – „Návrh priorit“ Komplexní studie protipovodňové ochrany Ústeckého kraje a informaci o stavu přípravy protipovodňových opatření na řece Ohři pro města Terezín a Bohušovice nad Ohří.

 

7.21      Platové výměry ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK stanovila platy od 1. 5. 2007 Vladimíru Šamšovi, řediteli Speciální základní školy, Rumburk (Dobrovského nám. 378/12), Simoně Vágnerové, ředitelce Střední odborné školy technické a Středního odborného učiliště, Louny (Osvoboditelů 380), Jiřímu Dohnalovi, zástupci ředitele Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Krupka, Václavu Sailerovi, řediteli Středního odborného učiliště technického, Chomutov (Pražská 702) a Radce Hubálkové, ředitelce Základní školy praktické, Roudnice nad Labem (Jungmannova 667).

 

7.22      Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – školy a školská zařízení: RÚK projednala a schválila změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – školy a školská zařízení.

 

7.23      Sloučení příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v oblasti školství a změny v rejstříku škol a školských zařízení: RÚK doporučila ZÚK rozhodnout:

 

a) o sloučení Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Krupka se Střední školou stavební, Teplice (Fr. Šrámka 1350) dnem 1. září 2008. Nový název právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení po sloučení: Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace,

 

b) o sloučení Střední školy textilní, Teplice (E. Dvořákové 14) se Střední školou obchodu a služeb, Teplice (Alejní 12) dnem 1. září 2008. Nový název právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení po sloučení: Střední škola obchodu a služeb, Teplice,  příspěvková organizace,

 

c) o sloučení Praktické školy, Lovosice (Mírová 225) se Základní školou praktickou, Lovosice (Mírová 225) dnem 1. září 2008. Nový název právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení po sloučení: Speciální základní škola a Praktická škola, Lovosice, příspěvková organizace,

 

d) o sloučení Speciální základní školy a Speciální mateřské školy, Děčín I (17. listopadu 673/8) se Speciální základní školou, Děčín IX – Bynov (Teplická 65). Nový název právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení po sloučení: Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín IX – Bynov (Teplická 65), příspěvková organizace.

 

7.24      Změny závazných ukazatelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK projednala a schválila změny závazných ukazatelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem.  

 

7.25      Odvod z investičního fondu Oblastního muzea v Mostě, příspěvkové organizace ve prospěch rozpočtu zřizovatele: RÚK rozhodla o odvodu z investičního fondu Oblastního muzea v Mostě, příspěvkové organizace ve výši 5 milionů korun ve prospěch rozpočtu zřizovatele (Ústecký kraj). Při hodnocení finančního hospodaření Oblastního muzea v Mostě za rok 2006 bylo zjištěno, že naplnění zdrojů investičního fondu organizace je větší, než je její potřeba užití. Příspěvková organizace potvrdila zřizovateli, že zdroje investičního fondu převyšují její potřebu. Dále byla organizací potvrzena připravenost investiční akce „Úprava půdního prostoru pro účely muzejních expozic v objektu Oblastního muzea v Mostě, Československé armády č.p. 1360. Tuto investiční akci bude financovat zřizovatel příspěvkové organizace.

 

7.26      Jednací řád Dozorčí rady veřejné výzkumné instituce Ústav archeologické památkové péče     severozápadních Čech, v. v. i.: RÚK schválila předložený Jednací řád Dozorčí rady veřejné výzkumné instituce Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.

 

7.27      Změna usnesení č. 36/73R/2007 Rady Ústeckého kraje ze dne 31. 1. 2007: RÚK změnila usnesení Rady Ústeckého kraje č. 36/73R/2007 ze dne 31. 1. 2007 takto: V bodu A) usnesení se slova „ust. § 15 písm. i) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů“, nahrazují slovy „ust. § 19 odst. 4 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů“.

 

8. Blok náměstka hejtmana Ústeckého kraje Ing. Petra Fialy

8.1       Rozpočtová opatření č. 3/2007: RÚK provedla navýšení rozpočtu Ústeckého kraje o částku 559,018 milionů korun na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 11,884miliard korun. Rozpočet byl navýšen zejména zapojením zůstatku finančních prostředků ve výši 483,1 milionu korun rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2006.

 

8.2       Odkup akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s: RÚK doporučila ZÚK stanovit zvýšení majetkové účasti Ústeckého kraje ve společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje a.s. o 5 kusů akcií této společnosti, a to formou nákupu od Statutárního města Teplice. Uložila Petru Fialovi, náměstkovi hejtmana, zabezpečení nákupu akcií za cenu v maximální výši 23 900,- Kč za jednu akcii.

 

8.3       Výběr uchazeče k uzavření rámcové smlouvy – poskytování služeb v oblasti získávání dotací z fondů EU: RÚK rozhodla o zadání otevřeného řízení na plnění uvedené veřejné zakázky na uzavření rámcové smlouvy na dobu 48 měsíců s jedním uchazečem. Dále rozhodla o předpokladech pro hodnocení kvalifikace zájemců a o způsobu hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky s dílčími kritérii a váhami: kvalita navrhovaného řešení a realizačního týmu 50 %, nabídková cena 20 %, požadovaná odměna z objemu dotace za zpracování žádosti o dotaci 30 %.

 

8.4       Nakládání s majetkem: RÚK projednala a schválila nakládání s majetkem Ústeckého kraje.

 

8.5       Změna zřizovací listiny č.j. 213/2002 příspěvkové organizace Ústeckého kraje: Krajská majetková, p.o.: RÚK rozhodla o změně zřizovací listiny Krajská majetková, příspěvková organizace Ústí nad Labem (Na Schodech 1535/4) dodatkem č. 22 ke zřizovací listině.

 

8.6       Projednání žádostí o dotaci z Fondu obnovy: RÚK schválila dotaci dvěma žádostem z přílohy tohoto usnesení, dle návrhu komise Fondu Obnovy. Dále doporučila ZÚK schválit dotace, dle návrhu komise FO

 

RÚK

Petr Markvart

Sanace zemědělské půdy

90 000

RÚK

Svaz vodáků ČR, klub Deli Čokoládovny Lovosice

Oprava po povodni 2006

170 000

                                                                                                       pozn. částky uvedeny v Kč

 

8.7       Doporučení investiční komise: Investiční záměry odb. SZ a KPP na r. 2008 a další s inv. náklady nad 5 mil. Kč: staženo 

 

8.8       Vyhodnocení výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce „ISŠ Litoměřice – oprava střech“: RÚK vzala na vědomí protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek. Rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči HERKUL spol. s. r. o. Most (Mostecká 85), a to za podmínek:

 • celková nabídková cena: 17 084 255,07 Kč bez DPH,
 • doba realizace výstavby v týdnech: 53 týdnů,
 • délka poskytované záruky na celé dílo v měsících: 36 měsíců.

 

8.9       Vyhodnocení výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce „SPgŠ J. H. Pestalozziho Litoměřice – REKO kuchyně“: zrušeno

 

8.10      Vyhodnocení výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Spec. ZŠ a MŠ Teplice – výměna oken“: RÚK vzala na vědomí protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek. Rozhodla o vyloučení uchazeče ABS – stavební společnost s.r.o. Bílina (Teplická 4/2). Rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči VEKRA spol. s r.o. Lázně Toušeň (Hlavní 456), a to za podmínek:

 • celková nabídková cena: 4 991 591,00 Kč bez DPH,
 • doba realizace výstavby: 16 týdnů,
 • délka poskytované záruky na celé dílo v měsících:  66 měsíců.

 

 

 

 

8.11      Vyhodnocení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky: „II/225 most Libočany“: RÚK vzala na vědomí protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek. Rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči INSKY spol. s r.o., Ústí nad Labem (Nový svět 100), a to za podmínek:

 • celková nabídková cena: 32 286 273,00 Kč bez DPH,
 • termín plnění: 32 týdnů,
 • výše smluvní pokuty při nesplnění termínu v Kč/den: 55 500,00 Kč,
 • délka poskytované záruky na celé dílo v měsících: 60 měsíců.

 

8.12      Vyhodnocení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky: „Úprava křižovatky III/25348 a III/25349 Krupka“: RÚK vzala na vědomí protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek. Rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči SaM silnice a mosty Děčín a.s., Děčín III (Oblouková 416), a to za podmínek:

 • celková nabídková cena: 24 403 897,00 Kč bez DPH,
 • termín plnění: 36 týdnů,
 • výše smluvní pokuty při nesplnění termínu v Kč/den: 5 000,00 Kč,
 • délka poskytované záruky na celé dílo v měsících: 38 měsíců.

 

8.13      Vyhodnocení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky: „REKO silnice II/261 Ústí nad Labem – Děčín“: staženo

 

8.14      Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Rozšíření kancelářských prostor 2. NP budovy „A“ KÚ“: RÚK rozhodla o výzvě k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku. Práce budou provedeny na základě projektové dokumentace zpracované firmou Projekční kancelář AGN spol. s r.o. Dále rozhodla o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky s kritérii a váhami: celková nabídková cena 90%, doba realizace výstavby 5%, délka poskytované záruky na celé dílo v měsících ode dne předání a převzetí akce 5 % a o předpokladech pro hodnocení kvalifikace zájemců. RÚK dále rozhodla o zaslání výzev ve zjednodušeném podlimitním řízení 5 dodavatelům.

 

8.15      Aktualizace čerpání a věcné náplně úvěru: RÚK vzala na vědomí informaci o čerpání I. tranže investičního úvěru v oblasti dopravy. Doporučila schválit čerpání I. tranže investičního úvěru, včetně prodloužení termínu čerpání do 31. 10. 2007. Aktuální čerpání investičního úvěru s návrhem na úpravu smlouvy o úvěru v oblasti prodloužení termínu čerpání I. tranže bude předloženo do jednání RÚK v červnu 2007 a následně pak ZÚK. Jedná se o částku celkem 268 milionů korun, přičemž částka 250 milionů korun bude čerpána na akce v oblasti komunikací.

 

1.

REKO mostu ev.č. 263-020 Rumburk

2.

REKO silnice II/223, II/224 Křímov - Vejprty

3.

REKO silnice II/118, Budyně n.O.-Mšené Lázně

4.

REKO mostu ev.č. 237-025 Libochovice (dokončení 08/2007, 6 mil. Kč v rozpočtu ÚK 2007 oblast DS)

5.

REKO silnice II/261 Ústí nad Labem – Děčín

6.

Okružní křižovatka Na Valech-Masarykova Ltm

7.

II/225 most Libočany (nově zařazená akce)

8.

Rekonstrukce stravovacího provozu Nemocnice Most

 

8.16      Smlouva č. 167P/2007 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2007 - zálohové profinancování podílu EU na projektu "II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I.část - trasa do km 1,6“: RÚK doporučila ZÚK schválit předloženou Smlouvu č.167P/2007 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2007 v maximální výši 183 milionů korun. Dále doporučila ZÚK svěřit RÚK schvalování dodatků ke Smlouvě č.167P/2007 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2007 za podmínek, že se předmět uzavíraného dodatku nebude týkat samotné podstaty přijetí a vrácení finančních prostředků dle této smlouvy.

 

8.17      Doplňkové silniční spojení mezi Ústeckým krajem a Svobodným státem Sasko - zpráva o stavu přípravy zprovoznění spojů: RÚK vzala na vědomí zprávu o stavu přípravy zprovoznění doplňkových silničních přeshraničních spojení mezi Ústeckým krajem a Svobodným státem Sasko. Schválila seznam spojů určených k zprovoznění a současně v této věci změnila usnesení č.8/15R/2005 z 27. 7. 2005. Uložila také zajistit zprovoznění spojů k termínům:

a) 1. 1.   2008 Černý Potok, České Hamry, Nová Ves, Jiříkov /Ebersbach, Filipov/Neugersdorf

b) 1. 11. 2008 Lobendava/Langburkersdorf, Varnsdorf/Grosschönau   

c) 1. 6.   2009 Brandov    

 

8.18      Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „OM Louny – obnova a restaurování fasády úřednického domu na I. nádvoří zámku Nový Hrad v Jimlíně“: RÚK vzala na vědomí záznam o posouzení a hodnocení nabídek. Rozhodla o přidělení veřejné zakázky dodavateli Šilhánek a syn, a.s., Kryry (Samota 601), a to za podmínek:

 • celková nabídková cena: 3 600 238 Kč bez DPH,
 • termín plnění: 32 týdnů.

 

8.19      Vyhodnocení výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Okružní křižovatka Na Valech - Masarykova Litoměřice": RÚK vzala na vědomí protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek. Rozhodla o vyloučení uchazeče AQUA zemní práce s.r.o., Litvínov (Mlýnská 46). Rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči Chládek & Tintěra, a.s. Litoměřice (Nerudova 16), a to za podmínek:

-     celková nabídková cena: 17 986 934,00 Kč bez DPH,

-     doba realizace výstavby: 21 týdnů,

-     délka poskytované záruky na celé dílo v měsících: 60 měsíců.

 

8.20            Postup transformace nemocnic v Ústeckém kraji: RÚK vzala na vědomí  zprávu o průběhu transformacenemocnic Ústeckého kraje.  

I) RÚK projednala návrh na změnu stanov společnosti Krajská zdravotní, a.s. a doporučila přijetí stanov v novém znění ZÚK.

II) RÚK dále doporučila ZÚK rozhodnout o zvýšení majetkové účasti ve společnosti Krajská zdravotní, a.s., a to peněžitým vkladem ve výši 39 milionů korun.  

III)  RÚK doporučila upravit rozsah vkládaného nemovitého majetku do společnosti Krajská zdravotní, a.s.

IV) RÚK vzala na vědomí informaci o připravovaném projektu Informační a komunikační centrum nemocnic Ústeckého kraje – jednotné vedení finančních agend v ekonomickém informačním systému a schválila zvýšení závazného ukazatele příspěvek zřizovatele pro rok 2007 pro jednotlivé nemocnice.

V) RÚK rozhodla o poskytnutí daru movitého majetku ve vlastnictví Ústeckého kraje, a to v účetních hodnotách dle inventurních soupisů k 31.12.2006:

 • Nemocnici Most

pořizovací hodnota / zůstatková hodnota

63 836,00 Kč          / 14 565,00 Kč

 

RÚK dále doporučila ZÚK rozhodnout o poskytnutí daru movitého majetku ve vlastnictví Ústeckého kraje, a to v účetních hodnotách dle inventurních soupisů k 31.12.2006:

Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

pořizovací hodnota / zůstatková hodnota

3 834 408,00 Kč     / 2 996 180,00 Kč.

 

8.21      Změna kompetencí při vydávání organizačních řádů příspěvkových organizací v oblasti sociální: RÚK vzala na vědomí informaci o změně kompetencí při vydávání organizačních řádů příspěvkových organizací v oblasti sociální od 1.1.2007.

 

8.22      Veřejné zakázky příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální a zdravotnictví:

I)   RÚK nesouhlasilase společným návrhem zadání nadlimitní veřejné zakázky zadané v otevřeném řízení na „Dodávku lékařských rukavic“ nemocnicím Ústeckého kraje.

II)  RÚK souhlasila s návrhem zadání nadlimitní veřejné zakázky zadané v otevřeném řízení na „Instalaci solárních panelů“ pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem. Navrhla členy hodnotící komise a jejich náhradníky a uložila Tomášovi Indrovi, řediteli Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, zabezpečit další nezbytné úkony veřejné zakázky.

III) RÚK vzala na vědomí návrh rozhodnutí Nemocnice Most, o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky podlimitním řízením na plnění veřejné zakázky zadané v užším řízení na stavební práce „Oprava a údržba budovy TRN nemocnice v Mostě“. Souhlasila dodatečně s uzavřením smluvního vztahu na její realizaci mezi Nemocnicí Most a vybraným uchazečem, společností HERKUL spol. s r.o. Most (Mostecká 85).

 

8.23      Optimalizace akutní lůžkové péče v Ústeckém kraji v oborech infekčního lékařství, TRN a dermatovenerologie: RÚK vzala na vědomí informaci o projektu optimalizace akutní lůžkové péče v Ústeckém kraji v oborech infekčního lékařství, TRN a dermatovenerologie. Schválila zvýšení závazného ukazatele příspěvek zřizovatele – investiční účelový příspěvek pro Nemocnici Most, o částku 7,821 milionu korun na investiční akci „Nemocnice Most – uvolnění budovy přenosných nemocí a infekce, rekonstrukce prostor pro plicní oddělení a pro zřízení kožní a  infekční ambulance v objektu monobloku“. RÚK dále schválila zvýšení závazného ukazatele příspěvek zřizovatele – investiční účelový příspěvek pro Nemocnici Chomutov, o částku 3,556 milionu na investiční akci „Nemocnice Chomutov – infekční oddělení  TRN“. RÚK dále schválila zvýšení závazného ukazatele příspěvek zřizovatele – investiční účelový příspěvek pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem o částku 2,55 milionuna investiční akci „Vybavení oddělení plicních nemocí jednotkou pro pacienty s TBC“.

 

 

 

8.24      Vybavení pavilonu Infekce v rámci investiční akce „Dostavba Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem“: RÚK vzala  na vědomí informaci o dovybavení pavilonu Infekce v rámci investiční akce Dostavba Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Schválila zvýšení závazného ukazatele příspěvek zřizovatele – investiční účelový příspěvek pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem o částku 12,5 milionu korun na investiční akci „Vybavení Infekčního pavilonu“.

 

8.25      Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální a zdravotnictví: RÚK souhlasila: 

a) se zvýšením závazného ukazatele příspěvek zřizovatele – investiční účelový příspěvek o částku 386 tisíc korun pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, na pořízení myčky endoskopů určenou pro plicní oddělení,

b) se zvýšením závazného ukazatele příspěvek zřizovatele – investiční účelový příspěvek o částku 25 tisíc korun pro Nemocnici Chomutov, k financování přístroje skiaskopicko – skiagrafické RTG stěny Baccara 90/25 VH,

c) se zvýšením závazného ukazatele příspěvek zřizovatele – investiční účelový příspěvek o částku

7,932 milionu korun  pro Nemocnici Teplice, na pořízení přístrojového vybavení,

d) se zvýšením závazného ukazatele objem prostředků na platy v absolutní výši pro rok 2007 pro Nemocnici Chomutov, na celkový objem 218,878 milionu korun, bez nároku na rozpočet Ústeckého kraje.

 

8.26      Informace o zabezpečení Ambulantní pohotovostní péče: RÚK vzala na vědomí ústní informaci o aktuální situaci v oblasti problematiky zabezpečení ambulantní pohotovostní péče v Ústeckém kraji. RÚK svým usnesením č. 141/77R/2007 ze dne 14. 3. 2007 doporučila ZÚK rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na zabezpečení Ambulantní pohotovostní péče (APP) na území Ústeckého kraje příslušným městům (obcím). APP je zajištěna dle výše uvedeného usnesení RÚK v oblastech Velký Šenov (Rumbursko), Varnsdorf, Děčín, Litoměřice, Roudnice n. L., Lovosice, Bílina, Most, Litvínov, Louny, Žatec (vč. Podbořanska), Kadaň a Teplicko, kde APP zajišťuje město Krupka.  Nevyjasněná je situace v zajištění APP v Ústí nad Labema v Chomutově.

 

8.27      Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK projednala změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v oblasti zařízení sociální péče.

 

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 12.4.2007 / 12.4.2007 | Zveřejnit od-do: 12.4.2007-12.5.2007

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém