Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 80. jednání Rady Ústeckého kraje v V. volebním období

 
 

 
 

 

Memorandum o krajské spolupráci mezi ÚK a Sdružením místních samospráv ČR

Radní schválili uzavření Memoranda o krajské spolupráci se zájmovým sdružením právnických osob Sdružení místních samospráv České republiky.

Na základě předchozích vzájemných jednání se Ústecký kraj a SMS ČR rozhodly uzavřít společné

Memorandum o krajské spolupráci. Memorandum vychází z požadavků venkovského prostředí obcí a měst a společných cílů definovaných regionální působností. Hlavním cílem definovaným v Memorandu je vzájemná systematická spolupráce obou smluvních stran v oblasti výkonu moderní a efektivní veřejné správy v duchu zájmů venkova a místní samosprávy.

Závazek Ústeckého kraje spočívá především v tom, že při zřizování odborného orgánu pro přípravu

materiálů, které se budou bezprostředně týkat působnosti obcí a měst, zahrne mezi jeho členy rovněž

zástupce nominovaného SMS ČR. Dalším je pak obecný závazek kraje poskytnout dle svých rozpočtových možností finanční podporu činnosti SMS ČR na území Ústeckého kraje, a to na základě žádosti o poskytnutí dotace ze strany SMS ČR.

 

Dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2020“

Hlavním cílem Dotačního programu je zvýšení ekonomické konkurenceschopnosti Ústeckého kraje podporou rozvoje podnikatelského prostředí, zvyšování podnikatelské aktivity obyvatelstva, a tím vytvoření podmínek pro zvyšování hospodářské prosperity a sociální soudržnosti regionu. Předmětem Dotačního programu je podpora činnosti malých podnikatelů se sídlem v Ústeckém kraji v počáteční fázi podnikání prostřednictvím dotace, a tím vytvoření podmínek pro úspěšné nastartování jejich podnikatelských aktivit.

Dotační program je vypisován od roku 2016 a celkem bylo podpořeno 161 podnikatelů. Každoročně je velký převis žádostí. Proto rada doporučuje zastupitelstvu schválit tento program i pro rok 2020 s finanční alokací 4 miliony korun.

 

Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře Labe arény Ústeckého kraje

Rada doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit uzavření dohody o ukončení platnosti Memoranda o vzájemné spolupráci a podpoře při vzniku Labe arény Ústeckého kraje a schválit uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci a podpoře Labe arény Ústeckého kraje.

V rámci připraveného memoranda jsou definovány cíle:

  1. Vytvoření podmínek pro pořádání vrcholných mezinárodních sportovních akcí (Vybudování zázemí a potřebné sportovní infrastruktury odpovídající potřebám a nárokům mezinárodních federací FISA a ICF a světovým reprezentačním týmům (tribuny, ubytování, příjezdové komunikace, technika atd.).

  2. Vytvoření špičkových podmínek pro přípravu reprezentace České republiky (Vybudování komplexního a kvalitního zázemí pro trénink olympijských vodních sportů)

  3. Využití Labe arény pro další sporty a ze strany sportovní veřejnosti

  4. Podpora talentované mládeže specializující se na veslování a kanoistiku

  5. Česko vesluje, aneb staň se veslařskou nadějí Ústeckého kraje (Strany Memoranda využijí dosavadní zkušenosti s projektem Česko vesluje pro jeho další rozvoj, zejména pak pro rozvoj školní ligy Česko vesluje. Do roku 2022 je předpokládáno zapojení 30 středních škol a gymnázií z Ústeckého kraje)

  6. Vzniku sportovní třídy specializující se na vytrvalostní sporty

  7. Vytvoření podmínek pro využití Labe arény turistickou sportovní veřejností

  8. Medializaci a zvýšení publicity Ústeckého kraje

     

Účast Ústeckého kraje na veletrzích cestovního ruchu 2020

Rada Ústeckého kraje schválila účast Ústeckého kraje v roce 2020 na veletrzích cestovního ruchu Reisemarkt Dresden a Holiday World Praha s vlastní expozicí Ústeckého kraje a na veletrzích cestovního ruchu Vakantie Utrecht, CMT Stuttgart, Slovakiatour Bratislava, IMTM Tel Aviv, Toursalon Poznaň, Fiet Gent, Fiets Utrecht, F.RE.E. Mnichov, MTT Wroclaw, ITB Berlin, Freizeitmesse Norimberk, MITT Moskva, MIT Glob Katovice, For bikes Praha, HoReCa Ostróda, ATM Dubaj, Piknik nad Odrou Štětín a BITE Peking, HoReCa Ostróda, World Trawel show Nadarzyn , Země živitelka, Reisen&Caravan Erfurt, WTM Londýn a TC Lipsko společně s agenturou Czechtourism.

 

 

Dotační programy v oblasti kultury

Rada doporučila zastupitelům schválit tři dotační tituly v oblasti kultury. Jedná se o:

Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2020 s alokací 3 miliony korun.

Program podpory regionální kulturní činnosti je určen k podpoře kulturních a vzdělávacích akcí, výstav, koncertů a soutěží v uměleckých oborech, jako jsou např. divadlo, tanec, hudba, výtvarná výchova, fotografie, film, workshopy aj., které mají mezinárodní, nadregionální či regionální charakter. Vhodným zaměřením jsou hudební, taneční, filmové, literární festivaly a přehlídky, výstavy výtvarných prací, divadelní projekty, sochařská sympozia a plenéry, publikační činnost (památky, kulturní akce, výročí obcí, spolků apod.).

Dále Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2020 s alokací 10 milionů korun. Finanční prostředky z Programu jsou určeny na zachování a obnovu kulturně – historického charakteru a výpovědní hodnoty nemovitého a movitého kulturního dědictví nacházejícího se na území Ústeckého kraje, které je prohlášeno za kulturní památky.

Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu

Ústeckého kraje pro rok 2020 s alokací 1 milion korun. Finanční prostředky z Programu jsou určeny na podporu stavebních a uměleckořemeslných prací souvisejících přímo se záchranou a obnovou bezprostředně ohrožených drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje, tj. hmotného kulturního dědictví, které není prohlášeno za kulturní památku.

 

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „ZZS ÚK – přístavba objektu ul. Sociální péče 799/7A, Ústí n. L.“

Předmětem této veřejné zakázky schválené radou jsou stavební práce s předpokládanou hodnotou 16 246 190,00 Kč bez DPH. Předmětem plnění je realizace dvoupodlažní přístavby ke stávajícímu objektu sídla a výjezdové základny ZZS ÚK v areálu ZZS v ulici Sociální péče.

 

Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín“

Rada rozhodla o výběru dodavatele „Společnost Starý Šachov – Děčín“, Společník 1 (správce): EUROVIA CS, a.s., Společník 2: SaM silnice a mosty a.s., a o uzavření smlouvy s tímto dodavatelem, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku.

Celková nabídková cena v Kč bez DPH: 357.280.812,10

Celková nabídková cena v Kč včetně DPH: 432.309.782,64

Termín realizace v týdnech od předání staveniště: 64

 

Studie vodíkové mobility - přímé zadání

Rada v rámci naplňování Memoranda o partnerství a spolupráci při komplexním využití vodíku jako zdroje čisté energie v Ústeckém kraji rozhodla o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy s dodavatelem ÚJV Řež, a. s., za cenu 380 tisíc korun a dobou realizace 1. Etapa do 60 dnů od objednání, 2. Etapa do 90 dnů od převzetí 1. Etapy.

S vodíkovou problematikou v oblasti mobility má ÚJV Řež, a.s. v České republice největší zkušenosti. Disponuje potřebným odborným i technickým zázemím a již 9 let provozuje první a jediný

vodíkový autobus v České republice.

Předmětem veřejné zakázky je zpracování technicko-ekonomického posouzení implementace vodíkového pohonu v rámci dopravní obslužnosti Ústeckého kraje. V první etapě budou posouzeny možnosti využití bezemisní vodíkové mobility v rámci Ústeckého kraje a navrhnout další postup v případě její implementace. Ve druhé etapě budou posouzeny konkrétní možnosti využití bezemisní vodíkové mobility v rámci Ústeckého kraje, včetně podrobnějšího vyčíslení nákladů.

 

 

 

 
Zodpovídá: Mgr. et Mgr. Magdalena Fraňková
Vytvořeno / změněno: 31.10.2019 / 31.10.2019

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém