Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 82. schůze Rady Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Tisková zpráva z 82. schůze Rady Ústeckého kraje, II. volební období, dne 9. 5. 2007

                                                                                      tisková zpráva je pouze informativní

 

1.          Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a usnesení

2.          Schválení programu

3.          Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulé Rady Ústeckého kraje

3.1       Tisková oprava usnesení Rady Ústeckého kraje č. 27/73R/2007 ze dne 31. 1. 2007

4.          Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje

5.          Ústní informace členů Rady Ústeckého kraje

5.1       Projednání dopisů  adresovaných  Radě Ústeckého kraje

 

6. Blok hejtmana Ústeckého kraje

6.1       Personální změny  v komisích Rady Ústeckého kraje

a.         Personální změna Legislativně právní komise Rady Ústeckého kraje. Odvolání Petra Gandaloviče a jmenování Milana France členem Legislativně právní komise Rady Ústeckého kraje: RÚK schválila dle předloženého návrhu.  

 

b.         Personální změna Komise pro vnější vztahy Rady Ústeckého kraje. Odvolání Miroslava Černého z funkce člena Komise pro vnější vztahy Rady Ústeckého kraje: RÚK odvolala Miroslava Černého z funkce člena komise a jmenovala členem komise Zdeňka Brabce.  

 

6.2       Žádosti o finanční příspěvky

a.         Žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské sdružení hasičů – Ústecký kraj o finanční příspěvek na krajský postupový přebor „Hry Plamen“: RÚK finanční příspěvek neposkytla.  

 

b.         Žádost Sdružení dobrovolných zdravotnických záchranářů Česká Kamenice o finanční příspěvek na mezinárodní cvičení RESCUE PATROL 2007: RÚK poskytla finanční příspěvek z Fondu hejtmana ve výši 60 tisíc korun.

 

c.         Žádost Českomoravské myslivecké jednoty – Okresní myslivecký spolek Děčín - o finanční příspěvek na akci 100 let kamzíka na Českokamenicku: RÚK finanční příspěvek neposkytla.

 

6.3       Zpráva ze služební cesty Petra Fialy, náměstka hejtmana Ústeckého kraje, a Vladimíra Záhorského, člena Rady Ústeckého kraje, na kongresu World Health Care Congress – EUROPE 2007 ve dnech 25. - 28. 3. 2007 v Barceloně (Španělsko): RÚK vzala zprávu ze služební cesty na vědomí.

 

6.4               Zpráva ze služební cesty Jiřího Šulce, hejtmana Ústeckého kraje, z cesty hejtmanů ČR do Číny ve

dnech 16. - 23. 4. 2007: RÚK vzala na vědomí zprávu z cesty Jiřího Šulce, hejtmana Ústeckého kraje, do Číny ve dnech 16. -23. 4. 2007 a uložila vedoucímu odboru Kancelář hejtmana Aleši Konopáskovi zajistit navázání spolupráce s provincií Anhui, ve spolupráci s generálním konzulem České republiky v ČLR Milanem Hupcejem.

 

6.5       Žádost ředitele Závodu míru juniorů, Svatopluka Henkeho, o bezplatné použití znaku na akci Závod míru juniorů 2007: RÚK schválila bezplatné užití znaku Ústeckého kraje pro akci Závod míru juniorů 2007. Hejtman Ústeckého kraje nad akcí převzal záštitu.

 

6.6       Žádost Severočeské filharmonie Teplice o bezplatné použití znaku na tiskové materiály k 43. ročníku Festivalu Ludwiga van Beethovena: RÚK schválila bezplatné užití znaku Ústeckého kraje pro Severočeskou filharmonii Teplice, jež byla pověřena Statutárním městem Teplice uspořádáním 43. ročníku Festivalu Ludwiga van Beethovena (24. 5. až 21. 6. 2007). Festival nabídne celkem 21 koncertů ve velkých kulturních centrech Ústeckého kraje. Hejtman Ústeckého kraje nad akcí převzal záštitu.

 

6.7       Schválení poskytnutí daru hejtmana Ústeckého kraje majitelům oceněných psů na Mezinárodní výstavě psů v Litoměřicích ve dnech 19. - 20.5. 2007: RÚK rozhodla o poskytnutí věcného daru majitelům pěti oceněných psů na Mezinárodní výstavě psů v Litoměřicích, konané ve dnech 19. – 20. 5. 2007 v celkové výši 15 tisíc korun. Jedná se o dary ve formě potřeb pro chovatele. Hejtman Ústeckého kraje nad akcí převzal záštitu.

 

6.8       Dary pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů – Ústecký kraj: staženo

 

6.9       Odpověď na Petici Sdružení Porta Moravica k usnesení Vlády ČR ze dne 17. května 2006 č. 561 o Politice územního rozvoje České republiky: RÚK schválila odpověď Radka Vonky, náměstka a zástupce hejtmana Ústeckého kraje, na Petici Sdružení Porta Moravica k usnesení Vlády ČR ze dne 17. května 2006 č. 561 o Politice územního rozvoje České republiky. Předmětem petice je problematika vodního koridoru (plavebního kanálu) Dunaj-Odra-Labe a jeho nerespektování v Politice územního rozvoje schválené shora citovaným usnesením Vlády ČR. Předseda výboru Sdružení Porta Moravica Jaroslav Kubec se na Ústecký kraj v průvodním dopise obrátil s přáním, aby se přiměřeně zasadil o nápravu chyb, ke kterým při tvorbě Politiky územního rozvoje podle Sdružení Porta Moravica došlo. Důvodem apelu na Ústecký kraj je podle jmenovaného skutečnost, že další rozvoj (udržení významu a budoucí oživení) labsko-vltavské vodní cesty je bez napojení na Dunaj těžko představitelný.

6.10      Dopravní obslužnost drážní - dodatek smlouvy s Českými drahami, a. s.: RÚK rozhodla o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. 371/2006 o závazku veřejné dopravy s dopravcem České dráhy, a.s. Výše ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné osobní drážní dopravě se tímto dodatkem nemění. RÚK dále vzala na vědomí

výsledky mimořádného přepravního průzkumu Ústeckého kraje na trati Českých drah, a. s. 135 Most – Moldava v Krušných horách a informaci o přípravě posunu ranního vlaku v pracovní dny do dopoledních hodin.

Vlastní kontrola počtu cestujících ve vlaku v úseku Hrob - Moldava (6:04 - 6:35) a Moldava - Litvínov (6:40 - 7:36) probíhala ve dnech 23. -  27. března 2007. Tento vlak byl zařazen na základě požadavku obcí z podzimu roku 2006 a je v provozu od 10. 12. 2006, tedy přes 4 měsíce. Počet cestujících i po této době v horském úseku u obou vlaků (na Moldavu i z Moldavy) nepřesahuje 5, průměrné obsazení vlaku je 1,96 cestujícího. Kontrola Ústeckého kraje tak potvrdila průzkumy ČD, a. s. z ledna 2007. Vlak nebude rušen, měl by být přesunut do dopoledních hodin, kde je větší pravděpodobnost, že nalezne více cestujících.

 

6.11      Dopravní obslužnost autobusová - vyhodnocení koncesních řízení: RÚK rozhodla o přidělení koncese a uzavření smlouvy s firmou Severočeská dopravní a.s., Teplice (Nádražní náměstí 599). Firma byla nejlépe hodnocena v  koncesním řízení „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti části Ústeckého kraje v režimu závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na vymezených linkách – oblast Ústecko - sever“.

 

6.12      Dopravní obslužnost autobusová - zajištění dopravy: RÚK rozhodla o uzavření dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách – oblast:

a)         Bílinsko, s účinností úprav od 10. 6. 2007, dopravce DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova a.s.,

b)         České středohoří – východ, s účinností úprav od 3. 6. 2007, dopravce ČSAD Semily, a.s.,

c)         Dolní Poohří, s účinností úprav od 3. 6. 2007, dopravce ČSAD Slaný a.s.,

d)         Chomutovsko, s účinností úprav od 3. 6. 2007, dopravce Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.,

e)         Lounsko – jih a Lounsko – východ, s účinností úprav od 3. 6. 2007, dopravce DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu

             a Litvínova a.s.,

f)          Lounsko – západ, s účinností úprav od 3. 6. 2007, dopravce BusMat plus s.r.o.,

g)         Mostecká pánev, s účinností úprav od 3. 6. 2007, dopravce DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova a.s.,

h)         Podbořansko a Podbořany – Žatec s účinností změn od 3. 6. 2007, dopravce Autobusová doprava s.r.o.      

             Podbořany,

i)          Šluknovsko, s účinností úprav od 10. 6. 2007, dopravce ČSAD Semily, a.s.,

j)          Štětsko, s účinností úprav od 10. 6. 2007, dopravce ČSAD Slaný a.s.,

k)         Příměstská doprava Most a Litvínov, s účinností úprav od 10. 6. 2007, dopravce DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova a.s.

 

RÚK dále rozhodla o dodatku k rámcové smlouvě s dopravcem Autobusy Karlovy Vary, a.s., spočívajícím v doplnění páru spojů v úseku Žatec – Měcholupy s datem účinnosti od 14. 5. 2007 do 2. 6. 2007. RÚK rozhodla také o uzavření smluv s dopravci o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé poskytováním žákovského jízdného v roce 2007.

 

7. Blok náměstka a zástupce hejtmana Ústeckého kraje Radka Vonky

7.1       Vyhodnocení výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na služby „Cyklostezka Ohře“: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči TEO plus s.r.o., Litoměřice (Křížová 33), a to za celkovou nabídkovou cenu 5,959 milionu korun bez DPH, průběžná doba plnění v době 82 týdnů.

 

7.2       Schválení dodatku č.1 ke smlouvě o financování grantového schématu CZ.04.1.05/4.1.26.1 a grantového schématu CZ 04.1.05/4.2.75.1: RÚK rozhodla o uzavření dodatků ke smlouvám o financování grantového schématu CZ.04.1.05/4.1.26.1 a grantového schématu CZ 04.1.05/4.2.75.1. Ze schválených dodatků smluv nevyplývají pro Ústecký kraj jako konečného příjemce žádné nové povinnosti.

 

7.3       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Areál zimních sportů Alšovka“ oznamovatele město Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří. Umístění: Ústecký kraj, obec Měděnec, k. ú. Kotlina (obec Měděnec): RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.4       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Výrobní areál firmy KOS WIRE EUROPE, s.r.o.“ oznamovatele KOS WIRE EUROPE, s.r.o., Školní 41/1, 410 30 Lovosice. Umístění: Ústecký kraj, obec Lovosice, k.ú. Lovosice: RÚK požaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. V dokumentaci požaduje dopracovat způsob odvodu dešťových vod, odstranění odpadu z výroby a technologických odpadních vod.  

 

7.5       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Stavební úpravy – farma Solany – chov prasat a bioplynová stanice“ oznamovatele RUT ESTATE s.r.o., Klimentská 46, 110 00 Praha 1. Umístění: Ústecký kraj, Obec Děčany, k. ú. Solany: RÚK požaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

 

7.6       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Bioplynová stanice Jedlová Hora, k.ú. Ústí nad Labem“ oznamovatele Bioplyn Energy s.r.o., Thomayerova 591/2, 40001 Ústí nad Labem. Umístění: Ústecký kraj, obec Ústí nad Labem, k.ú. Všebořice, Dělouš: RÚK za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních, vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.7       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Závod na výrobky z EPS Podbořany“, oznamovatele Josef Dvořák IZOPOL, Dolní Poustevna 259, 407 82 Dolní Poustevna. Umístění záměru: Ústecký kraj, k.ú. Podbořany, obec Podbořany: vyřazeno

 

7.8       Návrh dodatků ke smlouvám k Programu EVVO na rok 2006: RÚK projednala dodatky ke smlouvám k dotacím, poskytnutým v rámci Programu EVVO 2006. Výše přidělených dotací se nemění.

 

7.9       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Technické služby Děčín a.s., Březová 402, 405 55 Děčín III, IČ 6405 2257, pro zařízení „Skládka ORLÍK IV“. Umístění: Ústecký kraj, obec Malšovice, k.ú. Borek: RÚK k žádosti o vydání integrovaného povolení, která byla zpracována provozovatelem, za předpokladu zajištění emisí do ovzduší a vod na úrovni nejlepších dostupných technik pro trvalý provoz uvedených zařízení, nemá připomínek.

7.10      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Větrný park Mníšek“ oznamovatele E.E.a.s., Žižkova 152,  Litvínov  436 01. Umístění: Ústecký kraj, obec Nová Ves v Horách, k.ú. Mníšek v Krušných horách: RÚK nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, za předpokladu zahrnutí podmínek odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu k záměru, naplnění oprávněných podmínek dalších orgánů veřejné správy a zahrnutí opatření, navrhovaných v kapitole D.IV „Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ v plném rozsahu do závěrů zjišťovacího řízení.

 

7.11      Platové výměry ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK schválila předložené platové výměry ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem.

 

7.12      Jmenování člena školské rady školy zřizované Ústeckým krajem: RÚK vzala na vědomí vzdání se funkce členky Školské rady Gymnázia Děčín, Petry Keilové, ke dni 3. 1. 2007 a jmenovala členem Školské rady Gymnázia Děčín Milana France (člen Rady Ústeckého kraje).

 

7.13      Program I - Preventivní programy realizované školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi - přidělení dotace: RÚK souhlasila se zvýšením závazného ukazatele, příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2007, na zabezpečení Preventivních programů realizovaných školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi (Program prevence sociálně patologických jevů a Program protidrogové politiky), v celkovém objemu 719 tisíc korun pro 12 organizací na celkem 23 projektů. Dále rozhodla o poskytnutí dotace na zabezpečení projektů v rámci Preventivních programů, v celkovém objemu 124 tisíc korun pro 5 organizací na 5 projektů. RÚK dále doporučila ZÚK rozhodnout o poskytnutí dotace obcím na zabezpečení projektů v rámci Preventivních programů v celkovém objemu 313 tisíc korun 12 obcím na 15 projektů.

 

7.14      Dotační program "Sport a volný čas 2007" – přidělení dotace: RÚK rozhodla o poskytnutí neinvestiční dotace žadateli TJ TATRAN ÚSTÍ NAD LABEM (Na Valech 9) ve výši 50 tisíc korun, na projekt „Příprava na Hry III. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2007 – jezdectví“.

 

7.15      Změny závazných ukazatelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK projednala a schválila změny závazných ukazatelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem.

 

7.16      Informace o peněžních a nepeněžních darech přijatých za I. čtvrtletí 2007 příspěvkovými organizacemi (školy a školská zařízení) zřizovanými Ústeckým krajem: RÚK vzala na vědomí informace o peněžních a věcných darech přijatých za I. čtvrtletí 2007 školami a školskými zařízeními zřizovanými Ústeckým krajem. Organizace přijaly v období 1. 1. – 31. 3. 2007 3,147 milionu korun ve formě finančních darů a 718 tisíc korun ve věcných darech.

 

7.17      Dodatky ke smlouvám o neinvestiční dotaci v rámci „Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2007“ – schválení: RÚK projednala dodatky ke smlouvám o poskytnutí neinvestičních dotací v rámci „Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2007“.

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Blok náměstka hejtmana Ústeckého kraje Ing. Petra Fialy

8.1       Rozpočtová opatření č. 4/2007: RÚK projednala a odsouhlasila navýšení rozpočtu Ústeckého kraje o částku 11,847 milionu korun na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 11,896 miliardy korun.

 

8.2       Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2008 – 2012: RÚK doporučila ZÚK schválit Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2008 – 2012. Rozpočtový výhled byl zpracován jako sumarizace požadavků jednotlivých odborů.

8.3       Závěrečná konference projektu ReRegions – vyhodnocení: RÚK vzala na vědomí přednesenou informaci o konání závěrečné mezinárodní konference projektu ReRegions, která se konala ve dnech 17. – 20. 4. 2007 v Mostě, o výsledcích projektu ReRegions a o možném zapojení Ústeckého kraje do nově koncipovaného projektu Evropské sítě báňských regionů, který by na projekt ReRegions mohl navazovat v letech 2007 až 2013.

Konference se zúčastnilo celkem 180 návštěvníků, z toho 32 cizinců ze 6 zemí. Předneseno bylo 50 příspěvků z oblasti socioekonomických i environmentálních aspektů řešení dopadů velkolomové těžby uhlí. V průběhu mostecké konference byly diskutovány i možnosti pokračování spolupráce regionů ovlivněných těžbou uhlí v dalším plánovacím období 2007 - 2013. Byla projednávána nabídka projektu ENMR (Evropská síť báňských regionů), který byl realizován obdobně jako ReRegions v rámci iniciativy EU Interreg IIIC a který v letošním roce také končí, na společnou přípravu nového projektu koncipovaného jako platforma spolupráce ve všech oblastech hornických činností. S námětem na přípravu takového projektu přišel vedoucí partner projektu ENMR Centrum životního prostředí ve městě Lulleo Švédsko. Všichni partneři projektu ReRegions vyjádřili zájem pokračovat ve spolupráci s Ústeckým krajem a doporučili, aby se Ústecký kraj pokusil spolupracovat s projektem ENMR na vytvoření podprojektu, který by se zabýval právě specifickou problematikou území ovlivněných velkoprostorovou těžbou hnědého uhlí v Evropě.

 

8.4       Nakládání s majetkem: RÚK projednala a schválila nakládání s majetkem Ústeckého kraje.

 

8.5       Projednání žádostí o dotaci z Fondu obnovy: RÚK schválila dotaci dle návrhu komise Fondu Obnovy (FO) ve výši 33 tisíc korun. RÚK dále doporučila ZÚK schválit dotace čtyřem žadatelům dle návrhu komise FO v celkové výši 1,496 milionu korun.

 

8.6       Doporučení investiční komise: Investiční záměry odboru školství, mládeže a tělovýchovy na r. 2008 a další, s investičními náklady nad  5 mil. Kč: RÚK projednala investiční  záměry odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu a zadání dalších stupňů investorské přípravy dle stanoviska investičního odboru krajského úřadu. Celkem se jedná o 16 investičních záměrů.

 

8.7       Doporučení investiční komise: Investiční záměry odboru sociálních věcí a zdravotnictví a odboru kultury a památkové péče na r. 2008 a další, s investičními náklady nad  5 mil. Kč: RÚK schválila investiční záměry a zahájení dalšího stupně investorské přípravy akcí: „DD a ÚSP Janov — REKO el. rozvodů a REKO záložního zdroje el. energie“ a „Kojenecké ústavy ÚK - REKO II.-III.etapa“. Dále souhlasila s realizováním stálé  expozice: „Regionální muzeum Teplice — Expozice k dějinám zaniklého kláštera“ příspěvkovou organizací z finančních zdrojů Ústeckého kraje a s pokračováním investorské přípravy akce: „GMU Roudnice n. L. — REKO již. křídla jízdárny roudnického zámku“ až po majetkovém vypořádání. RÚK dále vzala vědomí investiční záměry nemocnic a odkládá je do doby dokončení transformace těchto organizací. 

 

8.8       Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce „SPgŠ J. H. Pestalozziho Litoměřice – REKO kuchyně“: RÚK rozhodla o výzvě k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na uvedenou veřejnou zakázku. Práce budou provedeny na základě projektové dokumentace zpracované firmou Projektová kancelář Štěpánek a spol. s r. o. Dále rozhodla o zaslání výzev ve zjednodušeném podlimitním řízení pěti dodavatelům.

 

8.9       Vyhodnocení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky: „SOŠ služeb a SOU Kadaň – REKO DM“: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči PETROM STAVBY, s.r.o., Praha 4 (U Habrovky 247/11), závod PETROM STAVBY, s.r.o., Kadaň (Polní 1701), a to za podmínek:

 • celková nabídková cena: 26,949 milionu korun bez DPH,
 • termín plnění: 44 týdnů,
 • délka poskytované záruky na celé dílo: 48 měsíců.

 

8.10      Vyhodnocení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky: „SŠ zem. a ekologická Žatec – REKO tělocvičny“: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči Joel, s.r.o., Most (Obchodní 3), a to za podmínek:

 • celková nabídková cena: 19,437 milonu korun bez DPH,
 • termín plnění: 44 týdnů,
 • délka poskytované záruky na celé dílo: 48 měsíců.

 

 

 

 

8.11      Vyhodnocení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky: „ÚSP Brtníky – REKO č. p. 119“: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči North stav a.s., Ústí nad Labem (Jateční 47), a to za podmínek:

 • celková nabídková cena: 37,834 milonu korun bez DPH,
 • termín plnění: 65 týdnů,
 • délka poskytované záruky na celé dílo: 36 měsíců.

 

8.12      Vyhodnocení výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce „SOŠ techn. a SOU Louny, narušená statika budovy –havárie“: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči F+R+K s.r.o., Kadaň (Chomutovská 1254), a to za podmínek:

 • celková nabídková cena: 11,361 milionu korun bez DPH,
 • doba realizace výstavby: 28 týdnů,
 • délka poskytované záruky na celé dílo v měsících: 36 měsíců.

 

8.13      Vyhodnocení výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Oblastní muzeum Most – úprava půdního prostoru 1.etapa“: staženo

 

8.14      Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce "II/247 přivaděč k průmyslové zoně Prosmyky I.část - sjezd  PLC“: RÚK rozhodla o výzvě k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na tuto veřejnou zakázku. Práce budou provedeny na základě projektové dokumentace zpracované firmou Pontex, spol. s r.o., Praha. Dále rozhodla o zaslání výzev pěti uchazečům.

 

8.15      Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky „REKO  silnice II/118 Budyně  n. O. – Mšené Lázně“: RÚK rozhodla o zadání užšího řízení, s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět zájemců, na stavební práce na plnění veřejné zakázky v rozsahu dle projektové dokumentace, zpracované firmou Multitechnik - divize II, spol. s r. o., Chomutov. Dále jmenovala členy hodnotící komise pro vyhodnocení nabídek a jejich náhradníky. Ústecký kraj si jako zadavatel vyhrazuje právo využít v roce 2007 jen část předložené nabídky.

 

8.16      Stanovení platů ředitelům příspěvkových organizací Ústeckého kraje – oblast zdravotnictví a sociální péče: RÚK stanovila platy ředitelům příspěvkových organizací Ústeckého kraje – oblast sociální a zdravotnictví.

 

8.17      Hodnocení ředitelů příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví a sociální péče za 1. čtvrtletí 2007: RÚK projednala hodnocení ředitelů příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví a sociální péčeb za 1. čtvrtletí roku 2007.

 

8.18         Petice Svazu pacientů ČR „Na podporu zkvalitnění zdravotní péče a proti likvidaci mostecké nemocnice“: RÚK vzala na vědomí informaci o Petici Svazu pacientů ČR „Na podporu zkvalitnění zdravotní péče a proti likvidaci mostecké nemocnice“. Uložila Petru Severovi, vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložit k podpisu Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, projednaný návrh odpovědi Svazu pacientů ČR na tuto petici.

 

8.19      Petice občanů k Nemocnici Most, příspěvkové organizaci: odloženo

 

8.20      Veřejné zakázky příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální péče a zdravotnictví: RÚK vzala na vědomí návrh rozhodnutí Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky ve společném výběrovém řízení na dodávku „Injekčních jehel a stříkaček“ pro Nemocnici Děčín, Nemocnici Chomutov, Nemocnici Most, Nemocnici Teplice a Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem. Souhlasila, aby uvedené nemocnice uzavřely smluvní vztah na realizaci veřejné zakázky s vybraným uchazečem, společností PROMEDICA PRAHA GROUP a.s. Praha 6 (Juarezova 17).

 

RÚK souhlasila s uzavřením smluvních vztahů na realizaci veřejných zakázek:

a) dodávka „Genetického analyzátoru vč. příslušenství“ mezi Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem a vybraným uchazečem, společností Applera Česká republika, s.r.o., Praha 6 (Křenova 7), 

 

b) dodávka „Pump, injektomatů a dokovacích stanic“ mezi Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem a vybraným uchazečem, společností Fresenius Medical Care, s.r.o., Praha 6 (Lužná 591),

 

c) dodávka „Aktivního prvku PMLS Most “ mezi Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem a vybraným uchazečem, společností UNIS COMPUTERS spol. s r.o., Brno (Jundrovská 33),

 

d) dodávka „Aktivního prvku PMLS Chomutov“ mezi Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem a vybraným uchazečem, společností UNIS COMPUTERS spol. s r.o., Brno (Jundrovská 33),

 

e) dodávka „Operačních stolů – 2ks“ mezi Nemocnicí Teplice a vybraným uchazečem, společností HYPOKRAMED, s. r. o., Praha 5 (Plzeňská 113),

 

f) dodávka „Příprava systému mySAP ERP 2005 pro zajištění transformace společnosti“ mezi Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem a vybraným uchazečem, společností Siemens IT Solutions and Services, s.r.o., Praha 6 (Evropská 33a), 

 

g) „Dodávka kontejnerového systému pro operační obory Nemocnice Děčín, příspěvkové organizace“ mezi touto nemocnicí a vybraným uchazečem, společností B. Braun Medical, s.r.o., Praha 4, (Cigánkova 1861).

 

RÚK dále odsouhlasila návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku „Zařízení pro šokové zmrazování plazmy“ pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem.

 

8.21      Výkon zřizovatelských funkcí organizací Ústeckého kraje v oblasti zdravotnictví: RÚK souhlasila s použitím části rezervního fondu k posílení investičního fondu Nemocnice Chomutov ve výši 46 tisíc korun.

 

9.  Blok ředitelky Krajského úřadu Ústeckého kraje

9.1       Darovací smlouva na odpadové nádoby: RÚK rozhodla o uzavření darovací smlouvy se společností EKO - KOM, a.s., Praha 4 (Na Pankráci 1685/17) o poskytnutí daru Ústeckému kraji v podobě 15 ks žlutých a 15 ks modrých nádob na tříděný odpad.

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 10.5.2007 / 10.5.2007 | Zveřejnit od-do: 10.5.2007-10.6.2007

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém