Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 83. schůze Rady Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Tisková zpráva z 83. schůze Rady Ústeckého kraje, II.volební období, dne 23. 5. 2007

                                                                                                                          Tisková zpráva je pouze informativní

1.         Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a usnesení

2.         Schválení programu

3.         Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulé Rady Ústeckého kraje

4.         Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje

5.         Ústní informace členů Rady Ústeckého kraje

 

6. Blok hejtmana Ústeckého kraje Ing. Jiřího Šulce

6.1       Jmenování členů Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad Za Ústecký kraj: RÚK nominovala členy Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad za Ústecký kraj:

1)                  Jiří Hubka, vedoucí odboru Evropských projektů Krajského úřadu Ústeckého kraje,

2)                  Ivan Vepřek, člen Zastupitelstva Ústeckého kraje.  

 

7. Blok náměstka a zástupce hejtmana Ústeckého kraje Radka Vonky

7.1       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Závod na výrobky z EPS Podbořany“, oznamovatele Josef Dvořák IZOPOL, Dolní Poustevna 259, 407 82 Dolní Poustevna. Umístění záměru: Ústecký kraj, k.ú. Podbořany, obec Podbořany: RÚK za předpokladu zajištění emisí z provozu závodu na úrovni nejlepších dostupných technik a respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.2       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Obchodní centrum Chomutov – IV. etapa“, oznamovatele Sallerova výstavba s.r.o., Pražská 8, 430 01 Chomutov. Umístění záměru: Ústecký kraj, k.ú. Otvice, obec Otvice: RÚK za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.3       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Hala pro výkrm brojlerů Blšany“, oznamovatele Mivak s.r.o., Konětopy 74, 440 01 Louny. Umístění: Ústecký kraj, Obec Blšany u Loun, k. ú. Blšany u Loun: RÚK za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, požaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Hlavním záměrem investora je výstavba nové haly pro chov 25 000 kusů brojlerů ve stávajícím areálu, na místě stávajících silážních žlabů. Vypracování dokumentace EIA požaduje obec Blšany.

 

7.4       Návrhy na poskytnutí dotací a návrh na dodatek ke smlouvě již poskytnuté dotace z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje: odloženo

 

7.5       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k dokumentaci EIA záměru „Těžba a rekultivace ložiska štěrkopísků v zájmovém území Severočeských pískoven a štěrkoven Roztyly“, oznamovatele Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o., Roztyly 3, 438 01 Žatec. Umístění: Ústecký kraj, obec Chbany a Nové Sedlo, k.ú. Chbany, Přeskaky, Vikletice, Roztyly, Soběsuky, Břežany, Nové Sedlo u Žatce, Žabokliky a Chudeřín: RÚK konstatovala, že zjišťovací řízení přineslo řadu připomínek a požadavků od dotčených obcí i orgánů  státní správy. Proto požaduje:

a) aby se zpracovatel posudku podrobně zaměřil na způsob splnění všech vznesených požadavků a způsob vyhodnocení  možných dopadů na životní prostředí a do návrhu stanoviska pak navrhl optimální variantu postupu těžby štěrkopísků ve formě, která bude kontrolovatelná a pro obce přijatelná, a to včetně dohody o způsobu sanace a plánu rekultivace území,  

b) aby s ohledem na plánovanou dobu exploatace ložiska (od r. 2010 do r. 2047, tedy 37 let), která přesahuje časovou mez možného reálného ověření dopadu těžby na životní prostředí a veřejné zdraví, včetně možných změn rozvoje obcí a legislativních předpisů, stanovil i časovou mez, kdy bude záměr znovu přehodnocován podle platné legislativy a skutečných dopadů těžby na dotčené obce,

c) dopracování dokumentace a komplexní generel rekultivace a revitalizace celého území poškozeného těžbou štěrkopísku a předložení návrhu kompenzačních opatření za poškozování a nadměrné opotřebovávání komunikací ve správě Ústeckého kraje.

 

7.6               Návrh na vypsání výběrového řízení na zpracování projektu komplexní revitalizace povodí

Lučního potoka: RÚK schválila záměr vypsání výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace a zajištění vydání nezbytných povolení podle zvláštních právních předpisů tohoto projektu. Určila podmínku, že pokud nebudou finanční prostředky z hospodářského výsledku rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2006 přiděleny odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu pro tento účel, nebude smlouva s vybraným uchazečem uzavřena a výběrové řízení bude zrušeno pro závažnou změnu podmínek na straně zadavatele. Jedná se o pilotní projekt komplexní revitalizace souvislého povodí reprezentativního vodního toku s navazujícím řešením aktivní protipovodňové ochrany zadržování vody v krajině, vhodný pro uplatnění a realizaci v rámci Operačního programu životního prostředí pro první vlnu výzvy MŽP ČR ve čtvrtém čtvrtletí roku 2007. Pro povodí Lučního potoka bylo zpracováno již několik podkladových studií, které prokazují, že při komplexní realizaci navrhovaných opatření by bylo možno dosáhnout nejen zalomení přívalové vlny stoleté povodně do takové úrovně, aby nedocházelo k bezprostřednímu ohrožování obcí na tomto vodním toku, ale i komplexní revitalizaci území o rozloze 80 km2 a zadržení více než 100 tisíc m3 přívalových vod, které odtékají do toku dolního Labe. Navrhované potřebné náklady na zajištění projektové přípravy, vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení ve výši 6,3 milionu korun jsou kalkulovány jako 5% z celkových odhadovaných investičních nákladů ve výši 126 milionů korun.  

 

8. Blok náměstka hejtmana Ústeckého kraje Ing. Petra Fialy

8.1       Vyhodnocení užšího řízení k podání nabídek na plnění  veřejné zakázky:„Gymnázium Děčín – V. etapa“: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči ISTAR spol. s.r.o. Ústí nad Labem (Drážďanská 37), a to za podmínek:

  • celková nabídková cena 33,863 milionu korun bez DPH,
  • termín plnění 63 týdnů,
  • délka poskytované záruky na celé dílo je 60 měsíců.

 

8.2      Vyhodnocení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky: „ Gymnázium Ústí n.L., Jateční – REKO budovy „A“ – 3.etapa: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči North stav a.s Ústí nad Labem (Jateční 47), a to za podmínek:

  • celková nabídková cena 29,857 milionu korun bez DPH,
  • termín plnění 54 týdnů,
  • délka poskytované záruky na celé dílo 60 měsíců.

 

8.3       Petice občanů k Nemocnici Most, příspěvkové organizaci, ve věci uzavření kožního lůžkového oddělení: RÚK schválila návrh odpovědi na Petici občanů k Nemocnici Most, která bude zaslána paní Berenice Peštové, oprávněnému členu petičního výboru. Petice obsahovala nesouhlas s tím, aby bylo v Nemocnici Most, příspěvkové organizaci, uzavřeno kožní lůžkové oddělení.

 

8.4       Realizace rozhodnutí zastupitelstva o navýšení základního kapitálu společnosti Krajská zdravotní, a.s. v souladu s usnesením zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/19Z/2007: RÚK rozhodla o navýšení základního kapitálu společnosti o částku 39 milionů korun, a to upsáním 39 tisíc kusů kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1 tisíc korun.

 

8.5.      Nakládání s majetkem Ústeckého kraje: RÚK projednala a schválila nakládání s majetkem Ústeckého kraje.

 

8.6.       Zrušení pracovní cesty Petra Fialy do Bruselu: RÚK zrušila usnesení č. 36/82R/2007 v němž povolila služební cestu náměstka hejtmana Petra Fialy do Bruselu na jednání s představiteli Evropského projektu ENMR (Evropská síť báňských regionů), které se koná v Bruselu ve dnech 24. - 25. května 2007.

 

 

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 23.5.2007 / 23.5.2007 | Zveřejnit od-do: 23.5.2007-23.6.2007

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém