Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 84. schůze Rady Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Tisková zpráva z 84. schůze Rady Ústeckého kraje, II.volební období, dne 30. 5. 2007

                                                                                                                          Tisková zpráva je pouze informativní

 

1.          Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a usnesení

2.          Schválení programu

3.          Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulé Rady Ústeckého kraje

3.1       Tisková oprava usnesení Rady Ústeckého kraje č. 57/82R/2007 

4.          Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje

5.          Ústní informace členů Rady Ústeckého kraje: RÚK vzala na vědomí dopis SOŠ Meziboří.

 

6. Blok hejtmana Ústeckého kraje

6.1       Žádosti o finanční příspěvky:

a.         Žádost Školního sportovního klubu při 12. ZŠ Chomutov o finanční příspěvek na vydání sborníku k

výstavě Kouzelný svět loutek: RÚK neposkytla Školnímu sportovnímu klubu při 12. ZŠ Chomutov finanční příspěvek z Fondu hejtmana na vydání sborníku k výstavě Kouzelný svět loutek.

 

b.         Žádost města Roudnice nad Labem o finanční příspěvek na akce Roudnické vinobraní a Roudnice na řece času: RÚK doporučilaZÚK schválit poskytnutí finančního příspěvku ve výši  50 tis. Kč městu Roudnice nad Labem na akce Roudnické vinobraní a Roudnice na řece času z účelových finančních prostředků v rámci rozpočtu kanceláře hejtmana.  

 

c.         Žádost Divadelního spolku Scéna o finanční příspěvek na Libochovické divadelní léto 2007, která proběhne ve dnech 24.5 – 23.6. 2007: RÚK neposkytla Divadelnímu spolku Scéna finanční příspěvek na Libochovické divadelní léto 2007.  

 

d.         Žádost Aeroklubu MAS Roudnice n/L o finanční příspěvek na Memorial Air Show 2007: RÚK doporučila ZÚK schválit poskytnutí finančního příspěvku ve výši 100 tis. Kč Aeroklubu MAS Roudnice n/L. Ve dnech  

23. - 24. června 2007 se na letišti v Roudnici nad Labem koná další bienále mezinárodního leteckého dne „MEMORIAL AIR SHOW 2007“, který je rozšířen o velkou kulturní show, věnovanou poctě válečným hrdinům. Účastníky této akce budou mimo jiné předseda vlády Mirek Topolánek, hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc a další významní hosté. V rámci akce by mělo dojít rovněž k otevření vzdušného prostoru Euroregionu.

 

e.         Žádost Občanského sdružení 3V Třebušín o finanční příspěvek na Druhý ročník poháru hejtmana Ústeckého kraje – Národní endurance závod, Třebušín 2007: RÚK poskytla Občanskému sdružení 3V Třebušín finanční příspěvek z Fondu hejtmana na Druhý ročník poháru hejtmana Ústeckého kraje – Národní endurance závod, Třebušín 2007, ve výši 150 tis. Kč.

 

f.          Žádost Základní umělecké školy Evy Randové o finanční příspěvek na 40.ročník VIRTUOSI PER MUSICA DI PIANOFORTE: RÚKposkytla Základní umělecké škole Evy Randové v Ústí nad Labem finanční příspěvek z Fondu hejtmana na 40. ročník VIRTUOSI PER MUSICA DI PIANOFORTE ve výši 30 tis. Kč. Mezinárodní klavírní soutěž VIRTUOSI PER MUSICA DI PIANOFORTE mladých klavíristů do 16 let je vyhlašována každoročně Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci se statutárním městem Ústí nad Labem, jež jsou také každoročními přispěvovateli soutěže ze svých rozpočtů.

 

6.2       Personální změny v komisích Rady Ústeckého kraje:

a.         Personální změna Komise majetkové Rady Ústeckého kraje. Odvolání Josefa Štolby z funkce člena Komise majetkové Rady Ústeckého kraje: RÚK odvolala Josefa Štolbu z funkce člena Komise majetkové Rady Ústeckého kraje. Josef Štolba se členství vzdal na vlastní žádost.

 

b.         Personální změna Komise investiční Rady Ústeckého kraje: RÚK odvolala Josefa Matějku z funkce člena Komise investiční Rady Ústeckého kraje.

 

6.3       Návrh mimořádných odměn členům komisí Rady Ústeckého kraje a členům výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva Ústeckého kraje: RÚK vzala na vědomí návrh mimořádných odměn členům komisí RÚK a výborů ZÚK, kteří nejsou členy krajského zastupitelstva a doporučila je ZÚK k schválení.

 

6.4       Průzkum veřejného mínění obyvatel Ústeckého kraje: staženo

 

6.5       Petice občanů - nesouhlas s plánovanou výstavbou velkokapacitní výkrmny prasat v obci Solany: RÚK po projednání schválila návrh odpovědi na petici občanů. V odpovědi je mj. konstatováno, že k záměru přijala Rada Ústeckého kraje usnesení č. 22/82R/2007, kterým se k dané věci vyjádřila tak, že požaduje kompletní posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. a doplnění oznámení zpracovaného v rozsahu přílohy č. 4 zákona o podrobné řešení opatření pro eliminaci hlučnosti a možného zápachu z navrhovaného provozu. Vedoucímu odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu pak RÚK uložila uplatňovat plnění požadavků a připomínek, požadovaných Ústeckým krajem, jako podmínek pro dopracování dokumentace podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a pro navazující zpracování posudku, a to do dalšího projednání návrhu stanoviska příslušného orgánu v Radě Ústeckého kraje.

6.6       Informace o soudních sporech: RÚK vzala na vědomí informaci o průběhu sporů Martiny Jeníkové, Varnsdorf, proti Ústeckému kraji ve věci uložení povinnosti přijmout návrh žalovaného k uzavření písemné smlouvy ze dne 1. listopadu 2004 o závazku poskytování veřejné služby ve veřejné linkové dopravě, a to na úseky v rozhodnutí uvedených linek a o náhradu škody.

 

6.7       Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem: RÚK doporučila ZÚK rozhodnout o sloučení voleb kandidátů na funkci přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem, v souladu s Jednacím řádem ZÚK a jeho výborů. Dále RÚK doporučila kandidáty ke zvolení do funkce přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem.

 

6.8       Vyhodnocení výzvy - Diagnostika silnic II. a III. třídy: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Diagnostika silnic II. a III. třídy na území Ústeckého kraje“ uchazeči NIEVELT Labor Praha, spol. s r.o., za nabídkovou cenu 35 tis. Kč bez DPH za 1 km silnice. Doba realizace pro jednotlivý případ je 3 - 4 týdny.

 

6.9       Petice občanů proti dálničnímu přivaděči centrem Děčína: RÚK vzala na vědomí Petici občanů proti dálničnímu přivaděči centrem Děčína a doporučila ji, na návrh hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Šulce, projednat spolu s dalšími peticemi týkajících se dotčeného tématu, v krajském zastupitelstvu.

 

6.10      Dopravní obslužnost autobusová - zajištění dopravy: RÚK rozhodla o uzavření dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách – oblast Lounsko – západ, s účinností úprav od 4. června 2007, s dopravcem BusMat plus s.r.o. Jedná se o školní spoj v oblasti Lipenec, Zeměchy, Tuchořice. Rozsah kilometrů v roce 2007 se navýšil o 2 231 km.

 

7. Blok náměstka a zástupce hejtmana Ústeckého kraje Radka Vonky

7.1       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti CHEMOTEX Děčín, a.s., Tovární 63, 407 11 Děčín XXXII – Boletice nad Labem, pro zařízení „Výroba průmyslových pomocných prostředků“. Umístění: Ústecký kraj, obec Děčín, k.ú. Boletice nad Labem: RÚK nemá připomínek k žádosti o vydání integrovaného povolení, za předpokladu zajištění emisí do ovzduší a vod na úrovni nejlepších dostupných technik pro trvalý provoz uvedených zařízení. Provozem musí být dodrženy navržené závazné podmínky v kapitole 13 žádosti, splněny připomínky odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje, oprávněná opatření navržená Agenturou integrované prevencea připomínky dalších dotčených orgánů veřejné správy.

 

7.2       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti SETUZA a.s, Žukovova 100, 401 29 Ústí nad Labem, pro zařízení „Ztužovna a rafinérie.“ Umístění: Ústecký kraj, obec Ústí nad Labem, k.ú. Střekov: RÚK nemá připomínek k žádosti o vydání integrovaného povolení. Provozem musí být nejen dodrženy navržené závazné podmínky v kapitole 13 žádosti, ale i splněny připomínky odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje, oprávněná opatření navržená Agenturou CENIA a připomínky dalších dotčených orgánů veřejné správy.

 

7.3       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti SIAD Czech spol. s r.o., č.p.193, 435 22 Braňany, pro zařízení „Výroba acetylenu.“ Umístění: Ústecký kraj, obec Braňany, k.ú. Braňany: RÚK nemá k žádosti připomínky. Provozem musí být nejen dodrženy navržené závazné podmínky v kapitole 13 žádosti, ale i splněny připomínky odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje, oprávněná opatření navržená Agenturou CENIA a připomínky dalších dotčených orgánů veřejné správy.

 

7.4       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Wieneberger cihelna Brozany spol. s r.o., Plachého 388/28, 370 46 České Budějovice, pro zařízení „Wieneberger cihelna Brozany“. Umístění: Ústecký kraj, obec Brozany, k.ú. Brozany: RÚK nemá k žádosti připomínky, za předpokladu, že emise do ovzduší a vod budou zajištěny na úrovni nejlepších dostupných technik pro stavbu a zkušební provoz uvedených zařízení. Navržené emisní limity budou ověřeny v průběhu zkušebního provozu a případně upraveny v povolení pro trvalý provoz zařízení. Provozem musí dodržet navržené závazné podmínky v kapitole 13 žádosti, ale i splnit připomínky odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje, oprávněná opatření navržená Agenturou CENIA a připomínky dalších dotčených orgánů veřejné správy.

 

7.5       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti HP - Pelzer k.s., Pod Kyjovem 18, 322 00 Plzeň, pro zařízení „Linka na výrobu lehké pěny (PUR)“. Umístění: Ústecký kraj, obec Žatec, k.ú. Žatec: RÚK nemá k žádosti připomínek. Provozovatel musí zajistit emise do ovzduší na úrovni nejlepších dostupných technik pro trvalý provoz uvedených zařízení.

7.6       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti REMONDIS, s .r.o., Žitavského 496, Praha 5, pro zařízení „Skládka Dubí Hora“. Umístění: Ústecký kraj, obec Úštěk, k.ú. Dubičná: RÚK nemá k žádosti připomínek. Provozovatel musí emise doovzduší a vod zajistit na úrovni nejlepších dostupných technik.

 

 

7.7       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Žárová zinkovna Bílina, a.s., Chudeřice 154, 418 01 Bílina, pro zařízení „Žárová zinkovna“. Umístění: Ústecký kraj, obec Bílina, k.ú. Chudeřice u Bíliny: RÚK nemá k žádosti připomínky. Provozem musí být nejen dodrženy navržené závazné podmínky v kapitole 13 žádosti, ale i splněny připomínky odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje, oprávněná opatření navržená Agenturou integrované prevence a připomínky dalších dotčených orgánů veřejné správy.

 

7.8       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti EUROSUP spol. s r.o., Huťská 1294, 272 01 Kladno, pro zařízení „Skládka skupiny S-NO Lukavec, k.ú. Lovosice“. Umístění: Ústecký kraj, obec Lukavec, k.ú. Lovosice: RÚK konstatovala, že pokud ze strany provozovatele dojde k zajištění emisí do ovzduší a vod na úrovni nejlepších dostupných technik pro trvalý provoz uvedených zařízení, nemá k žádosti připomínek.

 

7.9       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Komaspol s.r.o., Vchynice 33, 410 02 Lovosice 2, pro zařízení „Drůbežárna Lovoš - výkrmna kuřecích brojlerů.“ Umístění: Ústecký kraj, obec Vchynice, k.ú. Vchynice: RÚK nemá k žádosti připomínek, za předpokladu zajištění emisí do ovzduší a vod na úrovni nejlepších dostupných technik pro trvalý provoz uvedených zařízení. Provozem musí být nejen dodrženy navržené závazné podmínky v kapitole 13 žádosti, ale i splněny připomínky odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje, oprávněná opatření navržená Agenturou integrované prevence a připomínky dalších dotčených orgánů veřejné správy.

 

7.10      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti ANIMO Žatec, a.s., Lišany čp. 33, 440 01 Louny 1, pro zařízení „Farma pro chov prasat se sídlem ve Vrbce“. Umístění: Ústecký kraj, obec Postoloprty, k.ú. Vrbka u Postoloprt: RÚK s žádostí o vydání integrovaného povolení pro zařízení souhlasí, za následujících podmínek:  

1. Bude plněn plán zavedení zásad správné zemědělské praxe.

2. Budou používány krmné směsi s přídavkem enzymů pro snížení emisí amoniaku, nejpozději do 31. prosince 2007.

 

7.11      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Bioplynová stanice farma Velké Chvojno“ oznamovatele Bioplyn SG s.r.o., Jateční 3436, 407 11 Ústí nad Labem. Umístění: Ústecký kraj, obec Velké Chvojno, k. ú. Velké Chvojno: RÚK za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.12      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Výrobní hala v Novosedlicích“ oznamovatele MAYWEG CZ spol. s.r.o., K Jaroslavu 522, 417 31 Novosedlice. Umístění: Ústecký kraj, obec Novosedlice, k. ú. Novosedlice: RÚK za předpokladu, že nakládání se srážkovými vodami bude zajištěno v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje se zdůrazněním na maximální možné využití a zadržení srážkových vod co nejblíže místa jejich vzniku a za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje provést posouzení podle o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.13      Dotace z Programu rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji pro rok 2007: RÚK poskytla v rámci Programu rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji pro rok 2007 neinvestiční dotaci:

1. Pionýrská skupina Děčín, (Na Pěšině 330)

Projekt „Zachraňme studánky“ dotaci 51 tis. Kč.

            RÚK dále doporučila ZÚK:

a) V rámci programu schválit výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje (maximální výše příspěvku 200 tis. Kč) pro projekt „Úpravy v Bertině údolí“, předložený Statutárním městem Ústí nad Labem – Městský obvod Severní Terasa, na poskytnutí dotace ve výši 300 tis. Kč.

b) Schválit výjimku z programu EVVO (spoluúčast žadatele, minimální výše dotace). A to ze stanovené minimální výše dotace 30 tis. pro Projekt: „Voda“ a „Odpady“, předložený ZŠ Osek, (Hrdlovská 662), na poskytnutí dotace ve výši 20 tis. Kč.

c) Schválit dotaci obcím, příspěvkovým organizacím obcí a příspěvkovým organizacím kraje pro projekty:

1. Statutární město Ústí nad Labem – Městský obvod Severní Terasa

    Projekt „Úprava v Bertině údolí“

    Výše dotace: 300 tis. Kč, minimální spoluúčast žadatele: 20 % z celkových nákladů projektu

2. Schola Humanitas, Litvínov, Centrum ekologické výchovy VIANA, (Ukrajinská 379)

    Projekt „Ekologická výchova bez hranic“

    Výše dotace: 30 tis. Kč, minimální spoluúčast žadatele: 20 % z celkových nákladů projektu

3. Město Litvínov

    Projekt „Naučná stezka Tesařova cesta – Šumný důl“ 

    Výše dotace: 190 tis. Kč, minimální spoluúčast žadatele: 20 % z celkových nákladů projektu

4. ZŠ Osek

    Projekt: „Voda“ a „Odpady“

    Výše dotace: 20 tis. Kč, minimální spoluúčast žadatele: 20 % z celkových nákladů projektu

7.14      Odměny ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK stanovila ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem odměny za úspěšné plnění pracovních úkolů.

 

7.15      Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace – personální záležitosti: RÚK jmenovala Ivetu Krzákovou ředitelkou Základní školy praktické, Bílina (Kmochova 205/10), s účinností od 1. srpna 2007.

 

7.16      Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace – personální záležitosti: RÚK jmenovala Hanu Slapničkovou ředitelkou Základní školy speciální, Základní školy praktické a Praktické školy, Most (Jana Palacha 1534), s účinností od 1. září 2007.

 

7.17      Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov, příspěvková organizace – personální záležitosti: RÚK odvolala Václava Víška z funkce ředitele Střední školy sociální, Šluknov (Karlova 564), k 31. srpnu 2007. RÚK dále rozhodla o vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkce ředitele šluknovské Střední lesnické školy a Střední odborné školy sociální.

 

7.18      Personální změny v příspěvkových organizacích Ústeckého kraje v oblasti školství: RÚK odvolala k 31. srpnu 2007: 

1.         Bohuslava Rolla z funkce ředitele Střední školy stavební, Chomutov (Na Moráni 4803),

2.         Jiřího Fišeru z funkce ředitele Střední odborné školy technické, Štětí,

3.         Václava Kohouta z funkce ředitele Obchodní akademie, Chomutov (Černovická 2901),

4.         Jindřicha Kyznara z funkce ředitele Odborného učiliště a Praktické školy, Jirkov (Jezerská 272).

 

7.19      Stipendium Ústeckého kraje - změny v pravidlech: odloženo

 

7.20      Jmenování člena školské rady školy zřizované Ústeckým krajem: RÚK vzala na vědomí změny ve školských radách Střední odborné školy, Meziboří (Nám. 8. května 400) a Gymnázia, Ústí nad Labem (Jateční 22).

 

7.21      Změny v usnesení Rady Ústeckého kraje č. 27/73R/2007 ze dne 31. 1. 2007: RÚK souhlasila se změnami identifikačních údajů příjemců dotace z programu „Sport a volný čas 2007“a se změnou termínů ukončení realizace projektů.

 

7.22      Změny v  rejstříku škol a školských zařízení: RÚK projednala a odsouhlasila změny v rejstříku Škol a školských zařízení.

 

7.23      Sloučení příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v oblasti školství: RÚK doporučila ZÚK rozhodnout o sloučení Střední odborné školy, Meziboří (Nám. 8. května 400) se Střední školou technickou, Most-Velebudice (Dělnická 21), a to dnem 1. září 2008. Majetek, práva a závazky Střední odborné školy, Meziboří přecházejí na přejímací Střední školu technickou, Most-Velebudice.

 

7.24      Základní škola praktická, Ústí nad Labem, Karla IV. 34,  příspěvková organizace – zřízení přípravné třídy: RÚK rozhodla o zřízení přípravné třídy pro Základní školu praktickou, Ústí nad Labem (Karla IV. 34), pro školní rok 2007/2008.

 

7.25      Integrovaná střední škola, Údlice, Jirkovská 119, příspěvková organizace - výjimka z počtu žáků dle ustanovení § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů: RÚK schválila výjimku z počtu žáků a studentů ve třídě a studijní skupině pro Integrovanou střední školu, Údlice (Jirkovská 119) na období školního roku 2007/ 2008.

 

7.26      Dofinancování projektů pro příspěvkové organizace Ústeckého kraje z Fondu rozvoje Ústeckého kraje:

odloženo

 

7.27      Změna závazného ukazatele příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2007 pro Oblastní muzeum v Lounech, příspěvkovou organizaci Ústeckého kraje: RÚK nesouhlasila se zvýšením závazného ukazatele příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2007 pro Oblastní muzeum v Lounech.

 

7.28      Změna závazného ukazatele příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2007 pro Regionální muzeum v Teplicích, příspěvkovou organizaci Ústeckého kraje: RÚK souhlasila se zvýšením závazného ukazatele příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2007 o částku 350 tis. Kč na celkový objem 19,4 mil. Kč pro Regionální muzeum v Teplicích, na vydání publikace „Skvosty z muzeí a galerií Ústeckého kraje“.

 

7.29      Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. - personální záležitosti: RÚK jmenovala na návrh rady instituce, na základě výběrového řízení Jana Blažka ředitelem veřejné výzkumné instituce Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i., s účinností ode dne 1. června 2007 a stanovila mu od tohoto dne výši mzdy.

 

 

8. Blok náměstka hejtmana Ústeckého kraje Ing. Petra Fialy

8.1       Odkup  akcií RRA ÚK: RÚK doporučila ZÚK stanovit zvýšení majetkové účasti Ústeckého kraje ve společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje a.s. (RRA ÚK) o 5 kusů akcií této společnosti, a to formou nákupu od Sdružení obcí pro nakládání s odpady. Uložila Petru Fialovi, náměstkovi hejtmana, zabezpečení nákupu akcií společnosti za cenu v maximální výši 23,9 tis. Kč za jednu akcii. RÚK dále rozhodla o úplatném převodu listinných cenných papírů mezi Ústeckým krajem a statutárním městem Teplice. V současné době činí majetkový podíl Ústeckého kraje v RRA ÚK 54 %, po uzavření smluvního vztahu na odkup akcií se statutárním městem Teplice bude činit majetkový podíl kraje 55,5 %. Nákupem nabízených 5 ks akcií získá Ústecký kraj 58% majetkový podíl ve společnosti RRA ÚK.

 

8.2       Partnerská smlouva mezi Ústeckým krajem a Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem: odloženo

 

8.3       Oznámení otevřeného řízení k podání nabídky na plnění veřejné zakázky na dodávku "Portálový intranet": RÚK rozhodla o zadání otevřeného řízení na plnění této veřejné zakázky, o způsobu hodnocení nabídek podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky s dílčími kritérii a váhami:

-           technické a technologické řešení  - váha 50%,

-           cena s DPH  - váha 30%,

-           doba realizace - váha 20%.

RÚK dále jmenovala členy hodnotící komise a jejich náhradníky.

 

8.4       Nakládání s majetkem: RÚK projednala a schválila nakládání s majetkem Ústeckého kraje.

 

8.5       Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na služby „SOŠ a VOŠ obalové techniky Štětí – rekonstrukce a dostavba areálu domova mládeže“: RÚK rozhodla o výzvě k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na tuto veřejnou zakázku podle studie zpracované Ctiborem Žežulkou, Ústí nad Labem (Mírové nám. 34). Rozhodla o způsobu hodnocení nabídek, o kritériích pro hodnocení kvalifikace zájemců ve zjednodušeném podlimitním řízení, o pověření hodnotící komise plněním funkce komise pro otevírání obálek a o zaslání výzev ve zjednodušeném podlimitním řízení vybraným dodavatelům.

 

8.6       Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „MŠ speciální, Malátova 12, Ústí n/L - narušená statika budovy“: RÚK rozhodla o výzvě k podání nabídek na tuto veřejnou zakázku. Práce budou provedeny na základě projektové dokumentace zpracované firmou Chemtec eng. spol. s r. o., ústí nad Labem (Alešova 147/10). Dále rozhodla o způsobu hodnocení nabídek, o rozsahu požadované kvalifikace a o zaslání výzev vybraným dodavatelům.

 

8.7       Výzva k podání nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění na plnění veřejné zakázky na stavební práce "II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I.část - přeložky inž. sítí a úpravy v prostoru OK Žernosecká“ výzva k podání cenové nabídky na dodatečné stavební práce: RÚK rozhodla o použití jednacího řízení bez uveřejnění na tuto veřejnou zakázku a o učinění výzvy k podání cenové nabídky na dodatečné stavební práce sdružení dodavatelů: SMP CZ, a.s., Stavby silnic a železnic, a.s. a Metrostav a.s. s tím, že celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20% ceny původní zakázky.

 

8.8       Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky „SPŠ strojní a elektrotechnická Ústí n. L., Resslova – REKO 2. a 3. etapa“: RÚK rozhodla o zadání užšího řízení, a to s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět zájemců, na plnění veřejné zakázky v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované firmou IDP, spol s.r.o, Ústí nad Labem. Rozhodla o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky, o předpokladech pro hodnocení kvalifikace zájemců o účast v užším řízení, o pověření hodnotící komise  plněním funkce komise pro otevírání obálek  a o pověření hejtmana Ústeckého kraje jmenovat pro účely posouzení kvalifikace zvláštní komisi.

 

8.9       Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky „Rozšíření silnice Chbany“: RÚK rozhodla o zadání užšího řízení, a to s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět zájemců, na plnění veřejné zakázky v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované firmou AZ Consult, spol. s r. o., Ústí nad Labem (Klíšská 12). Dále rozhodla o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky, o předpokladech pro hodnocení kvalifikace zájemců o účast v užším řízení, o pověření hodnotící komise  plněním funkce komise pro otevírání obálek  a o pověření hejtmana Ústeckého kraje jmenovat pro účely posouzení kvalifikace zvláštní komisi.

 

8.10      Vyhodnocení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky „ÚSP Tuchořice – REKO 1. etapa“: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči Šilhánek a syn, a.s. Kryry, a to za podmínek:

 • celková nabídková cena: 36,146 mil. Kč bez DPH,
 • doba realizace výstavby: 60 týdnů,
 • délka poskytované záruky na celé dílo v měsících: 40 měsíců.

 

 

 

 

8.11      Vyhodnocení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky „SLŠ Šluknov – REKO hlavní budovy“: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči: HERKUL spol. s  r. o., Most – Vtelno (Mostecká 85) a to za podmínek:

 • celková nabídková cena: 19,995 mil. Kč bez DPH,
 • doba realizace výstavby: 62 týdnů,
 • délka poskytované záruky na celé dílo v měsících: 36 měsíců.

 

8.12      Vyhodnocení výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce "Rozšíření kancelářských prostor 2. NP budovy „A“ KÚ“: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči: North stav a. s., Ústí nad Labem (Jateční 3377/47), a to za podmínek:

 • celková nabídková cena: 14,95 mil. Kč bez DPH,
 • doba realizace výstavby: 20 týdnů,
 • délka poskytované záruky na celé dílo v měsících: 48 měsíců.

 

 

8.13      Vyhodnocení výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Oblastní muzeum Most – úprava půdního prostoru 1. etapa“: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči: HERKUL spol. s  r. o., Most – Vtelno (Mostecká 85), a to za podmínek:

 • celková nabídková cena: 9,921 mil. Kč bez DPH,
 • doba realizace výstavby: 20 týdnů,
 • délka poskytované záruky na celé dílo v měsících: 36 měsíců.

 

8.14      Tisková oprava usnesení Rady Ústeckého kraje č. 146/79R/2007: RÚK schválila opravu usnesení č. 146/79R/2007.

 

8.15      Odstoupení členů dozorčích rad nemocnic – příspěvkových organizací Ústeckého kraje: RÚK vzala na vědomí vzdání se funkce člena Dozorčí rady Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, ke dni 25. dubna 2007, Petra Gandaloviče, zástupce Města Ústí nad Labem a vzdání se funkce členky Dozorčí rady Nemocnice Most, ke dni 31. března 2007, Dity Vlasákové, zástupkyně Nemocnice Most.

 

8.16      Závazkové právní vztahy nemocnic – příspěvkových organizací Ústeckého kraje: RÚK vzala na vědomí:

a) návrh rozhodnutí Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem (MNUL) o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky ve výběrovém řízení na dodávku „Ultrazvukového aspirátoru“ pro neurologické oddělení této nemocnice. Souhlasila s uzavřením smluvního vztahu na dodávku „Ultrazvukového aspirátoru“ mezi MNUL a společností NORTH MED s.r.o. Ústí nad Labem (Karolíny Světlé 317/9).

 

b) návrh rozhodnutí MNUL o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky ve výběrovém řízení na dodávku „Plicních ventilátorů pro dlouhodobou ventilaci pacientů“ pro infekční oddělení a OIM této nemocnice. Souhlasila s uzavřením smluvního vztahu na dodávku „Plicních ventilátorů pro dlouhodobou ventilaci pacientů“ - 2 ks, mezi MNUL a společností Cheirón, a.s., Praha 6 (Ulrychova 2260/13) a s uzavřením smluvního vztahu na realizaci veřejné zakázky na dodávku „Plicních ventilátorů pro dlouhodobou ventilaci pacientů“ - 3 ks pro potřeby infekčního oddělení mezi MNUL a společností A.M.I., s.r.o., Praha 7 (Letohradská 3/369).

 

c) návrh rozhodnutí Nemocnice Chomutov o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky ve výběrovém řízení na dodávku „Vrtačky pro ortopedii, oscilační pily a vrtačky pro chirurgii“ pro tuto nemocnici. Souhlasila s uzavřením smluvního vztahu na nákup „Vrtačky pro ortopedii, oscilační pily a vrtačky pro chirurgii“ mezi Nemocnicí Chomutov a společností Synthes, s.r.o.,  Praha 6 (Sibeliova 39).

 

d) odloženízadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku „Automatického analyzátoru pro vyšetření moči“ pro MNUL

 

e) odložení návrhu zadání podlimitní veřejné zakázky na dodávku „Mobilního digitálního rtg. přístroje s C ramenem a motorizovanými pohyby“ pro kardiologické oddělení MNUL.

 

f) návrh rozhodnutí MNUL o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky ve výběrovém řízení „Integrace NIS a PACS“ pro MNUL. Souhlasila s uzavřením smluvního vztahu na její realizaci mezi MNUL a společností SMS s.r.o. Brno, (Smetanova 9).

 

RÚK souhlasila s návrhem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oprava střechy dilatačního úseku B Atria Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem“ a dále s výzvou k podání nabídky na plnění podlimitní veřejné zakázky, dle podlimitního zjednodušeného řízení na dodávky „Prodloužení Microsoft Software Assurance“ pro Nemocnici Most.

 

 

8.17      Výkon zřizovatelských funkcí organizací Ústeckého kraje sociálních věcí a zdravotnictví: RÚK souhlasila s odpisem nedobytné pohledávky Nemocnice Děčín ve výši 77,12 tisíc korun za dlužníkem Nguyen Cao Son za podmínky vyrovnaného hospodaření.

 

8.18      Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální a zdravotnictví: RÚK souhlasila:

a) se zvýšením závazného ukazatele příspěvek zřizovatele – investiční účelový příspěvek – pro rok 2007 o částku 1,885 mil. Kč pro Nemocnici Teplice na pořízení technického a přístrojového vybavení,

b) se zvýšením závazného ukazatele objem prostředků na platy v absolutní výši pro rok 2007 pro Psychiatrickou léčebnu, Petrohrad, o částku 1,237 mil. Kč, bez nároku na rozpočet Ústeckého kraje, za podmínky vyrovnaného hospodaření,  

c) se zvýšením závazného ukazatele objem prostředků na platy v absolutní výši pro rok 2007 pro Nemocnici následné péče Most, o částku 900 tis. Kč, bez nároku na rozpočet Ústeckého kraje, za podmínky vyrovnaného hospodaření.

 

8.19      Vyhlášení výběrového řízení na ředitele Domova důchodců Dubí, příspěvková organizace: RÚK vyhlásila výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Domova Důchodců Dubí.

 

8.20    Zpráva o havárii ekonomického informačního systému SAP v Masarykově nemocnici Ústí nad Labem: RÚK vzala na vědomí informaci o průběhu havárie ekonomického informačního systému SAP v Masarykově nemocnici Ústí nad Labem. K havárii došlo 13. dubna 2007 a vyžádala si ruční rekonstrukci dat. Příčinou havárie byla zřejmě chyba hardware (disku) i software. Z toho důvodu byl software SAP upgradeován na vyšší verzi a instalován nový server.

 

9.  Blok ředitelky Krajského úřadu Ústeckého kraje

9.1       Smlouva o výkupu odpadu: RÚK rozhodla o uzavření smlouvy o výkupu odpadu – plastových obalů (PET láhví) Miroslavem Jarošem, Hostomice (Havlíčkova 286), za výkupní cenu ve výši 2 Kč za 1 kilogram odpadu.

 

10.       Různé      

10.1      Příprava 20. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje ve II. volebním období: RÚK vzala na vědomí ústní informaci o přípravě 20. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 27. června 2007.

 

10.2. Projednání pracovní cesty RÚK do Rakouska a Slovinska od 2.6. do 6.6. 2007. RÚK vzala na vědomí informaci o zajištění zahraniční stáže do Rakouska a Slovinska od 2. června do 6. června 2007.

 

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 31.5.2007 / 31.5.2007 | Zveřejnit od-do: 31.5.2007-30.6.2007

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém