Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 85. schůze Rady Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Tisková zpráva z 85. schůze Rady Ústeckého kraje, II.volební období, dne 13. 6. 2007

                                                                                                 Tisková zpráva je pouze informativní

 

6. Blok hejtmana Ústeckého kraje

6.1       Příděl finančních prostředků do Fondu hejtmana Ústeckého kraje v r. 2007: Rada Ústeckého kraje po projednání dne 13. 6. 2007: doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit příděl finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 25,000 tis. Kč  do Fondu hejtmana Ústeckého kraje.

 

6.2       Darovací smlouva mezi Ústeckým krajem a Nadací ČEZ: Rada Ústeckého kraje po projednání rozhodla o uzavření dodatku č.1 k darovací smlouvě  (poskytnutí finančního příspěvku) mezi Ústeckým krajem a Nadací ČEZ, se sídlem v Praze 3.

 

6.3       Návrh na poskytnutí daru, vlajky Ústeckého kraje, společnosti IPS Alpha Technology Europe, s.r.o.:

Rada Ústeckého kraje po projednání poskytuje věcný dar, vlajku Ústeckého kraje, společnosti  IPS Alpha Technology Europe, s.r.o.

 

6.4       Návrh na poskytnutí daru, stuhy u příležitosti oslav 950 let od první zmínky o obci Bohušovice nad Ohří:

 Rada Ústeckého kraje po projednání  poskytujevěcný dar, stuhu u příležitosti oslav 950 let od první zmínky o obci Bohušovice nad Ohří.

 

6.5       Vyhodnocení smlouvy o spolupráci mezi HSR ÚK a ÚK: Rada Ústeckého kraje po projednání bere na vědomípředložené informace týkající se spolupráce mezi HSR ÚK a ÚK.

 

6.6       Nařízení kraje,  kterým se mění nařízení Ústeckého kraje č. 1/2006 ze dne 5. 4. 2006, kterým se stanoví  Požární poplachový plán Ústeckého kraje: návrh na vyřazení –vyřazeno

 

6.7       Zpráva ze služební cesty Ing. Jiřího Šulce, hejtmana Ústeckého kraje, do Kanady ve dnech 14.– 19.5. 2007: Rada Ústeckého kraje po projednání  vzala na vědomízprávu ze služební cesty Ing. Jiřího Šulce, hejtmana Ústeckého kraje, do Kanady ve dnech 14. – 19.5.2007. Na základě podpisu Memoranda o spolupráci mezi ÚK a městem Calgary, má být s kanadskými partnery má být navázána spolupráce.

 

6.8       Zpráva ze služební cesty Radka Vonky, náměstka a zástupce hejtmana Ústeckého kraje, do Spojených arabských emirátů ve dnech 30. 4. – 4. 5. 2007:Rada Ústeckého kraje po projednání vzala na vědomízprávu ze služební cesty Radka Vonky, náměstka a zástupce hejtmana Ústeckého kraje, do Spojených arabských emirátů ve dnech 30. 4. – 4. 5. 2007.

 

6.9       Smlouva o poskytnutí dotace – Moravskoslezský kraj:

RÚK doporučila zastupitelstvu ÚK schválit smlouvu o poskytnutí dotace mezi Ústeckým krajem a Moravskoslezským krajem.Důvodem uzavření této smlouvy je podíl Ústeckého kraje na financování nákupu centrálního videokonferenčního bodu, který bude umístěn v budově Moravskoslezského kraje. Videokonferenční systémy budou na základě usnesení Rady Asociace krajů České republiky pořizovány na všech krajích.

 

6.10           Dopravní obslužnost autobusová – plnění dlouhodobých smluv o závazku veřejné služby: RÚK schválila: změnu obsluhy zastávky Most,,aut.nádr. na Most,,nádraží pro oblasti Litvínovsko a Mostecká pánev a Chomutov,,aut.nádr. na zastávku Chomutov,,zimní stadion pro oblast Litvínovsko.

Dále schválila umístění informačních kanceláří dopravců podle uzavřených smluv o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách; úpravu tarifu dopravců: ČSAD Semily v oblasti České středohoří – východ a Severočeská dopravní a.s Teplice v oblasti Ústecko – sever.

RÚK nesouhlasila - se subdodávkou dopravce ČSAD Semily, a.s. dopravci Severočeská dopravní a.s.  Teplice, v oblasti Ústecko – sever.

                  - s umístěním informačních kanceláří dopravců podle uzavřených smluv o závazku         veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách – v oblastech Bílinsko Lounsko – jih Lounsko – východ České středohoří – západ a Ústecko.

RÚK vzala na vědomíinformaci o plnění závazků dopravců vyplývajících z ustanovení článku 4 a přílohy č. 4 odst. 8 a 9 uzavřených smluv o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách v jednotlivých oblastech

RÚK rozhodla o: 1) uzavření dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách:

a)  oblast Dolní Poohří s dopravcem ČSAD Slaný a.s., s účinností od 17. 6. 2007,

b)  oblast Mostecká pánev s dopravcem DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova a.s., s účinností od 2. 7. 2007,

c)  oblast Chomutovsko s dopravcem Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., s účinností od 2. 7. 2007,

d)  oblast Litvínovsko s dopravcem Autobusy KAVKA, a.s., s účinností dle možné změny licencí.

              2) o uzavření dodatku ke Smlouvě o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé poskytováním žákovského jízdného v roce 2007 s dopravcem:

a)  Autobusová doprava s.r.o. Podbořany,

b)      DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova a.s.,

c)       Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.

 

6.11      Dopravní obslužnost autobusová – plnění rámcových smluv o závazku veřejné služby: RÚK neschválila.

 

6.12            Změna usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.11/19Z/2007 ze dne 25. 4. 2007:

Rada Ústeckého kraje po projednání doporučilaZastupitelstvu Ústeckého kraje změnit znění návrh usnesení  č. 11/19Z/2007ze dne 25. 4. 2007 takto:   schválila rozdělení finančních prostředků z rozpočtu kanceláře hejtmana na rok 2007, v celkové výši 1 849 685,- Kč, na výstrojní vybavení jednotek  Sborů dobrovolných hasičů obcí působících na území Ústeckého kraje,poskytnutí finančního příspěvku obcím pro jednotky  Sborů dobrovolných hasičů.

 

6.13            Realizace pilotního projektu hejtmana Ústeckého kraje na podporu vzdělávání žáků   technických oborech pro studium VŠ technického zaměření v okrese Chomutov:

RÚK po projednání doporučila zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit poskytnutí účelové neinvestiční dotace Statutárnímu městu Chomutov ve výši 300 000,- Kč na  realizaci pilotního projektu hejtmana Ústeckého kraje na podporu vzdělávání žáků v technických oborech pro studium VŠ technického zaměření. Jedná se o dva kurzy, které mají studenty středních škol připravit na studium na vysokých školách technického zaměření. Projekt bude představen v Chomutově 14.6.

 

 

6.14          Účelová dotace na realizaci na realizaci  projektového záměru využití 3. nadzemního podlaží v budově detašovaného pracoviště Fakulty strojní ČVUT v Chomutově:

Rada Ústeckého kraje po projednání  doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit poskytnutí účelové dotace statutárnímu městu Chomutov ve výši 5 000 000,- Kč na realizaci projektového záměru využití 3. nadzemního podlaží v budově detašovaného pracoviště Fakulty strojní ČVUT pro rozšíření vysokoškolské výuky v rámci pilotního projektu hejtmana Ústeckého kraje na  podporu vzdělávání žáků v technických oborech pro studium VŠ technického zaměření.

 

6.15           Schválení účasti Ing. Petra Fialy, náměstka hejtmana Ústeckého kraje, na zahraniční stáži ve dnech 19.6. 2007 – 20.6. 2007 v Berlíně (SRN): Rada Ústeckého kraje po projednání schválila účast Ing. Petra Fialy, náměstka hejtmana Ústeckého kraje, na zahraniční stáži ve dnech 19. 6. 2007 – 20. 6. 2007 v Berlíně (SRN).

 

6.16      Stvrzení žádosti k projektu z fondu malých projektů v rámci programu INTERREG IIIA – „Česko – německý slovník pro záchranáře“:

RÚK po projednání doporučuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválila partnerství Ústeckého kraje v projektu zemského okresu Mittlerer Erzgebirgskreis (Střední Krušnohoří) ,,Česko – německý slovník pro záchranáře“   v rámci   programu INTERREG III A

- Zemský okres  Mittlerer Erzgebirgskreis (Střední Krušnohoří) požádal Evropskou unii o finanční podporu z Fondu malých projektů v rámci programu INTERREG IIIA. Projekt, který je určen pro vydání Česko-německého slovníku pro záchranáře, zabezpečuje v plné šíři německá strana. Slovník má být sbírkou odborné terminologie pro spolupracovníky Integrovaného záchranného systému v německy mluvící příhraniční oblasti hraničící s ČR, zejména pro sanitární a záchrannou službu, vzdušné záchrany, jakož i horské a vodní záchranné služby, má přispět ke zlepšení komunikačních schopností záchranářů na obou stranách státních hranic v případě vzájemné výpomoci při nehodách, haváriích, katastrofách životního prostředí atd.

 

6.17 Odměna řediteli Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p.o.

RÚK stanovila Ing. Vladimíru Macholdovi, řediteli Správy a údržby silnic finanční odměnu.

 

6.18. Petice občanů k prodeji domů v ulici Českobratrská č.p. 2942, č.p. 2943 a č.p. 2944 v Teplicích. Rada Ústeckého kraje po projednání vzala na vědomí Petici obyvatel objektu v ulici Českobratrská č.p. 2942, č.p. 2943 a č.p. 2944 v Teplicích, a doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit odpověď na petici.

 

 

7. Blok náměstka a zástupce hejtmana Ústeckého kraje Radka Vonky

7.1       Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2007 – návrh dotací 2. kolo: Rada Ústeckého kraje po projednání souhlasilas návrhem přidělení dotací Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2007 v rámci         2. kola dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

 

7.2       Převod dokumentů „Regionální operační program regionu soudržnosti NUTS II Severozápad“ a „Regionální operační program regionu soudržnosti NUTS II Severozápad – Prováděcí dokument“: Rada Ústeckého kraje po projednání rozhodla o

1.      bezúplatném převodu dokumentů „Regionální operační program regionu soudržnosti NUTS II Severozápad“ a „Regionální operační program regionu soudržnosti NUTS II Severozápad – Prováděcí dokument“ na Regionální radu regionu soudržnosti Severozápad.

2.      uzavření darovací smlouvy mezi Ústeckým krajem a  Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad. Předmětem daru budou dokumenty „Regionální operační program regionu soudržnosti NUTS II Severozápad“ a „Regionální operační program regionu soudržnosti NUTS II Severozápad – Prováděcí dokument“.

 

7.3       Rozvojové programy Ústeckého kraje - žádosti o výjimku: Rada Ústeckého kraje po projednání

souhlasila s udělením výjimky z podmínek rozvojových programů pro rok 2004, tj. s prodloužením termínu dokončení projektu a předložení závěrečné zprávy a závěrečného vyúčtování prostřednictvím dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace těmto projektům:

1.  Územní plán obce Píšťany  do 30. 11. 2008

2.  Územní plán obce Snědovice do 30. 11. 2008

3.  Územní plán obce Měděnec  do 30.  6.  2008

4.  Územně plánovací dokumentace Dušníky do 31. 12. 2007

 

 

7.4       Informace k novým skutečnostem a k dalšímu postupu ve věci zásobování Šluknovského výběžku elektrickou energií: Rada Ústeckého kraje po projednání vzala na vědomí informaci k novým skutečnostem a k dalšímu postupu ve věci zajištění spolehlivého a kapacitního zásobování Šluknovského výběžku elektrickou energií.

 

7.5       Návrh změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje č.1:  Rada Ústeckého kraje po projednání doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit Změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje (dále jen PRVKUK) v termínu 04/2007 společností Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. Ta obsahuje změnu koncepce řešení zásobování pitnou vodou v obcích a koncepci odkanalizování a čištění  odpadních vod v  místních částech Vinařice – Divice, Benešov nad Ploučnicí, Zálužice – Stekník, Velké Březno, Vrbice, Chudoslavice, Dobrná, Mertiněves, Libořice, Česká Kamenice, Křešice – Třeboutice, Štětí – Hněvice, Velemín – Bílinka, Vchynice, Krásná Lípa, Mikulášovice, Kámen, Žalany, Zubrnice, Jimlín.  Navržená řešení jsou z technicko – ekonomického hlediska optimální a změna PRVKUK jako základního koncepční materiál na dobu do roku 2015 přispěje k podpoře investic z dotačních titulů Ústeckého kraje, státního rozpočtu, Fondů  ČR a Evropských fondů.

 

 

7.6       Návrh na poskytnutí dotací z „Programu poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na rok 2006-2009“: celkem 14 920 480,- Kč

RÚKrozhodlav rámci „Programu poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na roky 2007-2009“ o uzavření „Smluv o poskytnutí neinvestiční dotace“ s těmito subjekty:

1.Polesí Střekov, Výše příspěvku 149 260,- Kč

2. Ing. Syrový Richard Ústí nad Labem Výše příspěvku 126 000,- Kč

3. Hančl Petr, Hrobce výše příspěvku 33 840,- Kč

4.Ing. arch. Přecechtěl Jindřich Brno výše příspěvku 86 560,- Kč

5. Homolka František, Liběchov - výše příspěvku 63 800,- Kč

6. Homolka Josef, Liberec - výše příspěvku 57 600,- Kč

7. Černíková Věra, Vidhostice - výše příspěvku 71 880,- Kč

8. Toufarová Soňa  Praha 6 - výše příspěvku 69 000,- Kč

9. Kruncl Lubomír, Litoměřice - výše příspěvku 84 240,- K

      10. Vařáková Dana, Jílové u Děčína - výše příspěvku 63 000,- Kč

       11. Kubíček Václav, Litoměřice  - výše příspěvku 33 840,- Kč

12. PhDr. Dvořák Stanislav, Mladá Boleslav výše příspěvku 72 000,- Kč

       13. TASOV,  a.s., Praha 1, výše příspěvku 23 820,- Kč

     14.  Dřevák – Lesák s.r.o., Karlovy Vary výše příspěvku 105 600,- Kč

a to v rozsahu podle předložených žádostí o podporu.

Dále RÚK a) doporučuje:

     Zastupitelstvu Ústeckého kraje v rámci „Programu poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na roky 2007-2009“ uzavřít „Smlouvu  o poskytnutí neinvestiční dotace“ s těmito subjekty:

Obec Vrbice, výše příspěvku 77 440,- Kč; Obec Vilémov výše příspěvku 16 980,- Kč; Obec Boleboř výše příspěvku 281 555,- Kč; obec Křimovv ýše příspěvku 545 855,- Kč; Statutární město Chomutov výše příspěvku 6 796 190,- Kč;  Město Blšany výše příspěvku 96 440,- Kč; Město Žatec výše příspěvku 268 200 Kč,-; Lesy Jezeří, k.s.  výše příspěvku 2 784 300,- Kč; Dijon, s.r.o., Praha 1 výše příspěvku 384 600,- Kč;  Městys Levín  výše příspěvku 268 150,- Kč;  Hora Svatého Šebestiána výše příspěvku 308 815,- Kč; Město Jílové výše příspěvku 116 775,- Kč; Obec Kryštofovy Hamry výše příspěvku: 610 270,- Kč; Město Šluknov,  výše příspěvku: 62 650,- Kč;  Město Výsluní výše příspěvku: 152 530,- Kč; Obec Libořice výše příspěvku: 37 800,- Kč; Brožová Marie, V Lipovci 3113, 276 01 Mělník výše příspěvku: 567 360,- Kč;  Flegl Martin  ST. John´s park, Austrálie výše příspěvku:  318 060,- Kč; Obec Ohníč výše příspěvku: 52 560,- Kč; Obec Blatno výše příspěvku:  30 600,- Kč; Obec Horní Habartice výše příspěvku:  39 150,- Kč; Obec Staňkovice výše příspěvku: 61 800,- Kč

7.7       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Výstavba farmy větrných elektráren Moldava - Pastviny“ oznamovatele VTE Pastviny s.r.o., Lužická 1538/10, 120 00 Praha 2 Umístění: kraj: Ústecký, obec Moldava, k. ú.: Pastviny: Rada Ústeckého kraje po projednání se vyjádřila

dle zákona o posouzení vlivů na životní prostředí, k oznámení záměru  „Výstavba farmy větrných elektráren Moldava - Pastviny“ oznamovatele VTE Pastviny s.r.o., Praha 2 takto:

Požaduje provést posouzení vlivů na životní prostředí. Protože nebyl vyloučen významný vliv záměru na evropsky chráněné lokality NATURA 2000, požaduje předložit posudek v platném znění a v dopracované dokumentaci se zaměřit na návrh ochranných a kompenzačních opatření.

Pro území není zpracován územní plán, o územní rozhodnutí nebylo dosud požádáno. Obec se záměrem nesouhlasí.

 

7.8       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Aisan Bitron Louny fáze 3“ oznamovatele Aisan Bitron Louny s.r.o., Osvoboditelů  896, 440 01 Louny  Umístění: kraj Ústecký, obec Louny, k. ú. Louny: Rada Ústeckého kraje po projednání se vyjádřila k oznámení záměru „Aisan Bitron Louny fáze 3“ oznamovatele Aisan Bitron Louny s.r.o., Osvoboditelů  896, 440 01 Louny takto: Za předpokladu zajištění emisí na úrovni nejlepších dostupných technik a respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje provést posouzení vlivů na životní prostředí.  

Předložené oznámení a navazující dokumenty prokazují, že ovlivnění životního prostředí je přípustné, a ostatní opatření jsou odpovídající a dostatečná. Záměr je v souladu s územním plánem města Louny. Provoz zařízení podléhá zákonu č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci znečištění.

 

 

7.9       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Výstavba větrné elektrárny Mšené lázně“, oznamovatele Zelená Energie s.r.o., Sokolovská 124/5, 360 05 Karlovy Vary. Umístění záměru: Kraj Ústecký, obec Mšené – lázně, k. ú. Ředhošť: Rada Ústeckého kraje po projednání se vyjádřila

k oznámení záměru „Výstavba větrné elektrárny „Mšené – lázně“ oznamovatele Zelená Energie s.r.o., Karlovy Vary takto: Nepožaduje provést posouzení vlivů na životní prostředí. Obec se záměrem souhlasí.

 

 

7.10      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Průmyslová zóna ELP Louny“ oznamovatele SPGroup a.s., Masarykovo nábřeží 28, 110 00 Praha 1. Umístění: kraj Ústecký, obec Louny, k. ú. Louny: Rada Ústeckého kraje po projednání se vyjádřila k oznámení záměru „Průmyslová zóna ELP Louny“ oznamovatele SPGroup a.s. takto:  Za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, požaduje provést posouzení vlivů na životní prostředí. Záměr je v souladu s územním plánem města Louny, vliv případných technologických celků do hal umístěných na životní prostředí, bude posuzován samostatně.

 

 

7.11      Projednání dotací z Programu rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na rok 2007: RÚK rozhodla v rámci „Programu rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na rok 2007“ o uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace pro 20 žadatelů v celkové výši 1,538 mil. Kč.

Dále doporučila ZÚK uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace, podle odsouhlaseného vzoru, s Městským kulturním zařízením v Litoměřicích (Na Valech 2028) a Krajskou agrární komorou Ústeckého kraje, OVO FRUKT, s. r. o., Most – Vtelno.

 

 

7.12      Návrh dodatků ke smlouvám již poskytnutých dotací z Programu rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na rok 2006: RÚK rozhodla o uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí neinvestiční dotace“ s těmito subjekty:

1. Unie ovocnářů Severočeského regionu, Libčeves,

2. Pavlína Kňavová,

3. Ing. Miloš Kratochvíl,

4. Petr Markvart.

5. Svaz pěstitelů chmele, Žatec,

6. Jan Holub.

Dále schválila dodatky k smlouvám, jenž budou uvedeny v příloze usnesení a doporučila ZÚK v rámci „Programu rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na rok 2007“ uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace“ s Podřipským zájmovým sdružení nájemců honiteb.

 

 

7.13      Návrhy na poskytnutí dotací a návrhy dodatků ke smlouvám již poskytnutých  dotací z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje: RÚK doporučila ZÚK rozhodnout v rámci „Fondu vodního hospodářství ÚK“ o poskytnutí dotace pro 9 projektů za celkem 9,4 mil. Kč. RÚK dále ZÚK doporučila rozhodnout v rámci „Fondu vodního hospodářství ÚK“ o uzavření smlouvy o navýšení již poskytnuté dotace ke smlouvě uzavřenou s obcí Radovesice na celkem 3 mil. Kč. Dále doporučila ZÚK v rámci „Fondu vodního hospodářství ÚK“ o uzavření smlouvy o změně charakteru již poskytnuté dotace, a to z investiční dotace na neinvestiční dotaci, ke smlouvě uzavřené na podporu realizace projektu „Riziková analýza protipovodňové ochrany pro lokalitu Děčín“, uzavřenou se Statutárním městem Děčín. Dále schválila poskytnutí dotace ve výši 79 tis. Kč pro projekt „Podpora projektové dokumentace stavby Retenční vodní nádrž Leská“ žadatele Karla Poráče.

 

 

7.14      Projednání návrhu zadávacích podmínek projektu „Komplexní revitalizace povodí Lučního potoka“: návrh na vyřazení  - vyřazeno

 

7.15      Platové výměry ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK stanovila platy ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem.

 

7.16      Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – školy a školská zařízení: RÚK projednala změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje ve školství.

 

 

7.17      Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace – personální záležitosti: RÚK jmenovala Jaromíru Venclíčkovou ředitelkou Střední odborné školy technické a zahradnické, Lovosice, s účinností od 1. 2. 2008.

 

7.18      Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov, příspěvková organizace – personální záležitosti: RÚK jmenovala konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov.

 

 

7.19           Stipendium Ústeckého kraje: RÚK schválila pro akademický rok 2007 – 2008 sto stipendistů nově

zařazených do programu Stipendium Ústeckého kraje. V souladu s článkem I. bod 9  Pravidel pro poskytování Stipendia Ústeckého kraje je nutno pro akademický rok 2007 – 2008 stanovit počet stipendistů nově zařazených do stipendijního programu Ústeckého kraje. Pro program byla v rozpočtu na rok 2007 vyčleněna částka 7,2 mil. Kč. V současné době je uzavřeno celkem 225 smluv o zařazení do Stipendijního programu Ústeckého kraje.

 

7.20      Odborné učiliště a Praktická škola, Jirkov, Jezerská 272, příspěvková organizace - výjimka z počtu žáků dle ustanovení § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů: RÚK schválila školskému zařízení výjimku na období školního roku  2007/ 2008.

 

 

7.21      Základní škola praktická, Ústí nad Labem, Studentská 297,  příspěvková organizace – zřízení přípravné třídy: RÚK rozhodla o zřízení přípravné třídy ve školském zařízení pro školní rok 2007/2008.

 

 

7.22      Souhlas zřizovatele s pokračováním v základním vzdělávání do konce školního roku 2007/2008: RÚK souhlasila s pokračováním v základním vzdělávání do konce školního roku 2007/2008 pro vybrané žáky Základní školy speciální, Ústí nad Labem (Pod Parkem 2788) a Speciální základní školy, Děčín IX – Bynov (Teplická 65).

 

7.23      Sloučení příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v oblasti školství a změny v rejstříku škol a školských zařízení: RÚK doporučila ZÚK rozhodnout o sloučení příspěvkových organizací:

 

a) Gymnázium Bílina (Břežanská 9) s Gymnáziem Most (Čs. armády 1530) a to dnem 1. září 2008.

Majetek, práva a závazky Gymnázia Bílina přecházejí na přejímací Gymnázium Most. Název právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení po sloučení:  Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace.

 

b) Obchodní akademie Rumburk (Komenského 927/12) se Střední zdravotnickou školou Rumburk (Františka Nohy 6) a to dnem 1. září 2008. Majetek, práva a závazky Obchodní akademie Rumburk přecházejí na přejímací Střední zdravotnickou školu Rumburk. Nový název právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení po sloučení: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk,  příspěvková organizace.

 

c) Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Teplice (Kapelní 2) s Vyšší odbornou školou zdravotnickou a Střední školou zdravotnickou Ústí nad Labem (Palachova 35) a to dnem 1. září 2008. Majetek, práva a závazky Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední školy zdravotnické, Teplice přecházejí na přejímací Vyšší odbornou školu zdravotnickou a Střední školu zdravotnickou, Ústí nad Labem. Název právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení po sloučení: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace.

 

 

7.24      Dotační program: „Sport a volný čas 2007“ - schválení dodatku ke smlouvě: RÚK schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci dotačního programu „Sport a volný čas 2007“ Plaveckému klubu Litoměřice na projekt „Příprava krajského výběru plavců na Olympiádu dětí a mládeže“.

 

 

7.25      Změny závazných ukazatelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK souhlasila se se zvýšením závazného ukazatele – příspěvku zřizovatele na provoz, pro rok 2007, pro Gymnázium, Česká Kamenice, pro Dětský domov a Školní jídelnu, Lipová u Šluknova 417 a pro Dětský domov a Školní jídelnu, Hora Sv. Kateřiny (Dolní 310). RÚK dále stanovila závazný ukazatel – investiční dotaci, pro rok 2007, pro Gymnázium, Chomutov (Mostecká 3000) na opravu hromosvodní soustavy na komplexu školy a sportovní haly. RÚK také souhlasila s uzavřením leasingové smlouvy na pořízení sedmimístného motorového vozidla pro Dětský domov a Školní jídelnu, Lipová u Šluknova a s uzavřením leasingové smlouvy na pořízení malého dodávkového automobilu pro Hotelovou školu, Teplice.

RÚK odložila stanovení závazného ukazatele - investičního příspěvku zřizovatele pro rok 2007, pro Gymnázium, Chomutov ve výši 2 000 tis. Kč, na obnovu hromosvodní soustavy na komplexu školy a sportovní haly, do doby předložení posouzení soustavy hromosvodů Institutem technické inspekce v Ústí nad Labem.

 

 

7.26      Smlouva o nekomerční spolupráci a vzájemném poskytování dat v GIS v působnosti Ústeckého kraje a Národního památkového ústavu: RÚK rozhodla o uzavření smlouvy o nekomerční spolupráci a vzájemném poskytování dat při územním a prostorovém vymezení a identifikaci památkového fondu v geografických informačních systémech v působnosti Ústeckého kraje a Národního památkového ústavu.

 

7.27      Žádost stálých profesionálních divadelních souborů Ústeckého kraje a Severočeské filharmonie Teplice o navýšení finanční podpory v roce 2007 a v období 2008 – 2013:  RÚK doporučila zastupitelstvu navýšit finanční podporu zmíněným institucím takto: Severočeské divadlo opery a balet ústí nad Labem o 3 miliony korun, Severočeská filharmonie Teplice o 350 tisíc korun, Městské divadlo Most o 1 milion korun.

 

 

7.28      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení záměru „Zařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků“ oznamovatele obchodní firmy Václav Paparega, kpt. Jaroše 519, 432 01 Kadaň. Umístění: Ústecký kraj, město Kadaň, k.ú. Kadaň: RÚK nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, za předpokladu zahrnutí podmínek města Kadaň a krajského odboru životního prostředí a zemědělství k záměru, naplnění oprávněných podmínek dalších orgánů veřejné správy a zahrnutí opatření navrhovaných v kapitole D.IV „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení případně kompenzaci nepříznivých vlivů“ v plném rozsahu do závěrů zjišťovacího řízení. Provoz zařízení je ověřován zkušebním provozem a zařízení je umístěno v souladu s územně plánovací dokumentací města.

 

 

8. Blok náměstka hejtmana Ústeckého kraje Ing. Petra Fialy

8.1       Rozpočtová opatření č. 5/2007: RÚK provedla navýšení rozpočtu Ústeckého kraje o částku 52,988 mil. Kč na celkový objem rozpočtu ve výši 11,949 miliardy Kč.

 

8.2       Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2006: RÚK doporučila ZÚK souhlasits celoročním hospodařením Ústeckého kraje za rok 2006 a dále vzít na vědomí údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2006, včetně vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a zůstatek finančních prostředků Ústeckého kraje k 31. 12. 2006 ve výši 753,087 mil. Kč. RÚK dále ZÚK doporučila schválit použití volných prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2006 ve výši 378,570 tis. Kč dle uvedené tabulky:

použití

odbor

objem

1

investiční akce a velká údržba neprofinancované v roce 2006, přecházející do roku 2007

INV

150 542

2

rezerva na havárie, mimořádné události a nepředvídatelné výdaje

EK

127 735

3

pokrytí prokazatelné ztráty autobusové dopravní obslužnosti

DS

35 000

4

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace – příspěvek zřizovatele

DS

20 000

5

Průmyslová zóna TRIANGLE

INV

16 085

6

SŠ technická, Most – Velebudice, příspěvková organizace – projekt „Výukový a tréninkový polygon pro profesní přípravu zaměstnanců v průmyslových zónách Ústeckého kraje“

INV

10 000

7

projekt "Revitalizace povodí Lučního potoka"

INV

6 300

8

výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy

INV

4 800

9

"Program pro rozvoj zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na rok 2006“

ZPZ

3 988

10

Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje – zajištění přípravy a realizace protipovodňových opatření

ZPZ

1 000

11

kampaň "Zvýšení separace a využívání odpadů v Ústeckém kraji"

ZPZ

700

12

navýšení příspěvku pro Asociaci krajů ČR

KH

300

13

dotační politika – dotace schválená ZÚK dne 20. 12. 2006 usnesením č. 10/17Z/2006 obci Velké Žernoseky a RÚK dne         27. 12. 2006 usnesením č. 3/70R/2006 Krajskému vojenskému velitelství

KH

120

celkem

378 570

 

RÚK dále schválila navýšení celkového objemu příjmů a výdajů rozpočtu Ústeckého kraje o částku                                  378,570 mil Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 12,328 miliardy Kč, za předpokladu, že ZÚK odsouhlasí níže uvedené rozdělení hospodaření kraje z roku 2006.

 

odbor investiční                              

+ 187 727 tis. Kč

odbor ekonomický

+ 127 735 tis. Kč

odbor dopravy a silničního hospodářství

+   55 000 tis. Kč

odbor životního prostředí a zemědělství

+     7 688 tis. Kč

odbor kancelář hejtmana

+        420 tis. Kč

 

 

 

 

 

8.3       Hospodaření příspěvkových organizací v roce 2006: RÚK projednala a schválila hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem. Ústecký kraj byl k 31.12.2006 zřizovatelem 201 příspěvkových organizací v oblastech:

-           majetková (1),

-           školství (156),

-           kultura a památková péče (13),

-           sociálních věcí (19),

-           zdravotnictví (11),

-           dopravy a silničního hospodářství (1).

 

 

 

8.4       Možnosti převodu zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem na jiné subjekty: RÚK doporučila ZÚK vzít na vědomí systém transformace příspěvkových organizací zřizovaných krajem na jiné subjekty. Usnesením č. 32/12Z/2006 ze dne 21. 6. 2006 bylo RÚK v souvislosti s Rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2007 – 2011 uloženo připravit možnosti převodu zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací zřizovaných krajem na jiné subjekty. Obecně jsou navrhovány tři formy možné transformace, které na sebe navazují:

1.         převedení do zřizovatelské kompetence obce – např. domy dětí a mládeže, základní umělecké školy, domovy

            důchodců,

2.         dlouhodobé pronájmy zařízení jiným subjektům,

3.         vyhlášení výběrového řízení na nového poskytovatele veřejných služeb (obchodní nebo nezisková forma),

4.         založení  obecně prospěšných společností ze strany kraje s nabídkou  účasti příslušné obce – výhodou je

             vícezdrojové financování.

 

 

 

8.5       Pravidla použití příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje v oblasti školství, sociálních věcí, zdravotnictví a dopravy: RÚK stanovila pravidla pro použití příjmů z prodeje nemovitého majetku Ústeckého kraje, který je ve správě zřízených příspěvkových organizací v oblasti školství, sociálních věcí, zdravotnictví a dopravy. Pravidla mimo jiné určují, že příjem z prodeje nemovitého majetku Ústeckého kraje bude rozdělován tak, že nárok příspěvkové organizace Ústeckého kraje, která majetek spravovala, bude činit maximálně 50%, avšak zřizovatel organizaci umožní navýšení účelové investiční dotace zřizovatele na konkrétní investiční akci nebo akci velké údržby a to o max. 47 %. Odsouhlasila, že případné výjimky z těchto pravidel schvaluje RÚK.

 

 

8.6       Metodika sestavení finančních plánů příspěvkových organizací na rok 2008: RÚK schválila Metodiku zpracování finančních plánů příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2008.

 

 

8.7       Aktualizace čerpání úvěru:  RÚK doporučila ZÚK schválit aktualizaci čerpání investičního úvěru, jenž si Ústecký kraj zřídil u České spoořitelny a.s. (700 mil. Kč). Vzhledem k nevyčerpání přidělené částky 100 mil. Kč na oblast zdravotnictví v I. tranži byl zůstatek navržen k rozdělení v oblasti dopravních staveb.

 

 

8.8       Dodatek ke Smlouvě o úvěru: RÚK doporučila ZÚK rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru ze dne 9. 6. 2006 (investiční úvěr ve výši 700 mil. Kč, Ceská spořitelna a.s.). Na základě vyhodnocení průběhu čerpání poskytnutého úvěru od 1. 7. 2006 byly s ČS a.s. projednány změny v podmínkách uzavřeného smluvního vztahu a navrženo sloučení tranží, prodloužení období čerpání do 31. 12. 2008 a rozšířen účel čerpání úvěru na financování investic Klienta (Ústecký kraj) a financování neinvestičních oprav v oblasti dopravních staveb.

 

 

8.9       Účast na jednání 16. řádné valné hromady RRA ÚK a.s.: RÚK vzala na vědomí konání 16. řádné valné hromady Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje a.s. (RRA) dne 18. 6. 2007 v 10.00 hod v sídle společnosti, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, program jednání a účast Jiřího Šulce, hejtmana Ústeckého kraje, jako zástupce kraje na jednání.

 

8.10      Indikativní seznam projektů předkládaných v rámci ROP na období 2007 – 2009: RÚK vzala na vědomí nezbytnost zahájení přípravy vybraných projektů Ústeckého kraje, včetně jím zřízených a zakládaných organizací tak, aby byla připravena dokumentace a podklady pro možnost podání žádostí o dotaci z ROP na období zahájení realizace v letech 2007 až 2009. Schválila indikativní seznam projektů pro oblast školství (13), zdravotnictví (6), sociální (9), dopravy (20) a cestovního ruchu (8). V této souvislosti schválila také projekt rekonstrukce, respektive výstavby nové budovy Evropské knihovny pro Severočeskou vědeckou knihovnu. .

 

8.11      Nakládání s majetkem: RÚK projednala schválila nakládání s majetkem Ústeckého kraje.  

 

 

8.12      Zvýšení závazného ukazatele - příspěvku na provoz Krajské majetkové, příspěvkové organizace: RÚK rozhodla o odvodu z investičního fondu Krajské majetkové ve výši 983 tis. Kč ve prospěch rozpočtu zřizovatele. Dále souhlasila s navýšením závazných ukazatelů pro rok 2007 pro Krajskou majetkovou na celkový objem 5,664 mil. Kč a s navýšením objemu prostředků na platy na celkovou částku 1,954 mil. Kč.

 

8.13      Doporučení investiční komise: Investiční záměry odb. SZ a SMT na r. 2008 a další s inv. náklady nad 5 mil. Kč: RÚK schválila investiční záměry odboru zdravotnictví a sociálních věcí:

a) „Technické zázemí a garáže ZZS ÚK p.o., Oblastní středisko Děčín“

b) „ZZS ÚK: Výjezdové stanoviště ZZS Rumburk“

c) „Celková REKO obj. autodílny a garáží sanitních vozidel ZZS ÚK p.o. Ústí n.L., Důlce“

a zahájení projektové přípravy těchto akcí.

Dále RÚK schválila nvestiční záměry krajského odboru školství, mládeže a tělovýchovy:

a) „VOŠ a SPŠ stavební, Děčín I, Čs. armády 10:  REKO části fasády vč. výplní otvorů“

b) „VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem, Špindlerova 690: REKO tělocvičny“

c) „SPŠ, Most, Topolová 584:  REKO venkovního sportoviště“

d) „ZŠ prof. Zdeňka Matějčka, Most, Zd.Štěpánka 340: REKO střechy a fasády,výplně otvorů“

e) „VOŠ zdravotnická a SŠ zdrav., Ústí n.L., Palachova 35 : Nástavba výukových prostor    

(2 učebny)“

f) „VOŠ zdravotnická a SŠ zdrav.,Ústí n.L., Palachova 35: Půd.vestavba - učebny a  kabinety (Moskevská  ul.)“

g) „SOŠ, Ústí nad Labem, Stará 100: REKO sportovního areálu a tělocvičen“ a zadání dalších stupňů investorské přípravy dle stanoviska krajského odboru ivnestic.

 

RÚK odložila projednání inv. záměru "VOŠ, SPgŠ a OA, Most, Zd. Fibicha 2778: „REKO sportovního areálu" do doby zpracování projektové dokumentace na tělocvičnu,

 

 

8.14      Výzva k podání nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění na plnění veřejné zakázky na stavební práce „REKO silnice II/223, II/224 Křímov – Vejprty“ - výzva k podání cenové nabídky na dodatečné stavební práce: RÚK rozhodla o výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „REKO silnice II/223, II/224 Křímov – Vejprty“, výzva k podání cenové nabídky na dodatečné stavební práce dodavateli SaM silnice a mosty Děčín a.s. (Oblouková 416).

 

 

8.15      Vyhodnocení výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce „SPgŠ J. H. Pestalozziho Litoměřice – REKO kuchyně“: RÚK vzala na vědomí otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky SPgŠ J.H. Pestalozziho Litoměřice REKO kuchyně a vzla na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění zmíněné zakázky.

Dále rozhodla o přidělení zakázky uchazeči Stavební a obchodní společnost Most s.r.o. Obrnice. práce budou provedeny za 8 milionů 865 tisíc korun, doba realizace výstavby má být 16 týdnů.

 

 

8.16      Schválení textu  smlouvy o společném postupu při zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby „Okružní křižovatky Litvínov "D3":  RÚK doporučila ZÚK rozhodnout o uzavření smlouvy o společném postupu při zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby mezi Ústeckým krajem a městem Litvínov. V zájmu dosažení maximální účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti při přípravě a realizaci stavby je vhodné uzavřít mezi Ústeckým krajem a Městem Litvínov smlouvu, upravující vzájemná práva a povinnosti, jakož i vztahy k třetím osobám.

-schv.

 

 

8.17      Smlouva č.167P/2007 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI r.2007 na předfinancování akce "II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I.část - trasa do km 1,6" spolufinancované z fondů EU  -  doplnění usnesení ZÚK č.59/19Z/2007: RÚK doporučila ZÚK schválit doplnění usnesení ZÚK č.59/19Z/2007 „Schválení Smlouvy č.167P/2007“ tak, že v bodě A) usnesení se za slova „tohoto usnesení“ vkládají slova „a závazek k vrácení finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu SFDI na předfinancování projektů EU k datu 24. 5. 2007 v celkové výši 150.256.315,36 Kč“.

 

8.18      Výroční zprávy o činnosti příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví: RÚK vzala na vědomí předložené výroční zprávy o činnosti a hospodaření příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví (10) za rok 2006.

 

 

8.19      Výroční zprávy o činnosti příspěvkových organizací v oblasti sociální: RÚK vzala na vědomí předložené výroční zprávy o činnosti a hospodaření příspěvkových organizací oblasti sociální (19) za rok 2006.

 

 

8.20      Informace o stavu zdravotnictví na území Ústeckého kraje: RÚK doporučila ZÚK vzít na vědomí předloženou Zprávu o stavu zdravotnictví na území Ústeckého kraje v roce 2006. Zpráva mj. V Ústeckém kraji je zdravotní péče zajištěna prostřednictvím široké a relativně moderně vybavené sítě zdravotnických zařízení (ZZ) v ambulantní i lůžkové oblasti. Z více než 1750 ZZ zabezpečuje akutní a následnou lůžkovou péči 32 nemocnic, lázeňských i odborných léčeben a ústavů. Celkem je v těchto zařízeních k dispozici více než 8 300 lůžek. Jejich zřizovateli jsou ministerstva, kraje, města a privátní subjekty. Ústecký kraj zřizuje nemocnice v Děčíně, v Ústí nad Labem, v Teplicích, v Mostě a v Chomutově, poskytující akutní péči, dále nemocnice v Ústí nad Labem – Ryjicích a v Mostě – Zahražanech, poskytující následnou péči, a také Psychiatrickou léčebnu v Petrohradě a Kojenecké ústavy Ústeckého kraje se sídlem v Mostě (pracoviště Most a Teplice). Roli zřizovatele plní ÚK také u ZZS, která je jediným poskytovatelem přednemocniční neodkladné péče na území kraje.

 

8.21      Sociální služby Ústeckého kraje – informace o sociálních službách Ústeckého kraje za rok 2006: RÚK vzala na vědomí zpracovaný materiál Sociální služby Ústeckého kraje – informace o sociálních službách Ústeckého kraje za rok 2006, včetně závěrů a doporučení z nich vycházející a doporučila ZÚK vzít tuto zprávu rovněž na vědomí.

-schv.

 

8.22      Definice poslání, cílů a okruh osob, kterým je sociální služba určena u příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v oblasti sociální:  RÚK schválila definici poslání, cílů a okruh osob, kterým je sociální služba určena u příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální (19).

 

 

 

8.23      Priority rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji: RÚK schválila předložené Priority rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2008 – 2011. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2008 – 2011 je vytvářen za pomoci metody komunitního plánování. Pro jeho přípravu bylo na základě návrhů obcí a střešních organizací poskytovatelů služeb stanoveno osm pracovních skupin pro jednotlivé oblasti poskytování sociálních služeb. Jedná se o oblast služeb pro seniory, rodinu, děti a mládež, osoby zdravotně postižené, osoby ohrožené drogou, příslušníky etnických menšin, osoby mentálně postižené a duševně nemocné osoby v přechodné krizi a služeb sociální prevence.

 

 

8.24      Zabezpečení Ambulantní pohotovostní péče na území Ústeckého kraje: RÚK doporučila ZÚK změnit usnesení ZÚK č. 25/19Z/2007 ze dne 25. 4. 2007 „Zabezpečení Ambulantní pohotovostní péče na území Ústeckého kraje od 1. 4. 2007“. Změna definuje výši částky přidělené Statutárnímu městu Chomutov. Návrh uvádí částku ve výši 565 tis. Kč pro období od 1. 7. 2007 do 31. 12. 2007. RÚK dále schválila zvýšení závazného ukazatele příspěvek zřizovatele – příspěvek na provoz – pro rok 2007 pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, na zabezpečení ambulantní pohotovostní péče a pro Nemocnici Chomutov, na zabezpečení ambulantní pohotovostní péče.

 

 

8.25      Souhrnná zpráva o dokončení realizace investiční akce „Dostavba, rekonstrukce a technologické vybavení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem“: staženo

 

8.26      Závazkové právní vztahy nemocnic – příspěvkových organizací Ústeckého kraje: RÚK vzala na vědomía) návrh rozhodnutí Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem (MNUL) o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky ve výběrovém řízení na „Dodávku nákladního skříňového automobilu se zvedacím čelem“. Souhlasila

           1. s uzavřením smluvního vztahu na nákup vozu mezi MNUL a firmou Renault Autoslužby Vodrážka, s.r.o., Trmice (Gorkého 308/5).

            2. se vznikem závazkového právního vztahu mezi Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem, příspěvkovou  organizací, a dodavatelem – AMEDIS, s.r.o., Praha, na základě něhož má být plněn ve výši 7 139 881,- Kč vč. DPH závazek na nákup „Hmotnostního spektrometru“ pro oddělení soudního lékařství a toxikologie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace

  3. se vznikem závazkového právního vztahu mezi Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem, příspěvkovou organizací, a dodavatelem – Haemonetics CZ s.r.o., Brno na základě něhož má být plněn ve výši 898 275,- Kč vč. DPH závazek na nákup „Separátoru krevních buněk“ pro transfúzní oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace

4. se vznikem závazkového právního vztahu mezi Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem, příspěvkovou organizací, a dodavatelem – OLYMPUS C&S, s.r.o., Evropská 176, 160 41 Praha 6, IČ 14891972, na základě něhož má být plněn ve výši 872 090,- Kč vč. DPH závazek na nákup „Mikroskopů BX 41 – 4 ks“ (VZ – 101/2007) pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci

5. se vznikem závazkového právního vztahu mezi Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem, příspěvkovou organizací, a dodavatelem – CHEIRÓN, a.s., Praha 6 na základě něhož má být plněn ve výši 772 306,50 Kč vč. DPH závazek na nákup „Ventilátoru pro dlouhodobou ventilaci“  pro oddělení kardiologie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace

6. se vznikem závazkového právního vztahu mezi Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem, příspěvkovou organizací, a dodavatelem – OLYMPUS C&S, s.r.o., Evropská 176, 160 41 Praha 6, IČ 14891972, na základě něhož má být plněn ve výši 945 000,- Kč vč. DPH závazek na nákup „Bronchoskopu a videobronchoskopu“ (VZ – 217/2007) pro oddělení plicních nemocí a TBC Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace

7. se vznikem závazkového právního vztahu mezi Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem, příspěvkovou organizací, a dodavatelem – MEDISAP, s.r.o. Praha 3, na základě něhož má být plněn ve výši 548 315,88 Kč vč. DPH závazek na „Doplnění telemetrie“ pro oddělení kardiologie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace

8. s návrhem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku „Ultrazvukového přístroje“ pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci, zadané dle zákona o veřejných zakázkách.

9. s návrhem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku „Systému mozkových lopatek a retraktorů“) pro neurochirurgické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace.

10. s návrhem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku „Endoskopických nástrojů“ pro neurochirurgické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace.

11. s návrhem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku „Mydriatické fundus kamery“ pro oční oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace.

12. s návrhem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku „Anesteziologických přístrojů“ pro Nemocnici Děčín, příspěvkovou organizaci.

13. s návrhem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku „Artroskopické sestavy“ pro ortopedické oddělení Nemocnice Most, příspěvkové organizace.

 

b) návrh rozhodnutí MNUL o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky ve výběrovém řízení na dodávku „Anesteziologického přístroje“ pro potřeby anesteziologie na urologickém oddělení nemocnice. Souhlasila s uzavřením smluvního vztahu mezi MNUL a a vybraným uchazečem, společností PURO-KLIMA, a.s., Praha 10 (Štěchovická 2266/2).

 

c) návrh rozhodnutí MNUL o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky ve výběrovém řízení na dodávku „Čtečky fosforových kazet“ pro RDG na infekčním oddělení nemocnice. Souhlasila s uzavřením smluvního vztahu mezi MNUL a společností PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s., Praha 6 (Juarezova 17).

 

RÚK odložila

1.souhlas s návrhem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku „Mikrovlnného histologického přístroje“ pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem.

2. souhlas s návrhem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oprava příjezdové komunikace k pavilonu T“ pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci.

3. souhlas s návrhem zadání veřejné zakázky na dodávku „Biochemického velkokapacitního analyzátoru“ pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem.

4. schválení investičního záměru akce „Nemocnice Chomutov – rekonstrukce oken, střech, omítek a kanalizace“ s tím, že po transformaci nemocnic bude žadatelem Krajská zdravotní, a.s.

 

 

8.27      Výkon zřizovatelských funkcí organizací Ústeckého kraje sociálních věcí a zdravotnictví: RÚK souhlasila s odpisem nedobytných pohledávek příspěvkových organizací:

Varianta I. 

Nemocnice Děčín

           87,417 tis. Kč

Nemocnice Chomutov

          175,262 tis.Kč

Nemocnice Most

          487,841 tis.Kč

Nemocnice Teplice

          17,092 mil. Kč

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

            2,893 mil. Kč

 

Varianta II.

Nemocnice Děčín

           87,417 tis. Kč

Nemocnice Chomutov

         595,216 tis. Kč

Nemocnice Most

            1,571 mil. Kč

Nemocnice Teplice

          18,201 mil. Kč

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

            5,163 mil. Kč

 

2. s odpisem nepoužitelných zásob příspěvkových organizací

Nemocnice Chomutov

         502,048 tis. Kč

Nemocnice Most

           67,946 tis. Kč

Nemocnice Teplice

            2,162 mil. Kč

 

3. s vyřazením nepoužitelného dlouhodobého majetku příspěvkových organizací

Nemocnice Chomutov

            1,998 mil. Kč

Nemocnice Most

            1,819 tis. Kč

Nemocnice Teplice

          82,377 tis. Kč

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

            2,629 tis. Kč

 

 

8.28      Analýza komplexního řešení systému zdravotnictví Ústeckého kraje: RÚK vzala na vědomí „Analýzu komplexního řešení systému zdravotnictví Ústeckého kraje“, situaci a východiska pro zefektivnění lůžkové zdravotní péče na území Ústeckého kraje, včetně závěrů z ní vyplývajících. Cílem studie bylo shromáždit a analyzovat dostupné podklady a data nezbytné k návrhu optimalizace sítě lůžkových zdravotnických zařízení Ústeckého kraje. Analýza mimo jiné uvádí, že mezi jednotlivými nemocnicemi Ústeckého kraje existují významné rozdíly z hlediska struktury poskytované péče i délky hospitalizací v rámci jednotlivých diagnóz. Náklady na ústavní zdravotní péči vynaložené v roce 2006 VZP na 1 pojištěnce v Ústeckém kraji jsou o cca 950 Kč (16,5%) nižší než průměrné náklady vynakládané na ústavní péči v rámci ČR. Celkové náklady na zdravotní péči v lůžkových zařízeních Ústeckého kraje vynakládané VZP jsou tak o cca 800 mil. Kč nižší než průměrné náklady vynakládané na tuto péči v rámci ČR.

 

8.29      Transformace nemocnic v Ústeckém kraji: RÚK vzala na vědomí přednesenou informaci o průběhu realizace usnesení ZÚK č. 32/16Z/2006 ze dne 8. 11. 2006 ve věci naplnění změny způsobu organizace a zabezpečení poskytování zdravotní péče z nemocnic, které jsou dosud příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje, na akciovou společnost s nemocnicemi jako odštěpnými závody.

 

 

8.30. Odkup akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje a.s.. Rada Ústeckého kraje doporučila

ZÚK stanovit zvýšení majetkové účasti Ústeckého kraje ve společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje a.s. o 2 kusy akcií této společnosti, a to formou nákupu od Okresní hospodářské komory v Lounech, za cenu v maximální výši 23 900,-- Kč za jednu akcii.

 

8.31. Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Průmyslová zóna Triangle – silnice II/250 Bitozeves-Žatec – zkapacitnění MUK I/7“ výzva k podání cenové nabídky na dodatečné stavební práce. RÚK rozhodla o výzvě k podání cenové nabídky na dodatečné stavební práce na zmíněné komunikaci dodavateli Silnice Žatec s.r.o.. Výzva bude zaslána pouze jednomu dodavateli, protože se jedná o navazující stavební práce. V souvislosti s tím RÚK jmenovala hodnotící komisi.

 

 

9.  Blok ředitelky Krajského úřadu Ústeckého kraje

9.1       Jmenování vedoucího odboru kancelář ředitele - z doby určité na dobu neurčitou: RÚK schválila jmenování Jaroslava Pikala vedoucím odboru kancelář ředitele na dobu neurčitou.

 

 

10.       Různé      

10.1      Příprava 20. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje ve II. volebním období: RÚK projednala program 20. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 27. 6. 2007.

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 14.6.2007 / 14.6.2007 | Zveřejnit od-do: 14.6.2007-14.7.2007

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém