Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 87. schůze Rady Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Tisková zpráva z 87. schůze Rady Ústeckého kraje, II.volební období, dne 4. 7. 2007

                                                                                               Tisková zpráva je pouze informativní

 

1.         Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a usnesení

2.         Schválení programu

3.         Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulé Rady Ústeckého kraje

4.         Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje

5.         Ústní informace členů Rady Ústeckého kraje

5.1       Dopis Zastupitelstva města Rumburk - podpoření stanoviska RÚK k slučování tamních středních škol

 

6. Blok hejtmana Ústeckého kraje

6.1       Propagace Ústeckého kraje na akci „Slavnostní otevření Českého domu v Bruselu“: RÚK souhlasí

s účastí a propagací Ústeckého kraje na akci „Slavnostní otevření Českého domu v Bruselu“ 11. října tohoto roku. Finanční podíl každého kraje včetně Prahy na zajištění stánků, pódia a technických záležitostí je předpokládán v hodnotě 1000 Euro. Český dům se otevírá ve spolupráci s Asociací krajů ČR. Po jeho otevření v něm bude sídlit zastoupení 9 krajů.

 

6.2       Žádost Jiřího Kříže – DATATRADE, s.r.o. o bezplatné použití znaku Ústeckého kraje v publikaci ALMANACH OBCE.INFO: RÚK z bezplatným použitím znaku Ústeckého kraje souhlasila.

 

6.3       Žádost Unie ovocnářů severočeského regionu o bezplatné použití znaku Ústeckého kraje na propagačních materiálech projektu „Propagace ovoce z integrovaného systému pěstování, který chrání životní prostředí a garantuje zdravotní bezpečnost ovoce“: RÚK z bezplatným použitím znaku Ústeckého kraje souhlasila.

 

6.4       Vyhlášení výběrového řízení „Hlasové a datové služby pro Krajský úřad Ústeckého kraje“: RÚK rozhodla o zadání otevřeného řízení na plnění veřejné zakázky a o způsobu hodnocení nabídek podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky s kritérii a váhami: celková nabídková cena 50%, řešení obměny mobilních telefonních přístrojů 10%, poskytované služby a záruky 40 %.

 

6.5       Informace o průběhu a výsledku jednání 16. řádné valné hromady RRA ÚK: RÚK vzala na vědomí předloženou informaci o průběhu a výsledku jednání 16. řádné valné hromady Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje a.s. konané dne 18. 6. 2007.

 

6.6       Informace o probíhajících restitučních sporech: RÚK vzala na vědomí pravidelnou informaci o stavu restitučních sporů týkajících se majetku ve vlastnictví Ústeckého kraje. (pozn. v žalobách nedošlo od posledního podání informací ke změně)

 

6.7       Dopravní obslužnost drážní - trolejbusová a tramvajová doprava: RÚK rozhodla o uzavření Smluv o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti části území Ústeckého kraje na rok 2007 s dopravci:

a) Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.

b) DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova

 

6.8        Dopravní obslužnost autobusová - plnění dlouhodobých smluv o závazku veřejné služby:

RÚK rozhodla o udělení pokut za porušení „Smluv o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách“ v dále vymezených oblastech dopravcům:

 • DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova a.s. (955 tis. Kč)
 • Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. (135 tis. Kč)
 • Severočeská dopravní a.s. (50 tis. Kč)
 • BusMat plus s.r.o. (5 tis. Kč)

RÚK nesouhlasí se subdodávkou dopravců Severočeská dopravní a.s., NORDTRANS s.r.o., SPORTBUS, s.r.o. a Karel MUDROCH dopravci DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova a.s. v oblasti Bílinsko a Zdeněk Kulhánek – EXPRESCAR dopravci ČSAD Slaný a.s., v oblasti Štětsko. RÚK souhlasila s pronájmem vozů společnosti GUMDROP, s.r.o. Praha dopravci Autobusová doprava s.r.o. Podbořany v oblasti Podbořansko a Podbořany-Žatec. Dále vzala na vědomí informaci o plnění závazků dopravců vyplývajících z uzavřených smluvních vztahů a vyřizování požadavků, podnětů, stížností a námitek vztahující se k dopravní obslužnosti Ústeckého kraje odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje.

 

6.9       Schválení poskytnutí daru hejtmanem Ústeckého kraje pro vítěze vědomostní a výtvarné soutěže s dopravní tématikou pro děti z dětských domovů z Ústeckého kraje: RÚK rozhodla o poskytnutí věcného daru pro vítěze vědomostní a výtvarné soutěže s dopravní tématikou pro děti z dětských domovů z Ústeckého kraje v celkové maximální výši 19 tis. Kč.

 

6.10      Petice – autobusová doprava: RÚK vzala na vědomí petici obyvatel severní části okresu Ústí nad Labem, vyjadřující nesouhlas se službami dopravce Severočeská dopravní a.s., a projednala návrh odpovědi na tuto petici.

 

6.11      Schválení účasti Antonína Terbera, člena Rady Ústeckého kraje, na zemědělské obchodní misi do Orrvikenu (Švédsko) ve dnech 17. – 20.7. 2007: RÚK schválila účast Antonína Terbera na zemědělské obchodní misi do Orrvikenu (Švédsko) ve dnech 17. - 20. 7. 2007.

 

7. Blok náměstka a zástupce hejtmana Ústeckého kraje Radka Vonky

7.1       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Bioplynová stanice Julčín“ oznamovatele Antonín Šťastný, Vědlice 6, 411 45 Úštěk. Umístění: Ústecký kraj, obec Úštěk,

k. ú. Vědlice: RÚK za předpokladu návrhu zařízení na úrovni nejlepších dostupných technik, respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy a podmínek uvedených v Závěru zjišťovacího řízení v navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.2       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k dokumentaci EIA záměru „Větrný park Klínovec“, oznamovatele ANEW, s.r.o.,Těškovská 554, 338 05  Mýto. Umístění: Karlovarský kraj, obce Jáchymov k.ú.:  Jáchymov, Ústecký kraj, obec Loučná pod  Klínovcem: RÚK konstatovala, že dokumentace, zpracovaná na základě závěru zjišťovacího řízení, zahrnuje připomínky vzešlé ze zjišťovacího řízení. Opatření navrhovaná v kapitole D. IV. – „Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ jsou, po jejich doplnění o oprávněné požadavky orgánů veřejné správy, odpovídající a dostatečná.

Za předpokladu zahrnutí všech oprávněných podmínek orgánů veřejné správy do návrhu Stanoviska příslušného úřadu, nemá námitek ke zpracování posudku. K realizaci doporučila variantu větrného parku se 4 větrnými elektrárnami.

 

7.3       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Silike keramika, spol. s r.o., Plachého 388/28, 370 46 České Budějovice, provoz Děčín, Obchodní 429/3, 405 02 Děčín 5, pro zařízení „Silike keramika, spol. s r.o., provoz Děčín“. Umístění: Ústecký kraj, obec Děčín, k.ú. Děčín: RÚK k žádosti o vydání integrovaného povolení, za předpokladu zajištění emisí do ovzduší a vod na úrovni nejlepších dostupných technik pro trvalý provoz uvedených zařízení, nemá připomínek.

 

7.4       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti SETUZA a.s, Žukovova 100, 401 29 Ústí nad Labem, pro zařízení „Výroba mastných kyselin a jejich derivátů“. Umístění: Ústecký kraj, obec Ústí nad Labem, k.ú. Střeliv: odloženo

 

7.5       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Služby města Vejprty, Maxima Gorkého 981/18, 431 91 Vejprty, pro zařízení „Skládka TKO České Hamry“. Umístění: Ústecký kraj, obec České Hamry, k.ú. České Hamry: RÚK k žádosti o vydání integrovaného povolení, za předpokladu zajištění emisí do ovzduší a vod na úrovni nejlepších dostupných technik a zajištění plnění provozního řádu zabezpečujícího maximální bezpečnost provozu, pro trvalý provoz uvedeného zařízení, nemá připomínek.

 

7.6         Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti JOFRO s.r.o., Javorova 1094, 434 01 Most, IČ 25035185, pro zařízení „Výkrmna brojlerových kuřat Farma Libinky“. Umístění: Ústecký kraj, Libinky, k.ú. Libinky, p.č. 153 a 160: RÚK s žádostí o vydání integrovaného povolení pro zařízení souhlasí za následujících podmínek:

1. Zařízení bude provozováno na úrovni nejlepších dostupných technik.

2. Bude plněn plán zavedení zásad správné zemědělské praxe.

3. Nadále budou používány krmné směsi s přídavkem enzymů pro snížení emisí amoniaku.

 

7.7       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti JOFRO s.r.o., Javorova 1094, 434 01 Most, pro zařízení „Výkrmna brojlerových kuřat Farma Bítozeves“. Umístění: Ústecký kraj, Bítozeves, k.ú. Bítozeves: RÚK s žádostí o vydání integrovaného povolení pro zařízení souhlasí za následujících podmínek:

1. Zařízení bude provozováno na úrovni nejlepších dostupných technik.

2. Bude plněn plán zavedení zásad správné zemědělské praxe.

3. Nadále budou používány krmné směsi s přídavkem enzymů pro snížení emisí amoniaku.

 

7.8       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti JOFRO s.r.o., Javorova 1094, 434 01 Most, pro zařízení „Výkrmna brojlerových kuřat Farma Ahníkov“. Umístění: Ústecký kraj, Ahníkov, k.ú.Ahníkov, s. p. 194/4, 194/3, 194/6 a 194/7: RÚK s žádostí o vydání integrovaného povolení pro zařízení souhlasí za následujících podmínek:

1. Zařízení bude provozováno na úrovni nejlepších dostupných technik.

2. Bude plněn plán zavedení zásad správné zemědělské praxe.

3. Nadále budou používány krmné směsi s přídavkem enzymů pro snížení emisí amoniaku.

 

 

 

 

 

 

7.9       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti JOFRO s.r.o., Javorova 1094, 434 01 Most, pro zařízení „Výkrmna brojlerových kuřat Farma Bečov“. Umístění: Ústecký kraj, Bečov u Mostu, k.ú. Bečov u Mostu, st.p 203: RÚK s žádostí o vydání integrovaného povolení pro zařízení souhlasí za následujících podmínek:

1. Zařízení bude provozováno na úrovni nejlepších dostupných technik.

2. Bude plněn plán zavedení zásad správné zemědělské praxe.

3. Nadále budou používány krmné směsi s přídavkem enzymů pro snížení emisí amoniaku.

 

7.10      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Apartmánové domy Klínovec – Loučná, II. etapa“, oznamovatele Klínovec Real s.r.o., nám. Českých Bratří 36, 460 01 Liberec – Kristiánov. Umístění záměru: Ústecký kraj, obec Loučná pod Klínovcem, k. ú. Loučná pod Klínovcem: RÚK za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení a v navazujících řízeních, vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.11      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Rekultivace zbytkové jámy – Důl 5. květen, Ústí nad Labem“ oznamovatele Dalkia Česká republika a.s., 28. října 3123/152, 709 74 Ostrava. Umístění: Ústecký kraj, obec Ústí nad Labem, k. ú. Předlice: RÚK požaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Mimo jiné požaduje podrobné informace k II. a III. etapě rekultivace a dále předložení variant odvádění vod z jámy bez využití čerpadel.

 

7.12      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Regenerace panelového sídliště B – IV. etapa“ oznamovatele Město Kadaň, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň. Umístění: Ústecký kraj, obec Kadaň, k. ú. Kadaň: RÚK za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.13      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „INNO – COMP – Výroba plněného polypropylenu o kapacitě 50 kt/rok“ oznamovatele INNO – COMP Kft., P.O.BOX 118, 3581 Tiszaujváros, Maďarsko. Umístění: Ústecký kraj, obec Litvínov, Záluží 1, k.ú. Záluží u Mostu: RÚK požaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.14      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k plánu péče o zvláště chráněné území  ve správním území Ústeckého kraje v kategorii přírodní rezervace nacházející se na území  Správy CHKO Lužické hory: RÚK schválila plán péče o zvláště chráněné území, přírodní rezervaci Vápenka.

 

7.15      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k dokumentaci EIA záměru „Stanovení dobývacího prostoru Lukavec a I. etapa těžby výhradního ložiska štěrkopísku Bohušovice n. O.“ oznamovatele Františka Jampílka, Na Pruhu 335, 250 89 Lázně Toušeň. Umístění : kraj Ústecký, obce Keblice, Lukavec, Lovosice a Bohušovice n. O., k.ú. Keblice, Lukavec Prosmyky a Bohušovice n. O: RÚK požaduje dopracování dokumentace o následující body:

•           variantu těžby zaměřené výhradně na těžbu štěrkopísku ve správním území obce Lukavec

•           podrobné řešení návrhu hydrické rekultivace a stanovení podmínek pro zajištění udržitelné kvality vody  

            podepřené podrobným znaleckým hydrogeologickým posouzením

•           řešení střetu záměru s ochranou zemědělského půdního fondu

•           zajištění souladu záměru s územně plánovací dokumentací sousedních obcí

•           zohlednění závěrů zpracovávané Studie možného pokračování těžby štěrkopísků na území okresu Litoměřice,

            která má být dokončena v 10/2007

 

7.16      Projednání návrhu zadávacích podmínek projektu „Komplexní revitalizace povodí Lučního potoka“: RÚK rozhodla o výzvě k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace záměru „Komplexní revitalizace povodí Lučního potoka“, včetně zajištění všech nezbytných podkladů pro vydání rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů. Rozhodla o způsobu hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky s kritérii a váhami: celková nabídková cena 60%, doba realizace v týdnech 10%, celkové pořizovací náklady navrženého řešení 10%, začlenění navržených opatření do krajinného rámce 20%. RÚK rozhodla také o předpokladech pro hodnocení kvalifikace zájemců ve zjednodušeném podlimitním řízení, o pověření hodnotící komise plněním funkce komise pro otevírání obálek a o zaslání výzev ve zjednodušeném podlimitním řízení vybraným dodavatelům. 

Účelem pořízení projektové dokumentace je příprava pilotního projektu v oblasti revitalizace říčních systémů a protipovodňové ochrany, který je určen k uplatnění v rámci Operačního programu životní prostředí. Projektová dokumentace bude řešit soubor staveb, terénních a vegetačních úprav sloužících ke zpomalení a vyrovnání povrchového odtoku, zlepšení vodní bilance, zvýšení úrovně protipovodňové ochrany, zajištění technické bezpečnosti vodních děl a zlepšení ekologického a chemického stavu vodních útvarů v zájmovém území, které je vymezeno povodím Lučního potoka a jeho přítoků.

 

 

 

7.17      Platové výměry ředitelů škol  a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK projednala a stanovila platové výměry ředitelů některých škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem.

 

7.18      Odměny ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK projednala a stanovila odměny ředitelům některých škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem.

 

7.19      Stipendium Ústeckého kraje: RÚK souhlasila se změnami v Pravidlech pro poskytování Stipendia Ústeckého kraje, platných od akademického roku 2007/2008. Program Stipendium Ústeckého kraje byl  poprvé vypsán v roce 2004 za účelem odbourávání slabých stránek rozvoje lidských zdrojů v Ústeckém kraji, mezi něž mimo jiné patří nevyhovující vzdělanostní a kvalifikační struktura obyvatelstva, tedy i nízké procento vysokoškolsky vzdělaných lidí.

Pravidla projednaná RÚK zavádí několik drobných úprav v pravidlech pro jejich poskytování.

Čl. I. bod 3. – doplněním slova „prvního“ do textu má za cíl vyřadit žadatele, kteří opakovaně zahajují studia různých vysokých škol a opakovaně žádají o zařazení do programu Stipendium Ústeckého kraje.

Čl. I. bod. 5. – změna v termínu podání žádosti z 1.října na 5. října kalendářního roku umožní podat žádost studentům vysokých škol, ve kterých probíhá  zápis až 1. 10. (studijní oddělení aktuální potvrzení o studiu nevystaví dříve).

Čl. I. bod 12. – bod ztratil na významu, neboť se týkal akademického roku 2004/2005.

Čl. II. bod 2. – doplněním slova „aritmetický“ ke studijnímu průměru se odstraní nejasnost, o jaký průměr se jedná (aritmetický či vážený). 

Čl. III. bod 4. – úprava má za cíl eliminovat spoustu dotazů žadatelů o stipenduim, zda o zařazení do programu budou informování jen úspěšní žadatelé nebo všichni žadatelé. Z úpravy vyplývá, že budou informováni všichni žadatelé. 

 

7.20      Dům dětí a mládeže, Varnsdorf, Pražská 663, příspěvková organizace – personální záležitosti: RÚK odvolala Evu Křížovou z funkce ředitelky Domu dětí a mládeže, Varnsdorf (Pražská 663) ke dni 31. 7. 2007.

 

7.21      Změny závazných ukazatelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK souhlasila se zvýšením závazného ukazatele – příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2007, pro Základní školu speciální, Základní školu praktickou a Praktickou školu, Litoměřice (Šaldova 6) na celkový objem 1,614 mil. Kč.

 

7.22      Změna platového výměru ředitele Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvkové organizace Ústeckého kraje: RÚK stanovila plat od 1. 9. 2007 Petru Svobodovi, řediteli Galerie výtvarného umění v Mostě.

 

7.23      Změna závazného ukazatele objem prostředků na platy na rok 2007 pro Severočeskou vědeckou knihovnu v Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci Ústeckého kraje: RÚK souhlasila se zvýšením závazného ukazatele objem prostředků na platy pro rok 2007 na celkový objem 20,127 mil. Kč.

 

7.24      Doplněný Jednací řád Dozorčí rady veřejné výzkumné instituce Ústav  archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i.: RÚK schválila doplněný Jednací řád Dozorčí rady veřejné výzkumné instituce Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.

 

7.25           Změna zřizovací listiny veřejné výzkumné instituce Ústeckého kraje Ústav archeologické památkové

péče severozápadních Čech. v. v. i.: RÚK projednala a schválila změnu zřizovací listiny veřejné výzkumné instituce Ústeckého kraje Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech. v. v. i.

 

7.26      Zpráva ze studijní  stáže členů Rady Ústeckého kraje do Rakouska a Slovinska: RÚK vzala na vědomí

zprávu ze studijní stáže členů Rady Ústeckého kraje do Rakouska a Slovinska ve dnech 2. - 7. 6. 2007.

 

8. Blok náměstka hejtmana Ústeckého kraje Ing. Petra Fialy

8.1       Rozpočtová opatření č. 6/2007: RÚK provedla navýšení rozpočtu Ústeckého kraje o částku 355 mil. Kč na celkový objem rozpočtu ve výši 12,683 mld. Kč. Rozpočet Ústeckého kraje je navýšen zejména o 318,599 mil Kč. Jedná se o prostředky, které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR přiznalo Ústeckému kraji jako neinvestiční účelovou dotaci na přímé náklady na vzdělávání. Částka bude rozdělena na 137,786 mil. Kč (dotace na přímé náklady na vzdělávání pro příspěvkové organizace zřizované krajem) a 180,813  mil. Kč (dotace na přímé náklady na vzdělávání pro příspěvkové organizace zřizované obcemi).

 

8.2       Metodika přípravy a zpracování rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2008: RÚK schválila Metodiku přípravy a zpracování rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2008.

 

8.3       Partnerská dohoda mezi Ústeckým krajem a Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem: RÚK rozhodla o uzavření Partnerské dohody k projektu Modena se Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem. Základní myšlenkou projektu je boj proti obezitě dětí a mládeže tj. věkových skupin dětí 7 - 13 let a mládeže 14 - 18 let. Toho má být dosaženo podporou zdravějších stravovacích návyků, a to zejména prostřednictvím v současné době se stále více vyskytujících prodejních automatů ve školách, které v současné době nabízejí většinou nevhodný sortiment zejména nápojů.

 

8.4       Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění veřejné nadlimitní zakázky „Poskytování služeb v oblasti získávání dotací z fondů EU“: odloženo

 

8.5       Nakládání s majetkem: RÚK projednala nakládání s majetkem Ústeckého kraje.

 

8.6       Změna zřizovací listiny č.j. 213/2002 příspěvkové organizace Ústeckého kraje – Krajská majetková, příspěvková organizace:  RÚKrozhodla o změně zřizovací listiny dodatkem č. 23. Tímto dodatkem se mění přílohy 1 a 2 zřizovací listiny, týkající se stavu majetku. Zohledňují převod nemovitého majetku z ÚSP Litvínov - Janov na Krajskou majetkovou a vyřazení objektu Fláje na základě prodeje.

8.7       Projednání žádosti o dotaci z Fondu obnovy: RÚK schválila dotaci pro TJ Svádov - Olšinky na akci: „Obnova hřiště na tenis a odbíjenou – odstranění škod po povodni z jara 2006“ ve výši: 138,6 tis. Kč.

 

8.8       Vyhodnocení výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce "II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I.část - sjezd  PLC“: RÚK rozhodla nevyloučit z účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení žádného uchazeče. Dále rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči HERKUL spol. s  r. o., Most – Vtelno, a to za podmínek:

 • celková nabídková cena: 16,670 mil. Kč bez DPH
 • doba realizace výstavby: 15 týdnů
 • výše smluvní pokuty při nesplnění termínu v Kč/den: 25 tis. Kč
 • délka poskytované záruky na celé dílo v měsících: 60 měsíců

 

8.9       Vyhodnocení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky: „Gymnázium Kadaň - zateplení části budovy, výměna oken a venkovních dveří“: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči FRK s.r.o., Kadaň (Chomutovská 1254), a to za podmínek:

 • celková nabídková cena: 27,585 mil. Kč bez DPH
 • termín plnění: 52 týdnů
 • výše smluvní pokuty při nesplnění termínu v Kč/den:  41,035 tis. Kč
 • délka poskytované záruky na celé dílo v měsících: 48 měsíců

 

 

8.10      Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „MŠ speciální, Malátova 12, Ústí n/L - narušená statika budovy“:  RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky dodavateli VW WACHAL a. s., Kroměříž (Tylova 220/17), a to za podmínek:

 • celková nabídková cena: 5,596 mil. Kč bez DPH
 • termín plnění: 13 týdnů
 • poskytované záruky: 36 měsíců  

 

8.11      Vyhodnocení výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na služby „SOŠ a VOŠ obalové techniky Štětí – rekonstrukce a dostavba areálu domova mládeže“: RÚK žádnou z nabídek nevybrala. (pozn. souvisí s  8.15)

 

8.12      Vyhodnocení výzvy k podání nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění na plnění veřejné zakázky na stavební práce „REKO silnice II/223, II/224 Křímov – Vejprty“ - výzva k podání cenové nabídky na dodatečné stavební práce: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky v rozsahu uvedeném v položkovém rozpočtu na rozšíření předmětu plnění u veřejné zakázky „REKO silnice II/223, II/224 Křímov – Vejprty“ jež budou obsahem dodatku č. 1

k původní smlouvě o dílo dodavateli SaM silnice a mosty a. s., Česká Lípa (Máchova 1129) a to za podmínek:

 • celková nabídková cena: 5,988 mil. Kč bez DPH
 • termín plnění: dle uzavřené Smlouvy o dílo

 

8.13         Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Střední škola technická-Most-Velebudice-Výukové a tréninkové centrum Ústeckého kraje“: RÚK rozhodla o zadání užšího řízení, a to s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět zájemců, na plnění veřejné zakázky v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované firmou Ing. Petr Filípek, Louny. RÚK rozhodla o způsobu hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky s kritérii a váhami: celková nabídková cena včetně DPH 85%, termín plnění od výzvy k převzetí staveniště v týdnech 5%, výše smluvní pokuty při nesplnění termínu plnění v Kč/den, nejméně však ve výši 1 ‰ z celkové nabídkové ceny včetně DPH 5%, poskytované záruky v měsících, nejvýše však 60 měsíců 5%. Jedná se o vybudování výcvikových pracovišť a vybavení zařízeními (trenažéry) dodanými jednotlivými investory simulujícími výrobní proces pro kvalifikovanou pracovní sílu v areálu Střední školy technické v Mostě.

 

8.14      Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Speciální ZŠ a PrŠ Trmice, REKO tělocvičny - havárie“:  RÚK rozhodla o výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu, práce budou provedeny na základě projektové dokumentace zpracované firmou P.K.I. PROJEKT s. r. o., Ústí nad Labem. Dále rozhodla o způsobu hodnocení nabídek podle kritéria ekonomické výhodnosti s kritérii a váhami: celková nabídková cena v Kč včetně DPH 90%, termín plnění od výzvy k převzetí staveniště v týdnech 5%, poskytované záruky v měsících, nejvýše však 60 měsíců 5 % a o zaslání nabídek 3 dodavatelům.

 

 

 

8.15      Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na služby „SOŠ a VOŠ obalové techniky Štětí – rekonstrukce a dostavba areálu domova mládeže“: RÚK rozhodla o výzvě k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na tuto veřejnou zakázku ve smyslu studie zpracované Ctiborem Žežulkou. Dále rozhodla o způsobu hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky podle kritéria ekonomické výhodnosti s kritérii a váhami: celková cena v Kč 90%, průběžná doba plnění v týdnech 10%. Rozhodla také o zaslání výzvy ve zjednodušeném podlimitním řízení 5 dodavatelům.

 

8.16      Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce  „Okružní křižovatky Litvínov "D3": RÚK rozhodla o výzvě k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku. Práce budou provedeny na základě projektové dokumentace zpracované projektovou kanceláří ARTECH s. r. o., Ústí nad Labem. Dále rozhodla o způsobu hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky podle kritéria ekonomické výhodnosti s kritérii a váhami: celková nabídková cena v Kč 85%, průběžná doba plnění v týdnech 5%, jakostní podmínky a poskytované záruky na celé dílo ode dne předání a převzetí akce v měsících, nejvýše však 60 měsíců 5%, výše smluvní pokuty při nesplnění termínu v Kč/den, nejméně však 0,1% z nabídkové ceny díla včetně DPH 5%.

 

8.17      Vyhodnocení akce – Gerontologické dny Karlovy Vary 2006: RÚK vzala na vědomí hodnotící zprávu II. ročníku kongresu „Gerontologického dny Karlovy Vary“ v roce 2007 a informaci o přípravě konání kongresu „Gerontologické dny Severozápad“ v roce 2008 v Teplicích. Karlovarské II. Gerontologické dny se uskutečnily ve dnech 12. – 13. dubna 2007 v Lázeňském hotelu Thermal. Organizátorem byl Dům techniky Ostrava ve spolupráci s dalšími odbornými partnery v součinnosti Ústeckého, Karlovarského a Plzeňského kraje, Ústecký kraj tuto akci podpořil finanční částkou 40 tis. Kč (v roce 2006 25 tis. Kč). Letošního ročníku se zúčastnilo 325 účastníků, bylo předneseno 26 odborných přednášek, jež budou vydány ve sborníku.

Příprava dalšího ročníku v Teplicích již probíhá, akce by měla proběhnout pod názvem „Gerontologické dny Severozápad“. Nosným tématem kongresu bude téma Mozkové příhody (prevence, léčba, rehabilitace apod.). Součástí kongresu by měl být i půlden  pro seniory  s ukázkou trénování paměti a zábavným programem. Kongres je v souladu s evropskou strategií Zdraví 21 a naplňuje evropské trendy a požadavky v sociální a zdravotní orientaci regionů. a naplňuje program „Zdravý kraj – Ústecký kraj“.

 

8.18      Odměny ředitelů příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví a sociální –životní jubileum: RÚK stanovila odměnu při dovršení 50 let věku Jiřině Kreidlové, ředitelce Domova důchodců a ústavu sociální péče Litvínov – Janov a Věře Bršlicové, ředitelce Ústavu sociální péče Lobendava.

 

8.19      Závazkové právní vztahy nemocnic - příspěvkových organizací Ústeckého kraje: RÚK souhlasila se vznikem závazkových právních vztahů mezi nemocnicemi, příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje a dodavateli, na jejichž základě má být v měsíci červenci, srpnu a září 2007 plněno ve výši nad 500 tis. Kč za jednotlivý případ:

a) Nemocnice Chomutov

1.         název závazku: krev a krevní výrobky

maximální celková měsíční výše všech závazků: 535 tis. Kč,

2.         název závazku: léčivé přípravky

maximální celková měsíční výše všech závazků: 6,445 mil. Kč,

3.         název závazku: nákup speciálního zdravotnického materiálu

maximální celková měsíční výše všech závazků: 6,098 mil. Kč,

 

b) Nemocnice Most

1.         název závazku: nákup zdravotnického materiálu

maximální celková měsíční výše všech závazků: 6,300 mil. Kč,

2.         název závazku: nákup léčivých přípravků

maximální celková měsíční výše všech závazků: 6,100 mil. Kč,

 

c) Nemocnice Teplice

1.         název závazku: laboratorní a diagnostické reagencie vč. RG materiálů

maximální celková měsíční výše všech závazků: 1,700 mil. Kč,

2.         název závazku: SZM - komponent

maximální celková měsíční výše všech závazků: 3,200 mil. Kč,

3.         název závazku: nákup léčivých přípravků

maximální celková měsíční výše všech závazků: 6,700 mil. Kč,

 

d) Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

1.         název závazku: nákup léčivých přípravků

maximální celková měsíční výše všech závazků: 13,700 mil. Kč,

2.         název závazku: nákup zdravotnického materiálu

maximální celková měsíční výše všech závazků: 26,500 mil. Kč,

 

 

 

 

e) Nemocnice Děčín

1.         název závazku: nákup léčivých přípravků

maximální celková měsíční výše všech závazků: 1,950 mil. Kč,

2.         název závazku: nákup zdravotnického materiálu

maximální celková měsíční výše všech závazků: 2,950 mil. Kč.

 

RÚK dále projednala zadání veřejných zakázek: 

a) souhlasí s návrhem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku „Nákladního automobilu“ pro Nemocnici Děčín,

b) souhlasí s návrhem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku „Plicního ventilátoru“ pro Nemocnici Děčín,

c) souhlasí s návrhem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku „Vyšetřovacího UNITu pro ORL“ pro Nemocnici Děčín,

d) souhlasí s návrhem zadání veřejné zakázky na dodávku „Perimetru“ pro Nemocnici Děčín,

e) souhlasí s návrhem zadání veřejné zakázky na dodávku „Mobilního digitálního rtg. přístroje s C ramenem a motorizovanými pohyby.“ pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem.

 

RÚK také souhlasila se vznikem závazkového právního vztahu mezi Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem a dodavatelem EUREX MEDICA, s.r.o., Ostrava – Vítkovice (Výstavní 604/111) na nákup „Diagnostik pro gelovou sloupcovou aglutinaci“. Dále RÚK souhlasila se schválením investičního záměru akce „Nemocnice Chomutov – rekonstrukce oken, střech, omítek a kanalizace“, financované ze státní dotace (ISPROFIN) schválené usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 160 z 13. prosince 2006 ve výši 7 mil. Kč pro rok 2007.

 

8.20Transformace nemocnic v Ústeckém kraji: RÚK projednala změny zřizovacích listin příspěvkových

organizací – nemocnic, v souvislosti s úpravou kompetencí nemocničních příspěvkových organizací v oblasti vzniku, změny či zániku závazkových právních vztahů.

 

8.21 Informace o aktuální situaci v zařízení sociálních služeb Domově pro seniory a Domově pro osoby se

zdravotním postižením Mašťov: RÚK vzala na vědomí informaci o aktuální situaci v zařízení sociálních služeb Domově pro seniory a Domově pro osoby se zdravotním postižením Mašťov, jejímž provozovatelem je Správa sociálních služeb Chomutov, příspěvková organizace.

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 4.7.2007 / 4.7.2007 | Zveřejnit od-do: 4.7.2007-4.8.2007

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém