Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 88. schůze Rady Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Tisková zpráva z 88. schůze Rady Ústeckého kraje, II.volební období, dne 2. 8. 2007

                                                                                                                       Tisková zpráva je pouze informativní

 

1.          Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a usnesení

2.          Schválení programu

3.          Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulé Rady Ústeckého kraje

3.1       Oprava usnesení č.16/85R/2007

4.          Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje

5.          Ústní informace členů Rady Ústeckého kraje

 

6. Blok hejtmana Ústeckého kraje

6.1       Žádosti o finanční příspěvky z Fondu hejtmana:

a)         Žádost Svazu skautů a skautek ČR – JUNÁK o finanční příspěvek na celostátní akci „Zažíháme světýlko“: RÚK finanční příspěvek neposkytla.

 

b)         Žádost občanského sdružení Památková komora o finanční příspěvek na 2. ročník celostátní soutěže „Má vlast v srdci Evropy“: RÚK finanční příspěvek neposkytla.

 

c)         Žádost občanského sdružení Klub přátel lokálky o finanční příspěvek na příležitostné jízdy nostalgických vlaků Klubu přátel lokálky k oslavám „10 let od obnovení provozu na muzejní dráze Česká Kamenice – Kamenický Šenov“: RÚK poskytla finanční příspěvek z Fondu hejtmana ve výši 15 tis. Kč.

 

d)         Žádost Masarykovy demokratické strany o finanční příspěvek na vybudování pomníku Milady Horákové: Usnesení nebylo přijato.

 

e)         Žádost Výboru pro odškodnění romského holocaustu o finanční příspěvek na výstavu „Holocaust Romů – zaniklý svět původních českých Romů a Sintů“: RÚK finanční příspěvek neposkytla.

 

f)          Žádost katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity J.E.Purkyně Ústí nad Labem o finanční příspěvek na VII. ročník Mezinárodního sympozia o sborovém zpěvu „Cantus choralis“: RÚK poskytla finanční příspěvek z Fondu hejtmana ve výši 40 tis. Kč.

 

g)         Žádost sdružení LIKOLI o finanční příspěvek na akci Vytrvalostní víkend Hipodrom: RÚK poskytla finanční příspěvek z Fondu hejtmana ve výši 85 tis. Kč.

 

h)         Žádost města Vejprty o finanční příspěvek na rekonstrukci střešního pláště na objektu Městského úřadu Vejprty: RÚK doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o poskytnutí účelové investiční dotace městu Vejprty ve výši 3,7 mil. Kč na rekonstrukci střešního pláště na objektu Městského úřadu Vejprty z Fondu hejtmana. Uvolnění dotace v této výši (pozn. krajským zastupitelstvem) je podmíněno přijetím výjimky ze zásad pro postytování dotací. Výjimku navrhl v průběhu jednání RÚK hejtman Jiří Šulc, jenž upozornil, že část objektu využívá jako své stanoviště ZZS Ústeckého kraje.

 

i)          Žádost Krušnohorského klubu o finanční příspěvek na Krušnohorskou bílou stopu: RÚK doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 400 tis. Kč z Fondu hejtmana.

 

j)          Žádost obce Málkov o finanční příspěvek na zpracování projektové dokumentace akce „Crossový areál Místo – Málkov + účelová komunikace“: odloženo

 

6.2       Návrh udělených odměn obcím vyhodnoceným v krajském kole soutěže Vesnice roku 2007: RÚK doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit poskytnutí odměn obcím vyhodnoceným v krajském kole soutěže Vesnice roku 2007 ve výši:

 • Vědomice 100 tis. Kč,
 • Horní Podluží 90 tis. Kč,
 • Mnetěš 20 tis. Kč,
 • Dobříň 20 tis. Kč.

V tomto roce se do krajského kola soutěže Vesnice roku 2007 přihlásilo 9 obcí. Byly to Místo (okres Chomutov), Dušníky, Mnetěš, Vědomice, Krabčice, Dobříň (okres Litoměřice), Zubrnice (okres Ústí nad Labem), Horní Podluží (okres Děčín), Polerady (okres Most). Krajská komise navštívila všech 9 přihlášených obcí ve dnech  11. 6. – 19. 6. 2007.

 

6.3       Personální změna Komise zdravotní Rady Ústeckého kraje. Odvolání Jana Christopha z funkce člena Komise zdravotní Rady Ústeckého kraje. Jmenování Petra Veselského členem Komise zdravotní Rady Ústeckého kraje: RÚK odvolala Jana Christopha z funkce člena Komise zdravotní Rady Ústeckého kraje a jmenovala jejím členem Petra Veselského.

 

6.4       Účast zástupců Ústeckého kraje na Mezinárodním investičním fóru v Soči ve dnech 20. - 23. 9. 2007: RÚK schválila účast Ústeckého kraje na Mezinárodním investičním foru v Soči ve dnech 20. - 23. 9. 2007, včetně zástupců Ústeckého kraje: náměstka hejtmana Petra Fialy a člena krajské rady René Budjače.

Hejtman Ústeckého kraje obdržel z obchodního zastupitelství Ruské federace pozvání na VI. Mezinárodní investiční fórum „Soči 2007“ pod záštitou Ministerstva hospodářského rozvoje a obchodu Ruské Federace. V době konání Fóra se město Soči stane centrem vzájemných setkání nejvýznamnějších autorit ruského a zahraničního obchodu, vědeckých kruhů, státních struktur a společenských organizací. V rámci Fóra bude na ploše 20 000 m2 za účasti Ministerstva hospodářského rozvoje a obchodu Ruské Federace organizována expozice místních a zahraničních společností.

 

6.5       Schválení spolupráce s Regionální provincií Palermo (Itálie): RÚK schválila záměr navázání spolupráce s Regionální provincií Palermo v Itálii. Zástupci provincie požádali přes Radu pro rozvoj lidských zdrojů Ústeckého kraje o navázání spolupráce s Ústeckým krajem, jehož si jako možného partnera pro budoucí vzájemnou spolupráci vytipovali na základě podobných charakteristik průmyslu. Pokud by Ústecký kraj odsouhlasil navázání spolupráce, jsou zástupci provincie připraveni přijet v září na návštěvu do našeho regionu a podrobněji prodiskutovat další kroky směřující k již konkrétní formě spolupráce, případně již nabídnout konkrétní projekt, na němž by mohly oba regiony participovat.

 

6.6       Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení  na plnění veřejné zakázky na služby „Ekonomický systém pro krajský úřad“: vyřazeno

 

6.7       Rozhodnutí MF ČR o prominutí odvodu a penále: RÚK rozhodla o zpětvzetí žaloby podané u Krajského soudu v Ústí nad Labem proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Ústí nad Labem ze dne 19. 12. 2006. O nároku bylo úspěšně jednáno s Ministertvem financí ČR.

 

6.8       Návrh pana Martina Beneše č. ev. 120375/2007 ze dne 28. 6. 2007 na projednání záležitostí: RÚK doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje projednat a vzít na vědomí korespondenci a podání, učiněná panem Martinem Benešem. Mj. doporučila vyjádřit se, že jednáním, souvisejícím se soudním sporem vedeným u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou 15 Ca 164/2005 a 15 Ca 196/2006, nedošlo k zneužití pravomoci veřejného činitele orgány kraje a právním zástupcem kraje, a dále, že nedošlo k zneužití veřejných prostředků orgány kraje a ke korupčnímu jednání orgánů kraje tak, jak jej pan Martin Beneš popisuje. Doporučila ZÚK odmítnout návrh pana Beneše na předání věci zneužití veřejných prostředků orgány kraje tak, jak jej popisuje k projednání orgány činnými v trestním řízení a také doporučila věnovat při projednávání jednacího řádu pozornost návrhu pana Beneše na podrobnou úpravu realizace práv občanů na zasedání zastupitelstva v kontextu s výkladem obsaženým v rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Při projednávání návrhu usnesení hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc upozornil na dopis ombudsmana Otakara Motejla, který p. Benešovi mimo jiné sdělil, že: „..domnívám se, že příčinou Vaší nespokojenost s činností krajského úřadu a ministerstva je prosazováni vlastní představy o postavení města v systému veřejné správy a o realizaci práva občana podílet se na správě veřejných věcí a vlastního chápání dozoru nad výkonem samostatné působnosti. Moje zjištění a hodnocení jednání orgánů dozoru je však odlišné…výše v textu jsem již zmínil, že orgány dozoru a kontroly nemají postavení orgánu, který by byl obci při výkonu samosprávy nadřízen, naopak ve smyslu čI. 1 01 odst. 4 Ústavy ČR jsou povinny respektovat nezávislost obce a do její činnosti zasahovat jen, vyžaduje-Ii to ochrana zákona a jen způsobem stanoveným zákonem. Pokud by orgány dozoru zasáhly do činnosti orgánů města některým Vámi požadovaným způsobem, postupovaly by v rozporu s Ústavou ČR, porušily by právo územního samosprávného celku na samosprávu a mohly by zavdat důvod k tomu, aby zastupitelstvo města podle čI. 87 odst. 1 písmo c) Ústavy ČR podalo ústavní stížnost pro porušení práva územního samosprávného celku na samosprávu nezákonným zásahem státu.“ a dále že: „…výsledky mého šetření potvrdily, že Krajský úřad Ústeckého kraje a Ministerstvo vnitra při dozoru a kontrole nad výkonem samostatné působnosti orgány města Roudnice nad Labem postupovaly v souladu s právními předpisy a nelze jim vytknout ani porušení principů dobré správy, neboť podání vyřizovaly včas, přistupovaly k Vám vstřícně, otevřeně, přesvědčivě a slušně a v průběhu své činnosti uplatnily principy součinnosti a předvídatelnosti.“

 

6.9       Dopravní obslužnost autobusová - zajištění dopravy: RÚK rozhodla o uzavření dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách – oblast:

a)         Příměstská doprava Teplice, s účinností úprav od 1. 9. 2007, dopravce DOPRAVNÍ PODNIK TEPLICE, s.r.o.,

b)         Dolní Poohří, s účinností úprav od 2. 9. 2007, dopravce ČSAD Slaný a.s.,

c)         Bílinsko, s účinností úprav od 2. 9. 2007, dopravce Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova a.s.,

d)         Kadaň - Žatec, s účinností úprav od 2. 9. 2007, dopravce Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.,

e)         Krušné hory - Chomutovsko, s účinností úprav od 2. 9. 2007, dopravce Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.,

f)          Lounsko-západ, s účinností úprav od 2. 9. 2007, dopravce BusMat plus s.r.o.,

g)         Podbořansko a Podbořany - Žatec, s účinností úprav od 2. 9. 2007, dopravce Autobusová doprava s.r.o. Podbořany,

h)         Vejprty - Kadaň, s účinností úprav od 2. 9. 2007, dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s.,

i)          Šluknovsko, s účinností úprav od 2. 9. 2007, dopravce ČSAD Semily, a.s.

 

RÚK dále rozhodla o uzavření dodatku ke Smlouvě o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé poskytováním žákovského jízdného v roce 2007 s dopravci, s kterými byla uzavřena smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje:

j)          ČSAD Slaný a.s.,

k)         Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.,

l)          Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s.

Dále rozhodla o neuzavření dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách – oblast  Podbořansko a Podbořany – Žatec (obec Lubenec), s účinností úprav od 2. 9. 2007, dopravce Autobusová doprava s.r.o. Podbořany.

 

6.10      Dopravní obslužnost autobusová - plnění dlouhodobých smluv: RÚK rozhodla o udělení pokuty za porušení některých ustanovení „Smluv o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách“ dopravcům:

•           Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova a.s. (125 tis. Kč)

•           Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. (140 tis. Kč)

•           BusMat plus s.r.o. (140 tis. Kč)

 

RÚK dále souhlasila s umístěním informačních kanceláří dopravce Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova a.s. a dopravce Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. RÚK také vyslovila souhlas se subdodávkou dopravce ZDAR, a.s. dopravci Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova a.s. v oblasti Bílinsko, se subdodávkou dopravce ČSAD Semily dopravci Severočeská dopravní a.s. v oblasti Ústecko – Sever a se subdodávkou dopravce Zdeněk Kulhánek – EXPRESCAR dopravci ČSAD Slaný a.s. v oblasti Štětsko. RÚK ale nesouhlasila se subdodávkou dopravců Pavel Bašus – Pabamo, Martin Kaňák, Jaroslav Vejnar, Jiří Pokorný, Josef Danko a Autobusy Karlovy Vary, a.s. dopravci Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. v oblasti Kadaň – Žatec.

 

Informační kanceláře Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova a.s.

Oblast

Umístění - adresa

Lounsko – jih

Louny - autobusové nádraží

Lounsko – východ

Louny - autobusové nádraží

 

Informační kanceláře Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s.

Oblast

umístění - adresa

České středohoří – západ

Nádražní budova ČD Lovosice

Kadaň – Žatec

Kadaň - autobusové nádraží

 

6.11      Příprava smlouvy o spolupráci při zadání zakázky na provozování veřejné drážní dopravy na trati Liberec - Zittau - Varnsdorf – Rybniště: RÚK vzala na vědomí stav přípravy smlouvy o spolupráci při zadání zakázky na provozování veřejné drážní dopravy na trati Liberec - Zittau - Varnsdorf – Rybniště s Libereckým krajem a Účelovým sdružením Dopravní svaz Horní Lužice – Dolní Slezsko (ZVON). Souhlasila s navrženým postupem přípravy smlouvy o spolupráci tak, aby její výsledná verze, sestavená v souladu se zájmy a minimalizací rizik Ústeckého kraje, mohla být projednána na schůzi Rady Ústeckého kraje v září 2007 a předložena k rozhodnutí Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 26. 9. 2007.

 

6.12      Plán oprav silnic II. a III. třídy – doplnění: RÚK doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit doplnění akcí financovaných z úvěru. Doplnění plánu oprav silnic II. a III. třídy je navrženo ve výši 182 mil. Kč a bylo projednáno v souvislosti s přijetím usnesení č. 37/20Z/2007 Zastupitelstva Ústeckého kraje, kterým bylo rozhodnuto o uzavření dodatku ke Smlouvě o úvěru. Letošní plán oprav silnic v majetku kraje nyní představuje bezmála 285 mil. Kč, na některém z příštích jednání RÚK však bude ještě navyšován.

 

6.13      Dopravní obslužnost drážní - dodatek smlouvy s Českými drahami, a.s.: RÚK rozhodla o uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě č. 371/2006 o závazku veřejné dopravy s dopravcem České dráhy, a.s. Dodatek upravuje změnu ve výši vzájemných plnění mezi Ústeckým krajem a dopravcem po provedení změn jízdního řádu 2006/2007 v řádném termínu ke dni 10. 6. 2007. Výše ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné osobní drážní dopravě se tímto dodatkem nemění, tj. představuje částku 375 mil. Kč.

 

6.14           Změna závazného ukazatele příspěvku zřizovatele pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje: RÚK

rozhodla o zvýšení závazného ukazatele příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2007 na celkový objem 490,001 mil. Kč pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje.

 

6.15     Zřízení kanceláře „Zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu“ a výběrové řízení na personální obsazení kanceláře: RÚK schválila výběrové řízení na personální obsazení kanceláře „Zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu“. Vzala v této souvislosti na vědomí informaci o předpokládaných výdajích, jež jsou měsíčně kalkulovány ve výši 6 573 €, včetně výloh na bydlení.

 

 

 

6.16     Projednání a rozhodnutí o dalším postupu v zadání a ve způsobu hodnocení koncesního řízení na provozování autobusové dopravy v oblasti Příměstská doprava Ústí nad Labem Ústeckého kraje: RÚK rozhodla o vyhlášení koncesního řízení na koncesi na službu s předmětem „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti části Ústeckého kraje v režimu závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na vymezených linkách – oblast Příměstská doprava Ústí nad Labem s plněním od 1. 11. 2007 do 31. 12. 2014.

 

6.17       Prohlášení Rady Ústeckého kraje k vyjádřením Zdeňka Bezděky o důvodech jeho odvolání:

RÚK zásadně nesouhlasí s prohlášeními bývalého vedoucího odboru správy majetku kraje Zdeňka Bezděky, kterými se smyšleně, nepravdivě a nekonkrétně snaží vysvětlit důvody zaměstnavatelovy výpovědi z pracovního poměru a kdy se bezmála označuje za „oběť politické zvůle“ samosprávného vedení Ústeckého kraje. Prohlašuje, že žádnému vysokému krajskému úředníkovi, který má být ostatním úředníkům příkladem, nebude tolerováno jeho porušování pracovních povinností a je zcela lhostejné, ve které politické straně je členem. Od odpovědnosti Zdeňka Bezděku také v tomto případě rozhodně nechránil průkaz člena ODS. Rada konstatuje, že ke všem vedoucím odborů se chová stejně, tj. vyžaduje od nich řádné plnění všech jejich pracovních povinností. Není-li tomu tak, nemají takoví pracovníci mezi ostatními vedoucími odboru místo a budou Radou Ústeckého kraje na návrh ředitele krajského úřadu odvoláni.

O dalším postupu však rozhoduje nikoliv rada kraje, ale v tomto případě ředitelka krajského úřadu, která rozhodně není v tomto ani jiném směru ovlivňována. RÚK vyzývá Zdeňka Bezděku, aby předložil konkrétní fakta, svědčící o jeho proklamované nepohodlnosti, jinak nechť se nadále zdrží jakýchkoli nepodložených osočujících výroků.

 

7. Blok náměstka a zástupce hejtmana Ústeckého kraje Radka Vonky

7.1       Dokumentace pro územní rozhodnutí cyklostezky Labská stezka č. 2 – výběr zhotovitele: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči URBAN – projektová kancelář (Drážďanská 37) Ústí nad Labem, a to za podmínek:

 • celková nabídková cena: 4,736 mill. Kč včetně DPH,
 • doba plnění zakázky v týdnech: 66 týdnů.

 

7.2       Dokumentace pro územní rozhodnutí cyklostezky Krušnohorská magistrála č. 23 – výběr zhotovitele: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči URBAN – projektová kancelář (Drážďanská 37) Ústí nad Labem, a to za podmínek:

 • celková nabídková cena: 3,528 mil. Kč včetně DPH,
 • doba plnění zakázky v týdnech: 57 týdnů.

 

7.3       Rozvoj cykloturistiky v Ústeckém kraji: RÚK vzala na vědomí dokument „Marketingové studie rozvoje cykloturistiky v Ústeckém kraji“. V souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. 10/13R/2005  a č. 24/23R/2005 byla zpracována Marketingová studie rozvoje cykloturistiky v Ústeckém kraji, na jejichž zpracování byla získána dotace z prostředků Evropské unie ve výši 2 mil. Kč. Mezi hlavní výstupy této studie patří:

•           Zmapování stávajících cyklotras a cyklostezek

•           Navržení změn vedení a značení některých cyklotras

•           Navržení nových cyklotras a cyklostezek

•           Vyčíslení finanční náročnosti na opravy a doplnění stávajících cyklotras a cyklostezek

•           Stanovení finanční a časové náročnosti na realizaci nových tras

K dnešnímu dni je na území kraje 1.571,86 km značených cyklistických tras, z čehož 1 035,53 km je vedeno po komunikacích II. a III. třídy a 536,33 km vede mimo hlavní komunikace. Pro dosažení ideálního stavu sítě cyklostezek v Ústeckém kraji je v rámci zpracované studie navržena realizace chybějících úseků a výstavba nových cyklostezek.

 

7.4       Týdny vzdělávání dospělých v Ústeckém kraji - žádost o dotaci: RÚK vzala na vědomí pořádání Týdnů vzdělávání dospělých v Ústeckém kraji v období 15. 10. – 24. 11. 2007 pod záštitou Pavla Koudy, člena Rady Ústeckého kraje a předsedy Rady pro rozvoj lidských zdrojů Ústeckého kraje. Schválila neinvestiční dotaci ve výši 30 tis. Kč z Fondu rozvoje Ústeckého kraje Rekvalifikačnímu a informačnímu centru s.r.o, zastoupeného Dagmar Proškovou, koordinátorkou krajského zastoupení AIVD ČR (Asociace institucí vzdělávání dospělých), na zajištění Týdnů vzdělávání dospělých v Ústeckém kraji.

 

7.5       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti JOFRO s.r.o., Javorova 1094, 434 01 Most, pro zařízení „Výkrmna brojlerových kuřat Farma Křesín“. Umístění: Ústecký kraj, obec: Křesín, k.ú. Křesín: RÚK souhlasí za následujících podmínek:

1. Zařízení bude provozováno na úrovni nejlepších dostupných technik.

2. Bude plněn plán zavedení zásad správné zemědělské praxe.

3. Nadále budou používány krmné směsi s přídavkem enzymů pro snížení emisí amoniaku.

 

7.6       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Sklad Messer Technogas Teplice“ oznamovatele Alexander Ignác, Teplická čp.447, 417 41 Krupka. Umístění: Ústecký kraj, Obec: Újezdeček, k. ú. Újezdeček: odloženo

 

7.7       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Polyfunkční areál“ oznamovatele Czech Property Investments a.s., Václavské náměstí 47/1601, 110 00 Praha 1. Umístění: Ústecký kraj, Obec: Ústí nad Labem, k. ú. Ústí nad Labem – město: RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.8       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Rozšíření výrobního areálu firmy MAGNA Automotive (CZ) s.r.o.“ oznamovatele MAGNA Automotive (CZ) s.r.o., Pražská 5447, 430 01 Chomutov. Umístění: Ústecký kraj, obec Chomutov, k. ú. Chomutov: RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.9       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Průmyslová zóna ELP Louny“ oznamovatele SPGroup a.s., Masarykovo nábřeží 28, 110 00 Praha 1. Umístění: Ústecký kraj, obec Louny, k. ú. Louny: odloženo

 

7.10      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Výstavba větrné elektrárny Mšené lázně“, oznamovatele Zelená Energie s.r.o., Sokolovská 124/5, 360 05 Karlovy Vary. Umístění záměru: Ústecký kraj, obec Mšené – lázně, k. ú. Ředhošť: RÚK požaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.11      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Primagra, a.s., Nádražní ulice 310, 262 31 Milín, pro zařízení „Výroba MEŘO“ Umístění: Ústecký kraj, obec: Žatec, k.ú. Žatec: RÚK nemá připomínek, za předpokladu zajištění emisí do ovzduší a vod na úrovni nejlepších dostupných technik a zajištění plnění provozního řádu zabezpečujícího maximální bezpečnost provozu, pro trvalý provoz uvedeného zařízení.

 

7.12      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Aroma Praha, a.s., Židovice 64, 411 83 Hrobce, pro zařízení „Chemická výroba – Aroma Židovice“ Umístění: Ústecký kraj, obec: Židovice, k.ú. Židovice nad Labem: RÚK nemá připomínek, za předpokladu zajištění emisí do ovzduší a vod na úrovni nejlepších dostupných technik a zajištění plnění provozního řádu zabezpečujícího maximální bezpečnost provozu pro trvalý provoz uvedeného zařízení.

 

7.13      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti INTEGRAZ, spol. s r.o. pro ŽV Záhorčí, Litoměřická 104, 411 64 Vrbice, pro zařízení „Velkovýkrmna prasat závod 01 Záhorčí“ Umístění: Ústecký kraj, obec: Vrbice, k.ú. Vrbice: RÚK nemá připomínek, za předpokladu zajištění emisí do ovzduší a vod na úrovni nejlepších dostupných technik a zajištění plnění provozního řádu zabezpečujícího maximální bezpečnost provozu pro trvalý provoz uvedeného zařízení.

 

7.14      Dotace z Programu rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji pro rok 2007: RÚK zrušila část B) odst. 1) usnesení č. 31/84R/2007 (pozn. Jedná se o technickou úpravu Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje).

 

7.15      Návrh podpory zápisu NP České Švýcarsko do Přírodního seznamu Světového dědictví UNESCO: RÚK podporuje zahájení diskuse o možnosti zápisu NP České Švýcarsko do Přírodního seznamu Světového dědictví UNESCO. Ve této věci se na samosprávné orgány Ústeckého kraje a na samosprávné orgány obcí obrátila Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko o.p.s.; na možnost zapsání NP České Švýcarsko na prestižní listinu UNESCO upozorňují již několik let zástupci německé strany, krátce po jeho vzniku. V současné době mají mandát k předložení návrhu na tento zápis Ministerstva životního prostředí států obou států. České Švýcarsko o.p.s. získalo v roce 2006 dotaci na zpracování tzv. impaktové studie, jež měla posoudit rizika a příležitosti spojené se zápisem NP na tento seznam. Studie ve svých závěrech předpokládá, že vyjmenování v seznamu UNESCO nebude mít výrazné negativní dopady (z hlediska kritického zvýšení návštěvnosti) na dotčený region, ale naopak může vyvolat mnohé pozitivní jevy, včetně zvýšení ekonomických příjmů, lepší propagace regionu, a lepší možnosti zajišťování podpor z národních zdrojů i fondů EU pro navazující aktivity. Text impaktové studie lze nalézt na http://www.ceskesvycarsko.cz/ops/odborne-publikace/.

 

7.16      Platové výměry ředitelů škol  a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK stanovila

plat Jaroslavě Klimtové, ředitelce Střední školy textilní, Teplice, Ivaně Jägrové, zástupkyni ředitele Domu dětí a mládeže, Varnsdorf (Pražská 663) a Rudolfu Sochorovi, zástupci ředitele Střední lesnické školy Šluknov.

 

7.17      Odměny ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK stanovila odměny za úspěšné splnění mimořádného úkolu ředitelům vyjmenovaných příspěvkových organizací v oblasti školství.

 

7.18      Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – školy a školská zařízení: RÚK projednala a odsouhlasila změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – škol a školských zařízení.

 

7.19      Zřízení nových školských rad při slučování středních škol, jmenování členů školských rad škol zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK projednala a odsouhlasila personální obsazení školských rad při slučování středních škol a dále jmenování členů školských rad škol zřizovaných Ústeckým krajem.

 

 

 

7.20      Stanovisko zřizovatele právnické osoby k žádosti o dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  ČR na „Náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství“: RÚK souhlasila s vydáním kladného stanoviska Střední škole technické, Ústí nad Labem (U Panského dvora 1006) k žádosti o dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na „Náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství“.

Uvedená střední škola nemá vlastní školní jídelnu. Žáci mají možnost se stravovat v jídelně Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické, Ústí nad Labem (Resslova 5), popřípadě v jídelně Základní školy, Ústí nad Labem (České mládeže 230/2). Praktickou výuku však žáci provádějí v podniku Měď Povrly. Vzhledem k tomu, že obec Povrly je vzdálena od Ústí nad Labem cca 10 km, je stravování v obou těchto jídelnách vyloučeno. Ředitel školy tedy doporučil možnost stravování žáků v podniku, kde je prováděna praktická výuka.

 

7.21      Změny v  rejstříku škol a školských zařízení: RÚK projednala a odsouhlasila změny v rejstříku škol a školských zařízení, zřizovaných Ústeckým krajem. 

 

7.22      Dotační program: "Sport a volný čas 2007" - přidělení dotací: RÚK rozhodla o poskytnutí neinvestiční dotace na projekty:

1. VEKI BOX (Haškova 3784/1, 430 02 Chomutov) ve výši 50 tis. Kč pro projekt: VEKIBOX 2007 – podpora reprezentace na krajských soutěžích v Ústeckém kraji.

 

2. ASOCIACE VOZÍČKÁŘŮ A ZDRAVOTNĚ I MENTÁLNĚ POSTIŽENÝCH V ČR (Dvořákova 1331/20, 405 01 Děčín 2) ve výši 70 tis. Kč pro projekt: Sportovní akce pro vozíčkáře a zdravotně i mentálně postižené osoby.

 

3. SK SOKOL BROZANY (Brozany) ve výši 50 tis. Kč pro projekt: BROZANY 2007

 

4. Občanské sdružení rodičů a přátel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Podbořany (Podbořany, ul. Kpt. Jaroše 862) ve výši 50 tis. Kč pro projekt: Sportem k aktivnímu využívání volného času.

 

5. Potápěči UHLOMOST - sport (Javorová 3101/525, 434 01 Most) ve výši 59 tis. Kč pro projekt: Uspořádání závodu s mezinárodní účastí „Vánoční pohár“.

 

6. Školský sportovní klub při Základní škole (Hrdlovská 662, 41705 Osek u Duchcova) ve výši 60 tis. Kč pro projekt: Letní soustředění volejbalového oddílu ŠSK při ZŠ Osek a VK Ervěnice.

 

7. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (Hoření 13, 400 11 Ústí nad Labem-Severní Terasa) ve výši 71 tis. Kč pro projekt: Využití skleníku katedry biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro volnočasové aktivity obyvatel ústeckého regionu.

 

RÚK dále doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o poskytnutí neinvestiční dotace na projekt:

 1. HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM (Masarykova 232, 400 01 Ústí nad Labem) ve výši 100 tis. Kč

pro projekt: Kropáčkův memoriál – 35. ročník.

 

7.23      Změna závazného ukazatele příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2007 pro Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvkovou organizaci Ústeckého kraje: RÚK souhlasila se zvýšením závazného ukazatele příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2007 o částku 200 tis. Kč na celkový objem 4,631 mil. Kč na financování výstavy „Průzračný svět“.

 

7.24     Záměr zřízení společného turistického informačního centra s městem Ústí nad Labem: odloženo

 

8. Blok náměstka hejtmana Ústeckého kraje Ing. Petra Fialy

8.1       Odkup akcií RRA ÚK a.s: RÚK rozhodla o uzavření Smlouvy o úplatném převodu 5 ks listinných cenných papírů mezi Ústeckým krajem a Sdružením obcí pro nakládání s odpady, Čížkovice 104. Jmenovitá hodnota jedné akcie představuje 10 tis. Kč. Stav majetkové účasti Ústeckého kraje v RRA ÚK činil ke dni 31. 7. 2007 113 kusů akcií, jež představují vlastnický podíl Ústeckého kraje v RRA ÚK ve výši 56,5 %.

 

8.2       Indikativní seznam projektů předkládaných v rámci ROP na období 2007 – 2009 – změny v oblasti dopravy: RÚK zrušila část usnesení krajské rady č. 56/85R/2007 (indikativní seznam projektů pro oblast dopravy) a schválila seznam s novými projekty.

1.   Rekonstrukce v úseku  I/13 – Děčín – Č.Kamenice – Krásná Lípa – Rumburk – Šluknov, silnice II/263  (+ II/265 Krásná Lípa – Varnsdorf).

2.   Rekonstrukce v úseku I/13 – Perštejn – Vejprty, silnice II/219, III/22310.

3.   Rekonstrukce v úseku D8 – Trmice – Chabařovice – Přestanov – Krupka, silnice II/253.

4.   Rekonstrukce v úseku I/13 – Duchcov – Teplice – silnice II/254, I/13 – Hostomice – Kostomlaty – silnice II/258.

5.   Rekonstrukce  v úseku I/13 – Bílina – Kozly – kř.I/15,silnice II/257.

6.   Rekonstrukce v úseku I/13 – Jirkov – Otvice – Havraň, silnice II/251.

7.   Rekonstrukce v úseku I/7 – Údlice – Kadaň – Klášterec n.O., silnice II/224.

8.   Rekonstrukce v úseku D8 – Bříza – hr. Středočeského kraje, silnice II/240.

9.   Rekonstrukce v úseku I/7 – Louny – Ročov – hranic kraje, silnice II/229.

10. Rekonstrukce v úseku I/13 – Klášterec – Hradiště – Rusová,  silnice II/224.

11. Rekonstrukce v úseku  I/13 – Podbořany – Petrohrad, silnice II/224.

12. Rekonstrukce v úseku D8 – Trmice – Ústí nad Labem, Předmostí, silnice II/613

13. Rekonstrukce v úseku D8 - Ždárek – Ústí nad Labem, silnice II/528

14. Rekonstrukce v úseku 1/13 Hora sv. Šebestiána – Blatno – Chomutov (ul. Kadaňská)

Uložila Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu investičního odboru krajského úřadu, zajistit zpracování potřebné projektové dokumentace až do stadia podání žádosti o stavební povolení pro projekty číslo 2 až 11, dále Vladimíru Macholdovi, řediteli Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, zpracování projektové dokumentace až do stadia podání žádosti o stavební povolení pro projekt č.1 a Jiřímu Hubkovi, vedoucímu odboru evropských projektů krajského úřadu, zajistit zpracování podkladů pro přípravu projektových žádostí pro projekty číslo 2 až 11.

 

8.3       Dohoda o umístění propagačních materiálů v rámci realizace projektu „Turistická databanka Ústeckého kraje“: RÚK svěřila Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, rozhodování o uzavírání „Dohod o umístění propagačních materiálů“ s příslušnými subjekty v rámci realizace projektu „Turistická databanka Ústeckého kraje“.  

     

8.4       Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění veřejné nadlimitní zakázky „Poskytování služeb v oblasti získávání dotací z fondů EU“: RÚK vzala na vědomí protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek. Dále vzala na vědomí rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a odkládá další kroky v tomto výběrovém řízení.

 

8.5       Nakládání s majetkem: RÚK projednala a schválila nakládání s majetkem Ústeckého kraje.

 

8.6       Krajská majetková, p.o. – mimořádná odměna: RÚK stanovila odměnu Miluši Srbkové, ředitelce Krajské majetkové, příspěvkové organizace.

 

8.7       Návrh do likvidační komise č. ZPZ-1/07: RÚK schválila návrh likvidační komise na vyřazení dlouhodobého movitého majetku z evidence Krajského úřadu Ústeckého kraje.

 

8.8       Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Gymnázium Teplice – rozšíření sportovního areálu“: RÚK rozhodla o zadání užšího řízení, a to s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na 5 zájemců, na stavební práce na plnění veřejné zakázky v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované firmou IDP spol. s r.o.

 

8.9       Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce „DD Dubí – REKO rozvodů el. energie“: RÚK rozhodla o výzvě k podání nabídek 5 zájemcům ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na stavební práce, jež budou provedeny na základě projektové dokumentace zpracované firmou TECHNICOM, s. r. o.

 

8.10      Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce „RgMU Teplice – REKO románského křídla" výzva k podání cenové nabídky na dodatečné stavební práce: RÚK rozhodla o výzvě k podání nabídek 5 zájemcům ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku a k podání cenové nabídky na dodatečné stavební práce. Práce budou provedeny na základě projektové dokumentace zpracované firmou R-PROJEKT 07.

 

8.11      Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - REKO kuchyně“: RÚK rozhodla o výzvě k podání nabídek 3 zájemcům na veřejnou zakázku malého rozsahu. Práce budou provedeny na základě projektové dokumentace zpracované firmou SM – projekt spol. s r. o, Chomutov. 

  

8.12      Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Evropská OA Děčín, 1.etapa - oprava fasády a střechy“: RÚK rozhodla o výzvě k podání nabídek 5 zájemcům ve zjednodušeném podlimitním řízení na tuto veřejnou zakázku. Práce budou provedeny na základě projektové dokumentace zpracované firmou CTN – INFO s. r. o.

 

8.13      Vyhodnocení výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na služby „SOŠ a VOŠ obalové techniky Štětí – rekonstrukce a dostavba areálu domova mládeže“: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči Ctibor Žežulka - ZEFRAPROJEKT, Ústí nad Labem (Mírové nám. 207/34), a to za podmínek:

•           celková nabídková cena: 3,149 mil. Kč bez DPH,

•           průběžná doba plnění 34 týdnů.

 

8.14      Vyhodnocení výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na služby „Okružní křižovatky Litvínov "D3"“: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči AQUA zemní práce s. r. o., Litvínov (Mlýnská 46), a to za podmínek:

•           celková nabídková cena: 18,449 mil. Kč bez DPH,

•           doba realizace výstavby 22 týdnů,

•           délka poskytované záruky na celé dílo 48 měsíců,

•           výše smluvní pokuty při nesplnění termínu 21,9 tis. Kč/den.

 

8.15      Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Speciální ZŠ a PrŠ Trmice, REKO tělocvičny – havárie“: RÚK rozhodla o přidělení této veřejné zakázky malého rozsahu dodavateli IET-Stavby s.r.o., Ústí nad Labem (Drážďanská 520/46), a to za podmínek:

 • celková nabídková cena: 5,19 mil. Kč s DPH,
 • termín plnění 15 týdnů,
 • poskytované záruky v délce 60 měsíců.

 

8.16      Vyhodnocení výzvy k podání nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění na plnění veřejné zakázky na stavební práce "II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I.část - přeložky inž. sítí a úpravy v prostoru OK Žernosecká“, výzva k podání cenové nabídky na dodatečné stavební práce: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky v rozsahu uvedeném v položkovém rozpočtu na plnění víceprací u této veřejné zakázky, jež budou obsahem dodatku č. 3  k původní smlouvě o dílo, sdružení dodavatelů: SMP CZ, a.s., Praha 6 (Evropská 1692/37), Stavby silnic a železnic, a.s., Praha 1 (Národní třída 10) a Metrostav a.s., Praha 8 (Koželužská 2246), a to za podmínek:

 • celková nabídková cena: 11,866 mil. Kč s DPH,
 • termín plnění v týdnech od předání staveniště: 24 týdnů.

 

8.17      Uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě č. 167/2007 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2007 – profinancování akce „D8 – II/247 dálniční přivaděč Litoměřice“ (PZ Prosmyky):  RÚK rozhodla o uzavření Dodatku č.167/2007/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků  z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2007. Dodatek řeší profinancování nákladů r. 2007 na akci „D8 - II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část“.

 

8.18      Transformace nemocnic v Ústeckém kraji: RÚK vzala na vědomí informaci o průběhu realizace usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 32/16Z/2006 ze dne 8. 11. 2006 ve věci naplnění změny způsobu organizace a zabezpečení poskytování zdravotní péče z nemocnic, které jsou dosud příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje, na akciovou společnost s nemocnicemi jako odštěpnými závody. Ředitelé dotčených organizací zůstanou ve svých funkcích i po změně právní osoby (provedení transformace) nemocnic zřizovaných Ústeckým krajem k 1. 9. 2007.

 

8.19      Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální a zdravotnictví: staženo

 

8.20      Závazkové právní vztahy nemocnic – příspěvkových organizací Ústeckého kraje: odloženo

 

8.21      Hodnocení ředitelů příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví a sociální za 2. čtvrtletí 2007: RÚK stanovila odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví (9).

 

9.  Blok ředitelky Krajského úřadu Ústeckého kraje

9.1       Dohoda o poskytnutí součinnosti při vybírání správních poplatků: RÚK rozhodla o uzavření Dohody o poskytnutí součinnosti při vybírání správních poplatků s Městem Kadaň. Dohoda upravuje vzájemné vztahy při vybírání správních poplatků za osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky a umožní vybrání správních poplatků současně s přijetím žádosti, čímž zjednoduší postup občanů při vyřizování jejich záležitostí.

 

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 2.8.2007 / 2.8.2007 | Zveřejnit od-do: 2.8.2007-2.9.2007

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém