Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 89. schůze Rady Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Tisková zpráva z 89. schůze Rady Ústeckého kraje, II.volební období, dne 29. 8. 2007

                                                                                                                         Tisková zpráva je pouze informativní

 

1.         Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a usnesení

2.         Schválení programu

3.         Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulé Rady Ústeckého kraje

4.         Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje

5.         Ústní informace členů Rady Ústeckého kraje

 

6.         Blok hejtmana Ústeckého kraje

6.1       Žádosti o finanční příspěvky z Fondu hejtmana:

a.         Žádost společnosti Foibos a.s. o finanční příspěvek na tisk knihy a výstavu Slavné vily Ústeckého kraje: RÚK poskytla společnosti Foibos a.s finanční příspěvek z Fondu hejtmana ve výši 150 tis, Kč na tisk knihy a výstavu Slavné vily Ústeckého kraje.

Publikace, kterou společnost Foibos připravuje s Fakultou užitého umění a designu UJEP, patří do edice Slavné vily Čech, Moravy a Slezska. Nad edicí převzala záštitu manželka prezidenta ČR, Livia Klusová. Křest knihy Slavné vily Ústeckého kraje a vernisáže stejnojmenné výstavy je plánován na počátek roku 2008.

 

b.         Žádost Sdružení rodáků a přátel města Žatce o finanční příspěvek na Miss zlatého moku ČR 2007: RÚK poskytla Sdružení rodáků a přátel města Žatce finanční příspěvek z Fondu hejtmana ve výši 50 tis. Kč na Miss zlatého moku ČR 2007. Soutěž je součástí programu Dočesné v Žatci.

 

c.         Žádost Občanského sdružení SPZ Teplice o finanční příspěvek na V. ročník otevřeného mezinárodního závodu v rychlostním lyžování s doprovodným programem: staženo

 

d.         Žádost Svazu cestovního ruchu DELITEUS o finanční příspěvek na činnost: staženo

 

e.         Žádost Sdružení Galerie XXL o finanční příspěvek na vydání katalogu k 2. ročníku sympózia – Krajina Ústeckého kraje: RÚK rozhodnutí odložila.

 

f.          Žádost Cechu českých vinařů o finanční podporu na prezentaci vinařů Ústeckého kraje v rámci výstavy Zahrada Čech: RÚK poskytla Cechu českých vinařů finanční příspěvek z Fondu hejtmana ve výši 30 tis. Kč na prezentaci vinařů Ústeckého kraje v rámci výstavy Zahrada Čech.

V rámci výstavy Zahrada Čech, která se bude konat ve dnech 14.-22.9. 2007, proběhne prezentace vinařů Ústeckého kraje. Ta bude propojena s prezentací Ústeckého kraje na Zahradě Čech, která se na je plánována na 18. září.

 

6.2       Schválení přijetí věcných darů na akci „Slavnostní otevření Českého domu v Bruselu“: RÚK rozhodla o přijetí věcných darů od významných společností v regionu. Jde především o občerstvení. Dary budou využity k propagaci Ústeckého kraje u příležitosti slavnostního otevření Českého domu v Bruselu, které se bude konat 11.10.2007. Akce bude mít formu street party. Kromě Ústeckého se představí i další kraje a české instituce. s prezentací krajů a dalších českých institucí. Věcné dary budou nabízeny jako občerstvení typické pro region.

Dárci a hodnota jejich darů:

                   - JAPEK s.r.o. - 9 tis. Kč

                   - Inpeko spol. s r.o. – 2,652 tis. Kč

                   - Procházka s.r.o. -  2 tis. -Kč

                   - Bohemia Healing Minerál Waters CZ a.s. – 6,683 tis.  Kč

                   - Ortopedické centrum s.r.o. -  25 tis. Kč

 

6.3       Personální změna Komise pro vnější vztahy Rady Ústeckého kraje: RÚK odvolala Tomáše Ratiborského z funkce člena Komise pro vnější vztahy Rady Ústeckého kraje. RÚK tak vyhověla žádosti Tomáše Ratibořského, který o odvolání z komise požádal.

 

6.4       Personální změna Investiční komise Rady Ústeckého kraje: RÚK jmenovala Ing. Jana Lennera členem Investiční komise Rady Ústeckého kraje. 

 

6.5       Zpráva ze služební cesty Antonína Terbera, člena Rady Ústeckého kraje, do Orrvikenu (Švédsko) ve dnech 16. -  20. 7. 2007: RÚK vzala na vědomí zprávu ze služební cesty člena RÚK do Orrvikenu ve Švédsku. Antonín Terber zde navštívil losí ekofarmu a zajímal se o možnosti chovu těchto zvířat v Ústeckém kraji. Spolu s ním Orrviken navštívili také zájemci o losí farmu ze Starých Křečan a Svinčic.

 

6.6         Schválení účasti Antonína Terbera, člena Rady Ústeckého kraje, na „České misi – vodohospodáři a   úprava vody“ v izraelském Tel Avivu v termínu 25. - 31. 10. 2007: RÚK účast Antonína Terbera na mezinárodní výstavě a konferencí WATEC Izrael 2007 schválila. Tématem konference je především technologie úpravy vody, jejích nových zdrojů a péče o trvalou udržitelnost optimálních zásob s ohledem na životní prostředí. Antoní Terber jede na konferenci na pozvání obchodní sekce izraelského velvyslanectví.

 

 

6.7       Volba přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem: RÚK doporučuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o sloučení voleb kandidátů na funkci přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem a zvolit do funkce přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem kandidáta Jiřího Nehybu z Roudnice nad Labem.

 

6.8       Změna Jednacího řádu Zastupitelstva Ústeckého kraje a výborů zastupitelstva kraje: odloženo

 

6.9       Dopravní obslužnost drážní – koncepce: RÚK vzala na vědomí stav přípravy a projednávání jízdního řádu dopravce Českých drah, a. s. na období od 9. 12. 2007. Dále uložila odboru dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu dopracovat koncepci železničního jízdního řádu, projednávat úpravy v jízdním řádu a ve veřejné dopravě s dotčenými obcemi a zahájit přípravu na vypsání poptávkového řízení na zajištění železniční osobní dopravy po roce 2008.

 

6.10      Dopis občanů ve věci jízdního řádu na železniční trati Žatec – Deštice: RÚK vzala na vědomí doručený dopis občanů, kteří touto formou vyjádřili nesouhlas se zrušením osobních vlaků v úseku Žatec - Deštnice na trati Chomutov – Praha. Rada také vzala na vědomí informaci odboru dopravy a silničního hospodářství o současném provozu na zmíněném úseku a o navrženém řešení dopravní obslužnosti autobusovou dopravou. Průměrné obsazení osobního vlaku na tomto úseku je 10,2 cestujícího (max. obsazení vlaku je 21,6 cestujících). Tato čísla vyplývají ze sčítání cestujících, které provádějí České dráhy a.s. Drážní doprava je zde tedy neekonomická; cena dopravního výkonu drážního vozidla je v porovnání s autobusem zhruba dvojnásobná. Návrh místo dopravy železniční objednat dopravu autobusovou respektuje potřebu zajistit obslužnost obcí, dochází pouze ke změně druhu dopravy.

 

6.11      Dopravní obslužnost autobusová - plnění dlouhodobých smluv: RÚK rozhodla o udělení pokuty za porušení některých ustanovení „Smluv o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách“ třem dopravcům. Jsou jimi Dopravní podnik  měst Chomutova a Jirkova a.s., BusMat plus s.r.o. a Severočeská dopravní a.s.. Pokuty jim byly uděleny za nevyhovující vozový park a v jednom případě za uvedení nesprávných údajů.

 

6.12      Dopravní obslužnost autobusová - zajištění dopravy: RÚK rozhodla o uzavření dodatku ke smlouvě o ZDO na vymezených linkách (Viz samostatná zpráva)

RÚK nesouhlasila s úpravou jízdného na spojích č. 6 a 17 linky 552 634 Litoměřice-Kamýk-Libochovany-Malíč-Žalhostice-Litoměřice.

 

6.13      Plán oprav silnic II. a III. třídy – doplnění: RÚK doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit doplnění akcí financovaných z úvěru. Jedná se o 14 oprav zejména v horských úsecích na Chomutovsku a dále o opravy silnic, které budou v souvislosti se změnami ve veřejné dopravě více využívány autobusy. Navržené doplnění plánu oprav silnic II. a III. tříd představuje 50,3 mil. Kč. Toto doplnění souvisí s rozhodnutím Rady Ústeckého kraje z 1. 8. 2007, které doporučilo krajskému zastupitelstvu dne 26. září schválit první doplnění plánu oprav silnic II. a III. tříd, a to ve výši 182 mil. Kč.

 

6.14      Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení  na plnění veřejné zakázky na služby „Ekonomický systém pro krajský úřad“: RÚK rozhodla o podání nabídek na plnění této veřejné zakázky.  

 

6.15      Informace o havárii systému SAP v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem: RÚK vzala na vědomí znalecký posudek z oboru Kybernetika, odvětví výpočetní technika, ze dne 16.7.2007 k havárii systému SAP v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Tento posudek konstatoval, že vlastní problém byl způsoben technickou chybou. Ovšem samotná havárie byla způsobena chybou obsluhy. Ta chybu, kterou systém opakovaně hlásil, neřešila. RÚK současně vzala na vědomí informace MUDr. Tomáše Indry, ředitele Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o personálních a mzdových opatřeních v souvislosti s havárií systému.

 

6.16 Schválení poskytnutí daru hejtmanem Ústeckého kraje Lucii Zbořilové za úspěšnou reprezentaci na    světovém šampionátu WKC 2007 v karate: RÚK rozhodla o poskytnutí daru v celkové výši 30 tis. Kč. Lucie Zbořilová je členkou ústeckého Shotokan Klubu Rajchert, který už dlouhá léta reprezentuje kraj na soutěžích, včetně mezinárodních. V loňském roce se Lucii Zbořilové podařilo získat  3. místo na Mistrovství Evropy WKC v Bratislavě.

Na světovém šampionátu WKC, který se konal ve dnech 22 .- 24. 6. 2007 v italském Bergamu, se Lucie Zbořilová stala mistryní světa v karate v kategorii žen kumite do 53 kg.

 

7. Blok náměstka a zástupce hejtmana Ústeckého kraje Radka Vonky

7.1       Účast kraje na veletrzích investičních příležitostí v roce 2008: RÚK schválila účast Ústeckého kraje v roce 2008 na veletrzích investičních příležitostí: 

Veletrh

Termín

Odhad nákladů

URBIS Brno

Duben

  115 tis. Kč

REAL Vienna

Květen

  440 tis. Kč

EXPOREAL Mnichov

Říjen

  440 tis. Kč

CELKEM

 

  995 tis. Kč

 

7.2       Rozvojové programy Ústeckého kraje – žádosti o výjimku na ÚPD: RÚK souhlasila s udělením výjimky z podmínek rozvojových programů pro rok 2004, tj. s prodloužením termínu dokončení projektu a předložení závěrečné zprávy a závěrečného vyúčtování prostřednictvím dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace těmto projektům:

1.         Územní plán obce Kyškovice do 31. 12. 2007,

2.         Zpracování územně plánovací dokumentace obce Markvartice do 30. 9. 2007,

3.         Územní plán obce Vilémov u Šluknova do 31. 12. 2008.

RÚK doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje udělit těmto projektu výjimku.

  

7.3       Účast Ústeckého kraje na domácích a zahraničních veletrzích cestovního ruchu v roce 2008: RÚK schválila účast Ústeckého kraje v roce 2008 na 18 veletrzích cestovního ruchu: Vakantie Utrecht, Regiontour Brno, Ferienmesse Vídeň, Dresdner Reisemarkt, Fitur Madrid, Reisen Hamburk, Vacances Brusel, Holiday World Praha, CBR Mnichov, ITB Berlín, MITT Moskva, Dovolená Ostrava, ATM Dubaj, TT Varšava, CIS Travelmarket Petrohrad, UTM Kyjev, WTM Londýn a TUC Lipsko.

 

7.4       Realizace Globálních grantů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro  konkurenceschopnost 2007 - 2013 - Dohoda o spolupráci mezi MŠMT a Ústeckým krajem: RÚK rozhodla o záměru uzavřít tuto dohodu mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ústeckým krajem.

 

Projekt ReRegions – závěrečné vyhodnocení: RÚK vzala na vědomí zprávu o průběhu a hodnocení projektu ReRegions za období 2005 – 2007. Projekt byl zakončen 17. -19. dubna závěrečnou konferencí v Domě kultury Repre v Mostě.

 

7.6       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Prodejna potravin Hora Svatého Šebestiána“ oznamovatele QINN INVEST s.r.o., Mánesova 4757, 430 01 Chomutov.  Umístění: Ústecký kraj, Obec: Hora Svatého Šebestiána, k. ú. Hora Svatého Šebestiána: RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.7       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k posudku dokumentace EIA záměru „Odběr a odvodnění strusky z EMĚ III, II a ET, oznamovatele ČEZ a.s., Elektrárna Mělník, Horní Počaply 255, 27703 Horní Počaply. Umístění: kraj Středočeský, obce Cítov a Dolní Beřkovice,k.ú.: Cítov, Dolní Beřkovice, kraj Ústecký, obce Horní Počáply, Bechlín, k.ú. Bechlín: Za předpokladu zajištění rekultivace odkaliště Panský les, splnění všech opatření pro prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů výstavby a provozu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví, podmínek krajskéhpo odboru životního prostředí a zemědělství a podmínek v návrhu stanoviska příslušného úřadu, včetně závěrů a doporučení vyplývajících z veřejného projednání nemá Ústecký kraj k vydání souhlasného stanoviska příslušného úřadu v navržené variantě B pro „Fázi 1 – technologický proces pro výrobu certifikovaného materiálu“ a v navržené variantě I pro „Fázi 2 – systém následného uplatnění vyrobeného materiálu“ dalších připomínek.

 

7.8       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k posudku dokumentace EIA záměru v PZ Triangle - Žatec“. Umístění: Ústecký kraj, obec Bítozeves, k.ú. Tatinná, průmyslová zóna Triangle: RÚK nemá k vydání souhlasného stanoviska příslušného úřadu ve variantě A z hlediska nároků na zastavěné a zpevněné plochy doporučené zpracovatelem posudku a  dalších připomínek. 

 

7.9       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Žatec – výdejna  PHM v areálu kasáren kpt. Jasioka“ oznamovatele Vojenská ubytovací a stavební správa Litoměřice, Na Valech 76, 412 01   Litoměřice.  Umístění: Ústecký kraj, Obec: Žatec, k.ú. Žatec: RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.10      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Rekultivace lomu Soutěsky I a II. etapa“ oznamovatele WEISS spol. s.r.o., Mírové náměstí 4, 405 02 Děčín.  Umístění: Ústecký kraj, Obec: Malá Veleň, k. ú. Malá Veleň: RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.11      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Sklad Messer Technogas Teplice“ oznamovatele Alexander Ignác, Teplická čp.447, 417 41 Krupka. Umístění: Ústecký kraj, Obec: Újezdeček, k. ú. Újezdeček: RÚK požaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.12      Prominutí stanoveného odvodu včetně penále podle ustanovení § 22 odst. 6 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  územních rozpočtů,  ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 55a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a   poplatků, znění pozdějších předpisů sedmi příjemcům peněžních prostředků  poskytnutých z rozpočtu Ústeckého kraje v rámci „Programu na rozvoj zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na rok 2007: Vyřazeno

 

7.13      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „VVTL plynovod DN 1400 – hranice SRN/ČR – Hora Sv. Kateřiny – Rozvadov – hranice ČR/SRN“, oznamovatele RWE Plynoprojekt, a.s., Lublaňská 689/40, 120 21 Praha 2 – Vinohrady: Oznámení zpracované v rozsahu přílohy č. 3 zákona poskytuje nezbytné informace o vlivech záměru na životní prostředí, se zřetelem na charakter záměru a faktory životního prostředí, které mohou být provedením záměru ovlivněny. V dopracování oznámení do dokumentace požaduje Ústecký kraj podrobně vyhodnotit variantu A) i z hlediska vlivu záměru na rozvojové záměry dotčených obcí.  Varianta A představuje trasování podél stávajících plynovodů Rozvadov – Hospozín – Sv. Kateřina (Ústecký kraj, Středočeský kraj, Plzeňský kraj v délce 235 km.

 

7.14      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Výstavba provozu STI Česko, s.r.o. - Rumburk“ oznamovatele STI Česko s.r.o., Žitná 218/19, 108 01 Rumburk. Umístění: Ústecký kraj, obec Rumburk, k. ú. Horní Jindřichov: RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.15      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Konverze elektrolýzy“ oznamovatele Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s., Revoluční 1930/86, 400 32 Ústí nad Labem. Umístění: Ústecký kraj, obec Ústí nad Labem, k. ú. Ústí nad Labem: Oznámení, zpracované v rozsahu přílohy č. 3 zákona, poskytuje dostatečné informace o vlivech záměru na životní prostředí se zřetelem na charakter záměru a faktory životního prostředí, které mohou být provedením záměru ovlivněny. V dopracování dokumentace v rozsahu dle přílohy č. 4 zákona požaduje Ústecký kraj zohlednit požadavek, aby membránová elektrolýza byla uvedena do provozu nejpozději do konce roku 2012 a amalgámová elektrolýza byla k 31. 12. 2012 odstavena z provozu.

 

7.16      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti VELVETA a.s., Palackého 2760, 407 47 Varnsdorf 1, IČ 4990 3870, pro zařízení „Provoz teplárna a závod 6 – úpravna“. Umístění: Ústecký kraj, obec Varnsdorf, k.ú. Varnsdorf: Za předpokladu zajištění emisí do ovzduší a vod na úrovni nejlepších dostupných technik pro trvalý provoz uvedených zařízení není k žádosti o vydání integrovaného povolení, která byla zpracována provozovatelem dle zákona o integrované prevenci, dalších připomínek.

 

7.17      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Aisan Bitron Louny, s.r.o., Osvoboditelů 896, 440 01 Louny, IČ 2545 3769, pro zařízení „Tavení a lití hliníkových slitin Aisan Bitron Louny“. Umístění: Ústecký kraj, obec Louny, k.ú. Louny: Za předpokladu zajištění emisí do ovzduší a vod na úrovni nejlepších dostupných technik pro trvalý provoz uvedených zařízení není k žádosti o vydání integrovaného povolení, která byla zpracována provozovatelem dle zákona o integrované prevenci, dalších připomínek.

 

7.18      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti SETUZA a.s, Žukovova 100, 401 29 Ústí nad Labem, IČ 467 08 707, pro zařízení „Výroba mastných kyselin a jejich derivátů“. Umístění: Ústecký kraj, obec Ústí nad Labem, k.ú. Střeliv: Za předpokladu zajištění emisí do ovzduší a vod na úrovni nejlepších dostupných technik pro trvalý provoz uvedených zařízení není k žádosti o vydání integrovaného povolení, která byla zpracována provozovatelem dle zákona o integrované prevenci, dalších připomínek.

 

7.19      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Pokračování  hornické činnosti v DP Kryry II na výhradním ložisku cihlářské suroviny Kryry“. Oznamovatelem jsou Cihelny Kryry a.s., 439 81 Kryry. Umístění: Ústecký kraj, obec Kryry, k.ú. Kryry: RÚK nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

7.20      Schválení statutu a složení Krajské pracovní skupiny pro výběr a zajištění implementace projektů OP ŽP v letech 2007 – 2013: RÚK Statut Krajské pracovní skupiny Ústeckého kraje pro výběr  a zajištění implementace projektů Operačního programu Životní prostředí v letech 2007 – 2013 neschválila.

 

7.21      Dotace z „Programu poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na rok 2007- 2009“: odloženo

 

7.22      Revokace usnesení RÚK 31/84R/2007: RÚK revokovala usnesení Rady Ústeckého kraje 31/84R/2007 ze dne 30. 5. 2007 a rozhodla o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v rámci Programu rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji pro rok 2007 pro 5.PIONÝRSKOU SKUPINU Děčín (Na Pěšině 330) na projekt „Zachraňme studánky“ ve výši 51 tis. Kč.

RÚK doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje revokovat usnesení č. 21/20Z/2007 ze dne 27. 6. 2007 a rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v rámci programu EVVO: 

1. Statutární město Ústí nad Labem

    Projekt „Úpravy v Bertině údolí“

    Výše dotace: 300 tis. Kč.

    (pozn. podmíněno schválením výjimky pro poskytnutí dotace)

2. Schola Humanita Litvínov

    Projekt „Ekologická výchova bez hranic“

    Výše dotace: 30 tis. Kč

3. Město Litvínov

    Projekt „Naučná stezka Tesařova cesta – Šumný důl“ 

    Výše dotace: 190 tis. Kč

4. Základní škola Osek

    Projekt: „Voda“ a „Odpady“

    Výše dotace: 20 tis. Kč

    (pozn. podmíněno schválením výjimky pro poskytnutí dotace).

 

7.23      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k plánu péče o zvláště chráněné území NPP Zlatý vrch ve správním území Ústeckého kraje  nacházející se na území  Správy CHKO Lužické hory: RÚK souhlasila s vydáním plánu péče o zvláště chráněné území Národní přírodní památku Zlatý vrch. Plán péče je schvalován na dobu 10 let. Předmětem ochrany je čedičový pahorek s lomovou stěnou 30 m vysokou, odkrývající sloupcovitou odlučnost horniny. V území bude zajišťována likvidace náletových dřevin a instalace a údržba ptačích budek.

 

7.24      Oznámení návrhu na nové vyhlášení (změnu hranic) Přírodní rezervace Světlík: Ústecký kraj souhlasí s návrhem oznámení na rozšíření hranic Přírodní rezervace Světlík, která je ve správě Ústeckého kraje. Světlík představuje významnou  ornitologickou lokalitu (migrační cesta tažných ptáků), v rezervaci se mj. vyskytují vlhké, zrašeliněné a podmáčené louky s ohroženými a vzácnými druhy rostlin a živočichů, keřovité porosty vrb, hnízdiště vodních a mokřadních ptáků. Celková výměra přírodní rezervace v nově navrhovaných hranicích činí 66,15 ha. Změna dosavadních hranic přírodní rezervace spočívá v jejím rozšíření v katastrálním území Horní Podluží. Návrh bude mj. doručen městům Varnsdorf, Rumburk a odboru životního prostředí městského úřadu Krásná Lípa s žádostí o zveřejnění na úředních deskách po dobu 30 dnů.

 

7.25      Oznámení návrhu na nové vyhlášení (změnu hranic) Přírodní rezervace Velký rybník: Ústecký kraj souhlasí s návrhem oznámení na rozšíření hranic Přírodní rezervace Velký rybník, která je ve správě Ústeckého kraje. Celková výměra přírodní rezervace v katastrálním území Rybniště a Krásné Lípy v navrhovaných hranicích činí 103,72 ha. Jedná se o přírodovědecky významné a jedinečné území s unikátní biologickou rozmanitostí. Cílem ochrany je udržení dochovaného stavu a vytvoření podmínek pro dlouhodobé přežití a rozvoj populací ohrožených druhů fauny a flory. Velký rybník je velmi významná tahová zastávka a hnízdiště ptactva nadregionálního významu. Z lokality se uvádí výskyt téměř 200 ptačích druhů. Návrh na rozšíření hranic přírodní rezervace bude mj. doručen městům Varnsdorf, Rumburk a Krásná Lípa s žádostí o zveřejnění na úředních deskách po dobu 30 dnů.

 

7.26      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Guardian – výroba plastových dílů pro automobilový průmysl v Průmyslové zóně Krupka“, oznamovatele Guardian Automotive Czechia s.r.o., Týn 1049, 110 00 Praha 1. Umístění záměru: Ústecký kraj, obec Krupka, k.ú. Krupka:

Za předpokladu zajištění emisí do vnějšího prostředí na úrovni nejlepších dostupných technik, respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, RÚK požaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.27      Stanovení data uznatelných nákladů ke schváleným veřejným podporám (dotacím) z Programu rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na rok 2007: RÚK schválila poskytnutí veřejné podpory dle Programu směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na rok 2007 pro 23 subjektů v celkové hodnotě 1,678 mil. Kč. RÚK dále doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje  stanovit  datum účinnosti uznatelných nákladů dotační smlouvy z programu ke dni 4. 1. 2007 pro Krajskou agrární komoru Ústeckého kraje ve výši 300 tis. Kč.

 

7.28      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Pokračování hornické činnosti v DP Měrunice a DP Měrunice I a činnost prováděná hornickým způsobem na nevýhradním ložisku Měrunice – východ“, oznamovatele obchodní firmy BASALT s.r.o., Všechlapy č.p.3, pošta Zabrušany, PSČ 417 71.Umístění: Ústecký kraj, obec Měrunice, k.ú. Měrunice: RÚK nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.29      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Nákupní centrum s ČSPH, Ja + Va, Varnsdorf“ oznamovatele Rukov Ja + Va s.r.o., Tř. 9. května, 408 01 Rumburk. Umístění: Ústecký kraj, obec Varnsdorf, k. ú.Varnsdorf: odloženo

 

7.30      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení  pro zjišťovací řízení EIA záměru“Sklad – VGP Park Lovosice“ oznamovatele obchodní firmy VGP Park Lovosice, Staroměstské náměstí 11, 293 01 Mladá Boleslav.Umístění: Ústecký kraj, město Lovosice, k.ú. Lovosice: RÚK nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.31      Návrh na projednání dotací Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje a prodloužení termínu dokončení projektů: RÚK doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout v rámci fondu o poskytnutí dotace 7 projektům v celkové výši 2,925 mil. Kč. Dále doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout v rámci fondu o uzavření smlouvy o navýšení již poskytnuté dotace a o změně termínu dokončení obci Kunratice (navýšení poskytnuté dotace o 1,095 mil. Kč, nový termín 30. 11. 2008) a obci Vrutice (nový termín dokončení projektu 30. 11. 2007).

 

7.32      Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2008: odloženo

 

7.33      Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji  pro období 2007 – 2013: odloženo

 

7.34      Stanovení mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací Ústeckého kraje v působnosti odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje a řediteli Ústavu archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i: RÚK stanovila mimořádné odměny.

 

7.35      Platové výměry ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK stanovila platy Liborovi Kuntemu, řediteli Střední školy zahradnické a zemědělské Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda a Karlu Vackovi, řediteli Gymnázia, Most (Čs. armády 1530).

 

7.36      Změny názvů školských rad, změny zřizovacích listin školských rad: RÚK projednala a odsouhlasila změny názvů školských rad, změny zřizovacích listin školských rad.

 

7.37      Dům dětí a mládeže, Varnsdorf, Pražská 663, příspěvková  organizace – personální záležitosti: RÚK rozhodla o vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkce ředitele Domu dětí a mládeže, Varnsdorf (Pražská 663).

 

7.38           Prezentační výstavy regionálního vzdělávání v Ústeckém kraji, rok 2007: RÚK vzala na vědomí přehled

termínů prezentačních výstav regionálního vzdělávání v Ústeckém kraji v roce 2007 a doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje vyzvat pořadatele výstav ke zkoordinování termínů prezentačních výstav tak, aby se nepřekrývaly.

 

Termíny konání prezentačních výstav regionálního vzdělávání v Ústeckém kraji, rok 2007

Ústí nad Labem

8. - 9. 11. 2007

Sportovní hala SPŠ, Stará ul. 99, Ústí nad Labem

Chomutov

5. - 7. 11. 2007

Sportovní hala, Mánesova ul., Chomutov

Děčín

4. - 5. 12. 2007
6. - 7. 11. 2007

Společenský dům Střelnice
Dům kultury Rumburk

Louny

27. 11. 2007
29. 11. 2007

SOŠT a SOU Louny
SZeŠ a SOU Žatec

Litoměřice

1. - 3. 11. 2007

Kulturní dům Litoměřice, Na Valech 2028

Most

11. - 13. 11. 2007

Kulturní dům REPRE

Teplice

4. - 6. 11. 2007

Dům kultury Teplice

 

7.39      Dotační program „Sport a volný čas 2008“: RÚK doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit a následně vyhlásit „Sport a volný čas 2008“. Návrh finančního objemu bude stanoven po schválení rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2008.

 

7.40      Změny závazných ukazatelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK projednala schválila změny závazných ukazatelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem.

 

7.41      Informace o peněžních a nepeněžních darech přijatých za II. čtvrtletí 2007 příspěvkovými organizacemi (školy a školská zařízení) zřizovanými Ústeckým krajem: RÚK vzala na vědomí informace o peněžních a věcných darech přijatých za II. čtvrtletí 2007 příspěvkovými organizacemi (školy a školská zařízení) zřizovanými Ústeckým krajem. Jednalo se o peněžní dary v celkové hodnotě 4,932 mil. Kč a o věcné dary v celkové hodnotě 1,034 mil. Kč.

 

7.42  Program obnovy venkova 2007 - změna IČ: RÚK souhlasila se změnou identifikačních údajů Svazku obcí Českého Švýcarska, příjemce dotace z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2007.

 

7.43  Projednání návrhu projektu Ústeckého kraje do Operačního programu životního prostředí – „Doplnění sítě sběrných dvorů v Ústeckém kraji“: odloženo

 

 

Struktura města a obcí zařazených do Projektu:

Do 1000 obyvatel : 31 obcí

Do 2000 obyvatel: 6 měst

Do 10000 obyvatel: 7 měst

Do 100000 obyvatel: 6 měst

 

Partneři Projektu:

Bílence, Bílina, Bohušovice nad Ohří, Cítoliby, Česká Kamenice, Dobkovice, Děčany, Dobrná, Dobroměřice, Dolní Poustevna, Háj u Duchova, Hora sv. Kareřiny, Horní Beřkovice, Huntířov, Chodouny, Janská, Jirkov, Kamýk, Košťaty, Krabčice, Kryry, Lipová, Lom, Louny, Lubenec, Malé Žernoseky, Martiněvěs, Mašťov, Měcholupy, Mšené Lázně, Nepomyšl, Otvice, Pernštejn, Rokle, Roudnice nad Labem, Růžová, Šluknov, Telnice, Terezín, Těchlovice, Třebívlice, Ústí nad Labem, Úštěk, Vejprty, Velké Březno, Vědomice, Vchynice, Vilémov, Vrskmaň a Žatec.

 

 

8. Blok náměstka hejtmana Ústeckého kraje Ing. Petra Fialy

8.1       Rozpočtová opatření č. 7/2007: RÚK provedla navýšení rozpočtu Ústeckého kraje o částku 46,376 mil. Kč na celkový objem krajského rozpočtu ve výši 12,730 134 mld. Kč.

 

8.2       Priority rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2008: RÚK doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit základní kritéria sestavení a hlavní priority rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2008.

 

Základní kritéria sestavení rozpočtu Ústeckého kraje pro rok 2008

1.         Rozpočet Ústeckého kraje pro rok 2008 (dále jen rozpočet) bude včetně financování       

             vyrovnaný, při použití pouze příjmů roku 2008 schodkový.

2.         Provozní rozpočet bude přebytkový.

3.         Rozpočet zabezpečí základní funkce kraje a jeho organizací.

4.         Rozpočet umožní v oblasti samostatné působnosti směrovat finanční prostředky do hlavních

             priorit kraje.

5.         Kapitálový rozpočet bude prioritně zaměřen na investice do majetku kraje.

6.         Rozpočet vytvoří prostor pro maximální možné využití finančních prostředků z fondů EU a     

             dalších evropských finančních mechanismů.

7.         Maximální pozornost bude věnována rozvojovým investicím (zejména projektům     

             spolufinancovaným z EU a dalších finančních mechanismů) s cílem podporovat akce a 

             projekty, které přinesou snižování provozních výdajů případně zvýšení příjmů.

 

Hlavní priority Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2008:

1.         investice do vlastního majetku zejména do průmyslové zóny TRIANGLE a revitalizace

             dopravní infrastruktury,

2.         maximální využití finančních prostředků z EU a dalších evropských finančních mechanismů k

             rozvoji kraje zejména na programy na podporu drobného, malého a středního podnikání s 

             cílem snížit nezaměstnanost,

3.         vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje.

 

 

8.3       Projektové záměry Ústeckého kraje pro Operační program Životní prostředí: RÚK souhlasila se zpracováním žádostí o dotaci pro projekty Ústeckého kraje:

1.         Střední škola technická, Most – „Snížení energetické náročnosti areálu školy“,

2.         Střední škola technická, Varnsdorf – „SŠT Varnsdorf zateplení objektů - EA“.

 

 

8.4               Zajištění financování projektů předložených do 2.výzvy FM EHP/Norsko: RÚK souhlasila s financováním projektu „Oprava a obnova severního křídla a věže a restaurování záklopových stropů východního křídla zámku Nový Hrad v Jimlíně“, s celkovými náklady 10,350 mil. Kč včetně DPH, s podílem ÚK na úhradě nákladů ve výši 1,55 mil. Kč (15 %). Dále souhlasila s financováním projektu „Revitalizace dětských hřišť a vybavení ve školách a školských zařízeních v Ústeckém kraji“, s celkovými náklady 12 mil. Kč včetně DPH, s podílem ÚK na úhradě nákladů ve výši 1,8 mil. Kč (15 %). RÚK doporučila ZÚK schválit spolufinancování těchto projektů.

 

Nový Hrad v Jimlíně

Projekt obnovy severního křídla a věže a restaurování záklopových stropů východního křídla zámku Nový Hrad v Jimlíně úzce souvisí s celkovou obnovou areálu zámku.Záměrem v této fázi opravy je podchycení havarijního stavu krovů, zdiva, zachování podstaty kulturní památky, restaurování malovaného stropu v místnosti navazujíc na východní křídlo a dochovaných detailů architektury. Obnovit navazující původní staré sklepy směřující pod východní křídlo, a to včetně přístupového schodiště. Oprava a odvedení povrchové vody z ochozu věže včetně obnovy izolací. V budoucnu má být objekt využíván pro kulturní nebo muzejní účely.

 

Dětská hřiště

V rámci projektu budou rekonstruována dětská hřiště a upraveno vnitřní vybavení ve školách a školských zařízeních Ústeckého kraje. V nich budou zakomponovány nové herní prvky včetně potřebného zázemí a bezpečnostních povrchů.

Na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 138/60R/2006 byly uzavřeny dohody o partnerství k projektu s těmito školskými zařízeními Ústeckého kraje:

Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice

Dětský domov a Školní jídelna, Most
Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem
Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem
Dětský domov, Mateřská škola a Školní jídelna, Vysoká Pec
Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Třebívlice
Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola, Školní jídelna a Školní družina, Duchcov
Základní škola praktická, Bílina

Logopedická základní škola, Měcholupy
Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Žatec
Speciální základní škola, Šluknov
Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov


 

 

8.5       Vyhodnocení otevřeného řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na dodávku „Portálový intranet": RÚK o přidělení veřejné zakázky uchazeči TIME IMPORT a.s.Praha 10 (Na Výsluní 201/13), a to za podmínek:

•           celková nabídková cena 10,988 mil. Kč včetně DPH,

•           termín plnění: 24 týdnů.

 

8.6       Změna usnesení č.56/85R/2007 - Indikativní seznam projektů předkládaných v rámci ROP na období 2007 - 2009 : RÚK projednala a odsouhlasila změnu v usnesení č.56/85R/2007.

 

8.7       Nakládání s majetkem: RÚK projednala nakládání s majetkem kraje.

 

8.8       Vyhodnocení výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Průmyslová zóna Triangle –silnice II/250 Bitozeves – Žatec – zkapacitnění MUK I/7“ výzva k podání cenové nabídky na dodatečné stavební práce: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky dodavateli Silnice Žatec, s. r. o., Žatec (Lounská 2402), a to za celkovou nabídkovou cenu 9,810 mil. Kč bez DPH.

   

8.9       Vyhodnocení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce „SPŠ strojní a elektrotechnická Ústí n.L., Resslova – REKO 2. a 3. etapa“: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči Viamont DSP a.s., Ústí nad Labem (Železničářská čp. 1385). Společnost zakázku provede za 65,427 mil. Kč včetně DPH, do 70 týdnů.

 

 

8.10           Vyhodnocení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce „REKO silnice

II/118 Budyně n. O. – Mšené Lázně“: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči Silnice Žatec a.s. (Lounská 2402). Společnost zakázku provede za 47,149 mil. Kč bez DPH, do 34 týdnů.

 

 

8.11      Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „CSP Litoměřice – REKO výtahu DD Milešov“: RÚK rozhodla o výzvě k podání nabídek na tuto veřejnou zakázku. Práce budou provedeny na základě projektové dokumentace, zpracované firmou Correct BC, s.r.o., Ústí nad Labem (Masarykova 149/145).

 

8.12      Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „OM v Litoměřicích – oprava střechy a statika objektu č.p.253 (PVT)“: RÚK rozhodla o výzvě k podání nabídek na tuto veřejnou zakázku. Práce budou provedeny na základě projektové dokumentace, zpracované firmou P.K.I. PROJEKT s.r.o., Ústí nad Labem (Vaníčkova 3).

 

8.13      Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce „SOU služeb Litvínov – Hamr, zateplení střech a obvodového pláště“: RÚK rozhodla o výzvě k podání nabídek na tuto veřejnou zakázku. Práce budou provedeny na základě projektové dokumentace, zpracované firmou SDP Litvínov, s.r.o.

 

8.14      Vyhodnocení výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Evropská OA Děčín, 1.etapa - oprava fasády a střechy“:  RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči STAMO s.r.o. Děčín (Stavební 415/3) za nabídkovou cenu  8,2 milionu korun včetně DPH. Zakázka musí být provedena do 16 týdnů.

 

8.15      Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - REKO kuchyně“: odloženo

 

8.16      Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „II/264 Varnsdorf-Grosschonau“: RÚK rozhodla o výzvě k podání nabídek na tuto veřejnou zakázku. Práce budou provedeny na základě projektové dokumentace, zpracované firmou EMSTAV s.r.o, Ústí nad Labem. 

 

8.17      Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce „ISŠ Údlice, REKO obj. pro odborná pracoviště v Chomutově“: RÚK rozhodla o zadání užšího řízení, a to s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět,, na plnění veřejné zakázky v rozsahu projektové dokumentace, zpracované firmou Multitechnik - divize II., spol. s.r.o, Chomutov.

 

8.18      Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce objektů v ul.Stroupežnického na p.p.č.1782,1783,1785“: RÚK rozhodla o zadání užšího řízení, a to s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět zájemců, na plnění veřejné zakázky v rozsahu projektové dokumentace, zpracované firmou zpracované firmou Ctibor Žežulka - ZEFRAPROJEKT.

 

8.19      Výzva k podání cenové nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění na plnění veřejné zakázky na dodatečné stavební práce "REKO silnice II/223, II/224 Křímov - Vejprty“:  odloženo

 

8.20      Stav zajišťování projektové dokumentace projektů předkládaných v rámci ROP na období 2007-2009: RÚK vzala na vědomí průběžnou informaci investičního odboru o stavu zajišťování projektové dokumentace projektů předkládaných v rámci ROP na období 2007 – 2009.

Jedná se o: 

13 x  doprava

13 x  školství

  7 x  oblast sociální

  1 x  oblast cestovního ruchu

  1 x  budovy ÚK

 

8.21           Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální a

zdravotnictví: RÚK stanovila zvýšení závazného ukazatele příspěvek zřizovatele (investiční účelový příspěvek) pro rok 2007 o částku 1,582 mil. Kč pro Domov důchodců Dubí, na investiční záměr „Relaxační oddechový park“. RÚK současně souhlasila s použitím části rezervního fondu k posílení investičního fondu ve výši 114 000 tisíc.

 

8.22      Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje – objem prostředků na platy: RÚK souhlasila se zvýšením závazného ukazatele objem prostředků na platy v absolutní výši pro rok 2007 pro Ústav sociální péče Háj u Duchova, pro Ústav sociální péče Lobendava a pro Domov důchodců Dubí. Dále souhlasila se snížením závazného ukazatele objem prostředků na platy v absolutní výši pro rok 2007 pro Ústav sociální péče Litvínov-Janov, při zachování vyrovnaného hospodaření v roce 2007.

 

8.23      Hodnocení ředitelů příspěvkových organizací v oblasti sociální za 2. čtvrtletí 2007: RÚK projednala a schválila hodnocení ředitelů příspěvkových organizací v oblasti sociální za 2. čtvrtletí 2007.

 

8.24      Informace o výběrové řízení na ředitele Domova důchodců Dubí, příspěvková organizace: RÚK vzala na vědomí informaci o průběhu výběrového řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem Domov důchodců Dubí. Po odvolání ředitelky Věry Součkové z funkce byl ředitelem Domova důchodců Dubí jmenován na dobu určitou Karel Prokop, a to do jmenování nového ředitele. Do výběrového řízení se přihlásili dva uchazeči, z nichž žádný nevyhověl kvalifikačním podmínkám. Konkrétně šlo o nedostatečné vzdělání. V současné době je situace v organizaci stabilizovaná a byla učiněna taková nápravná opatření, která odstranila nedostatky zjištěné veřejnosprávní kontrolou.

 

8.25      Výkon zřizovatelských funkcí organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální a zdravotnictví: RÚK souhlasila s použitím části rezervního fondu k posílení investičního fondu příspěvkové organizace Ústeckého kraje Centrum sociální pomoci Litoměřice, ve výši 150 tis. Kč na vybudování nadzemního bazénu pro Domov na Pustaji Křešice. Souhlasila také s použitím části rezervního fondu k posílení investičního fondu Nemocnice Most, ve výši 30 tis. Kč, na nákup ureteroskopu pro urologické oddělení.

 

8.26      Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK rozhodla o změně zřizovací listiny příspěvkové organizace   Nemocnice následné péče Ryjice. Nemocnice následné péče Ryjice, požádala o rozšíření doplňkové činnosti organizace o činnost „Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím“. Vzhledem k tomu, že je objekt nemocnice umístěn mimo obec, nemají pacienti, zaměstnanci ani návštěvy možnost nákupu základního sortimentu nejen potravin, ale také hygienických, papírenských nebo kosmetických potřeb.

 

8.27      Transformace nemocnic v Ústeckém kraji - informace o realizaci:  RÚK vzala na vědomí informaci o průběhu realizace změny způsobu organizace a zabezpečení poskytování zdravotní péče z nemocnic, které jsou dosud příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje, na akciovou společnost Krajská zdravotní a.s. s nemocnicemi jako odštěpnými závody.

 

8.28      Doplnění členů Dozorčí rady Krajské zdravotní, a.s.: RÚK doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje navrhnout zástupce kraje do dozorčí rady společnosti Krajská zdravotní, a.s.:

a) Jan Řehák,

b) Tomáš Kříž,

c) František Hájek,

d) Michal Hanover,

e) Kovařík Jan,  

s účinností od 1. 10. 2007.

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 30.8.2007 / 30.8.2007 | Zveřejnit od-do: 30.8.2007-30.9.2007

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém