Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 93. schůze Rady Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

 

                                                                                                                                 

TISKOVÁ ZPRÁVA z 93. schůze Rady Ústeckého kraje 3.10.2007     

zpráva má pouze informativní charakter

 

6. Blok hejtmana Ústeckého kraje 

 

6.1. Personální změny

a) Personální změna Komise pro vnější vztahy Rady Ústeckého kraje. RÚK jmenovala Jiřího Jelínka členem Komise pro vnější vztahy Rady Ústeckého kraje. Jiří Jelínek nahradil odvolaného Tomáše Ratiborského

b) Personální změna v Radě pro vědu, výzkum, vývoj a inovace Rady Ústeckého kraje. RÚK odvolala Ing. Milana Nečase z funkce člena Rady pro vědu, výzkum, vývoj a inovace Rady Ústeckého kraje a jmenuje ing. Petra Svobodu CSc. členem Rady pro vědu, výzkum, vývoj a inovace Rady Ústeckého kraje.

 

6.2. Žádost Krajského svazu ledního hokeje - Ústecký kraj o bezplatné použití znaku Ústeckého kraje na reprezentačních dresech žáků výběru Ústeckého kraje. RÚK souhlasila s bezplatným použitím znaku Ústeckého kraje pro Krajský svaz ledního hokeje  - Ústecký kraj, zastoupený Janem Japanským, předsedou.

 

6.3. Nové složení redakční rady novin  "Ústecký kraj.“ RÚK vzala na vědomí nové složení redakční rady měsíčníku "Ústecký kraj", a to v následujícím složení: Ing. Jiří Šulc, hejtman Ústeckého kraje; Mgr. Lydie Šťastná, ředitelka Krajského úřadu Ústeckého kraje; Ing. Aleš Konopásek, vedoucí odboru kancelář hejtmana; Mgr. Veronika Kindlová, tisková mluvčí Ústeckého kraje; Mgr. Zbyněk Šebesta, samostatný referent oddělení tiskových informací.

 

6.4. Žádosti o finanční příspěvek z fondu hejtmana

a) Žádost Sdružení Galerie XXL o finanční příspěvek na vydání katalogu k 2. ročníku sympózia – Krajina Ústeckého kraje.  RÚK neposkytla Sdružení Galerie XXL finanční příspěvek z Fondu hejtmana na vydání katalogu k 2. ročníku sympózia – Krajina Ústeckého kraje.

b) Žádost obce Velké Žernoseky o finanční příspěvek na Vinobraní 2007. RÚK doporučila  Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout v souladu se zákonem o krajích o poskytnutí finančního příspěvku obci Velké Žernoseky ve výši 40 000,- Kč na Vinobraní 2007 z Fondu hejtmana.

c) Žádost Ortopedického centra s.r.o. o finanční příspěvek na 1.ročník Svatomartinského vína. RÚK neposkytla Ortopedickému centru, s.r.o. finanční příspěvek na 1. ročník Svatomartinského vína z Fondu hejtmana.

d) Žádost občanského sdružení ARMUS klub přátel vojenství o finanční příspěvek na přednáškový seminář „Východní fronta 1917 – 1945.“ RÚK poskytlaObčanskému sdružení ARMUS klub přátel vojenství finanční příspěvek na přednáškový seminář „Východní fronta 1917-1945“ ve výši 10 000,-Kč z Fondu hejtmana.

e) Žádost občanského sdružení Nad Labem o finanční příspěvek na vydání dvou čísel kulturně–literární revue Pandora. RÚK žádosti nevyhověla.

f) Žádost statutárního města Ústí nad Labem na dodávku „Mobilních protipovodňových stěn na Střekovské nábřeží“.  RÚKdoporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o výjimce ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci fondu hejtmana Ústeckého kraje a poskytnout dotaci Statutárnímu městu Ústí nad Labem ve výši 10 milionů korun na projekt „Mobilní protipovodňové stěny na Střekovské nábřeží.

 

6.5. Dary složkám Integrovaného záchranného systému na území Ústeckého kraje. RÚK doporučuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit poskytnutí věcných darů pro činnost Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje. Jde o dary pro Policii ČR Severočeskou správu v celkové hodnotě 1 milion 243 tisíc korun, pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje v hodnotě 1 milion 230 tisíc korun, pro Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje v hodnotě  864 tisíc korun a pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů - kraj Ústecký v celkové hodnotě 187 tisíc korun.

 

6.6. Finanční příspěvek Ústeckého kraje na činnost Jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí. RÚK schválila předložené požadavky obcí Ústeckého kraje na činnost jimi zřizovaných jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2007, včetně rozdělení finančních prostředků z rozpočtu kanceláře hejtmana na rok 2007 určených pro JSDHO. Celkem má být mezi 19 obcí, které si o příspěvek zažádaly, rozděleno 272 tisíc korun. Příspěvek je určen pouze na výstroj dobrovolných hasičů, to znamená na ošacení, přílby, obuv apod. Návrh na poskytnutí finančních příspěvků bude předložen Zastupitelstvu ÚK na jeho nejbližším zasedání.

 

6.7. Pořízení čerpadel pro řešení mimořádných situací na území Ústeckého kraje. RÚK schválilazakoupení  vodních, plovoucích nebo kalových čerpadel  pro řešení mimořádných událostí na území kraje,  v celkové hodnotě 1,19 mil. Kč. Důvodem nákupu čerpadel je možnost jejich okamžitého zapůjčení při řešení mimořádné události na území Ústeckého kraje. Dosavadní zkušenosti z povodní a lokálních záplav ukazují citelný nedostatek těchto zařízení v našem kraji.

 

6.8. Informace o probíhajících restitučních sporech. RÚK vzala na vědomípřednesenou pravidelnou informaci o stavu restitučních sporů týkajících se majetku ve vlastnictví Ústeckého kraje.

6.9. Dopravní obslužnost autobusová – zajištění dopravy. RÚK rozhodlao uzavření dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách – oblast:

a) Pro oblast Lounsko – západ, kde dopravu zajišťuje BusMat plus s.r.o., Zeměchy Rada schválila změnu cenového tarifu. Úprava nabývá účinnosti 6. 10. 2007.

b) Pro oblast Mostecká pánev, kde dopravu zajišťuje DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova a.s.. Rada schválila dodatek ke smlouvě na podnět IPS Alpha, jednoho z investorů ve strategické zóně Triangle, který zažádal dopravce Autobusy KAVKA o zajištění dopravy svých zaměstnanců. Úpravy nabývají účinnosti od 15.10.2007.

c) Pro oblast Dolní Poohří, kde dopravu zajišťuje s účinností úprav od 9. 12. 2007, dopravce ČSAD Slaný a.s., představuje dodatek ke smlouvě nový dopravní koncept obsluhy oblasti Dolní Poohří. Projekt spočívá zejména v úpravě autobusových linek, jejich vedení, jízdních řádů a návazností na drážní dopravu.

Dále RÚK rozhodla o uzavření dodatku ke Smlouvě o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé poskytováním žákovského jízdného v roce 2007 s dopravcem ČSAD Slaný a.s.,  s kterým byl uzavřen dodatek smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti v oblasti Dolní Poohří.

RÚK také souhlasí:

a) aby informační kancelář dopravce DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova a.s., který zajišťuje dopravu v oblasti Bílinsko, byla umístěna na nádraží ČD v Bílině.

 

b) se subdodávkou dopravce Zdeněk Lamer, Kladno dopravci ČSAD Slaný a.s., v oblasti Dolní Poohří a Štětsko

 

c) se subdodávkou dopravce Zdeněk Kulhánek – EXPRESCAR, dopravci ČSAD Slaný a.s., v oblasti Dolní Poohří.

 

6.10 Darovací smlouva mezi Ústeckým krajem a společností INPEKO spol. s r.o. RÚK rozhodla o uzavření dodatku k darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a společností INPEKO.

 

  

7. Blok náměstka a zástupce hejtmana Ústeckého kraje Radka Vonky

7.1. Dokumentace pro územní rozhodnutí cyklostezky "Krušnohorská magistrála č.23“. Prodloužení termínu plnění veřejné zakázky. RÚK schválila změnu termínů plnění veřejné zakázky č.j. VZ-RR-2/INV/2007 „Krušnohorská magistrála č. 23“ .

 

7.2. Program rozvoje Ústeckého kraje. Harmonizace Programu rozvoje Ústeckého kraje s Regionálním operačním programem Severozápad, informace o průběhu zpracování, návrh vymezení investičních oblastí. RÚK vzala na vědomí informaci o zpracování Programu rozvoje Ústeckého kraje. Dále RÚK  schválila vymezení intervenčních oblastí Programu rozvoje Ústeckého kraje: Doprava, Lidské zdroje, Životní prostředí a zemědělství, Ekonomický rozvoj, Cestovní ruch, Regionální rozvoj a absorpční kapacita.

 

7.3. Pilotní ověření vícezdrojového financování v rámci zakázky MPSV "Vzdělávání malých a středních podniků" – projekt ROZAM. vyřazeno

 

7.4. Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Výrobní závod PORTOLA Packaging Louny v průmyslové zóně Louny – jihovýchod – 2. etapa“ oznamovatele CTP Incest, spol. s.r.o., Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec Umístění: Ústecký kraj, Obec: Louny, k. ú. Chlumčany u Loun . RÚK za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v  Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje provést posouzení vlivů na životní prostředí. Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací města Louny.

 

 7.5. Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Hospodářství kapalných odpadů“ oznamovatele Lafarge Cement, a.s., Čížkovice  čp. 27, 411 12 Čížkovice Umístění: Ústecký kraj, Obec: Čížkovice, Sulejovice, k. ú. Čížkovice, Sulejovice. RÚK za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací.

 

7.6. Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Přístavba a vestavba ČSPHM k objektu č. 10 BRANDOV“ oznamovatele UTAH s.r.o., Písečná 5068, 430 05  Chomutov. Umístění: Ústecký kraj, Obec: Brandov, k. ú Brandov.  RÚK za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v  Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.7. Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti ANIVEG ECO s.r.o., 8. května 165, 410 02 Lovosice, IČ 4894 8543, pro zařízení „Výroba organických derivátů“. Umístění: Ústecký kraj, Lovosice, k.ú.: Lovosice, p.p.č. 386, 387, 387/2 a 388. RÚK k žádosti o vydání integrovaného povolení, která byla zpracována provozovatelem, dle zákona o integrované prevenci, za předpokladu zajištění emisí do ovzduší a vod na úrovni nejlepších dostupných technik pro trvalý provoz uvedených zařízení, nemá připomínek.

 

7.8. Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti SPOLEK PRO CHEMICKOU A HUTNÍ VÝROBU, a.s., Revoluční 86, 400 32 Ústí nad Labem, IČ 0001 1789, pro zařízení „Zpracování vyčerpaných katalyzátorů“. Umístění: Ústecký kraj, Ústí nad Labem, areál Spolchemie. RÚK nemá k žádosti o vydání integrovaného povolení, která byla zpracována provozovatelem zákona o integrované prevenci, za předpokladu zajištění emisí do vod na úrovni nejlepších dostupných technik pro stavbu a zkušební provoz uvedených zařízení, připomínek.

 

7.9. Vyjádření kraje v samostatné působnosti k dokumentaci EIA záměru „Stavební úpravy – farma Solany – chov prasat a bioplynová stanice“ oznamovatele Farma Solany s.r.o., Solany 104, 411 15 Třebívlice. Umístění: Ústecký kraj, Obec Děčany, k. ú. Solany. RÚK, po té co byla na základě připomínek vzešlých ze zjišťovacího řízení dopracována dokumentace, a za předpokladu, že budou zohledněny všechny připomínky orgánů veřejné správy, nemá ke zpracování posudku námitek.

 

7.10. Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Větrný park Malý Háj“ oznamovatele DROBIL-ENERGO, s.r.o., Harantova 18, 31 32 Plzeň a BAUMAT S.R.O., Dukelská 1525, 434 01 Most, zastoupené na základě plné moci Terén Design, s.r.o., Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice Umístění: Ústecký kraj, Obec Hora Svaté Kateřiny, k. ú. Malý Háj. RÚK požaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. V dopracované dokumentaci požaduje dořešit vliv na tetřívka obecného, na obyvatelstvo a krajinný ráz.

 

7.11. Vyjádření kraje v samostatné působnosti k dokumentaci EIA záměru „Přeložka silnice I/13 Děčín – D8“ oznamovatele Ředitelství silnice a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4. Umístění: Ústecký kraj, Obec Děčín, Jílové, Libouchec, k. ú. Podmokly, Chrochvice, Horní Oldřichov, Bynov, Krásný Studenec, Martiněves u Děčína, Jílové u Děčína, Modrá u Děčína, Libouchec.  RÚK se vyjádřila v tom smyslu, že dopracovaná dokumentace, která byla zpracována na základě závěru zjišťovacího řízení, zahrnuje připomínky vzešlé ze zjišťovacího řízení. Opatření navrhovaná k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí jsou, po jejich doplnění o oprávněné požadavky orgánů veřejné správy, odpovídající a dostatečná. Co se týče jednotlivých variant záměru „Přeložka silnice I/13 Děčín – D8“, RÚK po projednání nedoporučila variantu V0, která navrhuje přivaděč nestavět a zachovat stávající trasu komunikace. K realizaci naopak RÚK doporučila variantu VB 1, která je vedena v trase železniční trati. Za předpokladu zahrnutí všech oprávněných podmínek orgánů veřejné správy do návrhu Stanoviska příslušného úřadu, RÚK nemá námitek ke zpracování posudku.

 

7.12. Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Ekoenergie Výškov“ oznamovatele FABE s.r.o., Bitozeves 12, 440 01 Louny, zastoupené na základě plné moci Ing. Tomášem Dvořáčkem, Majerová 572, 165 00 Praha 6 Umístění: Ústecký kraj, Obec Výškov, k. ú. Výškov u Počerad. RÚK poprojednání požaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.13. Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Výroba lakovaných přepravních palet a regálových systémů pro automobilový průmysl“ oznamovatele JUEPO s.r.o., Vysoká Pec 16, 431 59 Vysoká Pec. Umístění: Ústecký kraj, obec Komořany u Mostu, k. ú. Komořany u Mostu. RÚK za předpokladu zajištění emisí do ovzduší na úrovni nejlepších dostupných technik a respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy nepožaduje provést posouzení podle o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.14. Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Komerční centrum a sportovní areál Duchcov“ oznamovatele FABIONN s.r.o., Přívorská 482/19, 181 00 Praha 8 – Čimice. Umístění: Ústecký kraj, obec Duchcov, k. ú.  Duchcov. RÚK za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v  Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

 

7.15. Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Výrobní hala na PZ „Královský Vrch“ v Kadani“ oznamovatele DoorHan Europe s.r.o., Boženy Němcové 1689, 432 01 Kadaň. Umístění: Ústecký kraj, obec Kadaň, k. ú. Kadaň. RÚK po projednání požaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.16. Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Regenerace území plochodrážního stadionu v Chomutově“ oznamovatele Multitechnik – divize II spol. s r.o., Na Příkopech 1782, 430 01 Chomutov. Umístění: kraj Ústecký, obec Chomutov, k.ú. Chomutov. RÚK za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v  Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.17. Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Václav Minařík – SBĚRNÉ SUROVINY – KOVY“ oznamovatele Václava Minaříka, Dubská 41/41, 417 01 Dubí u Teplic. Umístění: kraj Ústecký, obec Dubí, k.ú. Dubí – Pozorka. RÚK požaduje provést posouzení záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.18. Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Sklad chemikálií pro matovací linku Glaverbel Czech – Barevka“ oznamovatele obchodní firmy Glaverbel Czech a.s., Sklářská 450,  416 74 Teplice. Umístění:  Ústecký kraj, obec Dubí, k.ú.Dubí – Pozorka. RÚK nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí za předpokladu zahrnutí podmínek odboru ŽPZ KÚ Ústeckého kraje k záměru, naplnění oprávněných podmínek dalších orgánů veřejné správy a zahrnutí opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí v plném rozsahu do závěrů zjišťovacího řízení. Záměr je umisťován do stávající haly průmyslového areálu.

 

7.19. Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru  „Pokračování těžby kaolinu na lomu Krásný Dvůr v dobývacím prostoru Podbořany I “ oznamovatele obchodní firma Kaolin Hlubany, a.s., Hlubany čp.63, 441 01 Podbořany. Umístění: kraj Ústecký, obce Podbořany a Krásný Dvůr, k.ú. Buškovice a Krásný Dvůr. odloženo

 

7.20. Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti KOMA, spol. s r.o., Krakovská 1346/15, 110 01 Praha 1 – Nové Město, IČ 0067 2971, pro zařízení „KOMA, spol. s r.o. - výroba základních anorganických chemikálii“. Umístění: Ústecký kraj, Neštěmice, k.ú.:  Neštěmice. odloženo

 

7.21. Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti ELECTROPOLI-GALVIA, s.r.o., Budovatelů 323, Třemošnice, IČ 6206 3685, která je zastoupena panem RNDr. Zbyňkem Ryšlavým, CSc. – Envigea, s.r.o., Jánská 864/4, 460 01 Liberec 1, pro zařízení „ELECTROPOLI-GALVIA, s.r.o., provozovna Rumburk – Provoz na povrchovou úpravu kovů žárovým zinkováním“. Umístění: Ústecký kraj, Rumburk, k.ú.: Horní Jindřichov.  vyřazeno

 

7.22. Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti ENERGY Ústí nad Labem, a.s., Žukovova 100, 400 03 Ústí nad Labem, IČ 2554 0971, pro zařízení „Energetika“. Umístění: Ústecký kraj, Ústí nad Labem, k.ú.: Střeliv. odloženo

 

7.23. Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti A-Z ODPADY s.r.o., Spořická 4751, 430 01 Chomutov, IČ 2545 1774, pro zařízení „Zařízení pro úpravu a likvidaci nebezpečných odpadů“. Umístění: Ústecký kraj, Klášterec nad Ohří, k.ú.: Miřetice u Klášterce nad Ohří. odloženo

7.24. Platové výměry  a odměny ředitelů škol  a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem. RÚK stanovuje dle zákona o krajích v souladu s nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě platové výměry ředitelům Střední školy energetické a stavební, Chomutov a Vyšší odborné školy obalové techniky a Střední školy, Štětí, Střední zdravotnické školy, Chomutov a Základní školy praktické, Bílina a zástupcům ředitele Střední lesnické školy a Střední odborné školy sociální, Šluknov a Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov platové výměry. Dále RÚK stanovuje odměnu za úspěšné splnění mimořádného úkolu Mgr. Jaroslavě Kohoutové, ředitelce Dětského domova, Základní školy a Střední školy, Žatec.

 

7.25. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – školy a školská zařízení. RÚK rozhodla o změně zřizovacích listin těchto škol: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem, Základní škola praktická, Velké Březno, Střední odborná škola technická a Střední odborné učiliště, Louny, Hotelová škola, Teplice, Základní škola praktická, Bílina, Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola, Školní jídelna a Školní družina, Duchcov, Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, Gymnázium, Most, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická J.E.Purkyně, Most,  Střední škola technická, Most-Velebudice, Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov, Střední škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem.

 

7.26. Dům dětí a mládeže, Varnsdorf, Pražská 663, příspěvková  organizace – personální záležitosti. RÚK jmenovala konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Dům dětí a mládeže, Varnsdorf.

 

7.27. Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov, příspěvková organizace – personální záležitosti. RÚK rozhodla o vyřazení Ing., Bc. Radka Hampla, ING-PAED IGIP  z konkursu na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov. Uchazeč Radek Hampl nevyhověl požadavkům konkursního řízení.

 

7.28. Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov, Čelakovského 822, příspěvková organizace – personální záležitosti. RÚK vzala na vědomí informaci o úmrtí Bc. Jana Neumanna, ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov. RÚK dále rozhodla o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, o vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov.

 

7.29. Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace – personální záležitosti. RÚK vzala na vědomí vzdání se funkce ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace, Ing. Václava Komína, ke dni  30. 6. 2008. RÚK v souvislosti s tím rozhodla o náležitostech konkursního řízení a  konkursních komisích, o vyhlášení konkursního řízení na obsazení  uvolněné funkce ředitele školy.

 

7.30. Změny závazných ukazatelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem. RÚK souhlasila se zvýšením závazného ukazatele -  příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2007, pro příspěvkové organizace:

- Střední školu zemědělskou a ekologickou, Žatec, Svatopluka Čecha 1180, o 80 tisíc korun, na  celkový objem 1 miliony 881 tisíc korun, na odpisy.

- Dětský domov a Školní jídelnu, Chomutov, Čelakovského 822, o 358 tisíc korun, na celkový objem 3 miliony 636 tisíc korun, na neinvestiční náklady za žáky navštěvující ZŠ a MŠ,

- Dětský domov a Školní jídelnu, Lipová u Šluknova 417, o 93 tisíc korun, na celkový objem 4 miliony 303 tisíc korun, na neinvestiční náklady za žáky navštěvující ZŠ a MŠ

Dále RÚK souhlasila s uzavřením leasingové smlouvy na pořízení užitkového vozidla ve výši 338 tisíc korun, pro       Střední stavební školu, Teplice, Fr. Šrámka, příspěvkovou organizaci.

 RÚK také rozhodla o odvodu z investičního fondu Střední školy zemědělské a ekologické, Žatec, Sv. Čecha 1180, příspěvkové organizaci v roce 2007 ve výši 80 tisíc korun, ve prospěch  zřizovatele.

RÚK stanovila závazný ukazatel – investiční účelový příspěvek, pro rok 2007:

- Střední odborné škole služeb a Střednímu odbornému učilišti, Kadaň, 5. května, příspěvkové organizaci, ve výši 264 tisíc korun, na opravu sociálního zařízení;

- Střední škole řemesel a služeb, Děčín, Ruská 147, příspěvkové organizaci, ve výši 4 tisíc korun na úpravu bytu na nebytové  prostory pro výuku – učebna, kabinety;

- Domu dětí a mládeže, Ústí nad Labem, W. Churchilla 8, příspěvkové organizaci, ve výši 313 tisíc korun, na dofinancování  výstavby Skateparku na Stadionu mládeže v Ústí n. L;

- Střední škole stavební, Teplice, Fr. Šrámka, příspěvkové organizaci, ve výši 1 milion 248 tisíc korun, na vybavení kuchyně

 

 

7.31. Změny v  rejstříku škol a školských zařízení. RÚK souhlasila se změnami v  rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem.

 

7.32. Hry III. zimní Olympiády dětí a mládeže České republiky 2008.RÚK vzala na vědomí informace o Hrách  III. zimní Olympiády dětí a mládeže České republiky 2008, které se budou konat ve dnech 27. ledna až 1. února  2008 ve Zlínském kraji. RÚK dále souhlasila s účastí reprezentace Ústeckého kraje na Hrách  III. zimní Olympiády dětí a mládeže České republiky 2008, pořádaných Zlínským krajem ve dnech 27. ledna až 1. února  2008.

Rada také odsouhlasila formu bezúplatného převodu  sportovního reprezentačního oblečení účastníkům Her  III. zimní Olympiády dětí a mládeže České republiky 2008: reprezentační soupravy (zimní zateplená bunda s logem Ústeckého kraje, zimní zateplené kalhoty a zimní čepice s logem Ústeckého kraje) v počtu 78 kusů v pořizovací celkové ceně  195 tisíc korun s DPH.

 

7.33. Dotační program: „Sport a volný čas 2007“ -  schválení dodatku ke smlouvě. RÚK schváliladodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci dotačního programu „Sport a volný čas 2007“ č. 346/2007/SMT-15 uzavřené dne 8. 6. 2007 na projekt osobě:  TJ Česká Kamenice, výše dotace: 50 000,- Kč, název projektu: Český pohár horských kol.

 

7.34. Odměna za archeologický nález. RÚK souhlasí s poskytnutím odměny za archeologický nález dle zákona o státní památkové péči, panu Jiřímu Buluškovi ve výši 16 500,- Kč. Pan Buluška 4. ledna tohoto roku pomocí detektoru kovů nalezl na Stolové hoře – Quaderbergu u Děčína bronzový depot. Jednalo se o sekery, nože, kladívka a další nástroje. Protože šlo o nález neuskutečněný při archeologické činnosti, náleží podle zákona nálezci odměna ve výši do 10-ti procent kulturně-historické ceny nálezu. Tu Archeologický ústav Akademie ČR stanovil na 165 tisíc korun. Příslušnou odměnu nálezci předá osobně hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc.

 

7.35. Dotační Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje na rok 2008. RÚK doporučila  Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje na rok. Ústecký kraj již tři roky vyhlašuje Program na záchranu a obnovu kulturních památek, který vlastníkům pomáhá v obnovách a rekonstrukcích hodnotných nemovitých a movitých kulturních památek na území kraje. V roce 2007 bylo přerozděleno mezi 30 projektů přes 10 mil. Kč. Finanční prostředky obdrželo od Ústeckého kraje 13 právnických a fyzických osob, 7 církví a 10 obcí.

 

 

7.36. Změna závazných ukazatelů pro rok 2007 – zvýšení příspěvku zřizovatele na provoz a zvýšení objemu prostředků na platy – pro Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvkovou organizaci Ústeckého kraje. RÚK souhlasila se zvýšením závazných ukazatelů pro rok 2007 pro Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvkovou organizaci z důvodu navýšení mzdových prostředků o 91 tisíc korun, provedení nevyhnutelných oprav ve výši 233 tisíc korun a pořízení regálů na knihy ve výši 119 tisíc korun:

-          příspěvku zřizovatele na provoz o částku 443 tisíc korun na celkový objem  4 miliony 650 tisíc korun

-          objem prostředků na platy o částku 91 tisíc korun na celkový objem 2 miliony  715 tisíc korun

 

 

7.37 Změna závazných ukazatelů pro rok 2007 – zvýšení příspěvku zřizovatele na provoz a zvýšení objemu prostředků na platy – pro Galerii výtvarného umění v Mostě, příspěvkovou organizaci Ústeckého kraje. RÚK souhlasila se zvýšením závazných ukazatelů pro rok 2007 pro Galerii výtvarného umění v Mostě, příspěvkovou organizaci z důvodu navýšení mzdových prostředků:

-  příspěvku zřizovatele na provoz o částku   124 tisíc korun na celkový objem 3 miliony 470 tisíc korun

- objem prostředků na platy o částku 90 tis. Kč na celkový objem 1 milion 606 tisíc korun

 

 

7.38. Úplné znění  zřizovací listiny veřejné výzkumné instituce Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.

 

7.39. Projednání návrhu projektu Ústeckého kraje do Operačního programu životního prostředí – „Doplnění sítě sběrných dvorů v Ústeckém kraji“ - staženo

 

7.40. Vyjádření kraje v samostatném působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Pokračování hornické činnosti  v DP Měrunice a DP Měrunice I a činnost prováděná hornickým způsobem na nevýhradním ložisku Měrunice – východ,“ oznamovatele obchodní firmy BASALT s.r.o., Všechlapy č.p. 3 – odloženo

 

7.41. Realizace Globálních grantů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2007 – 2014 – Dohoda o spolupráci mezi MŠMT a Ústeckým krajem. RÚK rozhodla o spolupráci řídícího orgánu a zprostředkujícího subjektu při zabezpečení realizace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi MŠMT a Ústeckým krajem.

 

7.42 Indikativní seznam projektů předkládaných v rámci ROP na období 2007 – 2009: doplnění usnesení. RÚK rozhodla o doplnění seznamu o projekt „II.etapa rekonstrukce Zahradnicko-zemědělského vzdělávacího centra Ústeckého kraje – Libverdský dvůr“ pro příspěvkovou organizaci kraje Střední školu zahradnickou a zemědělsko Antonína Emmanuela Komerse v Děčíně.

 

8. Blok náměstka hejtmana Ústeckého kraje Ing. Petra Fialy

8.1. Rozpočtová opatření č. 8/2007. RÚK provedla navýšení rozpočtu Ústeckého kraje o částku 432 287 tisíc korun na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 13 162 421 000 korun.

 

8.2. Finanční hospodaření Ústeckého kraje za 1. pololetí 2007. RÚK vzala na vědomí finanční hospodaření Ústeckého kraje za 1. pololetí 2007, včetně jím zřízených příspěvkových organizací.

 

 8.3. Přehled pohledávek Ústeckého kraje a jím zřizovaných PO k 30. 6. 2007. RÚK vzala na vědomí přehled pohledávek Ústeckého kraje a příspěvkových organizací zřizovaných krajem ke 30.6.2007.

 

8.4. Indikativní seznam projektů předkládaných v rámci ROP na období 2007 – 2009 - změna usnesení č. 56/85R/2007. RÚK zrušila část usnesení č. 56/85R/2007 v bodě B) indikativní seznam projektů a schválila novou podobu indikativního seznamu projektů z usnesení č. 56/85R/2007 v bodě B)

 

8.5. Stav přípravy projektů  předkládaných v rámci ROP na období 2007-2009. RÚK vzala na vědomí informaci o postupu přípravy projektů předkládaných v rámci Regionálního operačního programu na období 2007-2009.  

 

8.6. Projekt "Ústecký kraj - kraj přírody i člověka" podpořený v rámci Opatření 4.2 Specifické vzdělávání OP RLZ, v grantovém schématu Ministerstva životního prostředí "Síť enviromentálních informačních a poradenských center",  změna rozpočtu. RÚK schválila přesun finančních prostředků partnerům projektu „Ústecký kraj – kraj přírody i člověka“ z rozpočtu příjemce projektu, tj. Ústeckého kraje. RÚK doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit přesun finančních prostředků partnerům projektu „Ústecký kraj – kraj přírody i člověka“ z rozpočtu příjemce projektu, tj. Ústeckého kraje.

 

8.7. Memorandum o porozumění mezi ÚK a Berman Group - vyřazeno

 

8.8. Nakládání s majetkem. RÚK vzala na vědomí nakládání s majetkem kraje.

8.9. Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „CSP Litoměřice – REKO výtahu DD Milešov“ RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „CSP Litoměřice – REKO výtahu DD Milešov“ dodavateli IET-Stavby s.r.o., Ústí nad Labem, a to za podmínek:

Celková nabídková cena: 2.179.922,- Kč bez DPH, 2.288.918,- Kč s DPH, termín plnění: 8 týdnů, poskytované záruky: 60 měsíců.

 

8.10. Zrušení výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „OM v Litoměřicích – oprava střechy a statika objektu č.p.253 (PVT)“ veřejnou zakázku „OM v Litoměřicích – oprava střechy a statika objektu č.p.253(PVT)“ zadanou podle zákona o veřejných zakázkách, v platném znění zrušit.

 

8.11. Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „II/264 Varnsdorf-Grosschönau“ - odloženo

 

8.12. Vyhodnocení výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce „SOU služeb Litvínov-Hamr, zateplení střech a obvodového pláště“. RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky „SOU služeb Litvínov-Hamr, zateplení střech a obvodového pláště“ uchazeči HERKUL s.r.o., Most-Vtelno a to za podmínek: celková nabídková cena 23 235 553 korun včetně DPH, doba realizace 31 týdnů, délka poskytované záruky: 60 měsíců.

 

8.13. Vyhodnocení výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce „RgMU Teplice – REKO románského křídla“ výzva k podání cenové nabídky na dodatečné stavební práce. RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči FRK s.r.o., Kadaň a to za podmínek: celková nabídková cena 12 718 414 korun včetně DPH, doba realizace 18 týdnů, délka poskytované záruky: 60 měsíců.

 

8.14. Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - REKO kuchyně. RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči JOEL s.r.o. a to za podmínek: celková nabídková cena 2 951 774 korun s DPH, termín plnění 13 týdnů, poskytované záruky 36 měsíců.

 

8.15. Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Průmyslová zóna Triangle – úprava zemníku vytěžené zeminy a rozprostření zeminy“ RÚK rozhodla o výzvě k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Průmyslová zóna Triangle – úprava zemníku vytěžené zeminy a rozprostření zeminy“ dle výkazu výměr, který zpracovala firma ARTECH spol. s r. o., Litínov. Dále rada rozhodla o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky, o kritériích pro hodnocení kvalifikace zájemců a o zaslání výzvy ve zjednodušeném podlimitním řízení těmto dodavatelům:

1)          HERKUL spol. s r. o., Most – Vtelno

2)          JOEL s. r. o, Most-Velebudice

3)          Šilhánek a syn, a. s., Kryry

4)          FRK s. r. o., Kadaň

5)          JM Mikulášek s.r.o, Chomutov

  RÚK také jmenovala členy hodnotící komise.

 

8.16. Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „OM v Litoměřicích – oprava střechy a statika objektu č.p.253 (PVT)“. RÚK rozhodla o výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „OM v Litoměřicích – oprava střechy a statika objektu č.p.253 (PVT)“. Práce budou provedeny na základě projektové dokumentace zpracované firmou P.K.I. PROJEKT s.r.o., Ústí nad Labem.  Dále rada rozhodla o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky, o kritériích pro hodnocení kvalifikace zájemců a o zaslání výzvy těmto dodavatelům:

1)     North stav a. s., Jateční 3377/47, 400 01 Ústí nad Labem

2)     Chládek & Tintěra, a. s., Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice

3)     Speciální stavby Most spol. s r. o., J. Suka 261, PO BOX č. 26, 434 01 Most

  RÚK také jmenovala členy hodnotící komise.

 

 

8.17. Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „II/263  Jiříkov – Ebersbach“ (hraniční přechod) RÚK rozhodla o výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „II/263  Jiříkov – Ebersbach“ (hraniční přechod). Práce budou provedeny na základě projektové dokumentace zpracované firmou Ctibor Žežulka - ZEFRAPROJEKT Ústí nad Labem.  Dále rada rozhodla o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky, o kritériích pro hodnocení kvalifikace zájemců a o zaslání výzvy těmto dodavatelům:

1) SaM silnice a mosty a. s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa,

           2) INSKY spol. s r. o., Nový svět 100, 400 07  Ústí nad Labem

3) Viamont DSP a. s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem

RÚK také jmenovala členy hodnotící komise

 

8.18. Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce III/26329  Filipov – Neugersdorf“ ( hraniční přechod). RÚK rozhodlao výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „III/26329  Filipov – Neugersdorf“ (hraniční přechod). Práce budou provedeny na základě projektové dokumentace zpracované firmou EMSTAV s. r. o., Ústí nad Labem.  Dále rada rozhodla o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky, o kritériích pro hodnocení kvalifikace zájemců a o zaslání výzvy těmto dodavatelům:

1) KOMASTAV DS s. r. o., Ústí nad Labem,

2) Děčínský stavební podnik s.r.o., Děčín 2

3) SaM silnice a mosty a. s., Česká Lípa,

RÚK také jmenovala členy hodnotící komise

 

 

8.19. Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „III/21910 České Hamry – Hammerunterwiesenthal“  (hraniční přechod). RÚK rozhodla o výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „III/21910 České Hamry – Hammerunterwiesenthal“ (hraniční přechod). Práce budou provedeny na základě projektové dokumentace zpracované firmou  EMSTAV s. r. o..  Silnice Žatec s. r. o., Žatec. Dále rada rozhodla o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky, o kritériích pro hodnocení kvalifikace zájemců a o zaslání výzvy těmto dodavatelům:

           1) Silnice Žatec s. r. o., Žatec

           2) JOEL s. r. o., Most-Velebudice

3)  HERKUL spol. s r. o., Most – Vtelno

RÚK také jmenovala členy hodnotící komise

 

 

8.20. Stanovení kapacity zařízení sociálních služeb zřizovaných Ústeckým krajem. RÚK schválila kapacitu zařízení sociálních služeb: - Domova důchodců Šluknov, příspěvková organizace, celkem 100

                                  - Domov důchodců a ústav sociální péče Litvínov-Janov, příspěvková organizace, celkem 193 z toho:pro Domov důchodců 177, pro Ústav sociální péče 16

                                  - Domov důchodců Meziboří, příspěvková organizace, celkem 150

                          - Domov důchodců Dubí, příspěvková organizace, celkem 320

 

 

8.21. Stanovení platů ředitelům příspěvkových organizací Ústeckého kraje – oblast sociální a zdravotnictví

RÚK stanovila plat PhDr.. Miladě Šilhové, ředitelce Kojeneckých ústavů Ústeckého kraje, příspěvkové organizace s účinností od 1. 11. 2007 a Mgr. Rostislavu Kolačevovi, řediteli Ústavu sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvkové organizace, s účinností od 1. 12. 2007.

 

8.22. Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální a zdravotnictví

RÚK souhlasila se zvýšením závazného ukazatele objem prostředků na platy pro Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, Domov důchodců Teplice a pro pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje.

 

8.23. Výkon zřizovatelských funkcí organizací Ústeckého kraje v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví. RÚK souhlasila s použitím části rezervního fondu k posílení investičního fondu Ústavu sociální péče Háj u Duchcova, příspěvkové organizace, ve výši 180 tis. Kč na nákup nového osobního automobilu.

 

8.24. Změna usnesení Rady Ústeckého kraje č. 133/89R/2007 ze dne 29.8. 2007. RÚK zrušila usnesení Rady Ústeckého kraje č. 133/89R/2007 Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje – objem prostředků na platy v části B) s textem:      „ukládá Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví, nechat zpracovat personální audity u příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí

 

Blok ředitelky Krajského úřadu Ústeckého kraje

9.1. Dohoda o poskytnutí součinnosti při vybírání správních poplatků. RÚK rozhodla o uzavření Dohody o poskytnutí součinnosti při vybírání správních poplatků s  Městem Šluknov dle přílohy tohoto materiálu

9.2. Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na dodávku s názvem „Dodávka elektřiny pro budovy Krajského úřadu  Ústeckého kraje v roce 2008. RÚK rozhodla o výzvě k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Dodávka elektřiny pro budovy Krajského úřadu Ústeckého kraje v roce 2008“. Dále rada rozhodla o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky, o kritériích pro hodnocení kvalifikace zájemců a o zaslání výzvy těmto dodavatelům:

                 1)  E.ON Energie, a.s., České Budějovice

 2) ČEZ Prodej, s.r.o., Praha 4 – Michle

                3) ARMEX ENERGY, a.s., Děčín,

4) CZECH-KARBON s.r.o., Ostrava-Moravská Ostrava

5) MORAVIA ENERGO, a.s., Třinec

RÚK také jmenovala členy hodnotící komise

 

9.3. Výsledek výběrového řízení - Zástupce Ústeckého kraje v Bruselu. RÚK vzala na vědomí informaci o průběhu a výsledku výběrového řízení na personální obsazení kanceláře „Zastoupení Ústeckého kraje při EU“. Výběrová komise vybrala ing. Markétu Pokornou.  

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 4.10.2007 / 4.10.2007 | Zveřejnit od-do: 4.10.2007-4.11.2007

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém