Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 94. schůze Rady Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
Zpráva je aktualizována po 95. mimořádné schůzi krajské rady v bodech 6.6 a 7.3.
 

 
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA Z 94. JEDNÁNÍ RADY ÚSTECKÉHO KRAJE

Tato tisková zpráva je pouze informativního charakteru

 

6. Blok hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Šulce

 

 

6.1. Žádost o příspěvky z fondu hejtmana

 

a) Žádost statutárního města Ústí nad Labem o finanční příspěvek na „Vybudování osvětlení pro hřiště na kopanou s umělým povrchem.“ RÚK doporučila Zastupitelstvu schválit výjimku z pravidel Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci fondu hejtmana Ústeckého kraje. Dále Rada doporučila Zastupitelstvu poskytnout Statutárnímu městu Ústí nad Labem dotaci ve výši 3 500 000 korun na projekt „Vybudování osvětlení pro hřiště na kopanou s umělým povrchem.“

 

b) Žádost statutárního města Ústí nad Labem o finanční příspěvek na „Výstavbu kabin pro hřiště s umělým povrchem.“ RÚK doporučila Zastupitelstvu schválit výjimku z pravidel Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci fondu hejtmana Ústeckého kraje. Dále Rada doporučila Zastupitelstvu poskytnout Statutárnímu městu Ústí nad Labem dotaci ve výši 6 500 000 korun na projekt „Výstavba kabin pro hřiště s umělým povrchem.“

 

c) Žádost o finanční příspěvek na záchranné stanice pro handicapované volně žijící živočichy v Ústeckém kraji. RÚK schválila finanční příspěvek na záchranné stanice pro handicapované volně žijící živočichy v Ústeckém kraji, Záchranné stanici pro volně žijící handicapované živočichy FALCO ve výši 160 000 korun a Podkrušnohorskému zooparku Chomutov, p.o. ve výši 40 000 korun.

d) Žádost Svazu cestovního ruchu DELITEUS o finanční příspěvek na činnost. RÚK neposkytla Svazu cestovního ruchu DELITEUS finanční příspěvek z Fondu hejtmana na činnost.

 

6.2.  Memorandum mezi Ústeckým krajem a čínskou provincií Anhui (Čínská lidová republika). RÚK nedoporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit memorandum mezi Ústeckým krajem a čínskou provincií Anhui.

 

6.3. Schválení prohlášení o spolupráci mezi Ústeckým krajem a Regionální provincií Palermo (Itálie) RÚK doporučilaZastupitelstvu Ústeckého kraje schválit prohlášení o spolupráci mezi Ústeckým krajem a Regionální provincií Palermo (Itálie).

 

6.4. vyřazeno z programu

 

6.5. Přísedící Krajského soudu v Ústí nad Labem. RÚK doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje:zvolit do funkce přísedící Krajského soudu v Ústí nad Labem kandidátku: MUDr. Zuzana Richterová.

 

6.6. Rozhodnutí o dalším postupu vůči společnosti Varia s.r.o. zajišťující technický dozor stavby „Úprava dispozičního řešení DD – Střekov, ul. Truhlářova“: RÚK rozhodlaneuplatňovat, z důvodu protichůdných závěrů oponentních znaleckých posudků na zatřídění zemin ve výkopu stavby a nemožnosti provést po ukončení stavby přezkoumání správnosti zatřídění zemin podle ČSN 73 3050 – Zemní práce, a z toho plynoucího důkazního stavu, jakýkoliv nárok vůči společnosti Varia s.r.o., která prováděla výkon technického dozoru stavby „Dětský domov Ústí nad Labem, Truhlářova 16 – dispoziční a interiérové úpravy“. RÚK současně uložila vedoucímu odboru investičního krajského úřadu zajistit do konce promlčecí lhůty, tj. do 22. 6. 2009 sledování a hodnocení, zda nenastala nová důkazní situace u skutečností pro případné uplatnění nároku vůči společnosti.

 

6.7. Informace o průběhu vymáhání pohledávky vůči společnostem Realit Global s.r.o. a Euro Asia Food

s.r.o. RÚK vzala na vědomípřednesenou informaci o průběhu vymáhání pohledávek vůči společnosti Karat Plus Com s.r.o. a Euro Asia Food s.r.o.  

 

6.8. Dopravní obslužnost autobusová – zajištění dopravy RÚK rozhodla o uzavření dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje s účinností úprav od 9. 12. 2007 na vymezených linkách:

a)Bílinsko, dopravce DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova a.s.

b)Krušné hory – Chomutovsko, dopravce Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.

c)Kadaň – Žatec, dopravce Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.

d)Podbořansko a Podbořany – Žatec, dopravce Autobusová doprava s.r.o. Podbořany

e)Děčínsko – východ, dopravce Dopravní podnik města Děčína, a.s.

f)      Děčínsko – západ, dopravce Dopravní podnik města Děčína, a.s.

g)České středohoří – východ, dopravce ČSAD Semily, a.s.

h)Ústecko – sever, dopravce Severočeská dopravní a.s.

i)     Lounsko-jih a Lounsko-východ, dopravce DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

j)      Mostecká pánev, dopravce DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

k)České středohoří - západ, dopravce Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.

l)     Šluknovsko, dopravce ČSAD Semily, a.s.

m)     Štětsko, dopravce ČSAD Slaný a.s.

RÚK dále rozhodla o uzavření dodatku ke Smlouvě o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé poskytováním žákovského jízdného v roce 2007 dle přílohy č. 2 tohoto materiálu s dopravcem:

a)      Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., se kterým byl uzavřen dodatek smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti v oblastech Krušné hory – Chomutovsko, Kadaň – Žatec a České středohoří – západ.

b)      DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., se kterým byl uzavřen dodatek smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti v oblasti Bílinsko, Mostecká pánev, Lounsko-jih a Lounsko-východ.

c)       Autobusy Karlovy Vary, a.s, se kterým byl uzavřen dodatek smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti v oblasti Vejprty - Kadaň.

d)       Autobusová doprava s.r.o. Podbořany, se kterým byl uzavřen dodatek smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti v oblasti Podbořansko a Podbořany - Žatec.

e)      Dopravní podnik města Děčína, a.s., s kterým byl uzavřen dodatek smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti v oblasti Děčínsko - západ.

f)        ČSAD Semily, a.s., se kterým byl uzavřen dodatek smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti v oblasti Šluknovsko.

RÚK dále souhlasila s umístěním informační kanceláře dopravce Autobusy Kavka, a.s., na autobusovém nádraží v Litvínově a doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti autobusovou dopravou pro území Ústeckého kraje pro roky 2007 – 2014 tak, že za základní dopravní obslužnost mohou být považovány spoje na linkách zařazených do oblastí Ústeckého kraje v maximální výši 19 000 000 km za rok.

 

6.9. Dopravní obslužnost drážní – stanovení rozsahu RÚK doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti zajišťované drážní dopravou pro území Ústeckého kraje pro rok 2008 tak, že za základní dopravní obslužnost ve veřejné osobní drážní dopravě Ústeckého kraje mohou být považovány:

1.       osobní a spěšné vlaky dopravce České dráhy, a. s. vedené na území Ústeckého kraje podle jízdního řádu připraveného v souladu se schváleným způsobem zabezpečení železniční dopravy dopravce České dráhy, a. s. a v souladu s plněním smlouvy o závazku veřejné služby uzavřené na roky 2006 – 2008 mezi Ústeckým krajem a Českými drahami, a. s. a jejích dodatků,

2.       tramvajová a trolejbusová drážní doprava na území Ústeckého kraje do výše 675 000 km.

 

6.10. Dopravní obslužnost autobusová – vyhodnocení koncesního řízení. RÚK vzala na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek v koncesním řízení „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti části Ústeckého kraje v režimu závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na vymezených linkách – oblast Příměstská doprava Ústí nad Labem“. V souvislosti s tím rada vzala na vědomí pořadí zájemců ve zmíněném koncesním řízení, sestavené hodnotící komisí na základě vyhodnocení kriteria (kriterií) pro udělení koncese takto: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. a rozhodla o udělení koncese touto dopravci.

 

6.11. Vyřazeno z programu.

 

6.12 – Petice ve věci zachování drážní dopravy. RÚK vzala na vědomí doručenou petici občanů, kteří žádají zachování provozu osobní dopravy na trati 113 Most – Lovosice v úseku Čížkovice – Obrnice a také doručenou petici občanů, kteří žádají zachování provozu osobní dopravy na trati 132 Děčín – Oldřichov u Duchcova.

 

6.13 Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné linkové dopravě s Libereckým krajem. RÚK dopoučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o uzavření smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2008 mezi Ústeckým krajem a Libereckým krajem. Rozhodnutí se opírá o jednání hejtmanů obou krajů, kteří dohodli, že doprava na několika linkách v okrajových částech našeho kraje bude hrazena Libereckým krajem jeho smluvnímu dopravci. Prokazatelná ztráta ve smyslu zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění, bude následně za úseky na území Ústeckého kraje přeúčtována Ústeckému kraji, který tuto Libereckému kraji uhradí.

 

 

 

6.14 Nařízení Ústeckého kraje, kterým se stanovují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. RÚK revokovalausnesení č. 19/77R/2007 Rady Ústeckého kraje ze dne 14. 3. 2007, kterým bylo schváleno nařízení Ústeckého kraje, kterým se stanovují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. Dále rada vydala usnesení, kterým se stanovují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. 

 

6.15  Schválení zahraniční služební cesty zástupců Ústeckého kraje do Číny ve dnech 26.– 30.11.2007 - staženo

 

 

7. Blok náměstka a zástupce hejtmana Ústeckého kraje Radka Vonky:

 

7.1       Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2007 - změna dotace: RÚK souhlasila se změnou dotace Obci Kunratice ve výši 130 tis. Kč na opravu místní komunikace.

 

7.2       Návrh zadání Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje: RÚK vzala na vědomí návrh zadání Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR ÚK), včetně informace týkající se projednání návrhu zadání ZÚR v souladu s ustanoveními platného stavebního zákona. Návrh zadání ZÚR ÚK musí projednat a schválit krajské zastupitelstvo.

 

7.3       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, Praha 4, IČO 4527 4649, provozovatel Elektrárna Ledvice, č.p. 141, Bílina, pro zařízení „Zdroj 660 MWe“, Umístění: Ústecký kraj, obec Bílina, k.ú. Chudeřice u Bíliny, Duchcov, Ledvice, Ohníč: RÚK projednání žádosti o vydání integrovaného povolení odložila do doby předložení porovnání emisí do ovzduší a účinnosti zařízení s obdobnými typy tepelných elektráren v EU, včetně detailního prověření BAT techniky. Výstavbou a zkušebním provozem musí být podle RÚK dodrženy navržené závazné podmínky v kapitole 13 žádosti, ale i splněny připomínky krajského odboru životního prostředí a zemědělství, oprávněná opatření navržená agenturou CENIA a připomínky dalších dotřených orgánů veřejné správy. (původní usnesení revokovala RÚK dne 29.10.2007). 

 

7.4       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení  společnosti Mydlářka a.s, Mydlářka 253, Benešov, IČ 46 35 61 42, pro zařízení „Závod Soběsuky - výkrm prasat“. Umístění: Ústecký kraj, Chbany, k.ú.: Soběsuky nad Ohří: RÚK k žádosti o vydání integrovaného povolení, za předpokladu zajištění emisí do ovzduší a vod na úrovni nejlepších dostupných technik pro trvalý provoz uvedených zařízení, nemá připomínek.

 

7.5       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Aoyama Automotive Fasteners Czech, s.r.o., Průmyslová 1166, 410 02 Lovosice, IČ 2669 5081, pro zařízení „Výrobna šroubů AOYAMA – Povrchové úpravy“. Umístění: Ústecký kraj, Lovosice, k. ú.: Lovosice: RÚK k žádosti o vydání integrovaného povolení, za předpokladu zajištění emisí do ovzduší a vod na úrovni nejlepších dostupných technik pro trvalý provoz uvedených zařízení, nemá připomínek.

 

7.6       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti  MINOREC k.s., U Tonasa 2, 403 31 Ústí nad Labem, IČ 6224 2032, pro zařízení „Zařízení k soustřeďování odpadních olejů, emulzí a odpadních vod – tři mobilní nádrže umístěné nad záchytnými vanami a stáčecí plocha pro automobilové cisterny“. Umístění: Ústecký kraj, Ústí nad Labem, k.ú.: Neštěmice: RÚK k žádosti o vydání integrovaného povolení, za předpokladu zajištění emisí do ovzduší a vod na úrovni nejlepších dostupných technik pro trvalý provoz uvedených zařízení, nemá připomínek.

 

7.7       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti  Jan Virag KBU, farma Lišnice, Sabinova 8, 130 00 Praha 3, IČ 4725 2626, pro zařízení „Farma Lišnice – chov brojlerů“. Umístění: Ústecký kraj, Lišnice, k.ú.: Lišnice: RÚK k žádosti o vydání integrovaného povolení, za předpokladu zajištění emisí do ovzduší a vod na úrovni nejlepších dostupných technik pro trvalý provoz uvedených zařízení, nemá připomínek.

 

7.8       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti ELECTROPOLI-GALVIA, s.r.o., Budovatelů 323, Třemošnice, IČ 6206 3685, která je zastoupena panem RNDr. Zbyňkem Ryšlavým, CSc. – Envigea, s.r.o., Jánská 864/4, 460 01 Liberec 1, pro zařízení „ELECTROPOLI-GALVIA, s.r.o., provozovna Rumburk – Provoz na povrchovou úpravu kovů žárovým zinkováním“. Umístění: Ústecký kraj, Rumburk, k.ú.: Horní Jindřichov: RÚK u žádosti o vydání integrovaného povolení, která byla zpracována provozovatelem, požaduje pečlivě prověřit zajištění emisí do ovzduší a vod na úrovni nejlepších dostupných technik pro zkušební i trvalý provoz posuzovaných zařízení.

 

7.9       Revokace usnesení 30/85R/2007 ze dne 13.6.2007: RÚK schválila opravu usnesení 30/85R/2007 ze dne 13.6.2007.

 

7.10      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti KOMA, spol. s r.o., Krakovská 1346/15, 110 01 Praha 1 – Nové Město, IČ 0067 2971, pro zařízení „KOMA, spol. s r.o. - výroba základních anorganických chemikálií“. Umístění: Ústecký kraj, Ústí nad Labem, k.ú.: Neštěmice: RÚK k žádosti o vydání integrovaného povolení, za předpokladu zajištění emisí do ovzduší a vod na úrovni nejlepších dostupných technik pro trvalý provoz uvedených zařízení, nemá připomínek.

 

7.11      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti ENERGY Ústí nad Labem, a.s., Žukovova 100, 400 03 Ústí nad Labem, IČ 2554 0971, pro zařízení „Energetika“. Umístění: Ústecký kraj, Ústí nad Labem, k.ú.: Střeliv: RÚK k žádosti o vydání integrovaného povolení, za předpokladu zajištění emisí do ovzduší a vod na úrovni nejlepších dostupných technik pro trvalý provoz uvedených zařízení, nemá připomínek.

 

7.12      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti A-Z ODPADY s.r.o., Spořická 4751, 430 01 Chomutov, IČ 2545 1774, pro zařízení „Zařízení pro úpravu a likvidaci nebezpečných odpadů“. Umístění: Ústecký kraj, Klášterec nad Ohří, k.ú.: Miřetice u Klášterce nad Ohří: RÚK k žádosti o vydání integrovaného povolení, za předpokladu zajištění emisí do ovzduší a vod na úrovni nejlepších dostupných technik pro trvalý provoz uvedených zařízení, nemá připomínek.

 

7.13      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „TR – Lišany, Tuchlovice, přepojení 110 kV“ oznamovatele ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín Umístění: Ústecký kraj, Obec Postoloprty, Louny, Lenešice, Výškov, Jimlín, k.ú. Výškov u Počerad, Vrbka u Postoloprt, Postoloprty, Lenešice, Březno u Loun, Zeměchy u Loun: RÚK, za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.14      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Odchovna mladého skotu od 3 – 6 měsíců v areálu živočišné výroby Havraň - Moravěves“ oznamovatele Jan Rajter, Moravěves 8, 434 01 Most, zastoupeného na základě plné moci Bc. Kamilou Paterovou Bauerovou, J. Kříže 875, 434 01 Most Umístění: Ústecký kraj, Obec Havraň, k.ú. Havraň: RÚK, za předpokladu zajištění likvidace splaškových odpadních vod v souladu s platnou legislativou a za předpokladu návrhu provozu zařízení na úrovni nejlepších dostupných technik a respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v  Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.15      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „AFSI Most“ oznamovatele obchodní firmy Takenaka Europe GmbH, Kladenská 68, 160 00 Praha. Umístění: Ústecký kraj, obec Havraň, k.ú. Havraň.: RÚK nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, za předpokladu garance použití zařízení a zajištění emisí do ovzduší a vod na úrovni nejlepších dostupných technik a řešení podmínek a požadavků orgánů veřejné správy do závěru zjišťovacího řízení.

 

7.16      Dotace na hospodaření v lesích: RÚK doporučila ZÚK v rámci programu uzavřít „Smlouvu  o poskytnutí neinvestiční dotace v souladu se vzorem obsaženým v příloze materiálu s těmito subjekty:

1.         Obec Povrly, výše příspěvku 138,6 tis. Kč.

2.         Marie Thurn-Taxisová, výše příspěvku 242,1 tis. Kč.

3.         Obec Hrobčice, výše příspěvku 134,46 tis. Kč.

4.         Statutární město Ústí nad Labem, výše příspěvku 101,7 tis. Kč00,- Kč

Rúk dále rozhodla o uzavření smlouvy na poskytnutí dotace: Píšťalka s.r.o., výše příspěvku 47,19 tis. Kč.

 

7.17      Návrh na projednání dotace Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje a prodloužení  termínu dokončení projektů: RÚK doporučila ZÚK v rámci fondu o poskytnutí dotace obci Nezabylice( výše dotace 384 tis. Kč) na projekt Podpora projektové dokumentace stavby „Kanalizace a ČOV Nezabylice“. RÚK doporučila ZÚK rozhodnout v rámci fondu o změně termínu dokončení projektu u již přiznaných dotací obcím Radovesice (změna termínu z 31. 8. 2007 na 31. 12. 2007) obci Řehlovice (změna termínu z 30. 6. 2007 na 31. 12. 2007) a obci Stebno (změna termínu z 30. 6. 2007 na 31. 12. 2007). Dále doporučila ZÚK rozhodnout o změně rozsahu stavby, spočívající v navýšení délky budovaných stok u již přiznané dotace ke smlouvě uzavřené s obcí Černouček.

 

7.18      Platové výměry  ředitelů škol  a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK stanovila platové výměry ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem.

 

7.19      Odměny ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK stanovila ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem odměny (ředitelům 145 škol). Celkem jim bude poskytnuto 4 000 091 korun.

 

7.20      Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – školy a školská zařízení: RÚK projednala schválila změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje, škol a školských zařízení.

 

7.21      Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov, Čelakovského 822, příspěvková organizace – personální záležitosti: RÚK jmenovala konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje.

 

 

7.22      Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace – personální záležitosti: RÚK jmenovala konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje.

 

7.23      Střední škola technická, Ústí nad Labem, U Panského dvora 1006, příspěvková organizace - personální záležitosti: RÚK vzala na vědomí vzdání se funkce ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Střední škola technická, Ústí nad Labem, Luboše Turečka ke dni  31. 10. 2007. Dále rozhodla o vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkce ředitele této příspěvkové organizace.

 

7.24      Stipendium Ústeckého kraje: RÚK rozhodla o uzavření Smlouvy o zařazení do stipendijního programu Ústeckého kraje se 74 žadateli o Stipendium Ústeckého kraje. Dosud je se stipendisty uzavřeno 225 smluv.

 

7.25      Dotační program: „Sport a volný čas 2007“ - schválení dodatku ke smlouvě: vyřazeno

 

7.26      Souhlas zřizovatele s pokračováním v základním vzdělávání do konce školního roku 2007/2008: RÚK souhlasí s pokračováním v základním vzdělávání do konce školního roku 2007/2008 pro žáky Ivanu Berackovou a Oto Malhouse (se zdravotním postižením) Základní školy speciální, Základní školy praktické a Praktické školy v Mostě.

 

7.27      Výjimka z počtu žáků dle ustanovení § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů: RÚK schválila pro Mateřskou školu speciální, Ústí nad Labem (Malátova 12), Základní školu speciální, Základní školu praktickou a Praktickou školu, Most (Jana Palacha 1534) a pro Speciální základní školu a Speciální mateřskou školu, Teplice (Trnovanská 1331) výjimku z počtu žáků a studentů ve třídě a studijní skupině.

 

7.28      Program aktivního života Pažit - přidělení dotace: RÚK doporučila ZÚK rozhodnout o poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje v rámci programu aktivního života PAŽIT.

•           statutárnímu městu Ústí nad Labem ve výši 18 500,- Kč pro:

Základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2,

•           obci Řehlovice ve výši 2 000,- Kč pro:

Základní škola Řehlovice, okr. Ústí nad Labem,

•           obci Povrly ve výši 9 000,- Kč pro:

Základní škola a Mateřská škola Povrly, okr. Ústí nad Labem,

•           městu Litoměřice ve výši 20 000,-  Kč pro: 

Základní škola Litoměřice, ulice Boženy Němcové 2,

•           statutárnímu městu Chomutov ve výši 34 500,- Kč pro:

Základní škola Chomutov, Školní ulice 1480,

•           městu Bílina ve výši 9 000,- Kč pro:

Základní škola, Bílina, Lidická 31/18, okr. Teplice, 

•           obec Údlice, v celkové výši 6 500,- Kč pro: 

Základní škola Údlice, okr. Chomutov,

2.         o poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje soukromé škole:

Střední odborná škola InterDACT s.r.o., Most, Pionýrů 2806, ve výši 31 000,- Kč.

 

7.29      Změny závazných ukazatelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK projednala a odsouhlasila zvýšení závazného ukazatele -  příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2007, příspěvkovým organizacím v oblasti školství.

 

7.30      Změna závazného ukazatele příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2007 pro Severočeskou galerii výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvkovou organizaci Ústeckého kraje: RÚK souhlasila se zvýšením závazného ukazatele příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2007 o částku 380 tis. Kč na celkový objem 10 359 tis. Kč pro Severočeskou galerii výtvarného umění v Litoměřicích na zakoupení odlitku z cínového originálu sochy Jiřího Sozanského – Ukřižovaný. 

 

7.31      Změna závazného ukazatele objem prostředků na platy pro rok 2007 pro Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvkovou organizaci Ústeckého kraje: RÚK souhlasila se zvýšením závazného ukazatele objem prostředků na platy pro rok 2007 pro Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem.

 

7.32      Stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací Ústeckého kraje v působnosti odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje: RÚK stanovila odměny ředitelům příspěvkových organizací Ústeckého kraje v působnosti odboru kultury a památkové péče v celkové výši 261 800.

 

 

7.33      Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 803/2007 o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje uzavřené dne 21.6. 2007: RÚK souhlasila s uzavřením dodatku (změnu termínu) k smlouvě s městem Štětí na akci restaurování kamenné sochy sv. Prokopa v Brocně u Štětí. Jako důvod prodloužení termínu provedení prací uvedl vlastník složitost technologického postupu při dotváření prvků značně poničené sochy.

 

7.34      Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 791/2007 o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje uzavřené dne 27.6. 2007: RÚK souhlasila s uzavřením dodatku (změnu termínu) k smlouvě s vlastníky kulturní památky – Miroslavem a Růženou Brůnovými na akci obnova kulturní památky – „ptačího domku“ čp. 28 v Úštěku. Jako důvod prodloužení termínu provedení prací uvedl vlastník složitost dodržení technologických postupů při realizaci obnovy značně poničeného domu, který tvoří složité dřevěné – roubené a zděné konstrukce.

 

7.35      Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 810/2007 o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje uzavřené dne 26.9. 2007: RÚK souhlasila s uzavřením dodatku (změnu termínu) k smlouvě s vlastníky kulturní památky – obcí Lovečkovice na akci obnova kulturní památky – střechy, krovu a dřevěného pláště kaple v Levínských Petrovicích. Jako důvod prodloužení termínu provedení prací uvedl vlastník nedostatek dřevěné šindele na trhu, která je z památkového hlediska nejpřijatelnější krytinou na střechu.

 

 

8. Blok náměstka hejtmana Ústeckého kraje Petra Fialy:

 

8.1  Rozpočtová opatření. RÚK provedla navýšení rozpočtu Ústeckého kraje na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši13 451 521 000 korun.

 

8.2  Odpis daňových nedoplatků pro nedobytnost. RÚK rozhodlao odpisu daňových nedoplatků pro jejich nedobytnost v celkové výši 87 000 korun.

 

8.3 Schválení projektového záměru „Snížení spotřeby energie budov Střední školy služeb a cestovního ruchu ve Varnsdorfu.“ RÚK souhlasila s poskytnutím finančních prostředků jako spoluúčasti ve výši 825 000 korun na realizaci projektu „ Snížení spotřeby energie budovy Střední školy služeb a cestovního ruchu ve Varnsdorfu, Kostelní čp. 723. RÚK dále souhlasí s poskytnutím finančních prostředků jako spoluúčasti ve výši 525 000 korun na realizaci projektu „Snížení spotřeby energie budovy Středí školy služeb a cestovního ruchu ve Varnsdorfu, Národní 2589.

 

8.4 Seznam projektových záměrů připravovaných k předložení v rámci oborových operačních programů a dotačních programů EHP. RÚK schválila seznam projektových záměrů připravovaných k předložení v rámci tematických operačních programů a finančních mechanismů EHP/Norska.

pro Operační program Životní prostředí

1.       Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Podbořany, příspěvková organizace – realizace úspor energie – zlepšení tepelně technických vlastností budov

2.       Střední škola elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem-Stříbrníky, příspěvková organizace – realizace úspor energie – zlepšení tepelně technických vlastností budov

3.       Střední škola stavební,Teplice, příspěvková organizace – realizace úspor energie – zlepšení tepelně technických vlastností budov

4.       Správa sociálních služeb Chomutov, příspěvková organizace – realizace úspor energie – zlepšení tepelně technických vlastností budov (Domov pro osoby se zdravotním postiženímKadaň)

5.       Správa sociálních služeb Chomutov, příspěvková organizace– realizace úspor energie – zlepšení tepelně technických vlastností budov (Domov pro seniory Mašťov)

6.       Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje – realizace úspor energie – zlepšení tepelně technických vlastností budov (Ústí nad Labem, Teplice)

7.       ÚK – Zajištění udržitelného vodohospodářského režimu v Podkrušnohorské hnědouhelné pánvi na základě monitoringu stávajícího poškození

8.       ÚK – Příprava vyhlášení Evropsky chráněných území NATURA 2000 formou zvláště chráněných území Ústeckého kraje

9.       Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace „Výstavba skladu nebezpečného odpadu“

pro Integrovaný operační program

1.       ÚK Centrum dalšího vzdělávání – Střední škola technická, Most

2.       ÚK Centrum humanitních studií a dějin holocaustu v Terezíně

3.       ÚK Sjednocení ekonomických, personálních a mzdových systémů Ústeckého kraje

pro Finanční mechanismy EHP/Norska

1.       ÚK Revitalizace dětských hřišť a vybavení ve školách a školských zařízeních v Ústeckém kraji – II. část

2.       ÚK Restaurování a oprava interiérů kostela Zvěstování panny Marie v Litoměřicích

3.       ÚK Restaurování a oprava objektu Oblastního muzea v Litoměřicích

 

8.5 Nakládání s majetkem. RÚK vzala na vědomí nakládání s majetkem.

8.6 Změna zřizovací listiny – Krajská majetková, příspěvková organizace.  RÚK rozhodla o změně zřizovací listiny.

8.7  Doporučení INV komise: Studie SPSŠ a OA Kadaň – částečná REKO budovy a bezbariérové řešení. RÚK schválila studii „SPŠS a OA Kadaň – částečná REKO budovy a bezbariérové řešení“ a zahájení dalších stupňů investorské přípravy.

 

8.8  Návrh do likvidační komise č. INF/4/2007. RÚK schválila návrh likvidační komise ze dne 4. 10. 2007 na vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku z evidence Krajského úřadu Ústeckého kraje.

 

8.9 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „II/264 Varnsdorf-Grosschönau“. RÚK rozhodlao přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce dodavateli RRR spol. s r. o., Chomutov, a to za podmínek: celková nabídková cena: 5.829.890,29,- Kč s DPH; termín plnění: 6 týdnů.

 

8.10 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „OM v Litoměřicích – oprava střechy a statika objektu č.p. 253 (PVT)“. RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce dodavateli Speciální stavby Most spol. s r. o. a to za podmínek:

celková nabídková cena: 6.056.230,00 Kč s DPH, termín plnění: 16 týdnů.

 

8.11 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce II/263 Jiříkov-Ebersbach  (hraniční přechod). RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce dodavateli INSKY spol. s r. o., a to za podmínek: celková nabídková cena: 3.833.881,00 Kč s DPH, termín plnění: 4 týdny.

8.12  Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce III/26329 Filipov-Neugersdorf (hraniční přechod).  RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce dodavateli SaM silnice a mosty a. s., a to za podmínek: celková nabídková cena: 3.856.988,61 Kč s DPH, termín plnění: 8 týdnů.

8.13 Vyhodnocení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce Střední škola technická Most-Velebudice – Výukové a tréninkové centrum Ústeckého kraje. RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči Universal Most, s.r.o.,  a to za podmínek: celková nabídková cena: celková nabídková cena: 20.626.832,00 Kč s DPH, termín plnění: 27 týdnů.

 

8.14 Vyhodnocení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky „Gymnázium Teplice – rozšíření sportovního areálu.“ RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči Stavební firma NAO s. r. o., a to za podmínek: celková nabídková cena: 27.948.533,00 Kč s DPH, termín plnění: 34 týdnů.

 

8.15 Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Most – výstavba výtahu“ RÚK rozhodla ve smyslu ustanovení o výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Most – výstavba výtahu“. Práce budou provedeny na základě projektové dokumentace zpracované firmou INTER ART PROJEKT s. r. o.. Dále rada rozhodla o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle kritéria ekonomické výhodnosti, o pověření interní hodnotící komise plněním funkce komise pro otevírání obálek a o zaslání výzev 3 dodavatelům:

 

8.16 Výzva k podání nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění na plnění veřejné zakázky na stavební práce "II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I.část" výzva k podání cenové nabídky na dodatečné stavební práce. RÚK rozhodla o použití jednacího řízení bez uveřejnění na tuto veřejnou zakázku a o učinění výzvy k podání cenové nabídky sdružení dodavatelů: SMP CZ, a.s., Praha 6 a Stavby silnic a železnic, a.s., Praha 1 a Metrostav a.s. Praha 8, s tím, že celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20% ceny původní zakázky.

 

8.17 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji. RÚK doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2008 – 2011.

 

8.18 Dotační program „Podpora sociálně - zdravotních služeb 2008“ – vyhlášení. RÚK doporučilaZastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o vyhlášení dotačního programu „Podpora sociálně - zdravotních služeb 2008“ kraje a pro tento dotační program schválit výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje.

 

8.19 Uzavření smlouvy o spolupráci pro zajištění dotačního řízení v oblasti sociálních služeb. RÚK rozhodla o uzavření Smlouvy o spolupráci pro zajištění dotačního řízení v oblasti sociálních služeb s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

 

8.20  Informace o nálezu Ústavního soudu ČR ve věci zabezpečení ambulantní pohotovostní péče. RÚK vzala na vědomí informaci o nálezu Ústavního soudu ČR ve věci zabezpečení lékařské služby první pomoci/ambulantní pohotovostní péče.

8.21 Veřejné zakázky příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální a zdravotnictví. RÚK vzala na vědomí návrh rozhodnutí Ústavu sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na dodávku „Elektrické energie pro Ústav sociální péče pro tělesné postižené dospělé Snědovice, p.o., pro rok 2008“. Rada souhlasila  s uzavřením smluvního vztahu na realizaci zmíněné veřejné zakázky se společností LUMEN ENERGY a.s. České Budějovice.

 

8.22  Výkon zřizovatelských funkcí organizací Ústeckého kraje v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví. RÚK souhlasila s použitím části rezervního fondu k posílení investičního fondu Domov důchodců a ústav sociální péče Litvínov-Janov, příspěvková organizace, ve výši 150 tis. Kč na nákup nového osobního automobilu.

 

8.23 Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti  sociální a zdravotnictví.

RÚK projednala a odsouhlasila změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti  sociální a zdravotnictví.

 

8.24 Informace o situaci v hospodaření Správy sociálních služeb Chomutov, příspěvkové organizaci. RÚK vzala na vědomí předloženou informaci o situaci v hospodaření Správy sociálních služeb Chomutov, příspěvkové organizaci. Rada dále odvolala Milana Doležala z funkce ředitele této příspěvkové organizace.

 

8.25 Zajištění financování příspěvkových organizací v oblasti sociální – úprava příspěvku zřizovatele na provoz. RÚK souhlasilase zvýšením závazného ukazatele příspěvek zřizovatele – investiční účelový příspěvek pro Domov důchodců Meziboří, Domov důchodců Šluknov, Domov důchodců a ústav sociální péče Litvínov-Janov, Ústav sociální péče Tuchořice, Ústav sociální péče Stará Oleška, Centrum sociální pomoci Litoměřice, Domov důchodců Meziboří, Domov důchodců Dubí, Domov důchodců Teplice, Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, Ústav sociální péče Háj u Duchcova, Ústav sociální péče Lobendava, Správa sociálních služeb Chomutov.

 

8.26 Vyhlášení výběrového řízení na ředitele Domova důchodců Dubí, příspěvková organizace. RÚK vyhlásila  výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem  Domov Důchodců Dubí, příspěvková organizace.

 

8.27  Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce III/21910 České Hamry – Hammerunterwiesental (hraniční přechod). RÚK rozhodla opřidělení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce dodavateli JOEL s.r.o., a to za podmínek: celková nabídková cena: 2.558.792,00 Kč s DPH, termín plnění: 12 týdnů. 

 

8.28  Rozhodování jediného akcionáře v působnosti valné hromady Krajské zdravotní a.s.: RÚK přijala rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady Krajské zdravotní a.s.

 

8.29  Žádost Krajské zdravotní a.s.  – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem o.z. o udělení souhlasu k požadavku o dotaci ze státního rozpočtu na nestavební akci: RÚK souhlasila s vyjádřením podpory investiční akci „Zdravotnická technika  a vybavení, porodnická a neonatologická část PRG“.

 

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 29.10.2007 / 29.10.2007 | Zveřejnit od-do: 29.10.2007-29.11.2007

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém