Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 98. schůze Rady Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA Z 98. JEDNÁNÍ RADY ÚSTECKÉHO KRAJE

                                            Tato tisková zpráva je pouze informativního charakteru

 

6. Blok hejtmana Ústeckého kraje ing. Jiřího Šulce

6.1       Návrh mimořádných odměn členům komisí Rady Ústeckého kraje a členům výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje, kteří nejsou členy  Zastupitelstva Ústeckého kraje: RÚK vzala na vědomí návrh mimořádných odměn členům komisí Rady Ústeckého kraje a výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje, kteří nejsou členy krajského zastupitelstva. Doporučila krajskému zastupitelstvu návrh schválit.

 

6.2       Personální změna Komise pro regionální rozvoj  a cestovní ruch Rady Ústeckého kraje. Odvolání pana Radka Vonky na jeho vlastní žádost z funkce člena Komise pro regionální rozvoj a cestovní ruch Rady Ústeckého kraje. Jmenování Romana Exnera členem Komise pro regionální  rozvoj a cestovní ruch  Rady Ústeckého kraje: RÚK navržené změny schválila.

 

6.2       a ) Personální změna Komise sociální a zdravotní Rady Ústeckého kraje: RÚK jmenovala Janu Karschovou a Milana Moučku členy Komise sociální Rady Ústeckého kraje a Stanislava Vitáska členem Komise zdravotní Rady Ústeckého kraje.

 

6.3       Schválení přijetí finančního daru od České spořitelny, a.s: RÚK souhlasila s přijetím 230 tisíc korun od České spořitelny, a.s. Peníze jsou určeny na vydání CD „Ústecký kraj“, které představí přírodní krásy Ústeckého kraje a slouží k jeho propagaci.

 

6.4       Schválení účasti Antonína Terbera, člena Rady Ústeckého kraje, na mezinárodním veletrhu Pollutec v Paříži ve dnech 28.11. – 1.12. 2007: RÚK schválila účast Antonína Terbera na mezinárodním veletrhu Pollutec v Paříži ve dnech 28.11. – 1.12.2007. Veletrh je vysoce odborná akce a je jednou z nejdůležitějších událostí v oblasti životního prostředí. Na letošním ročníku veletrhu se představí 1.400 vystavovatelů. Účelem cesty je seznámit se s posledními trendy v oblasti třídění a recyklace odpadů, čištění odpadních vod, využívání alternativních zdrojů energie, bioenergie nebo trendy v městském plánování v souladu s ochranou životního prostředí (trvale udržitelný rozvoj, rehabilitace znečištěných míst, analýza, měření a kontrola, energie, hluk, recyklace, odpad atd).

 

6.5       Další postup Ústeckého kraje v souvislosti s žalobou podanou proti Ústeckému kraji paní Annou Mikleovou: RÚK vzala na vědomí předloženou žalobu o vydání movitých věcí – obrazových děl - ze dne 31. 8. 2007, podanou proti Ústeckému kraji paní Annou Mikleovou.

 

6.6       Podání kasační stížnosti proti rozsudku krajského soudu v Plzni: RÚK vzala na vědomí výsledek sporu ve věci zápisu duplicitního vlastnictví rozhodnutého rozsudkem Krajského soudu v Plzni.

 

6.7       Smlouva o spolupráci mezi Ústeckým krajem a Severočeskými doly a.s: RÚK rozhodla o uzavření dodatku ke smlouvě o vzájemné spolupráci mezi Ústeckým krajem a Severočeskými doly a.s. Dodatkem se mění adresát příspěvku společnosti, jímž měla být Integrovaná střední škola Údlice. Po změně je příjemcem příspěvku Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné učiliště v Chomutově. Důvodem pro uzavření dodatku je usnesení zastupitelstva č. 26/17Z/2007 o sloučení těchto škol.

 

6.8       Projekt „ReRegions II“: RÚK schválila účast Ústeckého kraje v projektu "ReRegions II" ve funkci vedoucího partnera projektu s finančním podílem ve výši cca 2,8 milionu korun. Projekt bude navazovat na výsledky a využije závěry a doporučení úspěšného projektu ReRegions, který byl v rámci iniciativy EU Interreg IIIC spolufinancován v letech 2005 až 2007 a ve kterém Ústecký kraj zastával funkci vedoucího partnera dalších šesti subjektů veřejné správy z pěti zemí Evropy (Řecko, Španělsko, Německo, Velká Británie a Polsko). Zájem o partnerství v pokračujícím projektu projevili, kromě partnerů z minulého projektu ReRegions, také mj. regiony z Bulharska nebo Rumunska.

 

6.9       Dopravní obslužnost autobusová – zpráva o plnění smlouvy v oblasti Ústecko – sever: RÚK konstatovala, že dopravce Severočeská dopravní a.s. se dopustil porušení „Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách – oblast Ústecko-sever“, uzavřené mezi Ústeckým krajem a společností dne 11. května 2007. Uložila hejtmanovi Jiřímu Šulcovi zaslat výzvu, v níž bude dopravci stanovena lhůta 20 dnů k odstranění trvajícího porušování povinnosti zajistit, že od prvního dne doby plnění smlouvy do dne 31. 5. 2008 nebude žádný z dopravních prostředků využívaných k plnění smlouvy starší 12 let. RÚK konstatovala, že s dopravcem budou vedena jednání o ukončení smlouvy dohodou, přičemž v dohodě musí být uvedeno, že ukončení smlouvy je důsledkem porušení smluvních povinností společnosti Severočeská dopravní a.s. V případě, že dopravce neodstraní porušování smlouvy ve výzvou stanovené lhůtě, a v uvedené lhůtě nedojde ani k dohodě o ukončení smlouvy, Ústecký kraj smlouvu vypoví.

 

 

7. Blok náměstka a zástupce hejtmana Ústeckého kraje Radka Vonky

7.1       Návrh Programu rozvoje ekologické výchovy na rok 2008: RÚK doporučila krajskému zastupitelstvu schválit navrhovaný „Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji pro rok 2008“. Objem finančních prostředků pro Program bude stanoven v rámci schváleného rozpočtu Ústeckého kraje.

 

7.2       Změna usnesení Rady ÚK ke schváleným dotacím na hospodaření v lesích: bod byl odložen

 

7.3       Návrh na projednání změny smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu vodního hospodářství ÚK: RÚK doporučila krajskému zastupitelstvu, s výjimkou z pravidel pro přidělování dotací z fondu, rozhodnout v rámci „Fondu vodního hospodářství ÚK“ o změně termínu dokončení projektu plnění smlouvy, uzavřené se společností KIS plus, a.s., Želetická 305/3, Litoměřice, ze dne  31. 12. 2007 na 31. 3. 2008.

 

7.4       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA  záměru „Chabařovice – jihozápadní obchvat, II. Etapa, část 1 a 2“ oznamovatele Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem. Úmístění: Ústecký kraj, obec Chabařovice, k.ú. Chabařovice: RÚK nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, za předpokladu zahrnutí podmínek dotčených odborů Krajského úřadu Ústeckého kraje a oprávněných podmínek dalších orgánů veřejné správy k záměru, včetně zahrnutí opatření navrhovaných v kapitole D.4 „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ v plném rozsahu do závěrů zjišťovacího řízení.

 

7.5       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA  záměru „Rekreační plocha Nové Záluží“ oznamovatele Města Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 91 Litvínov. Umístění: Ústecký kraj, obec Litvínov, k.ú. Chudeřín u Litvínova a Hamr u Litvínova: RÚK nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, za předpokladu zahrnutí oprávněných podmínek orgánů veřejné správy, včetně opatření navrhovaných v kapitole D.4 „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ v plném rozsahu, do závěrů zjišťovacího řízení.

 

7.6       Tisková oprava usnesení č. 49/93R/2007 ze dne 3. 10. 2007: RÚK schválila tiskovou opravu usnesení.

 

7.7       Změny v  rejstříku škol a školských zařízení: RÚK projednala změny v rejstříku škol a školských zařízení.

 

7.8       Změny závazných ukazatelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK projednala změny v závazných ukazatelů škola školských zařízení zřizovaných krajem.

 

7.9       Výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p.o.:

RÚK vzala na vědomí ukončení pracovního poměru PhDr. Miroslavy Hlaváčkové ve funkci ředitelky Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvkové organizace, ke dni 31.3. 2008 a rozhodla o vyhlášení výběrového řízení na obsazení ředitele galerie.

 

7.10      Dodatek smlouvy o neinvestiční dotaci č. 565/2007 v rámci programu regionální kulturní činnosti na rok 2007 - obec Chlumec: RÚK doporučila krajskému zastupitelstvu schválit dodatek ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace poskytnuté obci Chlumec na krajské kolo celostátní přehlídky pěveckých sborů.  

 

7.11      Dodatek smlouvy o neinvestiční dotaci č. 297/2007 v rámci Programu regionální kulturní činnosti na rok 2007 - Ukrajinská iniciativa v České republice, ukrajinská regionální organizace Zvony naděje: RÚK schválila opravu chybně uvedeného termínu ukončení  realizace projektu z 30. 9. 2007 na 20. 12. 2007.

 

7.12      Projednání návrhu zajištění protipovodňových opatření na silnici II/261: RÚK schválila, za předpokladu kladného projednání v odborech dopravy a investic krajského úřadu a s krajskou Správou a údržbou silnic, podání žádosti Ústeckého kraje o posouzení efektivnosti návrhu protipovodňového opatření (PPO) pro silnici II/261. Dále doporučila krajskému zastupitelstvu přijmutí závazku navrhovatele PPO (Povodí Labe s.p.) podle dotačního programu Ministerstva zemědělství ČR č. 129120, podprogramu č. 129123, který stanoví, že navrhovatel po realizaci akce bezplatně převezme PPO nebo jeho část do svého majetku a bude se o ně starat s péčí řádného hospodáře.

            Silnice II/261 je v současné době v úseku Ústí nad Labem – Děčín rekonstruována z prostředků, jenž Ústecký kraj čerpá z úvěru. Rada konstatovala, že rekonstrukce výrazně přispěje k zlepšení kvality silničního povrchu, avšak neřeší opakovaná zatápění částí komunikace při povodni s průtokem nad Q5 (tzv. pětiletá voda). Navrhovaná PPO, jejichž realizace by si vyžádala podle projektu 267 milionů korun, umožní průjezdnost komunikace i při povodních s průtokem do Q20. Rada byla informována, že při možnosti získání dotace z MZ ČR na jejich výstavbu by z projektu rekonstrukce silnice musela být vyjmuta stavební díla, jež jsou v lokalitách uvažovaných PPO.

 

Předkládaná PPO:

Libochovany  - ze strany koryta řeky Labe je navržena železobetonová úhlová zeď

ČOV Setuza  - úprava podloží, zajišťující snížení propustnosti a úprava opěrné zdi směrem k řece Labi

Olšinky  - protipovodňová ochrana s mobilními prvky v nadzemní části, podzemní část je navržena jako monolitický železobetonový pás

Těchlovice - Jakuby  - v ohrožené lokalitě je navrhováno zvýšení nivelety komunikace na úroveň Q20 řeky Labe.

 

7.13     Dodatečné zařazení žadatele do stipendijního programu Ústeckého kraje: RÚK souhlasila s dodatečným zařazením žadatelky Michaely Charyparové mezi příjemce Stipendia Ústeckého kraje v akademickém roce 2007/2008.

 

 

 

8. Blok náměstka hejtmana Ústeckého kraje Ing. Petra Fialy

8.1       Stanovení náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněných členů zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru pro rok 2008: RÚK doporučila krajskému zastupitelstvu stanovit výši náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněných členů Zastupitelstva Ústeckého kraje. Náhrada je vyplácena na základě podkladů předložených členem zastupitelstva a podléhá dani z příjmů.

 

8.2       Rozpočtová opatření č. 10/2007: RÚK provedla navýšení rozpočtu Ústeckého kraje na celkový objem ve výši 13,586 miliardy korun.

 

8.3       Finanční tok Ústeckého kraje na rok 2007 – aktualizace k 30.9. 2007: RÚK vzala na vědomí aktualizaci toku finančních prostředků Ústeckého kraje k 30. 9. 2007.Z  rekapitulace toku finančních prostředků je zřejmé, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2007 bude přebytkové. Předpokládané saldo – 229,186 milionů korun - bude kryto úvěrem a prostředky z minulých let.

 

8.4       Finanční hospodaření Ústeckého kraje za I. – III. čtvrtletí  2007: RÚK vzala na vědomí finanční hospodaření Ústeckého kraje za I. - III. čtvrtletí 2007. Hospodaření Ústeckého kraje bylo k 30. 9. 2007 přebytkové ve výši 613,327 milionů korun, včetně zapojení financování 1,462 miliardy korun. 

 

8.5       Vyhodnocení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce „ISŠ Údlice, REKO obj. pro odborná pracoviště v Chomutově“: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči FRK s.r.o. (Chomutovská 1254, Kadaň), a to za podmínek:

  • celková nabídková cena: 25,012 milionu korun s DPH
  • termín plnění: 30 týdnů
  • délka poskytované záruky na celé dílo v měsících: 42 měsíců
  •  

8.6       Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Most – výstavba výtahu“: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky dodavateli ALFA TERM MOST a.s. (Lomená 47, Most) a to za podmínek:

  • celková nabídková cena: 2,814 milionu korun s DPH
  • termín plnění: 26 týdnů
  • poskytované záruky: 48 měsíců

 

8.7       II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část: RÚK vzala na vědomí protokol o otevírání obálek s nabídkami, zprávy č.1 a č.2 o posouzení a hodnocení nabídek a položkový rozpočet. Rozhodla o přidělení veřejné zakázky v rozsahu uvedeném v položkovém rozpočtu na plnění víceprací u veřejné zakázky, jež budou obsahem dodatku č. 4  k původní smlouvě o dílo, sdružení dodavatelů: SMP CZ, a.s. (Evropská 1692/37, Praha 6), Stavby silnic a železnic, a.s. (Národní třída 10, Praha 1) a Metrostav a.s. (Koželužská 2246, Praha 8), a to za celkovou nabídkovou cenu 8,58 milionu korun s DPH.

RÚK také schválila navýšení ceny díla o položkový rozpočet dodatku č. 4 na dodatečné stavební práce. Konstatovala, že došlo k navýšení ceny díla o vliv inflace za období 11/2005 – 08/2007 na část stavby, pro jejíž realizaci nebylo k 08/2007 předáno staveniště (za km 1,6) a vzala na vědomí, že navýšení ceny o vliv inflace odpovídá ustanovením všeobecné smlouvy o dílo. RÚK dále schválila změnu termínu dokončení díla do 24 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení, nutného pro provedení stavebního objektu SO 204, jímž je vlastní přemostění řeky Labe.

 

8.8       Vyhodnocení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Rozšíření silnice Chbany“:  RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči HERKUL spol. s r.o. (Mostecká čp. 85, Most – Vtelno) a to za podmínek:

  • celková nabídková cena: 18,5 milionu korun s DPH
  • termín plnění: 30 týdnů
  • délka poskytované záruky na celé dílo v měsících: 60 měsíců

 

8.9       Zajištění služeb sociální prevence na území Ústeckého kraje: RÚK vzala na vědomí informaci o způsobu financování služeb sociální prevence z Evropského sociálního fondu. Uložila Petru Severovi, vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví, zpracovat individuální projekt na zajištění služeb sociální prevence na území Ústeckého kraje a předložit jej Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR v rámci výzvy vyhlášené v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu. V rámci operačního programu by podle MPSV mělo být možné financovat vybrané druhy sociálních služeb prostřednictvím tzv. individuálních projektů krajů. Jedná se o služby odborného sociálního poradenství a o většinu služeb sociální prevence za předpokladu, že tyto služby jsou poskytovány cílovým skupinám (uvedené v prováděcím dokumentu OP LZZ a mají přímou vazbu na začleňování na trh práce a do společnosti). Služby financované v rámci individuálního projektu kraje by měly být financovány z obdržené dotace formou nákupu služeb prostřednictvím vyhlášených veřejných zakázek. Projekt by měl být realizován po 4 roky s možností opakování na další čtyřleté období. Mělo by tak být zajištěno financování uvedených druhů sociálních služeb v období 2008 – 2015. Stávající služby sociální prevence a odborného sociálního poradenství v Ústeckém kraji mají podle údajů z dotačního řízení MPSV za období 2005 – 2006 celkové roční náklady cca 150 milionů korun. Nejbližší možný termín zahájení realizace projektu je 1. února 2008.

 

8.10      Dodatek č. 167/2007/2 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2007 - navýšení příspěvku r. 2007 na akci "D8-II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky" o 20 mil. Kč: RÚK rozhodla o uzavření dodatku č.167/2007/2 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2007. Smlouva řeší pro financování m.j. stavby "D8 - II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky". SFDI na základě této smlouvy poskytl v tomto roce ze svého rozpočtu finanční prostředky na realizaci akce ve výši 250 milionů korun. Vzhledem k příznivému vývoji postupu stavebních prací na prováděné části stavby Ústecký kraj požádal SFDI o zvýšení rozpočtované částky, na celkovou částku 270 milionů korun. Vyšší dotace umožní zkrácení termínu zprovoznění dokončené části přivaděče až po napojení obce Mlékojedy o cca 1 měsíc, tj. otevření tohoto úseku pro veřejnost v 07/2008. Dále bude možné, v předstihu oproti harmonogramu, připravit na levé straně Labe spodní stavbu pro přemostění Labe s dopadem na zkrácení termínu dokončení vlastního mostu a provádění vlastní nosné konstrukce za příznivých povětrnostních podmínek během jedné stavební sezóny.

                                   

8.11      Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce „ Průmyslová zóna Triangle – úprava zemníku vytěžené zeminy a rozprostření zeminy“ – revokace usnesení  č. 142/93R/2007: RÚK revokovala usnesení č. 142/93R/2007 v části B) a jmenovala nové členy komise v rámci Výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce „průmyslová zóna Triangle – úprava zemníku vytěžené zeminy a rozprostřní zeminy“ včetně zástupců vládní agentury CzechInvest.

 

9.  Blok ředitelky Krajského úřadu Ústeckého kraje Mgr. Lydie Šťastné

9.1       Souhlas se zřízením „Fondu evropských projektů Ústeckého kraje“ a se „Zásadami pro poskytování prostředků z Fondu evropských projektů Ústeckého kraje“: RÚK doporučila zastupitelstvu:

a) vyhradit si rozhodování věcí týkajících se zřízení Fondu evropských projektů Ústeckého kraje a schválení Zásad pro poskytování prostředků z Fondu evropských projektů Ústeckého kraje,

b) rozhodnout s účinností od 1. 1. 2008 o zřízení Fondu evropských projektů Ústeckého kraje,

c) schválit Zásady pro poskytování prostředků z Fondu evropských projektů Ústeckého kraje.

 

9.2       Informace k postupu úprav silničních hraničních přechodů ČR v Ústeckém kraji na podmínky Schengenu: RÚK vzala na vědomí informaci k postupu úprav silničních hraničních přechodů ČR v Ústeckém kraji na podmínky přistoupení ČR k zemím Schengenské dohody. Termínem přistoupení k Schengenu je 21. prosinec 2007. Jak česká, tak saská strana na jednání 27. 9. 2007 v Drážďanech potvrdila, že dosavadní bilaterální mezivládní dohody a výměny verbálních nót o povolených druzích dopravy na jednotlivých hraničních přechodech s přistoupením České republiky k schengenskému prostoru pozbudou platnost. Budoucí omezení dopravy je nutno upravit dopravním značením prostřednictvím dopravně správních opatření. Kontrola dodržování těchto regulací bude na obou stranách příslušet výhradně dopravním policiím.

 

 

 
Zodpovídá: František Janačík
Vytvořeno / změněno: 22.11.2007 / 22.11.2007 | Zveřejnit od-do: 22.11.2007-22.12.2007

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém