Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva ze 102. jednání Rady Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA ZE 102. JEDNÁNÍ RADY ÚSTECKÉHO KRAJE

Tato zpráva má pouze informativní charakter.

 

 

6. Blok hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Šulce

 

6.1 Finanční dar pro Petru Tůmovou – matku prvního dítěte roku 2008 v Ústeckém kraji - z Fondu hejtmana Ústeckého kraje. RÚK po projednání poskytla finanční dar ve výši 20 tisíc korun Petře Tůmové, matce Romana Sauffleta, prvního novorozence Ústeckého kraje roku 2008.

 

6.2 Informace o probíhajících restitučních sporech RÚK vzala na vědomí  přednesenou pravidelnou informaci o stavu restitučních sporů týkajících se majetku ve vlastnictví Ústeckého kraje.

 

 

7. Blok náměstka a zástupce hejtmana Ústeckého kraje Radka Vonky

 

7.1 Účast v projektu SCADRIA RÚK schválila účast Ústeckého kraje v projektu SCADRIA ve funkci projektového partnera s finančním podílem ve výši 600 000 Kč. Projekt SCADRIA je iniciován německým spolkovým Ministerstvem pro infrastrukturu a stavební řád se sídlem v Berlíně. Financování veškerých aktivit je předpokládáno z finančních zdrojů EU (vyjma povinného 15% kofinancování) v rámci operačního programu Mezinárodní spolupráce, priorita 2. Zlepšování dostupnosti Střední Evropy. Hlavním cílem projektu je spojit větší množství institucí a subjektů z mnoha zemí za účelem stimulace udržitelného ekonomického rozvoje prostřednictvím rozvoje dopravy.

 

7.2 Žádost obce Doubice o výjimku z podmínek POV ÚK 2007 RÚK doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválení výjimky z podmínek Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2007 pro obec Doubice s novým termínem dokončení projektu „Rekonstrukce a obnova historického hřbitova“ do 30. 4. 2008.

 

7.3 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s., Důlní 362, 400 04 Trmice, IČ 4670 8952, pro zařízení „Odlévání, obrábění a kompletace pístů z hliníkových slitin“. RÚK k žádosti o vydání integrovaného povolení, která byla zpracována provozovatelem, za předpokladu zajištění emisí do ovzduší a vod na úrovni nejlepších dostupných technik pro trvalý provoz uvedených zařízení, není připomínek. Provozem musí dodržovat závazné podmínky a splnit připomínky odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje, oprávněná opatření navržená Agenturou integrované prevencea připomínky dalších dotčených orgánů veřejné správy.

7.4 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti IPS Alpha Technology Europe, s.r.o., Průmyslová zóna Triangle 400, 438 01 Staňkovice, IČ 2756 8300, pro zařízení „IPS Alpha – Nový výrobní závod“. RÚK se vyjádřila takto:K žádosti o vydání integrovaného povolení, která byla zpracována provozovatelem, za předpokladu zajištění emisí do ovzduší a vod na úrovni nejlepších dostupných technik pro trvalý provoz uvedených zařízení, není připomínek. Provozem musí dodržovat závazné podmínky a splnit připomínky odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje, oprávněná opatření navržená Agenturou integrované prevencea připomínky dalších dotčených orgánů veřejné správy.

 

7.5 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k doplněnému oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Odvodnění předpolí, nádrž Libkovice“ oznamovatele Severočeské doly, a.s. Chomutov, Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov. RÚK se k oznámení vyjádřila takto: Za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.6 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k doplněné dokumentaci EIA záměru „Těžba a rekultivace ložiska štěrkopísků v zájmovém území Severočeských pískoven a štěrkoven Roztyly“ oznamovatele Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o., Roztyly 3, 438 01 Žatec. Umístění: kraj  Ústecký, obec Chbany a Nové Sedlo, k.ú.Chbany, Přeskaky, Vikletice, Roztyly, Soběsuky, Břežany, Nové Sedlo u Žatce,  Žabokliky a Chudeřín. RÚK se k doplněné dokumentaci vyjádřila takto:Dvě samostatně zpracované studie uvedené v přílohách č.1 a č.2 tohoto materiálu plní podmínky dopracování dokumentace o chybějících náležitostech podle zákona č.100/2001 Sb., v platném znění. Rada Ústeckého kraje proto souhlasí, aby dopracovaná dokumentace byla postoupena zpracovateli posudku k pokračování procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle citovaného zákona.

 

7.7 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k dokumentaci EIA záměru „Ekoenergie Výškov“ oznamovatele FABE s.r.o., Bitozeves 12, 440 01 Louny, zastoupeného na základě plné moci Ing. Tomášem Dvořáčkem, Majerová 572, 165 00 Praha 6. RÚK se k dokumentaci záměru „Ekoenergie Výškov“ vyslovila takto:Dopracovaná dokumentace, která byla zpracována na základě závěru zjišťovacího řízení, zahrnuje připomínky vzešlé ze zjišťovacího řízení a prokazuje možnost minimalizace dopadů na životní prostředí navrhovaným provozem bioplynové stanice. Navrhovaná opatření jsou odpovídající a dostatečná. Posudek musí vyhodnotit všechny připomínky dotčené veřejnosti a akceptovat oprávněné požadavky orgánů veřejné správy. Za předpokladu prověření všech oprávněných podmínek a požadavků orgánů veřejné správy v Posudku EIA a zahrnutí závěrů tohoto posouzení do návrhu Stanoviska příslušného úřadu, nemá rada námitek k zadání zpracování posudku.

 

7.8 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Výrobní hala pro NS Kunststofftechnik CZ, s.r.o.“ oznamovatele NS Kunststofftechnik-CZ s.r.o., Libušina 397, 270 01 Kněževes. Umístění: kraj Ústecký, obec Podbořany k. ú. Hlubany RÚK se k oznámení vyjádřila takto: Za předpokladu realizace záměru na úrovni nejlepších dostupných technik respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.9 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem, IČ 0001 1789, pro zařízení „Výroba polyesterů na bázi PET“. RÚK se vyjádřila takto:K žádosti o vydání integrovaného povolení, která byla zpracována provozovatelem, za předpokladu zajištění emisí do ovzduší a vod na úrovni nejlepších dostupných technik pro trvalý provoz uvedených zařízení, není připomínek. Provozem musí dodržovat závazné podmínky a splnit připomínky odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje, oprávněná opatření navržená Agenturou integrované prevencea připomínky dalších dotčených orgánů veřejné správy.

 

7.10 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Podniková čerpací stanice Horní Jindřichov“ oznamovatele REKASPED s.r.o., Šluknovská 332, 408 01 Rumburk. RÚK se k oznámení vyjádřila takto: Za předpokladu realizace záměru na úrovni nejlepších dostupných technik respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.11 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Zpracování nadbytečných zemědělských zásob s přeměnou na elektrickou energii MOLDAVA – 150 kW“ oznamovatele EKOSVIT – MOLDAVA, Sdružení podnikatelů, č. p. 158, 417 81 Moldava. RÚK se k oznámení vyjádřila takto: Za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.12 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Rekultivace zbytkové jámy – Důl 5. květen, Ústí nad Labem“ oznamovatele Dalkia Česká republika a.s., 28. října 3123/152, 709 74 Ostrava. RÚK se k oznámení vyjádřila takto: Za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.13 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k dokumentaci pro zjišťovací řízení EIA záměru „VVTL plynovod DN 1400 – hranice SRN/ČR – Hora Sv. Kateřiny – Rozvadov – hranice ČR/SRN“, oznamovatele RWE Plynoprojekt, a.s., V Olšinách 75/2300, 100 00 Praha 10 – Strašnice. RÚK se k dokumentaci záměru: RÚK se k záměru vyjádřila takto: Dopracovaná dokumentace, která byla zpracována na základě závěru zjišťovacího řízení, zahrnuje připomínky vzešlé ze zjišťovacího řízení. Navrhovaná opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí jsou, po jejich doplnění o oprávněné požadavky orgánů veřejné správy, odpovídající a dostatečná.Za předpokladu zahrnutí všech oprávněných podmínek orgánů veřejné správy do Stanoviska příslušného úřadu, nemá rada námitek ke zpracování posudku.

 

7.14 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Větrná elektrárna Jiříkov“ oznamovatele  Větrníky s.r.o., Hájenská 1433, 407 47 Varnsdorf

RÚK se k oznámení vyjádřila takto: Za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

7.15 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Ochranná opatření obce Brňany – 1.etapa“ oznamovatele  Severočeské doly a.s., B. Němcové 5359, 430 01 Chomutov – staženo

 

7.16 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Mobilní obalovna asfaltových směsí Dobkovičky“ oznamovatele  Stavby silnic a železnic a.s., Národní třída 138, 113 19 Praha – staženo

 

7.17 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Obchvat silnice I/13 Klášterec nad Ohří.“ oznamovatele Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4. Umístění: kraj Ústecký, obec Klášterec nad Ohří k. ú. Klášterec nad Ohří RÚK se k oznámení záměru vyjádřila takto: Rada požaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. V dokumentaci požaduje řešit minimalizaci střetů záměru se zájmy života a rozvoje města a s oprávněnými zájmy ochrany přírody a krajiny.

 

7.18 Uzavření smluv o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace na projekty realizované v roce 2006 a 2007: z „Programu podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí na rok 2006“ a z „Programu podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí na rok 2007 a 2008“. - odloženo

 

7.19 Prohlášení záměru k přeshraniční ochraně a managementu krušnohorských rašelinišť.   RÚK po projednání souhlasila s podpisem „Prohlášením záměru k přeshraniční ochraně a managementu krušnohorských rašelinišť“ bez připomínek.

Na základě Společného prohlášení mezi Ústeckým krajem a Vládním prezídiem Chemnitz, Vládním prezídiem Drážďany a Svobodného státu Sasko z 05. 02. 2007, které stanovuje vybudování kontaktů a prohloubení spolupráce mimo jiné také v oblasti ochrany životního prostředí, zamýšlejí Krajský úřad Ústeckého kraje a Vládní prezídium Chemnitz spolupracovat v přeshraniční ochraně a managementu krušnohorských rašelinišť a iniciovat a uskutečnit společný projekt za využití programů Evropské unie. Projekt bude spočívat v obnově vodního režimu (výstavba přehrážek na odvodňovacích kanálech) rašelinišť Pod Novoveským vrchem a Pod Jelení horou, která bezprostředně navazují na rašeliniště v SRN. Na české straně bude vybudována naučná stezka navazující na naučnou stezku již realizovanou v SRN.    

 

7.20 Platové výměry ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem. RÚK po

projednání stanovila dle příslušných platných zákonných norem plat od 1. 1. 2008 ředitelům

147 škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem.

 

7.21 Odměny ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem RÚK stanovila dle platných zákonných norem odměny při dovršení 50 let věku a při prvním skončení pracovního poměru po nabytí nároku na starobní důchod ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem  v průběhu roku 2008. jedná se o 12 ředitelů škol.

7.22 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – školy a školská zařízení. RÚK rozhodla o změně zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov dodatkem č. 12 ke zřizovací listině s účinností od 16. 1. 2008; a příspěvkové organizace Střední průmyslová škola, Most, Topolová 584, dodatkem č. 14 ke zřizovací listině s účinností od 16. 1. 2008.

 

7.23 Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov, Čelakovského 822, příspěvková organizace – personální záležitosti. RÚK rozhodla o vyřazení Vladislava Čády, Mgr. Jakuba Průchy a Ing. Daniely Zemanové z konkursu na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov, Čelakovského 822 z důvodu nesplnění podmínek vyhlášených Radou Ústeckého kraje.

7.24 Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na technické zpracování a odborné vyhodnocení archeologických výzkumů v Ústeckém kraji v roce 2008. RÚK rozhodlave smyslu platných zákonných ustanovení o veřejných  zakázkách o výzvě k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na službu „Technické zpracování a odborné vyhodnocení archeologických výzkumů v Ústeckém kraji v roce 2008“.  Rada rozhodla o zaslání nabídek těmto dodavatelům:

1.   Regionální muzeum  v Teplicích, p.o. Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice,

2.   Oblastní muzeum v  Chomutově, p.o. Palackého 86, 430 01 Chomutov,

3.   Oblastní muzeum Litoměřice, p.o. Dlouhá 173, 412 Litoměřice,

4.   Oblastní muzeum Louny, p.o. Pivovarská 28, 440 01 Louny,

5.    Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i Žižkova 835, 434 01 Most.

 

7.25 Rozdělení finančních prostředků k zajištění regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji na rok 2008 RÚK schválila přidělení finančních prostředků Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem, p.o., se sídlem Winstona Churchilla 3, 401 34 Ústí nad Labem, ve výši 1 milion 20 tisíc korun na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven.

Dále rada doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit přidělení finančních prostředků  na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji na rok 2008 takto:

1. Statutární město Děčín  pro Městskou knihovnu Děčín, p.o. ve výši 1 milion 630 tisíc korun.

2. Město Chomutov pro Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutovave p.o. ve výši 1

million 10 tisíc korun.

3. Město Litoměřice pro Knihovnu Karla Hynka Máchy, p.o. ve výši 1 milion 570 tisíc korun.

4. Město Louny pro Městskou knihovnu Louny, p.o. ve výši 770 tisíc korun.

5. Město Žatec pro Městskou knihovnu Žatec, p.o. ve výši 300 tisíc korun.

6. Statutární město Most pro Městskou knihovnu Most p.o. ve výši 710 tisíc korun.

7. Statutární město Teplice pro Regionální knihovnu Teplice, p.o. ve výši 990 tisíc korun.

 

 

8. Blok náměstka hejtmana Ústeckého kraje Petra Fialy

 

8.1 Rozpočtová opatření č. 1/2008 RÚK provedla rozpočtová opatření, konkrétněpřesun ve výši 688 335 000 korun při zachování celkového objemu příjmů a výdajů rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 11 381 480 000 korun.

 

8.2 Projekty „Oprava interiérů kostela Zvěstování panny Marie v Litoměřicích – stavební část“, „Restaurování interiérů kostela Zvěstování panny Marie v Litoměřicích“ a „Restaurování a oprava objektu Oblastního muzea v Litoměřicích“ RÚK po projednání schválilazpracování žádostí o grant a realizaci projektů Ústeckého kraje v rámci Finančních mechanismů EHP/Norska – „Oprava interiérů kostela Zvěstování panny Marie v Litoměřicích – stavební část“, „Restaurování interiérů kostela Zvěstování panny Marie v Litoměřicích“ a „Restaurování a oprava objektu Oblastního muzea v Litoměřicích“

8.3 Žádost Ústeckého kraje o podporu projektu „Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji – 1. etapa“ v rámci  Operačního programu Životní prostředí RÚK schválilazpracování žádosti o dotaci a realizaci projektu Ústeckého kraje – „Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji – 1. etapa“ v rámci Operačního programu životní prostředí. 

8.4 Změna usnesení Rady ÚK č. 52/79R/2007 ze dne 11. 4. 2007 RÚK vzala na vědomí rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o zrušení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Poskytování služeb v oblasti získávání dotací z fondů EU“ zveřejněnou v informačním systému o veřejných zakázkách dne 30.4.2007 pod ev.č. 60007085.    

8.5 Dohoda o partnerství na projektu „ Akademie pro obnovu jezer a vodních nádrží RÚK schválila účast Ústeckého kraje v projektu „Larra – Lake and reservoir restoration Academy“ jako jednoho z partnerů projektu s finančním podílem ve výši 18 750,- EUR (cca 525 000,-. Kč). Projekt INTERREG IV C Lake Restoration Academy představuje pro Ústecký kraj významný přínos v oblasti transferu evropských technologií a zkušeností v oblasti obnovy jezerních ekosystémů.

 

8.6  Nakládání s majetkem RÚK vzala na vědomí zprávu o nakládání s majetkem.

 

8.7 Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Centrum sociální pomoci Litoměřice - DD Milešov, oprava topení“ RÚK rozhodlaovýzvě k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Centrum sociální pomoci Litoměřice - DD Milešov, oprava topení“ práce budou provedeny na základě projektové dokumentace zpracované firmou in PROJEKT LOUNY ENGINEERING spol. s r. o.. RÚK rozhodla o způsobu hodnocení nabídek a o zaslání výzev ve zjednodušeném podlimitním řízení těmto dodavatelům:

1)           Chládek & Tintěra, a. s., Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice

2)           HERKUL spol. s r. o., Mostecká 85, 434 01 Most – Vtelno

3)           JOEL s. r. o., Obchodní 3, 434 01 Most-Velebudice

4)           North stav a. s., Jateční 3377/47, 400 01 Ústí nad Labem

5)           Stavební a obchodní společnost Most spol. s r. o., Obrnice 10, 435 21 Obrnice

6)            

8.8 Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Centrum sociální pomoci Litoměřice - DD Čížkovice, oprava topení“ RÚK rozhodlao výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Centrum sociální pomoci Litoměřice - DD Čížkovice, oprava topení“. Práce budou provedeny na základě projektové dokumentace zpracované firmou Projektová kancelář Štěpánek a spol., s. r. o..Dále rada rozhodla o způsobu hodnocení nabídek a o zaslání výzev těmto dodavatelům:

1)     ALLKON s. r. o., Okružní 350, 435 13 Meziboří

2)     Chládek & Tintěra, a. s., Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice

3)     North stav a. s., Jateční 3377/47, 400 01 Ústí nad Labem

 

8.9 Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Centrum sociální pomoci Litoměřice – ÚSP Křešice, oprava topení“ RÚK rozhodla o výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Centrum sociální pomoci Litoměřice – ÚSP Křešice, oprava topení“. Práce budou provedeny na základě projektové dokumentace zpracované firmou Projektová kancelář Štěpánek a spol., s.r.o.. Dále radarozhodla o způsobu hodnocení nabídek a o zaslání výzev těmto dodavatelům:

1) Chládek & Tintěra, a. s., Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice

2) JOEL s. r. o., Obchodní 3, 434 01 Most-Velebudice

3)  Stavební a obchodní společnost Most spol. s r. o., Obrnice 10, 435 21 Obrnice

 

8.10 Výzva k podání nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění na plnění veřejné zakázky na služby "Přivaděč k PZ Prosmyky I. a II. část – inženýrská činnost ve fázi prací spojených s prováděním stavby včetně technického dozoru a ve fázi prací po dokončení stavby včetně zabezpečení kolaudačního rozhodnutí" výzva k podání cenové nabídky na nové služby RÚK rozhodla dle platných zákonných norem o použití jednacího řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku na služby "Přivaděč k PZ Prosmyky I. a II. část – inženýrská činnost ve fázi prací spojených s prováděním stavby včetně technického dozoru a ve fázi prací po dokončení stavby včetně zabezpečení kolaudačního rozhodnutí" a zaslání výzvy k podání cenové nabídky na nové služby dodavateli ALONG, spol. s r.o. Most s tím, že celkový rozsah původních a nových služeb nepřekročí v součtu předpokládanou hodnotu původní zakázky.

 

8.11 Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Gymnázium J.Jungmanna Litoměřice – izolace suterénu a fasáda hlavní budovy“ RÚK rozhodla o výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Gymnázium J.Jungmanna Litoměřice – izolace suterénu a fasáda hlavní budovy“. Práce budou provedeny na základě projektové dokumentace zpracované firmou Ing.arch. Vratislav Štelzig, projekční kancelář, Dvořákova 4, 400 01 Ústí nad Labem.  Dále rada rozhodla  o způsobu hodnocení nabídek a o o zaslání výzev těmto dodavatelům:

1) ALFA TERM MOST a.s., Lomená 47, 434 01 Most

2)  Chládek & Tintěra, a. s., Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice

3) HERKUL spol. s r. o., Mostecká 85, 434 01 Most – Vtelno

 

8.12 Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce „II/240 REKO mostu Valkeřice“ o zadání užšího řízení, a to s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět zájemců, na plnění veřejné zakázky na stavební práce „II/240 REKO mostu Valkeřice“ v rozsahu dle PD zpracované firmou Projektová kancelář VANER s.r.o.,V Horkách 101/1,  46007 Liberec 9. Dále rada rozhodla o způsobu hodnocení nabídek a kritériích hodnocení.

 

                   8.13 Rozhodování jediného akcionáře v působnosti valné hromady Krajské zdravotní, a.s.   

                   RÚK rozhodla jako jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti Krajská  

                  zdravotní, a.s. o změně stanov společnosti, o zvýšení základního kapitálu peněžitým                                         

                  vkladem a nepeněžitým vkladem.

 

8.14 Realizace programu „Zdravý kraj ČR – Ústecký kraj“ (Gerontologické dny Severozápad 2008) RÚK rozhodlao poskytnutí finančního daru na zajištění kongresu Gerontologické dny Severozápad ve výši 100 tisíc korun.

 

8.15 Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální a zdravotnictví  RÚK souhlasila se zvýšením závazného ukazatele příspěvek zřizovatele – příspěvek na provoz – pro rok 2008 – o částku 2 574 tis. Kč na celkový objem 3 377 tis. Kč pro Krajské nemocnice, příspěvkovou organizaci. Dále rada odsouhlasila zvýšení závazného ukazatele objem prostředků na platy v absolutní výši – pro rok 2008 – o částku 600 tis. Kč na celkový objem 750 tis. Kč pro Krajské nemocnice, příspěvkovou organizaci, se snížením závazného ukazatele příspěvek zřizovatele - příspěvek na provoz - pro rok 2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          o částku 566 tis. Kč na celkový objem 0,- Kč pro Nemocnici Děčín, příspěvkovou organizaci, o částku 686 tis. Kč na celkový objem 0,- Kč pro Nemocnici Chomutov, příspěvkovou organizaci, o částku 706 tis. Kč na celkový objem 0,- Kč pro Nemocnici Most, příspěvkovou organizaci, o částku 616 tis. Kč na celkový objem 0,- Kč pro Nemocnici Teplice, příspěvkovou organizaci. Vedle toho rada také souhlasila se snížením závazného ukazatele objem prostředků na platy - pro rok 2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      o částku 150 tis. Kč na celkový objem 0,- Kč pro Nemocnici Děčín, příspěvkovou organizaci, o částku 150 tis. Kč na celkový objem 0,- Kč pro Nemocnici Chomutov, příspěvkovou organizaci, o částku 150 tis. Kč na celkový objem 0,- Kč pro Nemocnici Most, příspěvkovou organizaci, o částku 150 tis. Kč na celkový objem 0,- Kč pro Nemocnici Teplice, příspěvkovou organizaci.

 

8.16 Stanovení platů ředitelům příspěvkových organizací Ústeckého kraje – oblast sociální a zdravotnictví RÚK stanovila dle platných zákonných norem plat MUDr. Tomáši Indrovi, řediteli Krajské nemocnice, příspěvkové organizace s účinností od 1. 1. 2008 a Heleně Tiché, ředitelce Domova důchodců Meziboří, příspěvkové organizace s účinností od 1. 2. 2008.

Rada také stanovila odměnu při dovršení 50 let věku paní Heleně Tiché, ředitelce Domova důchodců Meziboří, příspěvkové organizace.

 

8.17 Zajištění financování příspěvkových organizací v oblasti sociální v roce 2008 přednesenou informaci o zajištění financování příspěvkových organizací v oblasti sociální do doby poskytnutí první splátky dotací z  dotačního řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb na rok 2008, která se týká příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem. RÚK vzala na vědomí přednesenou informaci o zajištění financování příspěvkových organizací v oblasti sociální do doby poskytnutí první splátky dotací z  dotačního řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb na rok 2008, která se týká příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem. Dále rada rozhodla  o poskytnutí návratné finanční výpomoci těmto příspěvkovým organizacím zřizovaných Ústeckým krajem:

1.           Ústav sociální péče Lobendava ve výši 500 000,- Kč

2.           Správa sociálních služeb Chomutov ve výši 1 500 000,- Kč

3.           Centrum sociální pomoci Litoměřice ve výši 7 000 000,- Kč

4.           Ústav sociální péče Litvínov – Janov ve výši 1 500 000,- Kč

5.           Ústav sociální péče Nová Ves v Horách ve výši 700 000,- Kč

6.           Ústav sociální péče Brtníky ve výši 1 000 000,- Kč

7.           Diagnostický ústav sociální péče Čížkovice ve výši 1 000 000,- Kč

8.           Ústav sociální péče Háj u Duchcova ve výši 800 000,- Kč

9.           Domov důchodců a ústav sociální péče Litvínov – Janov ve výši 3 000 000,- Kč

10.       Domov důchodců Meziboří ve výši 2 000 000,- Kč

11.       Domov důchodců Dubí ve výši 2 800 000,- Kč

12.       Domov důchodců Tepliceve výši 1 425 000,- Kč

Vrácení finanční výpomoci bude zabezpečeno do 30. 4. 2008.

 

 

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 25.1.2008 / 25.1.2008 | Zveřejnit od-do: 25.1.2008-19.2.2008

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém