Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva ze 103. jednání RÚK

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA ZE 103. JEDNÁNÍ RADY ÚSTECKÉHO KRAJE

Tato zpráva má pouze informativní charakter.

 

6. Blok hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Šulce

 

6.1 Výroční zpráva o činnosti orgánů Ústeckého kraje v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106ú1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím RÚK vzala na vědomí předloženou Výroční zprávu o činnosti orgánů ÚK v oblasti poskytování informací podle zákona 106.

 

6.2 Personální změna ve Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Ústeckého kraje - staženo

 

6.3 Rozhodnutí o žádosti pana Pavla Beránka na náhradu škody ve výši 219.220,91 Kč  RÚK rozhodla nevyhovět žádosti pana Pavla Beránka ze dne 19.6.2007 na náhradu škody ve výši 219.220,91 Kč.

Pan Beránek v prosinci roku 2006 narazil ve vysoké rychlosti na pozemní komunikaci v průmyslové zóně Triangle do ocelového lana, kterým vozidlo firmy Ekostavby Louny táhlo zařízení na kladení potrubí. Auto Pavla Beránka se vlivem nárazu několikrát převrátilo. Přivolaná policie nehodu nevyšetřovala s poukazem na to, že se nehodami v průmyslových zónách nezabývá. V červnu roku 2007 vznesl Pavel Beránek na Ústecký kraj požadavek o zaplacení škody na vozidle, která při nehodě vznikla.

 

6.4  Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem Zastupitelstvu Ústeckého kraje RÚK doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o sloučení voleb kandidátů na funkci přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem a dále zvolit do funkce přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem Josefa Ajchlera a JUDr. Jaromíra Jahodu.

 

6.5 Dopravní obslužnost drážní – stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti od roku 2009 RÚK doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje stanovit dle zákona o krajích rozsah základní dopravní obslužnosti zajišťované drážní dopravou pro území Ústeckého kraje pro roky 2009 – 2026. V souvislosti s tím rada doporučila Zastupitelstvu pověřit Milana France, člena Rady Ústeckého kraje, jednáním s Českými drahami, a. s. o uzavření smlouvy na následující období a ostatními objednateli dopravy v okolních krajích o spolupráci na přeshraničních linkách drážní dopravy.

 

6.6 Dopravní obslužnost autobusová – žákovské jízdné RÚK rozhodla o uzavření Smlouvy o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé poskytováním žákovského jízdného na rok 2008 s autobusovým dopravcem ČSAD Česká Lípa a.s.

 

6.7 Dopravní obslužnost autobusová – plnění povinností dopravce Severočeská dopravní a.s. RÚK vzala na vědomí Zprávu o plnění Smlouvy v oblasti Ústecko-sever.

Tato zpráva hodnotí situaci v oblasti Ústecko-sever, kde dopravní obslužnosti zajišťuje společnost Severočeská dopravní a.s.. Tato společnost v loňském roce porušila úmluvu o nejvýše povoleném stáří vozů, za což jí RÚK udělila pokutu ve výši 410 tisíc korun. Vedle toho si cestující veřejnost stěžovala na kvalitu autobusů společnosti. Rada kraje proto 21. listopadu 2007 rozhodla o zaslání výzvy, prostřednictvím které vznesla na společnost Severočeská dopravní a.s. apel na odstranění závad do dvaceti dnů. Mezitím do společnosti Severočeská dopravní vstoupila jiná dopravní společnost, ČSAD Semily a.s. Díky této změně se výrazně zlepšila kvalita vozidel, kterými je zajišťována doprava v oblasti Ústecko –sever. V několika příštích dnech budou moci cestující v této oblasti dokonce využívat k placení čipových karet.

 

6.8 Dopravní obslužnost autobusová – nabídka společnosti Dopravní podnik Ústeckého kraje, a.s. na zahájení jednání   RÚK vzala na vědomí dosavadní korespondenci právních zástupců Ústeckého kraje, advokátní kanceláře Weil, Gotshal & Manges v.o.s., a právních zástupců společnosti Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s., advokátů JUDr. Jiřího Velíška a Mgr. Bc. Jiřího Podpěry. Rada také vzala na vědomí informaci o řízeních, v nichž vystupuje Ústecký kraj a společnost Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s., z hlediska možnosti či nemožnosti jejich smírného řešení.

V souvislosti s tím rada rozhodla, že Ústecký kraj prostřednictvím svých právních zástupců nepřijme navrženou formu jednání s právními zástupci společnosti Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s. a  vyrozumí je o tom, že Ústecký kraj setrvává na své právní pozici, neboť je vázán právními předpisy, s tím, že Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s. má možnost předložit písemné návrhy případného smírného řešení.

 

6.9   Žádost o finanční příspěvky z fondu hejtmana  RÚK doporučuje zastupitelstvu schválit výjimku ze zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu hejtmana Ústeckého kraje. Zároveň rada doporučila zastupitelstvu poskytnout dotaci z Fondu hejtmana žadateli:

- MFK Ústí nad Labem 10 000 000 korun na výstavbu tenisových kurtů

- Fotbalový klub Tatran Kadaň o.s. 5 100 000 korun na rekonstrukci travnaté plochy

- Tělovýchovná jednota Baník Souš 6 900 000 korun na opravu a dostavbu tribuny včetně opravy osvětlení fotbalového hřiště.

Dále rada doporučila zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace z Fondu hejtmana žadateli:

- Obec Hora Sv. Šebestiána 3 102 000 korun na úpravu pozemní komunikace

- Relax Activ Club Blatno o.s. 650 000 korun na projekt Aktivní relaxace

- Ortopedické centrum 300 000 korun na akci Vinařské Litoměřice

Rada také schválila poskytnutí dotace z Fondu hejtmana žadateli Energie o.p.s. ve výši 70 000 korun na projektovou dokumentaci.

 

6.10  Schválení účasti Ing. Petra Fialy, náměstka hejtmana Ústeckého kraje, na zahraniční služební cestě do Vladimírské oblasti (Ruská federace) ve dnech 6.-9.2.2008 na pozvání Zákonodárného sboru Vladimírské oblasti  RÚK schválila účast Ing. Petra Fialy, náměstka hejtmana Ústeckého kraje, na zahraniční služební cestě do Vladimírské oblasti (Ruská federace) ve dnech 6.-9.2.2008 na pozvání Zákonodárného sboru Vladimírské oblasti

 

 

 

7. Blok zástupce a náměstka hejtmana Ústeckého kraje Radka Vonky

 

7.1 Rozvojové programy Ústeckého kraje – žádosti o výjimku na ÚPD  RÚK souhlasila s udělením výjimky z podmínek rozvojových programů pro rok 2004, tj. s prodloužením termínu dokončení projektu a předložení závěrečné zprávy a závěrečného vyúčtování prostřednictvím dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace k projektu: Změna územního plánu sídelního útvaru Ryjice do 30. 11. 2008. V souvislosti s tím rada doporučila zastupitelstvu, aby tomuto projektu udělila výjimku.

 

7.2  Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – předložení žádostí o globální granty projektů technické pomoci na MŠMT  Odbor regionálního rozvoje výkonem funkce Zprostředkujícího subjektu pro zabezpečení realizace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Ústeckém kraji   RÚK doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje souhlasit s obsahovým záměrem globálních grantů v oblastech podpory 1.1 Zkvalitnění počátečního vzdělávání, 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení realizovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Ústeckém kraji. Dále rada doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje souhlasit s návrhem projektů technické pomoci Zprostředkujícího subjektu Operačního projektu programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Ústeckém kraji.

 

7.3 staženo

 

7.4 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „ROVER CZECH – Výrobní závod Podbořany – 1. etapa“ oznamovatele Rover Czech s.r.o., Praha , zastoupený na základě plné moci Ing. Jiřím Kotkem. RÚK se k záměru vyjádřila takto: Za předpokladu realizace záměru na úrovni nejlepších dostupných technik, realizace opatření ke snížení emisí VOC a TOC a opatření navrhovaných v kapitole D. IV. tohoto oznámení a respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v  Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.5 Návrhy na poskytnutí dotací a návrhy na dodatky ke smlouvám již poskytnutých dotací z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje    RÚK doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout v rámci „Fondu vodního hospodářství ÚK“ o poskytnutí dotací v celkové výši 6 674 245 korun. Konkrétně jde o tyto subjekty a projekty:

 

Obec Stebno, Projekt: realizace stavby dokončené v roce 2007 „Vodovod Stebno - Suchá “     

    Výše dotace: 2 000 000 Kč

Obec Dolánky nad Ohří, Projekt: vyhotovení PD stavby „Dolánky - kanalizace“     

    Výše dotace: 368 635 Kč

Obec Kladruby, Projekt: vyhotovení PD stavby „Kladruby – kanalizace a ČOV“     

      Výše dotace: 210 000 Kč

Město Košťany  Projekt: vyhotovení PD stavby „Kanalizace Košťany - Hampuš“     

      Výše dotace: 430 000 Kč

Obec Jiřetín pod Jedlovou, Projekt: vyhotovení PD stavby „Splašková a dešťová kanalizace Děčínská ulice“     

      Výše dotace: 360 000 Kč

Městys Peruc, Projekt: vyhotovení PD stavby „Kanalizace Oldřichova ulice – II.etapa“     

      Výše dotace: 221 900 Kč

Městys Peruc, Projekt: vyhotovení PD stavby „Telce - ČOV a kanalizace“     

      Výše dotace: 364 000 Kč

Město Lovosice, Projekt: vyhotovení PD k ÚR  „Generel odvodnění města Lovosice“     

      Výše dotace: 343 140 Kč

Obec Rtyně nad Bílinou, Projekt: vyhotovení PD k ÚR a SŘ „Splašková kanalizace, včetně přípojek“

            Výše dotace: 675 500 Kč

Obec Libouchec, Projekt: vyhotovení PD  „Kanalizace Libouchec – 4. etapa, stoka A-A“     

      Výše dotace: 210 000 Kč

Obec Martiněves,  Projekt: vyhotovení PD  „Kanalizace Martiněves a Radešín – výtlaky a čerpací šachty “     

      Výše dotace: 290 000 Kč

Obec Těchlovice, Projekt: vyhotovení PD  „Kanalizace a ČOV Těchlovice “     

      Výše dotace: 374 500 Kč

Obec Dobkovice, Projekt: vyhotovení PD pro ÚŘ  „Odkanalizování obce Dobkovice - I. etapa “      

      Výše dotace: 308 000 Kč

Obec Růžová, Projekt: vyhotovení PD   „ČOV a kanalizace Růžová “     

      Výše dotace: 245 000 Kč

Obec Lkáň, Projekt: realizace stavby   „Změna trasy zásobního vodovodního řadu pro obec Lkáň“     

      Výše dotace: 273 570 Kč

      Žadatelé se musejí alespoň ze třiceti procent podílet na celkových nákladech projektu.

 

7.6 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem, IČ 0001 1789, pro zařízení „Konverze elektrolýzy“. RÚK se k žádosti vyjádřila takto:K žádosti o vydání integrovaného povolení, která byla zpracována provozovatelem za předpokladu zajištění emisí do ovzduší a vod na úrovni nejlepších dostupných technik pro výstavbu a zkušební provoz uvedených zařízení, není připomínek.

 

7.7 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání změny integrovaného povolení společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem, IČ 0001 1789, pro zařízení „Kombinovaná výroba Epichlorhydrinu“. RÚK se k žádosti vyjádřila takto:K žádosti o vydání integrovaného povolení, která byla zpracována provozovatelem za předpokladu zajištění emisí do ovzduší a vod na úrovni nejlepších dostupných technik pro výstavbu a zkušební provoz uvedených zařízení, není připomínek.

 

7.8 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem, IČ 0001 1789, pro zařízení „Výrobna ionexového dianu 28 kt“. RÚK se k žádosti vyjádřila takto:K žádosti o vydání integrovaného povolení, která byla zpracována provozovatelem za předpokladu zajištění emisí do ovzduší a vod na úrovni nejlepších dostupných technik pro výstavbu a zkušební provoz uvedených zařízení, není připomínek.

 

7.9 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti United Energy právní nástupce, a.s., Teplárenská 2, 434 03 Most - Komořany, IČ 2730 9959, pro zařízení „Teplárna Komořany, kotel K 11“. RÚK se k žádosti vyjádřila takto:K žádosti o vydání integrovaného povolení, která byla zpracována provozovatelem za předpokladu zajištění emisí do ovzduší a vod na úrovni nejlepších dostupných technik pro výstavbu a zkušební provoz uvedených zařízení, není připomínek.

 

7.10 Program směrů rozvoje podpory venkova a zemědělských oblastí na rok 2008 až 2013

 

7.11 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „CPI PARK ŽĎÁREK“ oznamovatele Park Žďárek a.s., Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha. RÚK se k oznámení vyjádřila v tom směru, že nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí za předpokladu zahrnutí podmínek odboru ŽPZ KÚ Ústeckého kraje k záměru, naplnění oprávněných podmínek dalších orgánů veřejné správy a zahrnutí opatření navrhovaných

 

7.12 Darovací smlouva mezi společností BASALT s.r.o. a Ústeckým krajem RÚk rozhodla o přijetí finančního daru od společnosti BASALT s.r.o., Všechlapy určeného na podporu  financování oprav a rekonstrukce silnice II/257, která je ve vlastnictví Ústeckého kraje.

Tato komunikace je významně zatěžována rozvozem kameniva z lomu. Společnost BASALT s.r.o., těžící kamenivo v DP Měrunice se zavazuje převádět bezhotovostně na účet obdarovaného finanční dar ve výši 3 koruny z  jedné tuny prodaného drceného kameniva a to po dobu 30 měsíců od data nabytí právní moci rozhodnutí o povolení hornické činnosti v DP Měrunice a DP Měrunice I.

 

7.13 Návrh zadání veřejné zakázky PPO na silnici II/261 do úrovně dokumentace pro územní řízení  RÚK rozhodla o výzvě k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na služby„Protipovodňová opatření na silnici II/261- zpracování dokumentace pro územní řízení.“  Rada také rozhodla o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky a o zaslání výzvy ve zjednodušeném podlimitním řízení těmto dodavatelům:

1)         AZ Consult, spol s.r.o,

2)         AQUATEST a.s.

3)         in Projekt Louny engineering s.r.o.,

4)         Severočeská vodárenská inženýrská společnost, spol. s r.o.

       5)     Chemtec engineering, spol. s r.o.

 

7.14 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Změna záměru –závod Chbany, Přechod ze stávajícího zařízení porodny prasnic s odchovnou selat na výkrm prasat“ oznamovatele  Mydlářka a.s., Mydlářka 253, 256 01 Benešov Za předpokladu zjištění potřebných úprav na dotčených komunikacích, nezbytných pro plynulý dopravní provoz, v rámci projektu investora, a respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v  Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.15 Základní škola praktická, Benešov nad Ploučnicí, Opletalova 673, příspěvková organizace – personální záležitosti  RÚK vzala na vědomívzdání se funkce ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Základní škola praktická, Benešov nad Ploučnicí, Opletalova 673, příspěvková organizace, Mgr. Karla Barbory, ke dni  31. 8. 2008.

 

7.16 Střední průmyslová škola, Most, Topolová 584, příspěvková organizace – personální záležitosti RÚK vzala na vědomí vzdání se funkce ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace, Ing. Františka Felcmana, ke dni  31. 8. 2008. RÚK rozhodla o vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Střední průmyslová škola, Most.

 

7.17 Změny závazných ukazatelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem RÚK souhlasila se zvýšením závazného ukazatele - příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2008, pro příspěvkovou organizaci:Dům dětí a mládeže, Ústí nad Labem, příspěvková organizace o 700 tisíc korun na celkový objem  1 476 000 korun na zabezpečení krajských vzdělávacích soutěží.

 

7.18 Rozdělení dotací v rámci Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2008 RÚK rozhodla o poskytnutí neinvestiční dotace těmto žadatelům:

- Svaz českých divadelních ochotníků, oblastní organizace České středohoří na projekt Děčínská brána 2008, 16. ročník oblastní přehlídky amatérského divadla ve výši: 50 000 korun

-Ing. Petr Macek – MACEK MUSIC MANAGEMENT MOST na projekt Realizace koncertů Festivalového orchestru Petra Macka v divadlech v Mostě, Chomutově, Ústí n.L. a Děčíně v roce 2008 ve výši: 150 000 korun

- Sdružení pro podporu ochotnického divadla na projekt Klášterecké divadelní žně ve výši: 50 000 korun

- SASME s.r.o. na projekt Vysmáté léto Kadaň ve výši: 50 000 korun

- FOLKLORNÍ SOUBOR LUŽIČAN na projekt IV. Mezinárodní folklorní festival Tolštejnského panství ve výši: 50 000 korun

- Správa kulturních zařízení Chomutov, s.r.o.na projekt MULTIŽÁNROVÝ FESTIVAL OTEVŘENO 2008 ve výši: 100 000 korun.

- Petr Kavka – AUTOKEMP na projekt Osecké léto 2008 ve výši: 50 000 korun

- TV LYRA s.r.o. na projekt Femina film 2008 ve výši: 50 000 korun.

- Divadelní spolek Scéna Libochovice  na projekt LIBOCHOVICKÉ DIVADELNÍ LÉTO 2008 ve výši: 50.000,-Kč

- SDRUŽENÍ GALERIE XXL na projekt 3. ROČNÍK SYMPOZIA – KRAJINA ÚSTECKÉHO KRAJE

ve výši: 150 000 korun

- SVAZ MAĎARŮ ŽIJÍCÍCH V ČESKÝCH ZEMÍCH, organizační jednotka Teplice na projekt Maďarské kulturně-společenské jaro – květen 2008, 7. Měsíc maďarské kultury – listopad 2008

ve výši: 50 000 korun

- Tomáš Čistecký - agentura CANTO (Praha) na projekt 14. Mezinárodní hudební festival Srbská Kamenice 2008 ve výši: 50 000 korun

-  Slunečnice, o.s., Děčín na projekt Zámecká Kramle 2008 ve výši: 50 000 korun

- Evropská Hudební Akademie Teplice – EUROPEAN MUSIC ACADEMY in Teplice o.s. na projekt Evropská hudební akademie ve výši: 50.000 korun

-   Michal Hanzl – Modrý z nebe na projekt Litoměřický kořen 2008 ve výši: 50 000 korun

-  KINOKLUB OSTROV, o.s. na projekt FILMOVÝ FESTIVAL LITOMĚŘICE POOSMÉ ve výši: 50 000 korun

- S-HLE-DÁVÁNÍ na projekt Tanec, tanec … 2008 ve výši: 50 000 korun

- Unie českých pěveckých sborů, o.s. – oblast Ústecký kraj  na projekt Tibi Laus 2008 ve výši: 50 000 korun

 - Kuprospěchu, o.s. na projekt Festival kultury Krušnohoří Cumbajšpíl ve výši: 50 000 korun

- Kulturní dům Rozkrok na projekt Kulturní dům Rozkrok rok 2008 – mezinárodní setkávání mládeže, cesta k toleranci ve výši: 50 000 korun

- Kulturní dům Rozkrok na projekt 22. ročník hudebního festivalu Čtverec ve výši: 50 000 korun

- Občanské sdružení Studený a Lipnicena projekt Živá historie a tradice Podstudenecka. Minulost a přítomnost území na rozhraní Českého Švýcarska a Lužických hor se sídly Studený, Lipnice, Líska a Kunratice. Příspěvek činí  ve výši: 50 000 korun

- Radek Procházka – PRODAX na projekt HANDBIKE MUSIC LOUNY 2008 ve výši: 50 000 korun

 

Rada Ústeckého kraje odsouhlasila poskytnutí neinvestiční dotace výše uvedeným žadatelům za podmínky předložení rozpočtu projektu upraveného v závislosti na výši přidělené dotace.

Dále rada doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit dotace na tyto projekty:

 

- Výročí 300 let založení obce Františkov nad Ploučnicí, žadatel: OBEC FRANTIŠKOV NAD PLOUČNICÍ, 50 000 korun

- KULTURNÍ, VZDĚLÁVACÍ A ZÁBAVNÝ PROGRAM, žadatel: Město Meziboří,  50 000 korun

- Swingová Roudnice (cyklus koncertů a festival – 7. ročník) žadatel: Město Roudnice nad Labem pro Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem 50 000 korun

- Františkánské léto žadatel: Město Kadaň, 50 000 korun

- 24. NÁRODNÍ FESTIVAL DECHOVÝCH ORCHESTRŮ FEDO 2008, žadatel: Město Štětí, 50 000 korun

- Kulturní léto 2008 spojené s oslavou 690 let trvání obce a obnovou tradice vinobraní po 100 letech, žadatel: Obec Třebívlice, 50 000 korun

- 10. ročník mezinárodního loutkového festivalu, žadatel: Město Dolní Poustevna, 50 000 korun

- Postoloprtské slavnosti 2008 – 6. ročník, žadatel: Město Postoloprty pro příspěvkovou organizaci Kulturní zařízení Města Postoloprty, 50 000 korun

- Celostátní soutěž amatérského filmu s mezinárodní účastí 41. STŘEKOVSKÁ KAMERA, žadatel: Statutární město Ústí nad Labem pro Kulturní středisko Ústí n.L., p.o., 50 000 korun

- XII. ročník Mezinárodního jazz&blues festivalu Ústí nad Labem 2008, žadatel: Statutární město Ústí nad Labem pro Kulturní středisko Ústí n.L., p.o., 50 000 korun

- 39. ročník Mezinárodního tanečního festivalu 2008, žadatel: Statutární město Ústí nad Labem pro Kulturní středisko Ústí n.L., p.o., 50 000 korun

- 42. ročník Mezinárodního festivalu country&western a trampské písně PORTA 2008, žadatel: Statutární město Ústí nad Labem pro Kulturní středisko Ústí n.L., p.o., 100 000 korun

- 44. ročník Festivalu Ludwiga van Beethovena, žadatel: Statutární město Teplice pro Severočeskou filharmonii Teplice, 50 000 korun

- XVII. celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla DIVADELNÍ DĚČÍN – DIVADELNÍ TŘEBÍČ, žadatel: Statutární město Děčín pro Městské divadlo Děčín, p.o., 50 000 korun

- Výstavy v městské Galerii Radniční sklípek, Litvínov, žadatel: Město Litvínov, 50 000 korun

- THE INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL LITVÍNOV 2008, žadatel: Město Litvínov, 50 000 korun

- XVII. Festival uprostřed Evropy – Mitte Europa v Ústeckém kraji, žadatel: Misslareuth 1990. Mitte Europa, 300 000 korun

- LÉTO S DIVADLEM V KRUPCE, žadatel: Město Krupka, 50 000 korun

- Jirkovská hornická pouť 2008, žadatel: Město Jirkov pro Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov, p.o., 50 000 korun

- Festival amatérských hudebních, tanečních a pěveckých souborů a skupin, žadatel: Město Lom, 50 000 korun

- Festivalové léto na Vodním hradě v Budyni nad Ohří, žadatel: Město Budyně nad Ohří, 50 000 korun

- Krajské kolo celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů, žadatel: Obec Chlumec, 50 000 korun

- Osecké slavnosti 2008, žadatel: Město Osek, 50 000 korun

- Vejprtské slavnosti 2008, žadatel: Město Vejprty, 50 000 korun

- LOUNSKÉ DIVADLENÍ 2008, žadatel: Město Louny pro Vrchlického divadlo, p.o., 50 000 korun

- III. Ročník mezinárodního festivalu HRAJEME S ORFFEM, žadatel: Město Louny pro Základní 50 000 korun

- II. Ročník festivalu „Lounský podzim s flétnami“, žadatel: Město Louny pro Základní uměleckou školu Louny, 50 000 korun

- BELINENSIS 2008, žadatel: Město Bílina,, 50 000 korun

- Václavská pouť – Lovosice, žadatel: Město Lovosice pro příspěvkovou organizaci Kulturní středisko Lovoš v Lovosicích, 50 000 korun

- V. ročník Litoměřického loutkového festivalu, žadatel: Město Litoměřice pro Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, 50 000 korun

 

Rada doporučila zastupitelstvu souhlasit s poskytnutím neinvestiční dotace výše uvedeným žadatelům za podmínky předložení rozpočtu projektu upraveného v závislosti na výši přidělené dotace.

Celková suma poskytnutých dotací je 3 300 000 korun.

 

7.19 Rozdělení dotací v rámci Programu podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji na rok 2008 RÚk doporučila zastupitelstvu schválit poskytnutí neinvestiční dotace, následujícím žadatelům:

 

- Statutární město Teplice pro Severočeskou filharmonii Teplice 2 600 000 korun

 

- Jana Galinová – Agentura F – Docela velké divadlo na Činnost profesionálního souboru - DOCELA VELKÉ DIVADLO LITVÍNOV v roce 2008,  400 000 korun

 

- Statutární město Ústí nad Labem pro Činoherní studio Ústí nad Labem, p.o. na projekt Zájezdová a kulturně vzdělávací činnost v rámci regionu Ústeckého kraje a České republiky, 1 000 000 korun

- Statutární město Ústí nad Labem pro Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem, p.o.

 na projekt Program aktivit Severočeského divadla opery a baletu v Ústí nad Labem, 5 200 000 korun

- Městské divadlo v Mostě, spol.s.r.o. pro projekt Přímá finanční podpora regionální a nadregionální činnosti Městského divadla v Mostě, 3 800 000 korun

Pokud zastupitelstvo návrh schválí bude z uvedeného programu na činnost stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles rozděleno 13 milionů korun

 

7.20 Výběr vítěze na plnění veřejné zakázky na služby „Klášter benediktinek v Teplicích“ RÚK vzala na vědomí protokol otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky „Klášter benediktinek v Teplicích“ a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek  a souhlasila s tím, že zakázka bude přiděllena dodavateli SGL projekt s.r.o. Praha a to za cenu 6 945 040, 87 korun včetně DPH.

 

7.21 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k dokumentaci pro zjišťovací řízení EIA záměru „VVTL plynovod DN 1400 – hranice SRN/ČR – Hora Sv. Kateřiny – Rozvadov – hranice ČR/SRN“, oznamovatele RWE Plynoprojekt, a.s Dopracovaná dokumentace, která byla zpracována na základě závěru zjišťovacího řízení, zahrnuje připomínky vzešlé ze zjišťovacího řízení. Opatření navrhovaná v kapitole D. IV. – „Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ jsou, po jejich doplnění o oprávněné požadavky orgánů veřejné správy, odpovídající a dostatečná.     

Za předpokladu zahrnutí všech oprávněných podmínek orgánů veřejné správy do Stanoviska příslušného úřadu, nemá námitek ke zpracování posudku.

 

7.22 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Ochranná opatření obce Braňany – 1.etapa“ oznamovatele  Severočeské doly a.s. Za předpokladu zajištění potřebných úprav na dotčených komunikacích nezbytných pro plynulý dopravní provoz v rámci projektu investora, a respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v  Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.23 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Mobilní obalovna asfaltových směsí Dobkovičky“ oznamovatele  Stavby silnic a železnic a.s., Za předpokladu zajištění potřebných úprav na dotčených komunikacích, nezbytných pro plynulý dopravní provoz v rámci projektu investora v dohodě s dotčenými obcemi, a respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v  Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.24 Prohlášení záměru k přeshraniční ochraně a managementu krušnohorských rašelinišť RÚK doporučila Zastupitelstvu schválit „Prohlášení záměru k přeshraniční ochraně a managementu krušnohorských rašelinišť.“ 

Ústecký kraj a Svobodný stát Sasko, Vládní prezidium Chemnitz zamýšlejí spolupracovat v přeshraniční ochraně a managementu krušnohorských rašelinišť a iniciovat a uskutečnit společný projekt za využití programů Evropské unie. Projekt bude spočívat v obnově vodního režimu rašelinišť Pod Novoveským vrchem a Pod Jelení horou, která navazují na rašeliniště v SRN. Na české straně bude vybudována naučná stezka navazující na naučnou stezku realizovanou v SRN.

 

 

8. Blok náměstka hejtmana Ústeckého kraje Petra Fialy

 

8.1 Pravidla pro podávání žádostí o dotace na realizaci projektů příspěvkových organizací Ústeckého kraje. RÚK schválila Pravidla pro podávání žádostí o dotace na realizaci projektů příspěvkových organizací Ústeckého kraje.

 

8.2 Projekt „ Obnova parku v areálu Střední školy  služeb a cestovního ruchu ve Varnsdorfu“ RÚK schválila podání žádosti o dotaci a realizaci projektu „Obnova parku v areálu Střední školy služeb a cestovního ruchu ve Varnsdorfu“ v rámci Operačního programu Životního prostředí.

 

8.3 Projekt „Revitalizace dětských hřišť a vybavení ve školách a školských zařízeních v Ústeckém kraji – II. část“. RÚK schválilazpracování žádosti o grant a realizaci projektu „Revitalizace dětských hřišť a vybavení ve školách a školských zařízeních v Ústeckém kraj – II. část“ v rámci Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska s finančním zajištěním realizace projektu z prostředků Fondu evropských projektů.   Dále rada rozhodla o uzavření partnerských dohod s partnery projektu, které budou nedílnou součástí projektové žádosti o dotaci z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska k projektu „Revitalizace dětských hřišť a vybavení ve školách a školských zařízeních v Ústeckém kraj – II. část“.

 

8.4 „Projekty rekonstrukce silnic II. a III. třídy uplatněné v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad“ RÚK doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit projekty, které budou uplatněny v rámci priority 3.1 Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad:

-          Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce v úseku I/13 – Perštejn – Vejprty, silnice II/219, III/22310

-          Ústecký kraj, Teplice, Rekonstrukce v úseku I/13 – Duchcov – Teplice – silnice II/254, I/13 – Hostomice – Kostomlaty – silnice II/258

-          Ústecký kraj, Teplice, Rekonstrukce v úseku I/13 – Bílina – Kozly – kř.I/15,silnice II/257

-          Ústecký kraj, Chomutov, Most, Rekonstrukce v úseku I/13 – Jirkov – Otvice – Havraň, silnice II/251

-          Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce v úseku I/7 – Údlice – Kadaň – Klášterec n.O., silnice III/22436

-          Ústecký kraj, Louny, Rekonstrukce úseku I/7 – Louny – Ročov – hranic kraje, silnice II/229

-          Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce úseku I/13 – Klášterec – Hradiště – Rusová, silnice II/224

-          Ústecký kraj, Děčín, Rekonstrukce úseku I/263 Česká Kamenice – Chřibská – Rumburk – Jiříkov.

V souvislosti s tím rada doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit spolufinancování výše uvedených projektů. Celkem jde o projekty v hodnotě 1 miliardy a 330 milionů korun.

 

8.5 staženo

 

8.6 Nakládání s majetkem RÚK vzala na vědomí zprávu o nakládání s majetkem.

 

8.7 Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Vyšší odborná škola a střední škola Roudnice n.L. – REKO pavilonu I.“ RÚK rozhodla o výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Vyšší odborná škola a střední škola Roudnice n.L. – REKO pavilonu I.“. Práce budou provedeny na základě projektové dokumentace zpracované firmou Bohumil Maršík – ANE, Chotěšov.  Dále rada rozhodla o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky a o zaslání výzev těmto dodavatelům:

1)     Chládek & Tintěra, a. s.

2)  HERKUL spol. s r.

3)     STAVBY KÜHN

8.8 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Průmyslová zóna Triangle – úprava zemníku vytěžené zeminy a rozprostření zeminy.“ RÚK vzala na vědomí protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky a zprávu o „Průmyslová zóna Triangle – úprava zemníku vytěžené zeminy a rozprostření zeminy“ a zprávu o posoouzení a hodnocení těchto nabídek. Rada dále rozhodla o vyloučení dvou uchazečů, kteří nesplnili zákonné podmínky.

 

8.9 Vyhodnocení otevřeného řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na služby „Restaurování vitráží děkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Mostě.“  - staženo

 

8.10 Oznámení zahájení otevřeného řízení k podání nabídek na uzavření rámcové smlouvy s jedním uchazečem „Získávání dotací z fondů EU.“ – staženo

 

8.11 Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Krajská zdravotní a.s. RÚK rozhodla jako jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti Krajská zdravotní, a.s o odměňování členů představenstva takto:

a)           předseda představenstva -  35.000 korun měsíčně,

b)           místopředseda představenstva - 30.000 korun měsíčně,

c)           ostatní členové představenstva - 25.000 korun

Dále rada rozhodla o odměňování členů dozorčí rady takto:

d)           předseda dozorčí rady  -  12.000 korun  měsíčně,

e)           místopředseda dozorčí rady (bude-li funkce zřízena) - 10.000 korun měsíčně,

f)             ostatní členové dozorčí rady - 7.000 korun

Tyto odměny se ovšem netýkají uvolněných členů RÚK, kteří jsou členy představenstva nebo dozorčí rady.  

 

8.12 Informace o výběrovém řízení na ředitele Domova důchodců Dubí, příspěvková organizace RÚK vzala na vědomí informaci o průběhu výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem Domov důchodců Dubí, příspěvková organizace. Protože z výběrové řízení žádný vítěz nevzešel, uložila rada Petru Severovi vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví, připravit návrh dalšího postupu ve věci obsazení funkce ředitele/ky Domova důchodců Dubí.

 

8.13 Přehled poptávek nad 100 tisíc korun a veřejných zakázek v roce 2007 RÚK vzala na vědomí informaci o přehledu poptávek, veřejných zakázek malého rozsahu a veřejných zakázek realizovaných v roce 2007 podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

 

8.14 Projednání studie „Na schodech 4 — využití objektu pro SVK a depozitář“ RÚK schválila studii „Na schodech 4 — využití objektu pro SVK a depozitář“ a  zahájení    dalších stupňů  investorské přípravy investičním odborem dle varianty B.

Varianta B řešení předpokládá vymístění provozů z přístavby k původnímu objektu v ulici Velká Hradební. Základní rozvržení objektů v ulici Na Schodech zůstává prakticky shodné, neliší se

v systému dopravní obsluhy a parkování. Rovněž zůstává zachován hlavní vstup a přímá vazba na kapacitní depozitář.

 

8.15 Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce úseku D8 – Bříza hr. Středočeského kraje, silnice II/240, 2 část“ RÚK rozhodla o výzvě k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce úseku D8 – Bříza hr. Středočeského kraje, silnice II/240, 2 část“. Zakázka byla rozdělena na dvě části. První již byla zadána jako zakázka malého rozsahu, na druhou část se vztahuje zmíněná výzva. Rada také rozhodla o způsobu hodnocení nabídek a o zaslání výzev těmto dodavatelům:

1) Valbek s.r.o, Ústí nad Labem

2) AZ Consult s.r.o. Ústí nad Labem

3) Báňské projekty Teplice a.s.

4) Multitechnik – divize II s.r.o.

5) ARETCH s.r.o. Ústí nad Labem

 

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 25.1.2008 / 25.1.2008 | Zveřejnit od-do: 25.1.2008-25.2.2008

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém