Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva ze 104. jednání Rady Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA ZE 104. JEDNÁNÍ RADY ÚSTECKÉHO KRAJE

                                      Tato zpráva má pouze informativní charakter.

 

 

 

6. Blok hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Šulce

 

6.1. Žádosti o finanční příspěvek z Fondu hejtmana Ústeckého kraje RÚK rozhodla o poskytnutí dotace z Fondu hejtmana pro žadatele:

a) Památník Terezín p.o. ve výši 100 000 korun na akci Terezínská tryzna.

b) Okrašlovací spolek Terezínska o.s. ve výši 15 000 korun na akci Památné stromy Litoměřicka.

c) Marek Peterka ve výši 45 000 korun na akci  Děčín Zedníček Xterra Cup 2008.

d) Česká kultura, sdružení občanů, Roudnice nad Labem ve výši 100 000 korun na akci Festival zakázané hudby Terezín.

e) Producentské centrum Profil M.L. s.r.o. Mariánské lázně ve výši 200 000 korun na akci MISSIS 2008.

f) Klub esperantistů Ústí nad Labem o.s. ve výši 18 000 korun na akci 20. Mezinárodní kulturní festival.

Dále rada doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci fondu hejtmana Ústeckého kraje a to u žádostí měst Košťany, Bílina a Velký Šenov a poskytnout dotaci žadatelům:

a)  Obec Vrutice ve výši 25 000 korun na akci Oslava založení obce Vrutice 920 let

b) Sport Centrum Bouřňák o.p.s. ve výši 700 000 korun na projekt Umělé zasněžování sjezdovky Hrobská

c) TJ Lokomotiva Teplice, občanské sdružení ve výši 257 000 korun na projekt Pořízení sněžného skútru Lynx 6900 FCE

d) Město Košťany ve výši  3 742 000 korun na projekt Víceúčelová sportovní plocha

e) Město Bílina ve výši 6 500 000 korun na projekt Rekonstrukce objektu č.p. 668

f) Město Velký Šenov ve výši 596 000,-  na projekt Zdravotní záchranná služba ÚK, Velký Šenov

 

6.2. Schválení účasti Radka Vonky, náměstka a zástupce hejtmana Ústeckého kraje, na Mezinárodním veletrhu cestovního ruchu MITT Moskva ve dnech 18.- 21.3.2008 RÚK účast Radka Vonky na uvedeném veletrhu schválila.

 

6.3 Schválení účasti  MUDr. Vladimíra Záhorského, člena Rady Ústeckého kraje, a paní Hany Lukáčové, členky Zastupitelstva Ústeckého kraje, na 4. Výročním kongresu „World Health Care Congress EUROPE 2008“ ve dnech 9. – 12.3.2008 v Berlíně (SRN) RÚK účast Vladimíra Záhorského i Hany Lukáčové na uvedeném kongresu schválila.

 

6.4 Propagace Ústeckého kraje na akci „První český ples v Bruselu“ RÚK schválila účast a propagaci Ústeckého kraje na „Prvním českém plese v Bruselu“ pořádaného dne 4. dubna 2008 včetně složení delegace ze zástupců Ústeckého kraje. Ústecký kraj budou na plese reprezentovat členové Rady Ústeckého kraje Milan Franc a Pavel Kouda.

 

6.5 Darovací smlouva mezi Ústeckým krajem a Nadací ČEZ RÚK rozhodla o uzavření darovací smlouvy mezi Ústeckým krajem a Nadací ČEZ a o podání žádosti o nadační příspěvek Nadaci ČEZ ve výši 25 milionů korun na tyto programy: 

VOŠ obalové techniky Štětí – rekonstrukce a dostavba areálu DM,

SOU služeb Litvínov – Hamr – zateplení obvodového pláště a rekonstrukce střech jako příprava pro vestavbu učeben – rekonstrukce a obnova objektů.

 

6.6 Informace o peticích a stížnostech doručených orgánům Ústeckého kraje v roce 2007 RÚK vzala na vědomí Informaci o peticích a stížnostech doručených orgánům Ústeckého kraje v roce 2007.

 

6.7 – staženo

 

6.8 Smlouva o úpisu akcií RÚK schválila uzavření Smlouvy o úpisu akcií se společností Krajská zdravotní, a.s.. Smlouva je podepsána v souvislosti se navýšením základního kapitálu společnosti Krajská zdravotní, a.s.  o 291 480 000 korun.

 

6.9 Dopravní obslužnost autobusová RÚK souhlasila s úpravou tarifu dopravce Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.. Změna tarifu je založena na změně DPH z 5 % na 9 % u jízdného ve veřejné dopravě. Základní obyčejná jízdenka se tak například zdražuje ze 14 na 15 Kč. Další změny jsou obdobné a představují mírné zvýšení tarifu MHD, který ale zasahuje i do příměstské oblasti v okolí krajského města.

Rada také rozhodla o uzavření dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě. Ve 22 smlouvách, uzavřených mezi Ústeckým krajem a všemi 12 dopravci, kteří dopravní obslužnost v kraji zajišťují, se tak k novému kalendářnímu roku upraví změna ekonomických parametrů takto:

1) vzhledem k míře inflace dosažené v minulém roce dochází ke zvýšení ceny dopravního výkonu na 1 km právě o tuto míru inflace; ta činila v minulém roce 2,8 %;

2) vzhledem k vývoji tržeb v minulém roce a očekávání dalšího vývoje tržeb mají dopravci ve smlouvách zakotven též nárok k předložení nového odhadu tržeb na nový rok spolu se zvýšením ceny dopravního výkonu dle inflace.

Kromě výše uvedených plošných změn ekonomických parametrů byly v některých oblastech schváleny změny ve vedení linek a spojů, především jako korekce dřívějších úprav, které byly dohodnuty s obcemi a dopravci a jejichž realizace je připravena k 3. 3. 2008.

Změny v dopravě k termínu řádné změny jízdního řádu 3. 3. 2008 jsou připraveny v těchto oblastech:

České středohoří – východ

České středohoří – záchod

Děčínsko – západ

Štětsko

Dolní Poohří

Krušné hory – Chomutovsko

Lounsko – jih a Lounsko – východ

Lounsko-západ

Mostecká pánev

Podbořansko a Podbořany – Žatec

Vejprty – Kadaň

Příměstská doprava Most – Litvínov

Podrobně se jednotlivým změnám věnuje tisková zpráva ze 14.2.

 

6.10 Plán oprav silnic II. a III. třídy Rada souhlasila s předloženým plánem oprav na silnicích II. a III. třídy na území Ústeckého kraje na rok 2008. Náklady na tyto opravy budou činit 100 000 000 korun. Jde o opravy na celém území Ústeckého kraje, plán oprav byl připravován ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací a nedílnou součástí tvorby plánu oprav na rok 2008 byly také požadavky obcí Ústeckého kraje.

Podrobněji se tomuto bodu bude věnovat samostatná tisková zpráva.

 

6.11 Smlouva o spolupráci mezi Ústeckým krajem a Severočeskými doly a.s. RÚK rozhodla o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o vzájemné spolupráci uzavřené dne 13.11. 2008 mezi Ústeckým krajem a Severočeským doly a.s. Dodatkem se do smlouvy přidává klauzule o tom, že SD a.s. poskytne kraji peněžitý dar ve výši 25 000 000 milionů korun. Tyto peníze musí kraj čerpat do konce března a použít je na financování třetích osob, které působí v oblastech: životní prostředí, zdravotnictví a sociální věci, sport, kultura a památková ochrana, infrastruktura a regionální rozvoj a vzdělávání.

 

6.12 Žádost o bezplatné použití znaku Ústeckého kraje do ročenky finančního a investičního adresáře ČR 2008. RÚK souhlasí s bezplatným použitím znaku Ústeckého kraje pro společnost Prospector media s.r.o., která adresář připravuje.

 

7. Blok zástupce a náměstka hejtmana Ústeckého kraje Radka Vonky

 

7.1 Program Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 RÚKschválila zapojení Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru regionálního rozvoje do implementace Programu Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013.

 

7.2  Rozvoj cykloturistiky v Ústeckém kraji – cyklostezka Labe. RÚK vzala na vědomí informaci o rozvoji cykloturistiky v Ústeckém kraji, schválila přípravu projektového záměru „cyklostezka Labe“ a zařazení projektového záměru do Indikativního seznamu projektů předkládaných v rámci ROP na období 2007-2009.

 

7.3 Projekt Příprava mikroregionů na využití prostředků Regionálního operačního programu – odloženo

 

7.4 Projekt pro Opatření 5.2 Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity Regionálního operačního programu – odloženo

 

 

Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměrů:

 

7.5 „Stanovení dobývacího prostoru Selibice I“ oznamovatele Písky-J. Elsnic, spol. s.r.o.

 

7.6„Simona Plast-technik s.r.o./rekonstrukce objektů a zřízení výroby“, oznamovatele Ackermann architekti s.r.o.

 

7.9 „PENNY MARKET DĚČÍN“ v Děčíně, části Bynov, oznamovatele A + R s.r.o., Jirny

Ve všech třech výše uvedených případech se RÚK vyjádřila v tom smyslu, že požaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

 

7.7 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Mobilní obalovna asfaltových směsí Dobkovičky“ oznamovatele  Stavby silnic a železnic a.s., – staženo

 

7.8 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Ochranná opatření obce Braňany – 1.etapa“ oznamovatele  Severočeské doly a.s. – staženo

 

 

7.10 Plány péče o zvláště chráněná území přírodní rezervace Černá louka a přírodní rezervace Rač na období 2007 – 2016 RÚK schválila plány péče o zvláště chráněná území přírodní rezervace Černá louka a přírodní rezervace Rač na období 2007 – 2016 bez připomínek.

 

7.11 staženo

 

7.12 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Labe, Křešice – zvýšení ochrany obce hrázemi“ oznamovatele Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové. RÚK se vyjádřila v tom smyslu, že nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí za předpokladu zahrnutí podmínek a požadavků účastníků řízení a dotčených orgánů veřejné správy a dalších navržených opatření do závěrů zjišťovacího řízení. Návrh protipovodňové ochrany obce Křešice na úroveň povodně Q20 byl projektován ve spolupráci s požadavky obce a obyvatel a je zařazen do Programu protipovodňové ochrany č. 129 123 Ministerstva zemědělství ČR.

7.13 Darovací smlouva mezi společností BASALT s.r.o a Ústeckým krajem RÚK rozhodla o přijetí příslibu finančního daru od společnosti BASALT s.r.o., určeného na podporu financování projektů Ústeckého kraje v oblasti sociální,  zdravotnické nebo ekologické.

 

7.14 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – oblast školství RÚK rozhodla o změně zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium, Kadaň, 5. května 620,

dodatkem č. 15 ke zřizovací listině s účinností od 13. 2. 2008.

7.15 Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace – personální záležitosti RÚK vzala na vědomí vzdání se pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Střední zdravotnická škola, Chomutov, Mgr. Jiřího Jíry,    ke dni 31. 7. 2008. Rada v souvislosti s tím rozhodla  o vyhlášení konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Střední zdravotnická škola, Chomutov.

 

7.16 Střední průmyslová škola, Most, Topolová 584, příspěvková organizace – personální záležitosti RÚK rozhodla o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní komisi pro konkursní řízenína obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Střední průmyslová škola, Most, Topolová 584.

 

7.17 Střední škola technická, Ústí nad Labem, U Panského dvora 1006, příspěvková organizace – personální záležitosti – vyřazeno

 

7.18 Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov, Čelakovského 822, příspěvková organizace – personální záležitosti RÚK jmenovala Jitku Pojmanovou na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov, Čelakovského 822.

 

7.19 Změny v rejstříku škol a školských zařízení RÚK odsouhlasila změny v rejstřících škol některých škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem.

 

7.20 Dotační program: „Sport a volný čas 2008“ -  schválení dotací RÚK rozhodla o poskytnutí neinvestiční dotace devadesáti osmi žadatelům. V souvislosti s tím rada doporučila zastupitelstvu rozhodnout o poskytnutí neinvestiční dotace TJ Baník na tři projekt y v celkové hodnotě 250 tisíc korun. Dále rada zastupitelstvu doporučila rozhodnouto poskytnutí neinvestiční dotace na projekty obcím Chomutov, Varnsdorf, Horní Podluží a Litvínov a na projekty tří příspěvkových organizací.

 

7.21 Program aktivního života PAŽIT – souhlas RÚK souhlasila se snížením věkové hranice se snížením věkové hranice účastněných žáků z 10 let na 7 letv  Programu aktivního života PAŽIT.

 

7.22 Výjimka z počtu dětí, žáků a studentů dle ustanovení § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. RÚKschválila výjimku z počtu žáků pro Základní školu praktickou, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvkovou organizaci

 

 

7.23 Změny závazných ukazatelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem RÚK souhlasila se zvýšením příspěvku zřizovatele na provoz, pro rok 2008, pro Dům dětí a mládeže, Ústí nad Labem, W. Churchilla 8, příspěvkovou organizaci, ve výši 118 tisíc korun na celkový objem 1 594 tisíc korun,  na dofinancování účasti reprezentace Ústeckého kraje na Hrách III. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2008.

 

7.24 Informace o peněžních a nepeněžních darech přijatých za IV. čtvrtletí 2007 příspěvkovými organizacemi ( školy a školská zařízení ) zřizovanými Ústeckým krajem RÚK vzala uvedené informace na vědomí.

 

7.25 Změna platového výměru ředitele Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace Ústeckého kraje RÚK stanovila ing. Aleši Brožkovi, řediteli Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace

 

7.26 Jmenování ředitele Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p.o. RÚK jmenovala paní PhDr. Alenu Potůčkovou, ředitelkou příspěvkové organizace Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem a zároveň jí stanovila plat.

 

7.27 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky „Technické zpracování a odborné vyhodnocení archeologických výzkumů v Ústeckém kraji v roce 2008.“ RÚK rozhodla o přidělení uvedené zakázky uchazeči Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě, za nabídkovou cenu 5 000 000 korun.

 

7.28 Vyhodnocení veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky „Protipovodňové opatření na silnici II/261 – zpracování dokumentace pro územní řízení a zajištění související IČ“ RÚK rozhodla o přidělení zakázky uchazeči AZ Consult s.r.o., Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem za nabídkovou cenu 2 199 000 korun.

 

 

8. Blok náměstka hejtmana Ústeckého kraje Petra Fialy

 

8.1 Rozpočtová opatření č. 2/2008 rozpočtové opatření RÚK provedla navýšení  rozpočtu Ústeckého kraje o částku 598 tisíc korun celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 11 382 078 000 korun.

 

8.2 Rozpis finančního toku Ústeckého kraje na rok 2008 RÚK vzala na vědomí plán toku finančních prostředků Ústeckého kraje v roce 2008

 

8.3 Dohody o partnerství k projektům na rekonstrukce silnic RÚK rozhodla o uzavření dohod o partnerství s partnerem projektu Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, které budou nedílnou součástí projektové žádosti o dotaci z  Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 (ROP), prioritní osa 3 Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu k projektům:

- Rekonstrukce v úseku I/13 – Perštejn – Vejprty, silnice II/219, III/22310

- Rekonstrukce v úseku I/13 – Duchcov – Teplice – silnice II/254, I/13 – Hostomice – Kostomlaty – silnice II/258

- Rekonstrukce v úseku I/13 – Bílina – Kozly – kř.I/15,silnice II/257

- Rekonstrukce v úseku I/13 – Jirkov – Otvice – Havraň, silnice II/251

- Rekonstrukce v úseku I/7 – Údlice – Kadaň – Klášterec n. O., silnice II/224, II/568

- Rekonstrukce úseku I/13 – Klášterec – Hradiště – Rusová, silnice II/224

 

8.4 Nakládání s majetkem RÚK vzala na vědomí zprávu o nakládání s majetkem.

 

8.5 Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „KÚ budova A – zřízení archivu v místnosti č. 0031“ Rada rozhodla o výzvě k podání nabídek na plnění zakázky a rozhodla o zaslání výzev těmto dodavatelům:

1) North stav a.s., Jateční 3377/47, 400 01 Ústí nad Labem

2)  I S T A R   spol. s r. o.,  Drážďanská 455/37, 400 07 Ústí nad Labem

3) REPAM-UL, s. r. o., Špitálské nám. 12, 400 01  Ústí nad Labem

 

8.6 Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce střechy na budově „B“ KÚ“ RÚK rozhodla o výzvě k podání nabídek na plnění zakázky a rozhodla o zaslání výzev těmto dodavatelům:

1) LUPEKO, spol. s.r.o., Na Luhách 14, 400 01 Ústí nad Labem

2) SKD Průmstav - stavby, a. s., Rooseveltova 1804/2, 400 01 Ústí nad Labem,

3) Severočeská stavební, a. s., Velká Hradební 231/17, 400 01 Ústí nad Labem,

 

8.7 Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Gymnázium Bílina – sportovní areál“ RÚK rozhodla o výzvě k podání nabídek na plnění zakázky a rozhodla o zaslání výzev těmto dodavatelům:

1) ABS - stavební společnost s. r. o., Teplická předměstí 4/2, 418 01 Bílina

2)  HAVI s. r. o., Novosedlická 2888, 415 01 Teplice

3) Stavební firma NAO s. r. o., K Vápence 448, 415 03 Teplice 3

 

8.8 Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Stř. zahr. škola, Stř. zeměděl. škola A.E. Komerce, Děčín–kuchyň, okna, fasáda “ RÚK rozhodla o výzvě k podání nabídek na plnění zakázky a rozhodla o zaslání výzev těmto dodavatelům:

1) ALMOND s.r.o., Alešova 826/13, 400 01 Ústí nad Labem

2) I S T A R   spol. s r. o., Drážďanská 455/37, 400 07 Ústí nad Labem

3) REPAM-UL, s. r. o., Špitálské nám. 12, 400 01  Ústí nad Labem

4) Severočeská stavební, a. s., Velká Hradební 231/17, 400 01 Ústí nad Labem

5) STAMO, spol. s r. o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín

 

8.9 Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Gymnázium Roudnice n.L. – REKO sociálního zařízení, elektro a výměna výplní otvorů“ RÚK rozhodla o zadání užšího řízení, stanovení hodnotících kritérií a složení komise, která bude nabídky hodnotit.

 

8.10 Smlouva č. 167/2008 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2008 – profinancování akce „D8 – II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část a II. část“ RÚK rozhodla o uzavření Smlouvy č. 167/2008 o poskytnutí finančních prostředků  rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2008 . V rámci této smlouvy SFDI poskytne kraji 500 000 000 milionů korun na profinancování I. a II. části stavby přivaděče k průmyslové zóně Prosmyky.

 

8.11 II/224 most Očihov – havarijní stav RÚK vzala na vědomí informaci o špatném stavebně – technickém stavu mostu ev. č. 224-001 přes řeku Blšanku na silnici II/224 v obci Očihov a uložila investičnímu odboru předložit podklady pro zařazení akce II/224 most Očihov do plánu rozpočtu na rok 2008.

 

8.12 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Centrum sociální pomoci Litoměřice – DD Čížkovice, oprava topení“  RÚK rozhodla o přidělení zakázky uchazeči Chládek a Tintěra a.s., Litoměřice.

 

8.13 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Gymnázium J. Jungmanna Litoměřice – izolace suterénu a fasáda hlavní budovy“ RÚK rozhodla o přidělení zakázky uchazeči Herkul s.r.o. Most-Vtelno za nabídkovou cenu 5 988 725 a 7 126 583 korun.

 

8.14 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné   zakázky na stavební práce „Průmyslová zóna Triangle – úprava zemníku vytěžené zeminy a rozprostření zeminy“ RÚK rozhodla o přidělení zakázky uchazeči Herkul spol. s.r.o., Most-Vtelno za nabídkovou cenu 9 584 762 korun.

 

8.15 Vyhodnocení otevřeného řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na služby „Restaurování vitráží děkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. RÚK rozhodla o přidělení zakázky uchazeči GEMA ART GROUP, a.s. Praha za nabídkovou cenu 14 717 000 korun.

 

8.16 Dotační program Podpora sociálně - zdravotních služeb 2008 – vyhodnocení RÚK rozhodla o přidělení dotací z programu Podpora sociálně-zdravotních služeb vybraných žadatelům a v případě dotací nad 200 000 korun doporučila zastupitelstvu, aby vybraným žadatelům schválila jejich čerpání.

 

8.17 Partnerství Ústeckého kraje v projektu dětského krizového centra RÚK souhlasila s partnerstvím Ústeckého kraje v projektu dětského krizového centra Občanského sdružení SPIRÁLA v rozsahu uvedeném v návrhu prohlášení o partnerství.

 

8.18 Hodnocení ředitelů příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví a sociální za 4. čtvrtletí 2007 RÚK stanovila po vyhodnocení 4. čtvrtletí 2007 odměnu:

- Ladislavu Henlínovi, řediteli Psychiatrické léčebny Petrohrad, příspěvkové organizace

- MUDr. Leo Rychlému, řediteli Nemocnice následné péče Most, příspěvkové organizace

- PhDr. Miladě Šilhové, ředitelce Kojeneckých ústavů Ústeckého kraje, příspěvkové organizace

- MUDr. Jaroslavu Műllnerovi, řediteli Nemocnice následné péče Ryjice, příspěvkové organizace

- MUDr. Ilju Deylovi, řediteli Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace.

 

8.19 Průběžná informace o zajištění ambulantní pohotovostní péče v roce 2008 RÚK vzala na vědomí předloženou průběžnou informaci o zajištění ambulantní pohotovostní péče na území Ústeckého kraje v roce 2008.

 

8.20 Veřejné zakázky příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální a zdravotnictví RÚK souhlasila s návrhem zadání nadlimitní veřejné zakázky „ZZS Ústeckého kraje - sanitní vozidla RLP 2008“ (VZ – 25/2008) předloženým Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací.

 

 

 

 

 

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 20.2.2008 / 20.2.2008 | Zveřejnit od-do: 20.2.2008-20.3.2008

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém