Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva ze 106. jednání Rady Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

  TISKOVÁ ZPRÁVA ZE 106. JEDNÁNÍ RADY ÚSTECKÉHO KRAJE

                                                      Tato zpráva má pouze informativní charakter.

 

6. Blok hejtmana Ústeckého kraje

6.1       Požadavky  složek IZS Ústeckého kraje na pořízení vybavení  pro činnost v roce 2008:

RÚK schválila přidělení 7,56 milionu korun na pořízení vybavení složek ISZ (integrovaného záchranného systému) v Ústeckém kraji. V rámci schváleného rozpočtu na rok 2008  je naplánována částka 6,25 milionu korun na kapitálové výdaje a 1,31 milionu korun na běžné výdaje, které budou v průběhu roku čerpány na nákup vybavení podle zaslaných žádostí jednotlivých složek IZS.

(pozn. další informace jsou v příloze A této tiskové zprávy)  

 

6.2       Změny závazných ukazatelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK schválila zvýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele pro příspěvkové organizace ve školství, mládeže a tělovýchovy na výdaje spojené s provozem úkrytů civilní ochrany. Příspěvek obdrží Dům dětí a mládeže v Chomutově (Jiráskova 4140), Střední škola energetická a stavební v Chomutově (Na Průhoně 4800), Střední škola technická v Mostě – Velebudicích (Dělnická 21) a Střední škola elektrotechniky a spojů v Ústí nad Labem – Stříbrníkách. Celkem bude zařízením poskytnuto 300 tisíc korun.

 

6.3       II. etapa - „Portál krizového řízení Ústeckého kraje“: RÚK rozhodla o výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Portál krizového řízení Ústeckého kraje“ II. etapa dodavateli, který zajišťoval I. etapu projektu, firmě TLP spol. s. r. o. Praha (Bělocerkevská 16). Předmětem II. etapy je zpracování „Digitalizace Krizového plánu Ústeckého kraje“, včetně zapracování Povodňového plánu Ústeckého kraje, implementace systému SYPOS na krajském úřadě (pro vzdělávací zařízení, zařízení sociálních služeb, zdravotnická zařízení, kulturní zařízení a plán akceschopnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje), zapracování mapových podkladů do GIS včetně ortofotomapy, zapracování uliční sítě Ústeckého kraje a propojení s registrem obyvatel.

 

6.4       Příspěvek na činnost jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2008: RÚK schválila rozdělení finančních prostředků z rozpočtu kanceláře hejtmana na rok 2008 pro jednotky Sborů dobrovolných hasičů obcí na území Ústeckého kraje. Příspěvek ve výši 4,561 miliony korun bude rozdělen mezi 154 jednotek v regionu.

(pozn. další informace jsou v příloze B této tiskové zprávy)

 

6.5       Schválení účasti  Ing. Petra Fialy, náměstka hejtmana Ústeckého kraje, na zasedání Valného shromáždění ECRN dne 26. 3. 2008 v Bruselu: schváleno

 

6.6       Schválení  zahraniční služební cesty Ing. Jiřího Šulce, hejtmana Ústeckého kraje a JUDr. Milana France, člena Rady Ústeckého kraje do Řecka ve dnech 2. - 5. 4. 2008: schváleno

 

6.7       Zpráva o činnosti Komise pro sport a tělovýchovu Ústeckého kraje za rok 2007: RÚK vzala na vědomí zprávu o činnosti komise.

 

6.8       Schválení účasti MUDr. Vladimíra Záhorského, člena Rady Ústeckého kraje na III. Misi českého zdravotnictví do Izraele v termínu 25. 5. – 1. 6. 2008: schváleno

 

6.9       Doplnění Statutu komise pro vnější vztahy Ústeckého kraje: Statut komise byl rozhodnutím RÚK doplněn takto: Komise pro vnější vztahy zajišťuje zejména: „….stanoviska k žádostem o poskytnutí účelových finančních prostředků v rámci fondu hejtmana Ústeckého kraje.“

 

6.10      Finanční dar z Fondu hejtmana Ústeckého kraje na účet zřízený městem Postoloprty pro finanční dary pro pozůstalé rodiny obětí automobilové nehody ze dne 13. 2. 2008 u obce Panenský Týnec: RÚK uvolnila ve prospěch sbírkového účtu města Postoloprty finanční dar ve výši 80 tisíc korun.

 

6.11      Žádosti o finanční příspěvek z Fondu hejtmana Ústeckého kraje: RÚK rozhodla o poskytnutí dotace z Fondu hejtmana:

 

žadatel: Galina Egerová

výše dotace: 20 000,- Kč

název projektu (akce): Výstava obrazů, pastelů „Ohlédnutí“

žadatel: Hospic v Mostě, o.p.s..

sídlo: Svážná 1528, 434 01 Most

výše dotace: 300 000,- Kč

název projektu (akce): Lůžkový hospic – sociální služby

 

žadatel: Salesiánský klub mládeže Rumburk - Jiříkov

sídlo: Dobrovského náměstí 379/11, 408 01 Rumburk

výše dotace: 175 000,-  Kč

název projektu (akce): Dětské hřiště v Jiříkově

 

žadatel: Hospic sv. Štěpána, občanské sdružení

sídlo: Rybářské náměstí 662/4, 412 01 Litoměřice

výše dotace: 40 000,- Kč

název projektu (akce): Poradna a půjčovna pomůcek

 

žadatel: Občanské sdružení Klínovecko

sídlo: Rokycanova 1615, 356 01 Sokolov

výše dotace: 70 000,- Kč

název projektu (akce): Festival na sněhu

 

žadatel: Cech Českých vinařů

sídlo: Náměstí Míru 54, 276 01 Mělník

výše dotace: 10 000,- Kč

název projektu (akce): Výročí 40 let Cechu českých vinařů

 

RÚK dále doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu hejtmana Ústeckého kraje u žádosti Občanského sdružení Studený a Lipnice a dále doporučila ZÚK rozhodnout o poskytnutí dotace:

 

žadatel: Občanské sdružení Studený a Lipnice

sídlo: Studený čp. 60, 407 21 Česká Kamenice

výše dotace: 56 000 ,- Kč

název projektu (akce): Obnova Školního kříže s r. 1716 v obci Studený

 

žadatel: město Dubí

sídlo: Ruská 264, 417 01 Dubí

výše dotace: 4 523 000,- Kč

názvy projektu (akce):  Rekonstrukce sídla Městské policie Dubí

 

6.12      Stanovisko k odložení trestního stíhání: RÚK vzala na vědomí stanovisko k odložení věcí v souvislosti s podezřením ze spáchání trestných činů MUDr. Jiřím Madarem, bývalým ředitelem Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

 

6.13      Informace o soudních sporech: RÚK vzala na vědomí informaci o průběhu sporu právních zástupců Filipa Crkoně z Prahy proti Ústeckému kraji ve věci zaplacení odškodnění v souvislosti se škodou na zdraví způsobenou Školou v přírodě Frymburk (pozn. k události došlo v r. 2002).

 

6.14      Dopravní obslužnost autobusová – dodatky smluv: RÚK souhlasila s úpravou tarifu dopravců DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova a.s, ČSAD Slaný a.s, s úpravou smluvních přepravních podmínek dopravce Autobusy KAVKA, a. s, s úpravou tarifu dopravce ČSAD Semily a.s. a s úpravou tarifu dopravce Severočeská dopravní a.s. RÚK dále rozhodla o uzavření dodatku ke smlouvě o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé poskytováním žákovského jízdného s dopravcem Autobusy Karlovy Vary a.s. a dále o uzavření dodatků k smlouvám s dopravci vyjmenovanými v návrhu usnesení.

 

6.15      Dopravní obslužnost autobusová – plnění smluv: RÚK souhlasila se subdodávkou dopravce Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. dopravci Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. v oblastech Kadaň – Žatec, Chomutovsko, Jirkovsko, Krušné hory – Chomutovsko a České středohoří - západ. RÚK dále souhlasila s tarifní doložkou pro dopravce ČSAD Semily a.s. v oblastech České středohoří - východ a Šluknovsko a Severočeská dopravní a.s. v oblasti Ústecko - sever.

Rozhodnutím RÚK je významně rozšířeno území, kde je možné v Ústeckém kraji využívat výhod integrovaného jízdného s využitím síťové jízdenky REGIONet Labe – Elbe.

(pozn. další informace v již zveřejněné tiskové zprávě „Pro Severovýchod kraje je připravena integrovaná doprava“ ze dne 12. 3. 2008 )

 

6.16      Dodatek ke zřizovací listině Správy a údržby silnic Ústeckého kraje p.o: RÚK rozhodla

o změně zřizovací listiny. Jedná se o aktualizaci přílohy č. 1 a přílohy č. 2 ke zřizovací listině dle aktualizovaných hodnot majetku ke dni 31. 12. 2007.

 

6.17      Doplnění plánu oprav silnic II. a III. třídy: Rada konstatovala, že ministr dopravy Aleš Řebíček vyhověl žádosti hejtmana Jiřího Šulce o pomoc při řešení špatné situace stavu silnic II. a III. třídy, jež jsou v majetku Ústeckého kraje. Na doporučení ministra schválil Státní fond dopravní infrastruktury poskytnutí finančních prostředků ve výši 291 milionů korun na akce pro zvýšení bezpečnosti na silnicích ve správě Ústeckého kraje. Z těchto finančních prostředků budou hrazeny jak opravy, schválené RÚK dne 13. 2. 2008 v celkové hodnotě 100 milionů korun, tak doplnění tohoto plánu o dalších 41 akcí v celkové hodnotě dalších 176 milionů korun.

RÚK dále souhlasila s úpravou plánu oprav na silnicích II. a III. třídy na Chomutovsku.

S ohledem na skutečnost, že akce III/00732 Chomutov byla zařazena do projektu financovaného z ROP, bylo navrženo navýšení akce III/1985 Rašovice o 3 miliony korun a nově byla zařazena akce III/2523 Chomutov – Bečov, plánovaná ve výdajích na 4 miliony korun.

(pozn. další informace jsou v příloze C této tiskové zprávy) 

 

6.18      Propagace Ústeckého kraje na akci "První český ples v Bruselu": RÚK schválilaúčast a propagaci Ústeckého kraje na „Prvním českém  plese v Bruselu“, pořádaného dne 4. dubna 2008, včetně složení delegace ze zástupců Ústeckého kraje, MUDr. Vladimíra Záhorského a PhDr. Václava Hofmanna.

 

6.19            Odměny neuvolněným členům Zastupitelstva Ústeckého kraje: RÚK doporučila

Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit poskytování měsíčních odměn neuvolněným členům ZÚK podle posledních předpisů.

 

7. Blok náměstka a zástupce hejtmana Ústeckého kraje Radka Vonky

7.1       Návrh projektu Rodinné pasy: RÚK vzala na vědomí informaci o projektu „Rodinné pasy“, založeném na systému poskytování slev rodinám. V současné době funguje v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina a je zaváděn v Olomouckém a Pardubickém kraji. Předlohou pro jeho realizaci je projekt Familienpass v Rakousku. „Rodinný pas“ představuje doklad (i v elektronické podobě) díky němuž je možné čerpat nejrůznější slevy, nejen na běžné nákupy, ale také u volnočasových aktivit nebo při nákupu spotřebního zboží a služeb tam, kde jsou viditelně označeny firmy, které se do systému přihlásily, např. samolepkou s označením (příklad: Firma vstřícná k rodině).

 

7.2       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Silnice I/27 Žiželice - MÚK R6 Kolešov“ oznamovatele Ředitelství silnic a dálnic ČR, na Pankráci 56, 145 00 Praha: RÚK požaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Požaduje řešit variantní řešení, minimalizaci střetů záměru se zájmy života a rozvoje měst a obcí s oprávněnými zájmy ochrany přírody a krajiny. Požaduje také vypracování hlukové  studie, rozptylovou studii, studii vlivu záměru na krajinný ráz a studii vlivu na zdraví obyvatel.

                                                                                                                                           

7.3       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Výstavba „Logistického centra Lovosice“ oznamovatele HB REAVIS MANAGEMENT CZ spol. s r.o., Škrétova 490/12, 120 00 Praha 2. Umístění: Ústecký kraj, obec Lovosice: RÚK požaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.  

 

7.4       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Výrobní hala pro DoorHan na PZ „Královský Vrch“ v Kadani“ oznamovatele DoorHan Europe s.r.o., Boženy Němcové 1689, 432 01 Kadaň. Umístění: Ústecký kraj, obec Kadaň, k. ú. Kadaň, Prunéřov: RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

 

7.5       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Logistické centrum typu GT 1200/2400 Ústí nad Labem“ oznamovatele Vert a.s., Štěpánská 49/633, 110 00 Praha 1, Umístění: Ústecký kraj, obec Ústí nad Labem k. ú. Předlice: odloženo

 

7.6       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „RETAIL Park Teplice“ oznamovatele Euro Mall Project s.r.o., Karolínská 650/1, 186 00 Praha 8, Umístění: Ústecký kraj, obec Teplice k. ú. Teplice: RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.7       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k posudku záměru „Stavební úpravy – farma Solany – chov prasat a bioplynová stanice“ oznamovatele Farma Solany s.r.o., Děčany 104, 411 15 Třebívlice Umístění: Ústecký kraj, Obec Děčany, k. ú. Solany: RÚK nemá námitek k vydání souhlasného stanoviska k doplněné dokumentaci.

 

7.8       Nařízení Ústeckého kraje č. 1/2008 o vyhlášení Přírodní rezervace Velký rybník: RÚK vydala Nařízení Ústeckého kraje o zřízení Přírodní rezervace Velký rybník (Rybniště, Krásná Lípa) a stanovení jejích bližších ochranných podmínek. Rezervace má ochránit vodní plochy s navazujícími litorálními porosty rákosu, vlhké, zrašelinělé a podmáčené louky s výskytem ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů, mokřadní olšiny, keřovité porosty vrb a významná migrační cesta tažných ptáků. Nařízení dále upravuje výkon rybářského práva. Přírodní rezervace Velký rybník je zařazena do Evropsky významných lokalit.

 

7.9       Nařízení Ústeckého kraje č. 2/2008 o vyhlášení Přírodní rezervace Světlík: RÚK vydala Nařízení Ústeckého kraje o zřízení Přírodní rezervace Světlík (Horní Podluží, Studánka u Rumburku) a stanovení jejích bližších ochranných podmínek. Předmětem ochrany je ochrana významné migrační cesty tažných ptáků.

 

7.10      Oznámení návrhu na vyhlášení (změnu hranic) Přírodní rezervace Černý rybník: RÚK souhlasí se zahájením projednávání změny hranic přírodní rezervace (jedná se o jejich přesnější zaměření). Již existující přírodní rezervace je zachovalý rašelinný ekosystém rostlin i živočichů, nalézá se v nadmořské výšce cca 800 až 805 m.n m. v Krušných horách v části zvané Flájská hornatina. Důvodem k vyhlášení přírodní rezervace v nových hranicích je uvedení dosavadního zřizovacího výměru včetně geodetické dokumentace do souladu s  právními předpisy platnými na úseku ochrany přírody a katastru nemovitostí.

 

7.11      Výběr loga Přírodního parku Loučenská hornatina: odloženo

 

7.12      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Prodejna potravin LIDL Duchcov“ oznamovatele LIDL Česká republika v.o.s., ul. K hájům 1233/2, 150 00 Praha 5 – Stodůlky.Umístění. Ústecký kraj, obec Duchcov, k.ú. Duchcov: RÚK požaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.13      Návrh schválení podpory zápisu Českého Švýcarska do Přírodního seznamu Světového dědictví UNESCO: RÚK podpořila snahu o zapsání Českosaského Švýcarska do seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO a schvaluje zapojení kraje do navazujících jednání. Pověřila Radka Vonku, náměstka a zástupce hejtmana, zastupováním Ústeckého kraje na všech navazujících jednáních s cílem tento záměr prosadit.

 

7.14      Platové výměry ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK stanovila od 1. 4. 2008 plat Ing. Aleně Přibylové, ředitelce Středního odborného učiliště služeb, Litvínov – Hamr ( Mládežnická 236) a plat Mgr. Jitce Pojmanové, ředitelce Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov (Čelakovského 822) od 1. 3. 2008.

 

7.15      Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace – personální záležitosti: RÚK jmenovala konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení místa ředitele.

 

7.16      Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace – personální záležitosti: RÚK jmenovala, s účinností od 1. 7. 2008  Ing. Ladislava Skřivana ředitelem příspěvkové organizace.

 

7.17      Střední škola technická, Ústí nad Labem, U Panského dvora 1006, příspěvková organizace – personální záležitosti: RÚK jmenovala, s účinností od 1. 4. 2008, PaedDr. Alenu Poradovou ředitelem příspěvkové organizace.

 

7.18       Výjimka z počtu žáků dle ustanovení § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů: RÚK stanovila pro školní rok 2007/2008 výjimku pro 6. A Základní školy speciální, Základní školy praktická a Praktická škola, Most (Jana Palacha 1534) navýšení o jednoho žáka.  

 

7.19      Projednání Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji ve školním roce 2006/2007: RÚK doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje vzít Výroční zprávu na vědomí.

 

7.20      Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji 2008/2010: RÚK doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje Dlouhodobý záměr schválit.

 

7.21      Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková organizace - souhlas s použitím části rezervního fondu k posílení investičního fondu: RÚK souhlasila s použitím prostředků rezervního fondu, ve výši 324 tisíc korun na dofinancování osazení stoupačkových a radiátorových regulačních armatur včetně vyregulování otopné soustavy a na nákup myčky nádobí a elektrického kotle.

 

7.22      Střední škola technická, Most – Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace – investiční akce „Zateplení Střední školy technické Most –Velebudice“: odloženo

 

7.23      Revokace části A) usnesení č. 21/98R/2007 Rady Ústeckého kraje ze dne 21.11. 2007: Rozhodnutím RÚK zůstává v čele Galerie moderního umění v Roudnici n.L. paní PhDr. Miroslava Hlaváčková a to doby jejího odchodu do důchodu k 1. 4. 2008.

 

7.24      Dotační program "Podpory regionální kulturní činnosti na rok 2008" - schválení dotací: odloženo

 

7.25      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru "Stanovení dobývacího prostoru Selibice I" oznamovatele Písky-J.Elsnic, spol.s.r.o., K.H. Borovského 329, 439 42 Postoloprty - revokace usnesení č. 17/104R/2008 ze dne 13.2.2008. Umístění: Ústecký kraj, Obec: Lišany, k.ú. Lišany, Obec: Staňkovice, k.ú. Selibice: Za předpokladu zajištění potřebných úprav na dotčených komunikacích, nezbytných pro plynulý dopravní provoz (investorem) a respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Byl předložen komplexní plán sanace a rekultivace, revitalizace a rehabilitace území dotčené těžbou štěrkopísku.

 

8. Blok náměstka hejtmana Ústeckého kraje Ing. Petra Fialy

8.1       Odkup akcií Dopravního podniku Ústeckého kraje, a.s: RÚK po projednání doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o odmítnutí nabídky na odkup 36 akcií (podíl 0,01%) společnosti Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s.

 

8.2       Úprava Indikativního seznamu projektů předkládaných v rámci ROP na období 2007 – 2009: RÚK změnila část usnesení č. 62/93R/2007 v bodě B) indikativní seznam projektů pro oblast Školství, mládeže a tělovýchovy takto: projektový záměr č. 11. „Hotelová škola, Teplice, Smetanovo nám. 786, p.o., Teplice, Zlepšení podmínek pro výuku (Vybudování venkovních sportovišť, Vybudování tělocvičny s nástavbou učeben)“ nahrazuje projektovým záměrem „Logopedická základní škola, Měcholupy 1, p.o.,  Krajské speciálně pedagogické centrum v památkovém objektu sýpky“.  

 

8.3       Nakládání s majetkem: RÚK projednala a schválila nakládání s majetkem Ústeckého kraje

 

8.4       Změna zřizovací listiny č. j. 213/2002 příspěvkové organizace Ústeckého kraje: Krajská majetková, příspěvková organizace: Dodatkem odsouhlaseným RÚK byly změněny přílohy č. 1, 2 a 3 zřizovací listiny, týkající se stavu nemovitého majetku svěřeného organizaci do správy. Jedná se o majetek vyjmutý ze správy příspěvkové organizace Nemocnice Děčín.

8.5       Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Hotelová škola Teplice, tělocvična s nástavbou učeben“: RÚK schválila oznámení pro podávání nabídek na plnění veřejné zakázky.

 

8.6          Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na služby „REKO mostu evidenční č. 22535 – 2 Zálužice“, projektová dokumentace a inženýrská činnost: RÚK rozhodla o zaslání výzev ve zjednodušeném podlimitním řízení dodavatelům:

·         ARTECH spol. s r. o.

·         AZ Consult, spol. s r. o.

·         Báňské projekty Teplice a. s.

·         Multitechnik - divize II, spol. s r. o.

·         VALBEK spol. s r. o.

 

8.7       Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „SLŠ a SOŠ sociální, Šluknov, Karlova 564 – oprava UT a ZTI“: RÚK rozhodla o výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce.  

 

8.8       Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „DD Meziboří - výměna výtahů“: RÚK rozhodla o zaslání výzev těmto dodavatelům:

 • AMP Chomutov a.s.
 • ALFA TERM MOST a. s.
 • Universal Most, s. r. o.

 

8.9    Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce „DD a ÚSP Litvínov – Janov, kuchyň, okna, zateplení fasády a střechy celého objektu C“: RÚK rozhodla o zaslání výzev ve zjednodušeném podlimitním řízení těmto dodavatelům:

 • AMP Chomutov a.s.
 • FRK s. r. o.
 • JOEL s. r. o.
 • North stav a. s.
 • UNIVERSAL Most, s. r. o.

 

8.10         Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné učiliště, Chomutov - dokončení REKO správní budovy Jirkov“: RÚK rozhodla o zaslání výzev ve zjednodušeném podlimitním řízení těmto dodavatelům:

 • ALFA TERM MOST a. s.
 • FRK s. r. o.
 • HERKUL a.s.
 • JOEL s. r. o.
 • METALL QUATRO spol. s r. o.

 

8.11         Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce „SŠ energetická a stavební Chomutov  - zateplení fasády a výměna výplní otvorů ( Na Moráni )“: RÚK rozhodla o zaslání výzev ve zjednodušeném podlimitním řízení těmto dodavatelům:

 • AMP Chomutov a.s.
 • FRK s. r. o.
 • JOEL s. r. o.
 • Stavební a obchodní společnost Most, spol. s r. o.
 • Universal Most, s. r. o.

 

8.12         Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na služby „Depozitář SVK Ústí n.L., Evropská knihovna“ PD a IČ: RÚK rozhodla o zaslání výzev ve zjednodušeném podlimitním řízení těmto dodavatelům:

 • Báňské projekty Teplice a. s.
 • IDP spol. s r.o.
 • Projekční kancelář AGN s. r. o.
 • Multitechnik - divize II, spol. s r. o.
 • Ctibor Žežulka – ZEFRAPROJEKT

 

8.13         Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na služby „REKO II/262 , II/265, II/266 a II/267 Děčín-Starý Šachov ,Krásná Lípa-Velký Šenov, Rumburk-Lipová,  Severní/Lobendava-Dolní Poustevna“ PD a IČ: RÚK rozhodla o zaslání výzev ve zjednodušeném podlimitním řízení těmto dodavatelům:

 • Báňské projekty Teplice a. s.
 • AZ Consult spol. s r.o.
 • Valbek s.r.o.

·         Multitechnik - divize II, spol. s r. o.

 • ARTECH spol. s r. o.

 

8.14      Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Vyšší odborná škola a Střední škola Roudnice n.L. – REKO pavilonu I.“: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky dodavateli Stavby Kühn s.r.o., Dušní 112/16, 110 00 Praha 1, a to za podmínek:

·         Celková nabídková cena: 2 960 416,82 Kč s DPH

·         Termín plnění: 10 týdnů

 • Poskytované záruky: 48 měsíců  

 

8.15      Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Centrum sociální pomoci Litoměřice – ÚSP Křešice, oprava topení“: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu dodavateli Chládek & Tintěra, a. s., Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice, a to za podmínek:

·         Celková nabídková cena: 3 052 402,00,- Kč s DPH

·         Termín plnění: 14 týdnů

 • Poskytované záruky: 60 měsíců  

 

8.16         Vyhodnocení výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Centrum sociální pomoci Litoměřice – DD Milešov, oprava topení“: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči Stavební a  obchodní společnost Most spol. s r. o., Obrnice 10, 435 21 Obrnice, a to za podmínek:     

·         Celková nabídková cena: 10 074 811,50 Kč včetně DPH

·         Doba realizace výstavby: 20 týdnů           

 • Délka poskytované záruky na celé dílo v měsících: 60 měsíců 

 

8.17      Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Gymnázium Bílina – sportovní areál“: RÚK vzala na vědomí zrušení zakázky.

 

8.18      Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „KÚ budova A - zřízení archivu v místnosti č. 0031“: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky dodavateli North stav a.s. a to za podmínek:

 • Celková nabídková cena: 4 189 421,00 Kč s DPH
 • Termín plnění: 11 týdnů
 • Poskytované záruky: 60 měsíců  

 

8.19      Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce střechy na budově „B“ KÚ“: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky dodavateli SKD Průmstav - stavby, a. s., Rooseveltova 1804/2, 400 01 Ústí nad Labem, a to za podmínek:

 • Celková nabídková cena: 4 044 645,00 Kč bez DPH, 4 813 127,55 Kč s DPH
 • Termín plnění: 15 týdnů
 • Poskytované záruky: 60 měsíců  

 

8.20      Vyhodnocení výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Stř. zahr. škola, Stř. zeměděl. škola A.E. Komerse, Děčín – kuchyň okna, fasáda“: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči REPAM-UL, s. r. o., Špitálské nám. 12, 400 01  Ústí nad Labem, a to za podmínek:

 • Celková nabídková cena: 20 685 830,00 Kč včetně DPH
 • Doba realizace výstavby: 26 týdnů
 • Délka poskytované záruky na celé dílo v měsících:  48 měsíců

 

8.21      Vyhodnocení výzvy k podání nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění na plnění veřejné zakázky na služby „Přivaděč k PZ Prosmyky I. a II. část – inženýrská činnost ve fázi prací spojených s prováděním stavby včetně technického dozoru a ve fázi prací po dokončení stavby včetně zabezpečení kolaudačního rozhodnutí“ výzva k podání cenové nabídky na nové služby: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky dodavateli ALONG, spol. s r. o., Stavbařů 32, 434 01 Most, a to za podmínek:

·        Celková nabídková cena: 7.212.000,00 Kč  bez DPH, 8.582.280,00 s DPH 19%.

 

8.22      Vyhodnocení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na služby "D8 – Výstavba obchvatu Strážky – Ústí nad Labem, silnice II/528" zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči Valbek spol. s r. o., Vaňurova 505/17, 460 01  Liberec, a to za podmínek:

·         Celková nabídková cena: 13 539 820,00 Kč  s DPH 19%

·         Celková doba realizace zakázky od podpisu smlouvy o dílo: 112 týdnů

 • Výše smluvní pokuty při nesplnění termínu v procentech za každý den prodlení, nejméně však  ve výši 0,1% z nabídkové ceny včetně DPH těch částí díla, se kterými je v prodlení.

 

8.23    Vyhodnocení výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce úseku D8 – Bříza – hr. Středočeského kraje, silnice II/240, 2.část“ PD a IČ: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči ARTECH spol. s r. o., a to za podmínek:

·       Celková nabídková cena: 1 654 100,00 Kč včetně DPH

·       Doba realizace výstavby: 37 týdnů

 • Výše smluvní pokuty:  0,1% za každý den prodlení

 

8.24      Doporučení investiční komise: studie Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí n. L., Stavbařů 5 – REKO areálu školy: odloženo

 

8.25      Doporučení investiční komise: studie stavba tělocvičny při VOŠ, SPgŠ a OA Most,Fibichova 2778: RÚK schválila studii stavby v původní variantě (bez hřiště na házenou) a zahájení dalších stupňů investorské přípravy.

 

8.26      Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK rozhodla o změně zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti sociální.

 

8.27      Ambulantní pohotovostní péče na území ÚK – doplnění informací: RÚK doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje změnit usnesení ZÚK č. 59/23Z/2007 ze dne 19. 12. 2007, v němž byla městu Chomutov přidělena dotace ve výši 1,185 milionu korun. V navrhovaném textu je městu navrhován příspěvek ve výši 888 750 korun pro období od 1. 4. 2008 do 31. 12. 2008. RÚK dále ZÚK doporučila rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 33 665 korun městu Krupka z finanční částky vrácené městem Ústeckému kraji na úhradu nevyúčtovaných nákladů vzniklých při zabezpečení ambulantní pohotovostní péče v období od 1. 12. do 31. 12. 2007.   

 

8.28      Personální záležitosti příspěvkových organizací v oblasti sociální a zdravotnictví: RÚK projednala a schválila personální záležitosti příspěvkových organizací v oblasti sociální a zdravotnictví.  

 

8.29      Minimalizace zneužívání sociálních dávek v Ústeckém kraji – pilotní projekt Litvínov: RÚK souhlasila s partnerstvím Ústeckého kraje v pilotním projektu „Minimalizace zneužívání sociálních dávek v Ústeckém kraji – pilotní projekt Litvínov“ a rozhodla o uzavření dohody o partnerství Ústeckého kraje, Města Litvínov a Úřadu práce v Mostě. Garantem projektu je Ústecký kraj, město Litvínov je jeho realizátorem a Úřad práce v Mostě je partnerem projektu. První etapa již probíhá za pomoci běžných poukázek. Druhá etapa má být realizována tzv. elektronicky zabezpečenými poukázkami, event. elektronickou peněženkou, a to přibližně od 1. 6. 2008. Cílem projektu je ve spolupráci krajské samosprávy, místní samosprávy a místně příslušného úřadu práce navrhnout a zprovoznit pilotní projekt, vedoucí k minimalizaci zneužívání sociálních dávek vyplácených obcemi. Litvínov byl vybrán pro přístup k vyplácení sociálních dávek z hlediska minimalizace jejich zneužívání, dále kvůli potřebě řešení problematiky místí lokality Janov a pro spádovost pod Úřad práce v Mostě, který aktivně vytváří projekty řešící zaměstnanost.

 

Návrh dalšího postupu projektu:

 • v březnu bude projekt projednán na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR z titulu získání podpory projektu ze strany ministerstva,
 • do 15.3.2008 by též měly být známy nabídky společnosti  Accor Services. a Sodexho na tzv. zabezpečené osobní poukázky. Dále byly osloveny 2 bankovní ústavy s žádostí o návrh nabídky na tzv. elektronické peněženky.

 

8.30      Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Krajská zdravotní a.s.- tisková oprava usnesení  č. 48/103R/2007 ze dne 23. 1. 2008: RÚK schválila tiskovou opravu usnesení č. 48/103R/2007.

 

8.31      Investiční záměr akce „Nemocnice Chomutov – rekonstrukce střechy, kanalizace a výtahů“ – ISPROFIN: RÚK souhlasila se schválením investičního záměru akce „Nemocnice Chomutov – rekonstrukce střechy, kanalizace a výtahů“, jenž bude realizován z již přidělené státní dotace nemocnici.

 

8.32      Námitky k veřejné zakázce na služby zadané v otevřeném řízení "Restaurování vitráží děkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Mostě“: RÚK vzala na vědomí informaci o podání námitek uchazeče RenoArt s.r.o. a rozhodla vyhovět námitkám stěžovatele v části I. podání, zrušit vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení, zrušit rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a provést nové posouzení a hodnocení nabídek.

 

 

9.  Blok ředitelky Krajského úřadu Ústeckého kraje

9.1       Dodatek ke smlouvě o výkupu odpadu - Dohoda o převzetí závazku podle § 351 občanského zákoníku: RÚK souhlasila s  převzetím závazku a uzavřením dohody s firmou J+J EKOL s.r.o., nástupnickou organizací původní firmy, o výkupu plastových odpadů (PET lahve) z Krajského úřadu Ústeckého kraje. Výkupní cena zůstává na původně stanovených 2,-Kč/kg. V průběhu 2. pololetí 2007 bylo Krajským úřadem vyprodukováno přibližně 500 kg PET lahví.

 

9.2       Memorandum o spolupráci se společností REMA Systém a.s: RÚK rozhodla o uzavření  Memoranda o spolupráci se společností REMA Systém a.s. a Ústeckým krajem. Důvodem podpisu Memoranda je přistoupení Ústeckého kraje k projektu „Nový život pro vyřazenou techniku - podpora opětovného použití“. Projekt je realizován ve spolupráci s Kontem Bariéry a dalšími charitativními organizacemi se zaměřením na pomoc sociálně slabším spoluobčanům nebo na efektivní ekologické zpracování v případě kompletního vyřazení výpočetní a kancelářské techniky. Vyřazená výpočetní technika bude tedy přednostně využita a zdarma nabídnuta sociálně slabým občanům.

 

Odkazy

 
Zodpovídá: František Janačík
Vytvořeno / změněno: 13.3.2008 / 13.3.2008 | Zveřejnit od-do: 13.3.2008-13.4.2008

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém