Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva ze 107. jednání Rady Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA ZE 107. JEDNÁNÍ RADY ÚSTECKÉHO KRAJE

                                                      Tato zpráva má pouze informativní charakter.

 

Blok hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Šulce:

 

6.1 Schválení přijetí finančního daru od České spořitelny, a.s. a jeho poskytnutí společnosti Hipodrom Most a.s. RÚK rozhodla o přijetí finanční částky ve výši: 400 000,- Kč pro účely podpory tělovýchovy a sportu, konkrétně na organizační zajištění dostihového meetingu v rámci dostihového dne „Cena hejtmana Ústeckého  kraje“,  který  se uskuteční  dne  24. srpna  2008  a  akce  „Dětské dny“, které se uskuteční ve dnech 10. června 2008 a 9. září 2008 od České spořitelny, a.s.

Dále rada doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit poskytnutí finančního daru společnosti Hipodrom Most, a.s., na organizační zajištění zmíněného dostihového meetingu ve výši 300 000,-Kč a akcí „Dětské dny“ v celkové výši 100 000,-Kč.

 

Blok zástupce a náměstka hejtmana Ústeckého kraje Radka Vonky:

 

7.1 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Čerpací stanice  NND-32B v areálu  firmy KB-Blok systém, s.r.o.“ oznamovatele  KB-Blok systém, s.r.o., Postoloprty RÚK se vyjádřila, že za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.2 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Logistický areál Předlice severní zóna“ oznamovatele  VGP Industriální stavby, s.r.o., Mladá Boleslav RÚK se vyjádřila, že za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.3 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Zařízení na využití odpadů-regenerace odpadních organických rozpouštědel“ oznamovatele  Aroma Praha, a.s., Hrobce RÚK se vyjádřila, že za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.4 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Prodejna Penny Market Podbořany“ oznamovatele OIK, spol. s.r.o., 28. října 919, 277 11 Neratovice Umístění: kraj Ústecký, obec Podbořany k. ú. Podbořany

 odloženo

 

7.5 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Zařízení ke sběru, výkupu, třídění a úpravě kovů“ v obci Lahošť oznamovatele   PRAGONET TRADE s.r.o., Mníšek pod Brdy RÚK se po projednání k záměru vyjádřila tak, že požaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.6 Návrhy na poskytnutí dotací a návrhy na dodatky ke smlouvám již poskytnutých dotací z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje. RÚK doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout v rámci „Fondu vodního hospodářství ÚK“ o poskytnutí dotace pro subjekt a projekt:

Obec Slavětín

Projekt: realizace stavby „Infrastruktura pro 11RD v obci Slavětín “     

      Výše dotace: 2 695 000 Kč

Obec Tuchořice

Projekt: realizace stavby „Kanalizace a ČOV Tuchořice“     

      Výše dotace: 3 000 000 Kč

Obec Moldava

Projekt: vyhotovení PD stavby „Kanalizace a ČOV Dolní Moldava“     

      Výše dotace: 557 620 Kč

Obec Klapý

Projekt: vyhotovení PD stavby „Rozšíření kanalizace Klapý“     

      Výše dotace: 267 226 Kč

Obec Černiv

Projekt: vyhotovení PD stavby „Výstavba splaškové kanalizace a ČOV v obci Černiv“     

      Výše dotace: 100 100 Kč

Obec Vchynice

Projekt: vyhotovení PD stavby „Odvedení dešťových vod a odvodnění obcí Vchynice a Radostice“     

      Výše dotace: 84 000 Kč

 

U všech uvedených projektů je minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu.

 

Dále rada doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout v rámci „Fondu vodního hospodářství ÚK“  o uzavření dodatků smluv u již přiznaných dotací z Fondu vodního hospodářství:

Ke smlouvě uzavřenou s obcí Ploskovice, dodatek č. 3                        

- změna termínu dokončení projektu z 31. 12. 2007 na 31. 8. 2008

Ke smlouvě uzavřenou s obcí Černouček, dodatek č. 1

    - změna termínu předání závěrečné zprávy z 30. 10. 2007 na 31. 5. 2008

Ke smlouvě uzavřenou s obcí Jimlín, dodatek č. 1

    - změna termínu dokončení projektu z 31. 12. 2007 na 31. 8. 2008.

    - změna termínu počátku uznávání uznatelných nákladů ze 14. 6. 2007 na 1. 1. 2007

Ke smlouvě uzavřenou s obcí Brodec, dodatek č. 1

  - změna termínu dokončení projektu ze dne 31. 12. 2007 na 30. 6. 2008.

 

7.7 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Provozovna ke sběru, výkupu a zpracování odpadu Jirkov“ oznamovatele EXO INFO s.r.o., Žatec. RÚK nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy a zahrnutí opatření navrhovaných v kapitole D.IV „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů“ v plném rozsahu do závěrů zjišťovacího řízení.

 

7.8 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k dokumentaci EIA záměru „Guardian – Výroba plastových dílů pro automobilový průmysl v Průmyslové zóně Krupka“ oznamovatele Guardian Automotive Czechia s.r.o., Praha 1. RÚK se po projednání vyjádřila takto: Dopracovaná dokumentace, která byla zpracována na základě závěru zjišťovacího řízení, zahrnuje připomínky vzešlé ze zjišťovacího řízení. Navrhovaná opatření jsou odpovídající a dostatečná. Posudek musí vyhodnotit všechny připomínky dotčené veřejnosti a akceptovat oprávněné požadavky orgánů veřejné správy. Za předpokladu zahrnutí všech podmínek a požadavků obcí a orgánů veřejné správy do návrhu Stanoviska příslušného úřadu, rada nemá námitek k předání dokumentace zpracovateli posudku.

 

7.9 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Výstavba nového výrobního závodu společnosti C&C Plast s.r.o. Jirkov u Chomutova“, oznamovatele RHM Projekt, spol. s r. o., Praha 4 – Kamýk. RÚK se po projednání k záměru vyjádřila tak, že požaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.10 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Obchodní středisko Štětí“ oznamovatele BHO Czech, a.s., Praha 1. RÚK se po projednání k záměru vyjádřila tak, že požaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.11 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Obchodní centrum Louny – II. etapa“ oznamovatele DE IURE, s.r.o., Mlýnská 326/13, 602 00 Brno. RÚK se po projednání k záměru vyjádřila tak, že požaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

Blok náměstka hejtmana Ústeckého kraje Petra Fialy:

 

8.1 Nové vyhodnocení otevřeného řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na služby „Restaurování vitráží děkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

RÚK vzala na vědomí protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky „Restaurování vitráží děkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Mostě“ s novým posouzením nabídek a zprávu o novém posouzení a hodnocení nabídek na plnění uvedené veřejné zakázky. RÚK rozhodla o udělení zakázky uchazeči RenoArt s.r.o.. Dvůr Králové n. L: za nabídkovou cenu 13 697 185,- Kč bez DPH.Doba realizace zakázky bude 93 týdnů.

 

8.2 Uzavření smlouvy k veřejné zakázce na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení  „Průmyslová zóna Triangle – úprava zemníku vytěžené zeminy a rozprostření zeminy“ RÚK vzala na vědomí dopis dodavatele HERKUL a. s. ze dne 4. 3. 2008 „Omluva z podání nabídky“, kterým dodavatel, který byl vybrán jako vítěz zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Průmyslová zóna Triangle – úprava zemníku vytěžené zeminy a rozprostření zeminy“,  z kapacitních důvodů odmítl uzavření smlouvy o dílo .

Rada z tohoto důvodu rozhodla o uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, který se umístil na druhém místě, obchodní firmou   JOEL s. r. o. Most – Velebudice a to za podmínek:

 Celková nabídková cena: 9 517 318,00 Kč bez DPH

 Doba realizace výstavby: 12 týdnů

 Délka poskytované záruky na celé dílo v měsících:  36 měsíců

 

8.3 Žádost manželů Vozkových o finanční výpomoc RÚK rozhodla o  neposkytnutí finanční výpomoci manželům Aleně a Václavovi Vozkovým, bytem Chbany, za účelem získání nového bydlení.

Manželé Vozkovi přišli o bydlení během požáru, ke kterému došlo 27.prosince loňského roku. Dům, který shořel, nebyl jejich majetkem, bydleli zde v podnájmu, dům ani domácnost nebyly pojištěny. Rodině poskytla finanční výpomoc ve výši deseti tisíc korun obec Chbany, dalších třicet tisíc korun poskytl  podle zákona o pomoci v hmotné nouzi Městský úřad v Kadani, který i nabídl krizové ubytování.

Rada proto usoudila, že poskytnutím finanční výpomoci (daru) v tomto případě by byla rodina  výrazně zvýhodněna oproti těm, kteří se v podobné situaci nacházejí také.

 

8.4 Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Gymnázium Bílina – sportovní areál“ RÚK rozhodla  o výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Gymnázium Bílina – sportovní areál“. Práce budou provedeny na základě projektové dokumentace zpracované firmou IDP spol s r.o. Masarykova 998/31, Ústí n.L.   V souvislosti s tím rada také rozhodla o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky, o rozsahu požadované kvalifikace a o zaslání výzev těmto dodavatelům:

 

1)  INSKY spol. s r. o., Ústí nad Labem

2)  KOMASTAV DS s. r. o. Ústí nad Labem

3)     Severočeská stavební, a. s., Ústí nad Labem

V rámci této zakázky bude opraveno stávající hřiště a tělocvična a vybudováno nové hřiště na voleyball. Tyto práce by měly přijít na 4,4 milionů korun.

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 21.3.2008 / 21.3.2008 | Zveřejnit od-do: 21.3.2008-21.4.2008

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém