Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva ze 108. jednání Rady Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA ZE 108. JEDNÁNÍ RADY ÚSTECKÉHO KRAJE

                                                                 Tato zpráva má pouze informativní charakter.

 

6. Blok hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Šulce

 

6.1 Úprava Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu hejtmana Ústeckého kraje RÚK doporučila Zastupitelstvo Ústeckého kraje odsouhlasit v Zásadách pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu hejtmana Ústeckého kraje zejména tyto úpravy: seznam oblastí činností, které mohou být z fondu finančně podpořeny doplnit o finanční dary v případě  mimořádných nebo významných událostí. Dále upravit maximální výši příspěvků na 70 procent z celkových nákladů podpořené akce, ovšem s finančních darů při mimořádných nebo významných událostech. V těchto případech může být příspěvek poskytnut až do sta procent celkových nákladů.

 

6.2. Žádosti o finanční příspěvek z Fondu hejtmana Ústeckého kraje RÚK rozhodla o poskytnutí dotace z Fondu hejtmana následujícím žadatelům: 

- Konfederace politických vězňů; výše dotace; 90 000,- Kč

 název projektu (akce): Činnost 8 poboček v Ústeckém kraji

- Duha-Zámeček, o.s., Havířov; výše dotace: 10 000,- Kč

název projektu (akce): Vydávání měsíčníku pro děti v zařízeních ústavní výchovy v ČR

- FOIBOS, a.s; výše dotace: 50 000,-  Kč

název projektu (akce): Výstava Slavné vily Ústeckého kraje

- Spolek přátel kláštera Osek, občanské sdružení;výše dotace: 30 000,- Kč

název projektu (akce): Koncerty v oseckém klášteře 2008

- Občanské sdružení pro záchranu hradu Blansko; výše dotace: 70 000,- Kč

název projektu (akce): Záchrana a oživení zříceniny hradu Blansko

- MAFO s.r.o.;výše dotace: 50 000,- Kč

název projektu (akce): Podbořanské letní slavnosti

- Klub svazu PTP Ústí nad Labem;výše dotace: 90 000,- Kč

název projektu (akce): Podpora činnosti klubů a oblastní rady PTP v Ústeckém kraji

- Český svaz chovatelů, okresní organizace Litoměřice; výše dotace: 50 000,- Kč

název projektu (akce): Česká výstava drobného zvířectva Litoměřice

- Občanské sdružení Dubíčko; výše dotace: 32 000 Kč

název projektu (akce):  Na prknech, která znamenají svět

- Gymnázium Rumburk, příspěvková  organizace; výše dotace: 12 000,- Kč

název projektu (akce): Turnaj mladých fyziků

- Kulturní svaz Čarnica, o.s.; výše dotace: 25 000,- Kč

název projektu (akce): Dětský tábor Čarnica – Tisá 2008

- RSC Fojtovice, o.s.; výše dotace: 105 000 ,- Kč

název projektu (akce): Pořízení stopovače za skútr v rámci Krušnohorské bílé stopy

 

Dále rada doporučila zastupitelstvu:

schválit výjimku ze Zásad pro poskytování financí z Fondu hejtmana pro tyto subjekty:

- Česká federace Spastic Handicap

- Městský fotbalový klub Ústí nad Labem

a rozhodnout

o poskytnutí dotace z Fondu hejtmana následujícím žadatelům:

- město Kadaň; výše dotace: 3 000 000,- Kč

název projektu (akce):  Sportovní areál při DDM Šuplík

 - obec Mšené-lázně; výše dotace: 750 000,- Kč

název projektu (akce): Rekonstrukce sportovních kabin u fotbalového hřiště

- město Kadaň; výše dotace: 3 000 000,- Kč

název projektu (akce):  In-line stezka Kadaň

- město Podbořany; výše dotace: 6 300 000,- Kč

název projektu (akce):  Sportovní areál TJ Tatran SO- 03-víceúčelové hřiště a skatepark

- obec Počedělice; výše dotace: 51 000,- Kč

název projektu (akce): 110 let založení Sboru dobrovolných hasičů

- Česká federace Spastic Handicap, o.s.; výše dotace: 1 830 000,- Kč

název projektu (akce): Paralympijský tým Ústeckého kraje

- obec Hora Svaté Kateřiny; výše dotace: 50 000,- Kč

název projektu (akce): Oslava obce u příležitosti výročí a získání statutu města

- Městský fotbalový klub Ústí nad Labem; výše dotace: 8 900 000 Kč

název projektu (akce): Výstavba víceúčelového hřiště pro mládež

 

a o neposkytnutí dotace z Fondu hejtmana těmto žadatelům:

- obec Kovářská; výše dotace: 208 000 Kč

název projektu (akce): Rozšíření veřejného rozhlasu a doplnění o bezpečnostní komponenty

- obec Háj u Duchcova; výše dotace: 391 000 Kč

název projektu (akce): Generální oprava chodníku v Kubátově ul., I. etapa

- obec Bořislav; výše dotace: 200 000 Kč

název projektu (akce): Naše obec v zrcadle dějin – vydání knižní publikace

- obec Františkov nad Ploučnicí; výše dotace: 400 000 Kč

název projektu (akce): Oprava, dovybavení tenisového hřiště

- město Litvínov; výše dotace: 399 000 Kč

název projektu (akce): Zpracování projektové dokumentace v rámci odstranění ekologických škod na projekty:

Revitalizace severovýchodních svahů Hornojiřetínské výsypky

Chudeřínská spojka – spojka Nové Záluží

- město Litvínov; výše dotace: 210 000 Kč

název projektu (akce): Zpracování projektové dokumentace v rámci odstranění ekologických škod na projekt „Revitalizace území – Individuální výstavba Na Vyklučeninách“

- město Litvínov; výše dotace: 357 000 Kč

název projektu (akce): Zpracování projektové dokumentace v rámci odstranění ekologických škod na projekty:

Revitalizace území výchozu sloje ul. Žižkova na areál letních sportů – Lomská

Sanace a revitalizace bývalého lomu Morgenstern

 

6.3 Schválení poskytnutí daru (výtěžek ze vstupného na 5. reprezentační ples Ústeckého kraje) RÚK rozhodla o poskytnutí poloviny výtěžku ze vstupného 5. reprezentačního plesu Ústeckého kraje, což představuje 104.541,- Kč, jako neinvestiční účelový příspěvek Domovu důchodců Teplice, p.o.

 

6.4  Žádosti o bezplatné použití znaku Ústeckého kraje RÚK souhlasila  s bezplatným použitím znaku Ústeckého kraje pro společnost ORTOPEDICKÉ CENTRUM, s.r.o., Ústí nad Labem pro akci Vinařské Litoměřice;

a společnostiHIPODROM MOST, a.s. na tiskoviny a k propagaci akcí: „Letní cena“, „Dětské dny“, vrchol dostihové sezóny „OAKS“ a „Letní setkání seniorů“.

 

6.5 Personální změny v komisích Rady Ústeckého kraje RÚK vzala na vědomí rezignaci Ing. Pavla Tošovského na členství v Komisi pro vnější vztahy Rady Ústeckého kraje a Komisi regionálního rozvoje Rady Ústeckého kraje, a zároveň jmenovala Ing. Aleše Konopáska, členem Komise pro vnější vztahy Rady Ústeckého kraje.

6.6 Schválení účasti Radka Vonky, náměstka a zástupce hejtmana Ústeckého kraje, na Mezinárodním veletrhu cestovního ruchu ATM Dubaj ve dnech 4. 5.  – 8. 5. 2008 RÚK schválila účast Radka Vonky, náměstka a zástupce hejtmana Ústeckého kraje, na Mezinárodním veletrhu cestovního ruchu ATM Dubaj ve dnech 4. 5. – 8. 5. 2008.

 

6.7 Zpráva ze služební cesty MUDr. Vladimíra Záhorského, člena Rady Ústeckého kraje a Hany Lukáčové, členky Zastupitelstva Ústeckého kraje, na 4. Výročním kongresu „World Health Care Congress EUROPE 2008“  Berlín, Německo ve dnech 9.– 12. 3. 2008 RÚK vzala na vědomí zprávu ze služební cesty MUDr. Vladimíra Záhorského, člena Rady Ústeckého kraje a Hany Lukáčové, členky Zastupitelstva Ústeckého kraje, na 4. Výročním kongresu „World Health Care Congress EUROPE 2008, Berlín, Německo ve dnech 9. – 12. 3. 2008

 

6.8 Zpráva ze služební cesty Ing. Petra Fialy, náměstka hejtmana Ústeckého kraje ve Vladimirské oblasti (Ruská federace) ve dnech 6. – 9. 2. 2008 RÚK vzala na vědomí zprávu ze služební cesty Ing. Petra Fialy, náměstka hejtmana Ústeckého kraje ve Vladimirské oblasti (Ruská federace) ve dnech 6. – 9. 2. 2008

 

6.9 Schválení účasti Ústeckého kraje v projektu Logistika chemického průmyslu ve Střední Evropě v rámci sítě ECRN RÚK souhlasila s účastí Ústeckého kraje v projektu Logistika chemického průmyslu ve Střední Evropě (LogChem) v rámci sítě ECRN – Evropských chemických regionů.

Projekt LogChem zahrnuje výměnu zkušeností a znalostí všech klíčových partnerů projektu, vypracování analýz a strategických dokumentů pro rozvoj logistiky chemického průmyslu ve Střední Evropě. Mezi plánované výstupy projektu LogChem patří například Kongres o logistice chemického průmyslu ve Střední Evropě, vytvoření společných pracovních skupin a společný Akční plán Implementace a financování prioritních opatření.

 

6.10 Převod Nemocnice Louny RÚK doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje souhlasit s převodem části podniku společnosti Nemocnice sv. Alžběty, spol. s r.o. společnosti Nemocnice Louny, a.s. Na společnost Nemocnice sv. Alžběty s.r.o. byla před čtyřmi lety za 58 milionů úplatně převedena Nemocnice Louny, příspěvková organizace Ústeckého kraje. Společnost sv. Alžběty současně provozuje také pražskou nemocnici sv.  Alžběty, z administrativních a z důvodů zprůhlednění finančních toků se chce nyní společnost rozdělit na dva samostatné subjekty. Společnost proto žádá kraj o udělení souhlasu s převodem nemocnice sv. Alžběty na společnost Nemocnice Louny a.s.. 

 

6.11 Dodatek ke Smlouvě č. 167/2008 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2008 RÚK rozhodla o dodatku ke Smlouvě č. 167/2008 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2008. Státní fond dopravní infrastruktury na základě této smlouvy poskytne 291 milionů korun na financování oprav, výstavby a modernizace silniční sítě v Majetku Ústeckého kraje. Dodatek se týká rozšíření akcí z poskytnuté sumy financovaných o opravy, původně se ve smlouvě hovořilo jen o výstavbě a modernizaci.  

 

6.12 Dopravní obslužnost autobusová – dodatky smluv RÚK souhlasila s tarifní doložkou dopravce DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., a dále rada rozhodla o uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách – oblast:

a) Lounsko-jih a Lounsko-východ, s účinností úprav od 4. 4. 2008, dopravce    DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.,

b) Mostecká pánev, s účinností úprav od 4. 4. 2008, dopravce DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.,

c) Příměstská doprava Most - Litvínov, s účinností úprav od 4. 4. 2008, dopravce DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.,

Zmíněnými úpravami jsou objízdné trasy. Důvodem k jejich stanovení je úplná uzavírka silnice č. I/15 v Mostě kvůli opravě mostu nad železniční tratí č.126 Most – Rakovník. Objízdná trasa povede po silnici III/2574, III/25314, III/25311 a I/13.

 

6.13 Schválení dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z Fondu hejtmana. RÚK rozhodla o uzavření dodatku ke smlouvě se společností Svoboda servis, kterou se prodlužuje termín ukončení projektu, na který byla společnosti poskytnuta dotace. Tímto projektem je vydání knihy „Česká republika se představuje.“

 

6.14 Informace o čerpání poskytnuté dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad za rok 2007 RÚK doporučila zastupitelstvu rozhodnout o vrácení nevyčerpané části dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad za rok 2007 ve výši 1 614 678,93 ,-Kč do rozpočtu kraje.

 

7. Blok zástupce a náměstka hejtmana Ústeckého kraje Radka Vonky

 

7.1 Dotační program „Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2008“ – návrh dotací RÚK souhlasila s návrhem dotací Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2008 a doporučila zastupitelstvu ÚK návrh schválit. Mezi žadatele by mělo být celkem rozděleno 29 milionů korun.

 

7.2 Strategie udržitelného rozvoje -  Aktualizace indikátorů RÚK vzala na vědomí informaci o aktualizaci indikátorů strategie udržitelného rozvoje Ústeckého.

 

7.3 Program rozvoje Ústeckého kraje 2008 – 2013 RÚK souhlasila s dokumentem Program Ústeckého kraje 2008 – 2013 a doporučila zastupitelstvu tento dokument schválit.

7.4 Projekt pro Opatření 5.2 Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity Regionálního operačního programu Severozápad  RÚk schválila přípravu projektu pro Oblast podpory 5.2 Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity Regionálního operačního programu Severozápad; a zařazení projektu do Indikativního seznamu projektů předkládaných v rámci ROP na období 2007 - 2009.

Hlavní cíle připraveného projektu:

     - maximálně efektivní využití prostředků Regionálního operačního programu pro naplnění jeho cílů

     - zvýšení vnitřní kvality projektů

     - zavedení kvalitního projektového řízení

Hlavní aktivity projektu:

     - vzdělávání žadatelů Regionálního operačního programu

     - absorpční kapacita středních a malých měst

- ostatní aktivity související s naplňování Komunikační strategie Ústeckého kraje pro oblast strukturálních fondů EU

 

7.5 Projektová dokumentace pro územní řízení na akci  "Labská stezka č. 2" RÚK schválila úpravu termínů plnění veřejné zakázky č.j. VZ-RR-3/INV/2007 „Labská stezka č. 2“. Vzhledem k výše uvedenému a značným problémům s projednáváním navržené trasy s vlastníky pozemků, kterých je na téměř 100 km trase několik set je celá stavba rozdělena na 3 etapy podle připravenosti tak, aby bylo možno po těchto etapách předkládat projekty: 1. etapa – úseky s dokumentací minimálně ke stavebnímu povolení hotovou či rozpracovanou (hranice okresu DC/UL – Malé Březno – Velké Březno – Valtířov a Litoměřice - Třeboutice) – cca 6,9 km;

2. etapa – všechny chybějící úseky mezi Děčínem a hranicí okresu Děčín - Ústí n/L (a úsek  Církvice – Libochovany) – cca 12,4 km;

3. etapa - všechny chybějící úseky mezi Libochovany a Hněvicemi – cca 24,3 km.

 

7.6 Projektový záměr „Po stopách praotce Čecha“ RÚK vzala na vědomí informaci o záměru projektu „Po stopách praotce Čecha“ a schválila přípravu projektového záměru „Po stopách praotce Čecha“ a zároveň zařazení projektového záměru do Indikativního seznamu projektů předkládaných v rámci ROP na období 2007-2009.

Celkový rozpočet projektu:                    1 730 000 Kč

Z toho:

Evropský fond pro regionální rozvoj:   1 470 500 Kč

Státní rozpočet:                                           129 750 Kč

Rozpočet Ústeckého kraje:                        129 750 Kč

 

7.7 Projekt DOSTWELL II v rámci programu INTERREG IV C RÚK vzala na vědomí informaci o projektu „DOSTWELL II“ a možnosti zapojení Ústeckého kraje jako partnera a schválila účast Ústeckého kraje jako partnera v rámci připravovaného projektu DOSTWELL II v rámci programu INTERREG IV C.

Projekt DOSTWELL II je zaměřený na segment cestovního ruchu zaměřený na oblast lázeňství a wellnes. Uvedený projekt je pokračováním projektu DOSTWELL, který proběhl v minulém roce.

 

7.8 Globální granty OPVK (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost) – Prioritní osa 1 - vyhlášení výzev k předkládání grantových projektů RÚK souhlasila s vyhlášením 1. výzev v rámci globálních grantů Ústeckého kraje v  OPVK v oblasti podpory 1.1 Zkvalitnění počátečního vzdělávání v Ústeckém kraji , oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků v Ústeckém kraji a v oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Ústeckém kraji.

 

7.9 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Přístavba skladu průmyslového zboží k lisovně plastových hmot“ oznamovatele HORZ TJ Stadion Teplice, Na lučinách 541, 417 12 Proboštov Umístění: kraj Ústecký, obec Proboštov u Teplic k. ú. Proboštov u Teplic. RÚK se k záměru vyjádřila tak, že požaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. V dokumentaci požaduje řešit minimalizaci střetů záměru s oprávněnými zájmy obyvatel okolních nemovitostí, dořešit nesoulad s územním plánem, dopracovat hlukovou studii a navrhnout variantní řešení záměru.

 

7.10 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Obchodní centrum Knínice – D8, exit 80. km“ oznamovatele UNIVES s.r.o., Badeniho 1, 160 00 Praha 6 Umístění: kraj Ústecký, obec Libouchec k. ú. Knínice u Libouchce RÚK se k záměru vyjádřila tak, že požaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. V dokumentaci požaduje řešit minimalizaci střetů záměru s oprávněnými zájmy ochrany přírody a krajiny, dopracovat vliv záměru na odtokové poměry v lokalitě, dořešit vyjmutí ze ZPF.

 

7.11 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k dokumentaci EIA záměru „Větrný park Malý Háj“ oznamovatelů DROBIL-ENERGO, s.r.o. a BAUMAT s.r.o., zastoupených na základě plné moci Terén Designem, s.r.o., Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

Umístění: Ústecký kraj, Obec:Hora Svaté Kateřiny, k. ú. Malý Háj RÚK se vyjádřila tak, že dopracovaná dokumentace, která byla zpracována na základě závěru zjišťovacího řízení, nezahrnuje všechny připomínky vzešlé ze zjišťovacího řízení. Dokumentace nedostatečně řeší kumulativní účinky s dalšími záměry v lokalitě, přeshraniční vlivy a nedostatečně se zabývá dopadem na zvláště chráněné druhy živočichů.

 

7.12 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k posudku EIA záměru „Ekoenergie Výškov“ oznamovatele Fabe s.r.o., Bitozeves 12, 440 01 Louny, zastoupeného na základě plné moci Ing. Tomášem Dvořáčkem, Majerová 572, 165 00 Praha 6 Umístění: Ústecký kraj, Obec:Postoloprty, k. ú. Výškov u Počerad 

neschváleno

 

7.13 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Prodejna Penny Market Podbořany“ oznamovatele OIK, spol. s.r.o., 28. října 919, 277 11 Neratovice Umístění: kraj Ústecký, obec Podbořany k. ú. Podbořany

RÚK dle svého vyjádření nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.14 Návrh na vyplacení příspěvků na hospodaření v lesích za rok 2007 v režimu de minimis   RÚK revokovala své rozhodnutí č. 26/85R/2007 ze dne 13.6.2007 v části A/10, A/12

1.          Vařáková Dana,

Výše příspěvku 63 000,- Kč

12.       PhDr. Dvořák Stanislav, 

Výše příspěvku 72 000,- Kč

č. 24/90R/2007 ze dne 11.9.2007  v bodě A/7

7.    Švestková Milena,

Výše příspěvku 36 000,- Kč

Dále rada doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje jeho usnesení č. 22/20Z/2007 ze dne 27.6.2007 v bodech  A/6, A/7, A/19, A/20

    6. Město Blšany

Výše příspěvku 96 440,- Kč

7. Město Žatec

Výše příspěvku 268 200,- Kč

       19. Obec Ohníč

Výše příspěvku 52 560,- Kč

       20. Obec Blatno

Výše příspěvku 30 600,- Kč

     

č. 19/21Z/2007 ze dne 26.9.2007 v bodech A/1, A/4, A/7, A/10, A/12, A/13, A/17, A/19, A/20,  A/21, A/22, A/23, A/24

 

1.      Obec Valkeřice

Výše příspěvku 26 200,- Kč

4.  Obec Arnoltice

Výše příspěvku 26 850,- Kč

7.  Město Vroutek

Výše příspěvku 194 400,- Kč

   10. OBEC FRANTIŠKOV NAD PLOUČNICÍ,

Výše příspěvku 31 400,- Kč

12.    Město Jirkov

Výše příspěvku 2 196 778,- Kč

13.    Obec Chuderov

Výše příspěvku 63 190,- Kč

17.   Město Dolní Poustevna

Výše příspěvku: 11 700,- Kč

19.   OBEC MÍSTO

Výše příspěvku: 52 450,- Kč

20.     Obec Kámen

Výše příspěvku: 34 550,- Kč

     

21.   Obec Ludvíkovice

Výše příspěvku: 90 760,- Kč

22.    OBEC RŮŽOVÁ

Výše příspěvku: 12 360,- Kč

23.    Obec Snědovice

Výše příspěvku 138 600,- Kč

24.   Obec Heřmanov

Výše příspěvku 281 350,- Kč  

 

7.15 Revokace „Programu podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na rok 2008 – 2013“ z usnesení č. 18/24Z/2008 ze dne 6. 2. 2008. RÚK doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje revokovat usnesení č. 18/24Z/2008 ze dne 6. 2. 2008

 

7.16 Schválení Programu podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na rok 2008 -2013 upraveného metodou blokových výjimek. RÚK doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit  “Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na   rok  2008 až 2013. Program stanoví jednotlivé dotační okruhy a okruhy možných žadatelů.

 

7.17 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, Praha 4, IČO 4527 4649, provozovatel Elektrárna Ledvice, č.p. 141, Bílina, pro zařízení „Zdroj 660 MWe“. Umístění: Ústecký kraj, obec Bílina, k.ú. Chudeřice u Bíliny, Duchcov, Ledvice, Ohníč  RÚK podle svého vyjádření nemá k žádosti o vydání integrovaného povolení, která byla zpracována provozovatelem, za předpokladu zajištění emisí do ovzduší a vod na úrovni nejlepších dostupných technik pro výstavbu a zkušební provoz připomínek. Zkušebním provozem musí být nejen dodrženy navržené závazné podmínky v žádosti, ale i splněny připomínky odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje, oprávněná opatření navržená Agenturou CENIA a připomínky dalších dotčených orgánů veřejné správy.

 

 

7.18 Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje č.3 (dále jen změna PRVKÚK) RÚK doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválitZměnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje č.3, která obsahuje změnu koncepce řešení odkanalizování a čištění  odpadních vod v obcích a místních částech Hrobce – Rohatce, Ústí nad Labem v částech Habrovice a Strážky, Vršovice a Chožov včetně částí Mnichovský Týnec a Třtěno. Navržená řešení jsou z technicko – ekonomického hlediska optimální a změna PRVKÚK přispěje k podpoře investic z dotačních titulů Ústeckého kraje, státního rozpočtu, Fondů  ČR a Evropských fondů. Zastupitelstvu Ústeckého kraje Oproti tomu rada zastupitelstvu nedoporučila schválitnavržené změny koncepce řešení odkanalizování a čištění  odpadních vod v obcích a místních částech Hřivice, Hřivice – Markvarec, Hřivice – Touchovice, Pnětluky, Pnětluky – Konětopy a Domoušice – Solopysky, a v obcích a místních částech Liběšice – Dolní a Horní Chobolice

 

7.19 Platové výměry ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem RÚK stanovila PaedDr. Mgr. Aleně Poradové, ředitelce Střední školy technické, Ústí nad Labem, příspěvková organizace, plat od 1. 4. 2008 (platový výměr č. 2097)

Mgr. Ivaně Mastíkové, ředitelce Gymnázia, Česká Kamenice,příspěvková organizace, plat od 1. 5. 2008 (platový výměr č. 2105)

Mgr. Jaromíře Venclíčkové, ředitelce Střední odborné školy technické a zahradnické, Lovosice, příspěvková organizace, plat od 1. 5. 2008 (platový výměr č. 2106)

 

7.20 Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace – personální záležitosti RÚK vzala na vědomí vzdání se pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova Mgr. Josefa Kodydka, ke dni  31. 12. 2008. V souvislosti s tím rada rozhodla o vyhlášení konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele zmíněné organizace.

 

7.21 Dotační program: „Sport a volný čas 2007“ -  schválení dodatku ke smlouvě

RÚK schválila dodatky ke smlouvám o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci dotačního programu „Sport a volný čas 2007“ s těmito příjemci:

- FK SIAD MOST

výše dotace: 85 000,- Kč

název projektu: Fotbal jako volnočasová alternativa

- Volejbalový klub Ervěnice

výše dotace: 100 000,- Kč

název projektu: Podpora rozvoje v oblasti tělovýchovy a sportu „SPORT PRO VŠECHNY“ v roce 2007

- HC DĚČÍN

výše dotace: 200 000,- Kč

název projektu: LJ a LD ČR 2007

- SPORT RELAX Děčín

výše dotace: 70 000,- Kč

název projektu: Mistrovství Evropy a Mistrovství světa 2007 v karate

Dodatky se týkají přesunu částí poskytnutých financí mezi jednotlivými položkami.

 

7.22 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace – souhlas s použitím části rezervního fondu k posílení investičního fondu RÚK souhlasila s použitím prostředků rezervního fondu, ve výši 131 tisíc korun k posílení investičního fondu Gymnázia, Děčín, Komenského náměstí 4, příspěvkové organizace, na nákup souboru multimediální učebny.

 

7.23 Změna závazného ukazatele – příspěvek zřizovatele na provoz pro rok 2008 RÚK souhlasí se zvýšením příspěvku zřizovatele na provoz - pro rok 2008, pro příspěvkové organizace:

- Základní školu praktickou, Benešov nad Ploučnicí, ve výši 60 tisíc korun, na celkový objem 672 tisíc korun, na úhradu poskytovaných právních služeb, za podmínky vrácení finančních prostředků v případě vyhraného soudního sporu do rozpočtu Ústeckého kraje.

- Vyšší odbornou školu zdravotnickou a Střední školu zdravotnickou, Ústí nad Labem, ve výši 250 tisíc korun, na celkový objem 5 234 tisíc korun, na zabezpečení praktické výuky a odborné praxe v Krajské zdravotní a.s.

 

7.24 Změna závazného ukazatele – investiční dotace zřizovatele z prodeje nemovitého majetku pro rok 2008 RÚK stanovila závazný ukazatel – investiční účelový příspěvek pro rok 2008, pro příspěvkové organizace:

1.        Střední škole technické, Most-Velebudice, p.o., ve výši 22 tisíc korun na stavební úpravy ve svářečské škole

2.        Střední škole energetické a stavební, Chomutov, příspěvkové organizaci, ve výši 21 tisíc korun na výměnu oken v areálu Na Průhoně 4800

3.        Střední odborné škole služeb a Střednímu odbornému učilišti, Kadaň, příspěvkové organizaci, ve výši 1 993 tisíc korun na plnění opatření energetického auditu a k nákupu zařízení, které slouží k výuce učebních oborů automechanik a autoelektrikář

4.        Dětskému domovu a Školní jídelně Krupka, příspěvkové organizaci, ve výši 7 tisíc korun na vnitřní úpravy cvičného bytu

5.        Logopedické základní škole, Měcholupy 1, příspěvkové organizaci, ve výši 2 543 tisíc korun            na opravu střechy objektu sýpky v areálu zámku Měcholupy č.p.1

 

7.25 Dům dětí a mládeže, Ústí nad Labem, W. Churchilla 8, příspěvková organizace – příspěvek zřizovatele na provoz pro rok 2008 RÚK souhlasila se zvýšením příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2008 propříspěvkovou organizaci Ústeckého kraje Dům dětí a mládeže, Ústí nad Labem, příspěvková organizaceo 539 tisíc korun na celkový objem 2 133 tisíc korun.

 

7.26 Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku žadatelům podle „Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje - 2008“  RÚK rozhodlao poskytnutí příspěvku na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky z Fondu rozvoje Ústeckého kraje v rámci realizace Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje – 2008 schváleného usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 29/22Z/2007 ze dne 7. 11. 2007. Mezi 35 žadatelů bude rozděleno bezmála 10 milionů korun.

 

7.27 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k posudku dokumentace EIA záměru „Návrh na stanovení dobývacího prostoru Vysočany“ oznamovatele V.M.S., spol. s r.o., Husova 1410, 440 01 Louny. Umístění: kraj Ústecký, obec Hrušovany, k. ú. Vysočany u Chomutova. RÚK se k posudku dokumentace vyjádřila tak, že nedoporučuje příslušnému úřadu vydání souhlasného stanoviska z důvodu nedostatečného  posouzení a  formalismus navržených opatření k ochraně zemědělského půdního fondu  - půd  vysoké bonity  na určené lokalitě.

 

7.28 Výškov, změna vedení 220/400 kV na 400/400 kV“ oznamovatele ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10. Umístění: kraj Ústecký, obce Břvany, Výškov, Bečov, Bělušice, Skršín, Volevčice, Bžany, Hostomice,  Hrobčice, Kostomlaty pod Milešovkou, Lukov, Měrunice, Ohníč, Světec. RÚKse k posudku záměru vyjádřila tak, že za předpokladu, splnění všech opatření pro prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů výstavby a provozu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví, podmínek odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Ústeckého kraje a podmínek navržených v návrhu stanoviska příslušného úřadu, včetně závěrů a doporučení vyplývajících z veřejného projednání nemá k vydání navrženého souhlasného stanoviska příslušného úřadu připomínky.

 

7.29 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Logistické centrum typu GT 1200_2400 Ústí nad Labem“ oznamovatele Vert a.s., Štěpánská 49/633, 110 00 Praha 1, Umístění: kraj Ústecký, obec Ústí nad Labem k. ú. Předlice

RÚK dle svého vyjádření nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

 

8. Blok náměstka hejtmana Ústeckého kraje Petra Fialy

 

8.1 Rozpočtová opatření č. 3/2008 RÚK provedla rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu Ústeckého kraje o částku 1 169 029 000 korun na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 12 551 107 000 korun a rozpočtové opatření - přesun ve výši 1 034 000 korun při zachování celkového objemu příjmů a výdajů rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 12 551 107 000 korun.

 

8.2 Přehled pohledávek Ústeckého kraje a příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem k 31. 12. 2007. RÚK vzala na vědomípřehled pohledávek Ústeckého kraje a příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem k 31. 12. 2007.

 

8.3 Rozdělení volných finančních prostředků Ústeckého kraje nevyčerpaných v roce 2007 RÚK doporučila zastupitelstvu vzít na vědomízůstatek finančních prostředků Ústeckého kraje k 31. 12. 2007 ve výši   1 339 317 000 korun a schválit použití volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2007 ve výši 471 418 000 korun. Tyto prostředky budou rozděleny mezi dotační programy Ústeckého kraje, investiční akce kraje, na vybavení nemocnic KZ a.s., dále použity jako příspěvky na činnost příspěvkových organizací atd.

 

8.4 Poskytnutí kontokorentního úvěru pro Ústecký kraj. RÚK doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru pro Ústecký kraj s poskytovatelem úvěru Českou spořitelnou a.s.

 

8.5 Poskytnutí úvěrového rámce pro Ústecký kraj. RÚK revokovala své usnesení č. 39/104R/2008 v části B) odst. 1 písm. b). Smyslem revokace je změna maximální výše poskytnutého úvěrového rámce na překlenutí dočasného nedostatku finančních prostředků do maximální výše 2 500 000 000 korun a dále prodloužení období, na které je rámec poskytnut. Původně bylo toto období stanoveno od roku 2008 do roku 2010. Nyní je prodlouženo až do roku 2011 a splácení do 31. 12. 2013 v návaznosti na podmínky jednotlivých výzev včetně žádostí o dotace v rámci Regionálního operačního programu Severozápad.

Úvěr bude tedy použit na předfinancování výdajů na realizaci konkrétních projektů, které následně budou uhrazeny zadavateli z prostředků SR a EU, včetně projektů Regionálního operačního programu Severozápad, s obdobím čerpání od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011 a maximální splatností do 31. 12. 2013.

 

8.6 vyřazeno

 

8.7 Nakládání s majetkem RÚK vzala na vědomí zprávu o hospodaření s majetkem.

 

8.8 vyřazeno

 

8.9 Schválení textu  smlouvy o společném postupu při zadání veřejné zakázky na výběr   zhotovitele stavby „II/254 okružní křižovatka Teplice u Nemocnice“ a oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce “II/254 okružní křižovatka Teplice u Nemocnice“ ZastupitelstvuÚsteckého kraje rozhodnout o uzavření Smlouvy o společném postupu při zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby „II/254 okružní křižovatka Teplice u Nemocnice“ mezi Ústeckým krajem a městem Teplice.

 

8.10 Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „FM EHP/Norska Jimlín 2 – restaurování maleb stěn a záklopových stropů“ RÚK rozhodla o výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „FM EHP/Norska Jimlín 2 – restaurování maleb stěn a záklopových stropů“. Práce budou provedeny na základě restaurátorského záměru zpracovaného zhotovitelem a odsouhlaseného orgánem památkové péče.  Současně rada rozhodla o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti.

 

8.11 Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „FM EHP/Norska Jimlín 2 – oprava poruch říms, krovu a statiky severního křídla“ RÚK rozhodla o výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce FM EHP/Norska Jimlín 2 – oprava poruch říms, krovu a statiky severního křídla“. Práce budou provedeny na základě restaurátorského záměru zpracovaného zhotovitelem a odsouhlaseného orgánem památkové péče.  Současně rada rozhodla o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti.

 

8.12 Projednání žádostí o dotaci z Fondu obnovy RÚK doporučila Zastupitelstvu ústeckého kraje schválit dotace z FO Obci Boleboř ve výši 321.497 korun  na „Opr. místní komunikace na p.p.č. 324 v k.ú. Svahová“ (č.  žádosti  1 / 08-FO) a Obci      Ploskovice ve výši 349.555,- Kč na akci „Studánka – zdroj pitné vody“  (č.žádosti 2/08-FO).

 

8.13 Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti  sociální a zdravotnictví  RÚK souhlasila se zvýšením závazného ukazatele příspěvek zřizovatele – investiční účelový  příspěvek – pro rok 2008 o částku 6 tisíc korun na celkový objem 6 tisíc korun pro Domov důchodců Meziboří, příspěvkovou organizaci, na investiční akci – „Rekonstrukce stropu – montáž stropních podhledů“.

Dále souhlasilase snížením závazného ukazatele příspěvek zřizovatele – investiční účelový příspěvek pro rok 2008 o částku 5 500 tisíc korun na celkový objem 0,- Kč pro Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci a se zvýšením závazného ukazatele příspěvek zřizovatele – příspěvek na provoz pro rok 2008 o částku 500 tisíc korun na celkový objem 61 712 tisíc korun pro Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci.

 

8.14 Výkon zakladatelských funkcí Ústeckého kraje ke společnosti Krajská zdravotní, a.s. RÚK doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit změnu stanov společnosti Krajská zdravotní, a.s. Dále rada vzala na vědomí Zprávu představenstva společnosti Krajská zdravotní, a.s., ze dne 31. 3. 2008, kterou je zdůvodňováno splácení emisního kursu akcií nepeněžitým vkladem jediného akcionáře. Rada také doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o zvýšení majetkové účasti a o nepeněžitém vkladu nemovitých a movitých věcí ve vlastnictví Ústeckého kraje.

 

 
Zodpovídá: František Janačík
Vytvořeno / změněno: 18.4.2008 / 18.4.2008 | Zveřejnit od-do: 18.4.2008-18.5.2008

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém