Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva ze 112. jednání Rady Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

        TISKOVÁ ZPRÁVA ZE 112. ZASEDÁNÍ RADY ÚSTECKÉHO KRAJE

                                                                         Tato zpráva má pouze informativní charakter

 

 

6. Blok hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Šulce

 

6.1 Zpráva ze služební cesty MUDr. Vladimíra Záhorského, člena Rady Ústeckého kraje a PhDr. Václava Hofmanna, člena Zastupitelstva Ústeckého kraje, na prvním českém reprezentačním plese v Bruselu ve dnech 4.– 5. 4. 2008 RÚK vzala na vědomí zprávu z uvedené služební cesty.

 

6.2 Zpráva ze služební cesty hejtmana Ústeckého kraje Ing. Jiřího Šulce a JUDr. Milana France, člena Rady Ústeckého kraje z Řecka ve dnech 2. – 5. dubna 2008 RÚK vzala na vědomí zprávu z uvedené služební cesty.

 

6.3 Návrh mimořádných odměn členům komisí Rady Ústeckého kraje a členům výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva Ústeckého kraje RÚK vzala na vědomí předložený návrh odměn a doporučila zastupitelstvu jeho schválení.

 

6.4 Spolupráce s provincií Anhui (Čínská lidová republika) RÚK změnila Memorandum mezi Ústeckým krajem a Čínskou provincií Anhui. Důvodem je především změna vrcholného představitele provincie.

 

6.5 Schválení poskytnutí daru Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje RÚK rozhodla o poskytnutí věcného daru Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje. Konkrétně jde o stuhu k praporu v hodnotě 5 000 Kč.

 

6.6 Projekt „Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací“ v rámci programu Ziel 3 / Cíl 3 RÚK schválila účast Ústeckého kraje jako lead partnera v rámci připravovaného projektu  „Portál pro  informační podporu rozhodování za krizových situací“   v  Programu Ziel 3 / Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Více viz příloha č. 1

 

6. 7 Žádosti o bezplatné použití znaku Ústeckého kraje s bezplatným použitím znaku Ústeckého kraje pro  Marka Peterku, Děčín 3; Zdeňka Kymličku, Ústí nad Labem; Pedagogické nakladatelství Prodos spol. s r.o., Olomouc; Cyklistický klub Slavoj Terezín.

 

6.8 Informace o probíhajících restitučních sporech RÚK vzala na vědomípřednesenou pravidelnou informaci o stavu restitučních sporů týkajících se majetku ve vlastnictví Ústeckého kraje.

 

6.9 Dopravní obslužnost autobusová – zajištění dopravy  o uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách – oblast: Lounsko-jih a Lounsko-východ, s účinností úprav od 15. 6. 2008, dopravce    DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova; Lounsko-západ, s účinností úprav od 15. 6. 2008, dopravce BusMat Plus s.r.o., Zeměchy; Mostecká pánev, s účinností úprav od 15. 6. 2008, dopravce DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., tř. Budovatelů 1395/23, 434 01  Most Dodatky se týkají úprav jízdních řády nebo tras.

 

6.10  Zpráva ze služební cesty Ing. Petra Fialy, náměstka hejtmana Ústeckého kraje, na zasedání výkonného výboru Sítě evropských chemických regionů (ECRN) ve dnech 25. – 26. dubna 2008 v Bruselu (Belgie) RÚK vzala na vědomí zprávu z uvedené služební cesty.

 

6.11 Schválení účasti MUDr. Vladimíra Záhorského, radního Ústeckého kraje pro sociální věci a zdravotnictví, na doběhu štafety „Štafetový běh mentálně postižených Evropou – 10. ročník“ s cílem v Bruselu, Belgie. RÚK schválila účast Vladimíra Záhorského na doběhu štafety v Bruselu.

 

6.12 Zrušení Usnesení č. 11/106R/2008 ze dne 12. 3. 2008  RÚK zrušila Usnesení č. 11/106R/2008  ze dne 12. 3. 2008 „Schválení účasti MUDr. Vladimíra Záhorského, člena Rady Ústeckého kraje na III. Misi českého zdravotnictví do Izraele v termínu 23. 5. – 1. 6. 2008.

 

6.13. Schválení poskytnutí darů hejtmanem Ústeckého kraje RÚK rozhodla o poskytnutí věcných darů v celkové maximální výši 20 000 Kč pro SPORT UNION o.s., Ústí nad Labem. Členové zmíněné společnosti výborně reprezentovali Českou republiku na II. Světových hrách bojových umění v Thajsku. Dary chce kraj sportovcům poděkovat za výbornou reprezentaci. Jedná se o kimona, chrániče, boty.

 

7. Blok zástupce a náměstka hejtmana Ústeckého kraje Radka Vonky

 

7.1 Mobilní prezentace Ústeckého kraje RÚK schválila účast Ústeckého kraje v projektu „Mobilní prezentace Ústeckého kraje“. Jde o projekt s názvem „Abeceda Ústeckého kraje.“ Společně s krajem by se tohoto projektu účastnil Národní park České Švýcarsko, o.p.s. České Švýcarsko a město Děčín. Předmětem projektu je propagace Ústeckého kraje, města Děčín a regionu Českého Švýcarska. Prezentace bude probíhat celoročně, formou ROADSHOW s atraktivním programem a znalostní soutěží o ceny. V plánu ROADSHOW je navštívit česká a moravská krajská města (červenec – listopad 2008, únor – červen 2009), rekreační oblasti, veletrhy, filmové festivaly outdoorových a cestovatelských filmů, extrémní outdoorové závody.

 

7.2 Grantové schéma 4.1.2. „Podpora rozvoje služeb cestovního ruchu v Ústeckém kraji pro veřejný sektor“ Dodatek č. 2 ke Smlouvě o financování  RÚK rozhodla o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o financování grantového schématu Společného regionálního operačního programu ze dne 14. 7. 2005 ke grantovému schématu.

 

7.3 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Technologie povrchových úprav „Multi Optics““ oznamovatele   HOPPE s.r.o., Pražská 5377, 430 01 Chomutov RÚK za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.4 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Větrný park Přísečnice“ oznamovatele   DROBIL-ENERGO, s.r.o., Harantova 18, 301 32 Plzeň RÚK požaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.5 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k posudku záměru „Výstavba větrné elektrárny „Mšené - lázně“ oznamovatele Zelená Energie s.r.o., Sokolovská 124/5, 360 05 Karlovy Vary. Umístění: Ústecký kraj, obec Mšené – lázně, k. ú. Ředhošť. RÚK se k záměru vyjádřila negativně kvůli vlivu stavby na krajinný ráz.

 

7.6 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Změna užívání objektu skladu č. 359 na pracoviště povrchových úprav“ oznamovatele LOSTR a.s., Husova 402, 440 82 Louny. RÚK za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.7 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Rozšíření těžby v pískovně Nučničky“ oznamovatele  Sabia spol. s r.o., Masarykova 190, 411 56 Bohušovice nad Ohří. RÚK za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.8 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Bioplynová stanice Razice“ oznamovatele VPR a.s., Litoměřická 280/48, 481 01 Bílina RÚK požaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.9  odloženo

 

7.10 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Zařízení ke sběru a zpracování autovraků“ oznamovatele Elektrošrot a.s., Hudcovská výšina 175, 415 01 Teplice. RÚK za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, požaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.11 Návrh na vyplacení příspěvku na hospodaření v lesích za rok 2007 Statutárnímu městu Chomutov RÚK doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje revokovat usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 22/20Z/2007 ze dne 27.6 v bodu A5 Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, výše příspěvku 6 796 190,- Kč.

Dále rada zastupitelstvu doporučila rozhodnout o uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na hospodaření v lesích ve výši 6 701 550 Kč pro Statutární město Chomutov.

 

7.12 Protipovodňová opatření – převod studií a dokumentací na Povodí Labe, s.p., a Povodí Ohře.  RÚK doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje bezúplatný převod  studií a dokumentací vztahujících se k řešení protipovodňových opatření na území Ústeckého kraje uvedených v hodnotě 1 560 176,08 Kč státními podniku Povodí Ohře, a v hodnotě  14 061 306,13  Kč státnímu podniku Povodí Labe

 

7.13 odloženo

 

7.14 Odměny ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem RÚK stanovila ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem odměny za úspěšné plnění pracovních úkolů.

 

7.15 Platové výměry ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem Mgr. Jitce Pojmanové, ředitelce Dětského domova a Školní jídelny, Čelakovského 822, Chomutov, příspěvková organizace, plat od 1. 6. 2008 (platový výměr č. 2109)

Mgr. Janě Férové, ředitelce Střední odborné školy dopravní a strojírenské, Děčín VI, příspěvková organizace, plat od 1. 6. 2008 (platový výměr č. 2108)

Ing. Ladislavu Skřivanovi, řediteli Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace, plat od 1. 7. 2008 (platový výměr č. 2107).

 

 

7.16 Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace – personální záležitosti RÚK jmenovalakonkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova.

 

7.17 Stipendium Ústeckého kraje RÚK poskytla pro akademický rok 2008 – 2009 sto stipendistů nově zařazených do programu Stipendium Ústeckého kraje.

Pro program Stipendium Ústeckého kraje byla v rozpočtu na rok 2008 vyčleněna částka 7 200 000,- Kč. V současné době je uzavřeno celkem 297 Smluv o zařazení do Stipendijního programu Ústeckého kraje.

 

7.18 Změny v rejstříku škol a školských zařízení RÚK souhlasilase změnou v  rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem, která se týká Dětského domova, Základní školy a Střední školy, Žatec, p.o.

 

7.19 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková  organizace - změna závazného ukazatele RÚK souhlasila se změnou závazného ukazatele - zvýšením příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2008 propříspěvkovou organizaci Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov.

 

7.20 Změna závazného ukazatele – příspěvek zřizovatele na provoz pro rok 2008

RÚK souhlasila se zvýšením příspěvku zřizovatele na provoz - pro rok 2008, pro příspěvkové organizace: Základní škola praktická, Libochovice; Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Louny; Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice; Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace, ve výši 650 tis. Kč na celkový objem 2 513 tis. Kč, na opravu pultové střechy; Gymnázium, Ústí nad Labem; Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem; Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště, Kadaň; Integrovaná střední škola, Litoměřice; Střední odborná škola technická a Střední odborné učiliště, Louny.

 

7.21 Změna závazného ukazatele – investiční dotace zřizovatele z prodeje nemovitého majetku pro rok 2008 RÚK stanovila závazný ukazatel – investiční účelový příspěvek pro rok 2008, pro příspěvkové organizace: Integrovaná střední škola, Litoměřice; Dětský domov a Školní jídelna, Tisá 280; Speciální základní škola, Rumburk.

 

7.22 Souhlas se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oprava střechy sýpky“  RÚK souhlasila se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oprava střechy sýpky“ ředitelem  Logopedické základní školy, Měcholupy 1, příspěvkové organizace s výjimkou ze Zásad závazného postupu při zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi. Tzn., že škola nemusí poptávat nejméně tři dodavatele a může oslovit přímo jediného dodavatele, VRCH s. r. o., Podměstí 2929, 438 01  Žatec. Důvodem je skutečnost, že tento dodavatel prováděl  původní opravu havarijního stavu střechy, nynější zakázka je pokračováním prací na opravě krovu a střechy.

 

7.23 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 230/2008 o poskytnutí neinv. dotace v rámci Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2008  RÚK doporučila zastupitelstvu schválit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. 230/2008 o poskytnutí neinv. dotace v rámci Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2008. Jedná se o žádost obce Františkov nad Ploučnicí, které byly původně poskytnuto 50 tisíc na nákup a služby. Obec nyní žádá, aby celá částka byla určena na nákup služeb.

 

 

8. Blok náměstka hejtmana Ústeckého kraje Petra Fialy

 

8.1 Rozpočtová opatření č. 4/2008  RÚK provedlarozpočtové opatření - navýšení rozpočtu Ústeckého kraje o částku 16 051 tisíc korun na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 12 567 158 tisíc korun.

 

8.2 Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2009 – 2013 RÚK doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2009 – 2013 dle příloh č. 1– 4 tohoto usnesení

 

8.3. Metodika zpracování finančních plánů příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2009 RÚK schválila Metodiku zpracování finančních plánů příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2009.

 

8.4.Oznámení otevřeného řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky "Poskytnutí úvěrového rámce pro Ústecký kraj" RÚK rozhodla o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky, o předpokladech pro hodnocení kvalifikace uchazečů a o složení hodnotící komise.

 

8.5 Nakládání s majetkem RÚK vzala na vědomí zprávu o nakládání s majetkem kraje.

 

8.6 Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Dětský domov a ZŠ praktická Duchcov – výměna oken“  RÚK rozhodla o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky, o rozsahu požadované kvalifikace a předložení o zaslání výzev těmto dodavatelům:

1)  JOEL s. r. o., Obchodní 3, 434 01 Most-Velebudice

2)     HAVI s. r. o., Novosedlická 2888, 415 01 Teplice

           3)  ABS - stavební společnost s. r. o., Teplická předměstí 4/2, 418 01 Bílina

Rada také rozhodla o složení hodnotící komise.

 

8.7 Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „SOŠ a VOŠ obalové techniky Štětí, ul. Pivovarská – výměna oken“ RÚK rozhodla o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky, o rozsahu požadované kvalifikace a předložení o zaslání výzev těmto dodavatelům:

1)  Chládek & Tintěra, a. s., Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice

2) North stav a. s., Jateční 3377/47, 400 01 Ústí nad Labem

           3) STAVBY KÜHN s. r. o., Dušní 112/16, 110 00 Praha 1

Rada také rozhodla o složení hodnotící komise.

 

8.8 Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Domov důchodců Dubí – výměna výplní otvorů“ RÚK rozhodla o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky, o rozsahu požadované kvalifikace a předložení o zaslání výzev těmto dodavatelům:

1)   ABS - stavební společnost s. r. o., Teplická předměstí 4/2, 418 01 Bílina

2)  Speciální stavby Most spol. s r. o., J. Suka 261, PO BOX č. 26, 434 01

3) MostStavební a obchodní společnost Most, spol. s r. o., Obrnice 10, 435 21 Obrnice,

Rada také rozhodla o složení hodnotící komise.

 

8.9 Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce „SOU Podbořany – realizace úspor energie – výměna oken“ RÚK rozhodla o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky, o rozsahu požadované kvalifikace a předložení o zaslání výzev těmto dodavatelům:

1)           ABC Chomutov spol. s r. o., Škroupova 1059, 430 01 Chomutov.

2)           AMP Chomutov a.s., Pražská ul. 720, 430 01 Chomutov

3)           FRK s. r. o., Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň

4)           JOEL s. r. o., Obchodní 3, 434 01 Most-Velebudice

5)           Šilhánek a syn, a. s. , Samota 601, 439 81  Kryry

Rada také rozhodla o složení hodnotící komise.

 

8.10 Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov - výměna oken a fasáda“

RÚK rozhodla o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky, o rozsahu požadované kvalifikace a předložení o zaslání výzev těmto dodavatelům:

1) Děčínský stavební podnik s.r.o., Folknářská 1246/21, 405 01 Děčín II

      2) HERKUL a.s., Mostecká čp. 85, 434 01 Most – Vtelno

      3) INSKY spol. s r.o., Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem

      4) North stav a.s., Jateční 47, čp. 3377, 400 01 Ústí nad Labem

      5) STAMO, spol. s r. o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín I

Rada také rozhodla o složení hodnotící komise.

 

8.11 Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce „REKO mostu ev.č. 22538-01 Hradiště“ " RÚK rozhodla o zadání užšího řízení, a to s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět zájemců, na plnění veřejné zakázky na stavební práce „REKO mostu ev.č. 22538-01 Hradiště“ v rozsahu dle PD zpracované firmouValbek s.r.o. ,Děčínská 717/21, 400 01 Ústí nad Labem.

 

8.12 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Gymnázium Bílina sportovní areál“ RÚK rozhodlao přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Gymnázium Bílina sportovní areál“ dodavateli KOMASTAV DS s. r. o., Ústí nad Labem a to za celkovou nabídkovou cenu 4 980 314 korun bez DPH. Termín plnění 13 týdnů.

 

8.13 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné   zakázky na služby „REKO mostu evidenční č. 22535-2 Zálužice“ PD a IČ RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky „REKO mostu evidenční č. 22535-2 Zálužice“ PD a IČ uchazeči ARTECH spol. s r. o., Ústí nad Labem a to za celkovou nabídkovou cenu

2 430 000 korun bez DPH. Celková doba realizace: 38 týdnů.

 

8.14 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné   zakázky na služby „Depozitář SVK Ústí n.L., Evropská knihovna“ PD a IČ“ RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Depozitář  SVK Ústí n.L., Evropská knihovna“ PD a IČ  uchazeči  Projekční kancelář AGN s. r. o., Ústí nad Labem a to za celkovou nabídkovou cenu 4 974 200 korun včetně DPH. Doba realizace výstavby: 46 týdnů.

 

8.15 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné   zakázky na služby „REKO II/262 , II/265, II/266 a II/267 Děčín-Starý Šachov ,Krásná Lípa-Velký Šenov, Rumburk-Lipová,  Severní/Lobendava-Dolní Poustevna“ PD a IČ  RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky „REKO II/262 , II/265, II/266 a II/267 Děčín-Starý Šachov ,Krásná Lípa-Velký Šenov, Rumburk-Lipová,  Severní/Lobendava-Dolní Poustevna“ PD a IČ  AZ Consult, spol. s r. o., Ústí nad Labem a to za celkovou nabídkovou cenu6 794 900 korun včetně DPH. Doba realizace zakázky: 59 týdnů. 

 

8.16 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné   zakázky na stavební práce „Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné učiliště, Chomutov – dokončení REKO správní budovy Jirkov“ RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky„Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné učiliště, Chomutov – dokončení REKO správní budovy Jirkov“ uchazeči ALFA TERM MOST a. s., Most a to za celkovou nabídkovou cenu 9 496 863 korun včetně DPH. Doba realizace od předání staveniště: 26 týdnů.

 

8.17 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné   zakázky na stavební práce „DD a ÚSP Litvínov – Janov, kuchyň, okna, zateplení fasády a střechy“ RÚK rozhodlao přidělení veřejné zakázky „DD a ÚSP Litvínov – Janov, kuchyň, okna, zateplení fasády a střechy“ uchazeči METALL QUATRO spol. s.r.o, Most a to za celkovou nabídkovou cenu 14 604 555 korun včetně DPH. Doba realizace od předání staveniště: 13 týdnů.

 

8.18 Vyhodnocení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce „II/240 REKO mostu Valkeřice“ RÚK rozhodlao přidělení veřejné zakázky„II/240 REKO mostu Valkeřice“ sdružení uchazečů Sdružení firem INSKY spol. s.r.o Ústí nad Labem, a EDS HOLDING, a.s., Ústí n.L., a to za celkovou nabídkovou cenu 26 576 807 korun bez DPH. Termín plnění: 42 týdnů.

 

8.20 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „SLŠ a SOŠ sociální, Šluknov, Karlova 564 – oprava UT a ZTI“ RÚK rozhodlao přidělení veřejné zakázky„SLŠ a SOŠ sociální, Šluknov, Karlova 564 – oprava UT a ZTI“ dodavateli RETO, spol. s r. Děčín 5a to za celkovou nabídkovou cenu 2 112 534 korun bez DPH. Termín plnění: 7 týdnů

 

8.21 Vyhodnocení otevřeného řízení k podání nabídek na plnění veřejné nadlimitní zakázky na služby uzavření rámcové smlouvy s jedním uchazečem „Získávání dotací z fondů EU“ RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky na služby uzavření rámcové smlouvy s jedním uchazečem „Získávání dotací z fondů EU“ uchazeči: Sdružení pro rozvoj Ústeckého kraje, tvořenému dodavateli Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.Ústí nad Labem, ROPRO a.s., Ústí nad Labem a Eurovision a.s., Brno a to za podmínek obsažených v nabídce.

 

8.22 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „FM EHP/Norska Jimlín 2 – restaurování maleb stěn a záklopových stropů“ RÚK rozhodlao přidělení veřejné zakázky„FM EHP/Norska Jimlín 2 – restaurování maleb stěn a záklopových stropů“ dodavateli restaurátor p. Petr Novotný Kadaň  5 a to za celkovou nabídkovou cenu 4 854 932 korun bez DPH. Termín plnění: 78 týdnů

 

8.23 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „FM EHP/Norska Jimlín 2 – oprava poruch říms, krovu a statiky severního křídla“ RÚK rozhodlao přidělení veřejné zakázky„FM EHP/Norska Jimlín 2 – oprava poruch říms, krovu a statiky severního křídla“ dodavateli Šilhánek a syn, a. s.,  Kryry a to za celkovou nabídkovou cenu 4 397 450 korun  bez DPH, 5 232 966. Termín plnění: 39 týdnů.

 

8.24 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „OM v Lounech – Jimlín II. nádvoří, venkovní omítky východní části“ RÚK rozhodlao přidělení veřejné zakázky„FM EHP/Norska Jimlín 2 – oprava poruch říms, krovu a statiky severního křídla“ dodavateli Šilhánek a syn, a. s.,  Kryry a to za celkovou nabídkovou cenu 4 197 798 380 korun  bez DPH. Termín plnění: 48  měsíců.

 

 

8.25 Souhlas s uzavřením „Smlouvy o udělení souhlasu se záměrem provádění stavby a práva provést stavbu" na pozemky ve vlastnictví ČR-ÚZSVM dotčených stavbou "II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky“  RÚK rozhodlao uzavření Smlouvy o udělení souhlasu se záměrem provádění stavby a práva provést stavbu „II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část“ na pozemcích ve vlastnictví ČR-ÚZSVM.

 

8.26 Výroční zprávy o činnosti příspěvkových organizací v oblasti sociální a zdravotnictví RÚK vzala na vědomí Výroční zprávy o činnosti příspěvkových organizací v oblasti sociální a zdravotnictví.

 

8.27 Veřejné zakázky příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální a zdravotnictví RÚK souhlasilas uzavřením smluvního vztahu na realizaci veřejné zakázky „ZZS Ústeckého kraje - sanitní vozidla RLP 2008“ (VZ – 25/2008) mezi příspěvkovou organizací Ústeckého kraje, Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje na straně objednatele a vybraným uchazečem, společností SICAR, spol. s r.o.na straně zhotovitele. Dále rada souhlasila s návrhem zadání veřejné zakázky  ve zjednodušeném podlimitním řízení na dodávku „Elektrické energie pro Ústav sociální péče pro tělesné postižené dospělé Snědovice, p.o., rok 2009“.

 

8.28 Výkon zřizovatelských funkcí organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální a zdravotnictví RÚK uložila odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele na realizaci investičních akcí, zajišťovaných investičním odborem Krajského úřadu Ústeckého kraje pro Ústav sociální péče Stará Oleška, příspěvkovou organizaci, ve výši 2 500 tisíc korun, na rekonstrukci a modernizaci přístrojového vybavení kuchyně a pro Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvkovou organizaci, ve výši 6 998 tisíc korun na rekonstrukci kuchyně v Domově důchodců Milešov..

 

8.29 Hodnocení ředitelů příspěvkových organizací v oblasti sociální a zdravotnictví za 1. čtvrtletí 2008 RÚK stanovila po vyhodnocení 1. čtvrtletí 2008 odměnu:

1.                Ladislavu Henlínovi, řediteli Psychiatrické léčebny Petrohrad, příspěvkové organizace

2.                MUDr. Leo Rychlému, řediteli Nemocnice následné péče Most, příspěvkové organizace

3.                PhDr. Miladě Šilhové, ředitelce Kojeneckých ústavů Ústeckého kraje, příspěvkové organizace

4.                MUDr. Jaroslavu Műllnerovi, řediteli Nemocnice následné péče Ryjice, příspěvkové organizace

5.                MUDr. Ilju Deylovi, řediteli Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace

 

8.30 Personální záležitosti příspěvkových organizací v oblasti sociální a zdravotnictví  RÚK vzala na vědomívzdání se funkce ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace Ing. Karla Prokopa, ke dni 15. května 2008 a jmenovala Mgr. Karla Reissmüllera novým ředitelem této organizace.

 

8.31 Dodatek k pojistné smlouvě č. 406-53-414/12 "Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu Ústeckého kraje" RÚK schválila Dodatek k pojistné smlouvě č. 406-53-414/12 "Pojištění majetku a odpovědnosti za škoduÚsteckého kraje"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 27.5.2008 / 29.5.2008 | Zveřejnit od-do: 27.5.2008-18.6.2007

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém