Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva ze 119. jednání Rady Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA ZE 119. JEDNÁNÍ RADY ÚSTECKÉHO KRAJE

Tato zpráva  má pouze informativní charakter.

 

Blok hejtmana Jiřího Šulce

6.1 Zpráva ze služební cesty Radka Vonky, náměstka a zástupce hejtmana Ústeckého kraje, na   Mezinárodním veletrhu cestovního ruchu ATM Dubaj ve dnech 4. 5. – 8. 5. 2008: RÚK vzala zprávu ze služební cesty na vědomí.

  

6.2 Personální změny v komisích Rady Ústeckého kraje: RÚK odvolala Zdeňka Müllera (na jeho žádost) z funkce člena Majetkové komise Rady Ústeckého kraje.

  

6.3 Roční zpráva o stavu požární ochrany za rok 2007 v Ústeckém kraji: RÚK vzala zprávu na vědomí.

 

6.4 Žádost o finanční příspěvek z Fondu hejtmana Ústeckého kraje: RÚK rozhodla o poskytnutí dotace z Fondu hejtmana ÚK Vodní záchranné službě Českého červeného kříže ve výši 200 tisíc korun pro Vodní záchrannou službu Nechranice. Dotace je určena na nákup lodního motoru a na opravu lodního vybavení.

 

6.5 Zpráva ze služební cesty zástupců Ústeckého kraje na akci „Czech street party v Bruselu – 2. ročník“: RÚK vzala zprávu na vědomí.

 

6.6 Dopravní obslužnost autobusová – plnění dlouhodobých smluv: RÚK rozhodla o udělení pokut v celkové výši 60 tisíc korun:

a)         Lounsko – východ: dopravci DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova a.s., tř. Budovatelů 1395/23, 434 01 Most, za kalendářní den 20. 2. 2008 ve výši 5.000,- Kč (stáří vozidel),

b)         Lounsko – východ: dopravci DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova a.s., tř. Budovatelů 1395/23, 434 01 Most, za kalendářní den 11. 3. 2008 ve výši 5.000,- Kč (stáří vozidel),

c)         Lounsko – východ: dopravci DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova a.s., tř. Budovatelů 1395/23, 434 01 Most, za kalendářní den 17. 5. 2008 ve výši 5.000,- Kč (stáří vozidel),

 

a)         Lounsko – východ: dopravci DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova a.s., tř. Budovatelů 1395/23, 434 01 Most, za kalendářní den 17. 5. 2008 ve výši 5.000,- Kč (kontrola – evidence vozidel),

b)         Děčínsko – východ: dopravci Dopravní podnik města Děčína, a.s., Dělnická 106, 405 29 Děčín 6, za kalendářní den 19. 3. 2008 ve výši 5.000,- Kč (kontrola – evidence vozidel),

c)         Šluknovsko: dopravci ČSAD Semily, a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily, za kalendářní den 3. 4. 2008 ve výši 5.000,- Kč (kontrola – evidence vozidel),

d)         Šluknovsko: dopravci ČSAD Semily, a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily, za kalendářní den 15. 4. 2008 ve výši 5.000,- Kč (kontrola – evidence vozidel),

e)         Šluknovsko: dopravci ČSAD Semily, a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily, za kalendářní den 9. 6. 2008 ve výši 5.000,- Kč (nízkopodlažnost),

f)          Dolní Poohří: dopravci ČSAD Slaný a.s., Lacinova 1366, 274 80 Slaný, IČ 601 93 425 za kalendářní den 9. 6. 2008 ve výši 5.000,- Kč (nízkopodlažnost),

g)         Štětsko“ dopravci ČSAD Slaný a.s., Lacinova 1366, 274 80 Slaný, za kalendářní den 9. 6. 2008 ve výši 5.000,- Kč (nízkopodlažnost),

h)         Podbořansko, Podbořany – Žatec: dopravci Autobusová doprava s.r.o. Podbořany, Dělnická 946, 441 01 Podbořany, za kalendářní den 9. 6. 2008 ve výši 5.000,- Kč (nízkopodlažnost),

i)          Vejprty – Kadaň: dopravci Autobusy Karlovy Vary, a.s., Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary, za kalendářní den 9. 6. 2008 ve výši 5.000,- Kč (nízkopodlažnost),

  

6.7 Dopravní obslužnost – zvýšení ceny motorové nafty v roce 2008: odloženo

 

6.8 Rozhodnutí o vyhlášení zadávacího řízení na zabezpečení základní dopravní obslužnosti drážní dopravou v oblasti Litoměřicko – Lounsko: staženo z programu

 

6.9 Zpráva ze služební cesty MUDr. Vladimíra Záhorského, člena Rady Ústeckého kraje, z účasti na doběhu štafety "Štafetový běh mentálně postižených Evropou - 10. ročník" s cílem v Bruselu, Belgie: RÚK vzala zprávu na vědomí.

 

6.10 Informace o soudních sporech: RÚK vzala na vědomí informace o stavu soudních sporů ve věci znovuotevření trestního řízení Radka Huška (bývalý nájemce ŠVP Volyně) a s MUDr. Martinou Jeníkovou, která se u nejvyššího soudu domáhá Dovoláním uložení povinnosti Ústeckému kraji uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné dopravě na vyjmenované úseky linek na Šluknovsku a Rumbursku.

 

6.11  Mandátní smlouva o provozování registrační autority: RÚK rozhodla o uzavření Mandátní smlouvy s První certifikační autoritou a.s. V návaznosti na projekt „Portálový intranet pro Krajský úřad Ústeckého kraje“ je nutné pro zajištění elektronického oběhu dokumentů realizovat výdej kvalifikovaných elektronických certifikátů pro zaměstnance krajského úřadu.

 

Blok náměstka a zástupce hejtmana Ústeckého kraje Radka Vonky 

7.1 Pracovní skupina pro výběr projektů Programu obnovy venkova Ústeckého kraje: RÚK odvolala, na žádost Svazku obcí Podbořansko, Josefa Kostku, bývalého starostu obce Podbořanský Rohozec, z funkce člena Pracovní skupiny pro výběr projektů Programu obnovy venkova Ústeckého kraje a rozhodla o jmenování členem pracovní skupiny Bohumila Peterku, starostu obce Lubenec.

 

7.2 Projekt pro Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost: RÚK vzala na vědomí informaci o projektovém záměru „Vytvoření kooperační struktury regionálního rozvoje“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a schválila jeho přípravu a realizaci.

 

7.3 Globální granty OPVK – Prioritní osa 1 - vyhlášení 2. výzev k předkládání grantových projektů: RÚK souhlasila s vyhlášením 2. výzev v rámci globálních grantů Ústeckého kraje v OPVK v oblasti podpory 1.1 Zkvalitnění počátečního vzdělávání v Ústeckém kraji, oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků v Ústeckém kraji a v oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Ústeckém kraji. Příjem žádostí (grantových projektů) bude ukončen 15. srpna 2008.

 

7.4 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Zařízení pro sběr, výkup a zpracování kovových, plastových a papírových odpadů-SUNEX, spol. s.r.o., provozovna Štětí, Zařízení pro sběr a zpracování autovraků –SUNEX, spol. s.r.o., provozovna Štětí a Zařízení pro sběr, výkup a zpracování elektroodpadu-SUNEX, spol. s.r.o., provozovna Štětí“ společnosti SUNEX, spol. s.r.o., Bechyňská 640, 199 05 Praha, Umístění: Ústecký kraj, Obec: Štětí: RÚK požaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Předložené oznámení se nepovažuje za dokumentaci a je nutné oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 4 dopracovat. V dokumentaci kraj požaduje zohlednit a vypořádat všechny požadavky na doplnění, připomínky a podmínky, které budou uvedeny v došlých vyjádřeních a v závěru zjišťovacího řízení. V dokumentaci dále kraj požaduje řešit ovlivnění okolí hlukem a vibracemi a to i ve vztahu k vyvolané nákladní dopravě.

 

7.5 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Jednotka ECOPOR-výroba kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 32%“, oznamovatele Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s., Revoluční 86, 400 32 Ústí nad Labem, Umístění záměru: Ústecký kraj, obec: Ústí nad Labem: RÚK požadujeoznámení zpracované dle přílohy č.4 za dokumentaci. Požaduje ale doplnění o podrobnější popis technologických odpadních vod, způsobu jejich vzniku a způsobu jejich likvidace.

 

7.6 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Výroba permanganátu-4kt/rok, Spolchemie a.s.“, oznamovatele Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s., Revoluční 86, 400 32 Ústí nad Labem Umístění záměru: Ústecký kraj, obec: Ústí nad Labem: Oznámení zpracované v rozsahu přílohy č. 4 zákona může nahradit dokumentaci. RÚK nemá námitek k předání dokumentace zpracovateli posudku. Posudek v rámci zjišťovacího řízení EIA musí vyhodnotit všechny připomínky dotčené veřejnosti a akceptovat oprávněné požadavky orgánů veřejné správy.

 

7.7 Zrušení usnesení Rady Ústeckého kraje č. 37/20R/2005 ze dne 9.11.2005, kterým bylo Ing. arch. Zadražilovi uloženo zabezpečit kvalitní přípravu pilotního projektu Obnova vodohospodářského režimu ve správním území obce Bechlín: RÚK revokovala usnesení č. 37/20R/2005 ze dne 9. 11. 2005, kterým bylo Ing. arch. Janu Zadražilovi uloženo zabezpečit kvalitní přípravu pilotního projektu Obnova vodohospodářského režimu ve správním území obce Bechlín. Práce na realizaci projektu byly ukončeny. Agentura ochrany přírody a krajiny nedoporučila žádost o dotaci z Programu péče o krajinu a u současného majitele bylo zjištěno, že podá žádost o dotace ze strukturálních fondů EU.

 

7.8 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti DONALDSON CZECH REPUBLIC s.r.o., Průmyslová 11, 431 51 Klášterec nad Ohří – Vernéřov, IČ 2669 4778, pro zařízení „Polyuretanové linky L2 - L5“. Umístění: Ústecký kraj, město Klášterec nad Ohří, k.ú. Vernéřov: K žádosti o vydání integrovaného povolení, za předpokladu zajištění emisí do ovzduší a vod na úrovni nejlepších dostupných technik pro zkušební a trvalý provoz uvedených zařízení, není připomínek. 

 

7.9 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k posudku dokumentace EIA záměru „VVTL plynovod DN 1400, hranice SRN/ČR – Hora sv. Kateřiny – Rozvadov – hranice ČR/SRN“ oznamovatele RWE Transgas Net, s.r.o., V Olšinách 75/2300, 100 00 Praha 10 - Strašnice. Umístění: Plzeňský kraj, okres Plzeň – sever, Tachov, kraj Středočeský, okres Rakovník, Kladno, Ústecký kraj, okres Chomutov, Litoměřice, Louny, Most: Za předpokladu splnění všech opatření pro prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů výstavby a provozu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví, podmínek odboru životního prostředí a zemědělství KÚÚK a podmínek navržených v návrhu stanoviska příslušného úřadu (MŽP), včetně závěrů a doporučení vyplývajících z veřejného projednání, nemá Ústecký kraj k vydání navrženého souhlasného stanoviska příslušného úřadu připomínky. Navrhovaný VVTL plynovod navazuje na mezinárodní severomořský plynovod Nord Stream a plynovod OPAL, umožňující dopravu zemního plynu z Ruska do Německa. Část tohoto plynu bude přivedena do kompresní stanice Olbernhau (SRN) na hranice s ČR a odtud navrhovaným plynovodem do hraniční předávací stanice Hora Svaté Kateřiny, jejímž prostřednictvím dojde k propojení s českou plynárenskou soustavou. Kompletní informace na http://tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp.

 

7.10 Návrh výhradní licenční smluvy o přístupu do nálezové databáze Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky: RÚK schválila znění Výhradní licenční smlouvy. Podpisem smlouvy bude od pořizovatele (AOPK ČR) poskytnuta Ústeckému kraji výhradní licence k výkonu práva na vytěžování obsahu databáze (souboru digitálních informací o nálezech druhů živočichů, rostlin a hub s možností nahlížení i exportu) geograficky omezené hranicemi kraje, s přesahem o katastrální území s dotykem s hranicemi kraje.

 

7.11 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Areál výkupu a zpracování kovových odpadů Šrot Wetzel s.r.o.“ oznamovatele Šrot Wetzel s.r.o., Prosmycká 11, 410 02 Lovosice. Umístění: Ústecký kraj, obec Lovosice, k.ú.Prosmyky: RÚK požaduje provést posouzení záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.12 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k posudku dokumentace EIA záměru „Těžba a rekultivace ložiska štěrkopísků v zájmovém území Severočeských pískoven a štěrkoven Roztyly“ oznamovatele Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o., Roztyly 3, 438 01 Žatec. Umístění: Ústecký kraj, obce Chbany a Nové Sedlo, k.ú. Chbany, Přeskaky, Vikletice, Roztyly, Soběsuky, Břežany, Nové Sedlo u Žatce, Žabokliky a Chudeřín: Za předpokladu splnění všech opatření pro prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů výstavby a provozu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví, podmínek odboru životního prostředí a zemědělství KÚÚK a podmínek navržených v návrhu stanoviska příslušného úřadu, včetně závěrů a doporučení vyplývajících z veřejného projednání, nemá Ústecký kraj k vydání souhlasného stanoviska připomínky.

 

7.13 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Hora Sv. Šebestiána – Pohraniční – výstavba ČS PHM na p.p.č. 136/13“ oznamovatele Palmgas s.r.o., Lounských 855/7, 140 00 Praha 4 zastoupeného na základě plné moci JP Engineering s.r.o., Horská 833/13, 363 01 Ostrov Umístění: kraj Ústecký, obec Hora Sv. Šebestiána k. ú. Jilmová, Pohraniční: odloženo

 

7.14 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Agara Industrial Park - Louny“ oznamovatele Lightbody Investments s.r.o., Jáchymova 26/2, 110 00 Praha zastoupeného na základě plné moci Tebodin Czech Republic s.r.o., Prvního Pluku 20, Praha 8 Umístění: Ústecký kraj, obec Cítoliby k. ú. Cítoliby: RÚK požaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.15 Platové výměry ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK stanovila od 1. 8. 2008 plat PaedDr. Soně Valuškové, ředitelce Střední zdravotnické školy, Chomutov (Palackého 3).

 

7.16 Personální změny v příspěvkových organizacích Ústeckého kraje v oblasti školství: Vzhledem ke slučování škol RÚK odvolala k 31.8.2008: 

1. Ing. Jaroslavu Klimtovou z pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Střední škola textilní, Teplice.

2. Mgr. Věru Bezstarosti z pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Praktická škola, Lovosice, Mírová 225.

3. Mgr. Jaroslava Vyskočila z pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín I, 17. listopadu 673/8.

4. Ing. Jaroslavu Mrázovou z pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Gymnázium, Bílina, Břežánská 9.

5. Mgr. Ladislava Pokorného z pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Obchodní akademie, Rumburk, Komenského 927/12.

6. Mgr. Danu Šlechtovou z pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Teplice, Kapelní 2.

 

7.17 Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace – personální záležitosti: RÚK rozhodla o vyřazení několika uchazečů z účasti v konkursním řízení.

 

7.18 Výjimka z počtu žáků dle ustanovení § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů: RÚK rozhodla o udělení výjimky Střední škole, Trmice (Václavské náměstí 1). Jedná se o sloučení několika oborů tříd stejného ročníku pro školní rok 2008/2009.

 

7.19 Změna závazného ukazatele – příspěvek zřizovatele pro rok 2008: RÚK souhlasila s použitím prostředků rezervního fondu ve výši 1 milion korun k posílení investičního fondu Střední školy gastronomie a služeb, Most (Jana Palacha 711) na spoluúčast na rekonstrukci výměníkové stanice. Radní souhlasili také se snížením příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2008 pro Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem (W. Churchilla 8) o 700 tisíc korun na celkový objem 1,423 milionu korun. Jedná se o vrácení zálohy na organizaci soutěží a přehlídek. Krajští radní dále stanovili závazný ukazatel – investiční účelový příspěvek pro rok 2008 pro Střední školu řemesel a služeb, Děčín (Ruská 145) a Střední školu gastronomie a služeb, Most (Jana Palacha 711).

 

7.20 Souhlas s vyhodnocením výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oprava střechy sýpky“: RÚK souhlasila, ve smyslu usnesení č. 17/46R/2006 ze dne 28. 6. 2006, s tím, že veřejná zakázka bude přidělena firmě VRCH s.r.o., Podměstí 2929, 438 01  Žatec, a to za podmínek:

Celková nabídková cena: 2 219 244,00 Kč bez DPH,

Délka poskytované záruky na celé dílo v měsících: 36 měsíců,

Termín plnění: 18 týdnů.

 

7.21 Souhlas s vyhodnocením výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Kompletní rekonstrukce výměníkové stanice – Střední škola gastronomie a služeb, Most“: RÚK souhlasila, že veřejná zakázka bude přidělena dodavateli ALFA TERM MOST a.s., Lomená 47, 434 01  Most, a to za podmínek:

Celková nabídková cena: 3 490 000,00 Kč bez DPH, 

Termín plnění od převzetí staveniště v týdnech: 10 týdnů,

Poskytované záruky v měsících, nejvýše však 60 měsíců: 36 měsíců.

 

7.22 Žádost o prominutí odvodu penále za porušení rozpočtové kázně pro Mateřskou školu U Křemílka, Rokosovského 236, 41742 Dubí 2: RÚK souhlasila s prominutím odvodu penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 2 953,50 Kč.

 

Blok náměstka hejtmana Ústeckého kraje Ing. Petra Fialy  

8.1 Rozpočtová opatření č. 6/2008: RÚK projednala navýšení rozpočtu o 31,148milionu korun na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 13,221 miliardy korun.  

 

8.2 Metodika přípravy a zpracování rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2009: RÚK schválila Metodiku přípravy a zpracování rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2009.

 

8.3 Směrnice pro použití peněžních fondů příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK schválila změnu Směrnice pro použití peněžních fondů příspěvkových organizací, zřizovaných Ústeckým krajem.

 

8.4 Nakládání s majetkem: RÚK projednala a schválila nakládání s majetkem Ústeckého kraje.

 

8.5 Krajská majetková, p.o. – mimořádná odměna: RÚK stanovila odměnu Ing. Miluši Srbkové, ředitelce Krajské majetkové, příspěvkové organizace.

 

8.6 Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Dětský domov a školní jídelna Tuchlov – oprava střechy a zpevnění ploch“: RÚK rozhodla o zaslání výzev těmto dodavatelům:

1) AQUA zemní práce s.r.o., Mlýnská 46, 435 42 Hamr - Litvínov,

2) North stav a. s., Jateční 3377/47, 400 01 Ústí nad Labem,

3) Stavební a obchodní společnost Most, spol. s. r. o., Obrnice 10, 435 21 Obrnice.

  

8.7 Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Střední odborná škola technická a zahradnická Lovosice – novostavba šaten a REKO sociálního zařízení Vrbičany“: RÚK rozhodla o zaslání výzev těmto dodavatelům:

1) STAVBY KÜHN s. r. o., Dušní 112/16, 110 00 Praha 1,

2) Stavební a obchodní společnost Most, spol. s. r. o., Obrnice 10, 435 21 Obrnice,

3) RRR spol. s r. o., 17. listopadu 5349,430 04 Chomutov.

 

8.8 Výzva k podání nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění na plnění veřejné zakázky na stavební práce "II/247 přivaděč k Průmyslové zóně Prosmyky I. část" výzva k podání cenové nabídky na dodatečné stavební práce: RÚK rozhodla o učinění výzvy k podání cenové nabídky na dodatečné stavební práce sdružení dodavatelů: SMP CZ, a.s, Stavby silnic a železnic, a.s. a Metrostav a.s. s tím, že celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20% ceny původní zakázky.

 

8.9 Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce „SPŠ Most – REKO elektroinstalace“: RÚK rozhodla o zaslání výzev ve zjednodušeném podlimitním řízení těmto dodavatelům:

1) ALFA TERM MOST a. s., Lomená 47, 434 00 Most,

2) HERKUL a.s., Mostecká 85, 434 01 Most – Vtelno,

3) JOEL s. r. o., Obchodní 3, 434 01 Most-Velebudice,

4) North stav a. s., Jateční 3377/47, 400 01 Ústí nad Labem,

5) Stavební a obchodní společnost Most, spol. s r. o., Obrnice 10, 435 21 Obrnice.

 

8.10 Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "SOU technické Chomutov - výměna výplní otvorů ": RÚK rozhodla o zaslání výzev těmto dodavatelům:

1) ALFA TERM MOST a. s., Lomená 47, 434 00 Most,

2) FRK s. r. o., Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň,

3) Stavby holding cz a.s., Za Strahovem 2338/44a, 169 00, Praha 6 – Břevnov.

 

8.11 Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce „SŠ energetická a stavební Chomutov- strojník požární techniky- I. etapa- Školní ul.“: RÚK rozhodla o zadání užšího řízení, s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět zájemců, na plnění veřejné zakázky na stavební práce v rozsahu podle projektové dokumentace zpracované firmou Multitechnik - divize II, spol. s. r. o., Na Příkopech 1782, 430 01 Chomutov.

 

8.12 Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Ústecký kraj, Teplice, Rekonstrukce v úseku I/13-Duchcov-Teplice, silnice II/254, I/13- Hostomice-Kostomlaty- silnice II/258“: RÚK rozhodla o zadání užšího řízení na plnění nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce komunikace v úseku  I/13- Duchcov - Teplice, silnice II/254, I/13 – Hostomice – Kostomlaty – silnice II/258“ v rozsahu podle projektové dokumentace zpracované firmou Báňské projekty Teplice a.s., a to s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět.

 

8.13 Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce úseku I/13-Klášterec-Hradiště-Rusová, silnice II/224“: RÚK rozhodla o zadání užšího řízení na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce komunikace v úseku  I/13- Klášterec – Hradiště - Rusová, silnice II/224“ v rozsahu podle projektové dokumentace zpracované firmou SM PROJEKT spol. s. r. o., a to s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět.

 

8.14 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Mateřská škola speciální, Ústí n.L., Malátova-výměna ZTI a UT-havarijní stav": RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce dodavateli ISTAR s.r.o. za podmínek:

Celková nabídková cena: 5 825 987 Kč s DPH

Termín plnění: 11 týdnů

Poskytované záruky: 36 měsíců

 

8.15 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „VOŠ zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí n. L. - oprava výměníkové stanice - Moskevská ul.“: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce dodavateli REPAM-UL, s. r. o. za podmínek:

Celková nabídková cena: 3 153 890 Kč s DPH

Termín plnění: 5 týdnů

Poskytované záruky: 36 měsíců

 

8.16 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce ,,SOU Podbořany – realizace úspor energie – výměna oken“: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči METALL QUATRO spol. s. r. o. za podmínek:

Celková nabídková cena: 5 333 189 Kč včetně DPH

Doba realizace od předání staveniště: 8 týdnů

Délka poskytované záruky na celé dílo v měsících: 60 měsíců

 

8.17 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „DD Meziboří – výměna výtahů“: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce dodavateli ALFA TERM MOST a.s. za podmínek:

Celková nabídková cena: 3 868 006 Kč bez DPH

Termín plnění: 17 týdnů

Poskytované záruky: 36 měsíců

 

8.18 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce ,,Gymnázium Kadaň – oprava střešního pláště“: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce dodavateli FRK s. r. o. za podmínek:

Celková nabídková cena: 5 639 634 Kč s DPH

Termín plnění: 13 týdnů

Poskytované záruky: 48 měsíců

 

8.19 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce ,,Centrum sociální pomoci Litoměřice – DD Milešov, dodatečná výměna ZTI – havárie“: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce dodavateli Stavební a obchodní společnost Most, spol. s. r. o. za podmínek:

Celková nabídková cena: 5 386 430 Kč s DPH

Termín plnění: 26 týdnů

Poskytované záruky: 60 měsíců

 

8.20 Vyhodnocení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Vyšší odborná škola obalové techniky Štětí – rekonstrukce a dostavba areálu DM“: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči STAVBY KÜHN s. r. o. za podmínek:

Celková nabídková cena: 117 744 770 Kč včetně DPH

Termín plnění: 72 týdnů

Výše smluvní pokuty při nesplnění termínu v Kč/den: 117 744 Kč

Délka poskytované záruky na celé dílo v měsících: 48 měsíců

 

8.21 Aktualizace usnesení č. 152/54R/2006 ze dne 30. 8. 2006 – Zmocnění k rozhodování v oblasti Smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene v rámci vynucených přeložek inženýrských sítí: RÚK svěřila Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, rozhodování o uzavření dohod o postoupení práv a povinností stavebníka.

 

8.22 Personální záležitosti příspěvkových organizací v oblasti sociální a zdravotnictví: RÚK stanovila plat Mgr. Dagmaře Hluché, ředitelce Domova důchodců Šluknov a odměny při dovršení 50 let věku Bc. Ladislavu Henlínovi, řediteli Psychiatrické léčebny Petrohrad a Mgr. Rostislavu Kolačevovi, řediteli Ústavu sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice.

 

8.23 Výběrové řízení na ředitele Domova důchodců Dubí, příspěvková organizace: RÚK jmenovala Vladimíra Vopelku ředitelem Domova důchodců Dubí s účinností dnem 1. 8. 2008, a to na dobu určitou do 31. 12 .2008, se sjednanou zkušební dobou tří měsíců.

 

8.24 Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální a zdravotnictví: RÚK souhlasí se zvýšením závazného ukazatele příspěvek zřizovatele – investiční účelový příspěvek pro rok 2008 na celkový objem 177 tisíc korun pro Domov důchodců Dubí.

 

8.25 Rozhodování jediného akcionáře v působnosti valné hromady Krajské zdravotní, a.s: RÚK schválila účast Mgr. Jany Galkové, zástupce Mgr. Ludmily Polívkové, notářky v Mostě, při projednávání bodů za účelem vyhotovení notářského zápisu o rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Krajská zdravotní, a.s. RÚK rozhodla o změně stanov společnosti, dále o zvýšení základního kapitálu o částku 864,087 milionu korun, a to upsáním nových akcií.

 

8.26 Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na služby „REKO silnice II/240, D8 – Lovečkovice“ PD a IČ: RÚK rozhodla o zaslání výzev ve zjednodušeném podlimitním řízení těmto dodavatelům:

1) ARTECH spol. s r. o., Stroupežnického 1370, 400 01 Ústí nad Labem,

2) Báňské projekty Teplice a. s., Kollárova 11, 415 36 Teplice,

3) Ctibor Žežulka - ZEFRAPROJEKT, Mírové náměstí 207/34, 400 01 Ústí n.L,

4) Multitechnik - divize II, spol. s r. o., Na Příkopech 1782, 430 01 Chomutov,

5) VALBEK spol. s r. o., Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec.

 

8.27 Uzavření smlouvy k veřejné zakázce na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení  „SŠ energetická a stavební Chomutov – zateplení fasády a výměna výplní otvorů (Na Moráni)“: RÚK vzala na vědomí dopis dodavatele AMP Chomutov a.s. ze dne 26. 6. 2008 „Omluva z podání nabídky“, kterým dodavatel, vybraný jako vítěz zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce, z kapacitních důvodů odmítl uzavření smlouvy o dílo. RÚK rozhodla o zrušení zadávacího řízení a uložila Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, učinit veškeré další úkony zadavatele, zejména zrušení původní veřejné zakázky a následné vyhlášení nové veřejné zakázky.

 

9. Blok ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje 

9.1 Dohoda o spolupráci při provozování Eurocentra: RÚK rozhodla o uzavření  Dohody o spolupráci při provozování Eurocentra s Českou republikou - Úřadem vlády České republiky. Jedná se o smlouvu, jež Úřad vlády ČR uzavírá se všemi kraji.

 
Zodpovídá: František Janačík
Vytvořeno / změněno: 3.7.2008 / 3.7.2008 | Zveřejnit od-do: 3.7.2008-3.8.2008

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém