Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva ze 127. jednání Rady Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
Zpráva má informativní charakter
 

 
 

6. Blok hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Šulce

 

6.1 Dopravní obslužnost autobusová – zajištění dopravy RÚK rozhodla o uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách – oblast:

a) Děčínsko – východ, s účinností úprav od 15. 9. 2008, dopravce Dopravní podnik města Děčína a.s.

b) Litvínovsko, s účinností úprav od 28. 9. 2008, dopravce Autobusy KAVKA, a. s.

c) Podbořansko a Podbořany-Žatec, s účinností úprav od 15. 9. 2008, dopravce Autobusová doprava s.r.o. Podbořany

Dále rada rozhodla o udělení pokut čtyřem dopravcům v celkové výši 210 000 korun a o zaslání výzvy spolenosti BusMat plus s.r.o. Více viz tisková zpráva z 18.9.

 

6.2 Dopravní obslužnost autobusová – žákovské jízdné: RÚK rozhodla o uzavření dodatku ke smlouvě o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé poskytováním žákovského jízdného s dopravcem ČSAD Semily, a.s.

 

6.3 Dopravní obslužnost autobusová – zvýšení ceny motorové nafty: RÚK rozhodla o uzavření dodatku ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje ve všech oblastech. Rada vzala na vědomí maximální navýšení celkového objemu výdajů na dopravní obslužnost autobusovou pro rok 2008 z důvodu kompenzace nepředvídatelných prokazatelných nákladů spočívajících v nepředvídatelném zvýšení cen motorové nafty v I. pololetí roku 2008 o částku 4 656 347 korun.

 

6.4 Dopravní obslužnost drážní - dodatek smlouvy s Českými drahami, a. s: RÚK rozhodla o uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě č. 371/2006 o závazku veřejné dopravy s dopravcem České dráhy, a.s. Podrobněji viz TZ z 18.9.

 

6.5 Odměna řediteli Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace: RÚK stanovila Ing. Vladimíru Macholdovi, řediteli Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, odměnu.

 

6.6 Využití technických a technologických nástrojů ke zlepšení dopravní prostupnosti Ústeckého kraje: RÚK vzala na vědomí informaci o záměru projektu pro využití technických a technologických nástrojů ke zlepšení dopravní prostupnosti Ústeckého kraje.

 

6.7 Rozhodnutí o zařazení „Přeshraničního silničního spojení Dolní Poustevna – Sebnitz/Soběnice“ mezi investiční akce na rok 2008: RÚK rozhodla o zařazení „Přeshraničního silničního spojení Dolní Poustevna – Sebnitz/Soběnice“ mezi investiční akce hrazené z rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2008.

 

6.8 Realizace stavby Jihozápadního obchvatu Chabařovice včetně návazných komunikací: RÚK vzala na vědomí informaci o výši nákladů na přípravu realizace původní trasy Jihozápadního obchvatu II. etapa, 1. část v km 1,959 – KÚ km 2.810693 (851,82 metrů)  o výši nákladů na přípravu nově navržené trasy Jihozápadního obchvatu II. etapa, 1. část v km 1,959 – KÚ km 2.810693 (841,82 metrů).

 

6.9 Smlouva o spolupráci mezi Ústeckým krajem a Severočeskými doly a.s: RÚK rozhodla o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o vzájemné spolupráci č. 148/2007 uzavřené dne 31.1.2007 mezi Ústeckým krajem a společností Severočeské doly a.s.

 

6.10 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o  vzájemné spolupráci č. 1992/2007: RÚK rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o vzájemné spolupráci č. 1992/2007 uzavřené dne 27.12.2007 mezi Ústeckým krajem a společností Severočeské doly a.s.

 

6.11 Rozhodování o uzavírání licenčních smluv s Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, o.s: RÚK svěřila Jiřímu Šulcovi rozhodování o uzavírání licenčních smluv s Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, o.s., IČ 638 399 97.

 

6.12 Aktivity Ústeckého kraje v rámci českého předsednictví s realizací aktivit Ústeckého kraje v rámci českého předsednictví

 

6.13 Účast Ústeckého kraje na akci „Open Days 2008“: RÚK souhlasí s účastí a propagací Ústeckého kraje na akci „Open Days 2008“.

 

6.14 Stáže na Zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu: RÚK souhlasila se stážemi na Zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu. Půjde o stáže studentů UJEP v rámci programu ERASMUS, které budou trvat 3 až 6 měsíců. Stážisté budou vykonávat různé administrativní práce, pomáhat se zajištěním akcí kraje v Bruselu, starat se o webové stránky zastoupení kraje v Bruselu, atd. Od Ústeckého kraje budou stážisti dostávat symbolické kapesné, 50 Euro měsíčně.

 

6.15 Memorandum o partnerství a spolupráci při přípravě neformálního zasedání ministrů dopravy zemí Evropské unie v Ústeckém kraji ve dnech 28. – 30. dubna 2009: RÚK rozhodla o uzavření Memoranda o partnerství a spolupráci při přípravě neformálního zasedání ministrů dopravy zemí Evropské unie v Ústeckém kraji ve dnech 28. – 30. dubna 2009.

 

 

7. Blok zástupce a náměstka hejtmana Ústeckého kraje Radka Vonky

 

7.1 Veletrhy investičních příležitostí v roce 2009: RÚK schválila účast kraje na veletrzích investičních příležitostí MIPIM Cannes, URBIS INVEST Brno, REAL VIENNA Vídeň a EXPOREAL Mnichov.

 

7.2 Projekt Rodinné pasy – Memorandum o spolupráci mezi kraji: RÚK schválila uzavření Memoranda o spolupráci na projektu Rodinné pasy o vzájemné uznatelnosti Rodinných pasů v zapojených krajích – Ústeckém, Jihomoravském, Olomouckém, Pardubickém, Zlínském a v kraji Vysočina.

 

7.3 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Linka na výrobu kompostu k energetickému využití v Areálu teplárny Varnsdorf a.s.“ oznamovatele Severočeská vodárenská společnost a.s.: RÚK požaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Do dokumentace požaduje dopracovat seznam přijímaných odpadů do zařízení dle Katalogu odpad, úplnou energetickou bilanci provozu zařízení a navazujícího procesu energetického využití, energetickou náročnost zařízení v přepočtu na hmotnostní jednotku přijímaných odpadů. Dále pak způsob zajištění surovinové základny tj. původ vstupních surovin a zajištění těchto surovin do budoucna. Dále požadujeme řešit  možné zdroje emisí pachových látek a eliminaci jejich vzniku a úniku do okolního prostředí, ovlivnění okolí hlukem a vibracemi a to i ve vztahu k vyvolané nákladní dopravě související s uvažovaným množstvím dovážených surovin.

 

7.4 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Obalovna živičných směsí Vtelno“, oznamovatele  HERKUL a.s.: RÚK nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. ´

 

7.5 staženo

 

7.6 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Čerpací stanice pohonných hmot se službami cestovního ruchu Filipov“, oznamovatele  To & Mi Vdf. spol. s r.o: RÚK nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.7 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Změna užívání skladové haly na pozemku p.č.st.100/1 a p.č.st.100/2 v k.ú. Chvalín na pracoviště pro odmašťování a nanášení práškových plastů“ oznamovatele VLK cont s.r.o., Nové Dvory, Roudnice nad Labem: RÚK požaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Do dokumentace požaduje dopracovat: blíže specifikovat technologii odmašťování a lakování, nakládání s odpady, specifikovat technologické odpadní vody, minimalizaci střetů záměru se zájmy života a rozvoje obce, hlukovou studii vzhledem ke zvýšení dopravy související s uvažovaným množstvím dováženého materiálu a odvozu výrobků.

 

7.8 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Zařízení k třídění, sběru, shromažďování a fyzikální úpravě odpadů kategorie „O“ kód odpadu 150102 a 160119 – tavícím procesem“, oznamovatele REMODEL, s.r.o., Teplice.Umístění záměru: Újezdeček, Dubí: RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.9 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Lisovna plastických hmot“, oznamovatele DUROtherm Thermoforming Czechia s.r.o., Teplice.Umístění záměru: Krupka, Bohosudov: RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.10 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Přemístění parkoviště Spolchemie“ oznamovatele Financial Group a.s., Praha: RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.11 Platové výměry ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK stanovila platový výměr a úpravu osobního příplatku ředitelům škol a školských zařízení.

 

7.12 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – oblast školství: RÚK rozhodla o změně zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola, Duchcov a Střední odborná škola, Litvínov – Hamr,

 

7.13 Stipendijní řád – Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace, Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace: RÚK souhlasila s vydáním:

Stipendijního řádu Střední průmyslové školy, Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvkové organizace

Stipendijního řádu Střední školy energetické  a stavebné, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvkové organizace

 

7.14 Výjimky z počtu žáků – školy a školská zařízení zřizované Ústeckým krajem: RÚK rozhodla o udělení výjimky v počtu žáků pro třídu se vzdělávacím programem pro příspěvkové organizace Ústeckého kraje:

- Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Malátova 12, udělení výjimky z počtu zapsaných dětí ve třídě mateřské školy speciální pro třídu C, kde bude 15 zapsaných dětí

- Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace,  povolení výjimky z počtu žáků ve třídách se vzdělávacím programem Pomocná škola

- Základní škola praktická, Velké Březno, Zahradní 182, povolení  výjimky z počtu žáků ve třídě spojující postupné ročníky 1. stupně na 5 žáků

- Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, Jana Palacha 1534, povolení výjimky pro třídu 6.A a 7.A speciálních třídy, navýšení počtu o jednoho žáka

- Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné učiliště, Chomutov, povolení výjimky pro sloučené třídy KP 3 (třetí ročník oboru vzdělání 65-52-E/001 Kuchařské práce) a PP 3 (třetí ročník oboru vzdělání 69-55-E/005 Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních - pečovatelské práce), jedná se o počet 16 žáků ve třídě

- Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, povolení výjimky pro učební obor 41-52-E/008 Květinářské práce, jedná se o počet 16 žáků ve třídě

 

7.15 Dotační program: „Sport a volný čas 2008“ -  schválení návrhu dodatku ke smlouvě: RÚK schválila návrh dodatku ke smlouvě č. 596/2008/SMT-48 ze dne 14. 4. 2008 o poskytnutí neinvestiční dotace na projekt osobě: AMK KRÁSNÝ DVŮR; dále rada schválila návrh dodatku ke smlouvě č. 660/2008/SMT-72 ze dne 28. 4. 2008 o poskytnutí neinvestiční dotace na projekt osobě:Atletický klub Bílina

 

7.16 Hry IV. letní olympiády dětí a mládeže České republiky v Jihočeském kraji ve dnech  23. 6. 2009 -  28. 6. 2009: RÚK vzala na vědomí základní informace o Hrách IV. letní olympiády dětí a mládeže ČR v Jihočeském kraji a informaci o předpokládaných výdajích na reprezentaci Ústeckého kraje při Hrách IV. letní olympiády dětí a mládeže ČR v roce 2009. Rada také schválila účast reprezentace Ústeckého kraje na Hrách IV. letní olympiády dětí a mládeže České republiky s maximálními finančními náklady 1 milion Kč s DPH; a formu bezúplatného převodu reprezentačního oblečení na účastníky Ústeckého kraje Her IV. letní olympiády dětí a mládeže v celkové hodnotě  441 600 korun.

 

7.17 Změna závazného ukazatele v oblasti školství – investiční účelový příspěvek

závazný ukazatel – investiční účelový příspěvek, pro rok 2008, pro příspěvkové organizace:

Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín, příspěvková organizace, ve výši 804 tis. Kč, na nákup užitkového osobního automobilu

Střední škola elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem-Stříbrníky, příspěvková organizace, ve výši 62 tis. Kč, na vstupní a zabezpečovací systém do budovy nových dílen, vč. kamerového systému

Speciální základní škola a Praktická škola, Lovosice, příspěvková organizace, ve výši 99 tis. Kč, na vybudování bezbariérového WC

Základní škola praktická, Ústí nad Labem, Karla IV. 34, příspěvková organizace, ve výši 703 tis. Kč, na opravu střech

 

7.18 Změna závazného ukazatele v oblasti školství – příspěvek na provoz:  RÚK souhlasila se zvýšením příspěvku zřizovatele na provoz, pro rok 2008, pro příspěvkové organizace:

Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, příspěvková organizace, ve výši 462 tis. Kč na celkový objem 6 553 tis. Kč, na náhradní ubytování žáků a studentů po dobu rekonstrukce domova mládeže

Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace,

ve výši 122 tis. Kč na celkový objem 4 300 tis. Kč, na neinvestiční náklady za žáky navštěvující Základní školu a Mateřskou školu, dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace, ve výši 233 tis. Kč na celkový objem 4 065 tis. Kč, na neinvestiční náklady za žáky navštěvující Základní školu a Mateřskou školu, dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov, Čelakovského 822, příspěvková organizace, ve výši 248 tis. Kč na celkový objem 3 428 tis. Kč, na opravy prostor, které slouží k využití volného času dětí

 

7.19 Převod finančních prostředků z rezervního do investičního fondu: RÚK souhlasila s použitím prostředků rezervního fondu, ve výši 87 tis. Kč k posílení investičního fondu Střední pedagogické školy Johana Heinricha Pestalozziho, Litoměřice, Komenského 3, příspěvkové organizace, na nákup korytového žehliče.

 

7.20 Změna závazných ukazatelů v usnesení Rady ÚK č. 46/108R/2008 Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku žadatelům podle „Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje – 2008“: RÚK schválila návrh změny závazného ukazatele dle přílohy č. 1 předloženého materiálu – termínu dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky – položky č. 7 části A) usnesení č. 46/108R/2008: Římskokatolická farnost Bečov u Mostu, záchrana fragmentu gotické nástěnné malby v kostele sv. Jakuba Většího v Bedřichově Světci, z původního termínu do 30. 9. 2008 na nový termín „do 15. 12. 2008“.

 

7.21 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1100/2008 o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje uzavřené dne 30. 6. 2008: RÚK schválila návrh dodatku ke smlouvě č. 1100/2008 o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje. Smlouva se týká prodloužení termínu.

 

7.22 Účast Oblastního muzea v Mostě a Chomutově, p.o., v projektu "Centrum krušnohorského lidového umění“: RÚK souhlasila s účastí Oblastního muzea v Mostě a Chomutově, p.o., v projektu "Centrum krušnohorského lidového umění“, v rámci programu Cíl 3.

 

7.23 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Výstavba 2 ks VTE Mikulášovice“, oznamovatele  EURO-WIND s.r.o., Smetanova 24, 407 21 Česká Kamenice: RÚK nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí za předpokladu zahrnutí podmínek odboru ŽPZ KÚ Ústeckého kraje k záměru, naplnění oprávněných podmínek dalších orgánů veřejné správy a zahrnutí dalších opatření.

 

 

 

8. Blok náměstka hejtmana Ústeckého kraje Petra Fialy

 

8.1 Rozpočtová opatření č. 8/2008: RÚK souhlasila s navýšením rozpočtu o 82 541 tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 13 878 844  tis. Kč.

8.2 Finanční hospodaření Ústeckého kraje za 1. pololetí 2008 RÚK vzala na vědomí finanční hospodaření Ústeckého kraje za 1. pololetí 2008, včetně jím zřízených příspěvkových organizací.

 

8.3 Přehled pohledávek Ústeckého kraje a příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem k 30. 6. 2008: RÚK vzala na vědomí přehled pohledávek Ústeckého kraje a příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem k 30. 6. 2008.

 

8.4 Projekt „Obnova parku v areálu Střední školy služeb a cestovního ruchu ve Varnsdorfu“: RUK schválila přijetí dotace a realizaci projektu „ Obnova parku v areálu Střední školy služeb a cestovního ruchu ve Varnsdorfu“ s celkovým rozpočtem projektu ve výši 4 612 tis. Kč a dále schválila spolufinancování způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu celkem ve výši 1 851 tis Kč z Fondu evropských projektů. 

 

8.5 staženo z programu

 

8.6 Nakládání s majetkem: RÚK vzala na vědomí zprávu o nakládání s majetkem.

 

8.7 Zvýšení závazného ukazatele – příspěvek na provoz pro rok 2008 pro příspěvkovou organizaci Krajská majetková: RÚK schválila zvýšení závazného ukazatele – příspěvku zřizovatele na provoz roku 2008 – o částku 3 549 tis. Kč pro Krajskou majetkovou, p.o. ÚK, na celkovou částku 15 116 tis. Kč.

 

8.8 Výzva k podání nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění na plnění veřejné zakázky na dodatečné stavební práce "REKO silnice II/261 Ústí n.L.- Děčín": RÚK rozhodla o použití jednacího řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku na dodatečné stavební práce " REKO silnice II/261 Ústí n.L.- Děčín“ výzva k podání cenové nabídky na dodatečné stavební práce a učinění výzvy k podání cenové nabídky na dodatečné stavební práce dodavatele: Stavby silnic a železnic a.s. Praha, odštěpný závod pro oblast Čechy západ, Národní třída 10, 113 19 Praha 1, IČ: 45274924 DIČ: CZ 45274924 s tím, že celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20% ceny původní zakázky.

 

8.9 Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Gymnázium Litvínov-REKO osvětlení a tělocvična“: RÚk rozhodla o výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce o zaslání výzev těmto dodavatelům:

 AMP Chomutov a.s., Pražská ul. 720, 430 01 Chomutov, IČ: 25402188

ALFA TERM MOST a.s., Lomená 47, 434 00 Most, IČ: 64049591

JEMAPOL s.r.o., Obchodní 3, 434 01 Most, IČ: 25048171

 

8.10 Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce „KÚ-ÚK VZT pro Slovanku a Xeroco“:  RÚK rozhodla o výzvě k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na stavební práce a o zaslání výzev ve zjednodušeném podlimitním řízení těmto dodavatelům:

ALMOND s.r.o., Alešova 826/13, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 25024639

ISTAR spol s r.o., Drážďanská 455/37, 400 07 Ústí nad Labem, IČ 41327331

North stav a. s., Jateční 3377/47, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 25045997

Severočeská stavební, a.s., Velká Hradební 231/17, 400 01 Ústí nad Labem,

IČ 25458426

EDS Holding, a.s., Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27336301

 

8.11 Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Střední odborná škola služeb a SOU Kadaň - oprava střechy“: RÚK rozhodla o výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce a o zaslání výzev těmto dodavatelům:

AQUA zemní práce s. r. o., Mlýnská 46, 435 42 Hamr – Litvínov, IČ: 25031562

FRK s.r.o., Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň, IČ: 61324817

PETROM STAVBY s.r.o., U Habrovky 247/11, 14000 Praha 4, IČ: 26769611

 

8.12 Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Průmyslová zóna Triangle - Rekonstrukce komunikací a dostavba chodníků“: RÚK rozhodla o výzvě k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na stavební práce a o zaslání výzev ve zjednodušeném podlimitním řízení těmto dodavatelům:

AQUA zemní práce s. r. o., Mlýnská 46, 435 42 Hamr – Litvínov, IČ: 25031562

HERKUL a.s., Mostecká 85, 434 01 Most – Vtelno, IČ: 25004638

JOEL s.r.o., Obchodní 3, 434 01 Most-Velebudice , IČ: 25019171

INSKY spol. r o., Nový svět 100, 400 07  Ústí nad Labem, IČ: 671533

Stavby holding cz a.s.,  Za Strahovem 2338/44a, 169 00 Praha 6- Břevnov, IČ:  

28232836

 

8.13 Zrušení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce „II/240 REKO mostu Valkeřice“: RÚK vzala na vědomí rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. S152/2008/VZ-13979/2008/540/PV  ze dne 18. srpna 2008 o zrušení zadávacího řízení podle § 118 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

 

8.14 Oznámení nového užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce „II/240 REKO mostu Valkeřice“: RÚK rozhodla o zadání užšího řízení, a to s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět zájemců, na plnění veřejné zakázky na stavební práce „II/240 REKO mostu Valkeřice“ v rozsahu dle projektové dokumentace.

 

8.15 Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce „SPŠS a OA Kadaň-částečná REKO budov a bezbariérové řešení“: RÚK rozhodla o zadání užšího řízení, a to s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět zájemců, na plnění veřejné zakázky na stavební práce „SPŠS a OA Kadaň-částečná REKO budov a bezbariérové řešení“ v rozsahu dle PD.

 

8.16 Revokace usnesení č. 202/122R/2008 ze dne 6. 8. 2008: Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce „III/224 most Očihov“: RÚK revokovala v části A) odst. 4. usnesení Rady Ústeckého kraje č. 202/122R/2008 ze dne 6. 8. 2008.

 

8.20 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Rozšíření silnice III/2253 Chbany“ – výzva k podání cenové nabídky na dodatečné stavební práce: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Rozšíření silnice III/2253 Chbany“ – výzva k podání cenové nabídky na dodatečné stavební práce dodavateli Herkul a.s., Most – Vtelno, a to za podmínek: Celková nabídková cena: 2 949 910 Kč bez DPH

 

8.21 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Informační centrum v 1. NP budovy „A“ KÚ“: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce SKD Průmstav - stavby, a. s., Rooseveltova 1804/2, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25406523, a to za podmínek: Celková nabídková cena: 3 324 429,00 Kč bez DPH

 

8.24 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné   zakázky na služby „Ústecký kraj, Louny, Rekonstrukce v úseku  Žatec - I/7 PostoloprtyRaná, Dobroměřice, silnice II/225, III/22533, III/22535, III/2501, II/255, II/250, III/25011, III/25013“ - PD a IČ: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Ústecký kraj, Louny, Rekonstrukce v úseku  Žatec - I/7 PostoloprtyRaná, Dobroměřice, silnice II/225, III/22533, III/22535, III/2501, II/255, II/250, III/25011, III/25013“ - PD a IČ  uchazeči ARTECH spol. s r. o., Stroupežnického 1370, 400 01 Ústí nad Labem, kontaktní adresa: Žižkova 152, 436 01 Litvínov, IČ: 25024671, a to za podmínek: Celková nabídková cena: 5 345 000,00 Kč bez DPH, 6 360 550,00 Kč včetně DPH

 

8.25 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Střední odborná škola technická a zahradnická Lovosice – novostavba šaten a REKO sociálního zařízení Vrbičany“: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Střední odborná škola technická a zahradnická Lovosice – novostavba šaten a REKO sociálního zařízení Vrbičany“ uchazeči RAVEL spol. s r.o., Textilní 191/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 47282312,  a to za podmínek:

  Celková nabídková cena: 6 517 729,00 Kč bez DPH, 7 756 098,00 Kč včetně DPH

 

8.26 Vyhodnocení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce „SŠ energetická a stavební Chomutov – strojník požární techniky – I. etapa – Školní ul.“: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky „SŠ energetická a stavební Chomutov – strojník požární techniky – I. etapa – Školní ul.“ uchazeči JOEL s.r.o., Obchodní 3, 434 03 Most- Velebudice, IČ: 25019171, a to za podmínek:   celková nabídková cena: 23 562 145,00 Kč s DPH

 

8.27 Krajská zdravotní, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře: RÚK rozhodla jako jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti Krajská zdravotní, a.s. o budoucím zřízení věcného břemene ve prospěch Statutárního města Děčín. Věcné břemeno je zřizováno v souvislosti s realizací stavby „1. fáze metropolitní datové sítě města Děčín“.

 

8.28 Personální záležitosti příspěvkových organizací v oblasti sociální a zdravotnictví: RÚK stanovila plat:

MUDr. Tomáši Indrovi, řediteli Krajské nemocnice, příspěvkové organizace, (platový výměr č. 2144/2008) s účinností od 1. 10. 2008

Mgr. Karlu Reissmüllerovi, řediteli Centra sociální pomoci Litoměřice, příspěvkové organizace (platový výměr č. 2145/2008) s účinností od 1. 11. 2008

Mgr. Karlu Reissmüllerovi řediteli Diagnostického ústavu sociální péče Čížkovice, příspěvkové organizace (platový výměr č. 2186/2008) s účinností od 1. 11. 2008

 

8.29 Veřejné zakázky příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální a zdravotnictví: RÚK vzala na vědomí návrh rozhodnutí Ústavu sociální péče pro tělesné postižené dospělé Snědovice, příspěvkové organizace, o výběru nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení na dodávku „Elektrické energie pro Ústav sociální péče pro tělesné postižené dospělé Snědovice, p.o., pro rok 2009“ (VZ - 128/2008). Rada souhlasila s uzavřením smluvního vztahu na realizaci veřejné zakázky mezi příspěvkovou organizací Ústeckého kraje, Ústav sociální péče pro tělesné postižené dospělé Snědovice, a vybraným uchazečem, společností LUMEN Energy, a.s.

RÚK dále souhlasila s návrhem zadání veřejné zakázky  na službu „Náhradní ubytování“ (VZ - 319/2008) zadané formou otevřeného řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) a § 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, předloženým Domovem důchodců Šluknov, příspěvkovou organizací, Křečanská 630, Šluknov.

 

8.30 Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální a zdravotnictví: RÚK souhlasila se zvýšením závazného ukazatele objem prostředků na platy v absolutní výši pro rok 2008 pro Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvkovou organizaci, o částku 1 271 tis. Kč na celkový objem 22 886 tis. Kč, bez nároku na rozpočet Ústeckého kraje za podmínky vyrovnaného hospodaření. Dále rada souhlasila se zvýšením závazného ukazatele objem prostředků na platy v absolutní výši pro rok 2008 pro Psychiatrickou léčebnu Petrohrad, příspěvkovou organizaci, o částku 1 334 tis. Kč na celkový objem 28 692 tis. Kč, bez nároku na rozpočet Ústeckého kraje za podmínky vyrovnaného hospodaření.

 

8.31 Informace o realizaci nápravných opatření vyplývajících ze závěrů veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace: RÚK vzala na vědomí informaci o realizaci nápravných opatření vyplývajících ze závěrů veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace.

 

8.32 Výběrové řízení na ředitele Ústavu sociální péče Česká Kamenice, příspěvková organizace  ‑ vyhlášení: RÚK vzala na vědomí vzdání se funkce ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Ústav sociální péče Česká Kamenice, příspěvková organizace paní Evy Kodymové, ke dni 31. prosince 2008. Rada dále vyhlásila výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem Ústav sociální péče Česká Kamenice, příspěvková organizace.

 

8.33 Stanovení kapacity zařízení sociálních služeb zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK schválila s účinností od 1. 1. 2009 kapacitu zařízení sociálních služeb: Domov důchodců Meziboří, příspěvková organizace, celkem 130.

 

 

9. Blok ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje Milana Zemaníka

 

9.1 Dodávka elektřiny pro budovu Krajského úřadu Ústeckého kraje v roce 2009: RÚK rozhodla o výzvě k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Dodávka elektřiny pro budovu Krajského úřadu Ústeckého kraje v roce 2009“ a o zaslání výzvy ve zjednodušeném podlimitním řízení těmto dodavatelům:

E.ON Energie, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 26078201

ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., Guldenerova 2577/19, 303 28 Plzeň, IČ 26376547

PRAŽSKÁ ENERGETIKA, a.s., Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10,IČ 60193913

CENTROPOL ENERGY  a.s., Vaničkova 1594/1, 400 01 Ústí n.L., IČ 25458302

LUMEN ENERGY, a.s., Tylovická 372/16, 155 21 Praha 5, IČ 26090660

 

9.2 Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 2545461 se společností T-mobile Czech Republic a.s. o poskytnutí slev: RÚK rozhodla o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství č.2545461 se společností T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4.

 

9.3 Oznámení otevřeného řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na služby "Provoz pevných linek pro Krajský úřad Ústeckého kraje": RÚK rozhodla o zadání otevřeného řízení na plnění veřejné zakázky na služby „Provoz pevných linek pro Krajský úřad Ústeckého kraje“.

 

9.4 Zpráva o stavu přípravy zprovoznění doplňkových silničních přeshraničních spojení mezi Ústeckým krajem a Svobodným státem Sasko: RÚK vzala na vědomí aktualizaci přehledu doplňkových silničních přeshraničních spojení mezi Ústeckým krajem a Svobodným státem Sasko.

 
Zodpovídá: František Janačík
Vytvořeno / změněno: 9.1.2009 / 9.1.2009 | Zveřejnit do: 9.1.2009

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém