Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva ze 128. jednání Rady Ústecého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
Tato zpráva je pouze informativní
 

 
 

6. Blok hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Šulce

 

6.1 Zpráva ze zahraniční služební cesty MUDr. Vladimíra Záhorského, člena Rady Ústeckého kraje, na slavnostní akci u příležitosti výročí roku 1968 ve Vídni dne 10.9.2008: RÚK vzala na vědomí předloženou zprávu.

 

6.2 Žádost OV ČSBS o.s. Ústí nad Labem o bezplatné poskytnutí znaku Ústeckého kraje na arch známek s přítiskem vydaný u příležitosti odhalení sochy T.G. Masaryka dne 28.10.2008 v Ústí nad Labem: RÚK souhlasila s bezplatným použitím znaku Ústeckého kraje pro OV Českého svazu bojovníků za svobodu Ústí nad Labem.

 

6.3 Žádosti o finanční příspěvek z Fondu hejtmana Ústeckého kraje: RÚK rozhodla o poskytnutí dotace z Fondu hejtmana:

Sokolská župa Severočeská – Novákova, Děčín

výše dotace: 46 000,- Kč

název projektu (akce): Tyršovo muzeum v Děčíně – III. etapa

AEROKLUB Most

výše dotace: 55 000,- Kč

název projektu (akce): Údržba travnatých ploch letiště

Sbor dobrovolných hasičů Lubenec

výše dotace: 17 000,- Kč

název projektu (akce): Mistrovství ČR v požárním sportu – dobrovolní hasiči

Atletický klub Chemopetrol Litvínov

výše dotace: 200 000,- Kč

název projektu (akce): Vybavení  - Atletika Litvínov

DREAM Produktion MP, s.r.o.

výše dotace: 70 000,- Kč

název projektu (akce): MFF Voda Moře Oceány

Občanské sdružení Dar života

výše dotace: 20 000,- Kč

název projektu (akce): Slavnostní večer – odměňování dárců krve

Český svaz ochránců přírody, o.s., Litoměřice

výše dotace: 80 000,- Kč

název projektu (akce): Záchranná stanice živočichů

 

Dále rada rozhodla o neposkytnutí dotace z Fondu hejtmana:

MAS Buková hora o.s., Malé Březno 26

výše dotace: 35 000,- Kč

název projektu (akce): Technická podpora činnosti občanského sdružení – věda a výzkum

Základní škola, Most, U Stadionu 1028, p.o.

výše dotace: 200 000,- Kč

název projektu (akce): 40. výročí založení školy

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

výše dotace: 200 000,- Kč

název projektu (akce): Celoroční činnost

Občanské sdružení „Mateřské centrum Krteček Litvínově“

výše dotace: 150 000,- Kč

název projektu (akce): Pojď se s námi učit

 

6.4 Informace o probíhajících restitučních sporech: RÚK vzala na vědomí přednesenou pravidelnou informaci o stavu restitučních sporů týkajících se majetku ve vlastnictví Ústeckého kraje.

 

6.5 Předložení Výroční zprávy Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace: RÚK vzala na vědomí předloženou Výroční zprávu Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace za rok 2007.

 

6.6 Dopravní obslužnost autobusová – zajištění dopravy: RÚK rozhodla o uzavření dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách – oblast:

Příměstská doprava Teplice, s účinností úprav od 11. 10. 2008, dopravce Veolia Transport Teplice, s.r.o., E. Dvořákové 70, 415 01 Teplice. Změny plynoucí z dodatku reagují na obsazování krupské průmyslové zóny.

 

6.7 Dopravní obslužnost autobusová – plnění dlouhodobých smluv: RÚK rozhodla o udělení pokut za porušení „Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje. Za překročení stanoveného stáří vozidel v uvedených oblastech byla pokuta udělena těmto dopravcům:

- „České středohoří - východ“ dopravce ČSAD Semily, a.s., za období od 1. 6. 2008 do 7. 6. 2008 ve výši 35.000,- Kč.

- „Ústecko - sever“ dopravce Severočeská dopravní a.s. za období od 1. 6. 2008 do 7. 6. 2008 ve výši 35.000,- Kč.

- „Litvínovsko“ dopravce Autobusy KAVKA, a.s. za kalendářní den 5. 6. 2008 ve výši 5.000,- Kč.

 

Další pokuty byly uděleny za nedostatky v evidenci vozidel:

- „Podbořansko, Podbořany - Žatec“ dopravce Autobusová doprava s.r.o. Podbořany, za kalendářní den 15. 4. 2008 ve výši 5.000,- Kč.

- „Lounsko - východ“ dopravce DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova a.s., za kalendářní den 17. 4. 2008 ve výši 5.000,- Kč.

- „Příměstská doprava Most - Litvínov“ dopravci DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova a.s., za kalendářní den 27. 5. 2008 ve výši 5.000,- Kč.

- „Litvínovsko“ dopravci Autobusy KAVKA, a.s. za kalendářní den 27. 5. 2008 ve výši 5.000,- Kč.

- „Litvínovsko“ dopravce Autobusy KAVKA, a.s. za kalendářní den 5. 6. 2008 ve výši 5.000,- Kč.

Rada také změnila usnesení č. 5/127R/2008 odstavec A) bod 3a Rady Ústeckého kraje ze dne 15. 9. 2008 takto: „Lounsko - západ“ dopravci BusMat plus s.r.o., Zeměchy 111, 440 01 Louny, IČ 27315665 za období od 1. 6. do 18. 6. 2008 ve výši 90 000,-Kč.

 

6.8 Účast Ústeckého kraje na 6. kongresu evropských chemických regionů: RÚK souhlasila s účastí Ústeckého kraje na 6. kongresu evropských chemických regionů, a pověřila náměstka hejtmana Petra Fialu zastoupením Ústeckého kraje na 6. kongresu evropských chemických regionů.

 

6.9 Dohoda o zásadách spolupráce a rozdělení odpoědnosti za realizaci iniciativy „Krušnohorská bílá stopa.“: RÚK rozhodla o uzavření Dohody o zásadách spolupráce a rozdělení odpovědnosti za realizaci Iniciativy Krušnohorská bílá stopa.

 

 

7. Blok zástupce a náměstka hejtmana Ústeckého kraje Radka Vonky

 

7.1 Dotační program „Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2008“ – úprava podmínek:

RÚK doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit prodloužení termínu realizace projektů s dotací za ocenění stuhou v rámci soutěže Vesnice roku 2008 v Ústeckém kraji do 30. 11. 2009, dále souhlasit se změnou IČ uvedeného u obce Liběšice, okr. Litoměřice v usnesení 27/25Z/2008 z  IČ 00263896 na IČ 00263893 a prominout dotčeným obcím nedodržení termínu pro předložení podkladů pro uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2008.

 

7.2  Dotační program OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost 2. výzva -  návrh poskytnutí dotací: RÚK doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit návrh poskytnutí dotací vybraným grantovým projektům  předloženým  ve  2. výzvě globálních grantů v oblasti podpory 1.1 Zkvalitnění počátečního vzdělávání  v Ústeckém kraji , 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků speciálními vzdělávacími potřebami v Ústeckém kraji a 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Ústeckém kraji  v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

7.3 Účast Ústeckého kraje na domácích a zahraničních veletrzích cestovního ruchu v roce 2009: RÚK schválila účast Ústeckého kraje v roce 2009 na veletrzích cestovního ruchu Vakantie Utrecht, Regiontour Brno, Reisemarkt Drážďany, Reisen Hamburk, Vacances Brusel, Holiday World Praha, Reisen Essen, CBR Mnichov, ITB Berlín, MITT Moskva, ATM Dubaj, BITE Peking, TT Varšava, 50+ Beurs Utrecht, UTM Kyjev, TC Lipsko a WTM Londýn.

 

7.4 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Výrobní areál BARKMET, a.s. Lhotka nad Labem“ oznamovatele BARKMET, a.s., V Zahrádkách 987/22, 400 01 Ústí nad Labem: RÚK nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí za předpokladu zahrnutí podmínek odboru ŽPZ KÚ Ústeckého kraje k záměru, naplnění oprávněných podmínek dalších dotčených orgánů státní správy.

 

7.5 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k dokumentaci EIA záměru „Simona Plast-technik s.r.o./rekonstrukce objektů a zřízení výroby“, oznamovatele Ackermann architekti s.r.o., Dobrovského 24, 170 00 Praha 7 Umístění záměru: Kraj Ústecký, obec: Litvínov, k.ú.Chudeřín u Litvínova: RÚK se vyjádřila tak, že dokumentace, která byla zpracována na základě závěru zjišťovacího řízení, zahrnuje připomínky vzešlé ze zjišťovacího řízení.. Posudek musí vyhodnotit všechny připomínky dotčené veřejnosti a akceptovat oprávněné požadavky orgánů veřejné správy. Za předpokladu zahrnutí všech podmínek a požadavků obcí a orgánů veřejné správy do návrhu Stanoviska příslušného úřadu, nemá námitek k předání dokumentace zpracovateli posudku.

 

7.6 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k posudku EIA záměru „Změna stávajícího dobývacího prostoru Rokle pro těžbu výhradního ložiska bentonitu Rokle č. ložiska 3 199 003, výhradního ložiska kaolinu Rokle, č. ložiska 3 199 001“, oznamovatele   KERAMOST, a.s., Žatecká 1899/25, 434 30 Most: Za předpokladu splnění všech opatření pro prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů výstavby a provozu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví, podmínek odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Ústeckého kraje a podmínek navržených v návrhu stanoviska příslušného úřadu, včetně závěrů a doporučení vyplývajících z veřejného projednání nemá Ústecký kraj k vydání souhlasného stanoviska příslušného úřadu připomínky.

 

7.7 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k dokumentaci EIA záměru „Výroba dicyklopentadienu a nehydrogenované C9 frakce“, oznamovatele Unipetrol RPA, s.r.o., Záluží 1, 436 70 Litvínov Umístění záměru: Kraj Ústecký, obec:Litvínov, k.ú. Záluží u Litvínova areál UNIPETROL: Za předpokladu splnění všech opatření pro prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů výstavby a provozu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví, podmínek odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Ústeckého kraje a podmínek navržených v návrhu stanoviska příslušného úřadu, včetně závěrů a doporučení vyplývajících z veřejného projednání nemá Ústecký kraj k vydání souhlasného stanoviska příslušného úřadu připomínky.

 

7.8 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti AFSI Europe s.r.o., Průmyslová 11, 431 51 Klášterec nad Ohří – Vernéřov, IČ 2732 5229, pro zařízení „AFSI Most“. Umístění: Ústecký kraj, obec Havraň, k.ú. Havraň: K žádosti o vydání integrovaného povolení, která byla zpracována provozovatelem, za předpokladu zajištění emisí do ovzduší a vod na úrovni nejlepších dostupných technik pro zkušební provoz uvedeného zařízení, není připomínek.

 

7.9 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Toyoda Gosei Czech, s.r.o., Průmyslová 2, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČ 2643 7171, pro zařízení „Toyoda Gosei Czech, s.r.o., Klášterec nad Ohří, závod TG 1“: K žádosti o vydání integrovaného povolení, která byla zpracována provozovatelem, za předpokladu zajištění emisí do ovzduší a vod na úrovni nejlepších dostupných technik pro trvalý provoz uvedeného zařízení není připomínek.

 

7.10 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Obchodní centrum Střekov“ oznamovatele Sallerova výstavba s.r.o: RÚK požaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.V dokumentaci musí být vyřešen rozpor s regulativy územního plánu, zvýšena plocha zeleně v zájmovém území a to min. na 20% z výměry pozemků a  objektivizována hluková studie, která musí vycházet ze změřených údajů současné hlukové zátěže (zejména dopravní) a z projektovaných údajů o rozmístění budoucích prodejen včetně parkovišť a jejich příspěvku k výsledné hodnotě hluku. 

 

7.11 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Industriální park Chomutov - Spořice“ oznamovatele Immo Industry Czech s.r.o: RÚK požaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. V dokumentaci bude zpracována samostatná studie věnovaná biologickému hodnocení lokality, navržena vhodná kompenzační opatření pro případ překračování povolených hladin hluku a bude posouzen i kumulativní účinek vlivů na životní prostředí pro případ zamýšleného rozšíření o 2.etapu záměru do k.ú.Droužkovice.

 

7.12 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Vedení 110kV Výškov – Tuchlovice“ oznamovatele ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín. Zjišťovací řízení vedené Ministerstvem životního prostředí, odborem výkonu státní správy IV, Školní 5335, 430 01 Chomutov. Umístění: kraj Ústecký, obce Postoloprty, Louny, Lenešice, Výškov, Jimlín, k.ú. Výškov u Počerad, Vrbka u Postoloprt, Postoloprty, Lenešice, Březno u Loun a Zeměchy u Loun: RÚK nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí za předpokladu zahrnutí vyjádření odboru ŽPZ KÚ Ústeckého kraje k záměru, naplnění oprávněných podmínek dalších dotčených orgánů státní správy a zahrnutí navrhovaných opatření v plném rozsahu do závěrů zjišťovacího řízení. 

 

7.13 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Bioplynová stanice Ahníkov“ oznamovatele WEKUS s.r.o., Lipská 4705 Chomutov:  

Za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.14 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Čerpací stanice pohonných hmot Hora Svaté Kateřiny“ oznamovatele TOM OIL s.r.o., Loupnická 176, 436 01 Litvínov: Za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.15 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Jez Doksany – zlepšení ekologických podmínek pro život zvláště chráněných druhů“, rekonstrukce jezu Doksany“ oznamovatele Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov: Za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.16 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Rekonstrukce a rozšíření komunikace II/266 Lobendava – Lagburksdorf (hraniční přechod)“ oznamovatele Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem: Za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v  Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.17 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Čerpací stanice pohonných hmot Hora Svatého Šebestiána“ oznamovatele Nguyen Long, Školní 498, 431 51 Klášterec nad Ohří: Za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v  Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.18 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti ALFA SYSTEM s.r.o., Dobříč čp. 2, 252 25 Jinočany, IČ 6258 1678, pro zařízení „Biodegradační plocha Actherm“: K žádosti o vydání integrovaného povolení, která byla zpracována provozovatelem za předpokladu zajištění emisí do ovzduší a vod na úrovni nejlepších dostupných technik pro trvalý provoz uvedeného zařízení není připomínek.

 

7.19 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o., Litvínov-Záluží 1, 436 70 Litvínov, IČ 2502 5139, pro zařízení „Výroba dicyklopentadienu a nehydrogenované C9 frakce“: K žádosti o vydání integrovaného povolení, která byla zpracována provozovatelem za předpokladu zajištění emisí do ovzduší a vod na úrovni nejlepších dostupných technik pro trvalý provoz uvedeného zařízení není připomínek.

 

7.20 Návrh Dohody mezi Ústeckým krajem a Ministerstvem životního prostředí o stanovení základních pravidel vzájemné spolupráce v oblasti propagace Operačního programu Životní prostředí se zaměřením na nakládání s odpady: RÚK rozhodla o uzavření Dohody mezi Ústeckým krajem a Ministerstvem životního prostředí o stanovení základních pravidel vzájemné spolupráce v oblasti propagace Operačního programu Životní prostředí se zaměřením na nakládání s odpady informaci Krajského úřadu Ústeckého kraje.

 

7.21 Platové výměry ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK stanovila

PaedDr. Soně Valuškové, ředitelce Střední zdravotnické školy, Chomutov, Palackého 3 příspěvková organizace, plat od 1. 11. 2008

Mgr.Bc. Romanu Stružinskému, řediteli Speciální základní školy a Speciální mateřské školy, Děčín, příspěvková organizace, plat od 1. 11. 2008

Mgr. Milanu Riedlovi, řediteli Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední školy zdravotnické, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace, plat od 1. 11. 2008

Mgr. Bc. Zdeňku Peškovi, řediteli Střední školy obchodu a služeb, příspěvková organizace, plat od 1. 11. 2008 

PaedDr. Bc. Milanu Jirsákovi, řediteli Střední zdravotnické školy a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace, plat od 1. 11. 2008

Ing. Otovi Samsonymu, řediteli Střední školy stavební, Teplice, příspěvková organizace, plat od 1. 11. 2008

 

7.22 Odměna ředitelce školy zřizované Ústeckým krajem: RÚK stanovila odměnu při dovršení 50 let věku Mgr. Venclíčkové Jaromíře, ředitelce Střední odborné školy technické a zahradnické, Lovosice, příspěvková organizace.

 

7.23 Návrh „Koncepce podpory sportu a pohybových aktivit v Ústeckém kraji“: RÚK doporučila Zastupitelstvu schválit návrh „Koncepce podpory sportu a pohybových aktivit v Ústeckém kraji“.

 

7.24 Dotační program: „Sport a volný čas 2009“: RÚK doporučila zastupitelstvu schválit a vyhlásit dotační program „Sport a volný čas 2009“  a schválit vzor (návrh) smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace.

 

7.25 Změny v rejstříku škol a školských zařízení: RÚK schválila změny v  rejstříku některých škol a školských zařízení.

 

7.26 Výjimka z počtu žáků dle ustanovení § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů: RÚK rozhodla v souladu s platnou legislativou o udělení výjimky pro třídu se vzdělávacím programem pro příspěvkové organizace Ústeckého kraje:

Speciální základní škola a Praktická škola, Lovosice, příspěvková organizace

udělení výjimky z minimálního počtu žáků ve 4. třídě základní školy speciální , kde bude 5 žáků

Střední škola, Děčín XXXI, Vítězství 194, příspěvková organizace

povolení výjimky z počtu žáků ve třídách 1KB a 2ZO na 15 žáků, ve třídě 1KLM na 18 žáků, ve třídách 1KP, 1ZO, 2KB a 2PŠ na 16 žáků.

Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf, T. G. Masaryka 1804, příspěvková organizace

povolení výjimky z minimálního počtu žáků v 1. ročníku na 5.

Základní škola speciální a Mateřská škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace

povolení výjimky z počtu žáků ve 3 rehabilitačních třídách vždy o 2 žáky, tj na 8.

 

7.28  Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Catalytic Solutions-průmyslový závod K-Vernéřov“ oznamovatele Catalytic Solutions Czechia s.r.o., K loučkám 1328, Litvínov zastoupen na základě plné moci firmou Cheming, a.s., Pernerova 168, 531 54 Pardubice: RÚK nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí za předpokladu zahrnutí podmínek odboru ŽPZ KÚ Ústeckého kraje k záměru, naplnění oprávněných podmínek dalších dotčených orgánů státní správy a zahrnutí navržených opatření v plném rozsahu do závěrů zjišťovacího řízení.

 

8. Blok náměstka hejtmana Ústeckého kraje Petra Fialy

 

8.1 staženo z programu

 

8.2 Zrušení usnesení č.197/66R/2006: RÚK zrušila usnesení č. 197/66R/2006 Rady Ústeckého kraje ze dne 6.12.2006.

 

8.3 Nakládání s majetkem: RÚK vzala na vědomí zprávu o nakládání s majetkem.

 

8.4 Splátkový kalendář pro obec Měcholupy za postoupení pohledávky: RÚK schválila splátkový kalendář pro obec Měcholupy na částku 106.246,- Kč za postoupení pohledávky a to od 1.1.2009 do 31.10.2009 po 10.000,- Kč a v listopadu 2009 6.246,- Kč

 

8.5 Výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce "Průmyslová zóna Triangle- silnice II/250" – dodatečné stavební práce: RÚK rozhodla o použití jednacího řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku na stavební práce "Průmyslová zóna Triangle- silnice II/250“ – dodatečné stavební práce a odeslání výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění dodavateli: Silnice group a.s. Praha, Václavské náměstí 802/56, 110 00 Praha 1.

 

8.6 Výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce "Průmyslová zóna Triangle- silnice II/2502" – dodatečné stavební práce: RÚK rozhodla o použití jednacího řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku na stavební práce "Průmyslová zóna Triangle- silnice II/2502“ – dodatečné stavební práce a odeslání výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění dodavateli: Strabag a.s. odštěpný závod Praha, Lidická 802, 266 01 Beroun.

 

8.7 Výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce "Průmyslová zóna Triangle- silnice II/607 I. etapa" – dodatečné stavební práce: RÚK rozhodla o použití jednacího řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku na stavební práce "Průmyslová zóna Triangle- silnice II/607 I. etapa“ – dodatečné stavební práce a odeslání výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění dodavateli: Ekostavy Louny s.r.o., Václava Majera 573, 44001 Louny.

 

8.8 Výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce "Průmyslová zóna Triangle- účelové komunikace" – dodatečné stavební práce: RÚK rozhodla o použití jednacího řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku na stavební práce "Průmyslová zóna Triangle- účelové komunikace“ – dodatečné stavební práce a odeslání výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění dodavateli: Viamont DSP a.s., Železničářská čp. 1385, 40003 Ústí nad Labem.

 

8.9 Výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce "Průmyslová zóna Triangle- silnice III/25021" – dodatečné stavební práce: RÚK rozhodla o použití jednacího řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku na stavební práce "Průmyslová zóna Triangle- silnice III/25021“ – dodatečné stavební práce a odeslání výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění dodavateli: HERKUL a.s., Mostecká 85, 434 01 Most – Vtelno

 

8.10 Výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce "Průmyslová zóna Triangle- inženýrské sítě" – dodatečné stavební práce: RÚK rozhodla o použití jednacího řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku na stavební práce "Průmyslová zóna Triangle- inženýrské sítě“ – dodatečné stavební práce a výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění dodavateli: Viamont DSP a.s., Železničářská čp. 1385, 400 03 Ústí nad Labem.

 

8.11 Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Kojenecké ústavy ÚK - rekonstrukce střech a teras“: RÚK rozhodla o zadání užšího řízení, a to s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět zájemců, na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Kojenecké ústavy ÚK - rekonstrukce střech a teras“ v rozsahu dle PD zpracované zpracované ateliérem ARCH-CON s.r.o., Most v červnu 2008.

 

8.12 Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Gymnázium Litvínov-REKO osvětlení a tělocvična“: RÚK rozhodla o výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Gymnázium Litvínov-REKO osvětlení a tělocvična“. Práce budou provedeny na základě projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří Miroslava Benešová- BM elektro, Žatecká 211, Most a o zaslání výzev těmto dodavatelům:

ERGO lighting spol. s r.o., Masarykovo nám. 41, PSČ 43601 Litvínov,

Euromont Group a.s., Velebudice č.p. 210, PSČ 43401 Most

Prochel a.s., Husova 130, PSČ 43601 Litvínov 3, IČ: 25417916

 

8.13 Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na služby „Okružní křižovatky na II/246 Louny“: RÚK rozhodla o výzvě k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na služby „Okružní křižovatky na II/246 Louny“ - PD a IČ a o zaslání výzev těmto dodavatelům:

ARTECH spol. s r. o., Stroupežnického 1370, 400 01 Ústí nad Labem, kontaktní adresa: Žižkova 152, 436 01 Litvínov

AZ Consult, spol. s r. o., Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

Báňské projekty Teplice a. s., Kollárova 11, 415 36 Teplice

Multitechnik - divize II, spol. s r. o., Na Příkopech 1782, 430 01 Chomutov

VALBEK spol. s r. o., Vaňurova 505/17, 460 01  Liberec, Děčínská 717/21, 400 03 Ústí n. L.

 

8.14 Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Zvýšení bezpečnosti na silnicích II. a II. tříd – Ústecký kraj – Přístupová komunikace na Škrabky“: RÚK rozhodla o zadání užšího řízení, a to s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět zájemců, na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Zvýšení bezpečnosti na silnicích II. a II. tříd – Ústecký kraj – Přístupová komunikace na Škrabky“ v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované firmou EMSTAV s.r.o., Na Popluží 821/11, 400 01  Ústí n. L.

 

8.15 Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby "Přeložka silnice III/00732 - Chomutov" PD a IČ: RÚK rozhodla o zadání užšího řízení, a to s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět zájemců, na plnění veřejné zakázky na služby „Přeložka silnice III/00732 - Chomutov  zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost ke stavebnímu povolení.

 

8.16 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na služby „Ústecký kraj, Louny, Litoměřice, Rekonstrukce v úseku I/7 Toužetín-Libochovice-D8-Lukavec, silnice III/23739, II/237,II246,“ – PD a IČ: RÚK rozhodla o vyloučení uchazeče ARTECH s.r.o. a o přidělení zakázky uchazeči Pontex s.r.o. a to celkovou nabídkovou cenu 1 965 500 Kč bez DPH.

 

8.17a Doporučení investiční komise: investiční záměr NNP Ryjice, výstavba nového léčebného pavilonu: RÚK schválila investiční záměr stavby „NNP Ryjice, výstavba nového léčebného pavilonu“ a zpracování studie s následným předložením k dalšímu projednání.

 

8.17b Doporučení investiční komise: rozšíření investičního záměru SSS Chomutov, přístavba a zateplení objektu Kadaň – I. etapa: RÚK schválila rozšíření již schváleného investičního záměru stavby „SSS Chomutov, přístavba a zateplení objektu Kadaň – I. etapa“, zpracování realizační dokumentace a zajištění IČ.

 

8.17c Doporučení investiční komise: 2 investiční záměry SŠ stav. Teplice, výstavba hal pro odborný výcvik: RÚK schválila investiční záměry stavby „SŠ stav. Teplice, výstavba hal pro odborný výcvik“ a zpracování 1 studie s následným předložením k dalšímu projednání.

 

8.17d Doporučení investiční komise: studie Domov na Pustaji Křešice, tréninkové byty s hospodářským zázemím: RÚK schválila studii stavby „Domov na Pustaji Křešice, Tréninkové byty s hospodářským zázemím“, zpracování realizační dokumentace a zajištění IČ.

 

8.18 Krajská zdravotní, a.s., rozhodnutí jediného akcionáře – účetní závěrka a schválení smluv o výkonu funkce: RÚK schválila auditovanou řádnou roční účetní  závěrku společnosti za rok 2007 a smlouvy o výkonu funkce se členy představenstva a dozorčí rady společnosti.

 

8.19 staženo z programu

 

8.20 Výkon zřizovatelských funkcí organizací Ústeckého kraje v oblasti zdravotnictví: RÚK souhlasila se změnou účelu použití části investiční dotace poskytnuté Nemocnici následné péče Ryjice, příspěvkové organizaci, ve výši 311 612 korun (původně poskytnuté na „Výměna elektro přívodních kabelů“) na částečné uhrazení investiční akce „Rekonstrukce elektroinstalace budovy čp. 1 - ředitelství“ s tím, že investiční příspěvek bude možné vyúčtovat do 30.6.2009. Zbývající částku uhradí příspěvková organizace z vlastních zdrojů.

 

8.21 staženo z programu

 

8.22 Organizace a zabezpečení ambulantní pohotovostní péče na území Teplicka v roce 2009: RÚK vzala na vědomí předloženou doplňující informaci o organizaci a zabezpečení ambulantní pohotovostní péče na území Ústeckého kraje v roce 2009 a rozhodla o uzavření smlouvy o zajištění závazku veřejné služby na zabezpečení ambulantní pohotovostní péče se zdravotnickým zařízením MUDr. Hany Pácaltové.

 

8.23 Definice poslání, cílů a okruh osob, kterým je sociální služba určena u příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v oblasti sociální: RÚK schválila definici poslání, cílů a okruh osob, kterým je sociální služba určena u příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální, s účinností od 1. 1. 2009:

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

sídlo: Dlouhá č.p.75, Lovosice, PSČ 410 22

Domov důchodců Dubí, příspěvková organizace

sídlo: Dubí, Na Výšině, čp. 494, PSČ: 417 01

 

8.24 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v oblasti sociální a zdravotnictví: RÚK rozhodla o změně zřizovacích listin některých příspěvkových organizací.

 

8.25  - 8.33 staženo z programu

 

8.34 Vyhodnocení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce v úseku  I/7-Údlice-Kadaň-Klášterec n.O., silnice II/224“: RUK rozhodla o přidělení veřejné zakázky na stavební práce „Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce v úseku  I/7-Údlice-Kadaň-Klášterec n.O., silnice II/224“ uchazeči: Sdružení Údlice-Kadaň-Klášterec (EDS HOLDING, a.s., AZ SANACE a.s. a SILNICE GROUP a.s.); Klíšská 334/12, 400 01 Ústí n. L. a to za celkovou nabídkovou cenu bez DPH: 243 183 871 korun.

 

8.35 Schválení dodatku č.1 ke smlouvě o společném postupu při zadávání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby „II/254 okružní křižovatka Teplice u nemocnice“: RÚK doporučila zastupitelstvu o uzavření dodatku.

 

8.36 Program Zdravý kraj ČR – Ústecký kraj – konference WHO Regions for Health Network: RÚK vzala na vědomí informace o konání výroční konference a plenární schůze WHO – Regions for Health Network (Varna, Bulharsko 13.10. – 15.10.2008)

 

8.37 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Terénní úpravy ploch v PZ Triangle umožňující následné setkání porostů pojezdovou technikou“: RÚK rozhodla o přidělení zakázky dodavateli JOEL s.r.o., Most-Velebudice , Obchodní 3, PSČ 43401 a to za podmínek: nabídková cena za 1čtvereční upravené plochy za 20 Kč bez DPH.
 
Zodpovídá: František Janačík
Vytvořeno / změněno: 9.1.2009 / 9.1.2009 | Zveřejnit do: 9.1.2009

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém