Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva ze 13. jednání Rady Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
Tisková zpráva má pouze informativní charakter.
 

 
 

Tisková zpráva z 13. jednání Rady Ústeckého kraje ve III. volebním období

 

1. Minimalizace zneužívání sociálních dávek v Ústeckém kraji – pilotní projekt Litvínov

Rada Ústeckého kraje vzala na vědomí informaci Úřadu práci v Mostě o vyhodnocení realizace projektu „Minimalizace zneužívání sociálních dávek v Ústeckém kraji – pilotní projekt Litvínov,“ který společně realizovalo město Litvínov, Úřad práce v Mostě a Ústecký kraj. Tento projekt byl zahájen v roce 2008 a jeho cílem bylo omezit zneužívání dávek hmotné nouze a motivovat dlouhodobé příjemce těchto dávek najít si pracovní místo. Nástrojem k těmto cílům bylo nahrazení finančních prostředků stravenkami. Nedílnou součástí projektu byla spolupráce mezi úřadem práce a obcí při umísťování nezaměstnaných na trhu práce. Výsledky projektu jsou hodnoceny pozitivně. Před zahájením pilotního projektu bylo v cílové skupině příjemců DHN registrováno celkem 1535 občanů. Z toho registrováno jako uchazeči o zaměstnání na pobočce ÚP v Litvínově bylo 1030. Během trvání projektu do pracovního poměru nastoupilo 272 tedy 26,4 % uchazečů o zaměstnání. Většina uchazečů – 934, tedy 90,6 % - absolvovala rekvalifikační kurz, aktivity v projektu ESF, skupinové poradenství nebo se zúčastnila výběrového řízení na pracovní místo.  Podařilo se tedy uchazeče motivovat k pozitivnímu přístupu k řešení své situace na místo pasivního přijímání dávek. „Projekt Litvínov sice nebyl jediným, který se snažil zamezit zneužívaní sociálních dávek,“ komentuje vyhodnocení projektu členka Rady Ústeckého kraje Jana Ryšánková,  zodpovědná za sociální oblast: „ale rozhodně byl tím zásadním, který na celou problematickou otázku zneužívání dávek upozornil. Nyní už důvody pro další trvání projektu v podobě v jaké byl schválen, pominuly. Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi od ledna 2009 totiž zpřísnila kritéria pro poskytování dávek a část novely tohoto zákona platná od ledna roku 2010 upravuje i procentuelní rozsah dávek poskytovaných formou poukázek či prostřednictvím elektronického platebního prostředku.“

Nyní se chce Úřad práce, město Litvínov i kraj zaměřit především na prevenci. „V této souvislosti jsme diskutovali konkrétní záměry, které město má, např. vytvoření nízkoprahového centra pro mládež, včetně konkrétní spolupráce předcházení a řešení krizových situací lidí v Janově ve spolupráci se zařízeními poskytující sociální služby – např. Diakonie, Charita Most, K-centrum a dalšími organizacemi,“ říká Jana Ryšánková.

    2. Nové motivační programy pro středoškoláky v UK

Rada Ústeckého kraje doporučila zastupitelstvu schválit motivační programy pro středoškoláky.

 Prvním z programů je Stipendium pro žáky středních škol. Má motivovat žáky posledních ročníků základních škol k získání středního vzděláním motivace ve výsledků má vést  ke :

 

  1. zvýšení počtu žáků nastupujících do prvních ročníků podporovaných oborů tak, aby v prvních ročnících byly otevírané třídy naplňovány do počtu 28 – 30 žáků a tento počet neklesal během studia.
  2. zvýšení počtu úspěšných absolventů podporovaných oborů
  3. snížení počtu neomluvených absencí a v důsledku toho i snížení počtu žáků, kteří předčasně odcházejí ze vzdělávacího procesu u vybraných oborů.

 

Přehled podporovaných oborů vzdělání: čalouník, instalatér, klempíř, obkladač, pokrývač, tesař, řezník – uzenář, zámečník, zedník, aplikovaná chemie

 

Výše finanční podpory pro žáky vybraných oborů

            1. ročník: 300 Kč měsíčně, za vyznamenání jednorázově 1 500 Kč

            2. ročník: 400 Kč měsíčně, za vyznamenání jednorázově 2 500 Kč

            3. ročník: 500 Kč měsíčně, za vyznamenání jednorázově 5 000 Kč

Podmínkou pro vyplacení částky je nulová neomluvená absence v daném měsíci. Žáci vybraných oborů tak mohou získat za tři roky studia 12 000 Kč, při vyznamenání až 21 000 Kč.

 

Termín zahájení:

Nábor 2008, realizace pro nabrané žáky: od 1.9.2009

 „Cílem programu  je  zabezpečení dostatku absolventů středních škol v oborech a kvalifikacích, které jsou marně poptávány malými i velkými zaměstnavateli na trhu práce v kraji. I přes jisté oživení zájmu žáků základních škol a jejich rodičů jsou technické obory ve středních školách žáky dlouhodobě a množná i oprávněně považovány za studijně náročné a přes velkou jistotu budoucího zaměstnání 14 – 15 leté děti často dají přednost zdánlivě snazšímu studiu ve školách službových, ekonomických a všeobecně vzdělávacích,“ říká Petr Jakubec, člen rady Ústeckého kraje s gescí za rezort školství. Podle něho má  motivační program  stimulovat  žáky i jejich rodiče a  především oživit zájem o získání perspektivní kvalifikace v nedostatkových oborech a trhu práce.

Motivační program se bude vyhlašovat pro každý další školní rok, zejména z důvodu upřesnění počtu podpořených žáků dle výkonových výkazů ve školství pro každý další školní rok a tím určení potřebné výše nákladů na realizaci programu.

Druhý  balíček v  motivační programu  pro střední školství v Ústeckém kraj ( je součástí Dohody o povolební spolupráci pro volební období 2008 - 2012 v Zastupitelstvu Ústeckého kraje) má pomoci  případným dojíždějícím žáků do svých škol odstranit ekonomické překážky při pro získávání vzdělávání a ulehčit jim situaci při studiu.

Konkrétní příspěvek na dojíždění bude náležet žákům, kteří ukončili povinnou školní docházku (v případě víceletých gymnázií příspěvek na dojíždění: v osmiletém gymnáziu od nástupu do kvinty, v šestiletém gymnáziu od nástupu do tercie) a  navštěvují střední školu, konzervatoř nebo vyšší odbornou školu působící na území Ústeckého kraje bez rozdílu zřizovatele, a současně trvale bydlí  na území kraje.

Příspěvek je určen žákům dojíždějícím z místa svého trvalého pobytu do sídla školy v jiné obci:

1.       ve stejném okrese ve výši 100,- Kč

2.       v jiném okrese ve výši 200,- Kč

za měsíc.

Podmínkou vyplacení částky je, že:

-  žák nebude mít v příslušném období školního roku neomluvenou absenci

- nebude v daném období udělena důtka ředitele školy

- je klasifikován z chování stupněm velmi dobrý

- podmínkou pro vyplacení částky v měsíci červnu je, že žák úspěšně ukončil příslušný ročník studia

Příspěvek náleží také žákům, kteří jsou přechodně ubytováni v místě působiště jejich školy.

 

3. Program směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckém kraji na rok 2008 – 2013

Rada kraje projednala žádosti o podporu projektů podaných na rok 2009 z „Programu směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckém kraji na rok 2008 – 2013“.Stanoveným podmínkám programu vyhovělo  47 projektů. Plánovaný objem nákladů na všechny tyto projekty pro rok 2009 činí 20 950 230 korun. Požadovaná podpora na realizaci všech projektů činí 8 595 936 korun.

 

 4. Záměry na výstavbu větrných elektráren

I tentokrát se rada vyjadřovala k záměrům na výstavbu větrných elektráren podle zákona 100 o vlivu na životní prostředí. U záměrů „VTE Volyně“ oznamovatele WINDENERGIE, s.r.o., Chomutov a„VTE Domašín“ oznamovatele WINDWIN CZ spol.sr.o. Chomutov a se vyjádřila tak, že vzhledem k rozsahu záměru požaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb. V dokumentaci rada požaduje dopracovat hlukovou studii, která specifikuje možná rizika ohledně akustických emisí hluku z provozu VTE, studii zabývající se posouzením vlivu VTE na veřejné zdraví, a studii vlivu stroboskopického efektu ve vztahu k nejbližším obytným zástavbám. Dále pak požaduje dopracovat studii hodnocení vlivu na krajinný ráz v kumulaci s připravovanými či již realizovanými VTE v okolí.

                   

5. Úpravy v jízdních řádech

Jednou z trvalých agend, projednávaných krajskou radou, jsou úpravy v jízdních řádech autobusových dopravců, obsluhujících spoje objednaných Ústeckým krajem. Rada Ústeckého kraje  projednala změny v oblastech na Chomutovsku, Podbořansku a na Žatecku. 

Jirkovsko

Na lince 563, provozované Dopravním podnikem měst Chomutova a Jirkova a.s, bude k 1. 5. 2009 zrušena zastávka Chomutov - Kefrtovo pole z důvodu stavebních pracích, po kterých již nebude možno zastávku obsluhovat. Dopravce požádal na této lince o změnu licence.

Krušné hory-Chomutovsko

Na žádost obce Hora Sv. Šebestiána bude k 1. 5. 2009 zařazena nová zastávka Chomutov - Bezručova do jízdního řádu linky 588 Chomutov – Hora Sv. Šebestiána provozovaná  Dopravním  podnikem měst Chomutova a Jirkova a.s. Obec žádost zdůvodnila zajištěním bezpečné a kratší docházky dětí do základní školy v ulici Hornická. Zároveň bude posílen počet spojů k zajištění odvozu školáků v odpoledních hodinách. K 1. 5. 2009 budou do jízdního řádu zařazeny dva odpolední spoje, které by měly dle požadavku obce obsluhovat jak školu v ul. Heyrovského, tak v ul. Hornická.

Podbořansko a Podbořany-Žatec

Úpravami v jízdních řádech dopravce Autobusová doprava s.r.o. Podbořany bude zlepšena dopravní obslužnost místní část města Vroutek, Mukoděly. Oproti předchozímu způsobu obsluhy Mukoděl, kdy bylo nutné se autobusem v Mukodělech otáčet na nepřehledné křižovatce, je současný návrh zpracován tak, aby autobus místní částí projížděl. Tím dojde i ke zlepšení dopravní obslužnosti obce Petrohrad, která tímto krokem bude obsloužena jedním novým párovým spojem navíc. Dopravce dále požádal o zařazení spojů 101 a 104 na lince 768 Žatec – Podbořany – Lubenec, Ležky, které jsou dnes provozovány komerčně. Spoj 104 je veden jako posilový školní spoj z Podbořan do Žatce a spoj 101 je vratný. Dopravce jej začal provozovat poté, co spoj hrazený Ústeckým krajem byl přeplněný a poptávka po dopravě nebyla uspokojena.

 

 6.  Přeshraniční silniční spojení Lobendava – Langburkersdorf

Ústecký kraj plánuje společně s německým partnerem rekonstrukci přeshraničního silničního spojení Lobendava – Langburkersdorf. Krajská rada 25. března 2009 doporučila krajskému zastupitelstvu schválit Smlouvu o spolupráci mezi Ústeckým krajem a Strassenbauamt Meissen-Dresden v programu Cíl 3/ Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.

Na české straně má být v rámci projektu „Silnice II/266 Lobendava-S 159 Langburkersdorf, přeshraniční silniční spojení“, financovaného z programu Cíl 3/ Ziel 3, opraveno 2,6 km silnice II/266 v rozsahu Obec Lobendava – státní hranice. Projekt zahrnuje také rekonstrukce dvou mostů, úpravy stávající křižovatky se silnicí II/267 přímo v obci a zřízení plochy pro otáčení vozidel pro údržbu z obou zemí v blízkosti hranice.  Zahájení prací předpokládá německá strana v období podzim 2011 – jaro 2013.

Na německé straně navazuje rekonstrukce silnice S 159 od obce Langburkersdorf. I v SRN je trasa přeshraničního spojení vedena po stávající silnici S 159 s tím, že s ohledem na občanské iniciativy proti tomuto návrhu jsou prověřovány i varianty vedení s obchvatem Langburkersdorfu. Na německé straně je navrženo i souběžné vedení cyklostezky nahrazující stávající nevyhovující cyklotrasu  vedenou po silnici S 159. Pro českou stranu jsou nepřijatelné jakékoli varianty vedení přeshraničního spoje než ve stávající trase silnice II/266.

Spolufinancování a financování projektu bylo pracovní skupinou hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové navrženo podáním žádosti o dotaci v programu fondů EU Cíl 3/Ziel 3, kdy maximální výše dotace by představovala 85 % uznatelných nákladů, podíl ze státního rozpočtu maximálně 5 % a podíl z rozpočtu ústeckého kraje by představoval nejméně 4,17 milionu korun s DPH.

 

 

7. Pokuty autobusovému dopravci Společnosti BusMat plus s.r.o.

 Autobusovému dopravci Společnosti BusMat plus s.r.o. byly Ústeckým krajem uděleny pokuty ve výši 40 tisíc korun za nedostatky v evidenci vozidel využívaných k plnění objednávky kraje, za nevyhovující stáří vozidel a za jejich nedostatečnou kapacitu. V předchozích případech byly společnosti vyměřeny pokuty také za nevhodné ustrojení řidiče.

Celkem Rada Ústeckého kraje uložila společnosti BusMat plus s.r.o. pokuty ve výši 380 tisíc korun (do 25. 3. 2009). V Ústeckém kraji v současnosti působí 12 dopravců, kteří mají s Ústeckým krajem uzavřenu koncesní smlouvu na dobu osmi let. Porušení smluvních podmínek Ústecký kraj pokutuje, první sankce udělila Rada Ústeckého kraje 4. července 2007. Do současnosti, včetně rozhodnutí Rady Ústeckého kraje z 25. března 2009, byly autobusovým dopravcům vyměřeny pokuty ve výši 3,76 milionu korun. Největší prohřešky byly v minulosti zjištěny a sankcionovány u společností Severočeská dopravní a.s. které chtěl kraj v závěru roku 2007 koncesní smlouvu vypovědět.

Sankce pro společnost BusMat plus s.r.o. z 25. 3. 2009

Oblast

důvod pokuty

sazba

celkem

Lounsko - západ

stáří vozidel

za případ ze dne 30.12.2008

   5 000 Kč

Lounsko - západ

stáří vozidel

za případ ze dne 27.1.2009

   5 000 Kč

Lounsko - západ

nepravdivé údaje

za případ ze dne 30.12.2008

   5 000 Kč

Lounsko - západ

nepravdivé údaje

za případ ze dne 27.1.2009

   5 000 Kč

Lounsko - západ

nepravdivé údaje

za případ ze dne 29.1.2009

   5 000 Kč

Lounsko - západ

nepravdivé údaje

za případ ze dne 19.2.2009

   5 000 Kč

Lounsko - západ

nedostatečná kapacita

za spoj 108 dne 29.1.2009

   5 000 Kč

Lounsko - západ

nedostatečná kapacita

za spoj 116 dne 19.2.2009

   5 000 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 
Zodpovídá: Mgr. Veronika Kindlová
Vytvořeno / změněno: 27.3.2009 / 27.3.2009 | Zveřejnit od-do: 26.3.2009-26.3.2010

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém