Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva ze 13. schůze Rady Ústeckého kraje v druhém volebním období konané dne 15.6.2005

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Tisková zpráva ze 13. schůze Rady Ústeckého kraje v druhém volebním období konané dne 15.6.2005

 

 

1. Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a usnesení

2. Schválení programu

3. Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulé Rady Ústeckého kraje

4. Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje

5. Ústní informace členů Rady Ústeckého kraje

 

 

6. Blok hejtmana Ústeckého kraje

6.1 Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem: RÚK doporučuje ZÚK zvolit do funkce přísedících Krajského soudu  v Ústí nad Labem tyto kandidáty: Marcela Chrzová, Helena Vaňková, Milan Galenta, Eva Hajná, Dana Jará, Marie Vlčková, Marie Rychová, Ilona Kubíčková, Otta Hercík, Bc. Jaroslava Březinová, Jiří Nedbal.

 

6.2 Stanovisko ke  zprávě Ministerstva financí ČR pro finanční orgány obcí a krajů, ročník 2004, číslo 1, bod 6: RÚK uložila Jiřímu Šulcovi, hejtmanu Ústeckého kraje, vznést dotaz k ministru financí České republiky na platnost stanoviska Ministerstva financí České republiky publikovaného pod názvem  „Rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení u příspěvkových organizací“ a požádat jej o event. uvedení do souladu s právním řádem.

6.3 Legislativní iniciativa, která upravuje problematiku pohotovostních služeb a pohotovostní péče lékařů: RÚK doporučila ZÚK schválit tuto legislativní iniciativu.

6.4 Kontrolní řád výborů Zastupitelstva ÚK: RÚK doporučuje ZÚK schválit některé změny jednacího řádu Zastupitelstva Ústeckého kraje a výborů zastupitelstva kraje.

 

6.5 Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti IDS Ústeckého kraje, a.s.: Usnesení se týkalo návrhu na členy dozorčí rady a členy představenstva a také návrhu na změnu stanov.

 

6.6 Cyklistické stezky: RÚK vzala na vědomí předloženou zjednodušenou studii Cyklistické stezky Litoměřice – státní hranice.

 

6.7 Návrh železničního jízdního řádu pro období od 11. 12. 2005 do 9. 12. 2006:RÚK schválila priority k zajištění rozsahu základní dopravní obslužnosti roku 2006, a to přiměřené dopravy po všechny dny v týdnu, především do škol, do úřadů, k soudům, do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči a do zaměstnání, včetně dopravy zpět, přispívající k trvale únosnému rozvoji Ústeckého kraje. Rada odmítla návrh Českých drah, a.s. ve věci vedení osobních a spěšných vlaků podmíněného uzavřením příslušné smlouvy o závazku veřejné služby s ohledem na skutečnost, že současná platná legislativa umožňuje tomuto dopravci i další zdroje financování drážní dopravy na území Ústeckého kraje.

 

6.8  Dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby: schváleno

 

6.9 Dodatky ke smlouvám o úhradě prokazatelné ztráty, vzniklé poskytováním žákovského jízdného: RÚK rozhodla o uzavření dodatku ke smlouvě o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé poskytováním žákovského jízdného.

 

6.10 Návrh na nahrazení železniční dopravy nezbytnou autobusovou dopravou: RÚK vzala na vědomí předloženou informaci o současném stavu zajištění základní dopravní obslužnosti od 12. 6. 2005 do 31. 12. 2005. Rozhodla o uzavření některých dodatků ke smlouvě o závazku veřejné služby pro zajištění základní dopravní

obslužnosti Ústeckého kraje veřejnou linkovou dopravou do 31. 12. 2005.

 

6.11 Doplnění plánu oprav silnic II. a III. třídy: schváleno

 

6.12 Návrh na změnu formy Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace: Rada uložila provedení personálního a finančního auditu.

 

6.13 Organizace dopravní obslužnosti v Ústeckém kraji: odloženo

 

6.14 Revokace usnesení rady kraje: revokováno

 

6.15 Návrh nového místopředsedy komise legislativně právní Rady Ústeckého kraje: Místopředsedou byl jmenován Mgr. Petr Gandalovič.

 

6.16 Návrh na složení Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje: RÚK doporučila  Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit obsazení Výboru pro národnostní menšiny dle návrhu. Při výběru kandidátů bylo osloveno 39 organizací sdružujících občany jiné národnosti než české, návrhy předložily také Kluby zastupitelů ODS, ČSSD a KSČM, Centrum interkulturního vzdělávání PF UJEP v Ústí nad Labem a Severočeské sdružení obcí.

 

6.17 Návrh odměn členům komisí Rady Ústeckého kraje a členům výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva  Ústeckého kraje: schváleno, bude předloženo zastupitelstvu

 

6.18      a) Zpráva ze zahraniční služební cesty do Bruselu: na vědomí; informace o zahraniční služební cestě zástupců Ústeckého kraje do Bruselu ve dnech 23.-25.5.2005 na pozvání místopředsedy Evropského parlamentu Miroslava Ouzkého s cílem seznámit se s prací poslanců v EP a s činností evropských institucí.

            b) Zpráva ze zahraniční služební cesty do Hohenmölsen (SRN): na vědomí; zpráva ze zahraniční služební cesty do Hohenmölsen (SRN) ve dnech 1.-2.6.2005 na pozvání tamější kulturní nadace na téma přesídlování obcí ve středoněmecké hnědouhelné oblasti.

 

6.19         Žádosti o finanční příspěvek z fondu hejtmana:

a) žádost Konfederace politických vězňů ČR o finanční příspěvek na činnost

poboček v Ústeckém kraj – schváleno 80 000 Kč

b) Žádost Českého svazu PTP o příspěvek na činnost poboček v Ústeckém kraji – schváleno 80 000 Kč

c) Žádost příspěvkové organizace Města Litoměřice Městská kulturní zařízení v Litoměřicích o finanční příspěvek na litoměřické Vinobraní 2005 – doporučeno zastupitelům schválit 150 000 Kč

d) žádost občanského sdružení Misslareuth 1990. Mitte Europa o finanční  píspěvek na festival Mitte Europa - neposkytnuto

e) Žádost Střediska křesťanské pomoci Litoměřice o finanční příspěvek na LIFE 2005 Litoměřický festival soudobé křesťanské kultury - neposkytnuto

f) Žádost Tenisového klubu Most o finanční příspěvek na Mezinárodní tenisový turnaj ITF mužů - neposkytnuto

g) Žádost TV Lyra s.r.o. o finanční příspěvek na mezinárodní soutěžní festival amatérské a profesionální tvorby autorek FEMINA FILM – schváleno 50 000 Kč

h) Žádost Národního památkového úřadu, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem o finanční příspěvek na oslavy 30. výročí přesunu pozdně gotického děkanského kostela Nanebevzetí P.Marie v Mostě – schváleno 30 000 Kč

i) Žádost Vrchlického divadla, příspěvkové organizace o finanční příspěvek na slavnostní koncert u příležitosti životního jubilea Zdeňka Šestáka - neposkytnuto

j) Žádost města Osek o finanční příspěvek na Historický řemeslný trh a výstavu historické železniční techniky v rámci Oseckých slavností – schváleno 20 000 Kč

 

6.20 Udělení souhlasu k bezúplatnému použití znaku Ústeckého kraje společnosti BarHill Media: RÚK nesouhlasí s bezúplatným použitím znaku k popsaným účelům.

 

6.21 Žádost Výchovného ústavu a Dětského domova se školou Kostomlaty pod Milešovkou na XXX. letní olympiádu dívek z dětských domovů se školou, výchovných ústavů a dětských domovů se školou, výchovných ústavů, dětských diagnostických ústavů  o finanční příspěvek z fondu hejtmana: schváleno 30 000 Kč.

 

6.22Účast zástupců Ústeckého kraje na pracovní návštěvě Provincie Jižní Holandsko v rámci programu spolupráce s Ústeckým krajem: RÚK schválila účast zástupců kraje na pracovní návštěvě Provincie Jižní Holandsko ve dnech 21.-25.6.2005.

 

6.23Změna jednacího řádu Rady ÚK: schváleno

 

7. Blok náměstka a zástupce hejtmana Ústeckého kraje Radka Vonky:

 

7.1 Grantová schémata v opatření 1.1 SROP – návrh dotací: RÚK souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku kraje na akce podané v rámci grantových schémat SROP, Opatření 1.1 – Regionální podpora podnikání (drobní, malí a střední podnikatelé) a doporučuje ZÚK schválit poskytnutí těchto dotací.

Dne 31.03.2005 byl ukončen příjem akcí, celkem jich bylo podáno 13 v celkovém objemu 72 666 007 korun (drobní podnikatelé). V rámci GS malí a střední podnikatelé  bylo  během 1. výzvy podáno celkem 30 akcí s celkovými uznatelnými náklady 436 443 711 korun.

 

7.2 Grantové schéma v opatření 3.2 SROP – návrh dotací: RÚK souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku kraje na projekty podané obcemi, neziskovými nestátními organizacemi, v rámci SROP opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionech Ústeckého kraje a doporučuje ZÚK schválit poskytnutí těchto dotací.

 

7.3 Grantové schéma v opatření 4.2.2. – návrh dotací: RÚK souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku kraje na akce podané v rámci SROP, opatření 4.2.2 Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji pro malé a střední podnikatele v cestovním ruchu a doporučuje ZÚK schválit poskytnutí těchto dotací. V rámci 1. výzvy tohoto GS bylo podáno celkem 18 akcí v celkové hodnotě 258 454 527 korun.

 

7.4 Smlouvy o financování grantových schémat mezi Ústeckým krajem a Ministerstvem pro místní rozvoj: RÚK souhlasí s uzavřením všech navržených smluv o financování grantového schématu SROP s MMR.

 

7.5 Program podpory rozvoje obcí 2/2005 - výběr projektů: RÚK souhlasí s pořadím žádostí a návrhem na poskytnutí dotací a doporučuje ZUK schválit návrh na poskytnutí dotací. Podpora v rámci tohoto programu je zaměřena na pořízení územně plánovací dokumentace obcí. Maximální výše dotace činí 200 tisíc korun, minimální částka je 50 tisíc korun. Intenzita podpory, tedy podíl dotace na nákladech projektu, může dosáhnout maximálně 50 % celkových vhodných nákladů. Kritéria pro hodnocení žádostí jsou navržena tak, aby podpora směřovala především obcím s menším počtem obyvatel, které Územně plánovací dokumentaci dosud postrádají. Dotace bude poskytnuta celkem 38 žadatelům.

 

 

7.6 Příprava Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007-2013: RÚK schvalujenávrh rámcového vymezení priorit Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007-2013. Jedná se o tyto priority:  

Priorita 1: Vyvážený rozvoj regionu:

- Rozvoj podnikání

- Městské aglomerace

- Venkov

- Cestovní ruch

Priorita 2: Infrastruktura

- Dopravní infrastruktura  a dostupnost

- Technická infrastruktura

Priorita 3: Lidské zdroje

                    - Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů

                    - Inovací a znalostní ekonomika

 

7.7 Žádost o příspěvek kraje na spolufinancování projektu v rámci SROP: RÚK souhlasís poskytnutím finančního příspěvku na projekt podaný příspěvkovou organizací kraje v rámci SROP – opatření 3.1 (individuální projekt „Centrum moderních technologií nejenom pro truhláře“, žadatel Střední odborné učiliště služeb v Litvínově-Hamru). Rada dále doporučila ZÚK schválit pro tento projekt poskytnutí dotace.

 

7.8 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Donaldson Kadaň“: RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí za podmínky respektování připomínek města, krajského odboru životního prostředí a zemědělství a dalších orgánů veřejné správy v navazujících řízeních podle zvláštních právních předpisů. Předložené oznámení a navazující dokumenty zhodnocují úplným a vyčerpávajícím způsobem možné vlivy na životní prostředí a prokazují, že ovlivnění životního prostředí je přípustné. Záměr je v souladu se schváleným územním plánem města a předpokládá přínos až 200 nových pracovních míst.

 

7.9 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Rozšíření výrobního závodu Eaton, Chomutov – Nové Spořice“: RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, za podmínky respektování připomínek města, krajského odboru životního prostředí a zemědělství a dalších orgánů veřejné správy v navazujících řízeních podle zvláštních právních předpisů. Předložené oznámení a navazující dokumenty zhodnocují úplným a vyčerpávajícím způsobem možné vlivy na životní prostředí a prokazují, že ovlivnění životního prostředí je přípustné. Záměr je v souladu se schváleným územním plánem města Chomutov a předpokládá přínos až 550 nových pracovních míst.

 

7.10 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k doplněné dokumentaci zpracované na základě zjišťovacího řízení EIA záměru „Sběr, skladování a úprava kovového šrotu drcením - Lovosice“: RÚK souhlasí se způsobem a rozsahem dopracování dokumentace a s navrženými změnami doporučení pro následná řízení podle zvláštních právních předpisů. Za podmínky zahrnutí navržených upravených a doplněných doporučení uvedených v „Doplnění dokumentace záměru“ a dalších požadavků obcí a orgánů veřejné správy do podmínek stanoviska příslušného úřadu, nemá námitek ke zpracování posudku takto doplněné dokumentace. Upravená a doplněná opatření navrhovaná formou doporučení D2 až D21 v „Doplnění dokumentace záměru“, v kapitole D.IV. dokumentace - „Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“, s opatřeními navrženými krajským odborem životního prostředí a zemědělství, jsou odpovídající a dostatečná a prokazují, že při splnění navrhovaných podmínek je ovlivnění životního prostředí  přípustné.

 

7.11 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Provozní areál PATOK v EPL Louny“: předložené oznámení 4 lze považovat za dokumentaci pro posouzení záměru dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, za předpokladu zahrnutí podmínek a požadavků města a dotčených orgánů veřejné správy do posudku a do návrhu Stanoviska příslušného úřadu. Předložené oznámení a navazující dokumenty zhodnocují úplným a vyčerpávajícím způsobem možné vlivy na životní prostředí a prokazují, že ovlivnění životního prostředí je přípustné. Záměr je v souladu se schváleným územním plánem a  koncepcí města Louny, jeho realizace naplňuje ustanovení Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje a přinese 18 nových pracovních míst.

 

7.12 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k posudku a návrhu stanoviska EIA záměru „Kombinovaný způsob výroby epichlorhydrinu, Spolek pro chemickou a hutní výrobu – Ústí nad Labem“: k návrhu souhlasného stanoviska s podmínkami pro fázi přípravy a realizace stavby a fázi provozu nemá připomínek. Požadavky města, Ústeckého kraje a dotčených orgánů veřejné správy byly v posudku vypořádány a zapracovány do návrhu podmínek stanoviska příslušného orgánu.

 

7.13 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru společnosti „Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, Ústí nad Labem – Ekologizace a intenzifikace provozu Monokrystaly“: předložené oznámení lze považovat za dokumentaci pro posouzení záměru dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, za předpokladu zahrnutí podmínek a požadavků města a dotčených orgánů veřejné správy do posudku a do návrhu Stanoviska příslušného úřadu. Předložené oznámení a navazující dokumenty zhodnocují úplným a vyčerpávajícím způsobem možné vlivy na životní prostředí a  prokazují, že ovlivnění životního prostředí je přípustné. Záměr je v souladu se schváleným územním plánem města Ústí nad Labem. Komise životního prostředí Rady města Ústí nad Labem doporučila pouze Radě města Ústí nad Labem požadovat přiložení blokového schéma výroby, jiné připomínky nebyly vzneseny.

 

7.14 Vyjádření k žádosti společnosti ANIMO Žatec, a.s. se sídlem Lišany čp. 33, Louny 1, IČ 00044628, o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Farma pro chov nosnic Černčice“: RÚK s žádostí o vydání integrovaného povolení, která byla zpracována dle zákona o integrované prevenci souhlasí za předpokladu, že budou dodrženy podmínky ochrany ovzduší blíže specifikované v usnesení. 

 

7.15 Vyjádření k žádosti společnosti GEOSAN GROUP a.s. se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, IČ 25671464, o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Termická desorpce – zařízení k odstranění kontaminace rtutí ze zemin a stavebních substancí“: RÚK se vyjadřujek  žádosti o vydání integrovaného povolení takto: s žádostí o vydání integrovaného povolení, která byla zpracována dle zákona o integrované prevenci souhlasí za předpokladu že budou dodrženy podmínky ochrany ovzduší blíže specifikované v usnesení.

 

7.16 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II“: RÚK za předpokladu, že bude zajištěna garance investora ke splnění požadavků dotčených obcí, odboru životného prostředí KÚÚK a dalších orgánů veřejné správy, nepožaduje  provést posouzení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, protože navrhované obnova elektrárny povede k výraznému zlepšení kvality ovzduší v regionu, budou použity technologie na úrovni nejlepších dostupných technik a ostatní navržená opatření jsou odpovídající a dostatečná.

 

7.17 Zahájení zpracování „Koncepce ochrany přírody a krajiny Ústeckého kraje“: RÚK schválila způsob zadání zakázky, okruh oslovených uchazečů a složení členů hodnotící komise pro zjednodušené zadání a jejich náhradníků. Dále rada schválila obsahovou osnovu Koncepce ochrany přírody a krajiny Ústeckého kraje.

 

7.18 Projednání Plánů péče o zvláště chráněná území v péči Ústeckého kraje:Ústecký kraj souhlasí s návrhem níže uvedených plánů péče o zvláště chráněná území na svém území a které jsou ve správě Ústeckého kraje v období do roku 2010:Přírodní rezervace Světlík, Přírodní rezervace Velký rybník, Přírodní rezervace Černý rybník, Přírodní památka Písečný vrch, Přírodní památka Kozinecká stráň, Přírodní památka Žatec. Dotčené obce s návrhy plánů péče souhlasí a navržené plány péče jsou v souladu s platnými lesními hospodářskými plány.

 

7.19 Projednání plánů péče o zvláště chráněná území v péči Správ ochrany přírody Chráněných krajinných oblastí: RÚK se vyjádřila ke zpracovaným návrhům plánů péče o zvláště chráněná území nacházejících se na území v působnosti Správy ochrany přírody, Správy CHKO České středohoří: Ústecký kraj souhlasí s návrhem níže uvedených plánů péče o zvláště chráněná území na území Ústeckého kraje v působnosti Správy CHKO České středohoří: 

-          Národní přírodní rezervace Milešovka

-          Národní přírodní památka Vrkoč

Dotčené obce s návrhy plánů péče souhlasí a navržené plány péče jsou v souladu s platnými lesními hospodářskými plány.

 

7.20 Projednání návrhu Programu podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji a vyhlášení programu pro rok 2005: RÚK doporučuje ZÚKschválit Program podpory směrů rozvoje zemědělství v Ústeckém kraji“. Návrh vychází z aktuálních potřeb a priorit Ústeckého kraje v oblasti rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje. Návrh programu, ve kterém by mělo být rozděleno 7 milionů korun, vychází z potřeb zemědělců v regionu. Podporovat by měl například zřizování odbytových družstev nebo informovanost zemědělců o dotačních programech.

 

7.21 Projednání návrhu změny Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje: RÚK doporučuje ZÚK Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit:

1. zrušení Zásad pro používání finančních prostředků z Fondu vodního  hospodářství Ústeckého kraje, schválených usnesením zastupitelstva kraje č. 19/26/2004 ze dne 04.06.2004

2. Zásady pro používání finančních prostředků z Fondu vodního  hospodářství Ústeckého kraje a to s účinností od 1.7.2005.

 

7.22 Projednání návrhu poskytnutí dotací z „Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje“: RÚK doporučuje ZÚK rozhodnout o poskytnutí dotace pro subjekt a projekt: Obec Doksany, Projekt: realizace stavby „Dokončení kanalizace v obci Doksany“.    

 

7.23 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Motokrosový areál pro mládež Krupka, dráha pro motocykly o objemu válců do 80 cm3“: RÚK požaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a v doplněné dokumentaci řešit problematiku střetů s lokálním a regionálním biokoridorem, protihlukových opatření, chybějícího sociálního a technického zázemí v souvislosti s možností využívání navrhovaného areálu i pro další sportovní odvětví.

 

7.24 Schválení dotací poskytovaných z „Programu rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Ústeckého kraje“ pro rok 2005 přijatých do 3.6.2005: RÚK schválila poskytnutí dotací v rámci „Programu ekologické výchovy,vzdělávání a osvěty  (EVVO) Ústeckého kraje pro rok 2005. Rada dále doporučila ZÚK přidělení dalších dotací z tohoto programu.

 

7.25 Platové výměry ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: schváleno

7.26 Odměny ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: schváleno

7.28 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – školy a školská zařízení: schváleno

 

ly a školská zařízení.korun 7.29 Zřízení školských rad, volební řád školských rad a stanovení počtu jejich členů: RÚK zřizuje ke dni 1. srpna 2005 školské rady při školách zřizovaných Ústeckým krajem a dále vydala jejich zřizovací listiny a volební řády. Zřizovat školské rady při základních, středních a vyšších odborných školách, vydávat pro školské rady volební řád a stanovovat počty členů jednotlivých školských rad ukládá zřizovateli ustanovení školského zákona. Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

 

7.29 Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, příspěvková organizace – personální záležitosti: RÚK jmenuje PaedDr. Miroslava Řebíčka ředitelem Gymnázia v Žatci s účinností od 1. července 2005.

7.30 Gymnázium, Podbořany, Komenského 843, příspěvková organizace – personální záležitosti: RÚK jmenuje Mgr. Marii Honzlovou ředitelkou Gymnázia v Podbořanech s účinností od 1. července 2005.

7.31 Gymnázium Václava Hlavatého, Louny Poděbradova 661, příspěvková organizace – personální záležitosti: RÚK jmenuje PaedDr. Milana Riegera ředitelem Gymnázia Václava Hlavatého v Lounech s účinností od 6. srpna 2005.

 

7.32 Střední odborná škola technická a Střední odborné učiliště dopravní a strojírenské, Děčín VI, Dělnická 15, příspěvková organizace – personální záležitosti: RÚK jmenuje Mgr. Janu Férovou ředitelkou Střední odborné školy technické a Středního odborného učiliště dopravního a strojírenského v  Děčíně s účinností od 1. července 2005.

 

7.33 Dětský domov a Speciální školy, Duchcov, Školní 1, příspěvková organizace – personální záležitosti: RÚK jmenujeMgr. Blanku Stádníkovou ředitelkou Dětského domova a Speciální školy v Duchcově s účinností od 1. července 2005.

 

7.34 Speciální školy, Šluknov, Tyršova 710, příspěvková organizace – personální záležitosti: RÚKjmenuje Mgr. Moniku Kadlecovouředitelkou Speciální školy ve Šluknově s účinností od 1.srpna 2005.

 

7.35 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace – personální záležitosti: RÚK vzala na vědomí  vzdání se funkce ředitele Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy v Chomutově ke dni 30. června 2005 a rozhodla o vyhlášení konkursního řízení na tuto funkci.

 

7.36 Stipendium Ústeckého kraje – změny: RÚK odsouhlasilazměnu v Pravidlech pro poskytování Stipendia Ústeckého kraje a změny v Smlouvě o zařazení do stipendijního programu Ústeckého kraje. Rada stanovila, že do Stipendijního programu Ústeckého kraje bude pro akademický rok 2005 - 2006 nově zařazeno maximálně 89 stipendistů. Změny se týkají termínů pro podávání žádostí o stipendia, nově budou studenti předkládat žádosti nejpozději do 1. října daného kalendářního roku. Základními podmínkami pro získání stipendia jsou nadále trvalé bydliště v Ústeckém kraji a studijní průměr žadatele, který za poslední absolvovaný ročník nesmí překročit hranici 1,8. Žadatel o Stipendium Ústeckého kraje musí být studentem prezenčního studia vysoké školy a absolventem prvního nebo vyššího ročníku studia. Výše stipendia je 20 tisíc korun pro daný akademický rok. V akademickém roce 2004 – 2005 byla smlouva o poskytnutí stipendia Ústeckého kraje uzavřena s 61 studenty.

 

7.37 Změny v rejstříku škol a školských zařízení: RÚK odsouhlasila změny v rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem.

 

7.38 Zřízení přípravné třídy ve Speciální základní škole pro žáky s vadami řeči a Zvláštní škole pro žáky s vadami řeči, Měcholupy 1, příspěvková organizace: RÚK souhlasí se zřízením přípravné třídy základní školy ve Speciální základní škole pro žáky s vadami řeči a ve Zvláštní škole pro žáky s vadami řeči, Měcholupy 1, příspěvková organizace s účinností od 1. září 2005 s kapacitou 7 žáků.

 

7.39 Změny závazných ukazatelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK odsouhlasila změny závazných ukazatelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem.

 

7.40 Informace o peněžních a nepeněžních darech přijatých za I. čtvrtletí 2005 příspěvkovými organizacemi (školy a školská zařízení) zřizovanými Ústeckým krajem: RÚK vzala na vědomí.

 

7.41 Zajištění finančního krytí projektů v rámci II. kola Společného regionálního operačního programu (SROP) pro příspěvkové organizace Ústeckého kraje: RÚKsouhlasís uzavřením úvěru na finanční krytí projektů jednotlivých příspěvkových organizací Ústeckého kraje v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP) II. Kolo.

 

7.42 Preventivní programy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v roce 2005 – přidělení dotací: ODLOŽENO

 

7.43 Změna závazných ukazatelů pro r. 2005 pro příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče zřizované Ústeckým krajem: RÚK odsouhlasila změny závazných ukazatelů pro rok 2005 pro příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče zřizované Ústeckým krajem.

 

7.44 Změna platového výměru ředitelky Oblastního muzea v Litoměřicích, příspěvkové organizace v působnosti odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje: schváleno.

 

7.45 Stanovení mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací Ústeckého kraje v působnosti odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje: schváleno.

 

7.46 Žádost o prominutí penále  a platby příspěvkových  organizací v působnosti odboru kultury a památkové péče: schváleno.

 

7.47 Rozdělení státní účelové dotace v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2005: RÚK rozhodla o přidělení finančních příspěvků do 200 tisíc korun z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2005. Dále doporučila ZÚK schválit dotace z tohoto programu nad 200 tisíc korun a dotace obcím. V rámci programu je rozdělováno 11,12 milionu korun, které kraj pro tento dotační titul obdržel ze státního rozpočtu.

 

8.  Blok náměstka hejtmana Ústeckého kraje Ing. Petra Fialy

 

8.1 Doporučení finanční komise RÚK k rozpočtovým opatřením č. 4b/2005: RÚK projednala navrhovaná rozpočtová opatření.

 

8.2 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2004: RÚK doporučuje ZÚK:

1.       souhlasit s celoročním hospodařením Ústeckého kraje za rok 2004 bez výhrad

2.       vzít na vědomí

a)       údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2004 a vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

b)       zůstatek finančních prostředků Ústeckého kraje k  31. 12. 2004 ve výši 410, 979 milionů korun

3.       schválit použití výsledku hospodaření Ústeckého kraje za rok 2004 ve výši 173, 066 milionů korun

 

8.3 Hospodaření příspěvkových organizací – návrh na rozdělení výsledků hospodaření a krytí ztrát dosažených v roce 2004: RÚK souhlasí s rozdělením kladných hospodářských výsledků příspěvkových organizací.

Ústecký kraj zřizoval k 31.12.2004 celkem 208 příspěvkových organizací. Jejich hospodaření za rok 2004 skončilo s tímto výsledkem:

-          kladný hospodářský výsledek 195 příspěvkových organizací

-          nulový hospodářský výsledek 9 příspěvkových organizací

-          záporný hospodářský výsledek 4 příspěvkové organizace

 

Hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc upozornil na skutečnost, že hospodářský výsledek krajských příspěvkových organizací z oblasti zdravotnictví je zkreslen vyhláškou Ministerstva zdravotnictví o finančním krytí investičního fondu. Organizace díky tomu vykázaly kladný hospodářský výsledek v celkovém objemu 780, 010 milionů korun.   Po odečtení vlivů uplatnění uvedené vyhlášky by organizace v oblasti zdravotnictví vykázaly ztrátu 140, 265 milionů korun.

 

8.4 Rozpočtový výhled  Ústeckého kraje na období 2006 – 2010: RÚK vzala na vědomí varianty rozpočtového výhledu. Rada uložila uvolněním radním, ředitelce KÚ, vedoucím odborů KÚ a ředitelům krajských PO hledat úsporná opatření v oblasti běžných výdajů.

 

8.5 Priority Ústeckého kraje k získání finanční podpory z Finančního mechanismu EHP – Norsko. Souhlas s prioritami a projekty kraje: RÚK souhlasí se stanovenými prioritami a navrženými individuálními projekty finanční podpory z Finančního mechanismu EHP – Norsko s celkovými náklady 18 mil. Kč ( 600 tis. ) a se spolufinancováním těchto projektů ve výši  2,7 mil. Kč ( 90 tis. ) z prostředků Ústeckého kraje. Ústecký kraj bude do tohoto finančního mechanizmu předkládat dva projekty – rekonstrukce zámku Nový hrad Jimlín  a Portál Ústeckého kraje.

 

8.6 Priority Ústeckého kraje k získání finanční podpory z Finančního mechanismu EHP – Švýcarsko. Souhlas s prioritami: RÚK souhlasíse stanovenými prioritami finančního příspěvku Švýcarské konfederace na ekonomickou  a sociální kohezi rozšířené Evropy.

Pro financování z švýcarské podpory byly vytipovány jako vhodné následující priority:

4. Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj

4.4 Zdraví (modernizace nemocnic, reforma systému zdravotního pojištění, 

      opatření pro prevenci, atd.)

4.1 Vytvoření administrativních kapacit na centrální, regionální a místní úrovni k dosažení  standardů EU

 

1. Bezpečnost, stability a reformy

1.8 Iniciativy regionálního rozvoje v okrajových a znevýhodněných regionech

1.9 Prevence a řízení přírodních katastrof

 

8.7 Projekt €-NET. Souhlas s realizací projektu: RUK souhlasís realizací projektu €-NET, se složením Řídícího výboru a s financováním projektu. Připravovaný projekt zaměřený na „optimalizaci procesu získávání dotací EU na realizaci projektů Ústeckého kraje v letech 2007-2013 s cílem získat maximální možný objem dotací při maximální efektivitě nákladů a s minimem rizik“, který získal pracovní název„€-NET, by měl řešit uvedenou problematiku ve vztahu k ÚK jako konečnému příjemci dotací.

 

8.8Nakládání s majetkem Ústeckého kraje: RÚK projednala a schválila nakládaní s majetkem ÚK.

 

8.9 Vyhodnocení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky „DD Žatec – dispoz. a inter. úpravy: RÚKrozhodla o o přidělení veřejné zakázky uchazeči METALL QUATRO spol. s r. o..

 

8.10 Vyhodnocení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky „DD Krupka – dispoz. a inter. úpravy: Rada rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči Stavební firma NAO s. r. o..

 

8.11 Vyhodnocení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky „ÚSP Česká Kamenice - REKO budovy č.p.494“: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči PSD s. r. o..

 

8.12 Vyhodnocení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky „Gym. Děčín - Přístavba šaten III. IV. etapa“: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči STAMO, spol. s.r.o..

 

8.13 Vyhodnocení otevřeného řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky „ÚSP Snědovice rekonstrukce hospodářského objektu kravín“: Rada rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o..

 

8.14 Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky „Gymnázium Most - REKO elektroinstalace“: RÚK rozhodla o zadání užšího řízení na plnění této veřejné zakázky, a to s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět zájemců. Dále o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky a o kritériích pro hodnocení kvalifikace zájemců o účast v užším řízení. Rada také jmenovala členy hodnotící komise.

 

8.15 Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky „SPŠ Ústí n.L., Resslova - REKO I.etapa - náprava havarijních stavů“: RÚK rozhodla o zadání užšího řízení na plnění této veřejné zakázky, a to s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět zájemců. Dále o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky a o kritériích pro hodnocení kvalifikace zájemců o účast v užším řízení. Rada také jmenovala členy hodnotící komise.

 

8.16 Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky „Dětský domov a Speciální školy Duchcov – REKO I. etapa“: RÚK rozhodla o zadání užšího řízení na plnění této veřejné zakázky, a to s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět zájemců. Dále o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky a o kritériích pro hodnocení kvalifikace zájemců o účast v užším řízení. Rada také jmenovala členy hodnotící komise.

 

8.17 Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky „Výměna hydroizolačních vrstev – 6. etapa včetně opravy schodiště u B“: RÚK rozhodla o zadání užšího řízení na plnění této veřejné zakázky, a to s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět zájemců. Dále o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky a o kritériích pro hodnocení kvalifikace zájemců o účast v užším řízení. Rada také jmenovala členy hodnotící komise.

 

8.18 Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky „ISŠ energetická Chomutov – REKO DM“: RÚK rozhodla o zadání užšího řízení na plnění této veřejné zakázky, a to s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět zájemců. Dále o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky a o kritériích pro hodnocení kvalifikace zájemců o účast v užším řízení. Rada také jmenovala členy hodnotící komise.

 

8.19 Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky „Ústav sociální péče Stará Oleška – zateplení, výměna oken a vybudování výtahu“: RÚK rozhodla o zadání užšího řízení na plnění této veřejné zakázky, a to s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět zájemců. Dále o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky a o kritériích pro hodnocení kvalifikace zájemců o účast v užším řízení. Rada také jmenovala členy hodnotící komise.

 

8.20 Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky „VOŠ a SPŠ Varnsdorf – REKO kuchyně“: RÚK rozhodla o zadání užšího řízení na plnění této veřejné zakázky, a to s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět zájemců. Dále o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky a o kritériích pro hodnocení kvalifikace zájemců o účast v užším řízení. Rada také jmenovala členy hodnotící komise.

 

8.21 Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky „Řešení klimatizace zasedacích místností + změna regulace UT v budově A“: RÚK rozhodla o zadání užšího řízení na plnění této veřejné zakázky, a to s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět zájemců. Dále o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky a o kritériích pro hodnocení kvalifikace zájemců o účast v užším řízení. Rada také jmenovala členy hodnotící komise.

 

8.22 Výzva k jednacímu řízení bez uveřejnění na plnění veřejné zakázky „KÚ budova B - přístavba kancelářských prostor“: RÚK rozhodla o výzvě k podání nabídek v jednacím řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku a o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky. Rada také jmenovala členy hodnotící komise.

 

8.23 Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky „I/13 Most, nadjezd u RICO“: RÚK rozhodla o zadání užšího řízení na plnění této veřejné zakázky, a to s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět zájemců. Dále o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky a o kritériích pro hodnocení kvalifikace zájemců o účast v užším řízení. Rada také jmenovala členy hodnotící komise.

 

8.24 Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky OM Louny - reko Jimlín I., II.etapa“: RÚK rozhodla o zadání užšího řízení na plnění této veřejné zakázky, a to s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět zájemců. Dále o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky a o kritériích pro hodnocení kvalifikace zájemců o účast v užším řízení. Rada také jmenovala členy hodnotící komise.

 

8.25 Profinancování projektu „II/247 Litoměřice , přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I.část – okružní křižovatka a její napojení“ , uplatněného v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP) čerpání strukturálních fondů EU: RÚKsouhlasís profinancováním akce „ II/247 Litoměřice, přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I.část – okružní křižovatka a její napojení“ evidované v programu SROP pod č. CZ.04.1.05/2.1.00.3/1309 s celkovými náklady 209.024.750,- Kč a čerpáním v r.2005  49.755.180,- Kč a r.2006  159.269.570,- Kč. Rada dále doporučuje ZÚK schválit profinancování akce II/247 Litoměřice, přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I.část – okružní křižovatka a její napojení“ dle předloženého návrhu a zařadit akci v potřebném finančním objemu do rozpočtu ÚK pro rok 2006.

 

8.26 Koncepce zdravotnictví Ústeckého kraje: RÚK vzala na vědomípředloženou informaci o průběhu zpracování připomínek odborné veřejnosti a obcí s rozšířenou působností k návrhu odborné části Koncepce zdravotnictví Ústeckého kraje - lůžková péče. Rada uložila odboru zdravotnictví zapracovat do koncepce relevantní připomínky, které odbor získal od institucí a organizací, kterým byl návrh předložen.

Na základě usnesení Rady Ústeckého kraje ze dne 29. března 2005 předložil v dubnu odbor zdravotnictví návrh odborné části Koncepce zdravotnictví Ústeckého kraje - lůžková péče k posouzení a vyjádření připomínek odborné veřejnosti a obcím s rozšířenou působností. Celkem byl návrh předložen 50 institucím a organizacím. Odbor zdravotnictví v průběhu měsíců dubna a května obdržel celkem 18 připomínek a návrhů na úpravu znění předloženého návrhu odborné části Koncepce zdravotnictví Ústeckého kraje - lůžková péče.

 

8.27 Priority rozvoje příspěvkových organizací ve zdravotnictví – investiční studie: odloženo

 

8.28 Stanovení platu a hodnocení ředitelů příspěvkových organizací ve zdravotnictví za 1. čtvrtletí 2005: RÚKstanovilaplaty a odměny ředitelů příspěvkových organizací ve zdravotnictví.

 

8.29 Akční plán protidrogové politiky Ústeckého kraje 2005 – 2009: RÚKschválilaAkční plán protidrogové politiky Ústeckého kraje na období 2005 – 2009 a vzala na vědomí Zprávu o vývoji ve věcech drog v Ústeckém kraji za období 2002 – 2004 a Výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky v Ústeckém kraji v roce 2004.

Hlavním cílem akčního plánu je v souladu s Národní strategií protidrogové politiky na období 2005 – 2009 snížit v Ústeckém kraji užívání všech typů drog a potenciální rizika a škody související s užíváním drog, které mohou jednotlivcům a společnosti nastat. Mezi cíli akčního plánu patří mezi nejdůležitější zlepšení vzájemné komunikace a spolupráce všech zainteresovaných subjektů v oblasti protidrogové politiky, zajištění externího hodnocení efektivity systému protidrogové politiky v kraji, začlenění služeb pro osoby ohrožené drogou do komunitních plánů na místní úrovni a zvýšení informovanosti veřejnosti o drogové scéně a o poskytovaných službách. Dále je v akčním plánu vymezena linie dalšího rozvoje služeb v jednotlivých oblastech. Realizace některých opatření akčního plánu je vázána na podporu ze strukturálních fondů Evropské unie.

 

8.30 Dostavba Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace: RÚKvzala na vědomíinformaci o variantách dokončení realizace investiční akce „Dostavba, rekonstrukce a technologické vybavení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem“.  Odsouhlasiladokončení této investiční akce v maximálním objemu celkových nákladů 250 milionů korun.

 

Rada dále schválila záměr vícezdrojového financování této investiční akce ve struktuře:

-         předpokládaná maximální cena realizace IA                                      250,0 mil. Kč (vč. DPH)

o        v tom oční oddělení                                                               57,0 mil. Kč (bez DPH)

o        v tom pavilon infekce                                                           128,0 mil. Kč (bez DPH)

o        ostatní náklady                                                                     25,0 mil. Kč (bez DPH)

-         dotace Ústeckého kraje (2004)                                                          50,0 mil. Kč

-         dotace Ústeckého kraje (2005)                                                          15,0 mil. Kč

-         spoluúčast Masarykovy nemocnice v ÚL (2005)                                   25,0 mil. Kč

-         dotace Ústeckého kraje (2006)                                                          68,0 mil. Kč

-         spoluúčast Masarykovy nemocnice v ÚL (2006)                                   30,0 mil. Kč

-         spoluúčast Masarykovy nemocnice v ÚL (2007)                                   32,0 mil. Kč

            spoluúčast Masarykovy nemocnice v ÚL (2006-2008)              30,0 mil. Kč

 

Dostavby MNUL zahrnuje: výstavba dvou operačních sálů oční oddělení na výměníkové stanici, rekonstrukce 3 pater budovy pavilonu interních oborů, rekonstrukce infekčního pavilonu, realizace nové přípojky vody a páry (havarijní stav).

 

8.31 Veřejné zakázky příspěvkových organizací Ústeckého kraje ve zdravotnictví: RÚK odsouhlasila se zadáním otevřeného řízení na plněníveřejné zakázky „Rekonstrukce Centrální sterilizace“– Nemocnice Děčín, příspěvková organizace, veřejné zakázky „Hloubkový ozařovací přístroj pro paliativní a nenádorovou RTG terapii“– Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvková organizace a veřejné zakázky „Lineární urychlovač“ (VZ/165/04/2005) - Nemocnice Chomutov, příspěvková organizace.

            Rada vzala na vědomí návrh rozhodnutí Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, o výběru nejvhodnější nabídky na služby „Odstraňování nebezpečných odpadů vznikajících činností Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o plnění této veřejné zakázky s vybraným uchazečem Dekonta, a.s..

            Rada dále vzala na vědomí návrh rozhodnutí Nemocnice Chomutov, příspěvkové organizace, o výběru nejvhodnější nabídky na stavební práce „Rekonstrukce gynekologie, chirurgie a TRN“ a souhlasí s uzavřením smluvního vztahu na realizaci této veřejné zakázky s vybraným uchazečem METALL QUATRO, s.r.o..

 

8.32 Zdravý kraj České republiky – Ústecký kraj“ – teze programu zlepšování zdraví obyvatel Ústeckého kraje: RÚKdoporučujeZÚK schválitzákladní teze programu „Zdravý kraj České republiky – Ústecký kraj“.

Cíle programu

- Systémové zlepšení kvality života a zdraví obyvatel v Ústeckém kraji a k tomu vytvoření podmínek ve zdravotní péči, v prevenci nemocí a podpoře zdraví, s cílem prodloužení střední délky života na úroveň ČR.

- Vytvoření uceleného dokumentu rozvoje zdravotní politiky regionu, který přispěje svojí důležitostí k dlouhodobému a ekonomickému rozvoji.

- Posílení pocitu sounáležitosti obyvatel v Ústeckém kraji.

- Zavedení standardů EU v oblasti péče o veřejné zdraví

 

8.33 Vyhodnocení dotačního programu „Protidrogová politika 2005“: RÚK rozhodla o poskytnutí dotací z tohoto programu do 200 000 korun a doporučila ZÚK přidělit dotace nad 200 000 korun a dotaci jejich příjemci  jsou města či obce. Uzávěrka příjmu žádostí o dotace byla v dotačním programu stanovena na 15. dubna 2005. V termínu došlo 20 žádostí s celkovým požadavkem 6, 641 mil. Kč. K podpoře bylo doporučeno 18 žádostí, celkem by mělo být rozděleno 4,355 miliony korun.

 

8.34 Vyhodnocení dotačních programů – Zdravotnické programy 2005: RÚKrozhodla o poskytnutí dotací z tohoto programu do 200 000 korun a doporučila ZÚK přidělit dotace nad 200 000 korun a dotaci jejich příjemci jsou města či obce. Uzávěrka příjmu žádostí o dotace byla v dotačním programu stanovena na 15. dubna 2005. V termínu došlo 30 žádostí s celkovým požadavkem 8,825 mil. Kč. K podpoře bylo doporučeno 20 žádostí, celkem by mělo být rozděleno 3,26 miliony korun.

 

8.35Výroční zprávy o činnosti příspěvkových organizací ve zdravotnictví: RÚK vzala na vědomí předložené výroční zprávy o činnosti a hospodaření příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví Ústeckého kraje  za rok 2004.

8.36 Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví: schváleno

 

8.37 Nemocnice jako obchodní společnost v podmínkách Ústeckého kraje: RÚK doporučila ZÚK:

- vzít na vědomí informaci rady o možnostech řešení změny způsobu organizace a zabezpečení poskytování zdravotní péče v nemocnicích Ústeckého kraje

- konstatovat že, přechod příspěvkových organizací Ústeckého kraje do podoby veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízení v souvislosti s připravovaným návrhem zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů (sněmovní tisk č. 810) je nevhodný, neboť návrh zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů (sněmovní tisk č. 810), ve znění komplexního pozměňovacího návrhu, v jakém jej 2.6.2005 projednal a doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu výbor pro sociální politiku a zdravotnictví:

-          přenáší odpovědnost za veškeré závazky veřejného neziskového ústavního zdravotnického zařízení na zřizovatele (za závazky ručí zřizovatel), aniž by ten mohl jakýmkoliv způsobem ovlivňovat příjmovou stránku rozpočtu a výši vyplácených mzdových prostředků, které tvoří zpravidla více jak 50% nákladů

-          může významně zvýšit nároky na rozpočty samospráv, zřizovatelů veřejných ústavních zdravotnických zařízeních (např. § 28, odst. 2 písm. d)

-          neřeší situaci, kdy veřejné ústavní zdravotnické zařízení ztratí bez zavinění odbornou způsobilost k poskytování konkrétního druhu zdravotní péče, které bude mít v souladu  s rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví dle § 28 povinno zajistit (riziko sankce – pokuta až 10 mil. Kč)

-          v §12 odst. 3 výrazně zasahuje do práv samosprávy, kdy nepřímou novelou upravuje hlasovací poměry při rozhodování zastupitelstva kraje nebo obce (dále v části sedmé a osmé návrhu)

-          nedostatečně upravuje odpovědnost členů statutárního orgánu a dozorčí rady, neboť jejich odpovědnost nelze obecně přirovnávat k obdobné odpovědnosti statutárních orgánů různých typů obchodních společností (věc nelze řešit pouhým odkazem na úpravu obsaženou jiném právním předpise)

-          upravuje činnost a postavení dozorčí rady způsobem, který dozorčí radu vystavuje nebezpeční neschopnosti jednat a rozhodovat (v síti se předpokládá cca 70 – 100 veřejných ústavních zdravotnických zařízeních, což bude klást významné nároky na počty zástupců Ministerstva zdravotnictví; de facto vytvoří nová pracovní místa na ministerstvu, což klade vysoké nároky na rozpočtové prostředky)

-          neumožňuje církvím a charitativním organizacím zřizovat veřejná ústavní zdravotnická zařízení

-          upravuje poskytování informací o hospodaření veřejných ústavních zdravotnických zařízeních způsobem, který umožní nesprávné porovnání i nesouvisejících informací o hospodaření veřejných ústavních zdravotnických zařízeních s nezávislým

-          upravuje nakládání s majetkem způsobem, který v některých případech může zapříčinit nehospodárné a neefektivní nakládání s veřejnými prostředky

-          návrh zakládá nerovnost v tom smyslu, že zakládá povinnost zdravotních pojišťoven uzavřít s veřejnými ústavními zdravotnickými zařízeními smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče

-          vykazuje četné věcné i legislativní nedostatky a nesouvislosti, ze kterých není zřejmý záměr navrhovatelů zákona (umožňují buď dvojí výklad, nebo vstupem účinnosti zákona zavdávají okamžitou příčinu k nezaviněnému porušení zákona, které může být postiženo pokutou až 10 mil. Kč)

-          neupravuje žádným způsobem povinnost krajů či obcí, zřizovat veřejná ústavní zdravotnická zařízení s tím, že tak může dojít k situaci, že nebude naplněn záměr zákona uvedený v § 28 odst. 4 (Síť veřejných zdravotnických zařízení musí být stanovena tak, aby na každých přibližně 100 000 obyvatel nebo okres bylo nejméně jedno veřejné zdravotnické zařízení.)

- schválit změnu způsobu organizace a zabezpečení poskytování zdravotní péče z nemocnic, které jsou dosud příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje, na akciové společnosti, a to za těchto podmínek:

  1. změna způsobu organizace a zabezpečení poskytování zdravotní péče neohrozí dostupnost, rozsah, strukturu a kvalitu zdravotní péče,
  2. jediným vlastníkem akcií společností bude Ústecký kraj,
  3. společnosti budou založeny bez veřejné nabídky akcií (na jméno),
  4. společnosti budou založeny na dobu neurčitou,
  5. dosažený zisk bude použit vždy pro rozvoj zdravotní péče,
  6. všechny stávající pracovně právní vztahy zaměstnanců nemocnic, které jsou dosud příspěvkovými organizacemi, budou převedeny v souladu s §249 zákoníku práce na akciové společnosti
  7. Zastupitelstvo Ústeckého kraje, jako jediné, rozhoduje o dispozici s akciemi společností a to s odkazem na § 36 písm. l) a m) zákona o krajích,

to vše s předpokládaným zahájením provozu akciových společnosti jako zdravotnických zařízení dnem 1. ledna 2006

- uložit RÚK předložit ZÚK ke schválení, návrh na založení akciových společností se 100% vlastnictvím akcií Ústeckým krajem v souladu s uvedenými podmínkami tohoto usnesení vč. způsobu řešení majetkoprávních a pracovněprávních vztahů, způsobu převodu závazků a pohledávek, a způsobu převedení rozsahu a struktury zdravotní péče související se změnou způsobu organizace a zabezpečení poskytování zdravotní péče

 

8.38 Projekt Policie ČR „Drogy v silniční dopravě“: RÚK neschvaluje účast Ústeckého kraje na projektu Policie ČR „Drogy v silniční dopravě“.

 

8.39 Informace o finanční situaci Správy sociálních služeb Chomutov, příspěvková organizace: schváleno.

8.40 Ústav sociální péče Česká Kamenice, příspěvková organizace – informace o náhradním ubytování: schváleno.

8.41 Ústav sociální péče Česká Kamenice, příspěvková organizace – změna závazného ukazatele: schváleno.

 

8.42 Změna stravovací jednotky zařízení sociální péče: schváleno.

 

8.43 Domov důchodců Teplice – jmenování ředitele a stanovení platu: RÚK jmenovala Mgr. Jana Žáka ředitelem příspěvkové organizace Domov důchodců Teplice a stanovila mu plat.

 

8.44 Program „Podpora sociálních služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi na regionální úrovni seniorům a osobám se zdravotním postižením -  2. kolo“: RÚKrozhodla o poskytnutí dotacído 200 000 korun v rámci tohoto programu a doporučila ZÚK přidělit dotace nad 200 000 korun a ty, jejichž příjemcem jsou města a obce. Ve stanoveném termínu bylo předloženo 27 žádostí o poskytnutí dotace v celkové výši 40 891 122 Kč, rozdělené finanční prostředky činí 11 372 400 Kč, což je i finanční rámec tohoto programu.

 

8.45 Program „Prevence negativních jevů souvisejících se sociálním vyloučením“: RÚKrozhodla o poskytnutí dotacído 200 000 korun v rámci tohoto programu a doporučila ZÚK přidělit dotace nad 200 000 korun a ty, jejichž příjemcem jsou města a obce. Ve stanoveném termínu bylo předloženo 57 projektů a žádostí o poskytnutí dotace.  Hodnoceno bylo 57 projektů,  ve 30 případech se nedoporučuje žádostem vyhovět, neboť tyto projekty nejsou v souladu s vyhlášeným programem nebo nedosáhly bodového ohodnocení. Celkem je rozdělováno 6 milionů korun.

 

8.46 Zpráva o činnosti příspěvkových organizací sociální péče za rok 2004: RÚK vzala na vědomí zprávu o činnosti příspěvkových organizací zařízení sociální péče za rok 2004.

 

8.47 Plán dalšího rozvoje zařízení sociální péče: RÚK vzala na vědomí informaci o stavu rozpracovanosti  II. etapy koncepce sociálních služeb, Plánu rozvoje rezidenčních zařízení sociální péče  Ústeckého kraje.

 

8.48 Návrh do likvidační komise č. OI 1/2005: RÚK schvaluje návrh likvidační komise na vyřazení movitého majetku (výpočetní techniky) a jeho fyzickou likvidaci odbornou firmou.

 

9.  Blok ředitelky Krajského úřadu Ústeckého kraje

 

9.1 Změna standardů vybavení pro zastupitele Ústeckého kraje: RÚK schválila změny ve standardech vybavení pro zabezpečení výkonu funkce členů Zastupitelstva Ústeckého kraje pro volební období 2004 – 2008.

9.2 Koncepce  autodopravy  na KÚ  Ústeckého  kraje: RÚK vzala na vědomí návrh na obměnu vozového parku.

 

9.3 Používání vozidla ředitelkou Krajského úřadu Ústeckého kraje: schváleno.

 

10. Různé

10.1 Příprava 6. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje ve II. volebním období: RÚK vzala na vědomí informaci o přípravě 6. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje a schválila jeho program.

 

 

V Ústí nad Labem dne 15.6.2005

Zpracovali: Vojtěch Krump, R. Žatecká

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 16.6.2005 / 12.10.2005 | Zveřejnit od-do: 16.6.2005-16.8.2005

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém