Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva ze 131. jednání Rady Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
Zpráva má informativní charakter
 

 
 

6. Blok hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Šulce

6.1 Dopravní obslužnost autobusová – zajištění dopravy: RÚK souhlasí s tarifní doložkou dopravce Autobusy KAVKA, a.s. s účinností od 14. 12. 2008 a s úpravou tarifu dopravce Veolia Transport Teplice. Změna umožní na žádost obcí odečtení zajížďky u cest mezi Horou Svaté Kateřiny a Brnadovem přes Malý Háj. Tzn., že cestující, kteří nedobrovolně absolvují tuto zajížďku, budou hradit jízdné jako u spojů, které po uvedené trase nezajíždějí.

Dále rada rozhodla o uzavření dodatku ke smlouvě o závazku veřejné smlouvy ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách – oblast:

1) Bílinsko s účinností od 14. 12. 2008 Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova

2) Litvínovsko, s účinností od 14. 12. 2008, Autobusy KAVKA, a.s.

3) Příměstská doprava Teplice, s účinností od 1. 1. 2008, dopravce Veolia Transport Teplice

Dodatky se týkají drobných časových posunů na trasách.

 

 

7. Blok zástupce a náměstka hejtmana Ústeckého kraje Radka Vonky

 

7.1 Odstoupení od smlouvy o financování akce uzavřené se společností TARGAVIA, s.r.o: RÚK doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit odstoupení od smlouvy o financování akce uzavřené se společností TARGAVIA s.r.o.

 

7.2 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Obchodní centrum Chomutov – Otvice V.“ oznamovatele ALFA SPECTRUM CV, a.s: RÚK za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v  Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.3 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k dokumentaci pro zjišťovací řízení EIA záměru „Intenzifikace výroby epichlorhydsrinu z glycerinu“, oznamovatele Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s: RÚK po projednání považuje oznámení zpracované dle přílohy č.4 za dokumentaci. Za předpokladu zahrnutí všech podmínek a požadavků obcí a orgánů veřejné správy do návrhu Stanoviska příslušného úřadu, nemá námitek k předání dokumentace zpracovateli posudku. Posudek musí vyhodnotit všechny připomínky dotčené veřejnosti a akceptovat oprávněné požadavky orgánů veřejné správy.

 

7.4 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Čerpací stanice nafty“ oznamovatele Agrona a.s., Nebanice 30, 350 02 Cheb Umístění: kraj Ústecký, obec Polepy k. ú. Polepy: RÚK nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí za předpokladu zahrnutí podmínek odboru ŽPZ KÚ Ústeckého kraje k záměru, naplnění oprávněných podmínek dalších dotčených orgánů státní správy a zahrnutí opatření navrhovaných v kapitole D.4 „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů“ v plném rozsahu do závěrů zjišťovacího řízení.

 

  7.5 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k dokumentaci EIA záměru „Zařízení pro sběr, výkup a zpracování kovových, plastových a papírových odpadů-SUNEX, spol. s.r.o., provozovna Štětí, Zařízení pro sběr a zpracování autovraků –SUNEX, spol. s.r.o., provozovna Štětí a Zařízení pro sběr, výkup a zpracování elektroodpadu-SUNEX, spol. s.r.o., provozovna Štětí“ společnosti SUNEX, spol. s.r.o., Bechyňská 640, 199 05 Praha: RÚK za předpokladu zahrnutí všech oprávněných podmínek orgánů veřejné správy do Stanoviska příslušného úřadu, nemá námitek ke zpracování posudku.

 

7.6 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Projekt P 11565 – malý potisk (MP5)“ oznamovatele AGC Automotive Czech a.s., Sklárna č.p.33, 418 01 Bílina  Umístění: kraj Ústecký, obec Bílina k.ú. Chudeřice: RÚK nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí za předpokladu zahrnutí podmínek odboru ŽPZ KÚ Ústeckého kraje k záměru, naplnění oprávněných podmínek dalších dotčených orgánů státní správy a zahrnutí navrhovaných opatření.

 

7.7 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Centrum pivovar Děčín“ oznamovatele Settimo Development a.s., Spálená 90/17, 110 00 Praha 1: RÚK nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, za předpokladu zahrnutí a naplnění oprávněných podmínek  dotčených orgánů státní správy a zahrnutí opatření navrhovaných opatření.

 

7.8 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Výstavba výrobní haly a zázemí firmy KONE Industrial koncern s.r.o.“ oznamovatele KONE Industrial – koncern, s.r.o., Předlická 452/25, 400 30 Ústí nad Labem: RÚK nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, za předpokladu zahrnutí a naplnění oprávněných podmínek  dotčených orgánů státní správy a zahrnutí opatření navrhovaných opatření.

 

7.9 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Protipovodňová opatření na Labi – lokalita silnice II/261 v úseku Libochovany - Děčín“ oznamovatele Ústecký kraj, Velká Hradební  3118/48, 400 02 Ústí nad Labem: RÚK nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, za předpokladu zahrnutí a naplnění oprávněných podmínek  dotčených orgánů státní správy a zahrnutí opatření navrhovaných v kapitole D. IV „Opatření k prevenci, snížení, popřípadě kompenzaci vlivů na životní prostředí“ v plném rozsahu do závěru zjišťovacího řízení. 

7.10 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Vestavba linky práškové lakovny do výrobní haly NERTECH s.r.o., Teplice“ oznamovatele NERTECH s.r.o., Modlanská 1, 415 02 Teplice: RÚK za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v  Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.11 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Dräger Busch Helmets Production s.r.o., Pražská 5494, 430 01 Chomutov, IČ 2866 8197, pro zařízení „Výroba záchranářských a požárních helem s montovanými polyuretanovými vnitřními díly“: K žádosti o vydání integrovaného povolení, která byla zpracována provozovatelem, dle § 3 odst. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, za předpokladu zajištění emisí do ovzduší a vod na úrovni nejlepších dostupných technik pro zkušební provoz uvedeného zařízení, není připomínek.

7.12 Schválení žádosti o podporu 3 projektů na podporu ohrožených druhů z OPŽP: RÚK schválila podání samostatných žádostí o podporu tří projektů zaměřených na záchranu ohrožených druhů rostlin a živočichů na území Ústeckého kraje podle předložené důvodové zprávy, a to v rámci 6. výzvy Operačního programu životní prostředí, do výše způsobilých výdajů 7 280 tis. Kč včetně DPH

 

8. Blok náměstka hejtmana Ústeckého kraje Petra Fialy

8.1 Rozpočtová opatření č. 10/2008: RÚK provedla navýšení rozpočtu o 113 351  tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 14 392 243 tis. Kč.

 

8.2 Smlouvy č. CZ.1.09/2.2.00/03.00038, CZ.1.09/2.2.00/03.00060, CZ.1.09/2.2.00/03.00065, CZ.1.09/2.2.00/03.00134, CZ.1.09/2.2.00/03.00173, CZ.1.09/4.1.00/04.00135 a CZ.1.09/4.3.00/06.00141 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudružnosti Severozápad: RÚK rozhodla o uzavření výše uvedených smluv o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudružnosti Severozápad. Dotace mají být poskytnuty na tyto projekty: Dětský domov, Vysoká Pec, REKO hlavní budovy a příjezdové cesty

rozpočet 32 102 tis Kč, smlouva číslo CZ.1.09/2.2.00/03.00038;

-                       VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L., REKO a zkapacitnění vzdělávacího zařízení VOŠ a SOŠ Roudnice n. L. - Vědomice

       rozpočet 24 728 tis Kč,  smlouva číslo CZ.1.09/2.2.00/03.00060;

-                       Psychiatrická léčebna Petrohrad - ergoterapie

rozpočet 28 447 tis Kč, smlouva číslo CZ.1.09/2.2.00/03.00065;

-                       Domov důchodců a ústav sociální péče, p.o., Krásná Lípa, Dokončení rekonstrukce pavilonu A a B

rozpočet 52 712 tis Kč, smlouva číslo CZ.1.09/2.2.00/03.00134;

-                       Ústav sociální péče Háj u Duchcova, p.o., Háj u Duchcova, REKO stávajícího půdního prostoru budovy č. 2 (prádelna, kancelářské prostory, tělocvična)

rozpočet 24 436 tis Kč, smlouva číslo CZ.1.09/2.2.00/03.00173;

-                       Oblastní muzeum v Lounech  p.o., Revitalizace Nového hradu v Jimlíně

rozpočet 52 268 tis Kč, smlouva číslo CZ.1.09/4.1.00/04.00135;

-                       Ústecký kraj – Po stopách praotce Čecha

rozpočet 1 957 tis Kč, smlouva číslo CZ.1.09/4.3.00/06.00141.

 

8.3 Financování projektu Logistika chemického průmyslu ve Střední Evropě v rámci sítě ECRN [ChemLog]: RÚk vzala na vědomí informace o zahájení projektu Logistika chemického průmyslu ve Střední Evropě v rámci sítě ECRN, kde Ústecký kraj je jedním z partnerů. Dále rada schválila financování projektu z Fondu evropských projektů v letech 2008 – 2011 s celkovým rozpočtem výdajů partnera Ústecký kraj ve výši 155 tis. EUR, z čehož 15%, tj. 23 250,- EUR je podíl Ústeckého kraje.

8.4 Dodatek zprostředkovatelské smlouvy s pojišťovacím makléřem: RÚK rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zprostředkování ze dne 31. ledna 2005

 

8.5 Nabídková cena veřejných zakázek na rekonstrukce komunikací hrazených v rámci ROP z dotací z EU: RÚK vzala na vědomí skutečnost, že u veřejné zakázky na stavební práce „Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce v úseku  I/13-Perštejn-Vejprty, silnice II/219, III/22310“ je nabídková cena včetně DPH 168.631 580,52 Kč, schváleno Radou UK 20. 8. 2008 usnesením č. 161/124R/2008, což je vyšší, než byla předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH dle rozpočtu projektanta 162.759.000,00 Kč, a to o 5.872.580,50 Kč, což je o 3,61 % více, než bylo uvedeno v žádosti o přidělení dotace. Toto navýšení ceny o 5.872.580,50 Kč musí uhradit Ústecký kraj z vlastních prostředků.

Dále rada vzala na vědomí, že u veřejné zakázky na stavební práce „Ústecký kraj, Chomutov, Most, Rekonstrukce v úseku  I/13-Jirkov-Otvice-Havraň, silnice II/251“ je nabídková cena včetně DPH 156.025 553,86 Kč, schváleno Radou UK 20. 8. 2008 usnesením č. 162/124R/2008, což je vyšší, než byla předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH dle rozpočtu projektanta 153.396.000,00 Kč, a to o 2.629.553,80 Kč, což je o 1,72 % více, než bylo uvedeno v žádosti o přidělení dotace. Toto navýšení ceny o 2.629.553,80 Kč musí uhradit Ústecký kraj z vlastních prostředků.

Stejná situace je i u veřejné zakázky na stavební práce „Ústecký kraj, Teplice, Rekonstrukce v úseku  I/13-Bílina-Kozly-kř. I/15, silnice II/257“ je nabídková cena včetně DPH 115.227.628,00 Kč, schváleno Radou UK 20. 8. 2008 usnesením č. 163/124R/2008, což je vyšší, než byla předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH dle rozpočtu projektanta 106.954.000,00 Kč, a to o 8.273.628,00 Kč, což je o 7,74 % více, než bylo uvedeno v žádosti o přidělení dotace. Toto navýšení ceny o 8.273.628,00 Kč musí uhradit Ústecký kraj z vlastních prostředků.  

 

8.6 Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na služby „Ústecký kraj, Louny, Litoměřice, Rekonstrukce v úseku I/7-Toužetín-Libochovice-D8-Lukavec, silnice III/23739, II/237, II/246, II/247“ - PD a IČ: RÚK rozhodla o hodnocení způsobu nabídek na plnění uvedené veřejné zakázky a o zaslání výzev ve zjednodušeném podlimitním řízení těmto dodavatelům:

 

1) ARCH PROJEKT s. r. o., Hradiště 96/6-8, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 44222904

2) Ctibor Žežulka – ZEFRAPROJEKT, Mírové náměstí 207/34, 400 01  Ústí nad Labem,

    IČ 19021305

3) Viamont DSP a.s., Železničářská čp. 1385, 40003 Ústí nad Labem, IČ      

    25429949

4) IDP spol. s r.o., Masarykova 998/31, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27279936

         5) BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 363 17 Ostrov, IČ 18224920

 

8.7 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Gymnázium Litvínov-REKO osvětlení a tělocvična“: RÚK rozhodla o přidělení této veřejné zakázky dodavateli ERGO lighting spol. s r.o., Masarykovo nám. 41, PSČ 43601 Litvínov, IČ: 25047787, a to za cenu 3 452 282 Kč včetně DPH.

 

8.8 Vyhodnocení výzvy k podání nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění na plnění veřejné zakázky na dodatečné stavební práce "REKO silnice II/261 Ústí n.L.- Děčín": RÚK rozhodla o přidělení této veřejné zakázky uchazeči Stavby silnic a železnic a.s. Praha, odštěpný závod pro oblast Čechy západ, Národní třída 10, 113 19 Praha 1,

IČ: 45274924, a to za cenu: 25 331 845 Kč bez DPH.

 

8.9 Vyhodnocení výzvy k podání nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění na plnění veřejné zakázky na dodatečné stavební práce "Průmyslová zóna Triangle - účelové komunikace" – dodatečné stavební práce": RÚK rozhodla o přidělení zakázky Průmyslová zóna Triangle- účelové komunikace", dodavateli: Viamont DSP a. s., Železničářská čp. 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem, IČ: 25429949, a cenu víceprací:  9 287 234 Kč bez DPH.

 

8.10 Vyhodnocení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce „OM v Litoměřicích – REKO objektu č. p. 253 (PVT) II. etapa“:  RÚK rozhodla o přidělení této veřejné zakázky uchazeči Stavby holding cz a.s., za Strahovem 2338/44a, 169 00 Praha 6- Břevnov, IČ 28232836, a to za cenu 23 101 438 Kč s DPH.

 

8.11 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné   zakázky na stavební práce „Průmyslová zóna Triangle - Rekonstrukce komunikací a dostavba chodníků“: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Průmyslová zóna Triangle - Rekonstrukce komunikací a dostavba chodníků“

    -  část č.1) rekonstrukce komunikace A v úseku od silnice III/2502 po Staňkovice: uchazeči  Sdružení Stavby holding cz a.s., Za Strahovem 2338/44a, 169 00 Praha 6-Břevnov, provozovna Na Moráni 5627, 430 01 Chomutov a AMP Chomutov a.s., Pražská 720, 430 01 Chomutov, IČ: 28232836 a 25402188 a to za cenu   5 353 937  Kč bez DPH.

    -  část č.2) rekonstrukce komunikace B v úseku od MUK Bitozeves po Bitozeves: uchazeče  Sdružení Stavby holding cz a.s., Za Strahovem 2338/44a, 169 00 Praha 6-Břevnov, provozovna Na Moráni 5627, 430 01 Chomutov a AMP Chomutov a.s., Pražská 720, 430 01 Chomutov, IČ: 28232836 a 25402188 a to za cenu 1 808 474 Kč bez DPH.

    -  část č.3) chodník C v úseku od MUK Bitozeves po účelovou komunikaci větev A (chodník podél komunikace III/25021): uchazeče  Sdružení Stavby holding cz a.s., Za Strahovem 2338/44a, 169 00 Praha 6-Břevnov, provozovna Na Moráni 5627, 430 01 Chomutov a AMP Chomutov a.s., Pražská 720, 430 01 Chomutov, IČ: 28232836 a 25402188 a to za cenu 2 721 477  Kč bez DPH.

   -  část č.4) chodník D v úseku od MUK Bitozeves po Bitozeves: uchazeče  Sdružení Stavby holding cz a.s., Za Strahovem 2338/44a, 169 00 Praha 6-Břevnov, provozovna Na Moráni 5627, 430 01 Chomutov a AMP Chomutov a.s., Pražská 720, 430 01 Chomutov, IČ: 28232836 a 25402188 a to za cenu 2 145 310  Kč bez DPH.

 

8.12 Výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění na plnění veřejné zakázky na služby "Přivaděč k PZ Prosmyky I. a II. část – inženýrská činnost ve fázi prací spojených s prováděním stavby včetně technického dozoru a ve fázi prací po dokončení stavby včetně zabezpečení kolaudačního rozhodnutí" výzva k podání cenové nabídky na nové služby: RÚK rozhodla o použití jednacího řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku na služby výzva k podání cenové nabídky na nové služby, a odeslání výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění dodavateli ALONG, spol. s r.o., Stavbařů 32, 434 01 Most, IČ: 40229572.

 

9. Blok ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje Milana Zemaníka

 

9.1 Vyhodnocení otevřeného řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na služby "Provoz pevných linek pro Krajský úřad Ústeckého kraje": RÚK rozhodla o přidělení zakázky “ Provoz pevných linek pro Krajský úřad Ústeckého kraje" uchazeči GTS NOVERA a.s., Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3, IČ: 61058904.

 

9.2 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem „Dodávka elektřiny pro budovy Krajského úřadu Ústeckého kraje v roce 2009": RÚK rozhodla přidělit zakázku uchazeči   CENTROPOL ENERGY a.s., Vaničkova  1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČ:25458302, a to za průměrnou cenu za 1 MWh: 2 169,- Kč bez DPH.

 
Zodpovídá: František Janačík
Vytvořeno / změněno: 9.1.2009 / 9.1.2009 | Zveřejnit do: 9.1.2009

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém