Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva ze 132. jednání Rady Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
Tato zpráva má pouze informativní charakter
 

 
 

6.1 Žádosti o bezplatné použití znaku Ústeckého kraje: RÚK souhlasila s bezplatným použitím znaku Ústeckého kraje a užíváním výrazu Ústecký kraj v názvu občanského sdružení „Záchranáři Ústeckého kraje“ pro žadatele Davida Tomeše, Jílové – Kamenná, okr. Děčín. Rada souhlasila s bezplatným použitím znaku Ústeckého kraje na oficiálních webových stránkách Ústeckého Krajského Svazu Karate o.s.

 

6.2 6. reprezentační ples Ústeckého kraje: RÚK schválila dodavatele 6. reprezentačního plesu Ústeckého kraje společnost Promomedia s.r.o., Most

 

6.3 Oznámení otevřeného řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na služby "Krajské noviny": RÚK rozhodla o zadání otevřeného řízení na plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Krajské noviny“.

 

6.4 Žádosti o finanční příspěvek z Fondu hejtmana Ústeckého kraje: RÚK rozhodla o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu hejtmana těmto žadatelům:

 

- Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Chomutov

výše dotace: 40 000,- Kč

název projektu (akce): Závody mládeže a dorostu ve hře Plamen

- Obecně prospěšná společnost Milešovka, Ústí nad Labem

výše dotace: 200 000,- Kč

název projektu (akce): Revitalizace vrcholu hory Milešovky – Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení

- „HROZEN o.s.“, Ploskovice

výše dotace: 15 000,- Kč

název projektu (akce): Ovocnářské slavnosti

- Junák – svaz skautů a skautek ČR, 2. středisko Neštěmice

výše dotace: 93 000,- Kč

název projektu (akce): Roverway 2009 – setkání roverů z celé Evropy

- Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. okresní organizace Louny

výše dotace: 150 000,- Kč

název projektu (akce): Žít naplno – vánoční pobyt pro osamělé osoby se zdravotním postižením

Rada také rozhodla o neposkytnutí neinvestiční dotace těmto žadatelům:

-  Česká unie pro podporované zaměstnání, Praha 6

výše dotace: 38 000,- Kč

název projektu (akce): 9. konference EU pro podporované zaměstnávání

- Kulturně-historické sdružení obcí Malá Veleň, Jedlka a Soutěsky, o.s.

výše dotace: 160 000,- Kč

název projektu (akce): Oprava vchodu do kostela a zhotovení kovové mříže

-Ekumenická rada církví v České republice

výše dotace: 20 000,- Kč

název projektu (akce): Modlitba za domov – Ekumenické shromáždění na hoře Říp

 

RÚK doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o poskytnutí investiční dotace z Fondu hejtmana pro:

- ENERGIE o.p.s., Meziboří

výše dotace:1 100 000,- Kč

název projektu (akce): Stavební práce – hydroizolace kolem objektu ENERGIE o.p.s. v Meziboří;

a o neposkytnutí dotace z Fondu hejtmana pro:

obec Ctiněves, Roudnice nad Labem

výše dotace: 156 000,- Kč

název projektu (akce): Technické vybavení pro péči a čistotu obce

 

6.5 Dodatek ke Smlouvě č. 167/2008 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2008: RÚK rozhodla o uzavření Dodatku č. 167/2008/2 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2008.

 

6.6 Dopravní obslužnost drážní: RÚK rozhodla o uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě č. 371/2006 o závazku veřejné služby s dopravcem České dráhy, a.s. Dodatek se týká změn v jízdních řádech ke 14. 12. 2008. V provozu dochází ke změnám čísel vlaků a ke změnám tras některých z nich, to vše v intencích Zastupitelstvem Ústeckého kraje schváleného rozsahu základní dopravní obslužnosti a dle projednání návrhu jízdního řádu s obcemi, které proběhlo dne 18. 8. 2008.

 

6.7 Změna usnesení č.9/131R/2008: RÚK změnila v usnesení č.9/131R/2008 část A) ze dne 6. 11. 2008 část původního textu „poskytnutí věcného daru v celkové maximální výši 10 000 Kč“ na: „poskytnutí věcného daru v celkové maximální výši 11 000 Kč“

 

6.8 Zpráva ze služební cesty MUDr. Vladimíra Záhorského a JUDr. Milana France, členů Rady Ústeckého kraje, na akci Open days 2008: RÚK vzala nas vědomí zprávu ze služební cesty MUDr. Vladimíra Záhorského a JUDr. Milana France, členů Rady Ústeckého kraje, na akci Open days 2008 v Bruselu ve dnech 7. –9. 10. 2008.

 

6.9 Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad: RÚK doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi Ústeckým krajem a Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad, se sídlem Mírové náměstí 3097, 400 01 Ústí nad Labem.

 

 

7. Blok zástupce a náměstka hejtmana Radka Vonky

 

7.1 Příprava projektu zavádění Místní Agendy 21: RÚK schválila přípravu a realizaci projektu zavádění Místní Agendy 21 do Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR.

 

7.2 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k dokumentaci EIA záměru „Farma větrných elektráren Medvědí skála“ oznamovatele Lesy Jezeří, k.s., Červený Hrádek 12, 431 11 Jirkov

 

7.3 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k posudku EIA záměru „Jednotka ECOPOR-výroba kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 32%“, oznamovatele Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s., Revoluční 86, 400 32 Ústí nad Labem:  Za předpokladu splnění všech opatření, podmínek odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Ústeckého kraje a podmínek navržených v návrhu stanoviska příslušného úřadu, včetně závěrů a doporučení vyplývajících z veřejného projednání nemá Ústecký kraj k vydání souhlasného stanoviska příslušného úřadu připomínky.

 

7.4 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Zařízení ke sběru a výkupu kovových odpadů“ oznamovatele Emil Renner, Kamenná cesta 200, 431 41 Údlice: RÚK požaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí za předpokladu zahrnutí podmínek odboru ŽPZ KÚ Ústeckého kraje k záměru, naplnění oprávněných podmínek dalších dotčených orgánů státní správy a zahrnutí opatření navrhovaných v kapitole D.4

 

7.5 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k dokumentaci EIA záměru „Simona Plast-technik s.r.o./rekonstrukce objektů a zřízení výroby“, oznamovatele Ackermann architekti s.r.o., Dobrovského 24, 170 00 Praha 7: Za předpokladu splnění všech opatření, podmínek odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Ústeckého kraje a podmínek navržených v návrhu stanoviska příslušného úřadu, včetně závěrů a doporučení vyplývajících z veřejného projednání nemá Ústecký kraj k vydání souhlasného stanoviska příslušného úřadu připomínky.

 

 

7.6 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k posudku EIA záměru „Modifikované polyestery – plné využití výrobní kapacity, Spolchemie a.s., Ústí nad Labem“, oznamovatele Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s., Revoluční 1930/86, 400 32 Ústí nad Labem: Za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení, a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje RÚK provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.7 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Vestavba linky práškové lakovny do výrobní haly NERTECH s.r.o., Teplice“ oznamovatele NERTECH s.r.o., Modlanská 1, 415 02 Teplice: Za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení, a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje RÚK provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.8 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Sběrna kovového odpadu na pozemku p.p.č. 358/3 a 357 k.ú. Libědice“ oznamovatele Emil Ondo, Libědice č.p. 24, 438 01 Libědice: RÚK požaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.9 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Zařízení pro sběr a zpracování autovraků v Děčíně“ oznamovatele KOVOŠROT GROUP CZ a.s., Papírnická 604/3, 405 02 Děčín: Za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení, a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje RÚK provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.10 Revokace usnesení rady Ústeckého kraje č. 22/129R/2008 ze dne 13.10.2008 - Oznámení návrhu na nové vyhlášení (změnu hranic a bližších ochranných podmínek) Přírodní rezervace Sedlec: RUK revokovala usnesení rady Ústeckého kraje č. 22/129R/2008 ze dne 13. 10. 2008. Rada se dál vyjádřila k návrhu na nové vyhlášení (změnu hranic) přírodní rezervace Sedlec nacházející se na území Ústeckého kraje ve své kompetenci uvedeném dle přílohy předloženého materiálu následovně:

Rada Ústeckého kraje souhlasí se zveřejněním návrhu na nové vyhlášení (změnu hranic) Přírodní rezervace Sedlec na území Ústeckého kraje, která je ve správě Ústeckého kraje.

 

7.11 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k dokumentaci EIA záměru „Areál výkupu a zpracování kovových odpadů Šrot Wetzel s.r.o.“ oznamovatele Šrot Wetzel s.r.o., Prosmycká 11, Lovosice 410 02: Rada Ústeckého kraje s předloženou dokumentací souhlasí a požaduje, aby se v následujícím kroku zpracovatel posudku podrobně zaměřil na způsob splnění všech vznesených požadavků a na relevantní vyhodnocení možných dopadů na životní prostředí dotčených obcí a veřejné zdraví.

 

7.12 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k dokumentaci EIA záměru „Pokračování těžby kaolinu na lomu Krásný Dvůr v dobývacím prostoru Podbořany I“ oznamovatele Kaolin Hlubany, a.s., Hlubany čp. 63, 441 01 Podbořany: Rada Ústeckého kraje s předloženou dokumentací souhlasí a požaduje, aby se v následujícím kroku zpracovatel posudku podrobně zaměřil na způsob splnění všech vznesených požadavků a také na relevantní vyhodnocení možných dopadů na životní prostředí dotčených obcí a veřejné zdraví. K realizaci doporučuje variantu „omezené těžby“.

 

7.13 Odměny ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK stanovila odměny při dovršení 50 let věku a při prvním skončení pracovního poměru po nabytí nároku na starobní důchod ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem v průběhu roku 2009 

1. Mgr. Jaroslav Červinka, ředitel Speciální základní školy a Mateřské

školy, Varnsdorf, T.G. Masaryka 1804, příspěvková organizace                              

2. Aleš Perch, ředitel Domu dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70,

příspěvková organizace                                                                                              

3. Mgr. Simona Vágnerová, Střední odborná škola technická a Střední

odborné učiliště, Louny, Osvoboditelů 380, příspěvková organizace                       

4. Mgr. Bc. Zdeněk Pešek, Střední škola obchodu a služeb, Teplice,

příspěvková organizace                                                                                               

5. RNDr. Zdeněk Bergman, Gymnázium, Tep1ice, Čs. dobrovolců 11,

příspěvková organizace                                                                                              

6. PaedDr. Mgr. Alena Poradová, Střední škola technická, Ústí nad

Labem, U Panského dvora 1006, příspěvková organizace                                         

7. PaedDr. Zdeněk Hrdina, Střední průmyslová škola stavební a Obchodní

akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace                                  

8. Ing. Jan Vyhnálek, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Stavební, Děčín I, Čs. armády 10, příspěvková organizace  

 

7.14 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – oblast školství:   RÚK rozhodla o změně zřizovací listiny šestnácti příspěvkových organizací.

 

7.15 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola stavební, Děčín I, Čs. armády 10, příspěvková organizace – personální záležitosti: RÚK vzala na vědomí vzdání se pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola stavební, Děčín I, Čs. armády 10, příspěvková organizace, Ing. Jana Vyhnálka, ke dni 31. 12. 2008. V souvislosti s tím rada rozhodla o vyhlášení konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele.

 

7.16 Školské rady: RÚK jmenovala členy školské rady s účinností od 1. 12. 2008 následovně:

Školská rada Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Podbořany :  

Ing. Josef  Čerňanský, Budovatelů 813, 441 01 Podbořany

Mgr. Radek Reindl, Žatecká 232, 441 01 Podbořany

Školská rada Střední odborné školy technické a zahradnické, Lovosice :  

Bc. Lenka Tomanová, Nádražní 805, 410 02 Lovosice

Školská rada Gymnázia, Chomutov, Mostecká 3000 :  

Ing. Rudolf Kozák, Lipská 2584, 430 03 Chomutov

Mgr. Jiří Beneš, Zátiší 1097, 431 11 Jirkov

 

7.17 Změny v rejstříku škol a školských zařízení: RÚK schválila změny v rejstříku škol.

 

7.18 Výjimka z počtu žáků: RÚK rozhodla o udělení výjimky pro třídu se vzdělávacím programem příspěvkové organizace Ústeckého kraje: Speciální základní škola a Praktická škola,  příspěvková organizace, Fügnerova 22, Trmice o povolení výjimky pro třídu devátou, navýšení počtu o jednoho žáka, z počtu 14 na 15.

 

7.19 Program aktivního života PAŽIT – přidělení dotace: RÚK souhlasila s poskytnutím příspěvku zřizovatele pro rok 2008 ve výši 43 800,-   pro příspěvkovou

organizaci: Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková organizace.

 

7.20 Hospodaření zaniklých příspěvkových organizací v oblasti školství k 31. 8. 2008: RÚK schválila přidělení zlepšeného výsledku hospodaření za období od 1.1.2008 do 31.8.2008 zaniklé příspěvkové organizace – Základní škola praktická, Benešov nad Ploučnicí, Opletalova 673, příspěvková organizace, do rezervního fondu nástupnické příspěvkové organizace - Speciální základní škola, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, příspěvková organizace, ve výši 18 822 Kč.

 

7.21 Střední průmyslová škola, Most, Topolová 584, příspěvková organizace-změna závazného ukazatele – příspěvek zřizovatele na provoz pro rok 2008: RÚK souhlasila se zvýšením příspěvku zřizovatele na provoz-rok 2008, pro Střední průmyslovou školu, Most, Topolová 584, příspěvkovou organizaci, ve výši 120 tisíc Kč na celkový objem 2 624 tisíc Kč, na doplacení nedoplatku za odběr elektřiny, který vznikl vlivem špatného připojení elektroměru.

 

7.22 Školní statek, Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace - souhlas s použitím části rezervního fondu k posílení investičního fondu a změna závazného ukazatele - investiční účelový příspěvek zřizovatele pro rok 2008 RÚK souhlasila s použitím prostředků rezervního fondu ve výši 48 tisíc Kč k posílení investičního fondu Školního statku, Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvkové organizace, na nákup traktoru ZETOR. Rada zároveň stanovila závazný ukazatel – investiční účelový příspěvek pro rok 2008, pro Školní statek, Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvkovou organizaci, ve výši 155 tis. Kč na nákup traktoru ZETOR.

 

7.23 Informace o peněžních a nepeněžních darech přijatých za III. čtvrtletí 2008 příspěvkovými organizacemi (školy a školská zařízení) zřizovanými Ústeckým krajem: RÚK vzala na vědomí informace o peněžních a věcných darech přijatých za III. čtvrtletí 2008 příspěvkovými organizacemi (školy a školská zařízení) zřizovanými Ústeckým krajem.

 

7.24 Změna výše odpisů na rok 2008  Oblastního muzea v Chomutově,  Oblastního muzea v Děčíně, Oblastního muzea v Lounech, Regionálního muzea v Teplicích, Oblastního muzea v Litoměřicích,  Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem a Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem,  příspěvkových organizací Ústeckého kraje: RÚK souhlasila se zvýšením odpisů pro rok 2008 bez nároku na rozpočet Ústeckého kraje a při zachování vyrovnaného hospodaření u příspěvkových organizací:

         - Oblastní muzeum v Chomutově o  1 tisíc korun na částku  45 tisíc korun

         - Oblastní muzeum v Děčíně  o  5 tisíc korun na částku 265 tisíc korun

         - Oblastní muzeum v Lounech o 11 tisíc korun na částku 71 tisíc korun

         - Regionální muzeum v Teplicích o  1 tisíc korun na částku 279 tisíc korun

Dále RÚK souhlasila se snížením odpisů pro rok 2008 u příspěvkových organizací:

- Oblastní muzeum v Litoměřicích  o 5 tisíc korun na částku 176 tisíc korun, při použití úspory  na nákup všeobecného materiálu

-  Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem o 27 tisíc korun na částku 593 tisíc korun

 při použití úspory na položce údržba a na zakoupení provozního materiálu

- Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem o 20 tisíc korun na částku 197 tisíc korun, při použití úspory na úhradu služeb.

 

7.25 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1068/2008 o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje uzavřené dne 26. 6. 2008: Radou schválený dodatek se týká změny termínu dokončení prací na akci obnova kulturní památky – I. etapa restaurování sousoší sv. Václava s anděly ve Veliké Vsi – Nové Třebčici.

 

7.26 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1331/2008 o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje uzavřené dne 28. 7. 2008: Radou schválený dodatek se týká změny termínu dokončení prací na akci obnova kulturní památky – restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v zámeckém parku v Chrámcích.

 

7.27 Projekt INTERREG IV.C, 2. výzva,  „RENREN-Renewable Energy REgions Network“  (Síť regionů využívajících obnovitelné zdroje energie) : RÚK schválila záměr účasti Ústeckého kraje v projektu „Renewable Energy Regions Network“ v postavení  partnera projektu s finančním podílem ve výši 36 000,- EUR, tedy cca 1 milion korun.

Projekt umožní Ústeckému kraji zapojit se do již existující evropské sítě regionů, která se zabývá možnostmi a efektivním využíváním obnovitelných zdrojů energie a navázat tak spolupráci  v oblasti nakládání s těmito zdroji. Předpokládané partnerství 15 – 20 evropských institucí umožní maximální využití zkušeností získaných jednotlivými partnery projektu k efektivní regionální politice rozvoje.

 

8. Blok náměstka hejtmana Petra Fialy

 

8.1 Rozpočtová opatření č. 11/2008: RÚK souhlasila s navýšením rozpočtu o 24 975 tisíc korun na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 14 417 218 tisíc korun.

 

8.2 Rozpočtové provizorium Ústeckého kraje na období I. čtvrtletí 2009: RÚK doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje stanovit pravidla rozpočtového provizoria Ústeckého kraje pro rok 2009.

 

8.3 Dodatky smluv č. CZ.1.09/3.1.00/01.00007, CZ.1.09/3.1.00/01.00008, CZ.1.09/3.1.00/01.00009, CZ.1.09/3.1.00/01.00010, CZ.1.09/3.1.00/07.00019, CZ.1.09/3.1.00/07.00030 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudružnosti Severozápad: RÚK rozhodla o uzavření dodatků k uvedeným smlouvám.

 

8.4. Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na služby „Obnova parku v areálu Střední školy služeb a cestovního ruchu Varnsdorf“ : RÚK rozhodla o výzvě k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na služby „Obnova parku v areálu Střední školy služeb a cestovního ruchu Varnsdorf“ dle projektu zpracovaného Radomírem Grafkem – RG Projekt, Varnsdorf; o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky a o zaslání výzev ve zjednodušeném podlimitním řízení těmto dodavatelům:

Michal Synek, Sedlářská 3262, 407 47  Varnsdorf, IČ: 67869777

SIMBEL s.r.o., Školská 660/3, 110 00  Praha 1, IČ: 26436353

EUROGREEN CZ s.r.o., Náměstí Jiřího 2,407 56  Jiřetín pod Jedlovou, IČ: 64651959

LADISLAV KEJHA, Kejha - Zahradnické služby, Malostranské nám. 271/2, 118 00  Praha 1, IČ: 15079562

UNILES, a.s., Jiříkovská 832/16, 408 01  Rumburk 1, IČ: 47307706

 

8.5 Nakládání s majetkem: RÚK vzala na vědomí předloženou zprávu o nakládání s majetkem.

 

8.6 Snížení závazného ukazatele – příspěvek na provoz pro rok 2008 pro příspěvkovou organizaci Krajská majetková: RÚK rozhodla o snížení závazného ukazatele – příspěvku zřizovatele na provoz roku 2008 – o částku 1 849 tisíc korun pro Krajskou majetkovou, p.o., na celkovou částku 13 415 tisíc korun.

 

8.7 Krajská majetková, p.o. – mimořádná odměna: RÚK stanovila odměnu Ing. Miluši Srbkové, ředitelce Krajské majetkové, Ústí nad Labem, Na Schodech 1535/4, příspěvkové organizace za úspěšné plnění pracovních úkolů.

 

8.8 Pravidla pro použití příjmů z prodeje nemovitého majetku Ústeckého kraje v oblasti školství, sociálních věcí, zdravotnictví a dopravy: RÚK revokuje s účinností od 11. 6. 2008 usnesení č. 212/115R/2008 ze dne 11.6.2008 v části B) takto:

část B) usnesení č. 212/115R/2008 zní:

„B) souhlasí

se změnou Pravidel pro použití příjmů z prodeje nemovitého majetku Ústeckého kraje ve správě zřízených příspěvkových organizací v oblasti školství, sociálních věcí, zdravotnictví a dopravy, v tomto znění:

1)                        Příjmy z prodeje nemovitého majetku Ústeckého kraje, po odečtení výdajů spojených s prodejem, jsou určeny takto:

§                                       nárok příspěvkové organizace Ústeckého kraje v oblasti školství, sociálních věcí, zdravotnictví a dopravy, která majetek v době prodeje spravovala popř. navrhla k prodeji (dále jen PO), činí maximálně 50%, z toho:

a)                        maximálně 3% (minimálně 1 000 Kč) – zvýšení příspěvku zřizovatele na provoz (platy)

b)                        maximálně 47% – zvýšení účelové investiční dotace zřizovatele (do investičního fondu PO) na konkrétní investiční akci nebo akci velké údržby příspěvkových organizací Ústeckého kraje souvisejících s jejich hlavní činností tedy na:

i.                          podporu výstavby, obnovy a reprodukce nemovitého a movitého majetku Ústeckého kraje pro účely hlavní činnosti PO,

ii.                          modernizaci vybavení zajišťující kvalitnější poskytování veřejných služeb,

iii.                       k dosažení cílů a záměrů stanovených v dlouhodobých koncepčních dokumentech rozvoje příslušných oblastí v Ústeckém kraji,

iv.                        zavádění vhodných postupů v příslušné oblasti,

v.                         na podporu činností souvisejících s rozvojem kvality poskytovaných služeb.

Na základě žádosti PO doporučí svodný odbor v závislosti na použití konkrétní procento účelové investiční dotace včetně stručného komentáře.

§                           nárok Krajské majetkové, příspěvkové organizace (dále KM), která spravuje majetek Ústeckého kraje  označený jako zbytný  svěřený do správy KM:

a)                         3% – příděl do fondu odměn

b)                        7% – na konkrétní nutnou nebo běžnou údržbu KM související s její hlavní činností

§                           rozpočet Ústeckého kraje minimálně 50% - zvýšení rezervy příslušné oblasti v kapitálových výdajích na akce realizované zřizovatelem, případně akce realizované jinou příspěvkovou organizací dané oblasti

Výjimky z těchto pravidel schvaluje Rada Ústeckého kraje.“

 

8.9 Vyhodnocení výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění na plnění veřejné zakázky na dodatečné stavební práce " Průmyslová zóna Triangle- inženýrské sítě" – dodatečné stavební práce: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky v rozsahu uvedeném v předložené nabídce "Průmyslová zóna Triangle- inženýrské sítě", dodavateli: Viamont DSP a. s., Železničářská čp. 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem a to za podmínek:

Nabídková cena víceprací      + 53 965 834,29 Kč bez DPH

Nabídková cena méněprací:   - 45 296 291, 08 Kč bez DPH

 

8.10 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné   zakázky na služby „Okružní křižovatky na II/246 Louny“ PD a IČ: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Okružní křižovatky na II/246 Louny“ PD a IČ uchazeči Báňské projekty Teplice a.s., Kolárova 1879/11, 415 36 Teplice, IČ: 46708456,  a to za podmínek: Celková nabídková cena: 2 675 000,00  Kč bez DPH

 

8.11 Vyhodnocení výzvy k jednání v jednacím řízeni bez uveřejnění plnění veřejné zakázky na stavební práce „Průmyslová zóna Triangle – silnice II/250“ dodatečné stavební práce: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Průmyslová zóna Triangle – silnice II/250“ dodatečné stavební práce dodavateli Silnice group a.s. Praha a to za nabídkovou cenu víceprací 21 186 554 Kč bez DPH

 

8.12 Vyhodnocení výzvy k jednání v jednacím řízeni bez uveřejnění plnění veřejné zakázky na služby Přivaděč k PZ Prosmyky I. a II. část – inženýrská činnost ve fázi prací spojených s prováděním stavby včetně technického dozoru a ve fázi po dokončení stavby včetně zabezpečení kolaudačního rozhodnutí“ výzva k podání cenové nabídky na nové služby: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky na služby dodavateli ALONG s.r.o. Most za cenu 7 212 000 Kč bez DPH.

 

8.13 Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce „CSP Litoměřice DD Milešov- REKO kuchyně“: RÚK rozhodla o zadání užšího řízení, a to s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět zájemců, dále rada rozhodla o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky a jmenovala členy hodnotící komise.

 

8.14 Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na služby „SŠ zem. a ekologická Žatec- výstavba centra praktické výuky- 2. etapa“ PD: RÚK rozhodla o výzvě k podání nabídek, způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky a o zaslání výzev ve zjednodušeném podlimitním řízení těmto dodavatelům:

1)                        Báňské projekty Teplice a. s.,

2)                        Multitechnik - divize II, spol. s r. o., Chomutov

3)                        ARTECH spol. s r.o Ústí nad Labem

4)                        AZ Consult spol. s r.o Ústí nad Labem

5)                        SM-PROJEKT spol. s r.o. Chomutov

 

8.15 Revokace usnesení č. 26/131R/2008 ze dne 5. 11. 2008: Nabídková cena veřejných zakázek na rekonstrukce komunikací hrazených v rámci ROP z dotací z EU

 

8.16 Hodnocení ředitelů příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví a sociální za 3. čtvrtletí 2008: RÚK stanovila odměnu ředitelům příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví a sociální.

 

8.17 Personální záležitosti příspěvkových organizací v oblasti sociální: RÚk stanovila plat

Mgr. Karlu Reissmüllerovi, řediteli Centra sociální pomoci Litoměřice,

Jiřímu Šimůnkovi, řediteli Domovů sociálních služeb Litvínov

Mgr. Pavolu Dobišovi, řediteli Domovů pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem

 

8.18 Výběrové řízení na ředitele Ústavu sociální péče Česká Kamenice, příspěvková organizace  ‑ výsledek: RÚK jmenovala Bc. Renatu Kučerovou, nar. 4.7.1971

ředitelkou příspěvkové organizace Ústeckého kraje: Ústav sociální péče Česká Kamenice

 

8.19 Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti  sociální a zdravotnictví: RÚK souhlasila:

- se zvýšením závazného ukazatele příspěvek zřizovatele  - investiční účelový příspěvek - pro rok 2008 o částku 556 tisíc Kč na celkový objem 556 tisíc Kč pro Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvkovou organizaci

z  toho

421 tis. Kč  - oprava oken  v Chráněném bydlení pro seniory Litoměřice

135 tis. Kč  - pořízení malotraktoru pro Domov na Zámku  Liběšice

Poskytnutou dotaci bude možné vyúčtovat až do 30. 9. 2009.

- se zvýšením závazného ukazatele příspěvek zřizovatele  - investiční účelový příspěvek -pro rok 2008 o částku 868 tis. Kč na celkový objem 868 tis. Kč pro Domovy sociálních služeb Litvínov-Janov, příspěvkovou organizaci, na akci „Výstavba hromadné garáže pro 4 státní ústavních vozidel“ včetně vybudování části příjezdové komunikace a přeložky stávajícího vodovodního potrubí

Poskytnutou dotaci bude možné vyúčtovat až do 30. 11. 2009.

- se zvýšením závazného ukazatele příspěvek zřizovatele – příspěvek na provoz - pro rok 2008 o částku 35 tis. Kč na celkový objem 12 906 tis. Kč pro Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvkovou organizaci

- se zvýšením závazného ukazatele objem prostředků na platy v absolutní výši pro rok 2008 pro Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvkovou organizaci, o částku 35 tis. Kč na celkový objem 90 015 tis. Kč

- se zvýšením závazného ukazatele příspěvek zřizovatele – příspěvek na provoz - pro rok 2008 o částku 55 tis. Kč na celkový objem 1 282 tis. Kč pro Domovy sociálních služeb Litvínov-Janov, příspěvkovou organizaci

- se zvýšením závazného ukazatele objem prostředků na platy v absolutní výši pro rok 2008 pro Domovy sociálních služeb Litvínov-Janov, příspěvkovou organizaci, o částku 55 tis. Kč na celkový objem 26 990 tis. Kč

- se zvýšením závazného ukazatele příspěvek zřizovatele – příspěvek na provoz - pro rok 2008 o částku 200 tis. Kč na celkový objem 616 tis. Kč pro Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci

 

8.20 Veřejné zakázky příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální a zdravotnictví: RÚK rozhodla o přidělení zakázky veřejné zakázky na služby "Náhradní ubytování" zadané Domovem důchodců Šluknov, p.o. dodavateli Město Šluknov, nám.Míru 1, 407 77  Šluknov, IČ: 00261688, neplátce DPH, a to za podmínek: Celková nabídková cena za ubytování 60 uživatelů v době od 1.11.2008 do 30. 4. 2010: 1 755 000  Kč. Důvodem pro zajištění náhradního ubytování pro uživatele DD Šluknov je rekonstrukce objektu.

 

8.21 Informace o činnosti příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví: RÚK vzala na vědomí předloženou informaci o Analýze závazků a pohledávek Lékárenské služby Teplice, příspěvková organizace, vč. doporučení z ní vyplývajících.

 

8.22 Zrušení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na služby „Přeložka silnice III/00732 – Chomutov“ PD a IČ: zadávací řízení zrušit, když minimální počet zájemců, po kontrole kvalifikačních předpokladů,  klesl pod stanovenou hodnotu pět.

 
Zodpovídá: František Janačík
Vytvořeno / změněno: 9.1.2009 / 9.1.2009 | Zveřejnit do: 9.1.2009

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém