Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva ze 14. jednání Rady Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
Tato zpráva má pouze informativní charakter
 

 
 

 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA ze 14. Jednání rady Ústeckého kraje ve III. volebním období

 

 

1. Zprávou o vývoji přípravy provozu regionální dopravy na vybraných regionálních tratích

Rada se zabývala zprávou o vývoji přípravy provozu regionální dopravy na vybraných regionálních tratích ve spolupráci se obcemi podél tratí. Doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje vzít tuto zprávu na vědomí.

Zpráva se zabývá aktivitami obcí a jiných zájemců o drážní dopravu na několika tratích, kde již není objednávána pravidelná osobní drážní doprava. Odbor dopravy se touto problematikou zabývá na základě požadavku Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 28. 1. 2009.  Někteří zastupitelé vyjádřili zájem, aby Ústecký kraj určitým podílem podpořil alespoň víkendovou dopravu na tratích 113, 132 a 164 v období letních měsíců, která by byla využívána zejména návštěvníky regionu pro podporu turistického ruchu, když základní dopravní obslužnost je v regionech podél těchto tratí zajištěna pravidelně, celoročně a po všechny dny v týdnu autobusovou dopravou. Uvedená podpora by mohla spočívat v poskytnutí finančního příspěvku obci, či sdružení obcí, které si takový sezónní provoz objednají. Vhodným termínem zahájení provozu a zároveň zveřejněním v železničním jízdním řádu je termín jeho oficiální změny 14. 6. 2009. Zároveň je však třeba aby obce, či jejich sdružení, takový provoz samy objednaly u vybraného dopravce. „Kvůli obnovení dopravy jsme vstoupili v jednání s  Konzultační dopravní společností, která  má zkušenosti s komunikací a sdružováním obcí. Fakticky za obce či z jejich pověření připravuje provoz s dopravcem a poskytuje obcím servis při přípravě smlouvy s dopravcem,“ uvedla hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová.  „Následně proběhla jednání i na odboru dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu, kde jsme avizovali možnost poskytnutí příspěvku obcím ze strany kraje, pokud obce na jednotlivých tratích dopravu zajistí a objednají. Výše příspěvku bude záležet na finanční náročnosti provozu, která se odhaduje v řádu 0,5 mil. Kč na trať a jednu letní sezónu víkendového provozu. Kraj má zájem, aby se na akci podílely obce. Pokud obce dopravu včas objednají, mohly by se vlaky v oficiální změně jízdního řádu projevit už 14. 6. 2009,“ dodala Jana Vaňhová. Aktuálnější informace podá odbor dopravy Zastupitelstvu Ústeckého kraje na jeho zsedání 22. 4. 2009.

 

2. Jednotný tarifní systém

Rada Ústeckého kraje souhlasila se záměrem zavedení jednotného tarifního systému v Ústeckém kraji a s postupem, který bude sledovat přípravy a technické zabezpečení realizace zónově relačního tarifu v Ústeckém kraji. V minulém roce byly zahájeny práce na zavedení clearingového centra integrované dopravy Ústeckého kraje. Clearing tržeb mezi dopravci je jedním z postupných kroků, který je nutný pro zavedení efektivně fungující integrované dopravy, jež by využívala bezkontaktních platebních karet jako platebního média.

Tarifní integrace, která by napříč dopravci a dopravními systémy využívala čipových karet, dosud nebyla dosažena v žádném z krajů v ČR. Nejblíže tomuto cíli s plánovaným zahájením spuštění k 1. 7. 2009 je Liberecký kraj. Ten je v pravidelném kontaktu se zástupci Ústeckého kraje a tak získané zkušenosti jsou rychle vzájemně předávány a využívány pro projekt tarifní integrace v Ústeckém kraji.

 

3. Rodinné pasy

Rada se také zabývala projektem Rodinné pasy, který v Ústeckém kraji funguje od loňského roku. Ke dni 2. 3. 2009 bylo zaregistrováno 2 083 rodin a celkový počet poskytovatelů slev je 126 v Ústeckém kraji a dalších 586 poskytovatelů je v rámci sítě Sphere. Další možností rozvoje projektu Rodinných pasů je rozšíření a spolupráce především se sousedními regiony, a to jak Karlovarským krajem tak také se svobodným státem Sasko. Kraj chce také do projektu, podobně jako v jiných krajích, zapojit zdravotnická zařízení a poskytovatele zdravotní péče. Pro větší propagaci a prezentaci projektu uvažuje využít finančních prostředků Evropské unie, a to v rámci Regionálního operačního programu Severozápad a programu Cíl 3.

 

 

4. Dotační tituly na podporu sportu a činnosti mladých

Na programu jednání Rady Ústeckého kraje byly také dotační programy podporující sportovní aktivity a činnost dětí a mládeže. Radní doporučili zastupitelstvu kraje schválit a vyhlásit dotační program „Podpora vrcholového sportu a sportovního zázemí Ústeckého kraje 2009“. Program je určen na finanční podporu reprezentačních výběrů startujících pod hlavičkou kraje, nebo reprezentantů ČR, kteří mají trvalé bydliště na území Ústeckého kraje, na rozvoj sportovních talentů, podporu sportovních akcí na vrcholové úrovni konajících se pod záštitou hejtmanky, provozní náklady a údržbu sportovních zařízení a mimořádné akce pořádané v průběhu roku 2009. Pro program je v rozpočtu kraje vyčleněno 21 milionů korun.

Radní také rozhodli o poskytnutí dotací v rámci dotačního programu „Sport a volný čas 2009“ 77 žadatelům, a doporučili zastupitelstvu poskytnout dotace dalším osmi. Pokud zastupitelé doporučení radních vyslyší, bude včetně dotací schválených radou z dotačního programu rozděleno 7,5 milionů korun.

Rada také zastupitelstvu doporučila schválit a vyhlásit „Dotační program primární prevence Ústeckého kraje v roce 2009“. Z tohoto programu mají být podporovány aktivity v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro rok 2009 pro školy, školská zařízení a nestátní neziskové organizace. V programu mohou být rozděleny 2 miliony korun.

 

5. Dotační tituly v oblasti kultury a památkové péče

Rada dále rozhodla o poskytnutí neinvestiční  z programu „Podpora regionální kulturní činnosti na rok 2009“ těmto projektům:

Klášterecké divadelní žně - 50.000,- Kč

ROZVOJ KULTURY V NEJMENŠÍ OBCI V ÚSTECKÉM KRAJI - 50.000,- Kč

OSECKÉ LÉTO  2009  - 60.000,- Kč

a doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit poskytnutí neinvestiční dotace projektu:

Chomutovská noc módy 2009 ve výši: 80.000,- Kč

Dále rada doporučila zastupitelstvu poskytnout dotace projektu XVIII. Festival uprostřed Evropy – Mitte Europa v Ústeckém kraji ve výši 400 tisíc korun v rámci Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2009.

Rozdělovaly se také dotace z „Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2009“. Rada rozhodla o poskytnutí dotace žadateli Zubrnická museální železnice, občanské sdružení, ve výši 200.000,- Kč k účelu: oprava kolejiště v železniční stanici Zubrnice – 1. etapa.

Rada kraje pak doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit poskytnutí dotace v rámci Programu těmto žadatelům:

  • Bronislav Hrabák, e výši 273.000,- Kč k účelu: Obnova a kompletní rekonstrukce roubeného výměnku zemědělské usedlosti čp. 9 v Srdově
  • Vladimír Přibyl, dotace ve výši 372.000,- Kč k účelu: oprava balkónového portálu hlavního vstupu zámku Konojedy
  • Obec Jiřetín pod Jedlovou, dotace ve výši 200.000,- Kč k účelu: oprava hradeb zříceniny hradu Tolštejn
  • Obec Chlumec dotace ve výši 438.000,- Kč k účelu: obnova křížové cesty v areálu kaple Nejsvětější Trojice na Horce v Chlumci
  • Statutární město Ústí nad Labem, dotace ve výši 424.000,- Kč k účelu: restaurování a přemístění kamenného sloupu s Pietou a Třemi králi v Ústí nad Labem - Svádově
  • Obec Velemín, dotace ve výši 1 250.000,- Kč k účelu: statické zajištění objektu čp. 6 v Březně u Velemína
  • Římskokatolická farnost Vetlá, dotace ve výši 273.218,- Kč oprava zvonice v Lounkách

 

 
Zodpovídá: Mgr. Veronika Kindlová
Vytvořeno / změněno: 10.4.2009 / 10.4.2009 | Zveřejnit od-do: 9.4.2009-9.4.2010

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém