Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva ze 15. schůze Rady Ústeckého kraje v druhém volebním období konané dne 27.7.2005

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Tisková zpráva ze 15. schůze Rady Ústeckého kraje v druhém volebním období konané dne 27.7.2005

  

1. Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a usnesení

2. Schválení programu

3. Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulé Rady Ústeckého kraje

4. Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje

5. Ústní informace členů Rady Ústeckého kraje

 

6. Blok hejtmana Ústeckého kraje

 

6.1 Legislativní iniciativa – změna stanovení počtu obyvatel obcí: RÚK vzala na vědomí přednesený návrh legislativní iniciativy Ústeckého kraje - návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů. Cílem legislativní iniciativy je odstranění  současného nesprávného určení počtu obyvatel obcí pro účely zákona o rozpočtovém určení daní. Návrh přináší objektivní rozdělení omezených finančních zdrojů mezi jednotlivé obce změnou způsobu stanovování počtu obyvatel obcí tak, že při stanovení počtu obyvatel obcí bude vycházeno z Informačního systému evidence obyvatel, který spravuje Ministerstvo vnitra ČR a nikoli z údajů zpracovaných Českým statistickým úřadem, jak je tomu podle současné právní úpravy. 

 

6.2 Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem: RÚK doporučila ZÚKrozhodnout o sloučení voleb kandidátů na funkci přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem.

 

6.3 Výroční zpráva příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje: ODL 

 

6.4 Odměna řediteli  příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje: ODL  

 

6.5a Schválení záměrů přípravy staveb kraje: Vzhledem k tomu, že se předpokládá splnění podmínek  Schengenské dohody ze strany České republiky k 1. říjnu 2007, dojde k tomuto datu k zrušení hraničních režimů na hraničních přechodech mezi Ústeckým krajem a Svobodným státem Sasko tak, že bude zaveden systém běžných silničních spojení. Protože většina původních silničních spojení mezi Ústeckým krajem a Svobodným státem Sasko byla v minulosti přerušena a silniční provoz probíhal pouze na hraničních přechodech dle režimů stanovených mezistátní dohodou České republiky a Spolkové republiky Německo je většina těchto silničních spojení v naprosto nevyhovujícím stavebně technickém stavu a bude nutno tyto silnice II. a III. třídy investičně obnovit. RÚK vzala na vědomí zprávu o stavu přeshraničních silničních spojení mezi Ústeckým krajem a Svobodným státem Sasko a uložila zajistit projektovou přípravu pro následující stavby: 

                                              

Brandov – Olbernhau-Rothenthaler straße

Hora Svaté Kateřiny - Deutschkatharinenberg

Sněžník/Soví brána – Rosenthal/Eulenthor    

Lobendava - Langburkersdorf                         

Lobendava/Severní – Steinigtwolmsdorf        

Fukov – Oppach                                             

Varnsdorf – Großschönau                               

České Hamry – Hammerunterwiesenthal      

Černý potok – Johstadt                                  

Nová Ves v Horách - Deutscheinsiedel  

Jiříkov – Ebersbach/Bahnhofstraße       

Filipov – Neugersdorf/Breitscheidstraße   

Varnsdorf/Pohraniční stráže –   Seifhennersdorf/Warnsdorfer Straße

 

 

6.5b Změna materiálu předloženého k Usnesení č.15/13R/2005, části A) bodu 3: RÚK odsouhlasila změny v plánu investiční výstavby částí silnic v celkovém objemu 8 milionů korun.

 

6.6 Přenos kompetencí: ODL

 

6.7 Žákovské jízdné – dodatky ke stávajícím smluvním vztahům: RÚK rozhodao uzavření dodatků ke smlouvám o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé poskytováním žákovského jízdného. Dále vzala na vědomí informaci o současném stavu jednání o uzavření smlouvy o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé poskytováním žákovského jízdného s dopravcem České dráhy, a.s..

 

6.8 Dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby: ODL  

 

6.9 Petice občanů: K rukám Jiřího Šulce, hejtmana Ústeckého kraje, byla p. Jiřím Běhounkem zaslána Petice proti plánovanému rušení osobní dopravy na železničních tratích v Ústeckém kraji. Signatáři mimo jiné žádali představitele kraje o dorovnání finančních prostředků do původní výše požadované Českými dráhami, a.s. na zajištění dopravy v rozsahu jízdního řádu platného do 12. 6. 2005. RÚK konstatovala, že Ústecký kraj řeší námitky a připomínky k novému jízdnímu řádu jednotlivě, přistoupení k plošnému řešení jak k tomu vyzívá petice by bylo nesystémové a rozhodla o nenavýšení finančních prostředků na zajištění veřejné drážní osobní dopravy.

 

6.10 Návrh udělených odměn obcím vyhodnoceným v krajském kole soutěže Vesnice roku 2005: RÚK schválila udělení odměn obcím vyhodnoceným v krajském kole soutěže Vesnice roku ve výši:

obec Vilémov (Zlatá stuha): 70 000,-Kč          

obec Siřejovice (Zelená stuha): 50 000,- Kč

obec Dušníky (Modrá stuha):50 000,- Kč

obec Slavětín (Diplom za vzorné vedení kroniky):  20 000,- Kč

obec Zubrnice (Diplom za vzorné vedení knihovny): 20 000,- Kč

obec Mašťov (Diplom za soustavnou péči o památky): 10 000,- Kč

obec Slatina (Diplom za rozvoj obce): 10 000,- Kč

obec Místo (Diplom za přeshraniční spolupráci): 10 000,- Kč

obec Radonice (příspěvek na pokrytí nákladů souvisejících s hodnocením soutěže): 10 000,- Kč

 

Výše odměn byla stanovena v obdobné výši jako v loňském roce.

 

6.11 Zastoupení krajů v Bruselu – Dům regionů: Rada Asociace krajů ČR svým usnesením ze dne 24. června 2005 požádala jednotlivé kraje o názor na formu jejich zastoupení při EU v Bruselu. Ze 14 krajů ČR mají stálé zastoupené v Bruselu zatím čtyři kraje (Středočeský, Jihočeský, Zlínský a Praha). Formy zastoupení a způsoby financování jsou různé. RÚK konstatovala, že jako nejefektivnější a nejvýhodnější varianta se jeví umístění zastoupení Ústeckého kraje v prostorách Pražského domu.

6.12 Prohlášení o spolupráci mezi Ústeckým krajem a Svobodným státem Sasko: RÚK vzala na vědomí upravené Prohlášení o spolupráci mezi Ústeckým krajem a Svobodným státem Sasko a uložila Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit smluvním subjektům na saské straně text upraveného prohlášení k projednání a ke schválení.

 

6.13 Informace o 14. jednání řádné Valné hromady Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje a.s. dne 14.6.2005: RÚK vzala na vědomí Informace z 14. jednání řádné Valné hromady Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s., dne 14.6.2005.

 

6.14 Informace o probíhajících restitučních sporech: RÚK přednesenou pravidelnou informaci o stavu restitučních sporů týkajících se majetku ve vlastnictví Ústeckého kraje.

 

6.15   Žádosti o finanční příspěvek z fondu hejtmana: RÚK rozhodla o poskytnutí příspěvků z fondu hejtmana Galerii Modrý hrozen o finanční příspěvek z fondu hejtmana na výstavu fotografií Hanzelky a Zikmunda a u ostatních žádostí přidělení příspěvku nedoporučila.

 

6.16 Jmenování členů komisí Rady Ústeckého kraje: RÚK jmenovala nové členy komisí, kteří doplní jejich stávající složení. Do komise finanční byl jmenován Darek Šváb a Ivan Palán, do komise pro dopravu Radek Štejner a Lubomír Holý, do komise zdravotní Kateřina Pokorná a Petr Landa, do komise sociální Oldřich Malý a Josef Benda, do komise zemědělství Svatopluk Homola a Bohumil Pazler, do komise legislativně-právní Libor Pojman, do komise pro kulturu Jaroslav Brychta a Jiří Škrábal a do majetkové komise Jana Ryšánková.

 

 

7. Blok náměstka a zástupce hejtmana Ústeckého kraje Radka Vonky

 

7.1 Schválení projektu propagace Ústeckého kraje v rámci SROP: RÚK vzala na vědomí informaci o projektu „Aktivní dovolená v Ústeckém kraji“ vybraném k realizaci a financování v rámci grantového schématu 4.1.2.. V rámci realizace tohoto projektu budou vydány propagační materiály prezentující turistické možnosti Ústeckého kraje a zajištěna jejich distribuce. Jedná se o dva propagační materiály, Cyklomapu Ústeckého kraje a Tipy na výlety. Z celkových nákladů projektu ve výši 2,38 milionů korun byl Ústeckému kraji přiznán příspěvek ve výši 1,78 milionů (75%).

 

7.2 Účast Ústeckého kraje na zahraničních veletrzích cestovního ruchu v roce 2006: RÚK souhlasí s účastí Ústeckého kraje na zahraničních veletrzích cestovního ruchu v roce 2006 Vacantie Utrecht, Vakanz Luxemburg, Reisen Hamburg, Salon des Vacances Brusel, CBR Mnichov, ITB Berlin, MITT Moskva, TT Varšava, WTM Londýn, TUC Lipsko, TUR Goteborg a Fitur Madrid.  Jednou z podmínek rozvoje cestovního ruchu v Ústeckém kraji je kvalitní  propagace a prezentace potenciálním návštěvníkům. Jedním z prostředků propagace je i účast na veletrzích cestovního ruchu. Základem úspěchu a přínosu těchto prezentací je opakovaná účast na cílových trzích, spojená s existencí kvalitních propagačních materiálů v příslušných jazykových mutacích. Ve zpracované Strategii rozvoje cestovního ruchu jsou v rámci segmentace potencionálních návštěvníků zvoleny hlavní cílové trhy: Německo, Holandsko a Polsko. Mimo tyto hlavní cílové trhy by kraj chtěl oslovit potenciální návštěvníky z Ruska a Skandinávie.

 

7.3 Příprava Regionálního operačního programu: RÚK schválila záměr zpracování „Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad“ pro období 2007 – 2013 a vyslovila souhlas i s podáním žádosti o příspěvek ze strukturálních fondů v rámci Společného regionálního operačního programu, Priorita 5: Technická pomoc.

 

 

7.4 Smlouva  o zpracování osobních údajů: RÚK rozhodla o uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů s Ministerstvem pro místní rozvoj. Účelem smlouvy je ochrana zajištění jedné ze stránek administrace Společného regionálního operačního programu (SROP) v rámci něhož jsou do Ústeckého kraje přidělovány finanční prostředky z fondů EU a kde  jsou jako zprostředkující subjekty zapojeny kraje. V rámci kraje  zajišťuje administraci SROP Odbor regionálního rozvoje a Sekretariát regionální rady regionu soudržnosti. V průběhu administrace dochází ke shromažďování a zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č.101/2000., Sb., o ochraně osobních údajů. Smlouva upravuje vztahy mezi správcem osobních údajů a zpracovatelem osobních údajů, zejména pak vymezuje rozsah osobních údajů, které budou zpracovávány, účel, pro které budou zpracovávány a podmínky a záruky zpracovatele osobních údajů z hlediska technického a organizačního zabezpečení ochrany osobních údajů.

 

7.5 Informace o čerpání dotací ze Společného regionálního operačního programu: RÚK vzala na vědomí informaci o čerpání dotací ze strukturálních fondů  SROP. Ústecký kraj zpracoval celkem 6 Grantových schémat (GS) v rámci SROP a celkový objem finančních prostředků které budou využity na realizaci už schválených projektů činí 545,177 milionů korun, přičemž 409,553milionů korun z této částky představuje příspěvek z Evropské Unie. (konkrétní projekty viz příloha)

 

 

7.6 Kofinancování individuálních projektů škol v programech EU: RÚK schválila poskytnutí finančních příspěvků příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje na kofinancování projektů podpořených z programů Evropské unie. Podpora byla přidělena těmto školských zařízením:

- Integrovaná střední škola technická – Centrum odborné přípravy, Most – Velebudice

- Dům dětí a mládeže, Ústí nad Labem

- Střední odborná škola, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Praktická škola, Varnsdorf

- Střední zahradnická škola, Střední zemědělská škola Antonína Emanuela Komerse a Střední odborné učiliště, Děčín – Libverda.  

 

 

7.7. Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Úprava autovraků Most – Velebudice“: RÚK nepožaduje posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, za předpokladu řešení připomínek dotčených orgánů veřejné správy v navazujícím řízení. Předložené oznámení a navazující dokumenty prokazují, že ovlivnění životního prostředí je přípustné, a opatření navrhovaná v kapitole „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů“ na životní prostředí jsou v případě respektování požadavků dotčených orgánů státní správy odpovídající a dostatečná. Realizace záměru přinese 2 nová pracovní místa a záměr je v souladu s územním plánem města Mostu.

 

 

7.8 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k dokumentaci EIA záměru „Stavba větrných elektráren v k.ú. Větrov“: RÚK nemá námitek ke zpracování posudku dokumentace, za podmínky  upravení a doplnění podmínek ve Stanovisku příslušného úřadu. Dokumentace bude poskytnuta zpracovateli posudku pro další posouzení vlivů záměru na životní prostředí. Zpracovatel posudku se musí vypořádat s problematikou souladu s územním plánem obce Petrovice a problematikou střetu s evropsky chráněným územím Natura 2000.

 

7.9 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Mezinárodní kemp v mikroregionu Labské skály“: RÚK vzala na vědomí informaci o stažení oznámení záměru „Mezinárodní kemp v mikroregionu Labské skály“ předloženého oznamovatelem Obec Malšovice.

 

7.10 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Distribuční centrum Most“: RÚK za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Předložené oznámení a navazující dokumenty záměru zřízení velkoskladu balených nápojů zhodnocují úplným a vyčerpávajícím způsobem možné vlivy na životní prostředí. Prokazují, že ovlivnění životního prostředí je přípustné, a ostatní opatření navrhovaná v kapitole „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ jsou po doplnění odpovídající a dostatečná. Záměr je v souladu se schváleným územním plánem města Mostu a předpokládá přínos až 30 pracovních míst.

 

7.11 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Areál NOVACHEM– Předlice“: ODL  

 

7.12 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Sportovní areál 4. ZŠ Jirkov“: RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, za podmínky respektování opatření specifikovaných odborem životního prostředí a zemědělství do závěru zjišťovacího řízení na základě stanovisek dotčených orgánů veřejné správy pro fázi přípravy stavby, její realizace a provozu. Předložené oznámení a navazující dokumenty zhodnocují úplným a vyčerpávajícím způsobem možné vlivy na životní prostředí, prokazují, že ovlivnění životního prostředí je přípustné. Záměr je v souladu se schváleným územním plánem města Jirkov.

 

7.13 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k posudku a návrhu stanoviska řízení EIA záměru „Větrný park Chomutov“: RÚK nemá námitek k vydání navrženého souhlasného stanoviska příslušného orgánu k posouzení vlivů záměru „Větrný park Chomutov“ s navrhovanými podmínkami. Konstatovala, že pokud dojde k přemístění větrných elektráren mimo parcely posuzované v rámci procesu EIA a uvedené v jeho dokumentaci vlivů na životní prostředí, bude požadováno nové zjišťovací řízení. RÚK dále uvedla, že další stupeň projektové dokumentace bude řešit, s ohledem na dočasnost stavby (20-25 let) způsob její likvidace.

 

7.14 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Lom Libouš II – sever – kooperace pro POPD“: RÚK souhlasí s vydáním souhlasného stanoviska s podmínkami pro fázi přípravy a realizace stavby a fázi provozu za podmínky, že z textu návrhu souhlasného stanoviska Ministerstva životního prostředí ČR bude vypuštěna poznámka, že některá navrhovaná ochranná a protihluková opatření by mohl realizovat jiný investor (ŘSD ČR) a že v podmínkách budou zohledněny připomínky dotčených orgánů veřejné správy.

 

7.15 Vyjádření k žádosti společnosti CELIO a.s., Litvínov, IČ 48 28 99 22, o vydání změny integrovaného povolení pro zařízení „Skládkový komplex CELIO a.s.“: K žádosti o vydání změny integrovaného povolení, která byla zpracována provozovatelem dle zákona o integrované prevenci, pro zařízení „Skládkový komplex CELIO a.s.“ nejsou ze strany RÚK připomínky, pokud budou dodrženy navržené závazné podmínky, v rozhodnutí uplatněny připomínky odboru životního prostředí a zemědělství a dotčených orgánů veřejné správy a požadavky vyplývající z příslušných koncepčních materiálů a plánů ochrany životního prostředí Ústeckého kraje.

 

7.16 Vyjádření k žádosti společnosti ACTHERM spol. s r.o., odštěpný závod Chomutov, se sídlem Tovární 5533, 430 00 Chomutov, IČ 48 02 40 91, o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Teplárna, vodní hospodářství“: K žádosti o vydání integrovaného povolení, která byla zpracována provozovatelem pro zařízení „Teplárna, vodní hospodářství“, nejsou připomínky za předpokladu, že budou dodrženy navržené závazné podmínky v kapitole 13 žádosti a v rozhodnutí budou zohledněny připomínky dotčených orgánů veřejné správy.

 

7.17 Vyjádření k žádosti společnosti KNAUF INSULATION, spol. s r.o., se sídlem Mickiewiczova 242/17, 160 00 Praha 6, IČ 27 24 22 93, o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Výroba skelné izolace“: ODL  

 

7.18 Vyjádření k žádosti společnosti EPISPOL, a.s., Revoluční 1930/86, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 2544 9842, která je zastoupena společností Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. o vydání změny integrovaného povolení pro zařízení „Výroba NMEP“: K žádosti o vydání změny integrovaného povolení není připomínek, pokud budou dodrženy navržené závazné podmínky v kapitole 13 žádosti, splněny připomínky odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje a dotčených orgánů veřejné správy. Jedná se o nové zařízení, které bylo uvedeno do zkušebního provozu, o změnu integrovaného povolení je žádáno z důvodu prodeje zařízení novému provozovateli.

 

7.19 Vyjádření k žádosti společnosti SETUZA a.s., Žukovova 100, 401 29 Ústí nad Labem, IČ 4670 8707, o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Výroba FAME“: K žádosti o vydání integrovaného povolení není připomínek, pokud budou dodrženy navržené závazné podmínky v kapitole 13 žádosti, splněny připomínky odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje, podmínky uvedené v závěru zjišťovacího řízení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, připomínky dotčených orgánů veřejné správy a uplatněny požadavky vyplývající z příslušných koncepčních materiálů a plánů ochrany životního prostředí Ústeckého kraje.

 

7.20 Vyjádření k žádosti společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, Revoluční 1930/86, 400 32 Ústí nad Labem, IČ 0001 1789, o vydání změny integrovaného povolení pro zařízení „Granulace NMEP“: K žádosti o vydání změny integrovaného povolení není připomínek, pokud budou dodrženy navržené závazné podmínky v kapitole 13 žádosti, splněny připomínky odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje, dotčených orgánů veřejné správy a v integrovaném povolení uplatněny požadavky vyplývající z příslušných koncepčních materiálů a plánů ochrany životního prostředí Ústeckého kraje.. Jedná se o stávající zařízení v trvalém provozu.

 

7.21 Vyjádření k žádosti společnosti ČEZ, a.s., Praha, provozovatel Elektrárna Mělník, 277 03 Horní Počaply , IČ 4527 4649, o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Elektrárna Mělník II, Elektrárna Mělník III, Odkaliště Panský les a skládka inertních odpadů, Odběr a odvodnění strusky z ČEZ, a. s., EMĚ II, ČEZ, a. s., EMĚ III a ET –Redeponizace strusky a změna nakládání s odpadními vodami“: K žádosti o vydání integrovaného povolení není připomínek, pokud budou dodrženy navržené závazné podmínky v kapitole 13 žádosti, splněny připomínky odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje a dotčených orgánů veřejné správy.

 

7.22 Rozpočtový výhled pro věcné a investiční výdaje související s péčí o zvláště chráněná území ve správě Ústeckého kraje v letech 2006 – 2010: ODL  

 

7.23 Projednání návrhu dotačních pravidel pro poskytování příspěvků na ekologické hospodaření v lesích a realizaci protipovodňových a opatření na drobných vodních tocích Ústeckého kraje: ODL  

 

7.24 Projednání žádosti VÚ Silva Tarucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice a MŽP ČR o podporu Ústeckého kraje při rehabilitaci porostních struktur na vrcholu hory Říp: RÚK schválila zahájení spolupráce Ústeckého kraje s Ministerstvem životního prostředí ČR, Výzkumným ústavem Silva Tarucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice a vlastníkem pozemků dotčených projektem Martinem Lobkowiczem při zajišťování realizace projektu „Rehabilitace porostních struktur vrcholu hory Říp“. Projekt zpracovaný ve spolupráci Výzkumného ústavu Silva Tarucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice, s nově vzniklým samostatným oddělením Ministerstva životního prostředí – oddělení ekologie lidských sídel, navrhuje vytvoření tří potřebných průhledů smýcením vybraných částí lesních porostů, které jsou ve vrcholové partii tvořeny z významné části náletovými akáty v rozsahu cca 450 m2, 2000m2 a 2550 m2.

 

7.25 Projednání změn termínů dokončení akcí uvedených ve smlouvách o dotaci z Fondu vodního hospodářství ÚK: RÚK schválila návrhy dodatků ke smlouvám o dotaci z Fondu vodního hospodářství Ústeckého. Dodatky se týkají změn termínů dokončení projektů.

 

7.26  Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – školy a školská zařízení: RÚK rozhodla o změně zřizovacích listin příspěvkových organizací ÚK v oblasti školství.

 

7.27 Platové výměry ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK stanovila platy ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem.

 

7.28 Střední odborné učiliště lesnické, Fláje 179, příspěvková organizace – personální záležitosti: RÚK odvolala Františka Kolduse z funkce ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Střední odborné učiliště lesnické, Fláje k 31. 8. 2005. Důvodem jsou organizační změny a zánik vykonávané funkce.

 

7.29 Gymnázium, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace – personální záležitosti: RÚK jmenovala Mgr. Michala Šidáka ředitelem příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Gymnázium, Ústí nad Labem, s účinností od 1. 9. 2005.

 

7.30 Změny v rejstříku škol a školských zařízení: RÚK odsouhlasila změny v rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem. Hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc v průběhu jednání konstatoval, že předpisy upravující znění jmen školských zařízení nutí kraj dávat jim v praxi skoro nepoužitelné názvy: „Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace, tak toto zákonem nařízený název školy, který musíme respektovat. Podle mého se ale nejedná o nic jiného, než o další příklad zákona, zbytečně komplikujícího život v naší zemi.“

 

7.31 Výjimka z počtu žáků dle  § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon): RÚK schválila výjimky z počtu žáků  a studentů ve třídě a studijní skupině.  

 

7.32 Změny závazných ukazatelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK souhlasí se zvýšením závazného ukazatele, příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2005.

 

7.33 Hry II. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2006: RÚK vzala na vědomí informaci o vyúčtování letní „2. Olympiády s Orbitem pro děti ČR“, konané ve dnech 21. června až 26. června 2005 a informaci o předpokládaných finančních nákladech „Her II. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2006“, které se budou konat ve dnech 21. ledna až 26. ledna 2006 pořádaných královéhradeckým krajem. Zároveň vyslovila souhlas s účastí reprezentace Ústeckého kraje na těchto zimních hrách. Hry II. zimní Olympiáda dětí a mládeže 2006 jsou projektem Českého olympijského výboru, zaměřeným na žáky základních škol. Z Ústeckého kraje by se mělo zimní olympiády zúčastnit 63 sportovců, náklady na jejich účast jsou odhadovány na přibližně 470 tisíc korun. 

 

8. Blok náměstka hejtmana Ústeckého kraje Ing. Petra Fialy

8.1 Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti IDS Ústeckého kraje, a.s.: RÚK jmenovala Lydii Šťastnou a Petra Husáka členy představenstva společnosti IDS Ústeckého kraje, a.s.. Členy dozorčí rady byli jmenováni Jana Ryšánková, Jindřich Franěk, Stanislav Dostál, Luděk Forman, Karel Hynouš a Pavel Tošovský.

 

8.2 Doporučení finanční komise RÚK k rozpočtovým opatřením č. 5/2005: RÚK schválila navýšenícelkového objemu příjmů a výdajů rozpočtu Ústeckého kraje o částku 309, 417 milionů korun na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 9, 989 miliardy korun. Jedná se o například o vratky ze státního rozpočtu, přijaté účelové dotace a zůstatky finančních prostředků na jednotlivých účtech.

 

8.3 Metodika přípravy a zpracování rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2006: RÚK schválila Metodiku přípravy a zpracování rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2006. Navrhovaný rozpočet bude dle metodiky splňovat následující atributy :

§         Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2006 bude sestaven jako vyrovnaný.

§         Provozní rozpočet pro rok 2006 bude přebytkový.

§         Zabezpečí financování základních činností kraje (školství, doprava, sociální věci, zdravotnictví, chod úřadu, životní prostředí) a organizací jím zřízených.

§         Umožní v oblasti samostatné působnosti směrovat finanční prostředky do hlavních priorit kraje schválených v průběhu příprav rozpočtu Zastupitelstvem Ústeckého kraje.

§         Rozpočet vytvoří prostor pro maximální možné čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU a dalších evropských finančních mechanismů.

§         Kapitálový rozpočet bude prioritně zaměřen na investice do majetku kraje.

Půjčky, úvěry či návratné finanční výpomoci budou  přijímány maximálně v objemu přebytku provozního rozpočtu. Cizí zdroje lze využít pouze na výdaje, které jsou zásadního charakteru pro Ústecký kraj.

 

8.4 Změny Zásad pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva Ústeckého kraje: RÚK doporučila ZÚK schválit změny Zásad pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva Ústeckého kraje.

 

8.5Nakládání s majetkem Ústeckého kraje: RÚK projednala a schválila nakládání s majetkem Ústeckého kraje.

 

8.6 Informace o průběhu výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Krajská majetková, příspěvková organizace: RÚK vzala na vědomí předloženou informaci o výběrovém řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Krajská majetková, příspěvková organizace.

 

8.7 Pozemkové úpravy vyvolané stavbou průmyslové zóny Triangle: RÚK rozhodlao uzavření Příkazní smlouvy o provedení a realizaci pozemkových úprav vyvolaných stavbou průmyslové zóny TRIANGLE s Ministerstvo zemědělství a Pozemkovým úřadem Louny, s předpokládanými náklady na zabezpečení pozemkových úprav včetně realizace ve výši 17,88 milionu korun bez DPH.

 

8.8 Vyhodnocení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky „SOŠ služeb a SOU Kadaň, oprava střechy a fasády“: RÚK vzala na vědomí  protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky „SOŠ služeb a SOU Kadaň, oprava střechy a fasády“ a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky. Rada rozhodla o přidělení veřejné zakázky „SOŠ služeb a SOU Kadaň, oprava střechy a fasády“ uchazeči F+R+K s. r. o., Kadaň.

 

8.9 Vyhodnocení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky „ISŠ stavební a OU Meziboří, výměna oken“: RÚK vzala na vědomí protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky „ISŠ stavební a OU Meziboří, výměna oken“ a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky. Rada rozhodla o přidělení veřejné zakázky „ISŠ stavební a OU Meziboří, výměna oken““ uchazeči Universal Most, s.r.o., Most.

 

 8.10 Vyhodnocení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky „Gymnázium a SOŠ Klášterec n/O, římsy, střechy, okapy a žlaby“: RÚK vzala na vědomí protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky „Gymnázium a SOŠ Klášterec n/O, římsy, střechy, okapy a žlaby“ a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky. Rada rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Gymnázium a SOŠ Klášterec n/O, římsy, střechy, okapy a žlaby“ uchazeči Pavel Šilhánek, Stav. firma, Kryry.

 

8.11 Vyhodnocení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky "SOU zem. a OU Podbořany, zateplení DM": RÚK vzala na vědomí protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky „SOU zem. a OU Podbořany, zateplení DM" a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky. Rada rozhodla o přidělení veřejné zakázky „„SOU zem. a OU Podbořany, zateplení DM“ uchazeči Pavel Šilhánek, Stav. firma, Kryry.

 

8.12 Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky „SOU stav., OU a U  Chomutov, Na Moráni - REKO elektroinstalace (vyhl. 108/2001)“: RÚK rozhodla o zadání užšího řízení, a to s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět zájemců, na stavební práce na plnění veřejné zakázky „SOU stav., OU a U  Chomutov, Na Moráni - REKO elektroinstalace (vyhl. 108/2001)“. Dále rozhodla o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky a jmenovala hodnotící komisi.

8.13 Stanovení platu ředitele příspěvkové organizace ve zdravotnictví: RÚK stanovila plat ředitele Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace.

 

8.14 Průběžná zpráva o realizaci priorit rozvoje příspěvkových organizací ve zdravotnictví: RÚK vzala na vědomíprůběžnou zprávu o realizaci priorit rozvoje příspěvkových organizací ve zdravotnictví k 30.6.2005.

 

8.15 Udělení souhlasu s investiční akcí financovanou Ministerstvem zdravotnictví – Hospic v Mostě, obecně prospěšná společnost: RÚK souhlasí s realizací investiční akce zařazené do státního rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví ČR na rok 2005 -  „HOSPIC V MOSTĚ, obecně prospěšná společnost - vybavení zdravotnickou technikou“. Obecně prospěšná společnost Hospic v Mostě byla založena dne 27. srpna 2000 za účelem zajištění hospicových služeb v oblasti Mostecka. V roce 2001 zřizovala sociálně psychologickou poradnu a v roce 2002 půjčovnu pomůcek pro nevyléčitelně nemocné. Od roku 2003 byly poskytovány služby domácí hospicové péče. Společnost získala budovu pro poskytování lůžkové hospicové péče. Tato budova byla zrekonstruována a v současné době je připravena pro provoz zdravotnického zařízení. Hospic je vybaven 15 lůžky.

 

8.16 Změna závazného ukazatele investiční příspěvek zřizovatele - Nemocnice Děčín, příspěvková organizace: RÚK souhlasí se zvýšením závazného ukazatele investiční příspěvek zřizovatele pro rok 2005 o částku 3, 6 milionu korun pro Nemocnici Děčín, příspěvkovou organizaci, na pořízení přístrojového vybavení operačních sálů – očního laseru a přístroje na operaci katarakt.

 

8.17 Nemocnice jako obchodní společnosti v podmínkách Ústeckého kraje: RÚK vzala na vědomí předloženou informaci o možnostech řešení změny způsobu organizace a zabezpečení poskytování zdravotní péče v nemocnicích Ústeckého kraje. Rada dále schválila

1. způsob zpracování návrhu na založení nemocničních akciových společností, který bude předložen Zastupitelstvu Ústeckého kraje,  spočívající:

a)           v založení 5 akciových společností s názvy:

-         Děčínská nemocnice, a.s.

-         Chomutovská nemocnice, a.s.

-         Nemocnice J. E. Purkyně v Mostě, a.s.

-         Teplická nemocnice, a.s.

-         Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, a.s.

b)           v tom, že splacení základního kapitálu bude provedeno nepeněžitým vkladem nemovitého majetku, a to v objemu nemovitého majetku, který je v současné době krajem svěřen nemocničním příspěvkovým organizacím do správy

c)           v tom, že valná hromada bude vykonávat takové pravomoci, které zásadně ovlivňují a zajišťují fungování společnosti, zejména volí představenstvo, rozhoduje o úvěrech, převodech nemovitého majetku, převodu pohledávek a o základních koncepcích a rozvoji

d)           v založení akciových společností nejpozději do 27. října 2005 s tím, že vznik nastane nejpozději 1.1.2006, odkdy bez ohledu na datum vzniku bude poskytována zdravotní péče

2. záměr způsobu zvýšení základního kapitálu po vzniku nemocničních akciových společností, spočívající v kapitalizaci pohledávek nemocničních příspěvkových organizací za nemocničními akciovými společnostmi vzniklých z titulu prodeje podniku nebo jeho části nemocničních příspěvkových organizací nemocničním akciovým společnostem

 

Rada také vzala na vědomí předložený chronologický postup zpracování návrhu na založení nemocničních akciových společností, jenž vyjadřuje soustavu aktuálně známých kroků, nutných k zabezpečení veškerých činností a který může být dle potřeby změněn a doplňován.

 

 

9.  Blok ředitelky Krajského úřadu Ústeckého kraje  

 

9.1 Uplatnění nákladů na náhradu škody v souvislosti s exekucí vedenou proti Ústeckému kraji: RÚK schválila uplatnění nároku na náhradu škody v celkové výši  55 998,50 Kč v souvislosti s exekucí vedenou  proti Ústeckému kraji, způsobenou nezákonným rozhodnutím Okresního soudu v Ústí nad Labem. Rada dále uložila ředitelce krajského úřadu připravit žádost o náhradu škody vůči Ministerstvu spravedlnosti.

 

 

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 28.7.2005 / 12.10.2005 | Zveřejnit od-do: 28.7.2005-28.8.2005

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém