Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva ze 16. jednání Rady Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
Tato zpráva má pouze informativní charakter
 

 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA ze 16. jednání Rady Ústeckého kraje ve III. volebním období

Tato zpráva má pouze informativní charakter 

 

 

 


Deklarace o spolupráci mezi Severočeskými doly a.s., Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Ústeckým krajem

Rada Ústeckého kraje rozhodla o uzavření Deklarace o spolupráci mezi Severočeskými doly a.s., Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Ústeckým krajem. Cílem spolupráce je vytváření podmínek pro zvyšování vzdělanosti v kraji. Záměr bude realizován prostřednictvím podpory činnosti grantové agentury UJEP. Tato agentura bude získávat zdroje a poskytovat prostředky pro vytváření tvůrčího a badatelského zázemí pro mladé vědce se záměrem vytvářet podmínky k jejich setrvání a dlouhodobému působení v Ústeckém kraji.

Ústecký kraj bude v rámci spolupráce poskytovat náměty vyplývající z potřeby nastolení ekonomické, ekologické, sociální a kulturní rovnováhy regionu. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, jako největší vysoká škola v Ústeckém kraji, bude garantovat odbornou a obsahovou náplň jednotlivých projektů a bude provádět výběr a hodnocení projektů. Úkolem Severočeských dolů a.s., bude poskytování finančních prostředků, námětů projektů zejména z oblasti energetiky, rekultivace území, revitalizace a resocializace.

 

 

 

 


Opatření Ústeckého kraje k nenaplnění příjmů v roce 2009

Radní byli také informováni o propadu daňových příjmů Ústeckého kraje v roce 2009 podle podkladů o vývoji daňových příjmů státního rozpočtu z Ministerstva financí ČR o 612 milionů korun a nenaplnění příjmů z prodeje PZ Triangle o 60 milionů korun. Rada proto rozhodla o přijetí několika opatření k řešení nenaplnění příjmů kraje. Jde o pozastavení čerpání rezervních a investičních fondů krajských příspěvkových organizací, zmrazení čerpání účelových i neúčelových rezerv odborů, snížení rozpočtovaných výdajů odborů o 3%. O stejnou částku se mají snížit také příspěvky krajským příspěvkovým organizacím. Dále rada rozhodla o pozastavení platnosti Pravidel pro použití příjmů z prodeje nemovitého majetku ÚK ve správě příspěvkových organizací a také o provedení posouzení nezbytnosti stávajících investičních akcí a akcí velké údržby v rozpočtu roce 2009. Rada rozhodla, že o konkrétní podobě opatření se bude v příštích týdnech jednat s řediteli příspěvkových organizací a vedoucími odborů.

Konkrétní navrhované úspory

rezervy centrální – 43 mil. Kč (rezerva na propad v příjmech)

výměna zdrojů – volné prostředky z hospodaření ÚK za rok 2008 – 66 mil. Kč

účelové rezervy odborů – 25 mil. Kč

neúčelové rezervy odborů – 18 mil. Kč

snížení výdajů odborů o 3% (vyjma státních dotací, fondů, příspěvků příspěvkových organizací, rezerv, dotačních podpor) – 42 mil. Kč

snížení poskytovaných podpor – 18 mil. Kč

snížení příspěvku zřízeným příspěvkovým organizacím o 3% - 44 mil. Kč

odvod z investičních fondů příspěvkových organizací  (50%) – 112 mil. Kč

odvod plánovaných odpisů příspěvkových organizací na r. 2009 – 149 mil. Kč

 

 

 

 


Větrné elektrárny Mikulášovice

Společnost SCES – Energo, a.s. oznámila záměr na výstavbu tří větrných elektráren s celkovým instalovaným výkonem 6000 kWe o výšce 120 metrů. Elektrárny mají vyrůst ve vrcholové partii Větrník, cca 1,5 kilometru východně od centra Mikulášovic, 3 km od Velkého Šenova v nadmořské výšce 460 až 465m. Od zástavby obce jsou odděleny terénním hřbetem, přičemž nejbližší zástavba je vzdálena 450 metrů. Rada kraje souhlasila s předloženou dokumentací s tím, že bude dohlédnuto, zda jsou splněny všechny požadavky a  bude navržena taková varianta, která bude kontrolovatelná a pro obce přijatelná.

 

 

 

 


Optimalizace sítě škol

Rada kraje byla seznámena s vývojem počtu žáků na středních školách, který má po několik let sestupnou tendenci. K zásadnímu poklesu žáků má dojít od nového školního roku 2009/2010, a pokračovat bude i v následujících letech. Zatímco v letošním roce navštěvuje střední školy více než 41 tisíc žáku, v dalším školním roce se tento počet bude pohybovat už jen kolem 39 tisíc a ve školním roce 2014/20015 už jen 30 a půl tisíce žáků.

Přibývá tak škol, kde je daleko menší počet žáků, než na jaký je škola dimenzovaná  „Ústeckému kraji tak vznikají ztráty. Platíme za energie a údržbu v nedostatečně využívaných budovách,“ říká Petr Jakubec, radní pro školství. Jak dodala hejtmanka kraje Jana Vaňhová: „Zejména v období ekonomické krize, kdy pečlivě vážíme veškerá vydání, něco takového nepřiměřeně zatěžuje rozpočet.“ Ze zjišťování efektivity slučování škol v předchozích let vyplynulo, že pokud by se nedošlo k těmto sloučením, každá škola by měla ročně o půl milionu korun méně na provozy než má nyní.

Radní kraje proto doporučili Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o sloučení těchto příspěvkových organizací v oblasti školství:

- Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická J.E.Purkyně, Most se sloučí s Vyšší odbornou školou, Střední pedagogickou školou a Obchodní akademií, Most a to dnem 1. září 2009.

Škola po sloučení ponese název: Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace.

- Střední škola stavební, Louny se sloučí se Střední odbornou školou technickou a Střední odborným učilištěm, Louny a to dnem 1. září 2010.

Název po sloučení:  Střední škola, Louny, příspěvková organizace.

- Střední škola, Děčín XXXI, se sloučí se Střední odbornou školou dopravní a strojírenskou, Děčín VI

a to dnem 1. září 2010.

Název po sloučení: Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace.

- Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna, Ústí nad Labem, Kpt. Jaroše 622 se sloučí s Vyšší odbornou školou zdravotnickou a Střední školou zdravotnickou, Ústí nad Labem, Palachova 35,

a to dnem 1. září 2010.

Název po sloučení: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace.

V současnosti zřizuje Ústecký kraj 140 školských zařízení, z toho 76 středních škol.

„Chápu, že některým žáků, rodičům nebo učitelům se doporučení rady nemusí líbit. Na druhou stranu je si třeba ale uvědomit, že střední školy Ústeckého kraje by se, při stále stejné výši příspěvku zřizovatele jako dosud, během několika let dostaly do finančního kolapsu,“ okomentoval doporučení rady její člen Petr Jakubec. Jak Petr Jakubec také připomněl, se všemi organizacemi, které rada doporučila ke sloučení, byl tento záměr pečlivě projednáván.

 

 

 

 


Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří

 

Radní také schválili účast Ústeckého kraje v projektu „Středoevropská kulturní krajina Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří – cesta ke světovému dědictví UNESCO“ ve funkci lead partnera s finančním podílem spolufinancování ve výši 240 tisíc korun. Projekt usiluje, prostřednictvím koordinačního pracoviště při Oblastním muzeu v Mostě, o podporu, revitalizaci a zachování uměleckých a kulturních objektů přeshraničního významu a rozvoj partnerské spolupráce v rámci Programu Cíl 3/Ziel 3 tak, aby bylo dosaženo kritérií pro zapsání Krušnohoří na seznam světového dědictví UNESCO. „Jedním z cílů projektu je udržet stávající a v budoucnu i rozšířit počet obyvatel Krušnohoří,“ vysvětluje radní Jana Ryšánková, která je mimo jiné zodpovědná za oblast kultury a památkové péče: „Vždyť v minulosti byly Krušné hory nejhustěji osídlené hory v Evropě. Právě to mělo vliv na jejich jedinečný charakter.“ Projektovými partnery projektu jsou Oblastní muzeum v Mostě, p.o., Förderverein Montanregion Erzgebirge e.V. ve Freibergu a Technische Universität Bergakademie Freiberg, kteří již mají zkušenosti s aktivitami souvisejícími s projektem. Termín podání žádosti se předpokládá nejpozději do konce roku 2009. Doba trvání projektu je stanovena na léta 2010 – 2011.

 

 

 


Žádosti do ROP

Rada také souhlasila s podáním žádostí do Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro projekty:

Ústecký kraj, Louny, Rekonstrukce úseku I/7 – Louny – Ročov – hranic kraje, silnice II/229, výše celkových nákladů 285 337 080,-Kč s DPH;

Ústecký kraj, Chomutov, Louny, Rekonstrukce úseku I/13 – Podbořany – Petrohrad, silnice II/224, výše celkových nákladů 700 798 075,-Kč s DPH.

A dále rada doporučila zastupitelstvu vyslovit souhlas s podáním těchto žádostí a se zajištěním jejich spolufinancování projektů  předfinancování ve výši 100 % celkových nákladů.

 

 

 

 

 


Projekt „Terezín“

Rada se seznámila s přípravou projektu Terezín, který bude připravovat Ústecký kraj společně s městem Terezín. Radní uložili radní Janě Ryšánkové, aby ve spolupráci s radním René Budjačem, aby zahájila kroky potřebné pro koordinaci projektu, založení účelového sdružení právnických osob pro potřeby nositelství projektu a  přípravu žádosti tohoto sdružení o dotaci do Integrovaného operačního programu. 

Smyslem projektu je rekonstrukce několika významných památkových objektů v Terezíně – bývalé vojenské nemocnice, jízdárny, Wiesrova domu, Kavalíru 2 a dalších staveb. „Zrekonstruované objekty by měly být využité jak pro depozitář Památníku národního písemnictví, tak i místo pro badatelskou, vzdělávací, společenskou a kulturní činnost,“ vysvětlila Jana Ryšánková.

Dalšími projektovými partnery je Památník národního písemnictví, Vojenský historický ústav, Institut Rafaela Schachtera, Nadace Leo Becka, Federace židovských obcí Praha, Institut Šoa, Památník Terezín, ČVUT fakulta dopravní, VŠE Praha. Dotace se předpokládá ve výši 100% v objemu od 100 mil. –  500 mil. Kč.

 

 

 

 

 
Zodpovídá: Mgr. Veronika Kindlová
Vytvořeno / změněno: 11.5.2009 / 11.5.2009 | Zveřejnit od-do: 8.5.2009-8.5.2010

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém