Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva ze 16. schůze Rady Ústeckého kraje (II. volební období) konané dne 24. srpna 2005

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Tisková zpráva ze 16. schůze Rady Ústeckého kraje (II. volební období) konané dne 24. srpna 2005

 

 

1. Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a usnesení

2. Schválení programu

3. Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulé Rady Ústeckého kraje

4. Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje

5. Ústní informace členů Rady Ústeckého kraje

6. Blok hejtmana Ústeckého kraje

6.1 Legislativní iniciativa – změna stanovení počtu obyvatel obcí: RÚK vzala na vědomí informaci o jednání s Ministerstvem vnitra k získání údajů z Informačního systému evidence obyvatel o počtu občanů jednotlivých měst a obcí Ústeckého kraje ke dni 1. 1. 2005 a informaci o rozdílu ve stanovení počtu obyvatel dle informačního systému evidence obyvatel Ministerstva vnitra a dle bilance obyvatel Českého statistického úřadu a o vyčíslení ekonomického dopadu návrhu. Legislativní iniciativa má odstranit současné nesprávné určení počtu obyvatel obcí a měst pro účely o rozpočtovém určení daní. Ze získaných dat jednoznačně vyplývá, že obce a města  Ústeckého přicházejí na základě dosud  platného znění zákona o rozpočtovém určení daní ročně o cca 64 mil. Kč.

 

6.2 Výroční zpráva příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje:  RÚK vzala na vědomí předloženou Výroční zprávu Správy a údržby silnic Ústeckého kraje za rok 2004.

 

6.3 Posouzení projektu „EURO-CESTY“: RÚK vzala na vědomí zprávu „Posouzení projektu EURO – CESTY ve vztahu k doporučení rozsahu projektu k realizaci“. Studie byla zpracována v roce 2004 Dopravním podnikem měst Mostu a Litvínova a společností SUDOP Praha, měla posoudit proveditelnosti vybudování dopravy lehkými kolejovými vozidly na trase Most – Žatec s napojením průmyslové zóny TRIANGLE a Most – Teplice-  Moldava s napojením do SRN.      Základním problémem pokračování v záměru je zajištění investora, který bude vykonávat další činnosti, tedy zpracovávat investiční záměr, posouzení EIA a zpracovávat projektovou dokumentaci k územnímu rozhodnutí včetně zajištění územního rozhodnutí. Teprve na základě těchto podkladů je možno zajistit zdroje investování  z Evropské unie tak, aby mohlo dojít k dopracování projektové dokumentace a následné postupné realizaci projektu. Radní kraje schválili další postup při zajištění projektové činnosti, doporučili, aby do úkolu byla kromě Správy železniční dopravní cesty  zainteresována města Most a Litvínov. Krajský úřad Ústeckého kraje zajistí optimalizaci přeshraniční přepravy.

 

6.4 Smlouva č. 167P/2005 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2005: RÚK smlouvu projednala a doporučuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje ji schválit.  ÚK požádal v rámci Společného regionálního operačního programu (dále jen SROP ) o financování těchto projektů:

1.       II/528 Žďárek most ev. č. 528-002

2.       II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. č.

3.       II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. č.

 SFDI nabídl jednotlivým krajům možnost předfinancování projektů SROP tak, že na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI bude příslušnou stavbu financovat v jejím průběhu a kraj finanční prostředky vrátí poté, kdy je obdrží z fondu Evropské unie. Tím nebude v průběhu stavby zatěžován rozpočet Ústeckého kraje.

 

6.5 Žákovské jízdné – dodatky ke stávajícím smluvním vztahům: RÚK rozhodla o uzavření dodatků ke smlouvám o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé poskytováním žákovského jízdného.

 

6.6 Žádost o bezplatné použití znaku Ústeckého kraje do legendy mapy České republiky – severozápadního regionu (Karlovarského a Ústeckého kraje): RÚK souhlasila s užitím znaku pro mapy, jejichž obsah a  zaměření jsou určeny převážně pro výuku na školách.

 

6.7 Účast zástupců Ústeckého kraje na Open Days v Bruselu (10.-13.10.2005): RÚK schválila účast zástupců Ústeckého kraje na Open Days v Bruselu (10.-13.10.2005). Kraj se zde bude prezentovat na společné akci s ostatními kraji ČR a regiony EU.   

 

6.8 Schválení účasti zástupce Ústeckého kraje na evropském sportovním setkání přátel DECATLON - SISAK 2005 v Chorvatské republice ve dnech 25.-28.srpna 2005: RÚK schválila účast MUDr. Vladimíra Záhorského. Organizátorem akce je Evropská asociace pro postižené osoby. Akce se zúčastní 22 družstev tělesně postižených sportovců z různých zemí Evropy. Nejedná se pouze o sportovní, ale i o společenskou akci.

 

6.9 Žádost o bezplatné použití znaku Ústeckého kraje v rámci pracovního listu v předmětu zeměpis na Základní škole Hodonín: RÚK souhlasí s bezúplatným použitím znaku Ústeckého kraje pro Mgr. Zbyňka Maška, ten bude použit výhradně k výuce.  

 

7. Blok náměstka hejtmana Ústeckého kraje Radka Vonky

 

7.1 Smlouva o financování grantového schématu 4.2.2 mezi Ústeckým krajem a Ministerstvem pro místní rozvoj: RÚK schválila uzavření smlouvy o financování grantového schématu SROP 4.2.2 Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu mezi Ústeckým krajem a Ministerstvem pro místní rozvoj.

 

7.2 Projekt BROÚK – Rozhodnutí o financování projektu a partnerské smlouvy: RÚK rozhodla o uzavření smluv o partnerství. Ústecký kraj je předkladatelem a realizátorem projektu Budoucí rozvoj Ústeckého kraje (BROÚK) spolufinancovaném z prostředků EU v rámci programu SROP, opatření 3.3 – Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů. Ke dnešnímu dni  se k projektu BROÚK připojilo již více než padesát právnických osob. Smlouva o partnerství bude uzavírána pouze v případě, že aktivity budou splňovat účel projektu. (např. školící aktivity, provozování rozvojového centra apod.).

 

7.3 Dotace pro individuální projekty ve SROP - 4. kolo výzvy:  RÚK souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku kraje na projekty podané příspěvkovými organizacemi v rámci SROP, obcemi a jejich příspěvkovými organizacemi. Celková částka činí 6 748 633 Kč  Rada doporučila ZÚK uvedenou částku schválit .

 

7.4    Revokace usnesení č.13/5Z/2005 příloha č. 3 ze dne 1.6.2005 – oprava IČO pro potřeby vyhotovení smluv pro POV 2005: RÚK souhlasí se změnami v identifikaci příjemců dotace v rámci Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2005.  Dále souhlasila s návrhem přidělit dotace v rámci POV ÚK 2005: Obci Chřibská ve výši 100 tis. Kč na opravu  kamenných prvků radnice, Obci Dolní Podluží ve výši 144 tis. Kč na opravu veřejného osvětlení.

 

7.5 Rozvojové programy Ústeckého kraje – žádosti o výjimku: RÚK schválila udělení výjimky z podmínek rozvojových programů pro rok 2004, tj. prodloužení termínu dokončení projektu a předložení závěrečné zprávy a závěrečného vyúčtování prostřednictvím dodatku ke smlouvě. Výjimky bude též schvalovat zastupitelstvo kraje.

 

7.6 Informace o 2. kole výzvy grantových schémat v rámci SROP:  RÚK vzala na vědomí informaci o vyhlášení 2. kola výzvy k podání žádostí o dotace na akce čtyř grantových schémat v rámci SROP Podpora sociální integrace v regionu Ústeckého kraje opatření 3.2., Podpora rozvoje služeb cestovního ruchu v Ústeckém kraji pro veřejný sektor a Podpora rozvoje služeb cestovního ruchu v Ústeckém kraji  pro malé a střední podniky v cestovním ruchu v rámci opatření 4.1.2. a Podpora regionální infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji pro malé a střední podniky v rámci opatření 4.2.2.

 

7.7 Zapůjčení výpočetní techniky pro vybraná rozvojová centra v rámci projektu 3.3 SROP (BROÚK):  RÚK schválila zapůjčení výpočetní techniky vybraným rozvojovým centrům, zřízeným v rámci projektu BROÚK. V rámci projektu bude nakoupena výpočetní technika, která se dlouhodobě zapůjčí na rozvojová centra.

 

7.8. Triangle – spolufinancování II. etapy přípravy – změna usnesení rady č. 35/4/2005: RÚK mění usnesení rady č. 35/4/2005 ze dne 16. 2. 2005 v bodě C)2) takto: 2) Ing. Janu Sixtovi, CSc., vedoucímu odboru HSK v koordinaci s CzechInvestem zajišťovat průběžně podklady pro zpracování přihlášky projektu „PZ Triangle – II. etapa přípravy“ k registraci do programu MPO na podporu průmyslových zón tak, aby ji bylo možno podat bezprostředně po rozhodnutí vlády ČR o spolufinancování projektu, resp. po rozhodnutí strategického investora o vstupu do PZ Triangle.

 

7.9 Jmenování členů hodnotící komise soutěže „Zaměstnavatel s tvorbou největšího počtu pracovních míst za rok 2005“:  RÚK schvaluje jmenování členů hodnotící komise soutěže „Zaměstnavatel s tvorbou největšího počtu pracovních míst za rok 2005“.

 

7.10   Těžba hnědého uhlí (problematika ekologických limitů) - informace o stanovisku podnikatelské sféry odloženo.

7.11 Projekt ReRegions: RUK schválila smlouvu o spolufinancování z EU a návazné smlouvy partnerské.

7.12 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „“HCU REVAMP“ (nový hydrokrak) – zvýšení kapacity a konverze“ oznamovatele Česká rafinérská a.s., Litvínov: RÚK požaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a dopracovat oznámení tak, aby mohlo nahradit dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí.

 

7.13 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Mezinárodní kemp v mikroregionu Labské skály“ oznamovatele Obec Malšovice u Děčína: RÚK konstatovala,  že záměr je v souladu se schváleným územním plánem obce a mohl by přinést nové pracovní příležitosti v oblasti rozvoje turistického ruchu.

 

7.14 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Palác Zdar v Ústí nad Labem“ oznamovatele AZ Sanace a.s. Ústí nad Labem: RÚK nemá námitek k oznámení záměru s tím, že budou respektovány připomínky dotčených orgánů veřejné správy. Předložené oznámení a navazující dokumenty záměru zhodnocují úplným a vyčerpávajícím způsobem možné vlivy na životní prostředí, prokazují, že ovlivnění životního prostředí je přípustné.

 

7.15 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Likvidace autovraků - Varnsdorf“: RÚK nemá námitek za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Předložené oznámení a navazující dokumenty záměru zhodnocují úplným a vyčerpávajícím způsobem možné vlivy na životní prostředí, prokazují, že ovlivnění životního prostředí je přípustné, a ostatní opatření navrhovaná v kapitole D.4. - „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ jsou po doplnění odpovídající a dostatečná. Záměr vybudování přístřešku a provedení stavebních úprav v objektu Severočeských sběrných surovin a.s. je dle vyjádření Městského úřadu Varnsdorf v souladu s platnými limity územního plánu města, v souladu s požadavky Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje a přinese několik nových pracovních příležitostí.

 

7.16 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k posudku a návrhu stanoviska řízení EIA záměru „Zkapacitnění silnice I/7 v úseku Knovíz – obchvat Sulce“: RÚK nemá připomínek (ve variantě B). Požadavky obcí, dotčených orgánů veřejné správy byly v posudku vypořádány a případně zapracovány do návrhu podmínek stanoviska příslušného úřadu.

 

7.17 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „STANOVENÍ DP KEBLICE A I. ETAPA TĚŽBY VÝHRADNÍHO LOŽISKA BOHUŠOVICE n. OHŘÍ“: RÚK se vyjádřila k  záměru a  požaduje dopracování oznámení zpracovaného v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. tak, aby mohlo nahradit dokumentaci. Dokumentaci řešit v návaznosti na „Studii limitů těžby štěrkopísku v oblasti Litoměřicka“ pořizovanou ve spolupráci Ministerstva životního prostředí ČR a Ústeckého kraje, a zaměřit se v ní především na soulad záměru s územně plánovací dokumentací dotčených obcí, na vyřešení střetu záměru s ochranou zemědělského půdního fondu a na podrobné řešení otázek ochrany hydrogeologických poměrů, ochrany ovzduší, podzemních vod, rekultivací a revitalizace těžbou dotčeného prostoru, navýšení hluku na pozemních komunikacích a souladu s územně plánovací dokumentací dotčených obcí. V dokumentaci požadujeme dále řešit závěry z biologického průzkumu RNDr. Macháčka. Obec Keblice nemá dosud schválený územní plán, vyjádření stavebního úřadu k lokalitě k.ú. Bohušovice není doloženo.

 

7.18 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Nový výrobní závod Zanini - Kadaň“: RÚK se vyjádřila k předloženému materiálu takto:   

 

1)        Za předpokladu zajištění respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje pro 1. etapu záměru provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Předložené oznámení a navazující dokumenty záměru zhodnocují úplným a vyčerpávajícím způsobem možné vlivy této etapy na životní prostředí, prokazují, že ovlivnění životního prostředí je přípustné, a ostatní opatření navrhovaná v kapitole D.IV. - „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ jsou po doplnění odpovídající a dostatečná. Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací města Kadaň.

2)        Pro 2. etapu výroby požaduje dopracování oznámení do dokumentace podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., především se zaměřením na technologii výroby poklic pro automobilová kola z lehkých slitin a navazující návrhy opatření ke snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší

 

7.19 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k posudku a návrhu stanoviska řízení EIA záměru „Windpark Šluknov-Království“:  RÚK k návrhu nesouhlasného stanoviskanemá připomínek. V průběhu zpracování posudku došlo ke změně postoje dotčené obce k záměru a po projednání v Zastupitelstvu města Šluknov bylo rozhodnuto, že záměr nebude město podporovat.

 

7.20 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Areál NOVACHEM– Předlice“:  RÚK se k záměru vyjádřila a nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, za podmínky respektování připomínek a požadavků statutárního města Ústí nad Labem, odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje a dalších dotčených orgánů veřejné správy v závěru zjišťovacího řízení a v navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů. Předložené oznámení a navazující dokumenty (studie) zhodnocují možné vlivy na životní prostředí, prokazují, že ovlivnění životního prostředí je přípustné, a ostatní opatření navrhovaná v kapitole D.4. - „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ jsou po doplnění odpovídající a dostatečná. Záměr je v souladu se schváleným územním plánem města a přinese 20 nových pracovních míst.

 

7.21 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k posudku dokumentace EIA záměru „Lom Libouš II – sever – (kooperace pro POPD na období 2006 – 2015)“: RÚK se vyjádřila k záměru a požaduje následující doplnění podmínek pro fázi přípravy návrhu souhlasného stanoviska Ministerstva životního prostředí ČR: a) Jako podmínku 1. požaduje uvést následující: Před podáním žádosti o schválení POPD na období 2006 – 2015 musí být s Ústeckým krajem projednána a schválena komplexní studie rekultivace a revitalizace území vyuhleného Lomu Libouš II, a to až pro hranice vyuhlení dané ekologickými limity těžby dle Usnesení vlády ČR č. 444/1991 Sb., ze dne 31.10.1991. K projednání budou předloženy obě varianty zatopení zbytkové jámy (na kótu 255,0 m.n.m. i na kótu 275,2 m.n.m.) v rozsahu potřebném pro jejich projednání v rámci územně plánovací dokumentace dotčených obcí b)  Původní navrhovanou podmínku a)1. požaduje upravit následovně: Vybudovat do roku 2008 zemní valy se zatravněním a osázením protihlukovou bariérou zelených pásů s významným zastoupením stále zelených dřevin u obcí Březno a Droužkovice, které doplní již vysázené ochranné lesní pásy; u obcí Droužkovice a Spořice realizovat doplňující výsadbu ochranných lesních pásů, rovněž s významným zastoupením vhodných trvale zelených dřevinam. A uvést ji jako podmínku a)2.

2.  Za podmínky, že v souhlasném stanovisku a jeho podmínkách budou zohledněny požadavky Ústeckého kraje a připomínky dotčených orgánů veřejné správy, souhlasí s vydáním souhlasného stanoviska s podmínkami pro fázi přípravy a realizace stavby a fázi provozu. Ostatní požadavky a připomínky obcí k dokumentaci byly v posudku vypořádány a zapracovány do návrhu podmínek stanoviska příslušného orgánu.

Hejtman Jiří Šulc doporučil  preferovat kótu 275 metrů a doporučil předložil dvě průtočné varianty. Trvale by  podle něho měla být zajištěna  smluvní  spolupráce s dotčenými  obcemi .

 

7.22 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Obchodní centrum Chomutov“: RÚK s předloženým materiále  vyslovila souhlas  s tím, že musí být respektovány připomínky dotčených orgánů veřejné správy v závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Předložené oznámení a navazující dokumenty záměru zhodnocují úplným a vyčerpávajícím způsobem možné vlivy na životní prostředí, prokazují, že ovlivnění životního prostředí je přípustné, a ostatní opatření navrhovaná v kapitole D.3 - „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ jsou po doplnění odborem ŽPZ odpovídající a dostatečná. Záměr je v souladu se schváleným územním plánem města Jirkov a není v rozporu se zájmy obce Otvice.

 

7.23 Vyjádření k žádosti společnosti SPOLEK PRO CHEMICKOU A HUTNÍ VÝROBU, a.s., Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem, IČ 00011789, která je zastoupena společností Cheming, a.s., Pernerova 168, Pardubice, IČ 1504 9451 o vydání integrovaného povolení pro zařízení „PC-700 Výroba dichlorhydrinu“:  RÚK žádost schválila a konstatovala, že k ní nemá připomínek, pokud, budou dodrženy navržené závazné podmínky v kapitole 13 žádosti, splněny připomínky odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje, podmínky uvedené v závěru zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., připomínky dotčených orgánů veřejné správy a na základě vyhodnocení zkušebního provozu pak, pro trvalý provoz zařízení, uplatněny požadavky vyplývající z příslušných koncepčních materiálů a plánů ochrany životního prostředí Ústeckého kraje.

 

7.24Vyjádření k žádosti společnosti Skládka Tušimice, a.s., se sídlem Tušimice 7, 432 01 Kadaň, IČ 25 00 55 53, o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Skládka odpadů“: RÚK bere na vědomí přerušení řízení z důvodů nutnosti přepracování žádosti o vydání integrovaného povolení podle nové legislativy na úseku ukládání odpadů na skládky.

 

7.25 Vyjádření k žádosti společnosti KNAUF INSULATION, spol. s r.o., se sídlem Mickiewiczova 242/17, 160 00 Praha6, IČ 27 24 22 93, o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Výroba skelné izolace“:   RÚK žádost schválila, neboť nemá námitek, neboť k žádosti o vydání integrovaného povolení pro vydání stavebního povolení podle zvláštních právních předpisů a pro zkušební provoz zařízení, která byla zpracována společností Tebodin ČR s.r.o., Praha8, dle § 3 odst. 1zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, pro zařízení „Výroba skelné izolace“ uplatňuje požadavek na dodržení navržených závazných podmínek v kapitole 13 žádosti, splnění připomínek odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje a dalších dotčených orgánů veřejné správy,  podmínek uvedených v závěru zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., které bylo vydáno 25. 5. 2005 Krajským úřadem Ústeckého kraje a požadavků vyplývajících z příslušných koncepčních materiálů, Krajského programu snižování emisí a Integrovaného programu zlepšování kvality ovzduší Ústeckého kraje. Dále uplatňuje požadavek na garanci využití nejlepších dostupných technik a maximální možné přiblížení emisních limitů projektovaným parametrům již pro fázi zkušebního provozu zařízení.

 

7.26 Projednání podkladů pro stanovení roční finanční náročnosti údržby a managementových opatření ve zvláště chráněných územích ve správě Ústeckého kraje:   RÚK vzala na vědomí

1. celkovou výši běžných a investičních výdajů pro péči o stávající vyhlášená zvláště chráněná území ve správě Ústeckého kraje v období 2006 - 2010 podle přílohy tohoto usnesení

2. informaci o doporučení Komise životního prostředí a zemědělství ke stanovení limitních výdajů na zajištění údržby stávajících vyhlášených zvláště chráněných území ve správě Ústeckého kraje v období 2006 - 2010 ve výši 3.600.000,- Kč u běžných výdajů a 1.040.000,- Kč u investičních výdajů v běžném kalendářním roce.

 

7.27 Projednání návrhu dotačních pravidel pro poskytování příspěvků na ekologické hospodaření v lesích a realizaci protipovodňových a opatření na drobných vodních tocích Ústeckého kraje:   RÚK doporučuje ZÚK schválit Program poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a protipovodňová opatření na drobných vodních tocích v Ústeckém kraji“, pravidla tohoto Programu  a formuláře žádostí tohoto Programu pro rok 2006.  Radní konstatovali, že jde o zcela nový systém dotačního programu.

 

7.28 Projednání návrhu poskytnutí dotací z „Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje“: Rada návrhy dotací projednala a doporučila Zastupitelstvu UK  je schválit.

   

7.29 Projednání návrhu poskytnutí dotací z „Programu ekologické výchovy a vzdělávání (EVVO) Ústeckého kraje vyhlášeném pro rok 2005“: RÚK  schválil poskytnutí  dotací  rámci „Programu ekologické výchovy,vzdělávání a osvěty  (EVVO) Ústeckého kraje pro rok 2005“. Program byl vyhlášen v květnu 2005, příjem žádostí byl ukončen 30.6.2005. Celkem bylo k tomuto datu doručeno ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje 67 žádostí o podporu z Programu, z toho 40 žádostí bylo podáno zařízeními školského charakteru, ostatní žádosti pak občanskými sdruženími a právnickými osobami působícími na území Ústeckého kraje i mimo něj. Finanční rámec Programu činí 2 500 000,- Kč. Z toho bylo 2 000 000,- Kč schváleno v rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství KÚ ÚK a částka 500 000,-Kč  pak byla schválena v rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy KÚ ÚK.

Celkový objem dosud poskytnutých dotací z Programu, na základě usnesení Rady Ústeckého kraje a Zastupitelstva Ústeckého kraje činí 475 125,- Kč. 

 

7.30 Projednání návrhu poskytnutí dotací z „Programu podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji vyhlášeném pro rok 2005“: RÚK schválila poskytnutí dotací v rámci „Programu podpory směrů rozvoje zemědělství v Ústeckém  kraji a venkovských oblastí“ a doporučila rozdělení dalších dotací Zastupitelstvu Ústeckého kraje. Objem žádostí projednané RÚK představuje 7,172 milionů korun. Tento program, sestavený z celkem pěti dotačních titulů, byl vyhlášen k 1. červenci 2005, s možností průběžného přijímání žádostí do 15. srpna 2005. K tomuto datu bylo Krajskému úřadu doručeno celkem 46 žádostí

Jednotlivé dotační tituly v Programu podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji“ jsou:  

1. Management zemědělské informovanosti a rozvoj zemědělské spolkové činnosti

2. Podpora zlepšování kvality zemědělských orných půd 

3. Propagace zemědělství Ústeckého kraje

4. Podpora obnovy zemědělského majetku

5. Podpora ozdravění volně žijící zvěře a včelstev v Ústeckém kraji

pozn. Podrobnosti k rozdělení dotací obsahuje přiložená tabulka.

 

7.31 Projednání návrhu záměru zpracování komplexní studie protipovodňových opatření v Ústeckém kraji: ODLOŽENO

 

7.32 Projednání zrušení výběrového řízení na zhotovení veřejné zakázky „Projekty protipovodňových opatření na Dolním Labi 1. etapa“ a vypsání nového výběrového řízení na tuto zakázku: RÚK rozhodla o využití vyhrazeného práva zadavatele na zrušení užšího řízení a veřejnou zakázku "Protipovodňová opatření na Labi - zpracování projektové dokumentace“ zrušit.

 

7.33 Platové výměry ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK stanovila platové výměry ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem.

7.34 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – školy a školská zařízení: RÚK rozhodla o změně zřizovacích listin.

7.35 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace – konkursní řízení: RÚK jmenovala konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace.

7.36 Hry III. letní olympiády dětí a mládeže 2007: RÚK rozhodla o účasti Ústeckého kraje v projektu Olympiády dětí a mládeže, souhlasí se závazným přihlášením Ústeckého kraje do výběrového řízení na pořadatelství „Her III. letní olympiády dětí a mládeže 2007“. Rada dále prohlásila že, v případě pověření Ústeckého kraje pořadatelstvím „Her III. letní olympiády dětí a mládeže 2007“, uspořádá Ústecký kraj tyto hry podle všech podmínek stanovených Českým olympijským výborem, s podmínkou, že pořadatelské náklady nebudou vyšší než 2 miliony korun.Olympiáda dětí a mládeže je projekt Českého olympijského výboru, zaměřený především na žáky základních škol. Klade si za cíl přispět ke sportovnímu a kulturnímu vyžití mladých lidí, šířit ušlechtilé myšlenky olympismu a zdravé soutěživosti mezi mládeží. Součástí olympiády jsou nejen sporty, například atletika, plavání, kolektivní turnajové sporty ale i kulturní soutěže v oblasti výtvarné, literární, hudební, divadelní. Akce se podle současného projektu koná jednou za dva roky. První proběhla v červnu 2003 a Český olympijský výbor vybral za pořadatele Pardubický kraj, města Litomyšl, Svitavy a Choceň. První zimní v únoru 2004 pak uspořádal Středočeský kraj v Mladé Boleslavi a v obcích Jizerských hor. Druhá letní olympiáda proběhla v červnu 2005 v Jihomoravském kraji ve městě Brno a zimní hry v Královehradeckém kraji ve dnech 21. - 26. ledna 2006. Celý projekt vzniká za aktivního zájmu hejtmanů krajů, jejich Asociace, škol a dalších institucí a organizací. Český olympijský výbor poskytuje projektu účelovou finanční dotaci.

7.37 Zajištění finančního krytí projektů v rámci III. kola Společného regionálního operačního programu (SROP) pro příspěvkové organizace Ústeckého kraje: RÚK souhlasí s uzavřením úvěru na finanční krytí projektů jednotlivých příspěvkových organizací Ústeckého kraje v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP) III. Kolo. jedna se o projekty, které budou realizovány v Opatření 2.2 – Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech. Nositeli projektů jsou příspěvkové organizace zřizované krajem, Gymnázium Česká Kamenice a Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Varnsdorf. Odsouhlasená finanční spoluúčast ústeckého kraje je 889 tisíce korun.

7.38 Informace o peněžních a nepeněžních darech přijatých za II. čtvrtletí 2005 příspěvkovými organizacemi (školy a školská zařízení) zřizovanými Ústeckým krajem: RÚK vzala na vědomí informace o peněžních a věcných darech přijatých za II. čtvrtletí 2005 příspěvkovými organizacemi (školy a školská zařízení) zřizovanými Ústeckým krajem. Hodnota peněžitých a věcných darů dosáhla 5,295 milionů korun.

7.39 Změny závazných ukazatelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: ODLOŽENO

7.40 Změna platového výměru ředitele Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvkové organizace v působnosti odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje: RÚK stanovila platový výměr ředitele Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvkové organizace.

7.41 Vydání úplného znění zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje v působnosti odboru kultury a památkové péče: RÚK vydala úplná znění zřizovacích listin bez příloh vymezujících majetek předávaný  organizaci ke správě, příspěvkové organizace v působnosti odboru kultury a památkové péče.

 

7.42 Rozdělení státní účelové dotace v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2005 – II. Část: RÚK rozhodla o přidělení dotací do výše 200 tisíc korun z tohoto programu a doporučila ZÚK schválit přidělení dotací nad 200 tisíc korun nebo dotací jejich příjemcem jsou města či obce. V tomto programu zbylo po prvním kole k rozdělení 930 tisíc korun, celkem bude v druhém kole rozděleno 450 tisíc korun, zbylé prostředky zůstanou nerozděleny jako rezerva na havárie.

 

7.43 Operační program Rozvoj lidských zdrojů – opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání: RÚK doporučuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit vybrané grantové projekty žadatelům v rámci Grantového schématu Ústeckého kraje CZ.04.1.03/3.3.06 Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání  Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů – opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání.

 

 

8. Blok náměstka hejtmana Ústeckého kraje Ing. Petra Fialy

8.1 Priority rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2006: RÚK doporučuje ZÚK schválit základní kritéria sestavení a hlavní priority rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2006 

Základní kritéria sestavení rozpočtu Ústeckého kraje pro rok 2006

1.1. Rozpočet Ústeckého kraje pro rok 2006 (dále jen rozpočet) bude včetně financování vyrovnaný, při použití pouze příjmů roku 2006 případně schodkový.

1.2. Provozní rozpočet bude přebytkový.

1.3. Rozpočet zabezpečí základní funkce kraje a jeho organizací.

1.4. Rozpočet umožní v oblasti samostatné působnosti směrovat finanční

prostředky do hlavních priorit kraje.

1.5. Kapitálový rozpočet bude prioritně zaměřen na investice do majetku kraje.

1.6. Rozpočet vytvoří prostor pro maximální možné využití finančních prostředků z fondů EU a dalších evropských finančních mechanismů.

Hlavní priority Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2006

1. vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje prostřednictvím:

a) maximálního využití finančních prostředků z EU a dalších evropských finančních mechanismů k rozvoji kraje

b) revitalizace dopravní infrastruktury

c) podpory drobného, malého a středního podnikání

d) aktivní politiky zaměstnanosti, zejména zvýšení počtu pracovních příležitostí a rozvoj lidských zdrojů

2.zkvalitnění  vybavení  nemocničních  zařízení  zřizovaných  a zakládaných Ústeckým krajem

 

8.2 Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti IDS Ústeckého kraje, a.s.: RÚK doporučuje ZÚK schválit změnu stanov společnosti IDS Ústeckého kraje jejíž předmětem je zrušení slov „obce a sdružení obcí Ústeckého kraje“ v Preambuli a jejich nahrazení slovy „Severočeského sdružení obcí“.

8.3 Projekt €-NET, Výstup z projektu: RÚK vzala na vědomí Výstup z projektu €-NET, schválila Realizaci Programu €-NET podle navrženého harmonogramu a  Princip projektového řízení jako závazný proces při předkládání žádostí o dotaci z EU (případně jiných finančních mechanismů) Ústeckým krajem a jím zřizovanými organizacemi. Rada dále doporučila ZÚK odsouhlasit navržené oblasti priorit pro žádosti o dotace z fondů EU. Vznik projektu €-NET inicioval nově vytvořený odbor Krajského úřadu – Odbor evropských projektů, podle předkladatelů ukazuje cestu, kde začít, jak realizovat projekty, na které oblasti by se měl Ústecký kraj zaměřit především, jak by měl plánovat své finanční zdroje a definuje strategii dalšího postupu kraje pro období let 2007-2013. Samotná realizace podle těchto doporučení bude probíhat v Programu €-NET.

 

8.4 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje: RÚK projednala a schválila nakládání s majetkem Ústeckého kraje.

 

8.5 Doporučení investiční komise rady ÚK – studie: RÚK schválila Studii rekonstrukce Domova mládeže VOŠ a SPŠ stavební Děčín a to bez nástavby.

 

8.6 Doporučení investiční komise rady ÚK – reprodukce majetku obcí, žádost města Meziboří: RÚK doporučuje ZÚK: odejmout  Městu Meziboří finanční prostředky z programu Reprodukce majetku obcí na akci: „Vým. oken již.průčelí ZŠ Meziboří 340“ ve výši 1,3 mil. Kč schválené 1.6.2005 č. usnesení 18/5Z/2005 a ve stejné výši je Městu Meziboří  přiznat na akci: „Opr. a REKO obj. I. MŠ – čp. 224, Meziboří“. 

- odejmout  Městu Bílina finanční prostředky  z programu Reprodukce majetku obcí na akci: „Přístavba osob. výtahu a protipovodňová ochrana nádvoří radnice“ ve výši    1,205.840,- Kč    Kč schválené 1.6.2005 č. usnesení 18/5Z/2005 a ve stejné výši je Městu Bílina přiznat na akci: „Výměna  oken v základních školách“.

 

8.7 Výzva k podání nabídek v jednacím řízení bez uveřejnění na plnění veřejné zakázky „Oprava silnice III/26515 Janovka – Císařský“: RÚK rozhodla ve smyslu zákona o veřejných  zakázkách, o výzvě k podání nabídek v jednacím řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku „Oprava silnice III/26515 Janovka – Císařský“. Rada dále rozhodla o způsobu hodnocení předložených nabídek a jmenovala hodnotící komisi.

 

8.8 Výzva k podání nabídek v jednacím řízení bez uveřejnění na plnění veřejné zakázky „I/13 Most, nadjezd Rico - TDI“: RÚK rozhodla ve smyslu ustanovení zákona o veřejných  zakázkách, o výzvě k podání nabídek v jednacím řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku „I/13 Most, nadjezd Rico - TDI“.  Rada dále rozhodla o způsobu hodnocení předložených nabídek a jmenovala hodnotící komisi.

 

8.9 Vyhodnocení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky „VOŠ a SPŠ stavební Děčín – REKO 4. NP, hlavní budova - statika“: RÚK vzala na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky „VOŠ a SPŠ stavební Děčín – REKO 4. NP, hlavní budova - statika“ a rozhodla o přidělení této zakázky uchazeči Horák - stavební a obchodní společnost s.r.o..

 

8.10 Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky „VOŠ a SPŠ stavební Děčín – REKO kuchyně (vyhl. č. 107/2001 Sb.)“: RÚK rozhodla ve smyslu zákona o veřejných zakázkách, o zadání užšího řízení, a to s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět zájemců, na stavební práce na plnění veřejné zakázky „VOŠ a SPŠ stavební Děčín – REKO kuchyně“.  Rada dále rozhodla o způsobu hodnocení předložených nabídek a jmenovala hodnotící komisi.

 

8.11 Vyhodnocení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky „DD Lipová, reko kuchyně a prádelny“: RÚK vzala na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky „DD Lipová, reko kuchyně a prádelny“ a rozhodla o přidělení této zakázky uchazeči HERKUL spol. s r.o..

 

8.12 Vyhodnocení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky „ÚSP Janov – střešní nástavba a zateplení“: RÚK vzala na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky „ÚSP Janov – střešní nástavba a zateplení“ a rozhodla o přidělení této zakázky uchazeči JOEL s.r.o..

 

8.13   Vyhodnocení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky „SOŠ a SOU gastronomie Teplice, REKO jídelny KANTOR“: RÚK  vzala na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky „SOŠ a SOU gastronomie Teplice, REKO jídelny KANTOR“ a rozhodla o přidělení této zakázky uchazeči HAVI Teplice spol. s r.o.

 

8.14   Vyhodnocení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky „SPŠ stav. a OA Kadaň - výměna oken“: RÚK  vzala na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky „SPŠ stav. a OA Kadaň - výměna oken“ a rozhodla o přidělení této zakázky uchazeči F+R+K s.r.o..

 

8.15 Veřejné zakázky příspěvkových organizací Ústeckého kraje ve zdravotnictví: RÚK vzala na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na „Poskytování stravovacích služeb“, vyhlášené Nemocnicí následné péče Most, příspěvkovou organizací, schválila návrh rozhodnutí Nemocnice následné péče Most, příspěvkové organizace, o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci veřejné zakázky „Poskytování stravovacích služeb“. Rada souhlasí s uzavřením smluvního vztahu na realizaci veřejné zakázky „Poskytování stravovacích služeb“mezi příspěvkovou organizací Ústeckého kraje Nemocnice následné péče Most, příspěvková organizace a společností ARAMARK, s.r.o..

8.16 Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje ve zdravotnictví: ODLOŽENO

 

8.17 Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje ve zdravotnictví: RÚK souhlasí se zvýšením závazného ukazatele příspěvku zřizovatele – investiční účelový příspěvek - na rok 2005 pro příspěvkové organizace Ústeckého kraje

1.                  Nemocnice Chomutov, příspěvková organizace, o částku 34,5 milionu korun a to jako spoluúčast Ústeckého kraje na pořízení lineárního urychlovače pro onkologické centrum Nemocnice Chomutov, příspěvkové organizace (32, 5 milionu korun) a investiční výdaj na IT - komunikační systém sítě (2 miliony korun)

2.                  Nemocnice Most, příspěvková organizace, o částku 5 milionu korun na infrastruktury systému NIS Nemocnice Most, příspěvkové organizace

3.                  Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvková organizace, o částku 15 milionů korun na celkový objem 19 milionu korun jako příspěvek Ústeckého kraje na dostavbu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace

4.                  Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace,  o částku 4 miliony korun na vybavení objektu Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, oblastní středisko Most a Litoměřice

 

8.18 Stanovení platů ředitelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje ve zdravotnictví: RÚK stanovila platy ředitelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje ve zdravotnictví (změna tarifů, časový postup).

 

8.19 Hodnocení ředitelů příspěvkových organizací ve zdravotnictví za 2. čtvrtletí 2005: RÚK stanovila odměny ředitelům příspěvkových organizací ve zdravotnictví za 2. čtvrtletí 2005.

 

8.20 Postup realizace záměru zrušení příspěvkové organizace Ústeckého kraje Dětská ozdravovna Jetřichovice, příspěvková organizace: RÚK rozhodla o změně hlavního účelu činnosti příspěvkové organizace Ústeckého kraje Dětská ozdravovna Jetřichovice, příspěvková organizace takto:s účinností ode dne 1.11.2005 ukončí uvedená příspěvková organizace činnost poskytování zdravotnických služeb pro děti zejména ve spádovém území Ústeckého kraje. Rada doporučila ZÚK souhlasit s touto změnou.Dětská ozdravovna Jetřichovice, příspěvková organizace, je zdravotnické zařízení s kapacitou 115 lůžek. Hlavním účelem, pro který byla organizace zřízena, je poskytování zdravotnických služeb pro děti zejména ve spádovém území Ústeckého kraje. Provoz ozdravovny je charakterizován nerovnoměrným využitím kapacity zařízení během celého roku, což způsobuje problémy zejména finanční a personální. Provoz ozdravovny by měl být plně financován zdravotními pojišťovnami, příjmy od zdravotních pojišťoven však provozní náklady tohoto zařízení nepokryjí.

Z tohoto důvodu se odbor zdravotnictví obrátil na ředitele Krajské pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny se žádostí o sdělení, zda Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR považuje činnost tohoto zdravotnického zařízení za prospěšnou a je-li i nadále počítáno s hrazením ozdravenské péče v rámci zdravotní prevence dětí ve stejné výši, případně je-li uvažováno ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR o zvýšení úhrady za pobyty dětí v ozdravovně nebo o prodloužení pobytů dětí v ozdravovně. Z vyjádření ředitele Krajské pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny vyplývá, že ani v budoucnu příjmy od zdravotních pojišťoven nebudou na takové výši, aby plně pokryly provoz Dětské ozdravovny Jetřichovice, příspěvkové organizace.

 

 

8.21 Aktualizace zřizovací  listiny příspěvkové organizace zařízení sociální péče: RÚK rozhodla o změnách zřizovacích listin.

 

8.22 II. etapa koncepce rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje - Plán dalšího rozvoje rezidenčních zařízení sociální péče Ústeckého kraje: RÚK schvaluje II. etapu koncepce  rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje - Plán  dalšího rozvoje rezidenčních zařízení sociální péčeÚsteckého kraje.

 

8.23   Vyhodnocení otevřeného řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky „II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část“: RÚK vzala  na vědomí zprávu o vyhodnocení podaných nabídek. Přidělení této zakázky bude rozhodovat ZÚK.

 

8.24Ustavení a složení hodnotící komise k předloženým žádostem k získání finanční podpory z Finančního mechanismu EHP/Norska: RÚK jmenovala členy hodnotící komise.

 

8.25 Jmenování ředitele příspěvkové organizace Krajská majetková, p.o., a úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace: RÚK jmenovala Ing. Miloše Němečka ředitelem příspěvkové organizace Ústeckého kraje Krajská majetková, příspěvková organizace.

 

 

9.Blok ředitelky Krajského úřadu Ústeckého kraje

 

9.1 Změny organizačního řádu KÚÚK: RÚK vzala na vědomí informaci o závěrech personálního auditu a informaci o změnách organizačního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje, platných od 1.9.2005. v rámci organizačních změn bude sloučen odbor zdravotnictví a sociálních věcí. Reorganizovány budou odbory školství, mládeže a tělovýchovy a odbor dopravy.

 

10. Různé

 

10.1 Příprava 7. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje ve II. volebním období: RÚK vzala na vědomí ústní informaci o přípravě 7. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje a schválila návrh programu.

 

 

 

Zpracovali: Naďa Kocábková, Vojtěch Krump a Romana Žatecká dne 24.8.2005

 

 

Odkazy

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 26.8.2005 / 12.10.2005 | Zveřejnit od-do: 26.8.2005-26.9.2005

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém