Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva ze 44. schůze Rady Ústeckého kraje v V. volebním období

 
 

 
 

Záslužné medaile Ústeckého kraje 2018

 

Už od roku 2012 uděluje Ústecký kraj Záslužné medaile a Medaile hejtmana Ústeckého kraje.

 

Odbor kancelář hejtmana obdržel pro rok 2018 od základních složek IZS na základě výzvy návrh na udělení Záslužné medaile Ústeckého kraje 13 nominovaným osobám, z nichž všechny splnily kritéria stanovena v Zásadách a byly doporučeny k udělení Záslužné medaile, a to celkem od 3 navrhovatelů ve složení:

·4 nominací od Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, (dále jen „KŘP ÚK“)

·4 nominace od Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, (dále jen „HZS ÚK“)

·5 nominací od Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje (dále jen „ZZS ÚK“)

 

Odbor kancelář hejtmana dále obdržel od Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Louny a Most na základě výzvy návrhy na udělení Záslužné medaile Ústeckého kraje 21 dobrovolným hasičům, z nichž 11 osob bylo doporučeno k udělení Záslužné medaile Ústeckého kraje. Zbylých 10 osob nebylo doporučeno k udělení Záslužné medaile Ústeckého kraje.

·17 nominací od Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Louny

·4 nominace od Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Most

 

Slavnostní předání Záslužné medaile Ústeckého kraje je plánováno na Výstavišti - Zahrada Čech v

Litoměřicích u příležitosti Dne české státnosti a s tím spojených finálních oslav realizovaných krajem v r. 2018. Pozváni na tuto akci budou zástupci Ústeckého kraje, všech složek IZS a další významní hosté. Součástí bude kulturní program.

 

 

Pracovní skupina k vymezení trasy ropovodu Družba – schválení zástupce

 

Město Litvínov se v červenci 2018 obrátilo na Krajský úřad Ústeckého kraje s pozvánkou na první

schůzi Pracovní skupiny k vymezení trasy ropovodu Družba v úseku DV5 hranice Litvínov – ČR/SRN. Účelem pracovní skupiny by mělo být dosažení kompromisního návrhu řešení vedení ropovodu Družba v úseku DV 5 Litvínov – hranice ČR/SRN tak, aby bylo co nejméně zasaženo do života obyvatel dotčených obcí, avšak při nutném respektování místních přírodních poměrů a s ohledem na technickou a ekonomickou proveditelnost stavby.

 

K zastupování Ústeckého kraje v předmětné pracovní skupině byla radou navržena Ing. Monika Zeman, MBA, zástupkyně ředitele pro výkon přenesené působnosti, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství.

 

Výstupy pracovní skupiny nejsou pro orgány vykonávající ve věci přenesenou působnost jakkoliv závazné, ale mají povahu doporučující.

 

Vláda České republiky schválila v roce 2015 dokument „Politika územního rozvoje České republiky, ve znění aktualizace č. 1“. Je v něm vymezena trasa nového ropovodu mezi Litvínovem a hranicí ČR/SRN, který má v budoucnu významně posílit energetickou bezpečnost ČR i SRN, zejména při omezení přepravní kapacity jedné z větví ropovodu Družba. Uvedená trasa je součástí projektu mezinárodního ropovodu Litvínov - Spergau, který je projektem společného zájmu (PCI) Evropské unie v oblasti energetiky. Ústeckému kraji přidělila zmíněná Politika územního rozvoje České republiky za úkol prověřit územní podmínky pro umístění tohoto záměru a podle výsledků prověření zajistit ochranu území pro tento rozvojový záměr na území Ústeckého kraje. Kraj tak učinil v rámci přípravy aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje, ve kterých je koridor ropovodu vymezen v souběhu se současným vedením etylenovodu. Nový ropovod by tak procházel zastavěným územím Litvínova, Klínů a Mníšku. Dle vyjádření dotčených obcí by zasáhl do vlastnických práv obcí i jejich obyvatel a znamenal by zvýšené bezpečností riziko. Nesouhlas s navrhovaným koridorem vyjádřili litvínovští zastupitelé a schválili vstup města Litvínova do pracovní skupiny (PS), jejíž zřízení navrhl budoucí investor akce, společnost MERO ČR. Pracovní skupina by se měla pokusit nalézt takovou alternativní trasu, která by co nejméně omezovala dotčené subjekty. První schůze PS se konala v úterý 24. července v budově Městského úřadu Litvínov. Zúčastnili se jí zástupci MERO ČR, a. s., vlastníka a provozovatele české části ropovodu Družba a ropovodu IKL a budoucího investora zmíněné stavby, zástupci Krajského úřadu Ústeckého kraje, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR,

dotčených obcí Litvínov, Klíny a Sdružení obcí regionu Krušných hor. Schválen byl statut a jednací řád PS, vedoucí PS byla zvolena starostka Litvínova Kamila Bláhová. Přítomným byl představen alternativní návrh možného řešení prodloužené trasy ropovodu na území ORP Litvínov. Další jednání PS je plánované na 7. září 2018.

Na příštím jednání by mimo jiné měly být vyhodnoceny připomínky společnosti MERO i dalších subjektů zastoupených v PS k nově navrhované změně koridoru ropovodu, kterou avizovali město Litvínov. Trasa by podle Litvínova měla vést z Litvínova přes Horní Jiřetín, Novou Ves v Horách ke hranicím v Mníšku.

 

Krajský úřad nyní vyčká na oficiální předložení dalších variant ze strany Litvínova i společnosti MERO ČR, aby případně mohl zahájit další kroky.


 

Souhlas se zahájením zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem

„Silnice III/00816: Vchynice – oprava opěrné zdi“

 

Předmětem této veřejné zakázky je oprava opěrné zdi. Oprava bude provedena tak, že stávající poškozená kamenná zeď bude odstraněna a v celé délce nahrazena novou opěrnou železobetonovou úhlovou zdí délky 56,0 m (dřík a římsa), rozdělenou do osmi stejných dilatačních celků stýkajících se petlicovými dilatačními spárami. Založení je plošné na štěrkovém polštáři, s jedním výškovým

odskokem. Výška dříku zdi je proměnná 2,3 – 3,0 m. Součástí zdi je železobetonová římsa s odrazným obrubníkem, do které bude chemicky kotveno ocelové zábradelní svodidlo se svislou výplní. Součástí rekonstrukce zdi je vyhotovení nové vozovky dle původních parametrů, přizpůsobených nové římse. Odvodnění vozovky je jednostranným sklonem 3,5% k římse a podélným sklonem 2%, v úseku jsou navrženy dvě uliční vpusti a skluz vyústěný do nové vsakovací jímky.

 

Předpokládaná hodnota zakázky je ve výši 6 654 106,69 Kč bez DPH Termín plnění bude stanoven od písemné výzvy zadavatele, nejpozději do 30.6.2019.

 

 

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Lucie Dosedělová
Vytvořeno / změněno: 2.8.2018 / 2.8.2018

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém