Orientační nabídka


 

Tisková zpráva ze 49. schůze Rady Ústeckého kraje konané dne 4. prosince 2002

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

Tisková zpráva ze 49. schůze Rady Ústeckého kraje konané dne 4. prosince 2002

1. Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a usnesení

2. Schválení programu

3. Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulé Rady Ústeckého kraje

4. Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje

5. Ústní informace z vedení Ústeckého kraje:

Hejtman J. Šulc informoval radu o tom, že kraj stále ještě nedostal finanční dar ze Saska, a to kvůli nevyjasněným otázkám v SRN. J. Foldyna informoval o jednání s ministrem dopravy M. Šimonovským - ŘSD má připravené projekty tak, aby bylo možné postavit silnici I/7 od průmyslové zóny v Žatci k hraničnímu prechodu Hora sv. Šebestiána v roce 2006.

6. Blok ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje

6.1 Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje: Rada Ústeckého kraje bere na vědomí zprávu ředitele krajského úřadu o činnosti krajského úřadu.

6.2 Postup převodu Nemocnice s poliklinikou a léčebnou pro dlouhodobě nemocné Kadaň: Rada Ústeckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje  záměr schválit převod nemovitostí vymezených v Protokolu o předání a převzetí majetku České republiky do vlastnictví krajů ze dne 20.11.2002 mezi předávající příspěvkovou organizací Nemocnice s poliklinikou a léčebnou pro dlouhodobě nemocné Kadaň a nabyvatelem Ústeckým krajem, se kterými byla ke dni 31.12.2002 oprávněna hospodařit zrušená příspěvková organizace Nemocnice s poliklinikou a léčebnou pro dlouhodobě nemocné Kadaň, na Město Kadaň s povinností Města Kadaň zajistit, aby po dobu 10 let od 1.1.2003 byly nemovitosti užívány k  účelu, ke kterému byly užívány ke dni 1.1.2003.

7. Blok hejtmana Ústeckého kraje

7.1 Poskytnutí daru církvím - úprava účelovosti daru: Rada Ústeckého kraje doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje změnit své usnesení č. 8/14/2002 ze dne 30.10.2002 – přeformulovat ho.         

7.2 Změna pravidel pro tvorbu a provádění změn zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje: Rada Ústeckého kraje změnila Pravidla pro tvorbu a provádění změn zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje

7.3. Výběrové řízení na obsazení sekretariátu Regionální rady regionu soudružnosti Severozápad: Rada Ústeckého kraje vzala na vědomí informaci o ustavení sekretariátu Regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad,  průběhu a výsledcích výběrového řízení na obsazení sekretariátu  Regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad se sídlem v Chomutově. Na pozici vedoucího sekretariátu rady navrhuje Ing. Jaroslava Šulce a na pozici pracovníka sekretariátu rady navrhuje Bc. Lucii Mayerovou.

7.4 Návrh mimořádných odměn členům komisí  Rady Ústeckého kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva Ústeckého kraje: Rada Ústeckého kraje stanovila mimořádné odměny členům komisí Rady Ústeckého kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva  Ústeckého kraje.

7.5 Vyplacení další odměny neuvolněným zastupitelům: Rada Ústeckého kraje doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit poskytnutí další odměny neuvolněným členům zastupitelstva kraje ve výši poloviny  maximální částky, kterou by jim jinak bylo možno poskytnout dle  nařízení vlády č. 358/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

7.6 Souhlas s užitím znaku Ústeckého kraje – Mediatel (Zlaté stránky 2003): Rada Ústeckého kraje souhlasila s bezúplatným užitím znaku Ústeckého kraje na úvod Zlatých stránek Ústecký kraj 2003. Souhlasila také s bezúplatným užitím loga Ústeckého kraje v denních vydáních Deníků Bohemia (ve všech mutacích vycházejících na území Ústeckého kraje), výhradně však v rubrikách a publicistických materiálech spojených s činností  Ústeckého kraje a jeho krajského úřadu.

7.7 Návrh odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Ústeckého kraje na rok 2003 – souběh funkcí: Rada Ústeckého kraje doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit poskytnutí měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva kraje pro rok 2003 ve výši souhrnu odměn za jednotlivé funkce.

7.8 Krajské noviny pro rok 2003: Rada Ústeckého kraje schválila uzavření smlouvy na inzertní plochu pro mediální prezentaci Ústeckého kraje v Deníkách Bohemia a MF DNES.

8.  Blok 1. zástupce hejtmana Ústeckého kraje

8.1 Revokace usnesení ke smlouvám o budoucích smlouvách s armádou ČR: Rada Ústeckého kraje doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje revokovat své usnesení č. 8/14/2002 ze dne 30.10.2002, které se týkalo bezúplatného nabytí pozemků:

8.2 Memorandum o porozumění mezi Ústeckým krajem a společností PSA: Rada vzala na vědomí pracovní návrh Ujednání o porozumění k projektu PSA, jeho konečná verze bude předložena zastupitelstvu ke schválení.

8.3 Koordinátor integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje: Rada Ústeckého kraje schválila záměr založení akciové společnosti, která bude koordinátorem integrovaného dopravního systému kraje.

8.4 Stanovisko kraje k zjišťovacímu řízení EIA záměru „Rekonstrukce jednotky PS 2304 – Rafinérie Litvínov“: Rada Ústeckého kraje nepožaduje provést hodnocení a zpracování dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, záměru výstavby „Rekonstrukce jednotky PS 2304 – Rafinerie  Litvínov“.

Jde o výrobu motorové nafty s ultranízkým obsahem síry, která si vyžádá částečnou rekonstrukci jednotky hydrogenační rafinace plynového oleje v rafinerii a částečnou obměnu technologického zařízení včetně změny vybraných technologických parametrů jednotky. Kromě toho výroba nebude mít významný vliv na životní prostředí, nedojde ke zvýšení emisí.

8.5 Stanovisko kraje k zjišťovacímu řízení EIA záměru „Oleochemie – Setuza a.s., Ústí n.L.“: Rada Ústeckého kraje nepožaduje provést hodnocení a zpracování dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, záměru výstavby „Oleochemie – Setuza a.s., Ústí n.L.“ Jde o novou výrobu štěpení a destilace mastných kyselin z rostlinných olejů a intenzifikaci výroby glycerínu z odpadních produktů technologie a.s. Setuza. Nejedná se o zcela nové výroby – stávající technologie bude  nahrazena novou s vyšší kapacitou a nižšími emisemi.

8.6 Stanovisko kraje k zjišťovacímu řízení EIA záměru „Obchodní středisko Kaufland Louny“: Rada Ústeckého kraje nepožaduje provést hodnocení a zpracování dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, záměru výstavby „Obchodní středisko Kaufland Louny“.

8.7 Stanovisko kraje k zjišťovacímu řízení EIA záměru „Výrobní závod Blades technology Česká republika“: Rada Ústeckého požaduje provést hodnocení a zpracování dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, záměru výstavby „Výrobní závod Blades Technology Česká republika“. Jedná se výstavbu nového strojírenského závodu na výrobu lopatek oběžných kol proudových motorů ze slitin titanu, niklu a ocele, dále o operace řezání, kování za tepla, broušení, chemické frézování a  leptání v kyselých lázních.

8.8 Stanovisko kraje k zjišťovacímu řízení EIA záměru „Výkrmna prasat Nové Sedlo“: Rada Ústeckého kraje požaduje provést hodnocení a zpracování dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, záměru výstavby „Výkrmna prasat Nové Sedlo“.

8.9 Stanovisko kraje k zjišťovacímu řízení EIA záměru „Rozšíření provozních ploch“ Black and Decker Czech, s.r.o.  v prostoru ASKO“: Rada Ústeckého kraje nepožaduje provést hodnocení a zpracování dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, záměru výstavby „ B&D Production Plant – Trmice“. Jde o nový sklad součástek a nářadí, který bude umístěn ve stávajícím objektu, dosud využívaném firmou Asko, který bezprostředně stavebně navazuje na objekty stávající výroby ručního nářadí pro kutily a zahradu firmy Black & Decker v průmyslové zóně  v Trmicích.

8.10 Stanovisko kraje k zjišťovacímu řízení EIA "Větrný park Chomutov": Rada Ústeckého kraje požaduje provést hodnocení a zpracování dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, záměru výstavby „Větrný park Chomutov“. Projekt řeší výstavbu a připojení 149 větrných elektráren o jednotlivém výkonu 1,5 MW. Záměr bude mít s vysokou pravděpodobností dopad na krajinný ráz.

8.11 Stanovisko kraje k zjišťovacímu řízení EIA "Přístav Brassica Lovosice": Rada Ústeckého kraje nepožaduje provést hodnocení a zpracování dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, záměru výstavby „Brassica, přístav Lovosice“ .Navrhovaná stavba  je v areálu veřejného přístavu Lovosice a bude sloužit vykládce a nakládce zemědělských produktů uskladněných v sile.

8.12 Vyjádření kraje k Plánu odpadového hospodářství ČR: Rada Ústeckého kraje schválila následující připomínky k návrhu Plánu odpadového hospodářství České republiky z listopadu 2002:

- zpracovat analytické podklady před schvalovacím řízením závazné části POH

- Ústecký kraj požaduje doplnit termín 31.12.2003 pro přípravu návrhu novely zákona o odpadech, kde budou stanoveny vyšší poplatky za uložení odpadů na skládky, jejichž příjemcem budou obce a kraje. Práce na POH Ústeckého kraje budou nadále pokračovat.

8.13 Schválení výběrového řízení  na likvidaci použitých léčiv na území Ústeckého kraje: Rada Ústeckého kraje rozhodla o zadání veřejné zakázky „Přeprava a odstranění nepoužitelných léčiv“ a schválila výzvu k podání nabídky. Od 1.1.2003 hradí krajský úřad lékárnám na jeho území náklady vzniklé s odevzdáním a odstraněním nepoužitelných léčiv sebraných od fyzických osob. K předložení nabídky na plnění veřejné zakázky jsou navrženy společnosti provozující zařízení k odstranění nepoužitelných léčiv spalováním.

8.14 Schválení výběrového řízení na zpracování aktualizace Povodňového plánu uceleného povodí Ohře: Rada Ústeckého kraje rozhodla o zadání veřejné zakázky „Povodňový plán uceleného povodí Ohře“ a schválila výzvu k podání nabídky na plnění veřejné zakázky. Povodňový plán uceleného povodí je významný dokument, který obsahuje způsob zajištění informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací.  Povodňový plán řeší způsob zajištění včasné aktivizace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany objektů, přípravy a organizace záchranných prací a zajištění povodní narušených základních funkcí v objektech a v územích. Podle výslovné žádosti hejtmana kraje musí tento plán počítat se 150letou vodou.

8.15 Změny zřizovacích listin (doprava) – změna na Zadávací dokumentace na vyhlášení veřejné zakázky Demolice staveb a objektů v průmyslové zóně Triangle: Odloženo.

9.  Blok 2. zástupce hejtmana Ústeckého kraje

9.1 Síť poradenských organizací pro implementaci SROP: Rada Ústeckého kraje schválila seznam organizací zařazených do Sítě poradenských organizací pro implementaci Společného regionálního

operačního programu.

9.2 Program aktivní politiky zaměstnanosti Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje schválila teze Programu aktivní politiky zaměstnanosti Ústeckého kraje a Program aktivní politiky zaměstnanosti Ústeckého kraje a uložila dopracovat je o konkrétní postupy a úkoly. Základní strategií politiky zaměstnanosti v Ústeckém kraji je systémové vytváření komplexu účinných opatření působících jako prevence vzniku nebo růstu nezaměstnanosti, realizovaných prostřednictvím programových cílů: sladit politiku podpory zaměstnanosti v Ústeckém kraji s koordinovanou politikou zaměstnanosti  ČR  a EU, podporovat vznik pracovních míst, zvýšit nabídku rekvalifikačních kurzů, prohlubovat soulad mezi přípravou pracovní síly a potřebami  trhu práce, zvýšit motivaci k práci, zvýšit geografickou a profesní mobilitu obyvatel, zvýšit adaptabilitu pracovních sil a pružnost trhu práce, přiměřeně chránit domácí trh práce proti nekalé konkurenci, vytvořit programové a organizační předpoklady pro čerpání z prostředků strukturálních fondů EU.

V diskusi bylo konstatováno, že některé cíle se již v kraji naplňují – například stimulace podnikatelských aktivit systémem podpory malého a středního podnikání, pracuje se na systémové reformě středního a odborného školství aj. zde je třeba zdůraznit, že je třeba vytvořit zejména reformu odborného školství podle požadavků trhu práce a vytvořit také  systému dalšího a celoživotního vzdělávání.

9.3 Implementace Programu rozvoje Ústeckého kraje (RÚK) - Prováděcí plán 2003–2006: Rada Ústeckého kraje souhlasila s upraveným návrhem Prováděcího plánu 2003 – 2006  a doporučila ho Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení. Cílem zpracování prováděcího plánu je zejména vymezení priorit a opatření PRÚK pro podporu ve stanoveném období, vymezení, kdo může být  v jejich rámci příjemcem podpory, zda se podpora bude týkat celého územního obvodu kraje či pouze vymezených regionů atd. Na základě tohoto vymezení jsou v období platnosti prováděcího plánu vyhlašovány konkrétní rozvojové programy, které stanovují detailní podmínky pro poskytnutí podpory. Rozvojové programy jsou financovány z Fondu regionálního rozvoje Ústeckého kraje a jejich realizace se řídí zásadami pro poskytování podpory z tohoto fondu. Pro období let 2003-2006 jsou vybrány priority a opatření, které směřují přímo k naplnění hlavního cíle PRÚK, tj. zastavení vlivu negativních dopadů strukturálních změn, nastartování rozvoje ekonomické základny kraje v těchto změněných podmínkách a řešení problematiky zaměstnanosti. Jedná se především o prioritu 1: Ekonomický rozvoj (Opatření 1.1: Rozvoj malého a středního podnikání  a Opatření 1.3: Revitalizace průmyslových objektů) a Prioritu 2: Rozvoj lidských zdrojů, sociální péče, zdravotnictví a trhu práce (Opatření 2.1: Přizpůsobování pracovní síly trhu práce a Opatření 2.3: Využití kvalifikačního potenciálu nezaměstnaných, včetně znevýhodněných skupin). Dále bude zaměření rozvojových programů směřováno směrem k rozvoji měst a obcí Ústeckého kraje, zejména podporou rozvoje malých sídel a podnikání v malých sídlech a podporou přípravy na využívání strukturálních fondů Evropské unie a ostatních vnějších zdrojů.

9.4 Program podpory rozvoje obcí - dokončení výběru projektů: Rada Ústeckého kraje souhlasila s návrhem dotací na  projekty z Programu podpory rozvoje obcí a uložila, aby byla předložena nová kriteria výběru a hodnocení projektů. Rada uložila prověřit zájem předkladatelů projektů o dotace navržené v rámci Programu podpory rozvoje obcí. Všichni předkladatelé, kterým byla dotace navržena, svůj zájem o realizaci projektů potvrdili, žádná z navržených dotací nebyla odmítnuta. Zbývající finanční prostředky ve výši 751 087,00 Kč ve Fondu regionálního rozvoje Ústeckého kraje budou použity pro financování rozvojových programů v roce 2003.

9.5 Informace o účasti na Regiontour 2003: Rada Ústeckého kraje vzala na vědomí zprávu o účasti na veletrhu Regiontour 2003 - informace o výtvarném, technicko-organizačním zabezpečení expozice Ústeckého kraje na celkové ploše 133 m2. Dále rada uložila spolupracovat s městy a obcemi kraje na organizačním, finančním, technickém či jiném zabezpečení. Návrhem výtvarného řešení expozice byla pověřena Eva Brodská. Expozice dle předloženého výtvarného návrhu představí všechny atraktivity našeho kraje (Krušné hory, České středohoří, Labské pískovce, Tolštejnské panství, historické památky, města, chmelařství, vinařství a další). Pomocí zpětné projekce bude představeno více než 100 fotografií  hradů, zámků, kostelů, rozhleden a přírodních atraktivit, které budou současně k dispozici na propagačním CD ROMU. Předpokládané výdaje celkem činí 1 000 000 korun.

9.6 Informace o průběhu pořízení „Územního plánu velkého územního celku Ústeckého kraje“: Rada Ústeckého kraje vzala na vědomí informaci o zpracování návrhu zadání a doporučila ho zastupitelstvu schválit.

9.7 Fond obnovy Ústeckého kraje - složení komise

9.8 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje: V tomto bodě mj. rada vyslovila nesouhlas s pronájmem dialyzačního střediska Nemocnice s poliklinikou a léčebnou pro dlouhodobě nemocné Chomutov firmě Fressenius Medical Care, s.r.o. 

9.9 Prodej majetku zrušených škol v přírodě:  Rada Ústeckého kraje doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit úplatné převody vyjmenovaných pozemků a staveb ve vlastnictví Ústeckého kraje; schválit záměr převodu movitého majetku, který byl ve správě zrušených příspěvkových organizací, konkrétním osobám poté, co se stanou vlastníky nemovitostí.

                         cena                         cena                     daň z převodu       navrhovaná

  škola              administrativní        obvyklá                nemovitosti           kupní cena

Žihle

58 200 000,00

3 100 000,00

2 910 000,00

3 000 000,00

Dobrá Voda

7 051 310,00

3 000 000,00

352 565,50

1 500 000,00

Františkov

3 355 591,00

1 200 000,00

167 779,55

1 500 000,00

Horní Prysk

6 620 110,00

3 000 000,00

331 005,50

1 500 000,00

Nuzerov

23 632 930,00

3 900 000,00

1 181 646,50

3 000 000,00

Kout na Šumavě

32 724 970,00

10 000 000,00

1 636 248,50

8 000 000,00

Frymburk

64 992 730,00

15 100 000,00

3 249 636,50

10 000 000,00

Volyně

205 412 820,00

      nestanovena

10 270 641,00

15 000 000,00

9.10 Smlouva o nájmu nebytových prostor - Ústí nad Labem, Dlouhá 2760: Rada Ústeckého kraje schválila uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor o celkové výměře 610,26 m2 v objektu Dlouhá 2760, Ústí nad Labem, České pojišťovně, a.s., Praha, ode dne nabytí vlastnického práva k uvedené nemovitosti na dobu určitou do 31.3.2003 za sjednané roční nájemné. Ve věci budovy České pojišťovny se objevily nové nedostatky, technicky, organizačně ani majetkově není přesun delimitovaných úředníků do této budovy zajištěn k 2.1.2003. Z této situaci žádali radní vyvodit důsledky.

9.11 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2003 – 2. čtení: Rada Ústeckého kraje doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit vyrovnaný rozpočet v příjmové a výdajové části včetně financování v absolutní výši 4 607 320 000 Kč + 2 734 804  000 Kč. Zároveň schválila:

* závazné vztahy ke státnímu rozpočtu:

a)      dotaci na činnost Krajského úřadu Ústeckého kraje v přenesené působnosti  ve výši 24 553 000 Kč 

b)      dotaci na jednotky sborů dobrovolných hasičů ve výši 5 600 000 Kč 

c)      příspěvek na dopravní obslužnost ve výši 448 520 000 Kč, z toho autobusová doprava  230 900 000 Kč, drážní doprava  217 620 000 Kč,

d)      dotaci na výkon zřizovatelských funkcí a činností převedených z okresních úřadů, obcí, případně resortů krajům ve výši  724 558 000 Kč, z toho oblast sociální 361 543 000 Kč, ostatní 363 015 000 Kč,

e)      dotaci na financování reprodukce majetku územních samosprávných celků (kraje a obce) ve výši 120 923 000 Kč.                         

f)        dotaci na základní školství pro obce ve výši 2 734 804 000 Kč

* tvorbu fondu zaměstnavatele ve výši 2 % skutečně vyplacených mzdových prostředků dle kolektivní smlouvy.

* delegování pravomocí na Radu Ústeckého kraje v oblasti rozpočtových opatření

Dále uložila prověřit údaje o státních příspěvcích pro všechny příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví, sociální a kultury, předložit do rady návrh přípravy rozpočtu vzhledem ke státnímu rozpočtu zejména  u příspěvkových organizací přecházejících z okresních úřadů na Ústecký kraj a zajistit od 1.1.2003 převod alikvótní částky příspěvků na výkon zřizovatelských funkcí.

Jak řekl hejtman J. Šulc, Ústecký kraj dostane 258 miliónů korun na provoz zdravotnických zařízení od státu a tuto částku kraj navrhuje povýšit o dalších 80 miliónů korun. Je nezbytně nutné prověřit platby od státu, aby některé činnosti nebyly hrazeny dvojmo. Zejména je nutné prověřit detailně obsah příspěvku na výkon LSPP, stanovit, co je povinností státu a co povinností samosprávy – státem předepsané povinnosti kraj splní, když mu je stát uhradí, nikoli z rozpočtu kraje.

Rada dále doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje přijmout usnesení k rozpočtu a uložit radě předložit na lednovém zasedání zastupitelstva návrh rozpočtu Fondu regionálního rozvoje a návrh rozpočtu Fondu obnovy Ústeckého kraje a navrhnout v této souvislosti případné posílení fondu.

9.12 Návrh závazných ukazatelů příspěvkových organizací a Krajského úřadu Ústeckého kraje: Rada Ústeckého kraje schválila finanční plány a závazné ukazatele  příspěvek zřizovatele, hospodářský výsledek, limit mzdových prostředků, počet pracovníků, odpisový plán, použití rezervního fondu, použití investičního fondu příspěvkových organizací odboru kultury a památkové péče, odboru zdravotnictví, odboru sociálních věcí, odboru dopravy a silničního hospodářství a odboru školství, mládeže a tělovýchovy, vyjma 71 nepředložených organizací škol a školských zařízení a Nemocnice s poliklinikou v Lounech. Schválila také závazné ukazatele Krajského úřadu Ústeckého kraje pro rok 2003 limit počtu pracovníků 380 a limit mzdových prostředků  105 716 tis. Kč. 

9.13 Rozpočtové opatření č. 7c): Rada Ústeckého kraje vzala na vědomí informaci o poskytnutých investičních a neinvestičních dotacích a doporučila zastupitelstvu schválit v rámci rozpočtových opatřeních č. 7c/2002 celkové zvýšení příjmů a výdajů  rozpočtu Ústeckého kraje o 113 027 000 Kč na celkový objem rozpočtu 3 532 277 000 Kč.

9.14 Úprava finančního toku na rok 2002: Rada Ústeckého kraje vzala na vědomí změnu plánu toku finančních příjmů a výdajů pro rok 2002.

9.15 Přehled pohledávek příspěvkových organizací Ústeckého kraje k 31. 10. 2002: Rada Ústeckého kraje vzala na vědomí  předložený přehled o pohledávkách příspěvkových organizací Ústeckého  kraje po lhůtě splatnosti.

10. Blok 3. zástupce hejtmana Ústeckého kraje

10.1 Změny zřizovacích listin (oblast školství): schváleno

10.2 Změny zřizovacích listin (oblast sociálních věcí): schváleno

10.3 Změny zřizovacích listin (oblast zdravotnictví): schváleno

10.4 Změny zřizovacích listin (oblast kultury) : schváleno

10.5a Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Dětského domova, Most, k.H.Borovského 1146, příspěvkové organizace: Navržená komise byla radou schválena.

10.5b Dlouhodobé uvolnění Mgr. Václava Lešanovského z funkce ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje Gymnázium, Děčín, Komenského náměstí 4, ke dni 16.11.2002 v souvislosti se zvolením do funkce místostarosta města Děčína: Rada schválila.

10.6 Jmenování Mgr. Romana Hudce do funkce ředitele Integrované střední školy, Litoměřice, od 31.12.2002: Rada Ústeckého kraje jmenuje Mgr. Romana Hudce ředitelem.

10.7 Odměny ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem Rada Ústeckého kraje po projednání dne  4.12.2002: Rada navržené odměny stanovila.

10.8 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje - školy a školská zařízení (2. část): schváleno

10.9 Sloučení příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem (škol) bez likvidace: Rada Ústeckého kraje doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje sloučit Speciální mateřská škola pro děti s více vadami Teplice se  Speciální mateřskou školou a Pomocnou školou při dětské lázeňské léčebně Teplice s účinností od 1.7.2003. Dále rada doporučuje zastupitelstvu sloučit  Střední průmyslovou školu chemickou v Lovosicích se Středním odborným učilištěm zemědělským, Odborným učilištěm a Učilištěm v Lovosicích. Všechny uvedené subjekty jsou příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje.

10.10 Podmínky a kritéria pro poskytování  „Stipendia Ústeckého kraje“: odloženo

10.11 Program podpory rozvoje volnočasových aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu,    především se zaměřením na mládež – „Sport pro všechny“ pro rok 2003: Rada Ústeckého kraje schválila program podpory rozvoje volnočasových aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu, především se zaměřením na mládež – „Sport pro všechny“.   Program vychází ze  Zásad poskytování finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje fyzickým nebo právnickým osobám vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost na území kraje. Cílem programu je podpora rozvoje sportovních a tělovýchovných aktivit obyvatel kraje se zvláštním zaměřením na děti a mládež, rozvoj prvků občanské společnosti, vytvoření společné identity obyvatel kraje. Účelem poskytnutí finančních prostředků je zajistit podíl kraje na spolufinancování sportovních a tělovýchovných aktivit v kraji, především spolufinancování činnosti subjektů působících v oblasti sportu a tělovýchovy, obcí a škol. Finanční podpora bude určena především na sportovní akce mezinárodního, republikového a krajského významu se zaměřením na propagaci sportu a tělovýchovy dětí a mládeže, na změnu hodnotové orientace občanů kraje a reprezentaci Ústeckého kraje.

10.12 a)  Zrušení organizační složky kraje Léčebna pro dlouhodobě nemocné Ryjice

          b)  Zřízení příspěvkové organizace kraje Nemocnice následné péče Ústí nad Labem: schváleno

10.13 Změna závazného ukazatele hospodaření Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace - příspěvek na provoz

10.14 Změny závazných ukazatelů a čerpání rezervy na havárie a nepředvídatelné výdaje: schváleno

10.15 Výběrové řízení na ředitele příspěvkových organizací kraje v oblasti zdravotnictví: Rada Ústeckého kraje vyhlásila výběrová řízení na obsazení funkcí ředitele/ky příspěvkových organizací Ústeckého kraje: Nemocnice Děčín, příspěvková organizace, Dětská ozdravovna Jetřichovice, příspěvková organizace, Nemocnice Most, příspěvková organizace, Nemocnice následné péče Ryjice, příspěvková organizace.

10.16 Zřizovací listiny příspěvkových organizací kraje v oblasti zdravotnictví

10.17 Informace o zabezpečení a organizaci lékařské služby první pomoci na území Ústeckého kraje v roce 2003: Rada schválila postup řešení zabezpečujícího lékařskou službu první pomoci v Ústeckém kraji od 1.1.2003. K tomuto datu zaniknou okresní úřady a ukončí se dosavadní systém zabezpečení LSPP, končí smluvní vztahy s nestátními zdravotnickými zařízeními a tím i jejich povinnost podílet se na pohotovostních službách. V kraji je LSPP provozována na celkem 18 stanovištích, nicméně stávající podoba je neudržitelná.

10.18 Změny ve zřizovací listině  Diagnostického ústavu sociální péče Čížkovice, příspěvkové organizace a Ústavu sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvkové organizace: schváleno

10.19 Přizpůsobení zřizovacích listin státních příspěvkových organizací, které přechází na Ústecký kraj dle zákona č. 290/2002 Sb.: schváleno

10.20 Stanovení mimořádných odměn ředitelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje – Ústavu sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice,příspěvková organizace  a Diagnostického ústavu sociální péče Čížkovice, příspěvková organizace: Rada mimořádnou odměnu stanovila.

10.21 Informace o darech přijatých Diagnostickým ústavem sociální péče Čížkovice, příspěvková organizace a Ústavem sociální péče pro tělesně postižené dospělé, příspěvková organizace za I. – III. čtvrtletí 2002 

10.22 Potvrzení statutárního orgánu – ředitele, v  příspěvkových  organizacích  přecházejících  na Ústecký kraj dle zákona č. 290/2002 Sb. z resortu sociálních věcí: schváleno. 

10.23 Stanovení mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací

10.24 Informace o přijetí darů příspěvkovými organizacemi kraje: Rada vzala na vědomí informaci o přijatých darech. 

10.25 Odměny řediteli Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem: Rada Ústeckého kraje stanovila odměnu řediteli Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace

Různé: Rada Ústeckého kraje schválila program 15. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 18. prosince 2002 od 9 hodin.

V Ústí n. L., 4.12.2002

Připravila: Mgr. Romana Konečná, tisková mluvčí Ústeckého kraje

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 5.12.2002 / 5.12.2002 | Zveřejnit od-do: 4.12.2002-4.3.2003
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies