Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva ze 6. jednání Rady Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
Tato zpráva má pouze informativní charakter
 

 
 

Rada Ústeckého kraje schválila uzavření darovací smlouvy mezi Ústeckým krajem a společností ČEZ, a.s.  Podle této smlouvy ČEZ prostřednictví Nadace ČEZ převede na účet Ústeckého kraje finanční příspěvek ve výši 25 milionů korun na rekonstrukci a dostavbu VOŠ obalové techniky Štětí – rekonstrukce a dostavba areálu domova mládeže.

 

Rada Ústeckého kraje rozhodla o poskytnutí finančního daru ve výši 20 tisíc korun pro Veroniku Sykáčkovou, první dítě narozené v roce 2009 v Ústeckém kraji a zároveň i v České republice. Obdarování prvního občánka kraje je v Ústeckém kraji tradicí.

 

Rada kraje se vyjádřila k záměru vybudovat na hřebenu Krušných Hor u obce Moldava větrný park čítající 25 větrných elektráren, který oznámila společnost Czech Wind Holding. Záměr v současné době prochází posouzením vlivu stavby na životní prostředí a rada kraje své připomínky uplatňuje jako zástupce samosprávy území, na kterém má být projekt realizován. Povolení pro stavbu elektráren bude vydávat Ministerstvo životního prostředí. Krajští radní se k záměru vystavět na vrcholech Krušných hor dvacet pět větrných elektráren postavili záporně: „Nesouhlasíme s tak rozsáhlým záměrem výstavby větrné farmy s ohledem na krajinný ráz,“ uvedla hejtmanka kraje Jana Vaňhová. Rada Ústeckého kraje proto ve svém vyjádření k záměru požaduje podrobně prověřit výstavbu, dopracovat hodnocení vlivu elektráren na krajinný ráz, případně vypracovat i studii vlivu stroboskopického efektu ve vztahu k nejbližší zástavbě. Vzhledem k tomu, že se záměr nachází v oblasti NATURA 2000 požaduje rada dopracovat také hodnocení vlivu záměru podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Projekt má stát v blízkosti státní hranice se Spolkovou republikou Německo, proto o přeshraniční projednávání požádalo Ministerstvo pro životní prostředí a zemědělství Svobodného státu Sasko.

 

Negativní postoj zaujala rada kraje i k záměru firma ANEW „Větrný park Klínovec“. Park má stát na území Karlovarského kraje, lze ale předpokládat, že by se jeho vliv projevil i na území kraje Ústeckého. Podle vyjádření radních především významným narušením krajinného rázu v oblasti mimořádně vyhledávané turisty, kde se navíc nacházejí chráněné druhy živočichů. Rada Ústeckého kraje proto souhlasí s vydáním nesouhlasného stanoviska. Řízení probíhá v kompetenci Ministerstva životního prostředí.

 

Rada Ústeckého kraje projednala Návrh státní energetické koncepce České republiky do roku 2050, který v listopadu Ministerstvo průmyslu a obchodu předložilo k projednání Vládě České republiky. „Podle našeho názoru v koncepci chybí vyjádření, v jakém poměru bude pro zajištění energetické stability země potřeba tepelná a jaderné energie, nebo energie z alternativních zdrojů. Pokud toto dělení nebude obsahovat, jsou proklamace o limitech pouhým nástrojem k zalíbení zastáncům nebo odpůrcům těžby. Nestačí uvést procenta, musíme říct, z čeho tepelnou energii vyrobíme. Zastánci plynových agregátů i v současné ropné krizi musí pochopit, že to není cesta správným směrem,“ uvedl náměstek hejtmanky Arno Fišera, který má na starost oblast životního prostředí.  V energetické koncepci podle vyjádření rady kraje schází stanovisko k ekologickým limitům těžby. Rada Ústeckého kraje tuto otázku považuje za klíčovou, proto do vyjádření ke koncepci přidala také svůj názor k možnému prolomení limitů: „Pokud by všechny obce dotčené těžbou jednoznačně souhlasily s pokračováním těžby na svém území, Ústecký kraj jejich stanovisko podpoří,“ tlumočila názor krajských radní hejtmanka Jana Vaňhová.   Rada kraje také s ohledem na zhoršující se životní prostředí v Ústeckém kraji a současnou krizi s dodávkami plynu z východní Evropy podpořila v zájmu zajištění energetické stability České republiky co nejrychlejší zahájení dostavby dvou bloků jaderné elektrárny Temelín.

 

Rada kraje souhlasila s Programem podpory inovačních podnikatelských inkubátorů. Tento program má za cíl udržet v Ústeckém kraji obyvatele s vysokoškolským vzděláním. Ústecký kraj má totiž nejhorší vzdělanostní strukturu obyvatel, a je na předposledním místě ve výdajích na vědu a výzkum, přičemž co do objemu investic obsazuje naopak místa první. To znamená, že investoři, kteří přicházejí do Ústeckého kraje, zaměstnávají pouze nekvalifikované síly a nezabývají se výzkumem. Podnikatelské inkubátory jsou cestou k motivaci investorů, kteří mají zájem realizovat v kraji kvalifikovanější výrobu, přinést nové technologie včetně vlastního vývoje. Prostřednictvím inkubátorů dá Ústecký kraj investorům najevo, že je zde dostatečný potenciál kvalifikovaných pracovníků a podpůrných služeb pro jejich podnikání. V rámci programu má být také preferována obnova nevyužívaných budov („brownfieldů“). Financování Programu podpory inovačních podnikatelských inkubátorů bude prostřednictvím Fondu rozvoje Ústeckého kraje, celkový finanční rámec Programu je 10 milionů korun a je rozdělen do tří let. Nejvyšší podpora bude přidělena v prvním roce poskytování podpory a každý rok se bude snižovat – noví podnikatelé by měli být schopni postupně stále více se na poskytovaných službách finančně podílet.

 

Rada Ústeckého kraje rozhodla o poskytnutí návratné finanční výpomoci jedenácti příspěvkovým organizacím sociálních služeb ve správě kraje, a to v celkové výši 27,6 mil. Kč. Uvedená suma  má pokrýt propad dotací poskytovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí pro rok 2009, která je oproti roku 2008 krácena pro organizace ve správě kraje o 171  mil. Kč. V souvislosti s nižšími dotacemi od MPSV byla do návrhu rozpočtu ÚK pro rok 2009 začleněna rezerva na pokrytí propadu ve výši 60 mil. Kč, z níž, po schválení Zastupitelstvem Ústeckého kraje (28. ledna), bude uvolněna první část -27,6 mil. Kč. Zmíněná částka je návratnou finanční výpomoc na pokrytí částečné platební neschopnosti příspěvkových organizací v oblasti sociální do doby poskytnutí první splátky dotací MPSV na podporu sociálních služeb pro rok 2009. Vypořádání finanční výpomoci proběhne nejpozději do 30. září t.r. Návratné výpomoci se u jedenácti p.o. (z celkových osmnácti ve správě ÚK) pohybují od 500 tisíc (menší p.o.) až po 8 milionů korun (pro velkou p.o. sdružující řadu jednotlivých zařízení –ústavů, domovů).

 
Zodpovídá: František Janačík
Vytvořeno / změněno: 15.1.2009 / 15.1.2009 | Zveřejnit od-do: 15.1.2009-15.2.2009

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém