Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva ze 71.schůze Rady Ústeckého kraje (17.9.2003)

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Tisková zpráva ze 71. schůze Rady Ústeckého kraje

konané dne 17. září 2003

 

1. Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a usnesení

2. Schválení programu

3. Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulé Rady Ústeckého kraje

4. Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje

5. Ústní informace z vedení Ústeckého kraje

 

6. Blok hejtmana Ústeckého kraje

6.1 Postup ve věci podání návrhu na zrušení vyhlášky MZ č.532/2002 Sb.Ústavnímu soudu ČR: RÚK bere na vědomí předloženou informaci.

 

6.2 Mediální prezentace Ústeckého kraje v roce 2004 (krajské noviny): RÚK bere na vědomí informaci o finančních nákladech na vydávání krajských novin v roce 2004 a schvaluje uzavření smluv o poskytnutí plochy pro informační periodikum Ústeckého kraje se společnostmi MAFRA, a.s., Vltava-Labe-Press, a.s. a Borgis, a.s..

 

6.3 Souhlas s užitím znaku – Mediatel: RÚK souhlasí s bezúplatným použitím znaku Ústeckého kraje pro telefonní seznam ZLATÉ STRÁNKY pro rok 2003/2004 (Mediatel).

 

6.4 Souhlas s užitím znaku - Ústecký krajský fotbalový svaz: odloženo

 

6.5 Souhlas s užitím znaku - advokátní kancelář Pazdziora, Škoda a spol.: RÚK souhlasí s užíváním znaku Ústeckého kraje na  písemnostech a razítku této advokátní kanceláře.

 

6.6 Souhlas s užitím znaku - Krajská hospodářská komora: RÚK souhlasí s bezúplatným použitím znaku ÚK pro akci u příležitosti oslav 10. výročí KHK dne 16. října 2003.

 

6.7 Souhlas s užitím znaku na písemnostech k akci Světové zdravotnické organizace -  Regiony pro zdraví: RÚK souhlasila z užitím znaku na písemnostech k této akci, která se uskuteční ve dnech 30.-31. října 2003.

 

6.8 Projekt Enlarge - Net - společné jednání pracovních skupin: RÚK vyslechla informaci o realizaci projektu, vyžádala si pravidelnou zprávu o průběhu jeho realizace, technickém a organizačním zabezpečení. Koncepce ENLARGE–NETu byla vypracována městem Drážďany v roce  2002 v rámci pilotního programu EU na podporu místních a regionálních úřadů v hraničních regionech. Projekt by měl pomoci při přípravě na dopady rozšíření EU (např. v oblasti migrace či sociální), vytvořit trvalé spojení mezi místními a regionálními účastníky v Sasku, Dolním Slezsku a severních Čechách. Ústecký kraj je spolu s městem Drážďany garantem skupiny pro životní prostředí a ochranu před povodněmi.

 

6.9 Zásady dotační politiky Ústeckého kraje: RÚK doporučuje, aby ZÚK schválilo upravené Zásady  poskytování  finančních prostředků z rozpočtu ÚK fyzickým nebo právnickým osobám vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost na území kraje.

 

6.10 Udělení souhlasu k bezúplatnému použití znaku Ústeckého kraje na akci Galavečer mezinárodního profesionálního boxu o titul mistra Evropy Lukáše Konečného: RÚK s užitím znaku souhlasí.

 

6.11 Financování různých zájmových organizací z rozpočtu kraje – fondu hejtmana: v průběhu jednání staženo.

 

 

7. Blok 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje

7.1 Stav rozpracovanosti a realizace oprav silnic II. a III. třídy:  pravidelná informace na vědomí.

 

7.2 Zpráva o rozpracovanosti stavby II/613 Ústí nad Labem - Žižkova II.C: RÚK vzala  na vědomí a požádala o prověření možnosti úspor. Realizace stavby je oproti harmonogramu prací zpožděna o cca 3 měsíce. Zároveň dochází, po provedení geologického průzkumu, k nárůstu ceny stavby. Ten je třeba vnímat nejen za tento objekt, ale za stavbu jako celek. Investor bude při dalších stavebních pracech hledat finanční úspory, aby se navýšení  postupně snižovalo.

 

7.3 Odměna ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace:  

RÚK odměnu udělila.

 

7.4 Založení akciové společnosti IDS Ústeckého kraje, a.s.: RÚK jmenuje členy orgánů společnosti IDS Ústeckého kraje, a.s., založené rozhodnutím Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 3.9.2003.

 

7.5 Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele akciové společnosti IDS Ústeckého kraje,  a.s.: staženo

 

7.6 Dopravní obslužnost na rok 2004: RÚK bere na vědomí zprávu o současném stavu v oblasti zajištění dopravní obslužnosti na rok 2004. Schvaluje návrh výzvy k podání nabídky na zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje v závazku veřejné služby na linkách autobusové silniční dopravy provozovaných v Ústeckém kraji. Odbor dopravy a silničního hospodářství v průběhu roku 2003 prověřoval možnosti zefektivnění dopravní obslužnosti v kraji. Byly vyhodnoceny jednotlivé autobusové spoje, kde průměrná tržba za tři měsíce byla nižší než 5,- Kč na 1 km a prověřena možnost snížení rozsahu základní dopravní obslužnosti. Představitelé jednotlivých obcí Ústeckého kraje nesouhlasí s jakýmkoliv rušením spojů jednotlivých linek a opakovaně požadují, aby veškerou dopravní obslužnost na svém území hradil Ústecký kraj. Zároveň při projednání možnosti zrušení uvedených neefektivních spojů s jednotlivými obcemi byl ze strany obcí vznesen požadavek na zavedení spravedlivého systému hrazení ostatní dopravní obslužnosti, kterou v roce 2003 hradí obce samy.

Nevyjasněna je otázka financování dopravní obslužnosti v drážní dopravě pro rok 2004.  České dráhy na příští rok požadují cca 580 mil. Kč, dle ústního sdělení Ministerstva dopravy ČR bude činit výše dotace do drážní dopravy pro Ústecký kraj cca 400 mil. Kč. Vzniká tak schodek ve výši cca 180 mil. Kč, který není pokryt. Situace není vyřešena centrálně a půjde o celorepublikový problém.

 

7.7 Státní energetická koncepce – stanovisko Ústeckého kraje: Ústecký kraj požaduje doplnění návrhu Státní energetické koncepce, zpracované Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR v červnu 2003.

 

7.8 EIA „Průmyslová zóna Triangle – volné vedení 110 kV z rozvodny Výškov“: RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, protože předložené oznámení a navazující dokumenty zhodnocují úplným a vyčerpávajícím způsobem možné vlivy na životní prostředí. Realizace záměru je podmínkou pro zajištění dostatečné kapacity elektrické energie pro připravovanou průmyslovou zónu Triangle.

 

7.9 EIA „Průmyslová zóna Triangle – volné vedení 110 kV TR Žatec - Triangle“: RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, protože předložené oznámení zhodnocuje úplným a vyčerpávajícím způsobem možné vlivy na životní prostředí.

 

7.10 EIA „Ústí n.Labem – vedení 110 kV Trmice – odb. Děčín“: RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, protože předložené oznámení zhodnocuje úplným a vyčerpávajícím způsobem možné vlivy na životní prostředí a opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí jsou odpovídající a dostatečná. Posuzovaná stavba není v rozporu v souladu s územním plánem města Ústí nad Labem.

 

7.11 EIA „Skladová hala a manipulační dvůr na parcele č. 4265/13 v k.ú. Chomutov II, Skladová hala a odstavný dvůr na parcele č. 4265/1 v k.ú. Chomutov II“: RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí za předpokladu zahrnutí výsadby ochranné zeleně po obvodu areálu a splnění požadavků MěÚ Chomutov, že zásobování nebude realizováno ulicí Luční a hluk z provozu areálu nebude překračovat hranice normových hodnot a okolní bytová zástavba nebude zatěžována hlukem a prachem v průběhu stavby ani během následného provozu. Město Chomutov se záměrem souhlasí. Realizace záměru přinese 5 nových pracovních míst.

 

7.12 EIA „Obalovna živičných směsí Libochovany“: RÚK požaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, obec se stavbou nesouhlasí a nebyla o ní nijak informována. V dokumentaci požaduje řešit připomínky odboru ŽPZ a obce Libochovany.

 

7.13 EIA „Průmyslová zóna Triangle“: RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, protože předložené oznámení a navazující dokumenty zhodnocují úplným a vyčerpávajícím způsobem možné vlivy na životní prostředí a opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí jsou odpovídající a dostatečná.

 

7.14 EIA „Otvírka, příprava, dobývání a úprava štěrkopísku na ložisku Lenešice“: RÚK  požaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, občané obce se stavbou nesouhlasí, těžba končí na hranici 1. pásma ochrany minerálních vod, dále stavba se dotýká rekreační oblasti (zahrádkářské kolonie) Lenešického rybníka a v současné době probíhá jednání o  uznání rybníka jako přírodní rezervace.

 

7.15 EIA „Těžba kvartéru v předpolí 1. skrývkového řezu (lom Libouš, Doly Nástup Tušimice)“: RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, protože předložené oznámení a navazující dokumenty zhodnocují úplným a vyčerpávajícím způsobem možné vlivy na životní prostředí. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí jsou odpovídající a dostatečná.

 

7.16 EIA „Rozšíření těžby – Podsedice – území č. 2“: RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, za předpokladu plnění opatření uvedených v části oznámení týkající  se prevence, vyloučení, snížení popř. kompenzace nepříznivých vlivů na životní prostředí.

 

7.17 EIA „Zkapacitnění silnice I/7 v úseku Knovíz – Panenský Týnec“: RÚK požaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.18 IPPC  CRYSTALEX a.s.,  pro zařízení „Elektrický tavící agregát“: K žádosti o vydání integrovaného povolení nemá RÚK připomínek, pokud budou dodrženy navržené emisní limity. Navržené závazné podmínky provozu zařízení i zahrnují i opatření k prevenci a snížení nepříznivých vlivů na životní prostředí, ta jsou odpovídající a dostatečná.

7.19 IPPC  Norske Skog Štětí a.s., pro zařízení „Výrobní linka novinového papíru“: K žádosti o vydání integrovaného povolení není připomínek, pokud budou dodrženy navržené závazné podmínky provozu uvedené v žádosti, které jsou vyhovující.

 

7.20 IPPC   Podnik služeb Jirkov s.r.o.,pro zařízení „Řízená skládka komunálních odpadů města Jirkova“: K žádosti o vydání integrovaného povolení není připomínek, pokud budou dodrženy navržené závazné podmínky provozu včetně opatření k prevenci a snížení nepříznivých vlivů na životní prostředí.

 

7.21 IPPC  ESOMO s.r.o., Modlany, pro zařízení „Skládka Modlany II“: K žádosti o vydání integrovaného povolení není připomínek, pokud budou dodrženy navržené závazné podmínky provozu, které jsou v souladu se zákonnými a odpovídají nejlepším dostupným technikám, včetně opatření k prevenci a snížení nepříznivých vlivů na životní prostředí.

 

7.22 IPPC   ESOMO s.r.o., Modlany, pro zařízení „Skládka Rožany“: K žádosti o vydání integrovaného povolení není připomínek, pokud budou dodrženy navržené závazné podmínky provozu, které jsou v souladu se zákonnými a odpovídají nejlepším dostupným technikám, včetně opatření k prevenci a snížení nepříznivých vlivů na životní prostředí.

 

7.23 IPPC  CELIO a.s., Litvínov, pro zařízení „Skládkový komplex CELIO“: K žádosti o vydání integrovaného povolení není připomínek, pokud budou dodrženy navržené závazné podmínky, které jsou odpovídající a dostatečné a jsou v souladu se zákonem a nejlepšími dostupnými technikami.

 

7.24 IPPC Avirunion, a.s., Dubí, pro zařízení „Sklářská tavící vana č. 2, Rudolfova huť, Dubí“: K žádosti o vydání integrovaného povolení není připomínek, protože technologická zařízení výroby odpovídají nejlepším dostupným technikám, navržené emisní limity odpovídají zákonným.

 

7.25 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje – návrh na zrušení vypsané veřejné obchodní soutěže a návrh na vypsání nového výběrového řízení: odloženo

 

7.26 Podpora stabilizace včelařství v Ústeckém kraji – návrh na schválení formy poskytnutí dotace včelařům: RÚK schvaluje předložený návrh zásad pro poskytnutí dotace  z programu Ústeckého kraje „Zajištění léčení a stabilizace počtu včelstev v Ústeckém kraji pro období 2003 – 2004“ a dále návrh vzorové smlouvy o poskytnutí dotace z něj.

 

7.27 Účast Ústeckého kraje na veletrzích investičních příležitostí v roce 2004: RÚK schvaluje záměr kraje účastnit se veletrhů MIPIM Cannes a EXPOREAL Mnichov v roce 2004.

 

7.28 Aquatest  – Cesse smlouvy o supervizní činnosti – Aquatest Praha na akci Sanace starých ekologických zátěží průmyslové zóny Triangle: schváleno s účinností od 1.1.2005.

 

 

8. Blok 2. náměstka hejtmana Ústeckého kraje

8.1 Rozpočtová opatření 5 a)/2003: schváleno.

 

8.2 Finanční hospodaření Ústeckého kraje za I. pololetí 2003: RÚK bere na vědomí finanční hospodaření Ústeckého kraje za 1. pololetí 2003 včetně příspěvkových organizací. Ukládá provést kontrolu u příspěvkových organizací v oblasti školství se zaměřením na doplňkovou činnost, s důrazem na řádné oddělení nákladů doplňkové činnosti od hlavní tak, aby bylo ověřeno, že příspěvek kraje na hlavní činnost příspěvkové organizace není zvyšován na úkor doplňkové činnosti. RÚK dále ukládá provést kontrolu u Dětského domova se speciálními školami Tisá, zejména se zaměřením na účtování investic, a prověřit rozšíření nových činností u Obchodní akademie Děčín. Ukládá provést kontrolu u Vyšší odborné školy a Stavební průmyslové školy Děčín, zejména se zaměřením na provozování penzionu Romance, dále ukládá provést kontrolu účtování u příspěvkových organizací v oblasti školství, kultury, sociálních věcí, zdravotnictví a dopravy se zaměřením na  účtování energií,  odpisů a zúčtování fondů. 

 

8.3 Přehled pohledávek Ústeckého kraje a příspěvkových organizací zřizovaných krajem k 30.6.2003: RÚK bere na vědomí předložený přehled pohledávek Ústeckého kraje a  příspěvkových organizací zřizovaných krajem k 30. 6. 2003. Celková výše pohledávek u příspěvkových organizací kraje k 30. 6. 2003 činí 210 711 tis. Kč, z toho největší část tvoří pohledávky  v oblasti zdravotnictví, které činí 157 496 tis. Kč a školství, kde pohledávky činí 45 348 tis. Kč.

 

8.4 Žádost obce Verneřice o poskytnutí mimořádné půjčky: RÚK doporučuje zastupitelstvu neschválit poskytnutí mimořádné půjčky v částce 1 000 tis. Kč obci Verneřice z rezervy kraje.

 

8.5 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje: RÚK projednala a schválila další nakládání s majetkem Ústeckého kraje.

 

8.6 Tisková oprava: schválena (usnesení č. 25/69/2003 RÚK ze dne 20.8.2003).

 

8.7 Zrušení usnesení Rady Ústeckého kraje č. 38/52/2003 bod 6. a 8.: RÚK ruší své usnesení č. 38/52/2003. To schvalovalo převod movitého majetku ve správě zrušených příspěvkových organizací Škola v přírodě Kout na Šumavě obchodní firmě Realit Global, s.r.o., a  Škola v přírodě Volyně stejné společnosti. Kupní ceny obou zařízení k dnešnímu dni nebyly uhrazeny a ZÚK schválilo odstoupení od kupních smluv; kupujícímu obou areálů nebylo odstoupení doručeno, protože se její zástupci nezdržují na udaných adresách.

 

10.2 (související):RÚK uložila řediteli Krajského úřadu Ústeckého kraje ing.Jiřímu Kubrichtovi vykonat taková opatření, aby nedocházelo ke zcizování majetku z areálů Škol v přírodě Kout na Šumavě a Volyně, včetně využití externích firem. Dále bylo řediteli uloženo podat trestní oznámení na neznámého pachatele v souvislosti se zcizováním majetku Ústeckého kraje. RÚK dále konstatovala, že firma Realit Global nemá s Ústeckým krajem uzavřenu nájemní smlouvu k těmto objektům, stávající jednoletá nájemní smlouva na dobu určitou zanikla uplynutím doby 31.8.2003, neboť nedošlo k uzavření dodatku, který by tuto smlouvu prodlužoval.

 

8.8 Zjednodušené zadání k podání nabídky na plnění veřejné zakázky „Sanace vlhkosti objektu tělocvičny OA Žatec: RÚK rozhodla o zadání veřejné zakázky.

 

8.9 Zjednodušené zadání k podání nabídky na plnění veřejné zakázky „REKO kuchyně -Křešice OU a PrŠ Děčín“: RÚK rozhodla o zadání veřejné zakázky.

 

8.10 Výzva více zájemcům k podání nabídky na plnění veřejné zakázky  „Rekonstrukce ÚSP Novoveská 1538,Teplice“: RÚK rozhodla o zadání veřejné zakázky.

 

8.11 Aktualizace Programu rozvoje Ústeckého kraje: RÚK vzala na vědomí zadání aktualizace Programu rozvoje Ústeckého kraje dle nabídky Agentury regionálního rozvoje Euroregionu Labe, o.p.s. Program rozvoje Ústeckého kraje byl zpracován a projednán ZÚK v roce 2001. Od roku 2004 se však významně změní zdroje financování rozvojových projektů, možností využívat finanční prostředky ze strukturálních fondů EU. V Ústeckém kraji by v období 2004-2006 měly být realizovány projekty s podporou strukturálních fondů a Fondu soudržnosti o celkových nákladech převyšujících 6 mld. Kč. Zkušenosti zemí Evropské unie ukazují, že efektivní využití těchto prostředků je dosaženo při jejich koncentraci na předem vybrané priority a maximální efektivita prostředků získaných ze strukturálních fondů bude sledována Evropskou komisí. Z uvedených důvodů je hlavním cílem aktualizace PRÚK zapracování rozvojových priorit Ústeckého kraje schválených ZÚK 3.9.2003 a navržení organizačních a finančních opatření podmiňujících efektivní využití krajských, národních i evropských finančních zdrojů v období 2004-2006 a v období 2007-2012.

 

8.12 Projekt do Phare CBC - Turistický průvodce: odloženo

 

9. Blok 3. náměstka hejtmana Ústeckého kraje

 

9.1 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – školy a školská zařízení – doplňková činnost: RÚK rozhodla o změnách zřizovacích listin příspěvkových organizací Poradenské centrum služeb pro školu, děti a mládež Ústeckého kraje, Teplice, Dětský domov Most, K.H. Borovského a Gymnázium Děčín I, Komenského náměstí.

 

9.2 Schválení změn v síti škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem:  

RÚK rozhodla o změnách v síti škol  a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem.

 

9.3 Stanovisko k převodu majetku z Pozemkového fondu ČR školským subjektům ve výhledu dalšího rozvoje těchto subjektů: RÚK vzala na vědomí informaci o stanovisku presidia Pozemkového fondu ČR a doporučuje ZÚK souhlasit s vydáním stanoviska, že nemovitosti požadované pro činnost osmnácti škol a školských zařízení zřízených Ústeckým krajem a zařazené  do  sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení, jsou pro výše uvedené subjekty nezbytné a převod nemovitostí pro tyto subjekty je i ve výhledu v souladu s Dlouhodobým záměrem rozvoje vzdělávání a výchovně vzdělávací soustavy školství v Ústeckém kraji.

 

9.4 Změny závazných ukazatelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK schválila žádosti o změnu závazných ukazatelů 29 příspěvkových školských organizací.

 

9.5 Školné v Základních uměleckých školách  zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK souhlasí s ponecháním dosavadní výše příspěvku na úhradu nákladů spojených s poskytování základů vzdělání na škole, tzv. školného pro základní umělecké školy na školní rok 2003/2004.

 

9.6 Informace o peněžních a nepeněžních darech přijatých za II. čtvrtletí 2003 příspěvkovými organizacemi (školy a školská zařízení) zřizovanými Ústeckým krajem:  

RÚK vzala na vědomí informace o peněžních a nepeněžních darech přijatých za II. čtvrtletí 2003 příspěvkovými organizacemi zřizovanými Ústeckým krajem ve školství.

 

9.7 Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné učiliště, Teplice, Smetanovo nám. 786, příspěvková organizace – hodnocení činnosti: RÚK pověřila odbor školství, mládeže a tělovýchovy  Krajského úřadu Ústeckého kraje k získání souhlasu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k odvolání Josefa Pátka z funkce ředitele.

 

9.8 Vnitřní platový předpis pro školy a školská zařízení zřizovaných Ústeckým krajem:    

RÚK schválila tento předpis s účinností od 1. 1. 2004.

 

9.9 Problematika domů dětí a mládeže Ústeckého kraje: RÚK vzala na vědomí informaci o výsledcích jednání expertní skupiny se zástupci měst a o návrzích převodů domů dětí a mládeže na města a obce. Kraj se stal zřizovatelem těchto zařízení v procesu transformace státní správy a samosprávy. Vzhledem k tomu, že činnost DDM je zaměřena výrazně lokálně  a podílejí se na rozvoji kulturního a společenského dění zejména v obcích, předpokládá kraj jejich postupné předání obcím do jejich zřizovatelské funkce. RÚK zároveň uložila prověření právních závazků, vyplývajících k majetku DDM Děčín - Stanice mladých přírodovědců Děčín – Maxičky.

 

9.10 Návrh na dokončení transformace Poradenského centra služeb pro školu, děti a mládež, Teplice, Lípová 651/9: odloženo

 

9.11 Vyhlášení dotačních programů „Protidrogová politika 2004“ a „Podpora zdravotnických programů 2004“: RÚK vzala na vědomí přípravu vyhlášení těchto dotačních programů.

 

9.12 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací ve zdravotnictví (ÚSZS): RÚK rozhodla o změně zřizovací listiny příspěvkové organizace Územní středisko záchranné služby v Ústí nad Labem

 

9.13 Odpisy nedobytných pohledávek příspěvkových organizací ve zdravotnictví (MNÚL): RÚK schválila odpis nedobytných pohledávek Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, ve výši 1,6 mil korun.

 

9.14  Zabezpečení ambulantní pohotovostní péče po 30. 9. 2003: RÚK vzala na vědomí informaci o zabezpečení pohotovostní péče ambulantních lékařů v Ústeckém kraji za 3. čtvrtletí 2003 a schválila postup od 1. října 2003. Pracovišť ambulantní pohotovostní péče (APP) bude od 1.10.2003 v kraji celkem osm, po jednom v každém bývalém okrese s výjimkou Děčínska, kde kraj předpokládá pracoviště APP v Děčíně a ve šluknovském výběžku. Ústecký kraj dále zajistí dvě zubní pohotovosti, a to v Ústí nad Labem a v Mostě. RÚK konstatovala, že musí být neprodleně zahájeno jednání se zdravotními pojišťovnami - těm, a nikoli Ústeckému kraji přísluší hrazení mezd lékařů za práci v APP. Zdravotní pojišťovny budou dále informovány o tom, že Ústecký kraj nedisponuje finančními prostředky pro udržení APP v roce 2004. Současně Ústecký kraj zahájí vyjednávání s obcemi III. stupně, kterým bude nabídne spoluúčast na provozu APP v jejich spádovém území. Hejtman Jiří Šulc konstatoval, že Ústecký kraj musí zahájit legislativní iniciativu směřující k začlenění APP do právního systému ČR podle norem EU.

 

9.15 Výběrové řízení na ředitele Nemocnice Louny, p.o.: RÚK vyhlásila výběrové řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje Nemocnice Louny.

 

9.16  Změny závazných ukazatelů p.o. ve zdravotnictví (Nemocnice následné péče Ryjice): schváleno.

 

9.17 Změny závazných ukazatelů p.o. ve zdravotnictví (ÚSZS): RÚK schválila navýšení odpisového plánu za podmínky neslučování příspěvku od zřizovatele Územnímu středisku záchranné služby v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, pro rok 2003.  

 

9.18 Změny závazných ukazatelů p.o. ve zdravotnictví (ZZS Žatec): RÚK schválila změnu účelovosti čerpání investičního fondu Zdravotnické záchranné služby Žatec, při zachování schváleného čerpání investičního fondu pro rok 2003.

 

9.19 Personalistika - souhlas s výkonem jiné výdělečné činnosti ředitele p.o. ve zdravotnictví: RÚK souhlasila v konkrétním případě s výkonem výdělečné činnosti v jiném pracovněprávním vztahu.

 

9.20 Schválení záměru převodu NNP Most na jinou právnickou osobu: RÚK schvaluje záměr pronájmu nemovitého a movitého majetku Nemocnice následné péče Most, příspěvkové organizace, obchodní společnosti Zahražanská nemocnice Most, s.r.o.

 

9.21 Schválení zadávacích podmínek VOZ „Dovybavení radioterapeutického pracoviště onkologického centra RTG simulátorem“: RÚK odložila schválení zadávací podmínky této veřejné zakázky předložené Nemocnicí Chomutov, příspěvkovou organizací. Požaduje dokumentaci doplnit o stanoviska krajské zdravotní komise, Ministerstva zdravotnictví, Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem a zdravotní pojišťovny. RÚK konstatovala, že nebyla seznámena s postupem, jaký Nemocnice Chomutov při nákupu tohoto zařízení zvolí.

 

9.22  Vyhodnocení VZ: „Analýza řízení nemocnic“: RÚK rozhodla o přímém zadání této veřejné zakázky malého rozsahu uchazeči M.C.TRITON, spol. s r.o.

 

9.23 Změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje – zařízení sociální péče: RÚK schválila změnu závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje - zařízení sociální péče.

 

9.24  Stanovení odměn ředitelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje - zařízení sociální péče: RÚK stanovila mimořádnou odměnu 14 ředitelům příspěvkových organizací Ústeckého kraje - zařízení sociální péče.

 

9.25 Stanovisko k žádostem o dotace ze státního rozpočtu pro neziskové organizace zajišťující sociální služby: RÚK vzala na vědomí informaci o vyhlášení „Programu podpory sociálních služeb na místní úrovni“ a souhlasí s tím, aby se vedoucí odboru sociálních věcí KÚ ÚK vyjadřovala k žádostem o dotace ze státního rozpočtu uplatňovaných neziskovými subjekty poskytujícími sociální služby na území kraje u ministerstva práce a sociálních věcí.

 

9.26  Změny v síti galerií zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK schválila změny v síti galerií zřizovaných Ústeckým krajem. Doporučila sloučit p.o. Ústeckého kraje Galerie výtvarného umění v Mostě, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem a Galerie Benedikta Rejta v Lounech s p.o. Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, s účinností od 1. ledna 2004. Současně vzala na vědomí informaci o legislativní iniciativě Ministerstva kultury ČR, které připravuje převod Galerie Benedikta Rejta v Lounech do majetku státu.

 

9.27 Změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje pro rok 2003 pro příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče: RÚK schválila změny závazných ukazatelů p.o. Ústeckého kraje Oblastní muzeum v Děčíně, Oblastní muzeum v Chomutově, Severočeskou vědeckou knihovnu v Ústí nad Labem, Severočeskou galerii výtvarného umění v Litoměřicích.

 

9.28 Stanovení odměn ředitelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje v působnosti odboru kultury a památkové péče: RÚK stanovila mimořádné odměny 13 ředitelům příspěvkových organizací Ústeckého kraje v působnosti odboru kultury a památkové péče.

 

9.29 Záměr dlouhodobého pronájmu lékárny Flora (nemocnice Teplice, p.o.): odloženo

 

10. Blok ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje

10.1 Vyhodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky "Zajištění úklidu objektů sídla Krajského úřadu Ústeckého kraje: RÚK rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče ISS Česká republika s.r.o., Praha 4.

 

Vydala: Mgr. Romana Konečná, tisková mluvčí Ústeckého kraje

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 19.9.2003 / 19.9.2003 | Zveřejnit od-do: 19.9.2003-19.10.2003

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém