Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva ze 73. schůze Rady Ústeckého kraje dne 3.10.2003

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Tisková zpráva ze 73. schůze Rady Ústeckého kraje

konané dne 3. října 2003

 

 

1. Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a usnesení

2. Schválení programu

3. Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulé Rady Ústeckého kraje

4. Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje

5. Ústní informace z vedení Ústeckého kraje

 

6. Blok hejtmana Ústeckého kraje

6.1 Postup ve věci podání návrhu na zrušení vyhlášky MZ č. 532/2002 Sb. Ústavnímu soudu ČR: RÚK vzala na vědomí předloženou informaci o dalším vývoji a možnosti postupu Ústeckého kraje ve věci podání návrhu na zrušení vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 532/2002 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 1. pololetí 2003, Ústavnímu soudu ČR.

 

6.2 Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem: RÚK ukládá vedoucí legislativně-právního odboru projednat s předsedou Krajského soudu v Ústí nad Labem zájem krajského soudu o volbu nových přísedících krajského soudu a stanovení jejich počtu a seznámit s výsledky jednání Radu Ústeckého kraje. Krajský soud v Ústí nad Labem má v současné době 111 přísedících soudu. O výkon této funkce mají zájem i další občané kraje, kteří se obracejí na krajský úřad se žádostí o zvolení do funkce přísedících.

 

6.3 Záměr převodu nemovitosti v Povrlech - prověření náležitostí: RÚK bere na vědomí prověření možnosti bezúplatného převedu nemovitostí zapsaných na LV 607 pro k.ú. Povrly u Katastrálního úřadu v Ústí nad Labem.

 

6.4 Dohoda o vzájemné spolupráci Ústeckého kraje a Svazu chemického průmyslu: ODLOŽENO

 

6.5 Žádost sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých o finanční příspěvek: RÚK poskytla finanční dar k pokrytí nákladů Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní odbočka Ústí nad Labem, na opravu zdevastovaných majáčků po povodni na ústeckém hlavním nádraží ve výši 43 000 Kč.Organizace se v současnosti zaměřuje na usnadnění samostatného pohybu nevidomých na ústeckém hlavním nádraží, ten již funguje u Městské hromadné dopravy v Ústí nad Labem, kde většina nevidomých vlastní speciální vysílačku, kterou se spouští hlášení o čísle linky MHD. Také jsou instalovány majáčky, které na povel této vysílačky ohlašují názvy některých důležitých budov v Ústí nad Labem. Zařízení instalované na Hlavním nádraží pracovalo na stejném principu, po loňských povodní však bylo zničeno.

 

6.6 Smlouva o spolupráci Ústeckého kraje s euroregiony: ODLOŽENO

 

6.7 Výroční zpráva o stavu požární ochrany v Ústeckém kraji za rok 2002:RÚK vzala na vědomí předloženou zprávu o stavu požární ochrany Ústeckého kraje za rok 2002

Vývoj požární ochrany Ústeckého kraje byl v roce 2002 negativně ovlivněn katastrofálními povodněmi, které se prakticky dotkly činnosti nejen všech územních odborů HZS Ústeckého kraje a krajského ředitelství, ale i dobrovolných jednotek obcí a měst v kraji. Povodně způsobily značné škody na majetku HZS, zcela zničena byla stanice  v Litoměřicích a Lovosicích, poškozena byla i stanice v Děčíně. Kromě škod na nemovitostech došlo i ke ztrátám na vybavení a na věcných prostředcích požární ochrany nejen přímo způsobených povodní, ale zejména při zásazích jednotek (poškození čerpadel dlouhodobým provozem, poškození mobilní techniky provozem v těžkém terénu, zničení požárních hadic apod.) Škody a zvýšené náklady byly z části hrazeny účelovými prostředky státu, z části byly kryty z vlastního rozpočtu. Je možno konstatovat, že povodně v roce 2002 byly jednotkami požární ochrany Ústeckého kraje ve spolupráci s jednotkami ostatních krajů a za přispění krajského úřadu, dalších orgánů samosprávy,  Policie ČR a Armády ČR, zvládnuty. V uplynulém roce byly kromě běžných úkolů zajišťovány akce většího rozsahu, které měly nebo budou mít vliv na život obyvatel Ústeckého kraje; jedná se zejména o zajištění stavební připravenosti telefonního centra tísňového volání 112, vydávání závazných stanovisek na úseku požární bezpečnosti staveb, např. pro průmyslovou zónu Joseph, železniční koridor Praha – Drážďany, výstavbu dálnice D8 – tunelová část, rozpracování havarijních plánů na pověřené obce III. typu, postupné naplňování koncepce ochrany obyvatelstva, zabezpečení financování HZS v souvislosti se škodami a zvýšenými náklady z důvodu povodní. V neposlední řadě je nutno připomenout požáry velkého rozsahu na území kraje, např. Spolek pro chemickou a hutní výrobu a. s., provoz UP II. (škoda 2 miliardy Kč), TONASO a. s. (20 milionů Kč) a ACTHERM , s.r.o., rozvodna Chomutov (25 milionů Kč), které likvidovaly jednotky HZS kraje ve spolupráci s hasičskými záchrannými sbory podniků a jednotkami dobrovolných hasičů obcí a měst.

 

6.8  Žádost obce Nová Ves v Horách o finanční příspěvek na stavbu památníku v obci Mníšek: RÚK doporučuje zastupitelstvu poskytnout finanční dar k pokrytí nákladů obci Nová Ves v Horách na stavbu památníku v obci Mníšek ve výši 44 tis. Kč. Mníšek Nová Ves v Horách je příhraniční obec, jejíž minulost se datuje do roku 1425. Její historie byla poznamenána válečnou okupací a následným totalitním režimem. Po konci 2. světové války došlo k vysídlení německého obyvatelstva, po komunistickém převratu se zde usadily především pohraniční policie a vojsko, které velkou měrou přispěly k zboření většiny domů a v roce 1963 k odstřelení novogotického kostela Nanebevstoupení Páně z roku 1912.  Poslední žijící rodáci v Německu iniciují připomenutí svého rodiště. Výzvu navrhnout památník přijal pan Stanislav Hanzík, rodák z blízké vesnice Křižatky. Památník by měl stát na území zbořeného kostela (část pozemku patří římskokatolické církvi, která s projektem souhlasí), a část je v majetku obce Nová Ves, jejíž  zastupitelstvo rovněž stavbu památníku odsouhlasilo. Financování stavby památníku bude částečně hrazeno z evropských fondů (Phare) a z rozpočtu obce Nová Ves v Horách a o další část nákladů žádá obec Nová Ves v Horách Ústecký kraj. Předpokládané investiční náklady pro vybudování památníku v obci Mníšek-Nová Ves v Horách, které poskytne EU, činí 667 000 ,- Kč. O část nákladů ze zbývajícího rozpočtu na stavbu památníku v celkové výši  87 795,- Kč požádala obec Ústecký kraj.

 

7. Blok 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje

7.1 Návrh postupu realizace obnovy silnice II/257 Bílina Louny 1. a 2. část : RÚK souhlasí s navrženým zajištěním postupu realizace obnovy silnice II/257 Bílina Louny 1. a 2. část. Na základě sdělení Ministerstva dopravy ČR obdrží Ústecký kraj dle vyhl. č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování reprodukce majetku, na financování oprav silnic II. a III. třídy  finanční příspěvek ve  výši 11 mil Kč. Pro uvedenou opravu byl navržen úsek silnice č. II/257 Bílina – Louny v úseku km 0,000 – 9,125. V navrženém úseku je vozovka ve velmi špatném stavebně technickém stavu, v důsledku  nadměrného zatěžování intenzivní nákladní dopravou.

 

7.2 Žádost o změnu účelu čerpání investičního fondu Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace: RÚK schválila.

 

7.3 Návrh změny postupu čerpání kapitálových výdajů rozpočtu Ústeckého kraje: RÚK bere na vědomí informaci Ing. Jiřího Kubrichta, ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje o změně stanovení příkazce operací kapitálových výdajů členění rozpočtu na rok 2004.

 

7.4 EIA - Zjišťovací řízení „Hiporehabilitační  středisko Valdek“: RÚK dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí nepožaduje provést posouzení za předpokladu zajištění výsadby ochranné zeleně podle požadavků místně příslušného orgánu ochrany přírody a urychlení kompostování hnoje dávkováním fermentů. Předložené oznámení a navazující dokumenty zhodnocují úplným a vyčerpávajícím způsobem možné vlivy na životní prostředí. Realizace záměru přinese několik nových pracovních míst a zlepšení pracovních podmínek pro stávající zaměstnance, záměr není navržen v rozporu s urbanistickou studií obce, a obec Slatina se záměrem souhlasí.

 

7.5 EIA - Dokumentace „Pokračování hornické činnosti v lomu Dobkovičky“: RÚK dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí požaduje doplnit dokumentaci o dopravní řešení, které zohlední požadavky dotčených obcí. Požaduje realizaci záměru ve variantě B,  tj. roční těžba 250 kt kameniva. Ostatní podmínky byly respektovány a jsou v dokumentaci řešeny, záměr je v souladu se schváleným územním plánem VÚC okresu Litoměřice a navržená opatření k prevenci, vyloučení, snížení a popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí jsou odpovídající a dostatečná. RÚK požaduje zajistit plnění opatření navržených v části dokumentace „Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení případně kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“.

 

7.6 IPPC - Habrinol Děčín, s.r.o., Děčín, pro zařízení „Výroba arylsulfonových kyselin a přípravků na jejich bázi“: RÚK nemá dle zákona o integrované prevenci připomínky k  žádosti společnosti  HABRINOL Děčín, s.r.o., o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Výroba arylsulfonových kyselin a přípravků na jejich bázi“. Technologická zařízení výrobny odpovídají nejlepším dostupným technikám, navržené emisní limity jsou nižší než zákonné.

 

7.7 IPPC - Nemak Europe s.r.o., Havraň, pro zařízení „Závod na výrobu hlav automobilových motorů společnosti Nemak v Mostě, tavící a udržovací pece (4 ks) a licí linky SIMONE (8 ks)“: RÚK dle zákona o integrované prevenci nemá připomínek k  žádosti společnosti NEMAK EUROPE, s.r.o., o vydání integrovaného povolení pro zařízení „ Závod na výrobu hlav automobilových motorů společnosti NEMAK v Mostě, tavící a udržovací pece (4 ks) a licí linky SIMONE (8 ks)“. Technologická zařízení výroby odpovídají nejlepším dostupným technikám, navržené emisní limity odpovídají zákonným.

 

7.8 IPPC - SPOLEK PRO CHEMICKOU A HUTNÍ VÝROBU, a.s., Ústí nad Labem, pro zařízení „Výroba nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic“: RÚK dle zákona o integrované prevenci nemá připomínek k  žádosti společnosti SPOLEK PRO CHEMICKOU A HUTNÍ VÝROBU, a.s., o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Výroba nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic“. Technologická zařízení výroby odpovídají nejlepším dostupným technikám, navržené emisní limity odpovídají zákonným.

 

7.9 Koncepce rozvoje včelařství Ústeckého kraje – návrh zásad: RÚK schvaluje předložený návrh zásad pro zpracování koncepce rozvoje včelařství v kraji do roku 2010.

 

7.10 Informace o návrhu aktivní povodňové zóny a návrhu protipovodňových opatření na dolním Labi.: RÚK vzala na vědomí informaci o návrhu Povodí Labe s.p., jako správce vodního toku řeky Labe, na stanovení aktivní zóny povodňového nebezpečí na dolním toku řeky Labe a o návrhu protipovodňových opatření zpracovaného pro úsek dolního Labe firmou DHI Hydroinform a.s.     

 

7.11 Návrh sdružení Ústeckého kraje a Severočeské vodárenské společnosti a.s. pro zajištění Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje.: RÚK rozhodla o zadání veřejné zakázky „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území  Ústeckého kraje“.

 

8. Blok 2. náměstka hejtmana Ústeckého kraje

8.1 Účast Ústeckého kraje v programu PRAXIS: RÚK schvaluje účast Ústeckého kraje v programu Praxis v rámci Smlouvy o spolupráci mezi Ústeckým krajem a Provincí Jižní Holandsko. Program Praxis je součástí projektu INTERREG IIIC  a jeho hlavním cílem je kooperace členských zemí EU s kandidátskými nebo novými členy EU ve střední a východní Evropě. Program Praxis obsahuje 4 základní témata: 1. Rozvoj venkova a podpora cestovního ruchu ve venkovských oblastech, 2. Podpora inovací, podnikatelské inkubátory a technologické parky, 3.Zlepšení a podpora obchodních vztahů mezi účastníky programu Praxis a 4.Vytvoření kapacity pro  řízení a využívání strukturálních fondů. Finanční spoluúčast Ústeckého kraje na programu Praxis bude činit  25 tis.€ na období 2004 – 2006 a podle vyjádření vedoucího projektu pana  Marka Westa z Essex International lze uvažovat o úhradě našeho podílu nefinančním způsobem (např. formou offsetů).

8.2 Zjednodušené zadání k podání nabídky na plnění veřejné zakázky „Gymnázium Roudnice n.Labem  -  změna využití kotelny“: RÚK rozhodla o zadání veřejné zakázky.

 

8.3 Zjednodušené zadání k podání nabídky na plnění veřejné zakázky „SOŠ technické a SOU Louny  -  oprava kuchyně a jídelny“: RÚK rozhodla o zadání veřejné zakázky.

 

8.4 Zjednodušené zadání k podání nabídky na plnění veřejné zakázky „ÚSP Tuchořice  -  oprava elektroinstalace, střechy“: RÚK rozhodla o zadání veřejné zakázky.

 

8.5 Výzva více zájemcům k podání nabídky na plnění veřejné zakázky „SPrŠ, SOU, OU a U  Lovosice, středisko Vrbičany, stavební úpravy“: RÚK rozhodla o zadání veřejné zakázky.

 

8.6 Zjednodušené zadání k podání nabídky na plnění veřejné zakázky "DD Krásná Lípa - úpravy podkroví": RÚK rozhodla o zadání veřejné zakázky.

 

8.7 Dispozice s nepotřebným movitým majetkem zrušených okresních úřadů: RÚK schválila předání nepotřebného movitého majetku do správy příspěvkových organizací a bere na vědomí informaci o převodu nepotřebného movitého majetku z delimitace bývalých okresních úřadů na obce a neziskové organizace.

 

9. Blok 3. náměstka hejtmana Ústeckého kraje

9.1 Změny závazných ukazatelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK schvaluje změnu závazných ukazatelů škol a školských zařízení .

 

9.2 Platové výměry ředitelů škol, předškolních zařízení a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK stanoví v souladu s nařízením vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací.

 

9.3 Záměry dlouhodobých pronájmů (MNUL): ODLOŽENO

 

9.4 Záměr dlouhodobého pronájmu Lékárna Flora (Nemocnice Teplice): ODLOŽENO

 

9.5 Informace Komise zdravotní a sociální: ODLOŽENO

 

9.6 Schválení zadávacích podmínek pro vyhlášení veřejné zakázky Nemocnice Chomutov ( odloženo z 17.9.2003 71. rady): RÚK schválila zadávací podmínky veřejné zakázky dle zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, „Dovybavení radioterapeutického pracoviště onkologického centra rtg. simulátorem“  předložené Nemocnicí Chomutov, příspěvkovou organizací.

 

9.7 Schválení zadávacích podmínek pro vyhlášení veřejné zakázky Nemocnice Děčín: RÚK vzala na vědomí informaci o zadávacích podmínkách a vyhlášení veřejné zakázky dle zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci zakázek „Soubor zařízení pro angiografické pracoviště RDG oddělení Nemocnice Děčín, p.o.“ a  „Rekonstrukce objektu Stará interna – budova E-chirurgie – 2.N.P. - operační trakt ORL a OČNÍ v Nemocnici Děčín, p.o.“ předložených Nemocnicí Děčín. Dále vzala na vědomí rozhodnutí Nemocnice Děčín o výběru nejvhodnější nabídky na obě akce a souhlasí s uzavřením smluvního vztahu na nákup souboru zařízení pro angiografické pracoviště RDG oddělení a s uzavřením smluvního vztahu na rekonstrukci objektu Stará interna – budova E-chirurgie – 2.N.P. - operační trakt ORL a OČNÍ v Nemocnici Děčín s vybranými zájemci za podmínek vyplývajících z předložených nabídek.

 

9.8 Pravidla pro oznamování pobytu klientů mimo ústav sociální péče: RÚK souhlasí s „Pravidly pro oznamování pobytu mimo ústav sociální péče“.

 

9.9. - Výběrové řízení na ředitele příspěvkových organizací ve zdravotnictví: RÚK vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky příspěvkové organizace Ústeckého kraje; Dětský domov Rumburk, Psychiatrická léčebna Petrohrad, Kojenecký ústav Most, Nemocnice Teplice,  Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Územní středisko záchranné služby v Ústí nad Labem, (od 1.1.2004 s působností na území celého Ústecký kraje)

RÚK schválila podmínky výběrových řízení dle předloženého materiálu a jmenuje členy komise pro hodnocení uchazečů ve výběrových řízeních a jejich náhradní členy.

Dále rada odvolala k 31.12. stávající ředitele těchto příspěvkových organizací z jejich funkcí. Odvoláni byli také ředitelé Zdravotnické záchranné služby Teplice, Žatec a Děčín.

 

10. Blok ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje

 

10.1 Harmonogram naplnění energetických auditů dle platného zákona, včetně stavu rozpracovanosti u všech příspěvkových organizací (č.u. 2/69/2003): ODLOŽENO

 

11. Různé

12. Závěr

 

 

Zpracoval: Vojtěch Krump, odd. informací a styku s veřejností

V Ústí nad Labem dne 6.10.2003

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 9.10.2003 / 9.10.2003 | Zveřejnit od-do: 9.10.2003-9.11.2003

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém