Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva ze 74. schůze Rady Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Tisková zpráva ze 74. schůze Rady Ústeckého kraje

konané dne 15. října 2003

 

1. Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a usnesení

2. Schválení programu: schváleno

3. Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulé Rady Ústeckého kraje

4. Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje

5. Ústní informace z vedení Ústeckého kraje

 

6. Blok hejtmana Ústeckého kraje

6.1 Projekt UNDP Podpora přípravy strategie udržitelného rozvoje regionu: RÚK vzala na vědomí informace o projektu OSN – UNDP „Podpora přípravy strategie udržitelného rozvoje regionu“. Cílem tohoto projektu je za aktivní účasti všech relevantních partnerů navrhnout strategii udržitelného rozvoje ve vybraném kraji.

 

 

7. Blok 3. náměstka hejtmana Ústeckého kraje

7.1 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – školy a školská zařízení – přílohy: RÚK rozhodla o změně zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium a  Střední odborná škola v Klášterci nad Ohří, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola obalové techniky ve Štětí a Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Roudnice nad Labem.

 

7.2 Platové výměry ředitelů škol, předškolních zařízení a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem – zvláštní příplatek: schváleno – podrobnosti nebudou s ohledem na ochranu osobních údajů předmětem tiskové zprávy.

 

7.3 Vzdání se funkce ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Speciální školy v Děčíně, od Mgr. Jaroslava Hartiga ke dni 30. 6. 2004, na vlastní žádost: RÚK vzala na vědomí a jmenovala konkurzní komisi pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele této příspěvkové organizace.

 

7.4 Projekt využití areálu Integrované střední školy technické – Centra odborné přípravy, Most – Velebudice, Dělnická 21: staženo z programu

 

7.5 Program „Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj“: RÚK vzala na vědomí informaci o stavu realizace záměru praktického ověřování nové koncepce mimoškolní výchovy, schválila poskytnutí finanční spoluúčasti (dotace) Ústeckého kraje na realizaci pilotního programu „Mimoškolní výchova  žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj“, pro rok 2003 ve výši 282 000 korun. Dotace bude směřována na konkrétní příjemce v částce 100 korun na účastníka a den pobytu. Celková výše projektu pro roky 2003 a 2004 bude činit 1,125milionu korun.

Do experimentálního ověření byly vybrány AVIS, s.r.o., Ústí n.L. Sempra Nové Křečany, Dětská ozdravovna  Jetřichovice, Natura Rumburk s.r.o.

Celkem by se mělo experimentu zúčastnit  maximálně 2250 účastníků, průměrně se náklady na účastníka a  den pohybují ve výši kolem 300 korun (program bude maximálně pětidenní). Financování bude vícezdrojové a předpokládá  spoluúčast rodičů a případně dalších partnerů (obec, sponzoři,  atd.). Výjezdy budou určeny pro školy v působnosti  Ústeckého kraje, objekty budou obsazeny do naplnění své kapacity, finanční dotace dodá Ústecký  kraj přímo  vyjíždějící škole dle počtu vyjíždějících žáků. Zahájení praktického ověřování předpokládáme v listopadu 2003.

 

7.6 Vnitřní platový předpis pro školy a školská zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: schváleno – podrobnosti nebudou s ohledem na ochranu osobních údajů předmětem tiskové zprávy.

 

7.7 Zadávací podmínky pro vyhlášení veřejné zakázky „NsP Teplice – přístavba operačních sálů – zajištění operačních oborů“: RÚK schvaluje zadávací podmínky této veřejné zakázky. Předmětem této investiční akce  bude dodávka a montáž zdravotnických prostředků, a to: 2 ks sterilizačních přístrojů o objemu cca 600 l, 1 ks sterilizační přístroj o objemu cca 70 l, 1 ks úpravna vody pro sterilizátory, 1 ks operační stůl, 1 ks narkotizační přístroj, 1 ks operační svítidlo. Financování bude probíhat v  informačním systému ISPROFIN ze státního rozpočtu (Ministerstvo zdravotnictví stanovilo objem finančních prostředků ve výši 7 milionů korun).

 

7.8 Záměr dlouhodobého pronájmu lékárny Flora (N.Teplice) odloženo

 

7.9 Jmenování členů dozorčích rad nemocnic (DC, CV, MO a TP): staženo

 

7.10 Změna závazných ukazatelů, navýšení kmenového příspěvku (ZZS TP): RÚK  schvaluje zvýšení závazného ukazatele odpisového plánu na rok 2003 o 300 tis. Kč na celkový objem 4 200  tis. Kč pro Zdravotnickou záchrannou službu Teplice, příspěvkovou organizaci, v rámci schváleného příspěvku zřizovatele. Dále neschvaluje navýšení příspěvku zřizovatele pro ZZS Teplice, příspěvkovou organizaci, na kompenzaci vyšších nákladů z důvodu omezení činnosti ambulantní pohotovostní péče.

 

7.11 Doporučení Komise zdravotní a sociální: RÚK bere na vědomí doporučení komise zdravotní a sociální Rady Ústeckého kraje k zajištění financování knihoven u příspěvkových organizací kraje (lékařské knihovny). RÚK bere na vědomí doporučení komise zdravotní a sociální RÚK provést organizační změny u nemocnic se zadlužeností více jak 5 % z celkového obratu k 30. 6. 2003 a u nemocnic se zadlužeností 10 % a více z celkového obratu k 30. 6. 2003 zřídit krizové řízení. RÚK upozorňuje na ekonomickou situaci Nemocnice Most, p.o., a Nemocnice Chomutov, p. o., a ukládá ředitelům Nemocnice Most, Nemocnice Chomutov, Nemocnice Kadaň a Nemocnice Teplice zdůvodnit výši ztráty příspěvkové organizace a provést taková opatření, aby bylo pozastaveno další prohlubování ztráty z provozu zdravotnického zařízení.

Komise zdravotní a sociální Rady Ústeckého kraje navrhla financování knihoven u příspěvkových organizací kraje (nemocnic) na rok 2004 ve výši příspěvku roku 2003 tj. 5 928 tis. Kč.  Na financování lékařských knihoven byla odborem zdravotnictví navržena částka 4 396 tis. Kč v rozpočtu na rok 2004.

 

7.12 Nemocnice Louny – informace o plnění usnesení Zastupitelstva ústeckého kraje: RÚK bere na vědomí informace o usnesení Zastupitelstva města Louny ze dne 6.10.2003 k problematice Nemocnice Louny. Ukládá Ing. Jiřímu Švecovi, pověřenému vedením Nemocnice Louny připravit veškeré podklady o stavu majetku, pohledávek a závazků Nemocnice Louny k 30.09.2003 jako podklad pro vyhlášení obchodní veřejné soutěže k převodu Nemocnice Louny na jinou právnickou osobu. Dále ukládá spolupracovat s pracovní skupinou pro zpracování podmínek veřejné soutěže jmenovanou Radou města Louny k převodu Nemocnice Louny na jinou právnickou osobu a připravit do 26.11.2003 zadání obchodní veřejné soutěže k převodu Nemocnice Louny na jinou právnickou osobu.

Zastupitelstvo města Louny doporučilo zapracovat do veřejné soutěže následující podmínky:

• zachování celistvosti a funkčnosti nemocnice

• předložení referencí o účasti na provozování zdravotnického zařízení

• předložení ekonomických záruk provozování nemocnice

• předložení ekonomické analýzy provozu nemocnice na dalších deset let za předpokladu stávající výše úhrad od zdravotních pojišťoven

• předložení návrhu budoucího fungování jednotlivých oddělení a počtu zaměstnanců dle odborností

• kupní cena bude použita na úhradu závazků Nemocnice Louny popř. na investiční záměry v nemocnici

• právnická osoba bude souhlasit se zřízením věcného břemene spočívajícího ve využívání rozvodu pramene Luna a balneologické vany v budovách a na pozemcích Nemocnice Louny Zeissovým nadačním fondem, který je jejich vlastníkem.

Veřejnou soutěží se v této situaci myslí OBCHODNÍ VEŘEJNÁ SOUTĚZ podle § 281-288 zákona číslo 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

7.13 Změna účelovosti čerpání přidělených dotací – Zdravotnické programy 2003 a Protidrogová politika 2003: RÚK souhlasí s následujícími změnami účelovosti dotace Ústeckého kraje pro příjemce dotace o.s. Senior, Ústí nad Labem název projektu: Alzheimerova choroba a jiné demence ve stáří – včasná diagnóza

Neschvaluje změnu v užití dotace u o.s. Drug out club, Ústí nad Labem - Kontaktní centrum pro drogově závislé (přesun částek z položky zdravotnický materiál na položku mzdy zaměstnanců a odvody); Arkádie, Teplice - Rekondiční cyklistický putovní tábor (snížení položek nákup služeb a cestovné; vyčlenění položky na nákup materiálu a navýšení položky ostatní platby za provedenou práci).

 

7.14 Koncepce zdravotnictví Ústeckého kraje – lůžková péče

RÚK projednala návrh koncepce zdravotnictví – lůžková péče a navrhuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje prodloužit termín pro předložení koncepce až po zapracování výsledků analýz zadaných Ústeckým krajem.

  

7.15 Záměr jednotného řízení zdravotnické záchranné služby v Ústeckém kraji: RÚK doporučuje zastupitelstvu schválit Záměr jednotného systému řízení zdravotnické záchranné služby v Ústeckém kraji.

 

7.16 Změna závazného ukazatele příspěvkové organizace Ústeckého kraje – zařízení sociální péče: schváleno.

 

7.17 Výběrová řízení na obsazení funkcí ředitelů příspěvkových organizací  Ústeckého kraje – zařízení sociální péče: RÚK odvolává z funkce ředitele/ky příspěvkové organizace Ústeckého kraje zařízení sociální péče 11 ředitelů, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky těchto příspěvkových organizací Ústeckého kraje, schvaluje podmínky výběrových řízení a jmenuje členy komise pro posouzení a hodnocení uchazečů výběrového řízení pro 10 těchto zařízení a komisi pro posouzení a hodnocení uchazečů výběrového řízení. Byla vyslovena nespokojenost s pracovními výsledky dvou ředitelů.

 

7.18 Záměr převodu zřizovatelské funkce k ústavům sociální péče z Města Vejprty na Ústecký kraj:  RÚK bere na vědomí informaci o žádosti Města Vejprty na převedení  zřizovatelských funkcí k ústavům sociální péče pro mentálně postižené občany Městské správy sociálních služeb Vejprty z  Města Vejprty na Ústecký kraj. Zároveň ukládá, aby byly do konce ledna příštího roku připraveny podmínky případného převodu zřizovatelských funkcí včetně harmonogramu.

 

7.19 Změna závazných ukazatelů pro r. 2003 pro příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče zřizované Ústeckým krajem: RÚK schvaluje změny závazných ukazatelů pro Oblastní muzeum v Litoměřicích, Galerii Benedikta Rejta v Lounech,  Severočeskou hvězdárnu a planetárium v Teplicích a Regionální muzeum v Teplicích.

 

7.20 Fond obnovy ohrožených nemovitých a movitých kulturních památek, historicky cenných objektů a exteriérů v památkově chráněných územích Ústeckého kraje: odloženo

 

 

8.  Blok 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje

8.1 Studie rozvoje a modernizace silnic II. a III. třídy v Ústeckém kraji: RÚK souhlasí

s předloženou studii rozvoje a modernizace silnic II. a III. třídy v Ústeckém  kraji, doporučuje

ZÚK schválit Studii rozvoje a modernizace silnic II. a III. třídy v Ústeckém kraji.

Na základě výběrového řízení v září 2002 bylo odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje zadáno zhotoviteli společnosti Valbek, spol. s r.o. vypracování studie rozvoje modernizace silnic II. a III. třídy v Ústeckém kraji.

Uvedená studie je zaměřena především na:

• výstavbu a modernizaci silnic II. třídy včetně obchvatů měst

• výstavbu a modernizaci úseků silnic III. třídy dotvářejících páteřní systém kraje

• zvýšení kapacity hraničních přechodů pro nákladní a osobní dopravu vč. Úpravy přístupových komunikací, které jsou v majetku kraje

• propojení jednotlivých měst a obcí kraje silniční sítí odpovídající současným a budoucím potřebám

• odstraňování bodových závad a bariér na silnicích (mosty, nepřehledné křižovatky)

• zlepšení životního prostředí

• zkrácení jízdních dob a spotřeby paliv

• zvýšení bezpečnosti silničního provozu a snížení nehodovosti.

Zpracovatel doplnil materiál o  veškeré připomínky obcí s rozšířenou působností a po projednání jeho konečné podoby s odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje byl dne 2.10. 2003 projednán v komisi pro dopravu a doporučen Radě Ústeckého kraje ke schválení.

Součástí materiálu je i návrh časového a finančního harmonogramu jednotlivých staveb, který zpracoval zhotovitel studie, zejména z pohledu sčítání dopravy, nutnosti zvýšení bezpečnosti silničního provozu a řešení kritických míst stávajících silnic II. a III. třídy.

Časový horizont staveb, zahrnutých do předložené studie je  rok 2035. Jedná se o koncepčně dlouhodobý materiál, který však bude průběžně upravován na základě skutečností jednotlivých let.

 

8.2 Záměr rozvoje silničních hraničních spojení  pro motorová vozidla mezi Českou republikou - Ústecký kraj a Svobodným státem Sasko: RÚK souhlasí se záměrem rozvoje silničních hraničních spojeních pro motorová vozidla mezi Českou republikou – Ústecký kraj a Svobodným státem Sasko. Doporučuje ZÚK schválit Záměr rozvoje silničních hraničních spojeních pro motorová vozidla mezi Českou republikou – Ústecký kraj a Svobodným státem Sasko.

Návrh silničního spojení byl předložen jednotlivým starostům hraničních obcí s požadavkem na rozsah dopravy, která bude na daném přechodu provozována a specifikaci nutných stavebních úprav, včetně jejich finančního ohodnocení. Uvedený materiál byl projednán také se zástupci Svobodného státu Sasko.

V současné době je Ministerstvem dopravy  ČR připravováno jednání expertní skupiny k přípravě mezistátní smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo ohledně hraničních přechodů, které se uskuteční v průběhu listopadu letošního roku. Na základě požadavku Ministerstva dopravy ČR bude tento materiál předložen se stanoviskem Ústeckého kraje jako podklad pro následující jednání, která se uskuteční mezi zástupci obou států.

 

8.3 Zjišťovací řízení EIA „WINDPARK KALEK, okres Chomutov, větrné elektrárny na p.č. 357/1 a 371/1 Kalek“ stanovisko kraje: RÚK požaduje  dopracování oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a kompletní posouzení podle tohoto zákona záměru výstavby z důvodu nutnosti přezkoumání záměru ve vztahu k navrhovanému území chráněných ptačích oblastí NATURA 2000 a v dokumentaci EIA požaduje řešit připomínky místně příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny a odboru ŽPZ KÚ Ústeckého kraje.

 

8.4 Zjišťovací řízení EIA „Rozšíření výroby léčiv a chemických látek na hale chemických výrob v a.s. Chemofarma“ stanovisko krajeRÚK požaduje dopracování oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí záměru výstavby z následujících důvodů:

- zvýšení emisí do ovzduší z výroby ze stávajících 1,261 tun na 11,612 tun

- nárůst nebezpečných odpadů z 136,46 t na 194,4 tun

- nárůst objemu odpadních vod o 46 %

S ohledem na uvedené skutečnosti a vlastnosti surovin, jejichž významná část je hodnocena jako látky toxické, případně karcinogeny musí být součástí dokumentace EIA i hodnocení zdravotních rizik na obyvatele a  „Charakteristika enviromentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech“ rozšířena o úniky rizikových látek (např. epychlorhydrinu nebo toluenu) do ovzduší.

 

8.5 Zjišťovací řízení EIA „Rozšíření těžby suroviny v pískovně v Údlicích“ stanovisko krajeRÚK požaduje dopracování oznámení do dokumentace EIA s náležitostmi dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a provést posouzení podle tohoto zákona záměru výstavby a v dokumentaci důsledně řešit návrh ochrany prvků územního systému ekologické stability krajiny a alternativní řešení způsobu rekultivací, podle požadavků místně příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny a odboru ŽPZ KÚ Ústeckého kraje.

 

8.6 Dokumentace EIA „Větrný park Chomutov“ stanovisko kraje  RÚK požaduje dopracování dokumentace o komplexní posouzení vlivů vlastní výstavby na životní prostředí, vizualizaci záměru a soulad s požadavky obcí a dalších investorů v předmětných lokalitách navrhované výstavby.

 

8.7 Zjišťovací řízení EIA „Výroba polyesterových pryskyřic (nenasycených polyesterů a alkydů“ stanovisko kraje: RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, záměru výstavby, protože předložené oznámení zhodnocuje úplným a vyčerpávajícím způsobem možné vlivy na životní prostředí,  opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí jsou odpovídající a v souladu s požadavky příslušných složkových zákonů. Magistrát města Ústí nad Labem se záměrem souhlasí.

 

8.8 Návrh komise pro hodnocení žádostí o podporu programu „Zajištění léčení, ozdravných opatření a stabilizace počtu včelstev v Ústeckém kraji pro období 2003 – 2004“: RÚK ustanovila pracovní skupinu pro výběr projektů předkládaných žadateli v rámci „Programu léčení, ozdravných opatření a stabilizace včelstev v Ústeckém kraji.

 

8.9 IPPC „Rektifikační kolona č. 2 sloužící k rektifikaci surového arocetu“ společnosti Aroma a.s. Praha: RÚK se vyjadřuje dle zákona o integrované prevenci, k  žádosti společnosti Aroma Praha, a.s., o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Rektifikační kolona č. 2 sloužící k rektifikaci surového arocetu“, umístěné v závodě Děčín a zkolaudované dne 15. 5. 2002, takto: K žádosti o vydání integrovaného povolení není připomínek, pokud budou dodrženy navržené závazné podmínky, které jsou uvedeny v kapitole 13 žádosti. Zařízení je v souladu s nejlepšími dostupnými technikami. RÚK požaduje zajistit plnění navržených závazných podmínek provozu zařízení v kapitole 13 žádosti.

 

8.10 IPPC „Specielní rámování autoskel“ společnosti Splirec Czech s.r.o. Bílina: RÚK se vyjadřuje dle zákona o integrované prevenci k  žádosti o vydání integrovaného povolení takto: K žádosti o vydání integrovaného povolení není připomínek, pokud budou dodrženy  navržené závazné podmínky v kapitole 13 žádosti. Zařízení bylo realizováno v souladu s nejlepšími dostupnými technikami. RÚK požaduje zajistit plnění navržených závazných podmínek provozu zařízení v kapitole 13 žádosti.

 

8.11 IPPC „Výroba sulfátové buničiny a papíru a souvisejících činností“ společnosti Frantschach Pulp & Paper a.s. ŠtětíDS:  RÚK se vyjadřuje dle zákona o integrované prevenci k  žádosti o vydání integrovaného povolení takto: K žádosti o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Výroba sulfátové buničiny a papíru a související činnosti“ není připomínek, pokud budou dodrženy navržené závazné podmínky uvedené v kapitole 13 žádosti a splněny požadavky města Štětí,  Městského úřadu Štětí a dalších dotčených orgánů státní správy, a pokud technologická zařízení závodu budou v souladu s jeho ekonomickými možnostmi inovována v souladu s nejlepšími dostupnými technikami.

 

9. Blok 2. náměstka hejtmana Ústeckého kraje

9.1 Doporučení finanční a investiční komise k rozpočtovému opatření č. 5b)/2003: RÚK po projednání schválila předložené návrhy včetně dodatků.

 

9.2 Žádost obce Hora Svaté Kateřiny o poskytnutí finanční podpory RÚK doporučila

ZÚK neschválit poskytnutí finančních prostředků  ve výši 3 000 000 korun obci Hora Svaté Kateřiny na odstranění havarijního stavu bytového fondu v majetku obce z důvodu vyčerpání všech dotačních titulů pro letošní rok.Žádost obce projednala také finanční a investiční komise. Členové komise se shodli na nedoporučenížádosti obce Hora Svaté Kateřiny. Kraj vytvořil celou řadu mechanismů, prostřednictvím kterých mohou obce žádat o dotace. Jedná se např. o Program reprodukce majetku obcí, Fond obnovy Ústeckého kraje, Fond regionálního rozvoje. Z těchto důvodů je nestandardní vnášet do systému výjimečné mechanismy pro řešení finanční podpory obcí.

 

9.3 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje : RÚK projednala materiál o nakládání s majetkem Ústeckého kraje.

 

9.4 Vyhodnocení činnosti makléřských společností a způsobu pojištění: RÚK vzala na vědomí předložené hodnocení činnosti pojišťovacích makléřských společností RESPECT, a.s. a STACH & I.P., a.s. a schválila zachovaní stávajícího stavu systému pojištění.

 

9.5 Program podpory rozvoje obcí: RÚK souhlasí s návrhem Programu podpory rozvoje obcí č. 5/2003. a doporučuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit tento návrh.

Návrh Programu podpory rozvoje obcí 5/2003 je zaměřen na zpracování nové či dokončení již rozpracované územně plánovací dokumentace, přičemž kritéria pro hodnocení žádostí jsou nastavena tak, aby podpora směřovala především obcím s menším počtem obyvatel, které ÚPD zcela postrádají. Možnými příjemci podpory jsou obce na území Ústeckého kraje, finanční rámec programu je navržen v objemu  5.000.000,- Kč s navýšením o finanční prostředky Fondu regionálního rozvoje Ústeckého kraje, nevyužité příjemci podpory v rámci Programu podpory rozvoje obcí (termín vyhlášení 20.9.2002) a dále o nerozdělené finanční prostředky tohoto programu a rozvojových programů pro rok 2003 (termín vyhlášení 5.6.2003). Realizace programu bude probíhat v souladu s ustanoveními Zásad pro poskytování prostředků z Fondu regionálního rozvoje Ústeckého kraje.

 

9.6 Fond obnovy Ústeckého kraje: RÚK doporučila zastupitelstvu  rozdělit finanční prostředky z Fond obnovy Ústeckého kraje mezi Roudnici nad Labem (sanace skal související s loňskou povodní) a Terezín (financování DPH u Fondu solidarity).Ve Fondu obnovy Ústeckého kraje jsou k dispozici další finanční prostředky, které je možno rozdělit mezi žadatele o dotaci. Jedná se o zbytek finančních prostředků, nerozdělený v 1. a 2. kole (82.390,- Kč), prostředky získané písemným odstoupením obcí Údlice, Trávčice a Černěves od svých původních žádostí (1,719.454,- Kč) a o navýšení rozpočtu Fondu obnovy schválené usnesením Zastupitelstva dne 3. září 2003 (5,259.000,- Kč). Celkem se jedná o 7,060.844,- Kč.

 

9.7 Soupis akcí k možné realizaci v období 11/2003 až 4/2004: RÚK po projednání schválila.  

 

9.8 Výzva více zájemcům k podání nabídky na plnění veřejné zakázky „Úpravy dispozičního řešení Dětského domova Mašťov + výstavba přístřešku a dílny“:  RÚK rozhodla o zadání této veřejné zakázky.

 

9.9 Výzva více zájemcům k podání nabídky na plnění veřejné zakázky „Úpravy dispozičního řešení  Dětského domova Chomutov“   RÚK rozhodla o zadání této veřejné zakázky.

 

9.10 Výzva více zájemcům k podání nabídky na plnění veřejné zakázky „DD Lipová – úpravy na rodinný typ“  RÚK rozhodla o zadání této veřejné zakázky.

 

9.11 Výzva více zájemcům k podání nabídky na plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce objektu Na Hamrech 182 - DD Krupka dle zák. č. 109/2002 Sb.“ RÚK rozhodla

o zadání této veřejné zakázky.

9.12 Výzva více zájemcům k podání nabídky na plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce objektu Dětského domova Tuchlov dle zák. č. 109/2002 Sb.“ RÚK rozhodla o zadání této veřejné zakázky.

 

9.13 Výzva více zájemcům k podání nabídky na plnění veřejné zakázky „Odborné učiliště a Praktická škola Jirkov – rekonstrukce a přístavba internátu“ RÚK rozhodla

o zadání této veřejné zakázky.

 

9.14 Výzva více zájemcům k podání nabídky na plnění veřejné zakázky „Přístavba ústavu sociální péče Kadaň“  RÚK rozhodla o zadání této veřejné zakázky.

 

9.15 Výzva více zájemcům k podání nabídky na plnění veřejné zakázky „ÚSP Česká Kamenice – rekonstrukce objektu č.p.244“  RÚK rozhodla o zadání této veřejné zakázky.

 

9.16 Výzva více zájemcům k podání nabídky na plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce budovy „B“ KÚ ÚK“ “  RÚK rozhodla o zadání této veřejné zakázky.

 

9.17 Zjednodušené zadání k podání nabídky na plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce č.p.380 na šatny a sociální zařízení SOŠ a SOU Louny“  RÚK rozhodla o zadání této veřejné zakázky.

 

9.18 Zjednodušené zadání k podání nabídky na plnění veřejné zakázky „Oprava soc. zařízení v areálu Domova důchodců a ÚSP Litvínov – Janov, realizace II. etapy“

RÚK bere na vědomí nabídky uchazečů na plnění této veřejné zakázky  a záznam o posouzení a hodnocení nabídek. Rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky nabídky uchazeče: HERKUL spol. s r.o., Vtelno za cenu nejvýše přípustnou 2.315.869,50 Kč včetně DPH.

 

9.19 Záměr prodeje nemovitostí z majetku Ústeckého kraje: RÚK tento bod po projednání schválila  

 

9.20 Rozpočtové opatření – čerpání finančních prostředků z rezervy ekonomického odboru: RÚK tento bod po projednání schválila

 

9.21 Prodej - Horní Vysoká: RÚK tento bod po projednání schválila

 

10. Blok ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje

10.1 Informace o předpokládaném ukončení činnosti Školního statku Měcholupy: RÚK tento bod projednala a nepřijala v této věci žádné nové usnesení. 

 

11. Různé

11.1 Příprava 20. Zastupitelstva Ústeckého kraje: RÚK vzala na vědomí ústní informaci o přípravě 20. zasedání ZÚK, harmonogram zabezpečení 20. zasedání ZÚK a návrh programu 20. ZÚK.

 

12. Závěr

 

Vydala: Mgr. Romana Konečná, tisková mluvčí Ústeckého kraje

 

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 16.10.2003 / 16.10.2003 | Zveřejnit od-do: 16.10.2003-16.11.2003

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém