Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média > Tiskové zprávy z jednání RUK

 

Tisková zpráva ze 77. jednání Rady Ústeckého kraje ve IV. Volebním období

 
Tisková zpráva ze dne 5. března 2015
Tato zpráva má pouze informativní charakter
 

 
 

SPZ Triangle
* Záměr pronájmu a následného prodeje pozemků o výměře cca 0,6 ha potencionálnímu investorovi
Radní schválili záměr pronájmu a následného prodeje pozemků o výměře cca 0,6 ha potencionálnímu investorovi. Investor plánuje vybudovat ve Strategické průmyslové zóně Triangle na ploše „S4“ závod na kontrolu kvality a funkčnosti materiálů, polotovarů a výrobků z oblasti automobilového průmyslu a na jejich případnou opravu. Výstavba závodu by měla být zahájena koncem roku 2015, zkušební provoz by měl být spuštěn koncem roku 2016 a mělo by vzniknout 50 přímých pracovních míst.

*Projekt „Výsadba zelených clon v SPZ Triangle“

Rada Ústeckého kraje schválila podpis smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí, Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny a to na výsadbu zelených clon v SPZ Triangle.  

 

Celkové náklady projektu jsou 1 938 704 Kč – spolufinancování z dotačního programu 75 % a 25 % z vlastních zdrojů Ústeckého kraje.

 

Přijetí daru pro příspěvkovou organizaci Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje

Formou věcného daru získala ZZS ÚK od Nadačního fondu Kryštůfek, 300 kusů plyšové hračky Kryštůfek ve finanční hodnotě 70 200,- Kč.

Plyšová hračka Kryštůfek – záchranář se využívá ke zklidnění a zlepšení psychického stavu dětí, které jsou převáženy k lékařskému ošetření.

001


Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji "Příspěvek na dojíždění"
Radní schválili příspěvek 1133 žákům z 35 střední škol v Ústeckém kraji na dojíždění ve výši 1 133 000,- Kč.
Za první pololetí školního roku 2014/2015 podpořeno 831 žáků, celková částka 831 000,- Kč (bez záloh)

 Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji "Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání"

Radní schválili stipendia pro studenty ve vybraných oborech středního vzdělávání v Ústeckém kraji a to celkem ve výši  2 763 000,- Kč.


Za první pololetí školního roku 2014/2015  podpořeno 779 žáků, částka činí 1 488 000,- Kč (bez záloh)


Projekt na podporu získání znalostí v oblasti logopedické prevence v rámci zlepšení výsledků ve vzdělávání v Ústeckém kraji
75 tisíc korun půjde na podporu „Mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání“. Žádost o finanční prostředky na pokrytí nákladů spojených se vzděláváním pedagogů v oblasti logopedické prevence schválili radní.


Jde o projekt na realizaci dvou kurzů „Primární logopedická prevence“. Kurzy budou realizovány Logopedickou základní školou, Měcholupy 1, příspěvkovou organizací ve spolupráci s Asociací logopedů ve školství, o. s., která zajišťuje lektory s požadovanou kvalifikací a praxí pro výuku.


V letošním roce bude proškoleno maximálně 2 x 15 účastníků ve dvou kurzech. Finanční náklady na jednoho účastníka jsou v průměru 2 500,-- Kč.


Cílem realizace projektu je otevřít další možnosti v uplatnění na trhu práce ve zvoleném oboru nebo pozvednutí úrovně práce s dětmi s vadami řeči a s narušenou komunikační schopností, jejichž počet, dle statistik ÚIV, za poslední desetiletí narostl téměř o 50%.


Kurzy byly za finanční podpory Ústeckého kraje realizovány již v předchozích třech letech.


Memorandum o spolupráci při pořádání Her VII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2016


Statutární město Most a Obec Moldava byli osloveni jako partneři a spolupořadatelé při zajištění Her VII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2016 (ODM) ve dnech 17. 1. 2016 – 22. 1. 2016 na území města a obce. Memorandum o spolupráci bude podepsáno v nejbližších dnech, v ostatních obcích byla memoranda předprojednána a nyní musí projít schválením tamních zastupitelstev.


Zástupci vedení města a obce byli jmenováni do řídícího výboru ODM Ústeckého kraje.

Sankce za porušení plnění smluvních povinností dopravců ve veřejné osobní dopravě


Na základě provedených kontrol v dopravě a přepravě ve dnech 13. 2. 2015 až 16. 2. 2015, byla u čtyř kontrolovaných dopravců zjištěna porušení některých ustanovení uzavřených „Smluv“.


Ústecký kraj jako objednavatel autobusové dopravy Ústeckého kraje rozhodl o uložení pokut ve výši 70 500,- Kč.


Šlo hlavně o závady v odbavování cestujících, řidiče bez stejnokroje, neaktualizované informační plochy Objednatele, nefunkční hlášení zastávek, nevyužití řádného výkonu vozidla a maximální povolené rychlosti, nevydávání čipových karet a průkazů na slevu v informačních kancelářích a v jednom případě i nedodržení norem slušného chování řidiče.  
Případné sankce za zpoždění v jízdních řádech budou řešeny až po předložení vyúčtování.

Lokální výspravy na komunikacích II. a III. tříd v majetku Ústeckého kraje
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce formou zjednodušeného podlimitního řízení zadavatelem Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace schválili radní Ústeckého kraje.


Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce budou lokální výspravy na komunikacích II. a III. tříd v majetku Ústeckého kraje. Jedná se o výspravy menšího charakteru (max.10 m2) vzniklých po zimním období 2014/2015. Předpokládaná hodnota podlimitní veřejné zakázky je 9 999 995,- Kč bez DPH.


Financování silnic II. a III. třídy v roce 2015 z pr

ostředků SFDI

Radní schválili přijetí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jako "SFDI") na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Ústeckého kraje ve výši 330 000 tis. Kč;

 

Ústecký kraj by měl k vyčerpání poskytnuté částky uvolnit z vlastních zdrojů prostředky ve výši 15 %, tj. 58,5 mil. Kč.

Oprava živičného povrchu:

Provoz LT – 13 komunikací
Provoz LN – 10 komunikací

Provoz UL – 12 komunikací
Provoz DC – 8 komunikací
provoz CV – 13 komunikací


Spoluúčast ÚK – opravy a sanace opěrných zdí, rekonstrukce mostů, rekonstrukce silnic, oprava živičného povrchu
Provoz CV – 1
Provoz DC – 3
Provoz LN – 6
Provoz LT – 3
Provoz UL – 5


Výzva státu k řešení dopadů plošné korekce na Ústecký kraj

Radní na svém zasedání uložili hejtmanovi kraje Oldřichu Bubeníčkovi, aby zahájil jednání s Ministerstvem financí o návratnosti finanční výpomoci poskytnuté Ústeckému kraji ze státního rozpočtu.

Návratná finanční výpomoc ve výši 597 625 tis. ,- Kč,;  ÚK splácí 80 mil. ročně v letech 2015 - 2020


 


 

 
Zodpovídá: Ing. Lucie Dosedělová
Vytvořeno / změněno: 5.3.2015 / 5.3.2015 | Účinnost od-do: 5.3.2015-5.4.2015

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém