Orientační nabídka


 

Tým Dopravy ÚK

 
 
 

Organizátora zajištění přepravy osob veřejnou linkovou autobusovou nebo železniční dopravou v závazku veřejné služby, a další s tím související úkony vykonává podle Organizačního řádu v rámci Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravní obslužnosti (vedoucí oddělení Ing. Jakub Jeřábek, e-mail: jerabek.j@kr-ustecky.cz ).

V rámci oddělení působí skupina rozdělená na úseky:

- technologie autobusové dopravy a dopravního plánování

technolog provozu veř. dopravy oblasti Šluknovsko, Děčínsko, Ústecko

Ing. Jan Otčenášek, e-mail: otcenasek.j@kr-ustecky.cz

technolog provozu veř. dopravy oblasti Litoměřicko, Dolní Poohří, Lovosice-Louny

Bc. Radek Kozlík, e-mail: kozlik.r@kr-ustecky.cz

technolog provozu oblast „západ“ 

Martin Duda, e-mail:  duda.m@kr-ustecky.cz

- technologie železniční dopravy

Bc. Aleš Cestr, email:  cestr.a@kr-ustecky.cz

- správce smluv, manažer kvality autobusová doprava

oblast „východ“ Pavel Bureš, e-mail:  bures.p@kr-ustecky.cz   

oblast “západ” Václav Malec, e-mail:  malec.v@kr-ustecky.cz   

- správce smluv, manažer kvality železniční doprava

Bc. Michaela Vašíčková, email:  vasickova.m@kr-ustecky.cz   

- tarif, přepravní podmínky, technologie a koncepce odbavení

Bc. Miroslav Škarohlíd, e-mail:  skarohlid.m@kr-ustecky.cz  

- vyúčtování tržeb, integrace měst

Mgr. Radka Opavová, e-mail: opavova.r@kr-ustecky.cz  

  - vedoucí centrálního dispečinku DÚK

Mgr. Jindřich Jelínek, Ph.D., e-mail:  jelinek.jindrich@kr-ustecky.cz  

dispečeři

Petr Baša, e-mail:  basa.p@kr-ustecky.cz

Marek Janeček, e-mail: janecek.m@kr-ustecky.cz

Ludvík Hruška, e-mail:  hruska.l@kr-ustecky.cz

Petra Krupičková, e-mail:  krupickova.p@kr-ustecky.cz

Darina Vorlíčková, e-mail.cz:  vorlickova.d@kr-ustecky.cz

- marketing veřejné dopravy a informování veřejnosti

Ing. Miroslav Müller, e-mail:  muller.m@kr-ustecky.cz        

Ing. Michaela Zárybnická  Morrice, e-mail:   zarybnicka.m@kr-ustecky.cz 

Štěpánka Svobodová,    e-mail:    svobodova.s @kr-ustecky.cz              

- kontrola plnění kvality u smluvních partnerů    

Bc . Martin Verner,  e-mail:  verner.m@kr-ustecky.cz  

 

Základní právní předpisy využívané v samostatné působnosti:
- zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
- zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů,
- další právní předpisy umožňující výkon v samostatné působnosti.

Základní právní předpisy využívané v přenesené působnosti:
- zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

Činnost oddělení:

- připravuje podklady pro stanovení rozsahu dopravní obslužnosti kraje ve veřejném zájmu podle místních podmínek území kraje, v souladu s plánem dopravní obslužnosti a výše rozpočtových prostředků, které jsou k dispozici,

- zajišťuje dopravní plánování,

- podílí se na organizaci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících,

- koordinuje elektronické systémy plateb a odbavení cestujících a zajišťuje jejich technickou a provozní propojitelnost,

- zajišťuje přípravu a následné projednání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících s dopravci v radě kraje,

- stanovuje hodnoty a ukazatele standardů kvality a bezpečnosti nebo požaduje splnění dalších standardů; současně provádí kontroly dodržování těchto standardů u dopravců,

- zajišťuje podklady pro úhradu kompenzace dopravcům v rozsahu stanoveném ve smlouvě a poskytuje ji v souladu s příslušnými smlouvami dopravcům,

- předkládá návrh rozsahu dopravní obslužnosti samostatným orgánům kraje,

- sestavuje a projednává s dotčenými obcemi své stanovisko k žádosti o přechodné omezení nebo zastavení drážní dopravy,

- projednává s provozovatelem dráhy návrh jízdního řádu a návrh změny jízdního řádu

- zajišťuje komplexní marketing a komunikaci kraje v oblasti veřejné dopravy zajišťované krajem pod názvem „Doprava Ústeckého kraje“ (připravuje a realizuje vydání propagačních materiálů představujících dopravní obslužnost, provozuje webový portál www.dopravauk.cz, spravuje facebookový profil Doprava Ústeckého kraje, spolupracuje při tvorbě produktů dopravní obslužnosti v kraji, mediálně prezentuje krajem zajišťované veřejné služby v přepravě cestujících, příprava tiskových zpráv, apod.),

- spolupodílí se na realizaci projektů v oblasti veřejné dopravy v rámci sousedících/partnerských regionů vč. zahraničních a aktivně rozvíjí vzájemnou spolupráci s jednotlivými partnerskými/sousedními regiony vč. zahraničních,

- připravuje návrhy a podklady pro jednání Rady a Zastupitelstva Ústeckého kraje a zabezpečuje plnění jimi přijatých usnesení,

- vyřizuje podněty, petice a stížnosti v oblasti veřejné dopravy v souladu s příslušnými předpisy a směrnicemi ředitele úřadu.

 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Doprava > Tým Dopravy ÚK

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies